Page 1

2018 COLLECTION TEXTILE & BAGS


®

EVENTS

SPORTS

LICENSING

WORKWEAR

RETAIL •

SOUVENIR


EDITORIAL

GRE

ǹȖĮʌȘIJȠȓȈȣȞİȡȖȐIJİȢ ǹȖĮʌȘIJȠȓȆİȜȐIJİȢ ǾĮȡȤȒIJȘȢȞȑĮȢĮȣIJȒȢȤȡȠȞȚȐȢĮʌȠIJİȜİȓȖȚĮİȝȐȢȝȚĮİȣțĮȚȡȓĮȞĮıĮȢİȣȤĮȡȚıIJȒıȠȣȝİȖȚĮIJȘȝȠȞĮįȚțȒ ĮijȠıȓȦıȘʌȠȣįİȓȤȞİIJİʌȡȠȢIJȘȞİIJĮȚȡİȓĮȝĮȢȖȚĮʌİȡȚııȩIJİȡĮĮʌȩȤȡȩȞȚĮ ǼȓȝĮıIJİʌȠȜȪʌİȡȒijĮȞȠȚʌȠȣȝʌȠȡȠȪȝİțĮȚıĮȢıIJȘȡȓȗȠȣȝİțĮșȘȝİȡȚȞȐʌȡȠIJİȓȞȠȞIJȐȢıĮȢȠȜȠȑȞĮ țĮȚʌȚȠțĮȚȞȠIJȩȝĮțĮȚʌȠȚȠIJȚțȐİȟĮIJȠȝȚțİȪıȚȝĮʌȡȠȧȩȞIJĮʌȠȣʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚıIJȚȢĮȞȐȖțİȢIJȠȣ ĮȖȠȡĮıIJȚțȠȪțȠȚȞȠȪıĮȢȫıIJİȞĮĮȞIJĮʌȠțȡȓȞİıIJİȝİİʌȚIJȣȤȓĮıIJȚȢĮʌĮȚIJȒıİȚȢIJȠȣ ǹȣIJȒİȓȞĮȚȐȜȜȦıIJİțĮȚȘȚįȑĮIJȘȢȖțȐȝĮȢ$1<:($5E\62/¶6ȞĮıĮȢʌȡȠıijȑȡȠȣȝİIJȘįȣȞĮIJȩIJȘIJĮȞĮ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓIJİțȐșİĮȞȐȖțȘȝȑıĮĮʌȩIJȘȞʌȠȚțȚȜȓĮIJȦȞțȠȜİȟȚȩȞȝĮȢțĮȚIJȘȞİIJȠȚȝȩIJȘIJĮIJȘȢİijȠįȚĮıIJȚțȒȢ ĮȜȣıȓįĮȢȝĮȢIJȩıȠıIJȠȞțȜȐįȠIJȦȞįȚĮijȘȝȚıIJȚțȫȞİȚįȫȞțĮȚIJȦȞİțįȘȜȫıİȦȞȩıȠțĮȚıIJȠȞIJȠȝȑĮIJȠȣ EUDQGLQJIJȦȞĮȞĮȝȞȘıIJȚțȫȞİȚįȫȞIJȦȞĮșȜȘIJȚțȫȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞțĮȚIJȠȣȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪİȝʌȠȡȓȠȣ ȉȠȘțȠȜİȟȚȩȞ $1<:($5E\62/¶6ʌȡȠIJİȓȞİȚİȓįȘțĮȚțȦįȚțȠȪȢȝİȞȑĮʌȡȠȧȩȞIJĮ “Designed in Paris”ȅțĮIJȐȜȠȖȠȢȝİIJĮțȜȦıIJȠȨijĮȞIJȠȣȡȖȚțȐʌȡȠȧȩȞIJĮțĮȚIJȚȢIJıȐȞIJİȢİȝʌȜȠȣIJȓȗİIJĮȚȖȚĮ ȞĮıĮȢʌȡȠıijȑȡİȚIJȠțĮIJȐȜȜȘȜȠʌȡȠȧȩȞıIJȘȞțĮIJȐȜȜȘȜȘıIJȚȖȝȒȖȚĮȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİįȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮțĮȚȖȚĮ țȐșİĮȖȠȡĮıIJȚțȩțȠȚȞȩīȚĮʌȚȠȝȠȞIJȑȡȞȠıIJȣȜșĮȕȡİȓIJİȝİȖȐȜȘʌȠȚțȚȜȓĮıİGHQLPȞȑĮKHDWKHUȤȡȫȝĮIJĮ țĮȚȡȓȖİȢİȞȫȖȚĮʌȚȠıȣȝȕĮIJȚțȩıIJȣȜʌȡȠIJİȓȞȠȣȝİȝȠȞĮįȚțȐȝĮțȡȣȝȐȞȚțĮWVKLUWțĮȚʌȩȜȠȠȜȠțĮȓȞȠȣȡȚĮ ijȠȪIJİȡĮȜȜȐțĮȚȞȑİȢȗĮțȑIJİȢțĮȚȝʌȠȣijȐȞȚıIJȚȠʌȜȠǸĮȢȖȚĮİȟȦIJİȡȚțȑȢįȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ ǹʌȩIJȘȞȓįȡȣıȒIJȘȢȘİIJĮȚȡİȓĮȝĮȢįİıȝİȪİIJĮȚĮʌȩȚıȤȣȡȑȢĮȟȓİȢIJȩıȠıİțȠȚȞȦȞȚțȩȩıȠțĮȚıİ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȩİʌȓʌİįȠǾİIJĮȚȡİȓĮȝĮȢİȓȞĮȚțĮȚșĮʌĮȡĮȝİȓȞİȚʌȚıIJȒıIJȘȞȠȠIJȡȠʌȓĮIJȠȣFAIR SPIRIT ȉȠİȓȝĮıIJİȤĮȡȠȪȝİȞȠȚțĮȚʌİȡȒijĮȞȠȚȩȤȚȝȩȞȠȖȚĮIJȘȞĮȞĮȞȑȦıȘIJȘȢʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘȢ,62 ȖȚĮIJȘ³ǻȚĮȤİȓȡȚıȘʌȠȚȩIJȘIJĮȢ´ıİȝȚĮʌȚȠĮʌĮȚIJȘIJȚțȒȑțįȠıȘĮʌȩIJȘȞʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘĮȜȜȐ țĮȚȖȚĮIJȘȞĮʌȩțIJȘıȘIJȘȢʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘȢ,62ȖȚĮIJȘ³ǻȚĮȤİȓȡȚıȘİȞȑȡȖİȚĮȢ´ȤȐȡȘıIJȚȢ ʌȡȠıʌȐșİȚȑȢȝĮȢıIJȠʌȜĮȓıȚȠIJȠȣİȜȑȖȤȠȣIJȦȞȐȝİıȦȞİȞİȡȖİȚȫȞțĮȚIJȦȞįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ ȆȚıIJİȪȠȣȝİȩIJȚȘʌȡȠıIJĮıȓĮIJȠȣʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢȑȤİȚȝİȖȐȜȘıȘȝĮıȓĮȖȚĮİıȐȢțĮȚİȓȞĮȚȑȞĮȢĮțȩȝȘ ȜȩȖȠȢȖȚĮIJȠȞȠʌȠȓȠİʌȚȜȑȖİIJİIJȘ62/¶6 ȉȠȩȜİȢȠȚȠȝȐįİȢIJȘȢ62/¶6șĮıȣȞĮȞIJȘșȠȪȞȝĮȗȓȝȠȣȖȚĮĮțȩȝȘȝȓĮijȠȡȐȝİıțȠʌȩȞĮ ıȣȗȘIJȒıȠȣȝİȖȚĮIJȘȞĮȞȐʌIJȣȟȒıĮȢțĮȚȞĮĮȞĮijȑȡȠȣȝİIJȚȢİʌȚIJȣȤȓİȢıĮȢȈĮȢİȣȤȩȝĮıIJİȝȚĮİʌȚțİȡįȒ ȤȡȠȞȚȐȖİȝȐIJȘĮȜȜȘȜİȖȖȪȘțĮȚțĮȚȞȠIJȠȝȓİȢ ȂİȚįȚĮȓIJİȡȘİțIJȓȝȘıȘ $ODLQ0,/*520 ȆȡȩİįȡȠȢ

ƴƶƯƱƹƩ P.16

P.52

76+,576

P.156

ǹȃȉǿǹȃǼȂǿȀǹ īǿȁǼȀǹ ȉǽǹȀǼȉ

P.240

352:($5

ȂȆȁȅȊǽǹȀǿǹȆȅȁȅ

P.188

ȅ21/,1(ȀǹȉǹȁȅīȅȈȂǹȈ ZZZVROVHXURSHFRP

P.82

P.118

ȆȅȊȀǹȂǿȈǹȆȅȊȁȅǺǼȇ īȇǹǺǹȉǼȈ ȆȅǻǿǼȈ P.198

ȆǹȃȉǼȁȅȃǿǹ ǺǼȇȂȅȊǻǼȈ ȈȅȇȉȈ

P.256

*(1(5$7,21 25*$1,&

P.136

ĭȅȊȉǼȇ

P.214

ȆǹǿǻǿȀǹ

P.264

ȆǼȉȈǼȉǼȈ

ĭȁǿȈ 62)76+(//6 P.220

%($&+:($5

P.270

ȀǹȆǼȁǹ ǹȄǼȈȅȊǹȇ

632576

P.286

ȉȈǹȃȉǼȈ

3


WHAT’S NEW? SOL’S 2018

3

SOL’S IMPERIAL FIT WOMEN p.29

SOL’S MILO MEN p.259

1

SOL’S ROCKET WOMEN p.181

4

4

2

SOL’S METROPOLITAN p.32

5

SOL’S BURMA MEN p.107

6

ƴƧƫƳƣƵƴƣƯƵƺƯ ƴƧ+($7+(5 ƸƳƺƮƣƵƣ p.291


7 SOL’S SPORTY TT p.51

SOL’S SPORTY LSL p.50

8

SOL’S SOL’S ROADYPANAM p.171 MEN p.71

10

9 SOL’S LUNA p.293

DENIM p.95, 117, 276, 295

ȅǻǾīȅȈȆȇȅȎȅȃȉȍȃȀǹǿǼȉǿȀǼȉȍȃ. ǺȜıİȜȓįĮ

5


Essentials 6

Timeless & Colourful


FASHION MODERN & ATTRACTIVE

7


PERFORMANCE

SPORTS

INDIVIDUAL & TEAM SPORTS 8


OUTDOOR

CASUAL, STYLISH & COMFORTABLE 9


PROWEAR STRONG

DURABILITY PROTECTION & COMFORT

10


Corporate

Business & Smart

STYLE


SOL’S ǼǿȃǹǿȅȈȊȃǼȇīǹȉǾȈȈǹȈ ƩƫƬƣƯƱƲƱƫƩƴƩƴƣƴƧƫƯƣƫƲƳƱƵƧƳƣƫƱƵƩƵƣƮƣƴ Ǿ62/¶VĮʌĮȡIJȓȗİIJĮȚĮʌȩȖȣȞĮȓțİȢțĮȚȐȞįȡİȢʌȠȣȑȤȠȣȞȦȢțȪȡȚȠȝȑȜȘȝȐIJȠȣȢIJȘȞİȟȣʌȘȡȑIJȘıȒıĮȢȋȐȡȘıIJĮĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮIJȘȢțĮȚIJȠĮʌȩșİȝĮIJȦȞİțĮIJȠȝȝȣȡȓȦȞİȚįȫȞȠȚʌĮȡĮȖȖİȜȓİȢıĮȢİIJȠȚȝȐȗȠȞIJĮȚıİȜȚȖȩIJİȡȠĮʌȩȫȡİȢ

ƧưƧƫƦƫƬƧƶƮƧƯƱƵƮƩƮƣ ƧưƶƲƩƳƧƵƩƴƩƴƲƧƭƣƵƺƯ DzȞĮȢıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȢȣʌİȪșȣȞȠȢİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢĮȞȐ ȖİȦȖȡĮijȚțȒʌİȡȚȠȤȒțĮȚʌİȜȐIJȘ ‡Διαθεσιμότητα ‡Απόδοση και εξειδίκευση στην διεκπεραίωση των παραγγελιών σας

ƧƯƣƴƤƧƭƵƫƴƵƱƲƱƫƩƮƧƯƱƴ ƫƴƵƱƵƱƲƱƴƴƵƫƴƶƲƩƳƧƴƫƧƴƴƣƴ ‡Dz ȜİȖȤȠȢįȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢIJȦȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞıİʌȡĮȖȝĮIJȚțȩȤȡȩȞȠ ‡Πιο πλήρη και δυναμικά φύλλα τεχνικών προδιαγραφών σε 8 γλώσσες σας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργείτε προσφορές με λίγα μόλις κλικ www.sols-europe.com

62/·6$&$'(0< ,03529(723(5)250 ȆȡĮȖȝĮIJȚțȐȝȠȞĮįȚțȒıIJȠȞțȜȐįȠȘ62/¶6$FDGHP\İȓȞĮȚȑȞĮ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȩİțʌĮȚįİȣIJȚțȩİȡȖĮȜİȓȠIJȠȠʌȠȓȠʌȡȠıijȑȡİIJĮȚ İȞIJİȜȫȢįȦȡİȐȞıİıĮȢțĮȚıIJȠIJȝȒȝĮʌȦȜȒıİȫȞıĮȢ ȈȤİįȚȐıIJȘțİȖȚĮȞĮıĮȢȕȠȘșȐİȚıİțĮșȘȝİȡȚȞȒȕȐıȘțĮȚȖȚĮ ȞĮʌĮȡȑȤİȚĮʌĮȞIJȒıİȚȢıIJȚȢIJİȤȞȚțȑȢĮʌȠȡȓİȢıĮȢʌȠȣıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ȞİIJĮʌȡȠȧȩȞIJĮȝĮȢȒȝİIJȚȢIJİȤȞȚțȑȢİȟĮIJȠȝȓțİȣıȘȢ īȓȞİIJİȑȞĮȢĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠȢİțʌȡȩıȦʌȠȢIJȘȢ62/¶6 ǼȝʌȜȠȣIJȓıIJİIJȚȢȖȞȫıİȚȢıĮȢȖȚĮIJĮʌȡȠȧȩȞIJĮIJȘȢ62/¶6 ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢIJȚȢĮțȩȜȠȣșİȢȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢʌȠȣȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıİțȐșİijȪȜȜȠʌȡȠįȚĮȖȡĮijȫȞ ‡ȆȡȠȕȠȜȒȝȠȚȡȫȞ ‡ȂİȖȑȞșȣıȘʌȡȠȧȩȞIJȦȞȝİȑȝijĮıȘıIJĮȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐIJȠȣȢ ‡ȈȣȝȕȠȣȜȑȢijȡȠȞIJȓįĮȢ ‡8ȉȠʌȠșȑIJȘıȘʌȡȠȧȩȞIJȦȞțĮȚıȣȝȕȠȣȜȑȢȖȚĮIJȘȞʌȡȠȫșȘıȒIJȠȣȢ ıİıIJȠȤİȣȝȑȞȘĮȖȠȡȐ ǹȞĮțĮȜȪȥIJİʌȡȠȕȐȜİIJİțĮȚİȜȑȖȟIJİIJȠĮʌȩșİȝĮIJȘȢ62/¶6ȝİȑȞĮ ȝȩȞȠțȜȚț ZZZVROVDFDGHP\HX

ƩƧƷƣƳƮƱƥƩƵƩƴ62/·6 62/·6$1<:+(5(«$1<7,0( ȅȜȩțȜȘȡȘȘıȣȜȜȠȖȒIJȘȢ62/¶6ıIJĮȤȑȡȚĮıĮȢȝȑıȦIJȠȣ VPDUWSKRQHıĮȢȂʌȠȡİȓIJİIJĮȣIJȩȤȡȠȞĮȞĮİȜȑȖȤİIJİIJȠĮʌȩșİȝĮ ıİʌȡĮȖȝĮIJȚțȩȤȡȩȞȠ

ƧƯƣƬƧƯƵƳƱ/2*,67,&6 ƴƵƩƦƫƣƪƧƴƩƴƣƴ ‡ǹʌȠșȒțİȢIJȝıIJȘȋȐȕȡȘ ‡ǹʌȩșİȝĮİțĮIJȠȝȝȣȡȓȦȞİȚįȫȞĮȞĮȝijȓȕȠȜĮIJȠȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ıIJȘȞǼȣȡȫʌȘįȚĮıijĮȜȓȗİȚIJȘįȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮIJȦȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞȝĮȢ ‡ȊʌȘȡİıȓĮİʌİȟİȡȖĮıȓĮȢʌĮȡĮȖȖİȜȚȫȞʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘıIJȚȢ ĮȞȐȖțİȢıĮȢ ʌĮȜȑIJİȢțȚȕȫIJȚĮȒȝİȝȠȞȦȝȑȞĮʌȡȠȧȠȞIJĮ  ǻİıȝİȪİIJĮȚȞĮʌĮȡĮįȓįİȚIJȚȢʌĮȡĮȖȖİȜȓİȢıĮȢİȞIJȩȢȦȡȫȞ ȖȚĮIJȘīĮȜȜȓĮIJȠǺȑȜȖȚȠțĮȚIJȠȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠțĮȚȞĮIJȚȢİIJȠȚȝȐȗİȚ IJȘȞȓįȚĮȝȑȡĮȖȚĮIJȚȢįȚİșȞİȓȢĮʌȠıIJȠȜȑȢ

12


ƲƫƯƣƬƣƴ ǻǼȈȂǼȊȈǼȍȃ ƴƶƯƪƩƬƧƴƧƳƥƣƴƫƣƴǽȄǺȉȋȇȆǼǽȀĬȃǺȊȀȁȆȉȁȎǼȀȁǺȉȉȋȃȇǽȈȀĮȆȈǺȉ ȂȚĮȕȚȫıȚȝȘțĮȚȘșȚțȠȜȠȖȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ‡ǻİıȝİȣȩȝĮıIJİȞĮıİȕȩȝĮıIJİțĮȚȞĮ ĮʌĮȚIJȠȪȝİĮʌȩIJĮİȡȖȠıIJȐıȚĮȞĮıȑȕȠȞIJĮȚ IJȠȞİıȡȟijȡȝȡȗțȜȪȜȬİțȜįıȢȗįIJȔįȣ ‡ȈȣȞİȡȖĮȗȩȝĮıIJİȝİIJĮİȡȖȠıIJȐıȚȐȝĮȢ ıİıȣȞİȤİȓȢʌȡȠıʌȐșİȚİȢȕİȜIJȓȦıȘȢIJȦȞ İȡȖĮıȚĮțȫȞıȣȞșȘțȫȞ ‡ȊʌȠȖȡȐijȠȣȝİıȣȞșȒțİȢʌȠȣȠȡȓȗȠȣȞȘ)pGpUDWLRQ )UDQoDLVHGHV3URIHVVLRQQHOVGHOD&RPPXQLFDWLRQ SDUO¶2EMHW(2FPCO)țĮȚȘ(XURSHDQ3URPRWLRQQDO 3URGXFWV$VVRFLDWLRQ (33$ 

ȉǽǻǺȉȃȆȉ

ȋĬȀǽȀȄǿȋĬǽȀǺ ǺȉĮǺȂǽȀǺ

‡ȆĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȝİțĮȚİȜȑȖȤȠȣȝİIJȚȢİȡȖĮıȚĮțȑȢ ‡ǺİȜIJȚȦȝȑȞȘȣȖȚİȚȞȒțĮȚȣȖİȓĮȝȑıĮĮʌȩ ıȣȞșȒțİȢȝİİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣȢİȜȑȖȤȠȣȢʌȠȣ ȑȞĮȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠȚĮIJȡȚțȩțȑȞIJȡȠ įȚİțʌİȡĮȚȫȞȠȞIJĮȚĮʌȩĮȞİȟȐȡIJȘIJȠȣȢİȟȦIJİȡȚțȠȪȢ ‡ǼȜȑȖȤȠȣȝİIJȚȢȘȜİțIJȡȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞİȡȖȐIJİȢ İȖțĮIJĮıIJȐıİȚȢțĮȚIJȘȞİȣȡȦıIJȓĮIJȦȞ țIJȚȡȚĮțȫȞȝĮȢİȖțĮIJĮıIJȐıİȦȞ«

ǽȁȇǺȀǼǽȋȉǿȁǺȀȁǺȊǺȈȊȀȉǿ ‡ȈȣȞİȤȒȢİțʌĮȓįİȣıȘțĮȚțĮIJȐȡIJȚıȘ IJȠȣʌȡȠıȦʌȚțȠȪ

ƲƳƱƴƵƣƴƫƣǺȋȉȊǿȈȆȉȉǽǻǺȉȃȆȉȊǿȉȉȋȃǻǺȉǿȉȊǿȉĬǽȄǽȋǿȉȁǺȀȉǽǻǺȉȃȆȉȇȈȆȉȊȆȇǽȈȀǻǺȂȂȆȄ &+,/'+22' Ǿ62/¶6įȚĮıijĮȜȓȗİȚIJȘȞĮȣıIJȘȡȒIJȒȡȘıȘ ijșȣȉȫȞȖįIJșȣijșȣĬıȟıȫșȣȖȚĮIJȘȞĮʌĮȖȩȡİȣıȘ IJȘȢʌĮȚįȚțȒȢİȡȖĮıȓĮȢ

ȋĬǽȀǺȁǺȀǺȉĮǺȂǽȀǺ ȊȆȋȁǺȊǺȄǺȂȎȊǿ ȉȘȡȠȪȝİIJȠȣȢȚıȤȪȠȞIJİȢțĮȞȩȞİȢȚįȚĮȚIJȑȡȦȢIJȠȣȢ ȩȡȠȣȢțĮȚIJȚȢʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢȩıȠȞĮijȠȡȐ

IJȘȞIJȠȟȚțȩIJȘIJĮIJȘȢ³ȊȖİȓĮȢțĮȚȘĮıijȐȜİȚĮȢIJȦȞ țĮIJĮȞĮȜȦIJȦȞ´ıİıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİIJȠ,)7+IRU5($&+

ȝĮȢ ȜİȣțȐțĮȚȤȡȦȝĮIJȚıIJȐ ǺȢ&4 ȖȚĮIJȚȢȕĮȝȕĮțİȡȑȢʌİIJıȑIJİȢȝĮȢ ȜİȣțȑȢțĮȚ ȤȡȦȝĮIJȚıIJȑȢ 

ȂȘȤȡȒıȘIJȠȟȚțȫȞȕĮijȫȞʌȠȣʌȚıIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ĮʌȩIJȘȞ2HNR7H[ǺȢ&4ȖȚĮIJĮWVKLUWV țĮȚIJĮʌȩȜȠȝʌȜȠȣȗȐțȚĮĮʌȩȕĮȝȕȐțȚ ȜİȣțȐțĮȚȤȡȦȝĮIJȚıIJȐ ĮʌȩȕȚıțȩȗȘȕĮȝȕȐțȚ ȜİȣțȐțĮȚȖțȡȚPDUO țĮȚĮʌȩİȜĮıIJȚțȩȕĮȝȕȐțȚ ȜİȣțȐțĮȚȖțȡȚPDUO ǼʌȓıȘȢȖȚĮIJĮ ʌȠȜȣİıIJİȡȚțȐijȜȚȢȝĮȢ ȜİȣțȐțĮȚȤȡȦȝĮIJȚıIJȐ  țĮȚȖȚĮIJĮĮțȡȣȜȚțȐȕĮȝȕĮțİȡȐʌȠȣȜȩȕİȡ

ȇǽȈȀǻǺȂȂȆȄ ǹțȠȜȠȣșȠȪȝİȝȚĮʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ȝİIJȘȞȑȞIJĮȟȒȝĮȢıIJȠȞıȣȞĮıʌȚıȝȩ6XVWDLQDEOH $SSDUHO&RDOLWLRQ 6$& ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ IJȘȢțĮIJĮȞȐȜȦıȘȢİȞȑȡȖİȚĮȢțĮȚȞİȡȠȪțĮșȫȢ țĮȚįȚĮȤİȓȡȚıȘIJȦȞĮʌȠȕȜȒIJȦȞȫıIJİȞĮȝİȚȦșȠȪȞ ȠȚʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȑȢİʌȚʌIJȫıİȚȢIJȠȣȢ

ƲƱƫƱƵƩƵƣǽȂǽĬȌȆȉȉǽ2ȂǺȊǺȉȊǺǼȀǺȇǺȈǺĬȎĬǿȉ ǽȂǽȌĬȆȉ

ȀȌȄǿȂǺȉȀȃȆȊǿȊǺ

Ǿ62/¶6ĮȞĮȜȪİȚİȜȑȖȤİȚțĮȚįȠțȚȝȐȗİȚȩȜİȢIJȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢIJȘȢıİıȣȝȝȩȡijȦıȘȝİ IJȠȇȈȆȊȋȇȆ,62

 ȚĮȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘİȚțȩȞĮIJȦȞİȚįȫȞıİĮʌȩșİȝĮ Ȃ ȤȐȡȘıIJȘȤȡȒıȘĮȡȚșȝȫȞʌĮȡIJȓįȦȞ

ǽȔİșȞıʍțIJijȡʍȡȔșIJș2&6ȑȞĮȤȡȫȝĮȖȚĮ

ǾʌȠȚȩIJȘIJĮțĮȚȘȚȤȞȘȜĮıȚȝȩIJȘIJĮIJȦȞ țȜȦıIJȠȨijĮȞIJȠȣȡȖȚțȫȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞțĮȚIJȦȞ IJıĮȞIJȫȞĮʌȩȕȚȠȜȠȖȚțȩȕĮȝȕȐțȚ ʌȚıIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚȝİIJȠʌȡȩIJȣʌȠ25*$1,& &217(1767$1'$5'ijȡȤ&21752/81,21 &8 

IJȚȢıİȚȡȑȢORGANIC MEN, ORGANIC WOMEN, ORGANIC KIDS, ORGANIC BAMBINO, ORGANIC ZEN, MILO MEN, MILO WOMEN țĮȚ MILO KIDS ǽȔİșȞıʍțIJijȡʍȡȔșIJș2&6%/(1'('ȖțȡȚ ȝİȜĮȞȗȑȖȚĮIJȚȢıİȚȡȑȢMILO MEN, MILO WOMEN țĮȚ MILO KIDS.

