Page 1

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นระบบสนับสนุนการบริหารงานการจัด การ และการปฏิ บัติ การของ บุคคลไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับกลุ่มหรือระดับองค์การไม่ใช่มีเพียง เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ สำา เร็จของระบบอีกรวม 5 องค์ประกอบ ซึ่งจะขาดองค์ประกอบใดองค์ ประกอบหนึ่งไม่ได้ คือ 1. ฮาร์ดแวร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำาคัญของระบบสารสนเทศหมายถึง เค รื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุป กรณ์สื่อสารสำา หรับเชื่อ ม โยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เช่ น เครื่องพิมพ์ เครื่ องกราดตรวจ (Scanner) 2. ซอฟต์แวร์ เป็นองค์ประกอบที่สำา คัญประการที่สองซึ่งก็คือลำา ดับขั้นตอนของ คำาสั่งที่จะสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำางานเพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตาม ความต้อ งการของการใช้ งานลั กษณะการใช้ ง านของซอฟต์ แวร์ ก่อ น หน้านี้ ผู้ใช้จะต้องติดต่อใช้งานโดยใช้ข้อความเป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยมีรูปแบบการติดต่อที่สื่อ ความหมายให้เข้าใจง่าย 3. ข้อมูล ข้ อ มู ล เป็ นอ ง ค์ ป ร ะ กอ บที่ สำา คั ญ อี ก ป ระ ก า รห นึ่ งข อ ง ร ะ บ บ สารสนเทศการเก็บข้อมูลจากแหล่งกำาเนิดข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องมี การตรวจสอบแล้ ว เท่ า นั้ น จึ ง จะมี ป ระโยชน์ ข้ อ มู ล จำา เป็ น จะต้ อ งมี มาตรฐานเมื่ อ ใช้ ง านในระดั บ กลุ่ ม หรื อ ระดั บ องค์ ก ารข้ อ มู ล ต้ อ งมี โครงสร้ างในการจัดเก็บที่เป็ น ระบบระเบี ย บเพื่ อ การสื บ ค้ นที่ ร วดเร็ ว มี ประสิทธิภาพ


4. บุคลากร บุคลากรในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนั ก เขี ย นโปรแกรม เป็ น องค์ ป ระกอบสำา คั ญ ใน ความสำา เร็ จ ของ ระบบสารสนเทศบุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มาก เท่าใดโอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็ม ศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น ผู้ใช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถ ของตนเองและพัฒนาระบบงานได้เองตามต้องการ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ใช้หรือของบุ คลากรที่เกี่ยวข้องเป็น เรื่องสำาคัญ เมือ ่ ได้พัฒนาระบบงานแล้ว ขณะที่ใช้งานก็จำาเป็นต้องคำานึง ถึงลำาดับขั้นตอนของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและ กรณีฉุกเฉิน เช่น การบันทึกข้อมูล การประมวลผล การปฏิบัติงานเมื่อ เครื่องชำารุดหรือข้อมูลสูญหาย และ การทำาสำาเนาข้อมูลสำารองเพื่อความ ปลอดภัย และการทำาเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน


องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ฮาร์ ด แ ว ร์ (Hardware) ได้ แ ก่ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ช่ ว ย ใ นก า ร ป้ อ นข้ อ มู ล ประมวลจัดเก็บ และ ผลิต เอาท์พุทออกมาในระบบสารสนเทศ 2.ซอ ฟต์ แว ร์ (Software) ได้ แ ก่ โ ป ร แก ร มค อ ม พิ ว เต อ ร์ ที่ ช่ วย ใ ห้ ฮาร์ดแวร์ทำางาน 3.ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกัน 4.เครื อ ข่ าย (Network) คื อ การเชื่ อ มโยงคอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และช่วยการติดต่อสื่อสาร 5.กระบวนการ (Procedure) ได้ แ ก่ นโยบาย กลยุ ท ธ์ วิ ธี ก าร และกฎ ระเบียบต่างๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศ 6. คน (People) เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ

กล้องระบบดิจิคอลเทคโนโลยีแอลซีดี เป็นกล้องระบบดิจิตอลระบบภาพคมชัดด้วยอุปกรณ์แสดงผลฟิล์ม บางอินทรีย์เปล่งแสงหรือโอแอลอีดี (OLED : organic light-emitting


diode) ที่ถูกสร้างขึ้น โดยมีความบางในระดับนาโนเมตรและถูกมาใช้ แทนภาพแบบแอลซีดี (LCD : liquid crystal disply) ที่กำาลังนิยมใช้กัน มากสำาหรับทีวีจอแบนหรือจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเทคโนโลยีแอลอี ดี นี้ทำาให้จอภาพได้ภาพที่คมชัดมากขึ้น มีมุมมองที่กว้างมากขึ้น

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Advertisement