Page 1

Portfolio


ภาพภ่าย ระหว่างการเดินทาง ที่พบเจอเหตุการณ์ ้ และ ความประทับใจในช่วงเวลานัน สะท้อนออก มาเป็นมุมมองการถ่ายภาพแทนการจดบันทึก


ภาพแรก คือได้เห็นการให้ของพีผู้หญิง ในขนะที่ทุกคนให้ด้วยความกลัว มูลจากนก แต่พี่เ่ ค้าดูมีความสุขมาก ที่ ่ได้ให้บนมือของตัวเองท่ามกลางหมู่ นก ภาพต่อมา เป็นภาพ นก ที่ด่ ูแตกต่างจากนกตัวอื่น่ ในขนะที่กำ�ลังถ่ายภาพพี่่ ่ที่ให้อาหารนก หันไปเห็น นกสีขาวที่ด่ ูเหมือนกำ�ลังสงสัย กับอะไรบ้าง


ถ่ายภาพสถานที่ ่และ ปะติมากรรมของไทยที่่มีความสวยงามและเป็นมรดก ของชาติ ที่มีชื่อเสียงทำ�ให้นักท่องเที่ย่ วจากทั่่วโลก ชอบมาเที่ยวที่น่ ี ้ ได้อยู่ ในอันดับสถานที่ท่ ี่น่ ่าเที่ยวอันดับที่ ่ 4 ของโลก


ถ่ายภาพ ธรรมชาติ ธรรมชาติอยู่ รอบตัวเรา เป็นความสวยงามที่่ไม่ เคยหยุด


ภาพถ่ายสารคดี การวิถีชีวิตชาวพุทธ


ถ่ายภาพกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ความ สุขกับการออกกำ�ลังกาย


ถ่ายภาพสัตว์ ที่ ่มีนิสัยชอบ ติดตามเจ้าของไปทุกๆที่่


ถ่ายภาพแฟชัน่


ถ่ายภาพBrush Light


Portfolio  
Portfolio  

Portfolio Kronrawee Phongsombat

Advertisement