ƶƲƩƳƧƴƫƣȉȊǿ62/·6ǿȋȇǿȈǽȉȀǺǽȈȌǽȊǺȀȇȈȎȊǿ ȃȆȄȀȃǺǼȀǺĭǽȉȀȃȆ ǺȇȆĭǽȃǺ ‡ȊȥȘȜȐİʌȓʌİįĮĮʌȠșİȝȐIJȦȞȝİʌȐȞȦĮʌȩ ıȜįijȡȞȞȫȢțįįȟijțȜıȔȞıȟį

/2*,67,&6

ȇȀȉȊȆȇȆȀǿȉǿ,62 ´ǽĮȆǼȀǺȉȃȆȉȁǺȀǼȀǺȁȀȄǿȉǿµ ‡īȚĮȞĮİȟĮıijĮȜȚıIJİȓȘțĮȜȪIJİȡȘįȣȞĮIJȒ İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȠȚİȖțĮIJĮıIJȐıİȚȢIJȘȢİijȠįȚĮıIJȚțȒȢ ȝĮȢȑȤȠȣȞȑįȡĮțȠȞIJȐıIJȠȝİȖȐȜȠİȣȡȦʌĮȧțȩ ȜȚȝȐȞȚIJȘȢȋȐȕȡȘȢ īĮȜȜȓĮ 

‡ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİIJȘȞIJİȜİȣIJĮȓĮIJİȤȞȠȜȠȖȓĮȖȚĮ IJȘȞįȚĮįȚțĮıȓĮĮʌȠıIJȠȜȒȢIJȦȞʌĮȡĮȖȖİȜȚȫȞȩȜȠ IJȠİȚțȠıȚIJİIJȡȐȦȡȠțĮȚȖȚĮȞĮȤİȚȡȚȗȩȝĮıIJİIJȚȢ İȚıİȡȤȩȝİȞİȢĮʌȠıIJȠȜȑȢ

ǽȀǼȀȁǽȉȇǺȈǺĬĬǽȂȀǽȉ ‡ȆȡȠıijȑȡȠȣȝİȝȚĮİȚįȚțȒțĮȚİțȜİʌIJȣıȝȑȞȘ ȣʌȘȡİıȓĮĮʌȠıIJȠȜȒȢʌĮȡĮȖȖİȜȚȫȞ

ƣưƫƧƴȃȀǺǿĭȀȁȆȂȆĬȀȁǿȁǺȀȁȆȀȄȎȄȀȁǺǽȋǺȀȉĭǿȊȆȇȆȀǿȃǽȄǿȇȈȆȉǽĬĬȀȉǿȉȋȃȇǽȈȀȂǺȃǻǺȄȆȄȊǺȉȃȁȆ  ȁǺȀ$ȂȂǽȉȆȈĬǺȄȎȉǽȀȉ ȃȁȆȁǺȀ$ȂȂǽȉȆȈĬǺȄȎȉǽȀȉ ‡ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘIJȠȣȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ$JDUDVLQJKXU ıIJȠȂʌĮȖțȜĮȞIJȑȢıȣȞİȤȒȣʌȠıIJȒȡȚȟȘıIJȘ ȤİȚȡĮijİIJȘıȘIJȦȞȖȣȞĮȚțȫȞțĮȚIJȦȞʌĮȚįȚȫȞ ȃȁȆ1$5,8''8*.(1'5$>18.@

ȇȀȉȊȆȇȆȀǿȉǿ,62

•ȈIJȒȡȚȟȘIJȘȢȠȡȖȐȞȦıȘȢ253+(1$*(65((385 9,//$*(6+,6+,32//,3/86țĮșȫȢțĮȚȐȜȜȦȞ įȡȐıİȦȞțĮȚįȦȡİȫȞ

ǿǺĬȆȈǺǽȄȆȉȇȈȆȏȆȄȊȆȉ62/·6ȉǿȃǺȀȄǽȀ ǻȆǿĭǽȀǺ

ǹȞĮȞȑȦıȘ IJȘȢ ʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘȢ ,62  ȖȚĮ IJȠ ³ȉȫIJijșȞį İțįȥıȔȢțIJșȣ ijșȣ ʍȡțȪijșijȑȣ´ ȝĮȢ ıIJȘ ȑțįȠıȘ IJȠȣ  Ș ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ʌȚȠ ĮʌĮȚIJȘIJȚțȒ Įʌȩ IJȘȞʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ

ȇȀȉȊȆȇȆȀǿȉǿ,62 ȆȚıIJȠʌȠȓȘıȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌȡȩIJȣʌȠ ,62   ȖȚĮ IJȘ ³ǼțįȥıȔȢțIJș ȑȞıIJȧȟ Ȝįț ȒȞȞıIJȧȟ ıȟıȢȗıțȬȟ´

IJȦȞ ȂȀȅ ıIJȠȞ ĮȖȫȞĮ IJȠȣȢ țĮIJȐ IJȘȢ ʌİȓȞĮȢ  ȋȇȆȉȊǿȈȀȅǿ IJȘȢ ȤİȚȡĮijȑIJȘıȘȢ țĮȚ IJȦȞ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ IJȦȞ ȖȣȞĮȚțȫȞ ıIJȠ ȂʌĮȖțȜĮȞIJȑȢ ȋȇǽȈǺȉȇȀȉǿ IJȦȞ  ȕĮıȚțȫȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ĮȟȚȫȞ ȉȋȃȃǽȊȆȌǿ ıIJȠ ȑȡȖȠ IJȦȞ ijȚȜĮȞșȡȦʌȚțȫȞ ȠȡȖĮȞȫıİȦȞ țĮȚ ıIJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ įȚĮȕȓȦıȘȢ ȌȈǿȃǺȊȆǼȆȊǿȉǿ IJȘȢ ȞȠıȠțȠȝİȚĮțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ ȝȑıȦ IJȘȢ 62/¶6 ȇȈȆȉȊǺȉȀǺ IJȦȞ ʌĮȚįȚȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȚįȚțȒ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ IJȒȡȘıȘ IJȘȢ İȜȐȤȚıIJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢİȡȖĮıȓĮȢǻǽȂȊȀȎȉǿțĮȚIJȘȌȈǿȃǺȊȆǼȆȊǿȉǿIJȘȢĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ IJȦȞȜȣȝȐIJȦȞĮʌȩIJȘȕĮijȒ ȇȈȆȎĭǿȉǿ IJȘȢĮȞȐʌIJȣȟȘȢȕȚȫıȚȝȦȞıȣıIJȘȝȐIJȦȞ ȉȒȡȘıȘIJȦȞȣʌȠȤȡİȫıİȦȞIJȦȞĮȡȤȫȞțĮȚIJȦȞ ĮȟȚȫȞȩȜȦȞIJȦȞİȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞIJȘȢ62/¶6 2ȆȡȩİįȡȠȢ ǵȜĮIJĮıIJȠȚȤİȓĮIJĮʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȐțĮȚȠȚİȖȖȣȒıİȚȢʌȠȣĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝĮȖȚĮțĮIJȑȕĮıȝĮĮʌȩIJȘȞ ȚıIJȠıİȜȓįĮVROVHXURSHFRP

13


SOL’S THE FAIR SPIRIT ƧƫƯƣƫƯƱƱƵƳƱƲƫƣ ȆȚıIJȒıIJȚȢĮȟȓİȢIJȘȢțĮȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢȣʌȩȥȘIJȘȞțȠȚȞȦȞȚțȒțĮȚʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒİȣșȪȞȘIJȘȢȘ62/¶6țĮȚȞȠIJȠȝİȓIJȩıȠıIJȘȞțĮIJĮıțİȣȒțĮȚIJȠıIJȣȜ IJȦȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞIJȘȢȩıȠțĮȚıIJȘȞİʌȚȜȠȖȒIJȦȞıȣȞİȡȖĮIJȫȞIJȘȢȖȚĮȞĮıĮȢʌȡȠıijȑȡİȚʌȐȞIJĮIJȚȢİȖȖȣȒıİȚȢțĮȚIJĮʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȐʌȠȣįȚțĮȚȠȪıIJİ

ƣƶƵƱƴƧƫƯƣƫƱƭƱƥƱƴƥƫƣƵƱƯƱƲƱƫƱƩ62/·6 ȑȖȚȞİȝȑȜȠȢIJȠȣįȚİșȞȠȪȢȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ)DLU:HDU)RXQGDWLRQIJȠțĮȚįİıȝİȪIJȘțİȞĮıȑȕİIJĮȚ țĮȚȞĮİijĮȡȝȩȗİȚıIJĮİȡȖȠıIJȐıȚȐIJȘȢIJȚȢʌĮȡĮțȐIJȦİȡȖĮıȚĮțȑȢĮȡȤȑȢ

ȂȘȤȡȒıȘ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȒȢİȡȖĮıȓĮȢ

ǼȜİȣșİȡȓĮıȣȞİIJĮȚȡȚıȝȠȪ țĮȚįȚțĮȓȦȝĮıȣȜȜȠȖȚțȫȞ įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪıİȦȞ

ȂȘȤȡȒıȘʌĮȚįȚțȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ

ȀĮIJĮȕȠȜȒȝȚıșȠȪ įȚĮȕȓȦıȘȢ

ȂȘİʌȚȕȠȜȒȣʌİȡȕȠȜȚțȫȞ ȦȡȫȞİȡȖĮıȓĮȢ

ǹıijĮȜİȓȢțĮȚȣȖȚİȚȞȑȢ ıȣȞșȒțİȢİȡȖĮıȓĮȢ

ȀĮȝȓĮįȚȐțȡȚıȘ ıIJȘȞʌȡȩıȜȘȥȘ

1ȠȝȚțȐįİıȝİȣIJȚțȒ ıȤȑıȘİȡȖĮıȓĮȢ

)$,5:($5)281'$7,21 ȅȚįİıȝİȪıİȚȢȝĮȢȑȤȠȣȞșİIJȚțȩĮȞIJȓțIJȣʌȠțȣȡȓȦȢıIJȘȞİʌȚșȣȝȓĮȝĮȢȞĮİįȡĮȚȫıȠȣȝİțĮȞȩȞİȢ İȡȖĮıȓĮȢȝİıIJȩȤȠIJȘȕİȜIJȓȦıȘIJȦȞıȣȞșȘțȫȞİȡȖĮıȓĮȢıIJĮİȡȖȠıIJȐıȚȐȝĮȢ ȍȢȝȑȜȠȢIJȠȣ)DLU:HDU)RXQGDWLRQȘ62/¶6įİıȝİȪİIJĮȚİʌȓıȘȢȞĮʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓȕİȜIJȚȫıİȚȢʌȠȣ ıȣȝȝȠȡijȫȞȠȞIJĮȚ ȝİ IJĮ ıȘȝİȡȚȞȐ țȠȚȞȦȞȚțȐ ʌȡȩIJȣʌĮ ȞĮ ȕİȜIJȚȫȞİȚ IJȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİIJȠȣȢįȚİȣșȣȞIJȑȢIJȦȞİȡȖȠıIJĮıȓȦȞ ȝİȕȐıȘȑȞĮʌȜȐȞȠįȡȐıȘȢʌȠȣijȑȡİȚIJȘȞȑȖțȡȚıȘ IJȠȣ)DLU:HDU)RXQGDWLRQȀȐșİȤȡȩȞȠȘ62/¶6įİıȝİȪİIJĮȚȞĮʌĮȡȑȤİȚıIJȠ)DLU:HDU)RXQGDWLRQȝȚĮ ĮȞĮijȠȡȐțĮIJȐıIJĮıȘȢʌȠȣʌİȡȚȑȤİȚȩȜİȢIJȚȢȕİȜIJȚȫıİȚȢʌȠȣʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȉȠ )DLU :HDU )RXQGDWLRQ ):)  İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȠȢ ȝȘ țİȡįȠıțȠʌȚțȩȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȩȢ ʌȠȣ ıȣȞİȡȖȐȗİIJĮȚȝİİIJĮȚȡİȓİȢțĮȚİȡȖȠıIJȐıȚĮĮʌȠıțȠʌȫȞIJĮȢıIJȘȕİȜIJȓȦıȘIJȦȞıȣȞșȘțȫȞİȡȖĮıȓĮȢȖȚĮ IJȠȣȢİȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢIJȘȢȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢȣijĮıȝȐIJȦȞțĮȚİȚįȫȞȑȞįȣıȘȢȅȀȫįȚțĮȢǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ)DLU:HDU)RXQGDWLRQȕĮıȓȗİIJĮȚıIJȚȢıȣȝȕȐıİȚȢIJȘȢǻȚİșȞȠȪȢȅȡȖȐȞȦıȘȢǼȡȖĮıȓĮȢțĮȚIJȦȞ ǾȞȦȝȑȞȦȞǼșȞȫȞȅȚİIJĮȚȡİȓİȢȝȑȜȘİțʌȡȠıȦʌȠȪȞıȤİįȩȞȝȐȡțİȢțĮȚȑȤȠȣȞIJȘȞȑįȡĮIJȠȣȢıİ İʌIJȐİȣȡȦʌĮȧțȑȢȤȫȡİȢȉȠ):)įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚİȓIJĮȚıİȤȫȡİȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢıIJȘȞǹıȓĮIJȘȞǼȣȡȫʌȘ țĮȚIJȘȞǹijȡȚțȒ īȚĮʌİȡȚııȩIJİȡİȢʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢİʌȚıțİijșİȓIJİIJȠȞȚıIJȩIJȠʌȠZZZIDLUZHDURUJ

6867$,1$%/($33$5(/&2$/,7,21 ȉȠȘ62/¶6ȑȖȚȞİȝȑȜȠȢIJȠȣ6XVWDLQDEOH$SSDUHO&RDOLWLRQ 6$& ıIJȠȞȠʌȠȓȠıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞʌȐȞȦ ĮʌȩȝȐȡțİȢțĮIJĮıțİȣĮıIJȑȢȠȡȖĮȞȚıȝȠȓțĮȚȘȖİIJȚțȑȢİIJĮȚȡİȓİȢıIJȘȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮȑȞįȣıȘȢțĮȚȣʌȩįȘıȘȢ ǵȜĮIJĮȝȑȜȘĮȣIJȒȢIJȘȢıȣȝȝĮȤȓĮȢȝȠȚȡȐȗȠȞIJĮȚIJȠȓįȚȠȩȡĮȝĮĮİȚijȩȡȠȣĮȞȐʌIJȣȟȘȢțĮȚįȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞȝĮȗȓ IJĮİȡȖĮȜİȓĮĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢIJȘȢʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȒȢİʌȓįȠıȘȢıIJȠȣȢȤȫȡȠȣȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȈȣȞİʌȫȢȘ62/¶6țĮIJĮȕȐȜȜİȚțȐșİʌȡȠıʌȐșİȚĮȖȚĮIJȘȞʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘIJȘȢțĮIJĮȞȐȜȦıȘȢİȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚȞİȡȠȪțĮȚIJȘȢįȚĮȤİȓȡȚıȘȢĮʌȠȕȜȒIJȦȞȫıIJİȞĮȝİȚȫıİȚIJȚȢʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȑȢİʌȚʌIJȫıİȚȢ

ƲƫƴƵƱƲƱƫƩƴƩ,62 ȉȠȘ62/¶6ĮȞĮȞȑȦıİIJȘȞʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘ,62³ǻȚĮȤİȓȡȚıȘʌȠȚȩIJȘIJĮȢ´ıIJȘȞȑțįȠıȘ IJȠȣȘȠʌȠȓĮİȓȞĮȚʌȚȠĮʌĮȚIJȘIJȚțȒĮʌȩIJȘȞʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȈȪȝijȦȞĮȝİIJȘįȚĮįȚțĮıȓĮʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢțȐșİIJȝȒȝĮIJȠȣ©ȈȣıIJȒȝĮIJȠȢįȚĮȤİȓȡȚıȘȢIJȘȢʌȠȚȩIJȘIJȐȢªȝĮȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓIJĮȚȫıIJİIJĮʌȡȠȧȩȞIJĮȠȚȣʌȘȡİıȓİȢțĮȚIJĮİȡȖĮȜİȓĮʌȠȣĮȞĮʌIJȪııȠȣȝİȞĮıȣȞȐįȠȣȞ įȚĮȡțȫȢȝİIJȠȣȢıIJȩȤȠȣȢIJȚȢĮʌĮȚIJȒıİȚȢIJȦȞʌİȜĮIJȫȞȝĮȢıİİșȞȚțȩțĮȚįȚİșȞȑȢİʌȓʌİįȠțĮșȫȢțĮȚȝİ IJȚȢȚıȤȪȠȣıİȢȞȠȝȚțȑȢțĮȚțĮȞȠȞȚıIJȚțȑȢĮʌĮȚIJȒıİȚȢ

ƲƫƴƵƱƲƱƫƩƴƩ,62 ȉȠȞȂȐȚȠIJȠȣȘ62/¶6ȑȜĮȕİIJȘȞʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘ ,62ȖȚĮIJȘ³ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ´ǹȣIJȩIJȠʌȑIJȣȤİȤȐȡȘıIJȠȞȑȜİȖȤȠIJȘȢȐȝİıȘȢİȞȑȡȖİȚĮȢıIJȠțIJȒȡȚȠIJȠȣȆĮȡȚıȚȠȪȩʌȠȣ ȑȤİȚțĮȚIJȘȞȑįȡĮIJȘȢıIJȘȞİijĮȡȝȠȖȒįȡȐıİȦȞĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ ȑȝȝİıİȢİȞȑȡȖİȚİȢ ĮȜȜȐțĮȚıIJȘįȡȐıȘ IJȘȢıIJȠʌİįȓȠȩʌȠȣĮıțİȓİʌȚȡȡȠȒȝȑıȦIJȘȢİʌȚȜȠȖȒȢʌȡȠȝȘșİȣIJȫȞțĮȚʌĮȡȩȤȦȞȝİIJȘȞȓįȚĮȞȠȠIJȡȠʌȓĮ

14


ƵƱƲƫƬƩ ǹȃǹȆȉȊȄǾ 62/·6ƲƳƱƴƷƧƳƧƫƤƱƩƪƧƫƣ īȚĮʌİȡȚııȩIJİȡĮĮʌȩȤȡȩȞȚĮȘ62/¶6ʌȡȠıijȑȡİȚȕȠȒșİȚĮıİʌȜȘșȣıȝȠȪȢʌȠȣȤȡȒȗȠȣȞȕȠȘșİȓĮȢȣʌȠıIJȘȡȓȗȠȞIJĮȢ ʌȠȜȜȑȢıȘȝĮȞIJȚțȑȢȂȀȅ ȂȘȀȣȕİȡȞȘIJȚțȑȢȅȡȖĮȞȫıİȚȢ ıIJȚȢȤȫȡİȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢȂȑıĮĮʌȩIJȘįȡȐıȘIJȘȢȘ62/¶6İȞȫȞİȚIJȚȢįȣȞȐȝİȚȢ IJȘȢȝİİțİȓȞȠȣȢʌȠȣıȣȞİȚıijȑȡȠȣȞıIJȘȕİȜIJȓȦıȘIJȦȞıȣȞșȘțȫȞįȚĮȕȓȦıȘȢIJȠȣIJȠʌȚțȠȪʌȜȘșȣıȝȠȪ

62/·6ƲƣƳƱƵƳƶƯƧƫ ǼʌȓıȘȢȘ62/¶6ʌĮȡȠIJȡȪȞİȚțĮȚȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚIJȠȣȢıȣȞİȡȖȐIJİȢIJȘȢȩIJĮȞİțİȓȞȠȚĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĮȞșȡȦʌȚıIJȚțȑȢĮʌȠıIJȠȜȑȢīȚĮʌĮȡȐįİȚȖȝĮ IJȠȝȚĮĮʌȠıIJȠȜȒȤİȚȡȠȣȡȖȫȞȠijșĮȜȝȚȐIJȡȦȞțĮIJȩȡșȦıİȞĮijȑȡİȚİȚȢʌȑȡĮȢȚĮIJȡȚțȑȢİȟİIJȐıİȚȢțĮȚȤİȚȡȠȣȡȖȚțȑȢİʌİȝȕȐıİȚȢ ȕİȜIJȚȫȞȠȞIJĮȢIJȘȞțĮșȘȝİȡȚȞȩIJȘIJĮĮȞșȡȫʌȦȞʌȠȣİȓȤĮȞĮȞȐȖțȘĮʌȩȕȠȒșİȚĮȒĮțȩȝȘĮʌȠțĮșȚıIJȫȞIJĮȢIJȘȞȩȡĮıȒIJȠȣȢ

0(&(1$7&+,585*,(&$5',$48( 0&&

3DWULFLD.HUU+HDGRIWKH2USKDQDJH

ƸƺƳƫƱ65((385 ȉȠȤȦȡȚȩĮȣIJȩįİȞİȓȞĮȚĮʌȜȐȑȞĮȠȡijĮȞȠIJȡȠijİȓȠĮȜȜȐ ȑȞĮțȑȞIJȡȠȣʌȠįȠȤȒȢțĮȚİțʌĮȓįİȣıȘȢʌȠȣȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚ Ș62/¶6ĮʌȩIJȠȂȠȞĮįȚțȩıIJȠȂʌĮȞȖțȜĮȞIJȑȢțĮȚ ʌȜȒȡȦȢĮȣIJȩȞȠȝȠʌĮȡȑȤİȚȕȠȒșİȚĮıİȐʌȠȡİȢȠȚțȠ ȖȑȞİȚİȢĮȜȜȐțĮȚıİȠȡijĮȞȐʌȡȠıijȑȡȠȞIJĮȢȝȩȡijȦıȘ ıİʌİȡȚııȩIJİȡĮĮʌȩʌĮȚįȚȐțĮȚİțʌĮȚįİȪȠȞIJĮȢ ȝȘIJȑȡİȢȖȚĮȞĮțİȡįȓıȠȣȞȟĮȞȐIJȘșȑıȘIJȠȣȢıIJȘȞ țȠȚȞȦȞȓĮțĮȚIJȠȞİȡȖĮıȚĮțȩȤȫȡȠ

ǾȠȡȖȐȞȦıȘ(QIDQWVGX0RQGHȕȠȘșȐ ʌĮȚįȚȐȝİțĮȡįȚĮțȑȢʌĮșȒıİȚȢȞĮİȖȤİȚȡȚ ıIJȠȪȞıIJȘīĮȜȜȓĮȩIJĮȞȣʌȐȡȤİȚȑȜȜİȚȥȘ IJİȤȞȚțȒȢțĮȚȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢįȣȞĮIJȩIJȘIJĮȢıIJȘȞ ȤȫȡĮIJȠȣȢȀȐșİȝȒȞĮȘ0&&țĮȜȠıȦȡȓȗİȚ ʌĮȚįȚȐıİīĮȜȜȚțȑȢʌȩȜİȚȢǼʌȚʌȡȩıșİIJĮ ȠȅȡȖĮȞȚıȝȩȢȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚIJȘȞİțʌĮȓįİȣıȘ İȟȦIJİȡȚțȫȞȖȚĮIJȡȫȞıIJȚȢȤȫȡİȢIJȠȣȢĮȜȜȐ țĮȚȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚIJĮıȤȠȜİȓĮȝİȤȠȡȘȖȓİȢ

ǼʌȓıȘȢȘ62/¶6ʌȡȠıijȑȡİȚIJĮʌȡȠȧȩȞIJĮ IJȘȢʌȡȠȢʌȫȜȘıȘȖȚĮIJȠıȣȝijȑȡȠȞIJȘȢ 0&&ıİįȡȐıİȚȢȩʌȦȢȅȦȡȠȢĮȖȫȞĮȢ ĮȞIJȠȤȒȢIJȠȣ/H0DQIJȠ7RXUGH)UDQFH¶V (WDSHGXF°XUVWDJHIJȠ<RJLVGXF°XU PHHWLQJ IJȠ *HQWOHPDQ GX F°XU F\FOH UDFHIJȠ4DWDU3UL[GHO¶$UFGH7ULRPSKH KRUVHUDFHIJȠ6DORQGX&KRFRODWH[KLELWLRQ LQ3DULVIJȠ9HQGpH*OREH\DFKWUDFH

ǾįȑıȝİȣıȘIJȘȢ0&&ıİĮȣIJȩȞIJȠıțȠʌȩ ʌȡȠȦșİȓȚıȤȣȡȑȢĮȟȓİȢȩʌȦȢȘįȚĮijȐ ȞİȚĮȘȖİȞȞĮȚȠįȦȡȓĮȘĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩ IJȘIJĮțĮȚȘȝĮȤȘIJȚțȩIJȘIJĮ Ǿ 62/¶6 ĮıʌĮȗȩȝİȞȘ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ĮȟȓİȢ ȤȠȡȘȖİȓ IJȘȞ ȅȡȖȐȞȦıȘ ʌĮȡȑȤȠȞ IJĮȢ ȡȠȣȤȚıȝȩıIJȚȢȠȝȐįİȢIJȘȢțĮȚįȡĮıIJȘȡȚ ȠʌȠȚİȓIJĮȚıIJȠȞİșİȜȠȞIJȚıȝȩıİįȡȐıİȚȢ ȩʌȦȢȠʌȠįȘȜĮIJȚțȩȢȖȪȡȠȢIJȘȢīĮȜȜȓĮȢ

1$7,21$/'(%$7( )(67,9$/%$1*/$'(6+ ǹıȤȠȜȠȪȝİȞȘȝİİțİȓȞȠȣȢʌȠȣșĮȖȓȞȠȣȞȠȚȝİȜȜȠȞIJȚțȠȓ ȘȖȑIJİȢIJȠȣȂʌĮȞȖțȜĮȞIJȑȢȘ62/¶6İȓȞĮȚȣʌİȡȒijĮȞȠȢ ȤȠȡȘȖȩȢĮȣIJȠȪIJȠȣıȘȝĮȞIJȚțȠȪİIJȒıȚȠȣijİıIJȚȕȐȜȝĮșȘIJȫȞ īȚĮȤȡȩȞȚĮijȑȡȞİȚȝĮȗȓİțĮIJȠȞIJȐįİȢȞȑȠȣȢȘȖȑIJİȢȖȚĮ ıȣȗȘIJȒıİȚȢȖȪȡȦĮʌȩDURXQGțȠȚȞȦȞȚțȐʌȠȜȚIJȚțȐȠȚțȠȞȠ ȝȚțȐțĮȚʌȠȜȚIJȚıIJȚțȐșȑȝĮIJĮʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮʌȡȠȦșȒıȠȣȞ IJȚȢȚįȑİȢIJȠȣȢțĮȚȞĮİȞșĮȡȡȣȞșȠȪȞʌȡȠȢıȣȜȜȠȖȚțȒįȡȐıȘ ȖȚĮIJȘȞĮȞȐʌIJȣȟȘIJȘȢȤȫȡĮȢIJȠȣȢ

1$5,8''8*.(1'5$ 18. 1*2 ȈȣȞİȤȒȢȕİȜIJȓȦıȘIJȘȢȣȖİȓĮȢIJȦȞIJȠʌȚțȫȞʌȜȘșȣıȝȫȞǼʌȓıȘȢıIJȠȂʌĮȖțȜĮȞIJȑȢ Ș62/¶6İȝʌȜȑțİIJĮȚıİȝȚĮĮȟȚȠıȘȝİȓȦIJȘİȞȑȡȖİȚĮʌĮȡȐȜȜȘȜĮȝİIJȘ1DUL8GGXJ .HQGUD 18. ȂȀȅȖȚĮIJȘȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘIJȠȣțȠȚȞȠIJȚțȠȪȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ$JDUDVLQGKXU ǹȣIJȩIJȠȑȡȖȠıIJȠȤİȪİȚıIJȘȕİȜIJȓȦıȘIJȘȢȣȖİȓĮȢIJȦȞȖȣȞĮȚțȫȞțĮȚIJȦȞʌĮȚįȚȫȞʌȠȣ ȗȠȣȞıIJȘȞĮȖȡȠIJȚțȒțȠȚȞȩIJȘIJĮțĮȚıIJȘȞʌĮȡȠȤȒWKHȤĮȝȘȜȠȪțȩıIJȠȣȢĮȜȜȐțĮȜȒȢ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢȚĮIJȡȚțȫȞȣʌȘȡİıȚȫȞıIJȠȞʌȜȘșȣıȝȩIJȘȢʌİȡȚijȑȡİȚĮȢǾ62/¶6ʌȜȘȡȫȞİȚ IJȠȣȢȝȚıșȠȪȢIJȠȣȚĮIJȡȚțȠȪʌȡȠıȦʌȚțȠȪțĮșȫȢțĮȚIJȠȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩțȩıIJȠȢȋȐȡȘıİ ĮȣIJȑȢIJȚȢİȞȑȡȖİȚİȢțȐșİȤȡȩȞȠȩȜȠțĮȚʌİȡȚııȩIJİȡȠȚȐȞșȡȦʌȠȚİʌȦijİȜȠȪȞIJĮȚĮʌȩ IJȘȞȚĮIJȡȚțȒʌİȡȓșĮȜȥȘ

15


T-SHIR 16


TEESHIRTS

TS

ƬƱƯƵƱƮƣƯƫƬƣ Essenti als 18-27 Fashion 28 - 41 Sports 48 - 49 ƮƣƬƳƶƮƣƯƫƬƣ Essenti als 42 - 43 Sports 50 ƣƮƣƯƫƬƣƮƲƭƱƶƨƣƬƫƣ Essenti als 44 - 47 Sports 51

PHILHARMONIE DE PARIS

17


Regent

18


TSHIRTS

43 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 41 ΧΡΩΜΑΤΑ, ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΑΝ ΑΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ

309 T 381 T

SOL'S

BEST DEAL

384 380

Regent 11380

350 T

LARGE

300 T 102 T

UNISEX T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% Ringspun βαμβάκι σεμί-πενιέ Φακαρόλα στο λαιμό - Λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Κυλινδρικό

141 A/B

137

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL*

62/49

69/50

72/53

74/56

76/58

78/62

80/64

*white, ash, grey melange, mouse grey, deep black, red, orange, gold, apple green, kelly green, bottle green, navy, french navy, royal blue, aqua, denim

136 T

14,4 kg 57 x 38 x 32 cm

140 T

10

100

146 T 154 145 T 400 T 401 T 158 301 T

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : REGENT KIDS - 11970 ΣΕΛΙΔΑ 205

302 T 261 273 280 T 281 272 T 270 264 T

Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ!

SOL'S

BEST DEAL

318 T 319 T

Regent Women 01825 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

244 T

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ Φακαρόλα στο λαιμό - Ριπ στο γιακά ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Στενή γραμμή - Πλαϊνές ραφές

235 T 241 T 321 T

A/B

S

M

L

XL

XXL

61/41

63/44

65/47

67/50

69/53

6,2 kg 50 x 34 x 16 cm

225 T 10

50

220 T 101 115 268 330 269 397

ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : CHERRY - 11981 ΣΕΛΙΔΑ 205

398 712 T 710 T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

101 Natural 141 Pale pink 225 Atoll blue 102 White 145 Red 235 Duck blue 115 Sand 146 Burgundy 241 Royal blue 136 Orchid pink 154 Tango red 244 Denim 137 Medium pink 158 Coral 261 Pale yellow 140 Fuchsia 220 Sky blue 264 Bottle green (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη - (2) Ash: 98% βαμβάκι / 2% βαμβάκι

268 Khaki 269 Army 270 Emerald 272 Kelly green 273 Green Sage 280 Apple green

281 Lime 300 Ash (2) 301 Gold 302 Lemon 309 Deep black 318 Navy

319 French navy 321 Aqua 330 Zinc 350 Grey melange (1) 380 Light grey 381 Mouse grey

384 Dark grey 397 Earth 398 Chocolate 400 Orange 401 Apricot 710 Light purple

712 Dark purple

19


Imperial


TSHIRTS

41 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΞΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

309 T 381 T 384 T

ESSENTIAL

350 T 380

SOL'S

Imperial Women 11502 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

300 T

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 190 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ Φακαρόλα στο λαιμό - Λαιμόκοψη ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πλαϊνές ραφές

102 T 136 T 140 T

A/B

146

S

M

L

XL

XXL

61/41

63/44

65/47

67/50

69/53

13,7 kg 46 x 33 x 35 cm

150

10

100

154 145 T 168 T 400 T 301 T 302 T 273 280 T 272 T

264 T

ESSENTIAL

270 T

249 T 318 T 319 T

LARGE

Imperial 11500 ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 190 - ΒΑΡΥ ΖΕΡΣΕΪ - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό - Λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Κυλινδρικό

244 T 238 T

XS* S M L XL XXL 3XL** 4XL** 5XL** 62/49 69/50 72/53 74/56 76/58 78/62 80/64 84/68 88/72

A/B

*white, deep black, red, orange, gold, kelly green, french navy, blue sky, dark purple, chocolate, khaki **white, ash, grey melange, dark grey, mouse grey, deep black, red, orange, gold, kelly green, bottle green, navy, french navy, denim and royal blue

241 T 237 T 225 T

Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ! ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ 41 ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΨΟΓΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

SOL'S

19,6 kg 57 x 38 x 35 cm 10

100

220 T 245 106 115 268 T 330 269

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : IMPERIAL KIDS - 11770 ΣΕΛΙΔΑ 206

397 398 T 712 T 710 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 146 Burgundy 237 Caribbean blue 106 Cream 150 Chili 238 Ultramarine 115 Sand 154 Tango red 241 Royal blue 136 Orchid pink 168 Hibiscus 244 Denim 140 Fuchsia 220 Sky blue 245 Ice blue 145 Red 225 Atoll blue 249 Petroleum blue (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη - (2) Ash: 98% βαμβάκι / 2% βαμβάκι

264 Bottle green 268 Khaki 269 Army 270 Emerald 272 Kelly green 273 Green Sage

280 Apple green 300 Ash (2) 301 Gold 302 Lemon 309 Deep black 318 Navy

319 French navy 330 Zinc 350 Grey melange (1) 380 Light grey 381 Mouse grey 384 Dark grey

397 Earth 398 Chocolate 400 Orange 710 Light purple 712 Dark purple

21


LARGE

SOL'S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ «V»

Moon 11388 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ «V» ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Εφαρμοστή γραμμή - Λαιμόκοψη «V» με ριπ φάσα - Πλαϊνές ραφές

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

60/41

62/44

64/47

66/50

68/53

70/56

LARGE

SOL'S

Victory 11150 ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ “V” ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - 2 φύλλα στη λαιμόκοψη με φάσα - Κυλινδρικό

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/50

72/53

74/56

76/58

78/61

78/64

6 kg 47 x 32 x 17 cm 10

16,4 kg 57 x 38 x 32 cm

50

10

100

21 ΧΡΩΜΑΤΑ

309 T 384 T 350 T

300 102 T

136

140 167 T 145 T 400 T

158

285

280 272 T

318

319

244 T 241 T 225 T

268

712

T = TWIN

22


TSHIRTS

24 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΛΕΠΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΑΠΟ ΖΕΡΣΕΪ

309 384 350 102 136

BEST DEAL

SOL'S

140

Miss 11386

145

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% Ringspun βαμβάκι σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό - Λαιμόκοψη σε jersey ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Εφαρμοστή γραμμή - Λεπτή λαιμόκοψη - Με πλαϊνές ραφές

A/B

S

M

L

XL

XXL

58/40

60/43

62/46

64/49

66/52

5,8 kg 44 x 31 x 18 cm 10

50

400 158 305 301 302 280 281 272 318 241 235

ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : CHERRY - 11981 ΣΕΛΙΔΑ 205

321 225 220 268 398

ESSENTIAL

712

SOL'S

Melrose 11385

ΒΑΘΥ ΝΤΕΚΟΛΤΕ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤO ΜΑΝIΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Βαθιά λαιμόκοψη - Εφαρμοστή γραμμή - Πλαϊνές ραφές S

M

L

XL

59,5/39 61,5/41 63,5/43 65,5/46

A/B

9,4 kg 48 x 31 x 27 cm 10

100

309

102

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 220 Sky blue 272 Kelly green 136 Orchid pink 225 Atoll blue 280 Apple green 140 Fuchsia 235 Duck blue 281 Lime 145 Red 241 Royal blue 285 Mint 158 Coral 244 Denim 300 Ash (2) 301 Gold 167 Oxblood 268 Khaki (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη - (2) Ash: 98% βαμβάκι / 2% βαμβάκι

302 Lemon 305 Honey 309 Deep black 318 Navy 319 French navy 321 Aqua

350 Grey melange (1) 384 Dark grey 398 Chocolate 400 Orange 712 Dark purple

23


ΜΑΚΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

SOL'S

SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕIΟ T-SHIRT ΜΕ ΛΑΙΜOΚΟΨΗ «V» ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ Τ-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΠΟΛY ΚΟΝΤA ΜΑΝIΚΙΑ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΤΗ «V» ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

Mild 11387

Moody 11865

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Ακατέργαστο και γυριστό τελείωμα στη λαιμόκοψη και στα μανίκια Εφαρμοστή γραμμή - Πλαϊνές ραφές

A/B

S

M

L

XL

64/41

66/44

68/47

70/50

10

Mint 11165

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 1X1 ΛΕΠΤΟ ΡΙΠ 160 - 100% βαμβάκι Ringspun - Φάσα από λεπτό ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Στρογγυλή λαιμόκοψη Στενή γραμμή - Πλαϊνές ραφές

A/B

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 170 - 95% βαμβάκι Ringspun πενιέ - 5% ελαστίνη Eνισχυμένο νήμα ΣΤΥΛ - Κοφτή - γυριστή λαιμόκοψη Στενή γραμμή - Πλαϊνές ραφές

S

M

L

XL

XXL

61/33

63/36

65/39

67/42

69/45

5,8 kg 44 x 35 x 23 cm 10

6,6 kg 47 x 35 x 18 cm

A/B

140

225

309

S

M

L

XL

58/38

60/41

62/44

64/47

6,7 kg 52 x 34 x 19 cm 10

102

XS 56/35

50

50

309

24

ΜΟΔΑΤΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΟΤΗΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ ΡΙΠ 1Χ1

102

140

145

280

320

312

50

102

136

225


TSHIRTS

SOL'S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΚΟΛΕΓΕΙΑΚΟ ΣΤΥΛ

Milky 11195

SOL'S

Funky 11190

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΔΙΧΡΩΜΟ T-SHIRT ΜΕ ΡΕΓΚΛAΝ ΜΑΝIΚΙΑ

ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ ΡΕΓΚΛΑΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό - Λαιμόκοψη με ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Ρεγκλάν μανίκια - Πλαϊνές ραφές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ Φακαρόλα στο λαιμό - Λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Ρεγκλάν μανίκια - Κυλινδρικό

A/B

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

58/41

60/44

62/47

64/50

66/53

64/47

67/50

70/53

73/56

76/59

A/B

6,3 kg 45 x 32 x 18 cm

14,2 kg 54 x 36 x 32 cm

50

10

100

10

987 T

981 T

907 T

917 T

895 T

896 T

958 T

904 T

883 T

987 T

981 T

907 T

958 T

970

917 T

895 T

896 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red 225 Atoll blue 280 Apple green

(1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη

309 Deep black 312 Black 320 Turquoise

883 T T = TWIN

T = TWIN

102 White 136 Orchid pink 140 Fuchsia

904 T

883 Gold / Kelly Green 895 Grey melange / Burgundy (1) 896 Grey melange / Royal blue (1)

904 White / Navy 907 White / Royal blue 917 Black / Red

958 White / Atoll blue 970 Black / Grey melange (1) 981 White / Orange

987 White / Red

25


SOL'S

Magma Men 01704 LARGE

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ SUBLIMATION (ΕΞΑΧΝΝΩΣΗ)

ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΓΙΑ SUBLIMATION ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 160 - 100% πολυέστερ με βαμβακερή αίσθηση - Ελαστικός γιακάς ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια χωρίς ραφές στις μασχάλες - Πλαϊνές ραφές

A/B

S

M

71,2/50

72/53

L

XL

XXL

72,7/56 73,5/59 74,2/62

3XL 75/65

8,6 kg 60 x 40 x 25 cm 10

50

102 T

T = TWIN

SOL'S

Magma Women 01705 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΓΙΑ SUBLIMATION ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 160 - 100% πολυέστερ με βαμβακερή αίσθηση - Ελαστικός γιακάς ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια χωρίς ραφές στις μασχάλες - Πλαϊνές ραφές

ΔΕΙΓΜΑ T-SHIRT ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ

A/B

S

M

65,2/43

66/46

L

XL

XXL

66,7/49 67,5/52 68,2/55

7,4 kg 56 x 35 x 25 cm 10

50

102 T

SOL'S

Sublima 11775 UNISEX T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΓΙΑ SUBLIMATION ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 160 - 100% Πολυέστερ - βαμβακερή αφή - Φακαρόλα στο λαιμό Λαιμόκοψη από ελαστάνη ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Με πλαινέs ραφέs XS

S

M

L

XL

XXL

68/47 70/50 72/53 74/56 76/59 78/62

A/B

9 kg 60 x 40 x 20 cm 10

50

102

26

ΔΕΙΓΜΑ T-SHIRT ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ

T = TWIN


TSHIRTS

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗ (SUBLIMATION) ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

27


FASHION

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΚΑΙ ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη με ριπ - Κοντομάνικο - Πλαϊνές ραφές - Φακαρόλα στο λαιμό

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό - Στρόγγυλη λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Κοντό μανίκι - Πλαϊνές ραφές - Στενή γραμμή

REGENT FIT 00553

REGENT FIT WOMEN 02758

A/B

S

M

L

XL

XXL

61/41

63/44

65/47

67/50

69/53

6,5 kg 48 x 34 x 17 cm 10

50

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : REGENT FIT KIDS - 01183 ΣΕΛΙΔΑ 204

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

66/45

70/48

72/51

74/54

76/57

78/61

14,2 kg 60 x 39 x 32 cm 10

100

16 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 5 ΗEATHER

309 T 348 T 384 T 350 T 342 T 102 T 148 T 167 T 145 T

305

272 T 319 T 222 T 241 T 235 T 288 T T = TWIN

28


SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΚΑΙ ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 190 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη με ριπ - Πλαϊνές ραφές - Κοντομάνικο - Φακαρόλα στο λαιμό

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 190 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό Στρόγγυλη λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Με πλαϊνέs ραφέs - Στενή γραμμή

IMPERIAL FIT WOMEN 02080

A/B

S

M

L

XL

XXL

61/41

63/44

65/47

67/50

69/53 A/B

8,0 kg 48 x 34 x 19 cm 10

IMPERIAL FIT 00580

S

M

L

XL

XXL

70/48

72/51

74/54

76/57

78/61

18,6 kg 60 x 39 x 35 cm

50 10

100

11 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 5 ΗEATHER

309 T 348 T 384 T 350 T 342 T 102 T 148 T 167 T 319 T 222 T 288 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

222 Heather denim (2) 241 Royal blue 288 Heather khaki (2) 102 White 148 Heather oxblood (2) 167 Oxblood 235 Duck blue 272 Kelly green 305 Honey 145 Red (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη - (2) Charcoal melange / Heather Oxblood / Heather denim / Heather khaki : 60% βαμβάκι / 40% Πολυέστερ

309 Deep black 319 French navy

342 Pure grey 348 Charcoal melange (2)

350 Grey melange (1) 384 Dark grey

29

TSHIRTS

FASHION ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΘΗΛΥΚΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ


30

ΔΕΙΓΜΑ T-SHIRT ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ

MIA & MARVIN

FASHION


MIA 01699 8 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 155 - 100% ringspun βαμβάκι πενιέ - Φινίρισμα σιλικόνης για απαλότερο άγγιγμα / αίσθηση Φίνο ριπ στο γιακά ΣΤΥΛ - Θηλυκή στρογγυλή λαιμόκοψη - Φακαρόλα στο λαιμό - Πλαϊνές ραφές XS

S

M

L

XL

309 T 381 T 350 T

ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 155 - 100% ringspun βαμβάκι πενιέ Φινίρισμα σιλικόνης για απαλότερο άγγιγμα / αίσθηση Φίνο ριπ στο γιακά ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη - Φακαρόλα στο λαιμό Εφαρμοστή γραμμή - Πλαϊνές ραφές S

168 T

6,7 kg 52 x 36 x 20 cm 10

MARVIN 01698

102 T

XXL

62,5/38 64,5/41 66,5/44 68,5/47 70,5/50 72,5/53

A/B

LARGE

SOL'S

A/B

L

XL

XXL

3XL

8,1 kg 60 x 40 x 20 cm

285 T

50

M

69,5/48 71,5/51 73,5/54 75,5/57 77,5/60 79,5/63

10

319 T

50

269 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

168 Hibiscus

(1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη

269 Army

285 Mint

309 Deep black

319 French navy

350 Grey melange (1)

381 Mouse grey

31

TSHIRTS

FASHION

SOL'S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ


FASHION

ESSENTIAL

ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

SOL'S

METROPOLITAN 02079

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Βαθιά λαιμόκοψη - Ριπ γιακάς - Κοντά μανίκια Φακαρόλα στο λαιμό

A/B

S

M

L

XL

XXL

64/41

66/44

68/47

70/50

72/53

7,7 kg 52 x 36 x28 cm 10

50

7 ΧΡΩΜΑΤΑ

309

32

350

102

138

154

168

319


PREMIUM

MURPHY MEN 01836

ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 200 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη - Ρέλι στο λαιμό - Πλαϊνές ραφές S

M

L

XL

XXL

309 T 350 T 102 T

3XL

285 T

11,2 kg 58 x 40 x 27 cm 10

MURPHY WOMEN 01837

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 200 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ ΣΤΥΛ - Στρογγυλή θηλυκή λαιμόκοψη - Ρέλι στο λαιμό - Πλαϊνές ραφές

168 T

69,5/47 70,5/50 71,5/53 72,5/55 73,5/57 74,5/59

A/B

SOL'S

319 T

50

A/B

S

M

L

XL

XXL

65/41

66/44

67/47

68/49

69/51

9,2 kg 50 x 36 x 27 cm 10

50

248 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 138 Flash pink

154 Tango red 168 Hibiscus

(1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη

248 Slate blue 285 Mint

309 Deep black 319 French navy

350 Grey melange (1)

33

TSHIRTS

FASHION LARGE

SOL'S

7 ΧΡΩΜΑΤΑ

PREMIUM

ΒΑΡΥ ΖΕΡΣΕΪ & ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


ӶԂӹԆӾӿӶ ӸԉԂӶӾӿӺӾӶ76+,57

MIXED +HDWKHU ȤȡȦȝĮIJȚıIJȐ 7ȋȇȍȂǹȉǹ

348 T

350 T

144 T

163 T

262 T

322 T

236 T

SOL'S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

T = TWIN

MIXED MEN 01182

SOL'S

MIXED WOMEN 01181

ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Με πλαϊνές ραφές - Κατάλληλο για sublimation (εξάχνωση)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Με πλαϊνές ραφές - Κατάλληλο για sublimation (εξάχνωση)

A/B

S

M

L

XL

XXL

70/48

72/51

74/54

76/57

78/61 A/B

7 kg 56 x 37 x 23 cm 10

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

144 Heather burgundy

163 Heather red

M

L

XL

XXL

65/44

67/47

69/50

71/53

7 kg 50 x 35 x 23 cm

50 10

34

S 63/41

236 Heather blue

262 Heather green

322 Heather navy

50

348 Charcoal melange

350 Grey melange


35

TSHIRTS

FASHION ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗ (SUBLIMATION)

ΔΕΙΓΜΑ T-SHIRT ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ

HEATHER ΧΡΩΜΑΤΑ & ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ


FASHION

SOL'S

SOL'S

ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Με πλαϊνές ραφές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Με πλαϊνές ραφές

CAMO MEN 01188

A/B

CAMO WOMEN 01187

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

70/48

72/51

74/54

76/57

78/61

63/41

65/44

67/47

69/50

71/53

A/B

5 kg 53 x 36 x 18 cm 10

50

986 T

36

5 kg 49 x 52 x 22 cm 10

T = TWIN

50

986 T

T = TWIN


LARGE

SOL'S

SOL'S

MOON 11388

MASTER 11155

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ «V»

ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΛΑΙΜOΚΟΨΗ “V”

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Εφαρμοστή γραμμή - Λαιμόκοψη «V» με ριπ φάσα - Πλαϊνές ραφές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Βαθιά λαιμόκοψη “V” με ριπ φάσα - Πλαϊνές ραφές

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

60/41

62/44

64/47

66/50

68/53

70/56

A/B

6 kg 47 x 32 x 17 cm 10

S

M

L

XL

XXL

69/47

71/50

73/53

75/56

77/59

7,6 kg 54 x 38 x 18 cm

50

10

50

272

319 T

20 ΧΡΩΜΑΤΑ

309 T 384 T 350 T 102 T

136

140

167

145 T

400

158 T 285 T

280

244

241 T

225

220

268 T 712 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 145 Red 136 Orchid pink 158 Coral 140 Fuchsia 167 Oxblood (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη

220 Sky blue 225 Atoll blue 241 Royal blue

244 Denim 268 Khaki 272 Kelly green

280 Apple green 285 Mint 309 Deep black

319 French navy 350 Grey melange (1) 384 Dark grey

400 Orange 712 Dark purple 986 Camo

37

TSHIRTS

FASHION ESSENTIAL

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ «V»


FASHION

ΧΥΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΥΡΙΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΧΥΤΟ ΚΑΙ ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΟ TUNIC

SOL'S

MELBA 01406

SOL'S

MARYLIN 11398

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΜΑΚΡΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ME KONTA MANIKIA TΥΠΟΥ ΚΙΜΟΝΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΙΝΟ ΖΕΡΣΕΥ 115 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη - Μασχάλες χωρίς ραφές Γύρισμα στα μανίκια - Με πλαϊνές ραφές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΛΕΠΤΟ JERSEY 115 - 100% βαμβάκι Ringspun Jersey λαιμόκοψη ΣΤΥΛ - Χαμηλή λαιμόκοψη - Φακαρόλα στο λαιμό - Μανίκια τύπου κιμονό

A/B

S

M

L

S

M

L

XL

XXL

62/45

67/49

72/53

71/53

73/56

75/59

77/62

79/67

A/B

6 kg 48 x 33 x 19 cm

38

10

50

309

350

6,8 kg 53 x 38 x 14 cm 10

102

158

244

237

50

309

102

154

274


SOL'S

SOL'S

MUST WOMEN 11402

MUST MEN 11403 ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΑΠΟ ΛΕΠΤΟ ΖΕΡΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

309 T

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΛΕΠΤΟ ΖΕΡΣΕΪ 115 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Στρογγυλή ανοιχτή λαιμόκοψη από 1Χ1 ριπ - Πλαϊνές ραφές - Εφαρμοστή γραμμή Ετικέτα μόνο με το μέγεθος, άνευ SOL’S λογότυπου, για ευκολότερη προσωποποίηση

A/B

S

M

L

XL

XXL

69/49

71/52

73/55

75/58

77/61

384 T 102 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΛΕΠΤΟ ΖΕΡΣΕΪ 115 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Στρογγυλή ανοιχτή λαιμόκοψη από 1Χ1 ριπ Πλαϊνές ραφές - Εφαρμοστή γραμμή - Ετικέτα μόνο με το μέγεθος, άνευ SOL’S λογότυπου, για ευκολότερη προσωποποίηση

237 T T = TWIN

A/B

S

M

L

XL

XXL

65/41

67/44

69/47

71/50

73/53

5 kg 46 x 35 x 16 cm 10

6,8 kg 53 x 40 x 16 cm 10

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΑΠΟ ΛΕΠΤΟ ΖΕΡΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

50

50

102 White 158 Coral 154 Tango red 237 Caribbean blue (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη

244 Denim 274 Jade green

309 Deep black 350 Grey melange (1)

384 Dark grey

39

TSHIRTS

FASHION ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΖΕΡΣΕΪ & ΒΑΘΙΑ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ


FASHION

Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΙΕΡΑ ΣΕ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ!

SOL'S

SOL'S

MILES MEN 01398

MILES WOMEN 01399 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΡΙΓΕ T-SHRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

LARGE

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Με πλαϊνές ραφές - Λεπτομέρειες υφάσματος τύπου τζιν μέσα στη λαιμόκοψη

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL

62/42

64/44

66/46

68/48

70/50

70/49

72/51

74/53

76/55

78/57

78/59

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : MILES KIDS - 01400 ΣΕΛΙΔΑ 203

A/B

8 kg 54 x 38 x 18 cm 10

50

987 T

904 T

798 T T = TWIN

40

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Εφαρμοστή γραμμή - Με πλαϊνές ραφές Λεπτομέρειες υφάσματος τύπου τζιν μέσα στη λαιμόκοψη

60/40

7 kg 47 x 36 x 15 cm 10

ΑΝΔΡΙΚΟ ΡΙΓΕ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΜΩΡΑ : MILES BABY - 01401 ΣΕΛΙΔΑ 200

50

987 T

904 T

798 T T = TWIN


SOL'S

SOL'S

MARINE MEN 01402

MARINE WOMEN 01403 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΡΙΓΕ T-SHIRT ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη - Με πλαϊνές ραφές - Λεπτομέρειες υφάσματος τύπου τζιν μέσα στη λαιμόκοψη

A/B

LARGE

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΡΙΓΕ T-SHIRT ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη - Εφαρμοστή γραμμή - Με πλαϊνές ραφές Λεπτομέρειες υφάσματος τύπου τζιν μέσα στη λαιμόκοψη

XS

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL

60/40

62/42

64/44

66/46

68/48

70/50

70/49

72/51

74/53

76/55

78/57

78/59

A/B

9 kg 59 x 39 x 22 cm

7,8 kg 49 x 35 x 22 cm 10

10

50

904 T

987 T

904 T

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

798 Ash / Lemon (1)

904 White / Navy

(1) Ash : 98% βαμβάκι / 2% βαμβάκι

50

987 White / Red

987 T

T = TWIN

41

TSHIRTS

FASHION ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕΜΙ ΠΕΝΙΕ


ΜΕΧΡΙ 5XL

LARGE

Monarch 11420 ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό Λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Μανσέτες χωρίς φάσα - Κυλινδρικό S A/B

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

309 T 384 T 350 T 102 T

5XL

69,5/50,5 71,5/53,5 73,5/56,5 75,5/59,5 77,5/62,5 79,5/65,5 79,5/68,5 79,5/71,5

SOL'S

Majestic 11425 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό - Λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Χαμηλή λαιμόκοψη - Εφαρμοστή γραμμή Μανσέτες χωρίς ριπ - Πλαϊνές ραφές

136

9,9 kg 58 x 38 x 22 cm 5

ESSENTIAL

SOL'S

12 ΧΡΩΜΑΤΑ

ESSENTIAL

ΘΗΛΥΚΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

145 T

50

A/B

400 T 272 T 318 T 238 T 321 T 268 T

T = TWIN

42

S

M

L

XL

XXL

60/40

62/43

64/46

66/49

68/52

8,1 kg 45 x 33 x 25 cm 5

50


T-SHIRTS

ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

Imperial LSL Women 02075

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 190 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη με ριπ από ελαστίνη - Μακριά μανίκια Πλαϊνές ραφές - Στενή γραμμή - Φακαρόλα στο λαιμό

A/B

S

M

L

XL

XXL

61/41

63/44

65/47

67/50

69/53

309 T 381 T 350 T

LARGE

SOL'S

Imperial LSL Men 02074 ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 190 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη με ριπ από ελαστίνη - Μακριά μανίκια Κυλινδρικό - Φακαρόλα στο λαιμό

102 T 145 T

A/B

319 T

50

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL*

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

80/65

84/68

*white, grey melange, deep black, french navy

400 T 11,6 kg 50 x 37 x 29 cm

5

ESSENTIAL

SOL'S

7 ΧΡΩΜΑΤΑ

ESSENTIAL

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SOL’S ΣΤΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΡΟΥΧΑ

17,1 kg 61 x 40 x 29 cm 5

50

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 136 Orchid pink

145 Red 238 Ultramarine

(1) Grey melange: 85% βαμβάκι/15% βισκόζη

268 Khaki 272 Kelly green

309 Deep black 318 Navy

319 French navy 321 Aqua

350 Grey melange (1) 381 Mouse grey

384 Dark grey 400 Orange

43


ΧΥΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΤΗ ΜΑΚΡΥ ΚΟΨΙΜΟ

ESSENTIAL

SOL'S

Moka 00579

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΙΝΟ JERSEY 115 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ ΣΤΥΛ - Αμάνικο μπλουζάκι με αθλητική πλάτη σε σχήμα «Τ» Στρογγυλό τελείωμα - Πλαϊνέs ραφέs

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φινίρισμα με ρέλι ΣΤΥΛ - Με πλαϊνές ραφές

XS

S

M

L

XL

69/39

70/41

71/43

72/45

73/47

10

10

44

M

L

XL

68/40

70/43

72/46

50

50

8 ΧΡΩΜΑΤΑ

102

A/B

S 66/37

5,5 kg 45 x 36 x 16 cm

4,6 kg 52 x 36 x 13 cm

384

Jane 11475

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT

A/B

309

SOL'S

7 ΧΡΩΜΑΤΑ

142

145

403

274

321

309

102

145

400

302

241

225


T-SHIRTS

SOL'S

Justin Women 01826 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΕ ΣΚΑΦΤΗ ΠΛΑΤΗ

Justin 11465

LARGE

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% Ringspun βαμβάκι σεμι-πενιέ - Κομψό ριπ φινίρισμα ΣΤΥΛ - Σκαφτή πλάτη - Πλαϊνές ραφές

A/B

SOL'S

BEST DEAL

BEST DEAL

ΓΚΑΜΑ ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΙΚO ΑΜAΝΙΚΟ T-SHIRT ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φινίρισμα με ρέλι ΣΤΥΛ - Κυλινδρικό

XS

S

M

L

XL

XXL

S

M

62/39

64/41

66/43

68/45

69/47

70/49

66/44

68/47

A/B

XL

XXL

3XL*

4XL*

5XL*

*black, white.

10,1 kg 47 x 36 x 30 cm 10

L

70/50 71,5/53 73/56 74,5/59 76/62 77,5/65

6,5 kg 51 x 36 x 15 cm

100 10

50

9 ΧΡΩΜΑΤΑ

309 T 102 T 136 T 145 T 400 T 302 T 281 T 241 T 225 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 136 Orchid pink

142 Raspberry 145 Red

225 Atoll blue 241 Royal blue

274 Jade green 281 Lime

302 Lemon 309 Deep black

321 Aqua 384 Dark grey

400 Orange 403 Burnt orange

45


ESSENTIAL

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟ 1X1 ΡΙΠ

SOL'S

SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΤΗ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΜAΝΙΚΟ T-SHIRT

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ SLUB T-SHIRT ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΣΕ «Τ»

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 1x1 ΡΙΠ 220 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φινίρισμα με ρέλι ΣΤΥΛ - Αθλητική πλάτη σε σχήμα «Τ» - Εφαρμοστή γραμμή - Πλαϊνές ραφές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 1Χ1 ΡΙΠ 220 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φινίρισμα με ρέλι ΣΤΥΛ - Εφαρμοστή γραμμή - Πλαϊνές ραφές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ Νήμα Slub (φλάμα) ΣΤΥΛ - Αμάνικο μπλουζάκι με πλάτη σε «Τ» - Εφαρμοστό κόψιμο Πλαϊνές ραφές

Coconut 11490

A/B

S

M

L

XL

56/34

58/36

60/38

63/41

11,6 kg 60 x 38 x 24 cm 10

A/B

M

L

XL

XXL

67/43

69/45

71/47

14 kg 68 x 44 x 25 cm 10

Saint-Germain 11808

65/41

A/B

10

102 T T = TWIN

312 T

102 T

S

M

L

XL

XXL

66/39

68/42

70/45

72/48

74/50

5,6 kg 46 x 36 x 15 cm

100

100

312 T

46

Mojito 11974

50

384

102

165

713

T = TWIN

SLUB ΝΗΜΑ, ΣΤΥΛ VINTAGE


T-SHIRTS

ΑΝΕΤΟ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ESSENTIAL

ΦΙΝΟ ΖΕΡΣΕΪ

SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΜΕ ΛΕΠΤΕΣ ΤΙΡΑΝΤΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟNTO ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 160 - 95% βαμβάκι Ringspun πενιέ - 5% ελαστίνη ΣΤΥΛ - Πολύ λεπτές τιράντες - Με πλαϊνές ραφές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 130 - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Ελαφρύ κοντομάνικο κοντό μπλουζάκι - Βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη Κατάλληλο για dye sublimation

Joy 01184

A/B

Maeva 01703

XS

S

M

L

XL

54/33

56/36

58/39

60/42

62/45

0 A/B

4,6 kg 60 x 40 x 18 cm 50

10

2

6 kg 60 x 36 x 25 cm 10

309

1

XS/S M/L XL/XXL 48/51,5 50/55,5 52/59,5

102

140

165

302

50

312

235

102

237

306

153

286

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S 102 White 140 Fuchsia

153 Neon coral 165 Poppy red

235 Duck blue 237 Caribbean blue

286 Neon green 302 Lemon

306 Neon yellow 309 Deep black

312 Black 384 Dark grey

713 Blueberry

47


SOL'S

ESSENTIAL

SPORTS

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ & ΑΝΕΣΗ

LARGE

SPORTY 11939 Τ-SHIRT ΜΕ ΡΕΓΚΛAΝ ΜΑΝΙΚΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYESTER ΔΙΧΤΥ 140 - 100% διαπνέον πολυέστερ Λαιμόκοψη με ρέλι ΣΤΥΛ - Ρεγκλάν μανίκια - Μακρύτερο μήκος

A/B

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

66/44

68/47

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

80/65

8,7 kg 55 x 36 x 23 cm

ESSENTIAL

10

50

SOL'S

SPORTY WOMEN 01159 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT ΜΕ ΡΕΓΚΛΑΝ ΜΑΝΙΚΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΔΙΧΤΥ 140 - 100% διαπνέον πολυέστερ εύκολο στέγνωμα. - Λαιμόκοψη με ρέλι. ΣΤΥΛ - Ρεγκλάν μανίκια. - Μακρύτερο το πίσω μέρος.

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

60/41

62/44

64/47

66/50

68/53

70/56

5 kg 56 x 37 x 23 cm 50

16 ΧΡΩΜΑΤΑ

10

SOL'S

MATCH 11422 ΑΝΔΡΙΚO ΔIΧΡΩΜΟ T-SHIRT

342 T 102 T 145 T

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - INTERLOCK POLYESTER 140 - 100% διαπνέον πολυέστερ ΣΤΥΛ - Ρεγκλάν μανίκια και σιρίτι σε χρωματική αντίθεση - Λαιμόκοψη με ρέλι

A/B

312 T

S

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : SPORTY KIDS - 01166 ΣΕΛΙΔΑ 207

400 302 280 T 319 T

9,3 kg 55 x 36 x 23 cm 10

50

241 T 321 T 712 T 129 T 306 T

312

102

145

400

153

280

319

404 T 153 T 286 T T = TWIN

48

ΠΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗ : PALLADIUM - 11418 ΣΕΛΙΔΑ 79


T-SHIRTS

ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S 102 White 129 Neon pink 2

145 Red 153 Neon coral

241 Royal blue 280 Apple green

286 Neon green 302 Lemon

306 Neon yellow 312 Black

319 French navy 321 Aqua

342 Pure grey 400 Orange

404 Neon orange 712 Dark purple

49


SPORTS ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΔΙΧΤΥ

ESSENTIAL

SOL'S

SPORTY LSL MEN 02071 ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ T-SHIRT ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΧΤΥ 140 - 100% διαπνέον πολυέστερ ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη - Πλαϊνές ραφές - Λαιμόκοψη με ρέλι

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/49

72/52

74/55

76/58

77/61

78/64

SOL'S

7 ΧΡΩΜΑΤΑ

ESSENTIAL

LARGE

312 T 102 T 145 T

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΧΤΥ 140 - 100% διαπνέον πολυέστερ ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη - Πλαϊνές ραφές - Στενή γραμμή - Λαιμόκοψη με ρέλι

321 T

A/B

5

T = TWIN

XS

S

M

L

XL

XXL

60/41

62/44

64/47

66/50

68/53

70/56

11 kg 55 x 36 x 26 cm

306 T

50

286 T

50

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ T-SHIRT

241 T

11 kg 55 x 36 x 26 cm 5

SPORTY LSL WOMEN 02072

50


SOL'S

SPORTY TT WOMEN 02117

312 T 102 T 145 T 280 T

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΧΤΥ 140 - 100% διαπνέον πολυέστερ ΣΤΥΛ - Πλαϊνές ραφές - Στενή γραμμή - Λαιμόκοψη και μασχάλες με ρέλι

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

61/35

63/38

65/41

67/44

69/47

71/50

SOL'S

SPORTY TT MEN 02073

241 T

ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT

321 T

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΧΤΥ 140 - 100% διαπνέον πολυέστερ ΣΤΥΛ - Πλαϊνές ραφές - Λαιμόκοψη και μασχάλες με ρέλι

306 T 404 T

8 kg 55 x 36 x 20 cm 10

LARGE

ESSENTIAL

10 ΧΡΩΜΑΤΑ

ESSENTIAL

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΤΗ ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΔΙΧΤΥ

129 T

50

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

69/45

71/48

73/51

74/54

75/57

76/60

8 kg 55 x 36 x 20 cm 10

50

286 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 129 Neon pink 2

145 Red 241 Royal blue

280 Apple green 286 Neon green

306 Neon yellow 312 Black

321 Aqua 404 Neon orange

51

T-SHIRTS

SPORTS ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΔΙΧΤΥ


CANAL SAINT MARTIN

52


ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

POLO

SHIRTS ƬƱƯƵƱƮƣƯƫƬƣ Essentials 54 - 65 Fashion 66 - 73 Sports 78 - 81 ƮƣƬƳƶƮƣƯƫƬƣ

74 - 77

53


Phœnix

54


Phoenix Women 01709 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 220 - 95% ringspun βαμβάκι πενιέ - 5% ελαστίνη Ριπ γιακάς - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Εφαρμοστή γραμμή - Πατιλέτα με 5 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Πλαϊνές ραφές

A/B

S

M

L

XL

XXL

65/41

66/44

67/47

67,5/50

68/53

PREMIUM

SOL'S

12 ΧΡΩΜΑΤΑ

PREMIUM

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕΜΙ ΠΕΝΙΕ

312 T 348 T 360 T

Phoenix Men 01708 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 220 - 95% ringspun βαμβάκι πενιέ 5% ελαστίνη - Ριπ γιακάς και μανίκια - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Εφαρμοστή γραμμή - Πατιλέτα με 2 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Πλαϊνές σχισμές - Πλαϊνές ραφές

102 T 148 T

A/B

145 T

10,36 kg 50 x 36 x 38 cm 5

LARGE

SOL'S

50

168 T

S

M

71,25/49

72/52

L

XL

XXL

72,75/55 73,5/58 74,25/61

3XL 75/64

13,80 kg 60 x 40 x 38 cm 5

50

285 T 319 T 222 T 238 T 200 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

200 Sky blue 102 White 148 Heather oxblood (3) 238 Ultramarine 312 Black 348 Charcoal melange (1) 168 Hibiscus 222 Heather denim (3) 360 Grey melange (2) 145 Red 285 Mint 319 French navy (1) Charcoal melange: 58% βαμβάκι / 38% πολυέστερ / 4% ελαστίνη - (2) Grey melange: 82% βαμβάκι / 14% βισκόζη / 4% ελαστίνη - (3) Heather oxblood / Heather denim : 57% βαμβάκι / 38% πολυέστερ / 5% ελαστίνη

55


Passion & Summer II

56


ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

BEST DEAL

ΠΛΑΪΝΕΣ ΣΧΙΣΜΕΣ & ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

SOL'S

Summer II 11342 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 170 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ - Γιακάς ριπ Φακαρόλα στο λαιμό - Ενισχυμένη πατιλέτα ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα 3 κουμπιών στο ίδιο χρώμα - Ίσιο τελείωμα με πλαινά σχισίματα - Πλαϊνές ραφές - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

68/47

70/50

72/53

74/56

76/59

79/62

10,4 kg 57 x 38 x 26 cm 5

50

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : SUMMER II KIDS - 11344 ΣΕΛΙΔΑ 207

23 ΧΡΩΜΑΤΑ

312 T 360 T

300

102 T 147 T

140

146 T 145 T 400 T 301 T 280 T 272 T 275 T 318 T 241 T 235 T 321 T 225 T 200 T 115 T

269

398 T 712 T

BEST DEAL

T = TWIN

ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΣΧΙΣΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΙΛΕΤΑ ΜΕ 4 ΚΟΥΜΠΙΑ

SOL'S

Passion 11338 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 170 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ Γιακάς και τελείωμα στα μανίκια από ριπ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Εφαρμοστή γραμμή - Πατιλέτα 4 κουμπιών στο ίδιο χρώμα - ‘Iσιο τελείωμα με πλαινά σχισίματα - Πλαϊνές ραφές - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

A/B

S

M

L

XL

XXL

61/43

63/46

65/49

67/52

69/55

8,8 kg 47 x 34 x 27 cm 5

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

50

102 White 147 Pink 269 Army 115 Sand 200 Sky blue 272 Kelly green 140 Fuchsia 225 Atoll blue 275 Golf green 145 Red 235 Duck blue 280 Apple green 146 Burgundy 241 Royal blue 300 Ash (2) (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη - (2) Ash: 98% βαμβάκι / 2% βαμβάκι

301 Gold 312 Black 318 Navy 321 Aqua 360 Grey melange (1)

398 Chocolate 400 Orange 712 Dark purple

57


58


ESSENTIAL

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕΜΙ ΠΕΝΙΕ

LARGE

SOL'S

Perfect Men 11346 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 180 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ - 1x1 Ριπ στο γιακά και στο τελείωμα από τα μανίκια - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα 2 περλέ κουμπιών στο ίδιο χρώμα - Πλαϊνές ραφές Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/49

72/52

74/55

76/58

79/61

82/64

11,5 kg 57 x 38 x 28 cm 50

5

23 ΧΡΩΜΑΤΑ

312 T 348 T 384 T 342 T 360 T 300 T 102 T 146 T 148 T 145 T 168 T 400 T 301 T 280 T 272 T 319 T 222 T 244 T 241 T 248 T

321

200 T 115 T

ESSENTIAL

T = TWIN

SOL'S

Perfect Women 11347 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 180 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ - Γιακάς και τελείωμα στα μανίκια από ριπ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα 3 περλέ κουμπιών στο ίδιο χρώμα - Πλαϊνές ραφές Εφαρμοστή γραμμή - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

A/B

S

M

L

XL

XXL

63/42

65/45

67/48

69/51

71/54

9,1 kg 46 x 33 x 28 cm 5

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

50

102 White 200 Sky blue 244 Denim 312 Black 146 Burgundy 280 Apple green 342 Pure grey 115 Sand 222 Heather denim (4) 248 Slate blue 319 French navy 148 Heather oxblood (4) 300 Ash (2) 348 Charcoal melange (3) 168 Hibiscus 241 Royal blue 301 Gold 360 Grey melange (1) 145 Red 272 Kelly green 321 Aqua (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη - (2) Ash: 98% βαμβάκι / 2% βαμβάκι - (3) Charcoal melange : 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ - (4) Heather oxblood / Heather denim : 57% βαμβάκι / 38% πολυέστερ / 5% ελαστίνη

384 Dark grey 400 Orange

59


ΒΑΡΥ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ ΡΙΓΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΝΗΜΑ

SOL'S

SOL'S

Practice Women 11366

Practice 11365

ΓΥΝΑΙΚΕIΟ ΠOΛΟ ΠΙΚΕ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 270 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ Γιακάς και τελείωμα στα μανίκια με ριπ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Γιακάς και τελείωμα μανικιών σε χρωματική αντίθεση - Πατιλέτα με 4 κουμπιά στον ίδιο τόνο. - Ίσιο τελείωμα και πλαϊνά σχισίματα σε χρωματική αντίθεση - Κομμένο και ραμμένο - ‘Εξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 270 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ Γιακάς και τελείωμα στα μανίκια με ριπ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Γιακάς και τελείωμα μανικιών σε χρωματική αντίθεση - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στον ίδιο τόνο. - Ίσιο τελείωμα και πλαϊνά σχισίματα σε χρωματική αντίθεση - Κομμένο και ραμμένο - ‘Εξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

A/B

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

61/42

63/45

65/48

67/51

69/54

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

A/B

15,9 kg 57 x 38 x 31 cm

11,7 kg 48 x 33 x 31 cm 5

5

50

312

102 T 145 T 275 T 318 T 200 T T = TWIN

60

50


LARGE

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΠΛΑΪΝΕΣ ΣΧΙΣΜΕΣ & ΠΑΤΙΛΕΤΑ ΜΕ 4 ΚΟΥΜΠΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑ

SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 210 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ - Γιακάς και τελείωμα στα μανίκια από ριπ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Εφαρμοστή γραμμή - Πατιλέτα 4 κουμπιών στο ίδιο χρώμα - ‘Iσιο τελείωμα με πλαινά σχισίματα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 210 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό Γιακάς ριπ - Ενισχυμένη πατιλέτα με κουμπιά ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - ‘Iσιο τελείωμα με πλαινά σχισίματα - Πλαϊνές ραφές - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

People 11310

A/B

Spring II 11362

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL*

4XL*

5XL*

61/43

63/46

65/49

67/52

69/55

70/50

72/53

74/56

76/59

79/62

83/66

87/70

91/74

A/B

*white, black, grey melange, navy, red and royal blue

9,4 kg 46 x 33 x 30 cm 5

12,7 kg 57 x 38 x 30 cm

50 5

50

22 ΧΡΩΜΑΤΑ

312 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

381

360 T

300

102 T

102 White 141 Pale pink 200 Sky blue 115 Sand 145 Red 225 Atoll blue 136 Orchid pink 146 Burgundy 241 Royal blue (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη - (2) Ash: 98% βαμβάκι / 2% βαμβάκι

141

136 T

146

145 T 400 T 301 T 280 T 272 T

275

318 T 241 T 225 T 200 T 115 T 268 T 398 T 712 T T = TWIN

268 Khaki 272 Kelly green 275 Golf green

280 Apple green 300 Ash (2) 301 Gold

312 Black 318 Navy 360 Grey melange (1)

381 Mouse grey 398 Chocolate 400 Orange

712 Dark purple

61

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

FENTES CÔTÉS & PATTE 4 BOUTONS QUALITÉ IDÉALE POUR LA BRODERIE


ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΧΡΩΜΙΑ

ΦΙΝΟ ΠΙΚΕ 240 ΓΡ

SOL'S

SOL'S

Spirit 11364

Prince 11369

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΑΠΟ ΒΑΡΥ ΠΙΚΕ

UNISEX ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 240 - 100% βαμβάκι πενιέ - Λαιμόκοψη και τελείωμα στα μανίκια με ριπ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα 2 κουμπιών στο ίδιο περλέ χρώμα - Ίσιο τελείωμα με πλαινά σχισίματα - Πλαϊνές ραφές - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 190 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ - Φακαρόλα σε χρωματική αντίθεση στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 2 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Γιακάς και τελείωμα μανικιών σε χρωματική αντίθεση - Πλαϊνά σχισίματα σε χρωματική αντίθεση - ‘Εξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

A/B

S

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/59

79/62

14,8 kg 57 x 38 x 30 cm 5

50 A/B

312

62

360

102

318

241

912

923

XS

S

M

L

XL

XXL

68/47

70/50

72/53

74/56

76/59

79/62

966

917

925

989

11,6 kg 57 x 38 x 28 cm 5

922

50

902

924


ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

LARGE

ESSENTIAL

SOL'S

Prescott Men 11377 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

68/50

70/53

72/56

74/58

76/62

78/64

309 T 384 T

Prescott Women 11376 ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 170 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό - Πλαϊνές ραφές ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Πλαϊνές ραφές Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

102 T A/B

136 T

10,3 kg 57 x 38 x 24 cm 5

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕIΟ ΠOΛΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 170 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ Φακαρόλα στο λαιμό - Πλαϊνές ραφές ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

11 ΧΡΩΜΑΤΑ

ESSENTIAL

ΖΕΡΣΕΪ, ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

145 T

50

S

M

L

XL

XXL

61/41

63/44

65/47

67/50

69/53

7,7 kg 45 x 34 x 22 cm 5

50

400 T 302 T 319 T 241 T 225 T 268 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 241 Royal blue 136 Orchid pink 268 Khaki 145 Red 302 Lemon 225 Atoll blue 309 Deep black (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη

312 Black 318 Navy 319 French navy 360 Grey melange (1)

384 Dark grey 400 Orange 902 Lemon / French navy 912 French navy / White

917 Black / Red 922 Sky blue / French navy 923 Grey melange / Orchid pink (1) 924 Apple green / French navy

925 Red / French navy 966 Black / Grey 989 White / French navy

63


ǹȞįȡȚțȐ ȖȣȞĮȚțİȓĮʌȩȜȠ

Prime ȋȡȦȝĮIJȚıIJȐțĮȚĮȞșİțIJȚțȐ ȋȇȍȂǹȉǹ

312 T

384 T

360 T

102 T

146 T

145 T

400 T

301 T

280 T

272 T

264 T

319 T

241 T

200 T

712 T

115 T

SOL'S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

T = TWIN

Prime Women 00573 ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 200 - 65% Πολυέστερ - 35% Βαμβάκι Ringspun - 1x1 Ριπ γιακάς και τελείωμα στα μανίκια - Φακαρόλα στο λαιμό - Εύκολη φροντίδα ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Ενισχυμένεs ραφέs στουs ώμουs - Με πλαινέs ραφέs - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

LARGE

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

64/46

66/49

68/52

70/55

70/50

72/53

74/56

76/59

79/62

82/65

84/68

86/71

A/B

13,6 kg 53 x 37 x 23 cm

102 White 115 Sand

5

50

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

64

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 200 - 65% Πολυέστερ - 35% Βαμβάκι Ringspun - 1x1 Ριπ γιακάς και τελείωμα στα μανίκια - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Ενισχυμένεs ραφέs στουs ώμουs - Με πλαινέs ραφέs - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

62/43

10,2 kg 53 x 37 x 23 cm 5

Prime Men 00571 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ

A/B

SOL'S

145 Red 146 Burgundy

200 Sky blue 241 Royal blue

264 Bottle green 272 Kelly green

280 Apple green 301 Gold

50

312 Black 319 French navy

360 Grey melange 384 Dark grey

400 Orange 712 Dark purple


ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ 60°C

65


FASHION

PANAME MEN&WOMEN


ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΛΟ HEATHER ΜΕ ΤΡΙΧΡΩΜΟ ΡΙΓΕ ΡΙΠ

LARGE

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ HEATHER ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 180 - 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά - Πλαϊνές ραφές Ριπ στο γιακά και στα μανίκια με ρίγες σε χρωματική αντίθεση

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

71/49

72/52

73//55

74/58

75/61

76/64

9 kg 58 x 36 x 25 cm  5

50

311 T

218 T T = TWIN

SOL'S

PANAME WOMEN 02082 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ HEATHER ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 180 - 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά - Πλαϊνές ραφές - Στενή γραμμή Ριπ στο γιακά και στα μανίκια με ρίγες σε χρωματική αντίθεση

A/B

S

M

L

XL

XXL

63/43

65/45

67/47

68/49

69/51

8,5 kg  52 x 32 x 25 cm  5

50

311 T

218 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

218 Heather light jeans

311 Heather black

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

PANAME MEN 02081

FASHION

SOL'S


ӶԂӹԆӾӿӶ ӸԉԂӶӾӿӺӾӶԅԄԀԄ

PASADENA ǹʌȩȜȣIJȠȢıȣȞįȣĮıȝȩȢȐȞİıȘȢțĮȚıIJȣȜ 12 ȋȇȍȂǹȉǹ

935 T

931 T

930 T

908 T

912 T

932 T

904 T

794 T

946 T

535 T

913 T

529 T

SOL'S

PASADENA WOMEN 00578 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 200 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Γιακάς και τελείωμα στα μανίκια από ριπ 1x1 - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Ριγέ γιακάς και τελείωμα μανικιών σε χρωματική αντίθεση Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Με πλαινέs ραφέs - Στενή γραμμή - Πλαινέs σχισμέs Εξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

A/B

S

M

L

XL

XXL

63/42

65/45

67/48

69/51

71/54

ESSENTIAL

ESSENTIAL

T = TWIN

LARGE

SOL'S

PASADENA MEN 00577 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 200 - 100% βαμβάκι Ringspun - Γιακάς και τελείωμα στα μανίκια από ριπ 1x1 - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Ριγέ γιακάς και τελείωμα μανικιών σε χρωματική αντίθεση - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Με πλαινέs ραφέs Στενή γραμμή - Πλαινέs σχισμέs - Εξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/49

72/52

74/55

76/58

79/61

82/64

9,3 kg 60 x 39 x 30 cm 5

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

68

12 kg 60 x 39 x 30 cm 5

50

529 Royal blue / Neon coral 794 Lime / White 535 French navy / Neon orange 904 White / Navy (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη

908 Red / White 912 French navy / White

913 Royal blue / White 930 White / Aqua

50

931 Black / Lime 932 Melange grey / Orange (1)

935 Black / White 946 Forest green / White


69

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

FASHION ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ ΡΙΓΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΝΗΜΑ


FASHION ΦΙΝΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ: TWILL ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

LARGE

SOL'S

SOL'S

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 200 - 100% βαμβάκι Ringspun - Γιακάς και τελείωμα στα μανίκια από ριπ Φακαρόλα σε χρωματική αντίθεση στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 2 περλέ κουμπιά - Φακαρόλα από καμπαρντίνα twill σε αντίθεση στην πατιλέτα και στο τελείωμα από τα μανίκια - Με πλαινέs ραφέs - Στενή γραμμή ‘Εξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 200 - 100% βαμβάκι Ringspun - Γιακάς και τελείωμα στα μανίκια από ριπ Φακαρόλα σε χρωματική αντίθεση στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 2 περλέ κουμπιά - Φακαρόλα από καμπαρντίνα twill σε αντίθεση στην πατιλέτα και στο τελείωμα από τα μανίκια - Με πλαινέs ραφέs - Στενή γραμμή - ‘Εξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

PORTLAND MEN 00574

A/B

PORTLAND WOMEN 00575

S

M

L

XL

XXL

3XL

XS

S

M

L

XL

XXL

70/49

72/52

74/55

76/57

78/60

80/63

61/39

63/42

65/45

67/48

69/51

71/54

A/B

12 kg 60 x 39 x 30 cm 5

312 T

70

9,5 kg 60 x 39 x 30 cm

50

5

102 T

145 T

403 T

284 T

319 T

238 T T = TWIN

50

312 T

102 T

145 T

403 T

284 T

319 T

238 T T = TWIN


SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ ΠΟΥΑ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΟΥΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 180 - 100% βαμβάκι Ringspun - Ριπ στο γιακά και στα μανίκια Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Μοτίβο με πουά - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα Πλαϊνές σχισμές στο τελείωμα - Πλαϊνές ραφές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 180 - 100% βαμβάκι Ringspun - Ριπ στο γιακά και στα μανίκια Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Μοτίβο με πουά - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα Πλαϊνές σχισμές στο τελείωμα - Πλαϊνές ραφές

BRANDY WOMEN 01707

A/B

503 T

XS

S

M

L

XL

XXL

62/40

64/42

66/44

68/46

69/48

70/50

989 T

502 T

BRANDY MEN 01706

10,2 kg 50 x 37 x 35 cm 5

A/B

50

912 T

503 T

S

M

L

XL

XXL

71/49

72/52

73/55

74/57

75/59

989 T

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 145 Red

238 Ultramarine 284 Bud green

312 Black 319 French navy

502 T

12,6 kg 58 x 40 x 35 cm 5

50

912 T T = TWIN

403 Burnt orange 502 Oxblood / White

503 Dark grey / White 912 French navy / White

989 White / French navy

71

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

FASHION ΣΧΕΔΙΟ & ΡΕΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΑ


72


LARGE

SOL'S

SOL'S

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 200 - 100% βαμβάκι Ringspun - Γιακάς και τελείωμα στα μανίκια από ριπ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Ενισχυμένη πατιλέτα με 2 περλέ κουμπιά - Ρίγες σε χρωματική αντίθεση κάτω από το γιακά - Φακαρόλα σε αντίθεση στην πατιλέτα - Με πλαινέs ραφέs Εφαρμοστή γραμμή - ‘Εξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 200 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ - Ριπ ύφανση στο γιακά και στα μανίκια - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Ρίγες σε χρωματική αντίθεση κάτω από το γιακά - Ενισχυμένη πατιλέτα με 3 περλέ κουμπιά - Δίχρωμη λωρίδα στο λαιμό, στην πατιλέτα, στις πλαϊνές σχιμές + ετικέτες στα μανίκια - Με πλαϊνές ραφές - Εφαρμοστή γραμμή

PATRIOT WOMEN 01407

PATRIOT 00576

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

XXL

70/49

72/52

74/55

76/57

78/60

80/63

62/41

64/43

66/45

68/47

70/49

A/B

8,5 kg 60 x 39 x 30 cm

12 kg 60 x 39 x 30 cm 5

5

50

50

10 ΧΡΩΜΑΤΑ

384

146

145 T

937 T

284

233

319 T

241 T

906 T

987 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red 146 Burgundy

233 Heritage blue 241 Royal blue

284 Bud green 319 French navy

384 Dark grey 906 White / Black

937 Red / Black 987 White / Red

145 T

937 T

319 T

241 T

906 T

987 T T = TWIN

73

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

FASHION ΦΟΡΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΑΡΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ Η ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ


ǹȞįȡȚțȐ ȖȣȞĮȚțİȓĮʌȩȜȠ

Perfect LSL ȈȣȞįȣĮıȝȩȢȐȞİıȘȢțĮȚıIJȣȜ ȋȇȍȂǹȉǹ

312 T

348 T

360 T

300 T

102 T

145 T

400 T

280 T

319 T

241 T

SOL'S

Perfect LSL Women 02083 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΙΚΕ ΠΟΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 180 - 100% βαμβάκι πενιέ - Ριπ στο γιακά 1X1 ΣΤΥΛ - Μακριά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά - Στενή γραμμή - Φακαρόλα στο λαιμό

A/B

ESSENTIAL

ESSENTIAL

T = TWIN

LARGE

SOL'S

Perfect LSL Men 02087 ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΙΚΕ ΠΟΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 180 - 100% βαμβάκι πενιέ - Ριπ στο γιακά και στα μανίκια 1X1 ΣΤΥΛ - Μακριά μανίκια - Πατιλέτα με 2 κουμπιά - Φακαρόλα στο λαιμό

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL

63/42

65/45

67/48

68/51

69/54

70/49

72/52

74/55

75/58

76/61

77/64

A/B

11 kg 50 x 35 x 30 cm 5

50

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

74

14,6 kg 58 x 39 x 35 cm 5

319 French navy 102 White 241 Royal blue 300 Ash (3) 360 Grey melange (2) 312 Black 348 Charcoal melange (1) 400 Orange 145 Red 280 Apple green (1) Charcoal melange: 60% βαμβάκι/40% πολυέστερ - (2) Grey melange: 85% βαμβάκι/15% βισκόζη - (3) Ash: 98% βαμβάκι/2% βισκόζη

50


ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ- MUST-HAVEΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΙΚΕ ΠΟΛΟ

75


ESSENTIAL

SOL'S

Star 11328 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 170 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ - Γιακάς ριπ - Φακαρόλα στο λαιμό - Ενισχυμένη πατιλέτα με κουμπιά ΣΤΥΛ - Μακριά μανίκια - Ελαστικές μανσέτες Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Ίσιο τελείωμα με πλαϊνά σχισίματα - Πλαϊνές ραφές

A/B

S

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/58

79/62

13,3 kg 57 x 38 x 33 cm 5

50

312 360 102 145 318

76


ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ESSENTIAL

ESSENTIAL

SOL'S

Podium 11317 ΓΥΝΑΙΚΕIΟ ΠOΛΟ ΠΙΚΕ

LARGE

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 210 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ - Γιακάς ριπ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Μακριά μανίκια - 4 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Εφαρμοστή γραμμή Πλαϊνά σχισίματα - Πλαϊνές ραφές

A/B

S

M

L

XL

58/42

60/45

62/48

64/51

SOL'S

Winter II 11353 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 210 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ - Γιακάς και τελείωμα στα μανίκια με ριπ - Φακαρόλα στο λαιμό Ενισχυμένη πατιλέτα με κουμπιά ΣΤΥΛ - Μακριά μανίκια - 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Ίσιο κάτω τελείωμα με πλαϊνά σχισίματα - Πλαϊνές ραφές - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

11,6 kg 45 x 34 x 38 cm 5

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL*

70/50

72/53

74/56

76/58

79/62

82/66

*black, red, navy, grey melange, white.

50

15,6 kg 52 x 38 x 35 cm 5

15 ΧΡΩΜΑΤΑ

50

312 T 348 T 360 T 102 T 138 T 146 T 145 T 272 T 275 T 318 T 244 T 241 T 200 T 115 T 398 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 138 Flash pink 146 Burgundy 241 Royal blue 115 Sand 145 Red 200 Sky blue 244 Denim (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη - (2) Charcoal melange: 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ

272 Kelly green 275 Golf green

312 Black 318 Navy

348 Charcoal melange (2) 360 Grey melange (1)

398 Chocolate

77


78

SPORTS


ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

PACK 11313 ΑΝΔΡΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΡΑΓΚΜΠΙ ΠΟΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΒΑΡΥ JERSEY 280 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό - Ελαστικό ριπ στις μανσέτες ΣΤΥΛ - Μακριά μανίκια - Λαιμόκοψη και πατιλέτα από λευκό διαγωνάλ βαμβάκι - 2 λευκά κουμπιά από καουτσούκ Πλαϊνές ραφές

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

68/50

70/53

72/56

74/59

76/62

78/65

21,40 kg 59 x 40 x 38 cm 50

5

312 T

102 T

147

155 T

277

316

256

221 T T = TWIN

SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΡΑΓΚΜΠΙ ΠΟΛΟ ΜΕ ¾ ΜΑΝΙΚΙ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΠΟΛΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 190 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Γιακάς και πατιλέτα χωρίς κουμπιά σε λευκό βαμβακερό διαγωνάλ - Μανίκια ¾ - Πλαϊνές ραφές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - INTERLOCK POLYESTER 140 - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Μπλουζάκι πόλο με φερμουάρ - Ρεγκλάν μανίκια και σιρίτια σε χρωματική αντίθεση

PALLADIUM 11418

PANACH 11329

A/B

S

M

L

XL

58/43

60/46

62/49

64/52

A/B

M

L

XL

XXL

72/53

74/56

76/59

79/62

10 kg 56 x 39 x 35 cm 5

10,20 kg 47 x 32 x 30 cm 5

S 70/50

50

50

312 T

102 T

155 T

312

221 T

102

145

400

280

319

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 145 Red

147 Pink 155 Carmine red

221 Sky blue 256 Royal blue

277 Dark green 280 Apple green

312 Black 316 Navy

319 French navy 400 Orange

79

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

SPORTS SOL'S


PERFORMER MEN 01180 ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΠΙΚΕ 180 - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Μπροστινή πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα Λεπτομέρειες σε χρωματική αντίθεση στην πατιλέτα - Τελείωμα με πλαϊνές σχισμές σε αντίθεση - Γιακάς με λωρίδα σε χρωματική αντίθεση - Κατάλληλο για sublimation (εξάχνωση)

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/49

72/52

74/55

76/58

79/61

82/64

9 kg 56 x 39 x 35 cm 50

5

312 T

102 T

280 T

272 T

145 T

153 T

319 T

241 T

ESSENTIAL

T = TWIN

SOL'S

PERFORMER WOMEN 01179 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΠΙΚΕ 180 - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Μπροστινή πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Λεπτομέρειες σε χρωματική αντίθεση στην πατιλέτα - Τελείωμα με πλαϊνές σχισμές σε αντίθεση Γιακάς με λωρίδα σε χρωματική αντίθεση - Κατάλληλο για sublimation (εξάχνωση)

A/B

S

M

L

XL

XXL

63/42

65/45

67/48

69/51

71/54

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

9 kg 56 x 39 x 35 cm 5

50

312 T

102 T

145 T

153 T

280 T

272 T

319 T

241 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

145 Red

153 Neon coral

241 Royal blue

272 Kelly green

280 Apple green

312 Black

319 French navy

81

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ

SPORTS

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S


BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

ƲƱƶƬƣƮƫƴƣ ȀȠȝȥȩİIJĮȚȡȚțȩıIJȣȜ 86 - 93 ȂȠȞIJȑȡȞȠİIJĮȚȡȚțȩıIJȣȜ94 - 97 ȀȜĮıȚțȩİIJĮȚȡȚțȩıIJȣȜ 98 - 107 ƲƱƶƭƱƤƧƳ ƥƳƣƤƣƵƧƴ 108 - 114 ƲƱƦƫƧƴ 115 - 117

SHIRTS SWEATERS, TIES & APRONS

82


83 ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ


ƩƵƧƸƯƩƵƱƶƲƱƶƬƣƮƫƴƱƶ ȆȫȢȞĮİʌȚȜȑȟİIJİIJȠțĮIJȐȜȜȘȜȠȝȠȞIJȑȜȠ

īȚĮțĮįİȢ

ȆĮIJȚȜȑIJİȢ

ȀȁǹȈǿȀȅȈīǿǹȀǹȈ

ǿȉǹȁǿȀȅȈǹȃȅǿȋȉȅȈīǿǹȀǹȈ

ȅ țȜĮıȚțȩȢ ȖȚĮțȐȢ İȓȞĮȚ Ƞ ʌȚȠ ıȣȞȘșȚ ıȝȑȞȠȢțĮȚİȓȞĮȚİȜĮijȡȫȢĮȞȠȚȤIJȩȢǹȣIJȩ IJȠ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȩ ȝȠȞIJȑȜȠ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓ IJȘIJȠțĮșȫȢİȞįİȓțȞȣIJĮȚȖȚĮțȐșİʌİȡȓ ıIJĮıȘ țĮȚ İȓȞĮȚ țĮIJȐȜȜȘȜȠ IJȩıȠ ȖȚĮ IJȠ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȩȩıȠțĮȚȖȚĮIJȠțĮșȘȝİȡȚȞȩ ıIJȣȜ

ȅ ȚIJĮȜȚțȩȢ ȖȚĮțȐȢ İȓȞĮȚ ȖȞȦıIJȩȢ ȖȚĮ IJȠ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȐȞȠȚȖȝȐIJȠȣțĮȚIJȚȢʌȚȠțȠȞIJȑȢ ȐțȡİȢ IJȠȣ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ IJȠȣ ʌȡȠıįȓįȠȣȞ ȝȠȞĮįȚțȒțȠȝȥȩIJȘIJĮ

SOL’S BARNET WOMEN 01429 • SOL’S BETTY 01433 • SOL’S BLAKE MEN 01426 • SOL’S BLAKE WOMEN 01427 • SOL’S BAXTER MEN 00567 • SOL’S BAXTER WOMEN 00569 • SOL’S BERKELEY 17070 • SOL’S BRADFORD 17060 • SOL’S BROKER 00570 • SOL’S EDEN 17015 • SOL’S EFFECT 17010 • SOL’S ELITE 16030 • SOL’S EMBASSY 16020 • SOL’S ENERGY 17040 • SOL’S ESCAPE 16070 • SOL’S ETERNITY 17050 • SOL’S EXCESS 17020 • SOL’S EXECUTIVE 16060 • SOL’S BECKER MEN 01648 • SOL’S BECKER WOMEN 01649 • SOL’S BEVERLY MEN 01650 • SOL’S BEVERLY WOMEN 01651 • SOL’S BRODY MEN 02102 • SOL’S BRODY WOMEN 02101 • SOL’S BARRY WOMEN 02101 • SOL’S BURMA MEN 02763 • SOL’S BURMA WOMEN 02764

SOL’S BELMONT MEN 01430 • SOL’S BELMONT WOMEN 01431 • SOL’S BRIGHTON 17000 • SOL’S BROADWAY 17030

67,))(1('&2//$5

ǹȆȁǾȆǹȉǿȁǼȉǹ ǹȂǼȇǿȀǹȃǿȀǾȆǹȉǿȁǼȉǹ

SOL’S BALTIMORE 16040 • SOL’S BRISBANE 16010 • SOL’S BRISTOL 16050 • SOL’S BUSINESS MEN 00551 • SOL’S BUSINESS WOMEN 00554 • SOL’S BARNET MEN 01428 • SOL’S BARNET WOMEN 01429 • SOL’S BELMONT MEN 01430 • SOL’S BELMONT WOMEN 01431 • SOL’S BETTY 01433 • SOL’S BLAKE MEN 01426 • SOL’S BLAKE WOMEN 01427 • SOL’S BEL-AIR 16090 • SOL’S BERKELEY 17070 • SOL’S BOSTON 16000 • SOL’S BRADFORD 17060 • SOL’S BRIGHTON 17000 • SOL’S BROADWAY 17030 • SOL’S BROOKLYN 16080 • SOL’S EXECUTIVE 16060 • SOL’S BECKER MEN 01648 • SOL’S BECKER WOMEN 01649 • SOL’S BEVERLY MEN 01650 • SOL’S BEVERLY WOMEN 01651 • SOL’S BURMA MEN 02763 • SOL’S BURMA WOMEN 02764 • SOL’S BARRY MEN 02100 • SOL’S BARRY WOMEN 02101 • SOL’S BRODY MEN 02102 • SOL’S BRODY WOMEN 02101

īǹȁȁǿȀǾȆǹȉǿȁǼȉǹ

SOL’S BAXTER MEN 00567 • SOL’S BAXTER WOMEN 00569 • SOL’S BROKER 00570 • SOL’S EDEN 17015 • SOL’S EFFECT 17010 • SOL’S ELITE 16030 • SOL’S EMBASSY 16020 • SOL’S ENERGY 17040 • SOL’S ESCAPE 16070 • SOL’S ETERNITY 17050 • SOL’S EXCESS 17020

ȀȅȊȂȆȍȉȅȈīǿǹȀǹȈ ǹȣIJȒ Ș İʌȚȜȠȖȒ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȘ ıİ ȠȡȚıȝȑȞĮ ʌȠȣțȐȝȚıȐ ȝĮȢ Ǿ ʌȡȠıșȒțȘ ȝʌĮȜȑȞȦȞıIJȚȢȐțȡİȢʌȡȠıijȑȡİȚțĮȜȪIJİȡȘ ıIJȒȡȚȟȘ ıIJȠ ȖȚĮțȐ ĮʌȠIJȡȑʌȠȞIJĮȢ IJȘȞ ʌĮȡĮȝȩȡijȦıȘȒIJȠȖȪȡȚıȝȐIJȠȣʌȡȠȢIJĮ İʌȐȞȦȈȣȞİʌȫȢȠİȞȚıȤȣȝȑȞȠȢȖȚĮțȐȢ ʌȡȠıįȓįİȚıIJȠʌȠȣțȐȝȚıȠȝȚĮțȠȝȥȒțĮȚ İʌȓıȘȝȘȩȥȘ

ǹȣIJȩȢȠȖȚĮțȐȢȟİȤȦȡȓȗİȚȖȚĮIJĮțȠȣȝʌȚȐ IJȠȣʌȠȣıIJĮșİȡȠʌȠȚȠȪȞIJȚȢȐțȡİȢIJȠȣȉĮ țȠȣȝʌȚȐʌĮȡȑȤȠȣȞıIJĮșİȡȒıIJȒȡȚȟȘıIJȠ ȖȚĮțȐ

Ǿ ȡĮȝȝȑȞȘ ıȤȚıȝȒ ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȠ ȪȥȠȢ IJȠȣ țĮȡʌȠȪ ǼȓȞĮȚ ȝȚĮ ıIJĮșİȡȒ ıȤȚıȝȒ ʌȠȣʌȡȠıįȓįİȚȑȞĮțȠȝȥȩIJİȜİȓȦȝĮıIJȠ ʌȠȣțȐȝȚıȠ

SOL’S BALTIMORE 16040 • SOL’S BUSINESS MEN 00551 • SOL’S BUSINESS WOMEN 00554 • SOL’S BARNET MEN 01428 • SOL’S BARNET WOMEN 01429

84

ȉǼȉȇǹīȍȃǿȈȂǼȃǾ ȂǹȃȈǼȉǹȂǼȀȅȊȂȆǿ

ȉǼȉȇǹīȍȃǿȈȂǼȃǾ ȂǹȃȈǼȉǹȂǼȀȅȊȂȆǿ

SOL’S BUSINESS MEN 00551 • SOL’S BUSINESS WOMEN 00554 • SOL’S BARNET MEN 01428 • SOL’S BARNET WOMEN 01429 • SOL’S BELMONT MEN 01430 • SOL’S BELMONT WOMEN 01431 • SOL’S BLAKE MEN 01426 • SOL’S BLAKE WOMEN 01427 • SOL’S BRIDGET 01432 • SOL’S BURMA MEN 02763 • SOL’S BURMA WOMEN 02764 •

SOL’S BALTIMORE 16040 • SOL’S BETTY 01433 • SOL’S BEL-AIR 16090 • SOL’S BOSTON 16000 • SOL’S BRADFORD 17060 • SOL’S EDEN 17015 • SOL’S EMBASSY 16020 • SOL’S EXECUTIVE 16060 • SOL’S BECKER MEN 01648 • SOL’S BECKER WOMEN 01649 • SOL’S BEVERLY MEN 01650 • SOL’S BEVERLY WOMEN 01651 • SOL’S BRODY MEN 02102 SOL’S • BRODY WOMEN 02101 • SOL’S BARRY MEN 02100 • SOL’S BARRY WOMEN 02101

ȂǹȃȈǼȉǹȂǼȁȅȄǹ ȀȅȂȂǼȃǾīȍȃǿǹ ȀǹǿȀȅȊȂȆǿǹ

ȂǹȃȈǼȉǹȂǼȁȅȄǹ ȀȅȂȂǼȃǾīȍȃǿǹ ȀǹǿȀȅȊȂȆǿ

SOL’S BALTIMORE 16040 • SOL’S BRISTOL 16050 • SOL’S BAXTER MEN 00567 • SOL’S BAXTER WOMEN 00569 • SOL’S BERKELEY 17070 • SOL’S BRADFORD 17060 • SOL’S BROKER 00570 • SOL’S ESCAPE 16070 • SOL’S EXECUTIVE 16060

SOL’S BRISBANE 16010 • SOL’S BUSINESS MEN 00551 • SOL’S BEL-AIR 16090 • SOL’S BOSTON 16000 • SOL’S BROOKLYN 16080 • SOL’S BARRY MEN 02100

ȇĮȝȝȑȞȘ ıȤȚıȝȒ

ȂĮȞıȑIJİȢ

SOL’S BELMONT MEN 01430 • SOL’S BRODY MEN 02102 • SOL’S BRODY WOMEN 02101 1 • SOL’S BELMONT WOMEN 01431 • SOL’S BLAKE MEN 01426 • SOL’S BLAKE WOMEN 01427 • SOL’S BAXTER MEN 00567 • SOL’S BAXTER WOMEN 00569 • SOL’S BEL-AIR 16090 • SOL’S BOSTON 16000 • SOL’S BRADFORD 17060 • SOL’S BRIGHTON 17000 • SOL’S BROKER 00570 • SOL’S EXECUTIVE 16060

ȇȣșȝȚȗȩȝİȞȘ ȂĮȞıȑIJĮ īȚĮʌİȡȚııȩIJİȡȘȐȞİıȘ

SOL’S BALTIMORE 16040 • SOL’S BEL-AIR 16090 • • SOL’S BOSTON 16000 • SOL’S BRADFORD 17060 • SOL’S BROKER 00570 • SOL’S EDEN 17015 • SOL’S EMBASSY 16020 • SOL’S EXECUTIVE 16060

SOL’S BRIGHTON 17000

SOL’S BAXTER MEN 00567 • SOL’S BAXTER WOMEN 00569 • SOL’S BROKER 00570


īȡĮȝȝȒ ǿȈǿǹīȇǹȂȂǾ ȀȜĮıȚțȒȖȡĮȝȝȒǼʌȚIJȡȑʌİȚIJȘȞȐȞİıȘıIJȘ ȤȡȒıȘ ȉĮʌȠȣțȐȝȚıĮȝİȓıȚĮȖȡĮȝȝȒțĮȚİȣșİȓİȢ ʌȜĮȧȞȑȢȖȡĮȝȝȑȢıIJȑțȠȞIJĮȚʌĮȡȐȜȜȘȜĮțĮȚ įİȞʌĮȓȡȞȠȣȞIJȠıȤȒȝĮIJȠȣıIJȒșȠȣȢ

ΠΟΠΛΙΝΑ

Ελαφριά και πυκνή ύφανση που δημιουργεί μια αίσθηση απαλότητας και άνεσης. Η λάμψη που προσφέρει δίνει την εντύπωση ότι το ένδυμα κυματίζει.

POLYCOTTON ΠΟΠΛΙΝΑ

SOL’S BALTIMORE 16040 • SOL’S BRISBANE 16010 • SOL’S BRISTO 16050 • SOL’S BUSINESS MEN 00551 • SOL’S BEL-AIR 16090 • SOL’S BERKELEY 17070 • SOL’S BOSTON 16000 • SOL’S BRADFORD 17060 • SOL’S BROOKLYN 16080 • SOL’S BURMA MEN 02763 • SOL’S BARRY MEN 02100 • SOL’S BRODY MEN 02102

ǼĭǹȇȂȅȈȉǾīȇǹȂȂǾ ȂȚĮ ȝȠȞIJȑȡȞĮ țĮȚ İȣȡȑȦȢ įȚĮįİįȠȝȑȞȘ ȖȡĮȝȝȒ ȕȠȜȚțȒ ıIJȘȞ ʌȜİȚȠȥȘijȓĮ IJȦȞ ĮȞįȡȫȞǹȣIJȒȘȖȡĮȝȝȒİȓȞĮȚİȜĮijȡȫȢʌȚȠ ıIJİȞȒıIJȠıIJȒșȠȢȖȚĮȑȝijĮıȘıIJȘıȚȜȠȣȑIJĮ ȤȦȡȓȢȞĮİȓȞĮȚțȠȜȜȘIJȩǿįĮȞȚțȩȖȚĮıIJİȜȑȤȘ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ

SOL’S BARNET MEN 01428 • SOL’S BELMONT MEN 01430 • SOL’S BAXTER MEN 00567 • SOL’S BRIGHTON 17000 • SOL’S BROADWAY 17030 • SOL’S BROKER 00570 • SOL’S BECKER MEN 01648 • SOL’S BEVERLY MEN 01650

Αποτελείται από πολυεστέρα και ίνες βαμβακιού, συνδυάζοντας την ελαστικότητα του πολυεστέρα και την άνεση του βαμβακιού. Η φροντίδα του είναι ιδιαίτερα εύκολη.

TWILL / ΔΙΑΓΩΝΑΛ

Ύφανση που ξεχωρίζει για τις διαγώνιες γραμμές της. Απαλή και μεταξωτή, χαρίζει στα ενδύματα κομψό τελείωμα και υψηλή αντοχή. Επίσης, τα ενδύματα με ύφανση διαγωνάλ σιδερώνονται πιο εύκολα.

TWILL / ΔΙΑΓΩΝΑΛ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

Απαλό και άνετο ύφασμα για ευκολοφόρετα ενδύματα.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΠΛΙΝΑ

Είναι ελαφριά και άνετη. Η ελαστικότητά της χαρίζει μεγάλη ελευθερία κινήσεων.

END-TO-END

Ύφανση παρόμοια με εκείνη της ποπλίνας, που αποτελείται από 2 χρωματιστά νήματα. Η χιονέ ύφανση προσδίδει υπέροχο τελείωμα στα πουκάμισα, υψηλή ποιότητα και κομψότητα.

ΠΛΥΜΕΝΗ ΠΟΠΛΙΝΑ 120

Προσφέρει μοναδική άνεση και ευχάριστη αίσθηση στην αφή.

OXFORD

Ανθεκτικό ύφασμα με εμφανείς κόκκους. Το ύφασμα Oxford συνδυάζει την αξία με την παράδοση.

ȈȉǼȃǾīȇǹȂȂǾ ȉȠʌȠȣțȐȝȚıȠµ¶ĮțȠȜȠȣșİȓ¶¶IJȠıȤȒȝĮIJȠȣ ıIJȒșȠȣȢǼȓȞĮȚțĮIJȐȜȜȘȜȠȖȚĮIJȚȢıȣȞȒșİȚȢ ıȚȜȠȣȑIJİȢǹȣIJȩIJȠʌȠȣțȐȝȚıȠijȠȡȚȑIJĮȚȝİ IJȠȠțȠȣȝʌȓıIJȠțȠȜĮȡȠȟİțȠȪȝʌȦIJȠȖȚĮ ȞĮIJȠȞȓıİȚIJȠĮșȜȘIJȚțȩıIJȒșȠȢ

100% ΚΡΕΠ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

Έχει κίνηση και θηλυκότητα και είναι ένα ύφασμα με εύκολη φροντίδα. Προσφέρει μοντέρνα εμφάνιση και άνεση.

DENIM

CREDITS @LOLE

SOL’S BLAKE MEN 01426

Γνωστό για την αντοχή του, το denim φοριέται τόσο σε εταιρικό περιβάλλον όσο και για πιο καθημερινό ντύσιμο. Ένα διαχρονικό και απαραίτητο ύφασμα που δεν πρέπει να λείπει από την γκαρνταρόμπα σας.

ΒΑΜΜΕΝΟ ΝΗΜΑ

‘Υφανση από δίχρωμα νήματα σε ποπλίνα: μοντέρνα και με πολλές λειτουργίες χάριν στον όγκο τους και τις φινετσάτες ρίγες τους.

CHEVRON

Το chevron προσδίδει μια αίσθηση πολυτέλειας και μια πινελιά πρωτοτυπίας στο πουκάμισο. Αυτό το ύφασμα είναι ελαστικό, με μεταξένια υφή για εύκολο σιδέρωμα.

85

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

ǾȖțȐȝĮIJȦȞȣȜȚțȫȞȝĮȢ


ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΜΟΤΙΒΟ CHEVRON

Brody. 86


PREMIUM

02102

Brody Men

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΕ ΜΟΤΙΒΟ CHEVRON

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

LARGE

SOL'S

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - CHEVRON - 82% βαμβάκι - 18% πολυέστερ - 125 gr./m2 ΣΤΥΛ - Ανάγλυφο ύφασμα - Βαμμένο νήμα - Κλασική γραμμή με μικρό γιακά - Πατιλέτα με 7 κουμπιά - Ρυθμιζόμενες κυκλικές μανσέτες με 2 κουμπιά - Σχισμή στο τελείωμα με κουμπί

A/B cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

77/53

78/55

78/57

79/59

79/61

80/63

80/65

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

7,3kg 57 x 37 x 30 cm 1

20

220 T

102 T

PREMIUM

T = TWIN

SOL'S

02103

Brody Women ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΕ ΜΟΤΙΒΟ CHEVRON

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 82% βαμβάκι - 18% πολυέστερ - 125 gr./m2 ΣΤΥΛ - Ανάγλυφο ύφασμα - Βαμμένο νήμα - Στενή γραμμή - Πιέτες στο στήθος και στην πλάτη - Κλασικός γιακάς - Πατιλέτα με 7 κουμπιά - Κυκλικές μανσέτες με 1 κουμπί - Σχισμή στο τελείωμα με κουμπί

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

69/44

69/46

70/48

70/50

71/53

71/56

7,1kg 55 x 36 x 17 cm 1

20

102 T

220 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

220 Sky blue

87


ESSENTIAL

SOL'S

00551

Business Men

LARGE ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΒΑΜΒΑΚΙ MICRO TWILL - 100% βαμβάκι micro twill Βάρος: 120 gsm ΣΤΥΛ - ‘Ισια γραμμή - Κλασικό κολάρο με 2 κουμπιά - Πατιλέτα 7 κουμπιών στο ίδιο χρώμα - Ρυθμιζόμενεs μανσέτεs με 2 κουμπιά - Τσέπη στο στήθοs 2 πιέτεs στην πλάτη - Κουμπότρυπα για μανικετόκουμπα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ MICRO TWILL

A/B

cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

75/52

76/55

77/58

78/62

79/65

80/68

81/71

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

5 kg 57 x 37 x 30 cm 1

20

312 T

386 T

102 T

219 T

ESSENTIAL

T = TWIN

LARGE

SOL'S

00554

Business Women ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΒΑΜΒΑΚΙ MICRO TWILL - 100% βαμβακερό micro twill Βάρος: 120 gsm ΣΤΥΛ - Κλασικό κολάρο με 2 κουμπιά - Πατιλέτα 7 κουμπιών στο ίδιο χρώμα - Ρυθμιζόμενεs μανσέτεs με 2 κουμπιά - Τσέπη στο στήθοs - 2 πιέτεs στο στήθος - Κουμπότρυπα για μανικετόκουμπα

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

66/47

67/49

68/51

69/53

70/55

71/57

72/59

5 kg 57 x 37 x 30 cm 1

20

312 T

386 T

102 T

219 T T = TWIN

88


ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΠΛΙΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

SOL'S

SOL'S

01427

Blake Women

01426

Blake Men LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΠΛΙΝΑ - 97% βαμβάκι - 3% ελαστίνη - Βάρος: 120 gsm ΣΤΥΛ - Εφαρμοστή γραμμή - Κλασικό κολάρο - Πατιλέτα με 8 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Μανσέτες με 1 κουμπί και σχισμή με πατιλέτα με 1 κουμπί - Πένσες στο στήθος και στην πλάτη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΠΛΙΝΑ - 97% βαμβάκι - 3% ελαστίνη - Βάρος: 120 gsm ΣΤΥΛ - Εφαρμοστή γραμμή - Δυο πένσες στη μέση και στην πλάτη - Μοντέρνο κλασικό κολάρο - Πατιλέτα με 8 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Μανσέτες με 2 κουμπιά και σχισμή με πατιλέτα με 1 κουμπί

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

65/42

66/44

67/46

68/48

69/50

70/52

A/B

5,6 kg 55 x 36 x 17 cm 1

cm

20

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

75/50

76/52

77/54

78/56

79/58

80/60

81/62

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

7,3 kg 57 x 37 x 30 cm 1

312 T

386 T

343 T

102 T

228 T

240 T

20

312 T

386 T

343 T

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

219 Bright sky

228 Dark blue

240 Light blue

102 T

228 T

240 T T = TWIN

312 Black

343 Pearl grey

386 Titanium grey

89


SOL'S

01651

Beverly Women

LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΡΙΓΕ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ - 100% βαμβάκι - 105gr. ΣΤΥΛ - Ρίγες από βαμμένα νήματα - Εφαρμοστή γραμμή - Κλασικό μικρό κολάρο - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Μανσέτες με 1 κουμπί και μικρή σχισμή Πένσες στο στήθος XS

S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΝΗΜΑ

M

L

XL

SOL'S

Beverly Men ΑΝΔΡΙΚΟ ΡΙΓΕ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ - 100% βαμβάκι - 105gr. ΣΤΥΛ - Ρίγες από βαμμένες ίνες - Εφαρμοστή γραμμή - Κλασικό μικρό κολάρο Πατιλέτα με 7 κουμπιά σε λευκό χρώμα - Μανσέτες με 1 κουμπί και μικρή σχισμή

XXL A/B

67/44,5 68/46,5 69/48,5 70/50,5 71/54,5 72/58,5

A/B

4,9 kg 56 x 36 x 17 cm 1

cm

20

90

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

75/54

75,5/56

76/58

76,5/60

77/62

77,5/64

78/66

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

6,3 kg 57 x 37 x30 cm 1

504 T

T = TWIN

01650

20

504 T

T = TWIN


LARGE ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΗ ΣΕ ΑΚΡΗ

SOL'S

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

01430

Belmont Men

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ END-ON-END ΠΟΙΟΤΗΤΑ - END-TO-END - 100% βαμβάκι - Βάρος: 105gr. ΣΤΥΛ - Στενή γραμμή - Λευκό κολάρο σε χρωματική αντίθεση με rex γιακά Πατιλέτα με 8 κουμπιά - Μανσέτες με 2 κουμπιά

A/B

cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

75/50

76/52

77/54

78/56

79/58

80/60

81/62

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50

5,8 kg 53 x 37 x 30 cm 1

20

343 T

220 T T = TWIN

SOL'S

01431

Belmont Women ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ END-ON-END

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - END-ON-END - 100% βαμβάκι - Βάρος: 105gr. ΣΤΥΛ - Στενή γραμμή - Λευκό κολάρο σε χρωματική αντίθεση με rex γιακά Πατιλέτα με 8 κουμπιά - Μανσέτες με 1 κουμπί και σχισμή με πατιλέτα με 1 κουμπί

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

65/42

66/44

67/46

68/48

69/50

70/52

5 kg 55 x 36 x 17 cm 1

20

343 T

220 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

220 Sky blue

343 Pearl grey

504 White stripped blue

91


SOL'S

00570

Broker LARGE

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΕ ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ - 65% Πολυέστερ 35% Βαμβάκι - Βάρος: 115gsm ΣΤΥΛ - Ενισχυμένο κλασικό κολάρο με ρέλι σε χρωματική αντίθεση - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Ρυθμιζόμενεs μανσέτεs με 2 κουμπιά - Εσωτερικά στιs μανσέτεs ύφασμα σε αντίθεση - 2 πλακοραφέs στην πλάτη

A/B

cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

78/51

79/53

80/55

81/59

82/62

83/65

S

M

L

XL

XXL

3XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ : ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

6,2 kg 57 x 37 x 30 cm 1

20

997

92

995

996


SOL'S

ΚΟΜΨΟ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΡΕΠ ΜΟΥΣ

SOL'S

01433

Betty

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΚΡΕΠ ΜΟΥΣ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΚΡΕΠ ΜΟΥΣ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΡΕΠ ΜΟΥΣ - 100% πολυέστερ - Βάρος: 90gr. ΣΤΥΛ - Εφαρμοστή γραμμή - Πατιλέτα με 8 κουμπιά στο ίδιο χρώμα Μανσέτες με 1 κουμπί και σχισμή

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΡΕΠ ΜΟΥΣ - 100% πολυέστερ - Βάρος: 90gr. ΣΤΥΛ - Ίσια γραμμή - Κλείσιμο τύπου δάκρυ στην πλάτη

XS 64/44

A/B

S 66/46

M 68/48

L 70/50

XL 72/53

XXL A/B

74/56

1

S

M

L

XL

XXL

60/46

62/48

64/50

66/53

68/56

1

50

50

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

XS 58/44

7 kg 60 x 40 x 20 cm

10,2 kg 60 x 40 x 20 cm

158 Coral

01432

Bridget

312 Black

882

158

882 Off white

312

995 White / Bright sky

996 Bright sky / Navy

997 Titanium grey / Black

882

158

93

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

ΚΟΜΨΟ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΡΕΠ ΜΟΥΣ


ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

SOL'S

Becker Women

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ - 100% βαμβάκι - 110gr. ΣΤΥΛ - Μοτίβο με πουά - Εφαρμοστή γραμμή - Κλασικό μικρό κολάρο Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Μανσέτες με 1 κουμπί και μικρή σχισμή - Πένσες στο στήθος S

M

Becker Men LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΥΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

XS

SOL'S

01649

L

XL

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ - 100% βαμβάκι - 110gr. ΣΤΥΛ - Μοτίβο με πουά - Εφαρμοστή γραμμή - Κλασικό μικρό κολάρο Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Μανσέτες με 1 κουμπί και μικρή σχισμή

XXL A/B

67/44,5 68/46,5 69/48,5 70/50,5 71/54,5 72/58,5

A/B

5 kg 56 x 36 x 17 cm 1

cm

20

S

M

L

XL

XXL

3XL

75/54

75,5/56

76/58

76,5/60

77/62

77,5/64

S

M

L

XL

XXL

3XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

6,4 kg 57 x 37 x 30 cm 1

503 T

989 T

502 T

912 T

20

503 T T = TWIN

94

01648

989 T

502 T

912 T T = TWIN


SOL'S LARGE

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΕ DENIM

ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ DENIM

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - DENIM - 5 oz - 100% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Ακατέργαστο denim - Κλασική γραμμή - Κλασικό κολάρο Πατιλέτα με 7 κουμπιά - Σχισμή στο τελείωμα με κουμπί - Κυκλικές μανσέτες με 1 κουμπί - 1 τσέπη στο στήθος

A/B

cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

77/53

78/55

78/57

79/59

79/61

80/63

S

M

L

XL

XXL

3XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

7,3Kg 57 x 37 x 30 cm 20

1

600 T

T = TWIN

SOL'S

02101

Barry Women ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΕ DENIM

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - DENIM - 5 oz - 100% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Ακατέργαστο denim - Στενή γραμμή - Πιέτες στο στήθος και στην πλάτη - Κλασικός γιακάς - Κλασικό κολάρο - Πατιλέτα με 7 κουμπιά - Σχισμή στο τελείωμα με κουμπί - Κυκλικές μανσέτες με 1 κουμπί - 1 τσέπη στο στήθος

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

67/44

68/46

69/48

70/50

71/53

72/56

7,1 kg 55 x 36 x 17 cm 1

20

600 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

502 Oxblood / White

503 Dark grey / White

T = TWIN

600 Denim brut

912 French navy / White

989 White / French navy

95

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

02100

Barry Men


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ : ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ SOPHISTICATION

SOL'S

00567

Baxter Men LARGE

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΕ ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ - 65% Πολυέστερ 35% Βαμβάκι - Βάρος: 115gsm ΣΤΥΛ - Ενισχυμένο κλασικό κολάρο με ρέλι σε χρωματική αντίθεση - Πατιλέτα με 8 μαύρα κουμπιά και μαύρο ύφασμα σε αντίθεση - 2 πλακοραφέs στην πλάτη - Στρογγυλό τελείωμα

A/B

cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

78/51

79/53

80/55

81/59

82/62

83/65

S

M

L

XL

XXL

3XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

6.3 kg 57 x 37 x 30 cm 1

20

998 T

906 T

994 T

996 T T = TWIN

SOL'S

00569

Baxter Women ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΣΕ ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ - 65% Πολυέστερ 35% Βαμβάκι - Βάρος: 115gsm ΣΤΥΛ - Ενισχυμένο κλασικό κολάρο με ρέλι σε χρωματική αντίθεση - Πατιλέτα με 7 μαύρα κουμπιά και μαύρο ύφασμα σε αντίθεση - 2 πλακοραφέs μπροστά στο στήθος και στην πλάτη Στρογγυλό τελείωμα

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

67/44

68/46

69/48

70/50

71/52

72/54

5,2 kg 57 x 37 x 30 cm 1

20

998 T

906 T

994 T

996 T T = TWIN

96


ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

SOL'S

Barnet Women

SOL'S

01429 LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ HEATHER POPLIN ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ - 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι - Βάρος: 105gr. ΣΤΥΛ - Στενή γραμμή - Βαμμένο νήμα - Κλασικό κολάρο - Πατιλέτα με 8 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Μανσέτες με 1 κουμπί και σχισμή με πατιλέτα με 1 κουμπί Πλακοραφές στη στήθος και στην πλάτη XS

S

M

L

XL

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ HEATHER POPLIN ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ - 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι - Βάρος: 105gr. ΣΤΥΛ - Στενή γραμμή - Βαμμένο νήμα - Κλασικό κολάρο - Πατιλέτα με 8 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Μανσέτες με 2 κουμπιά και σχισμή με πατιλέτα με 1 κουμπί

XXL A/B

65/43,5 66/45,5 67/47,5 68/49,5 69/51,5 70/53,5

A/B

5,8 kg 55 x 36 x 17 cm 1

cm

20

349 T

223 Heather jeans

349 Deep grey melange

M

L

XL

XXL

3XL

76/53

77/55

78/57

79/59

80/61

S

M

L

XL

XXL

3XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

906 White / Black

20

223 T

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

S 75/51

5,8 kg 57 x 37 x 30 cm 1

223 T

01428

Barnet Men

349 T T = TWIN

994 White stripped / Black

996 Bright sky / Navy

998 Opal grey / Black

97


ESSENTIAL

LARGE

SOL'S ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΕΛΑΣΤΑΝ

17030

Broadway

ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ STRETCH ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ - 97% βαμβάκι - 3% ελαστάν - Βάρος: 140gr. ΣΤΥΛ - Εφαρμοστή γραμμή - Ιταλικός γιακάς μισάνοιχτος με ένα κουμπί Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα

A/B

cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

76/54

78/57

80/60

82/63

84/66

86/69

88/72

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

6,1 kg 57 x 37 x 30 cm 1

20

312 T

102 T

164 T

159 T

219 T

399 T

ESSENTIAL

T = TWIN

SOL'S

17020

Excess

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ STRETCH ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ - 97% βαμβάκι - 3% ελαστάν - Βάρος : 140gr. ΣΤΥΛ - Εφαρμοστή γραμμή - Ιταλικός γιακάς με ένα κουμπί - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Πένσες μπροστά και στην πλάτη

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

60/45

62/48

64/51

66/54

68/57

70/60

4,3 kg 55 x 36 x 17 cm 1

20

312 T

102 T

164 T

159 T

219 T

399 T T = TWIN

98


ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΕΛΑΣΤΑΝ

SOL'S

SOL'S

17015

Eden

ESSENTIAL

LARGE

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΕΛΑΣΤΑΝ

SOL'S

17000

Brighton

17010

Effect

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ STRETCH ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ STRETCH ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ STRETCH ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ ¾

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ - 97% βαμβάκι - 3% ελαστάν - Βάρος : 140gr. ΣΤΥΛ - Εφαρμοστή γραμμή - Ιταλικός γιακάς με ένα κουμπί - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Μακριά μανίκια Ρυθμιζόμενες φαρδιές μανσέτες με 2 κουμπιά - Πένσες μπροστά και στην πλάτη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ - 97% βαμβάκι 3% ελαστάν - Βάρος : 140gr. ΣΤΥΛ - Εφαρμοστή γραμμή - Ιταλικός γιακάς μισάνοιχτος με ένα κουμπί - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Φαρδιά μανσέτα με 2 κουμπιά

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ - 97% βαμβάκι - 3% ελαστάν - Βάρος : 140gr. ΣΤΥΛ - Εφαρμοστή γραμμή - Ιταλικός γιακάς με ένα κουμπί Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Μανίκια ¾ με ρεβέρ και σχισμές - Πένσες μπροστά και στην πλάτη

XS

S

62/45

A/B

M

64/48

66/51

L 68/54

XL

XXL

70/57

A/B

72/60

6 kg 55 x 36 x 17 cm 1

cm

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

78/57

80/60

82/63

84/66

86/69

88/72

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

XS

S

M

L

XL

XXL

62/45

64/48

66/51

68/54

70/57

72/60

5 kg 55 x 36 x 17 cm 20

7 kg 57 x 37 x 30 cm 1

102 T

164 T

219 T

399 T

20

312 T

102 T

164 T

159

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

159 Cardinal red

164 Medium burgundy

219 T

399 T

312

102

164

159

219

399

T = TWIN

T = TWIN

102 White

A/B

1

20

312 T

S 76/54

219 Bright sky

312 Black

399 Dark brown

99


ΠΟΠΛΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 4XL

LARGE

SOL'S

BEST DEAL

BEST DEAL

ΠΟΠΛΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3XL

16070

Escape

LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΠΟ ΠΟΠΛΙΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι Βάρος: 105gr. χρωματιστό, 95gr. λευκό ΣΤΥΛ - Ενισχυμένος γιακάς - Τσέπη στο στήθος - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

62,5/46

64/49

65,5/52

67/55

68,5/58

70/61

71,5/64

SOL'S

ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΠΟ ΠΟΠΛΙΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ - 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι Bάρος: 105gr. χρωματιστό, 95gr. λευκό ΣΤΥΛ - Ενισχυμένος γιακάς - Τσέπη στο στήθος - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - 2 πιέτες στην πλάτη

A/B

4,1 kg 55 x 36 x 17 cm 1

16050

Bristol

20

cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

77/56

78/60

79/64

80/68

81/72

82/76

83/80

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

39-40

40-41

42-43

43-44

45-46

46-47

48-49

5,6 kg 57 x 37 x 30 cm 1

312 T

102 T

280 T

230 T

225 T T = TWIN

100

20

312 T

102 T

280 T

230 T

225 T T = TWIN


ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

ΠΟΠΛΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 4XL

LARGE

SOL'S

BEST DEAL

BEST DEAL

ΠΟΠΛΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3XL

16060

Executive

LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΠΟ ΠΟΠΛΙΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι Βάρος: 105gr. χρωματιστό, 95gr. λευκό ΣΤΥΛ - Κλασική γραμμή - Ενισχυμένος γιακάς - Τσέπη μπροστά αριστερά Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Ρυθμιζόμενες φαρδιές μανσέτες με 2 κουμπιά XS 62,5/46

A/B

S 64/49

M

L

65,5/52

67/55

XL 68,5/58

XXL 70/61

SOL'S

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΠΟ ΠΟΠΛΙΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι Βάρος: 105gr. χρωματιστό, 95gr. λευκό ΣΤΥΛ - Ενισχυμένος γιακάς - Τσέπη μπροστά αριστερά - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Ρυθμιζόμενες φαρδιές μανσέτες με 2 κουμπιά - 2 πιέτες στην πλάτη

3XL A/B

71,5/64

4,8 kg 55 x 36 x 17cm 1

cm

20

102 T

280 T

230 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

225 Atoll blue

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

78/60

79/64

80/68

81/72

82/76

83/80

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

39-40

40-41

42-43

43-44

45-46

46-47

48-49

230 Mid blue

280 Apple green

20

312 T

225 T

102 T

280 T

230 T

225 T T = TWIN

T = TWIN

102 White

S 77/56

6,72 kg 57 x 37 x 28 cm 1

312 T

16040

Baltimore

312 Black

101


ΥΦΑΣΜΑ OXFORD ΜΕΧΡΙ 4XL

LARGE

SOL'S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΥΦΑΣΜΑ OXFORD ΜΕΧΡΙ 3XL

16030

Elite

LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ OXFORD ΠΟΙΟΤΗΤΑ - OXFORD - 70% βαμβάκι - 30% πολυέστερ Βάρος: 135gr. χρωματιστό, 130gr. λευκό ΣΤΥΛ - Κλασικός γιακάς - Πιέτες στο στήθος - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα

A/B

SOL'S

Brisbane

ΑΝΔΡΙΚΟ KONTOMANIKO ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ OXFORD ΠΟΙΟΤΗΤΑ - OXFORD - 70% βαμβάκι - 30% πολυέστερ - Βάρος: 135gr. χρωματιστό, 130gr. λευκό ΣΤΥΛ - Τσέπη στο στήθος - 2 πιέτες στα πλάγια - Γιακάς με 2 κουμπιά Πατιλέτα με 7 κουμπιά στην ίδια απόχρωση

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

64/45

65/48

66/51

67/54

68/57

69/60

70/63

79/56

80/60

81/64

82/68

83/72

84/76

85/80

A/B

4,92 kg 55 x 36 x 17 cm 1

16010

cm

20

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

38-39

39-40

41-42

42-43

44-45

45-46

47-48

6,7 kg 55 x 36 x 17 cm 1

312 T

900 T

102 T

220 T T = TWIN

102

20

312 T

900 T

102 T

220 T T = TWIN


SOL'S

16000

Boston

ΥΦΑΣΜΑ OXFORD ΜΕΧΡΙ 3XL

ΥΦΑΣΜΑ OXFORD ΜΕΧΡΙ 4XL

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ OXFORD ΠΟΙΟΤΗΤΑ - OXFORD - 70% βαμβάκι - 30% πολυέστερ - Βάρος: 135gr. χρωματιστό, 130gr. λευκό ΣΤΥΛ - Τσέπη στο στήθος - 2 πλάγιες πιέτες στην πλάτη - Γιακάς με 2 κουμπιά - Ρυθμιζόμενες φαρδιές μανσέτες με 2 κουμπιά - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στην ίδια απόχρωση

A/B

cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

79/56

80/60

81/64

82/68

83/72

84/76

85/80

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

38-39

39-40

41-42

42-43

44-45

45-46

47-48

8 kg 57 x 37 x 30 cm 1

20

312 T

900 T

102 T

220 T T = TWIN

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

16020

Embassy

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ OXFORD ΠΟΙΟΤΗΤΑ - OXFORD - 70% βαμβάκι - 30% πολυέστερ Βάρος: 135gr. χρωματιστό, 130gr. λευκό ΣΤΥΛ - Κλασικός γιακάς - Πένσες στο στήθος - Κυκλικές ρυθμιζόμενες μανσέτες - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στην ίδια απόχρωση

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

64/45

65/48

66/51

67/54

68/57

69/60

70/63

5,7 kg 55 x 36 x 17 cm 1

20

312 T

900 T

102 T

220 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

220 Sky blue

312 Black

900 Silver

103

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

ESSENTIAL

LARGE


ESSENTIAL

LARGE 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ ΜΕΧΡΙ 3XL ΝΟΥΜΕΡΟ

SOL'S

17070

Berkeley

ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΠΟ ΠΟΠΛΙΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ - 100% βαμβάκι - Βάρος: 125gr. χρώμα, 120gr. λευκό ΣΤΥΛ - Ενισχυμένος γιακάς - Τσέπη στο στήθος - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - 2 πιέτες στην πλάτη

100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ ΜΕΧΡΙ 4XL ΝΟΥΜΕΡΟ A/B

cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

77/57

78/61

79/65

80/69

81/73

82/77

83/81

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

6,6 kg 57 x 37 x 30 cm 20

1

312 T

102 T

160 T

229 T

ESSENTIAL

T = TWIN

LARGE

SOL'S

17040

Energy

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΠΟ ΠΟΠΛΙΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ - 100% βαμβάκι - Βάρος: 125gr. χρώμα, 120gr. λευκό ΣΤΥΛ - Κλασικός γιακάς με 1 κουμπί - Τσέπη στο σημείο της καρδιάς - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

65/46 66/49 67/52 68/55 69/58 70/61 71/64

A/B

4,5 kg 55 x 36 x 17 cm 1

20

312 T

102 T

160 T

229 T T = TWIN

104


ESSENTIAL

17060

Bradford

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΠΟ ΠΟΠΛΙΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ - 100% βαμβάκι - Βάρος: 125gr. χρώμα, 120gr. λευκό ΣΤΥΛ - Ενισχυμένος γιακάς - Τσέπη στο στήθος - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Φαρδιές ρυθμιζόμενες μανσέτες με 2 κουμπιά - 2 πιέτες στην πλάτη

A/B

cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

77/57

78/61

79/65

80/69

81/73

82/77

83/81

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ ΜΕΧΡΙ 4XL 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΠΛΙΝΑ ΜΕΧΡΙ 3XL

7,2 kg 57 x 37 x 30 cm 1

20

312 T

102 T

160 T

229 T

ESSENTIAL

T = TWIN

LARGE

SOL'S

17050

Eternity

ΓΥΝΑΙΚΕIΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΠΟ ΠΟΠΛΙΝΑ ΜΕ ¾ ΜΑΝΙΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΠΛΙΝΑ - 100% βαμβάκι - Βάρος: 125gr. χρώμα, 120gr. λευκό ΣΤΥΛ - Κλασικός γιακάς με 1 κουμπί - Τσέπη στο σημείο της καρδιάς - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα Μανίκια ¾ με κουμπότρυπα XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

66/46 67/49 68/52 69/55 70/58 71/61 72/64

A/B

5,1 kg 55 x 36 x 17 cm 1

20

312 T

102 T

160 T

229 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

160 Flamenco red

229 Cobalt blue

312 Black

105

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

LARGE

SOL'S


ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΡΣΕΡΙΖΕ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

SOL'S

16080

Brooklyn

LARGE

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΡΣΕΡΙΖΕ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΥΛ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ TWILL ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL - 100% βαμβάκι διαγωνάλ μερσεριζέ (απαλή υφή) - Βάρος:140gr. ΣΤΥΛ - Κλασικός γιακάς με 2 κουμπιά - Τσέπη μπροστά αριστερά - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - 2 ανταλλακτικά κουμπιά S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

78/55

80/58

82/61

84/64

86/67

88/70

90/73

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

39-40

cm

40-41

42-43

43-44

45-46

46-47

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL - 100% βαμβάκι διαγωνάλ μερσεριζέ (απαλή υφή) Βάρος:165gr. ΣΤΥΛ - Κλασικός γιακάς με 2 κουμπιά - Τσέπη μπροστά αριστερά - Πατιλέτα με 7 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Ρυθμιζόμενες φαρδιές μανσέτες με κουμπιά 2 ανταλλακτικά κουμπιά

A/B

48-49

7 kg 57 x 37 x 30 cm 1

cm

106

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

78/55

80/58

82/61

84/64

86/67

88/70

90/73

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

39-40

40-41

42-43

43-44

45-46

46-47

48-49

20

8,5 kg 57 x 37 x 30 cm 1

312

16090

Bel-Air

LARGE

ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ TWILL ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

A/B

SOL'S

102

145

264

319

256

114

20

312

102

264

319

256

114


ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΩΝ

SOL'S

Burma Women

SOL'S

02764 LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΥΜΕΝΗ ΠΟΠΛΙΝΑ - 100% βαμβάκι - 110gr. ΣΤΥΛ - Στενή γραμμή - Πιέτες στο στήθος και στην πλάτη - 2 τσέπες στο στήθος με καπάκι - Πατιλέτα με 7 κουμπιά - Ίσιες μανσέτες με 1 κουμπί - Σχισμή στο τελείωμα με κουμπί Ρυθμιζόμενες λωρίδες για γύρισμα μανικιών

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

69/44

69/46

70/48

70/50

71/53

71/56

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΥΜΕΝΗ ΠΟΠΛΙΝΑ - 100% βαμβάκι - 110gr. ΣΤΥΛ - Ίσια γραμμή - 2 τσέπες στο στήθος με καπάκι και κουμπί - Ίσιες μανσέτες με 1 κουμπί - Σχισμή στο τελείωμα με κουμπί - Πατιλέτα με 7 κουμπιά - Ρυθμιζόμενες λωρίδες για γύρισμα μανικιών

A/B

7,1 Kg 55 x 36 x 17 cm 1

02763

Burma Men

cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

77/53

78/55

78/57

79/59

79/61

80/63

S

M

L

XL

XXL

3XL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

20 7,3 kg 57 x 37 x 30 cm 1

102 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 111 Chestnut

228 T

102 T

111 T

228 Dark blue 256 Royal blue

228 T

111 T T = TWIN

T = TWIN 114 Beige 145 Red

20

264 Bottle green 312 Black

319 French navy

107


Glory.


ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

SOL'S

PREMIUM

PREMIUM

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ

01711

Glory Women

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 70% βισκόζη - 30% polyamide - 275gr. ΣΤΥΛ - Λαιμόκοψη «V» - Εφαρμοστή γραμμή - Μανσέτες από 1x1 ριπ και ελαστικό στρίφωμα για άψογη εφαρμογή - Μασχάλες με πλεκτή λεπτομέρεια XS

S

M

L

XL

XXL

60/41

61/44

62/47

63/50

64/53

65/56

S

348 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

238 Ultramarine

L

XL

XXL

3XL

9,3 kg 60 x 40 x 30 cm 1

350 T

167 T

319 T

238 T

25

312 T

T = TWIN

167 Oxblood

M

68,5/49 69,5/52 70,5/55 71,5/58 72,5/61 73,5/64

A/B

25

312 T

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΜΕ ΓΙΑΚΑ «V» ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 70% βισκόζη - 30% polyamide - 275gr. ΣΤΥΛ - Λαιμόκοψη «V» - Εφαρμοστή γραμμή - Μανσέτες από 1x1 ριπ και ελαστικό στρίφωμα για άψογη εφαρμογή - Μασχάλες με πλεκτή λεπτομέρεια

7,8 kg 60 x 40 x 28 cm 1

01710

Glory Men

LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΜΕ ΓΙΑΚΑ «V»

A/B

SOL'S

312 Black

319 French navy

348 Charcoal melange

348 T

350 T

167 T

319 T

238 T T = TWIN

350 Grey melange

109


PREMIUM

ΣΤΕΝΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

SOL'S

01716

Griffin

ΓΥΝΑΙΚΕΙA ZAKETA ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 70% βισκόζη - 30% polyamide - 275gr. ΣΤΥΛ - Εφαρμοστή γραμμή - Πλεκτή πατιλέτα με κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Μανσέτες από 1x1 ριπ και ελαστικό στρίφωμα για άψογη εφαρμογή - Μασχάλες με πλεκτή λεπτομέρεια

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

62/41

63/44

64/47

65/50

66/53

67/56

8,3 kg 60 x 40 x 30 cm 1

25

PREMIUM

312

LARGE

348

350

SOL'S

319

01715

Griffith

ΑΝΔΡΙΚΗ ZAKETA ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ «V» ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 70% βισκόζη - 30% polyamide - 275gr. ΣΤΥΛ - Εφαρμοστή γραμμή - Πλεκτή πατιλέτα με κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Μανσέτες από 1x1 ριπ και ελαστικό στρίφωμα για άψογη εφαρμογή - Μασχάλες με πλεκτή λεπτομέρεια S

M

L

XL

XXL

3XL

68,5/49 69,5/52 70,5/55 71,5/58 72,5/61 73,5/64

A/B

10,4 kg 60 x 40 x 32 cm 1

25

312

110

348

350

319


SOL'S

PREMIUM

PREMIUM

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

ΑΝΕΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

01713

Ginger Women

LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 230 - 70% βισκόζη - 30% polyamide - 275gr. ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη - Εφαρμοστή γραμμή - Μανσέτες από 1x1 ριπ και ελαστικό στρίφωμα για άψογη εφαρμογή - Μασχάλες με πλεκτή λεπτομέρεια

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

62/41

63/44

64/47

65/50

66/53

67/56

SOL'S

Ginger Men

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 70% βισκόζη - 30% polyamide - 275gr. ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη - Εφαρμοστή γραμμή - Μανσέτες από 1x1 ριπ και ελαστικό στρίφωμα για άψογη εφαρμογή - Μασχάλες με πλεκτή λεπτομέρεια S

1

348 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

238 Ultramarine

XL

XXL

3XL

350 T

167 T

319 T

25

312 T

238 T

312 Black

319 French navy

348 Charcoal melange

348 T

350 T

167 T

319 T

238 T T = TWIN

T = TWIN

167 Oxblood

L

9,6 kg 60 x 40 x 30 cm

25

312 T

M

68,5/49 69,5/52 70,5/55 71,5/58 72,5/61 73,5/64

A/B

8,1 kg 60 x 40 x 28 cm 1

01712

350 Grey melange

111


PREMIUM

LARGE

SOL'S

00548

Gordon Men ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΛΕΚΤΗ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 280 - 49% Βαμβάκι - 49% Ακρυλικό - 2% polyamide ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - Ριπ 1x1 ψηλό κολάρο, εσωτερική πλεκτή λωρίδα σε αντίθεση - Ελαστικό Ριπ 1x1 στα μανίκια και τη μέση για μεγαλύτερη άνεση - Μπροστινό άνοιγμα με κρυφό φερμουάρ - Πολύ μοντέρνες μασχάλες - Εφαρμοστή γραμμή

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

68/50

70/53

72/56

74/59

76/61

78/64

10,1 kg 55 x 37 x 26 cm 1

25

312 T

340 T

318 T T

= TWIN

PREMIUM

ΛΕΠΤΗ ΡΙΓΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΙΑΚΑ

SOL'S

Gordon Women

00550

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 280 - 49% Βαμβάκι - 49% Ακρυλικό 2% polyamide ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - Ριπ 1x1 ψηλό κολάρο, εσωτερική λωρίδα πλεκτή σε αντίθεση - Ελαστικό ριπ 1x1 στα μανίκια και τη μέση για άνεση - Μπροστινό άνοιγμα με κρυφό φερμουάρ - Πολύ μοντέρνες μασχάλες - Εφαρμοστή γραμμή

A/B

S

M

L

XL

XXL

62/42

64/45

66/49

68/52

70/55

8,5 kg 55 x 35 x 24 cm 1

25

312 T

340 T

318 T T

112

= TWIN


ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

Galaxy Women

90010

LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΤΥΠΟΥ «V»

SOL'S

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΤΥΠΟΥ «V»

XS

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL

58/39

60/42

62/45

64/48

66/51

68/54

68/50

70/53

72/56

74/59

76/63

78/67

A/B

9,5 kg 53 x 35 x 24 cm

7,3 kg 53 x 35 x 24 cm 1

1

25

312 T

340 T

145 T

318 T T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red

90000

Galaxy Men

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 240 JERSEY - 49% Βαμβάκι - 49% Ακρυλικό - 2% polyamide ΣΤΥΛ - Εφαρμοστό, με λάστιχο στη μανσέτα και γύρω από τη μέση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 240 JERSEY - 49% Βαμβάκι - 49% Ακρυλικό - 2% polyamide ΣΤΥΛ - Εφαρμοστό, με λάστιχο στη μανσέτα και γύρω από τη μέση

A/B

ESSENTIAL

ESSENTIAL

SOL'S

312 Black

318 Navy

25

312 T = TWIN

340 Medium grey

340 T

145 T

318 T T

= TWIN

113


ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

Golden Men

90011

ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΛΕΚΤΗ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ «V» ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 280 - 49% Βαμβάκι - 49% Ακρυλικό - 2% polyamide ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση με εξωτερικές ραφές - Ελαστικό ριπ στο τελείωμα και στις μανσέτες - Πλεκτή πατιλέτα με κουμπιά στην ίδια απόχρωση Πολύ μοντέρνες μασχάλες - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

ΜΕΧΡΙ 3XL A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

68/50

70/53

72/56

74/59

76/62

78/65

10,2 kg 55 x 37 x 26 cm 1

25

312 T

340 T

145 T

318 T

ESSENTIAL

T

SOL'S

= TWIN

90012

Golden Women ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ «V»

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 280 - 49% Βαμβάκι - 49% Ακρυλικό - 2% polyamide ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση με εξωτερικές ραφές - Ελαστικό ριπ στο τελείωμα και στις μανσέτες - Πλεκτή πατιλέτα με κουμπιά στην ίδια απόχρωση - Πολύ μοντέρνες μασχάλες - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή Εφαρμοστή γραμμή

A/B

S

M

L

XL

XXL

62/42

64/45

66/49

68/52

70/55

8,5 kg 53 x 35 x 24 cm 1

25

312 T

340 T

145 T

318 T T

114

= TWIN


ESSENTIAL

00591

Gentlemen UNISEX ΑΜΑΝΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ (ΚΑΖΑΚΑ)

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

LARGE

SOL'S

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 280 - 49% Βαμβάκι - 49% Ακρυλικό - 2% polyamide ΣΤΥΛ - 1x1 ελαστικό ριπ στιs μασχάλεs και στη μέση για μεγαλύτερη άνεση - Ιδιαίτερα μοντέρνες μασχάλες - Ίσια γραμμή

A/B

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

60/42

62/45

68/50

70/53

72/55

74/58

76/61

78/64

6,4 kg 55 x 37 x 26 cm 25

312

340

318

SOL'S

00598

Gatsby ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ESSENTIAL

1

SOL'S

ΛΕΠΤΗ ΓΡΑΒΑΤΑ

ΓΡΑΒATΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% σατινέ πολυέστερ ΣΤΥΛ - Μήκος: 152cm - Πλάτος: 5 cm - Λεία όψη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Μήκος: 150 εκ - Πλάτος: 8εκ - Λεία όψη ONE SIZE

ONE SIZE

13 kg 81 x 35 x 25 cm

11 kg 80 x 28 x 20 cm 1

312

82000

Globe

1

200

200

900

319

12 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 145 Red

146 Burgundy 147 Pink

230 Mid blue 256 Royal blue

312 Black 318 Navy

319 French navy 340 Medium grey

384 Dark grey 398 Chocolate

701 Lilak 900 Silver

312

384

900

102

147

145

146

319

230

256

701

398

115


SOL'S

BEST DEAL

ESSENTIAL

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

88010

Gala

SOL'S

Gramercy

ΜΑΚΡIA ΠΟΔΙA ΜΕ ΤΣEΠΕΣ

ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYCOTTON 240 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Μεγάλη τσέπη με 2 χωρίσματα - Ρυθμιζόμενη στο λαιμό με μεταλλικό κούμπωμα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYCOTTON 190 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι - 190gr. ΣΤΥΛ - Μεγάλη μπροστινή τσέπη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : GALA KIDS - 00599 ΣΕΛΙΔΑ 213

ONE SIZE - 90 x 75 cm

ONE SIZE - 80 x 63 cm 13 kg 60 x 40 x 52 cm

14 kg 55 x 31 x 25 cm 10

10

50

102

146

50

16 ΧΡΩΜΑΤΑ

312

384

116

01744

102

136

146

145

400

301

280

272

264

318

241

321

398

123

312

384

145

398


SOL'S

Grant

ESSENTIAL

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ DENIM

02104

SOL'S

88020

Greenwich

ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΔΙΑ ΣΕ DENIM ΜΕ ΤΣΕΠΗ

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΟΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - DENIM - 8 oz - 70% βαμβάκι - 30% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Ακατέργαστο denim - Μεγάλη μπροστινή τσέπη με 2 χώρους Ρυθμιζόμενη στο λαιμό με μεταλλική αγκράφα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYCOTTON 240 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Μεγάλη τσέπη με 2 χωρίσματα ONE SIZE - 65 x 90 cm

ONE SIZE - 90 x 75 cm

14 kg 55 x 31 x 25 cm

14 kg 50 x 40 x 20 cm 10

10

50

50

10 ΧΡΩΜΑΤΑ

600

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 123 Rope 136 Orchid pink

312

145 Red 146 Burgundy 241 Royal blue

264 Bottle green 272 Kelly green 280 Apple green

301 Gold 312 Black 318 Navy

321 Aqua 384 Dark grey 398 Chocolate

384

400 Orange 600 Denim brut

102

146

145

280

264

318

123

398

117


PHILHARMONIE DE PARIS

SWEATSHIRTS ESSENTIALS 120 - 131 FASHION 132 - 135

118


119 ΦΟΥΤΕΡ


BEST DEAL

LARGE

SOL'S

Stone 01714 UNISEX ΖΑΚΕΤΑ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 260 - Βουρτσισμένο φλις - 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ - Ριπ στο τελείωμα και τις μανσέτες ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - 2 τσέπες τύπου καγκουρό - Κουκούλα με κορδόνι στο ίδιο χρώμα - Ίσια γραμμή - Πλαϊνές ραφές

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

68/48

69/51

70/54

71/57

72/60

73/63

74/66

319

241

11,4 kg 58 x 38 x 42 cm

120

5

20

312

348

360

145

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : STONE KIDS - 02092 ΣΕΛΙΔΑ 209


BEST DEAL

ΦΟΥΤΕΡ

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

LARGE

SOL'S

Snake 47101 UNISEX ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 280 - 50% βαμβάκι Ringspun - 50% πολυέστερ - Eπένδυση από βουρτσισμένο φλις - Eλαστικό ριπ στο τελείωμα και στα μανίκια ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση με εξωτερικές ραφές - Τσέπη καγκουρό - κουκούλα με κορδόνι στην ίδια απόχρωση - Εφαρμοστή γραμμή XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL*

63,5/50 65,5/53 67,5/56 69,5/59 71,5/62 73,5/65 74,5/68 74,5/71

A/B

*Black, dark grey, grey melange, red, french navy and royal blue. 11,4 kg 58 x 38 x 42 cm 5

20

17 ΧΡΩΜΑΤΑ

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 140 Fuchsia 145 Red

348

384

146 Burgundy 220 Sky blue 241 Royal blue

360

300

102

140

272 Kelly green 281 Lime 300 Ash

146

145

400

312 Black 319 French navy 321 Aqua

281

272

319

241

321

348 Charcoal melange 360 Grey melange 384 Dark grey

220

712

400 Orange 712 Dark purple

121


BEST DEAL

LARGE

SOL'S

Spider 01168 UNISEX ΦΟΥΤΕΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 260 - Φλις βουρτσισμένο - 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ - Φακαρόλα στο λαιμό - Ελαστικό ριπ στις μανσέτες, το κολάρο και το τελείωμα. ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση S

M

L

XL

XXL

3XL

64/50,5 66/53,5 68/56,5 70/59,5 72/62,5 74/65,5

A/B

10,9 kg 58 x 38 x 42 cm 5

30

312

122

360

300

102

145

400

264

319

241


BEST DEAL

ΦΟΥΤΕΡ

ΨΗΛΟΣ ΓΙΑΚΑΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ

LARGE

SOL'S

Stan 02088 ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΨΗΛΟ ΓΙΑΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 260 - 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Ψηλός γιακάς με φερμουάρ - Καπάκι με αντίθεση χρώματος - Μανικοκόλληση Ελαστικό ριπ στο τελείωμα και στις μανσέτες

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

64/51

65/54

66/57

67/60

68/63

69/66

13,5 kg 58,1 x 37,8 x 26,7 cm 5

30

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 145 Red

241 Royal blue 264 Bottle green

300 Ash 312 Black

319 French navy 360 Grey melange

360 400 Orange

102

400

264

319

241

123


ESSENTIAL

ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

LARGE

SOL'S

New Supreme 13250 UNISEX ΦΟΥΤΕΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 280 - Επένδυση με βουρτσισμένο φλις - 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ - Φακαρόλα στο λαιμό - Ελαστικό ριπ στις μανσέτες, το γιακά και το τελείωμα ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/49

72/52

74/55

76/58

78/61

80/64

82/67

10,8 kg 58 x 38 x 42 cm 5

25

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : NEW SUPREME KIDS - 13249 ΣΕΛΙΔΑ 208

14 ΧΡΩΜΑΤΑ

312

124

373

341

350

300

102

146

145

400

301

272

264

318

241


ΦΟΥΤΕΡ

ΒΑΡΥ ΒΑΜΒΑΚΙ ΦΛΙΣ: 320 ΓΡ

ESSENTIAL

125

SOL'S

Slam 13251 UNISEX ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 320 - Επένδυση με βουρτσισμένο φλις - 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ Ελαστικό ριπ στις μανσέτες και στο τελείωμα - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Τσέπη καγκουρό - Κουκούλα με κορδόνι στο ίδιο χρώμα - Με πλαϊνές ραφές

A/B

5

XS

S

M

L

XL

XXL

66/52

68/55

70/58

72/61

74/64

76/67

11,8 kg 58 x 38 x 42 cm Συσκευασία τεμαχίου

20

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : SLAM KIDS - 13255 ΣΕΛΙΔΑ 208

17 ΧΡΩΜΑΤΑ

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 140 Fuchsia 145 Red

384

146 Burgundy 220 Sky blue 241 Royal blue

350

300

264 Bottle green 269 Army 272 Kelly green

102

140

300 Ash 301 Gold 302 Lemon

145

400

302

312 Black 318 Navy 320 Turquoise

272

318

241

341 Flannel grey 350 Grey melange 373 Deep charcoal grey

320

220

384 Dark grey 398 Chocolate 400 Orange

269

398

712

712 Dark purple

125


ESSENTIAL

80% ΒΑΜΒΑΚΙ - 20% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ : ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

LARGE

SOL'S

Supreme 01178 UNISEX ΦΟΥΤΕΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 280 - Επένδυση με βουρτσισμένο φλις - 80% βαμβάκι - 20% πολυέστερ - Φακαρόλα στο λαιμό - Ελαστικό ριπ στις μανσέτες, το γιακά και το τελείωμα ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - Με πλαϊνές ραφές

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

68/47

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

80/65

10,9 kg 58 x 38 x 42 cm 5

25

312

126

350

300

102

145

400

272

318

241


ESSENTIAL

ΦΟΥΤΕΡ

ΓΙΑΚΑΣ ΦΟΔΡΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

LARGE

SOL'S

Scott 47300 ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ 1/4 ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 280 - Eπένδυση από βουρτσισμένο φλις - 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ Eλαστικό ριπ στο τελείωμα και στα μανίκια - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - Γιακάς φοδραρισμένος και σε χρωματική αντίθεση - Με πλαϊνές ραφές

A/B

5

20

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/52

72/55

74/58

76/61

78/64

80/67

10,5 kg 56 x 34 x 44 cm Συσκευασία τεμαχίου

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 145 Red

241 Royal blue 272 Kelly green

300 Ash 312 Black

318 Navy 319 French navy

350 Grey melange 398 Chocolate

319

400 Orange

241

398

127


ESSENTIAL

ESSENTIAL

SOL'S

SOL'S

Soda 47400

312 T

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

349 T

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 280 - Χνουδιασμένη φλις επένδυση - 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ - 2x2 ελαστικό ριπ στο γιακά, τις μανσέτες και το τελείωμα ΣΤΥΛ - 2x2 ψηλός γιακάς - Ρεγκλάν μανίκια - Στενό κόψιμο - 2 πλαϊνές τσέπες Πλαϊνές ραφές

102 T 145 T

A/B

5

20

S

M

L

XL

XXL

65/46

66/49

67/52

68/55

69/58

10,2 kg 53 x 34 x 41 cm Συσκευασία τεμαχίου

Sundae 47200 ΑΝΔΡΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 280 - Χνουδιασμένη φλις επένδυση 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ - 2x2 ελαστικό ριπ στο γιακά, τις μανσέτες και το τελείωμα ΣΤΥΛ - 2x2 ψηλός γιακάς - Ρεγκλάν μανίκια - 2 πλαϊνές τσέπες Πλαϊνές ραφές

318 T A/B

T = TWIN 5

128

20

S

M

L

XL

XXL

70/52

72/55

74/58

76/61

78/64

11,9 kg 53 x 34 x 41 cm Συσκευασία τεμαχίου


ΦΟΥΤΕΡ

ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ESSENTIAL

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

SOL'S

Seven Women 47900

Seven Men 47800 ΑΝΔΡΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΟΔΡΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

312 T

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΟΔΡΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 280 - 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ - Χνουδιασμένη φλις επένδυση - Ελαστικό ριπ στις μανσέτες και το τελείωμα ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - 2 τσέπες τύπου καγκουρό - Φοδραρισμένη κουκούλα και κορδόνια στο ίδιο χρώμα - Κρυφό φερμουάρ - Στενή γραμμή - Με πλαϊνές ραφές

360 T

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 280 - 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ - Χνουδιασμένη φλις επένδυση - Ελαστικό ριπ στις μανσέτες και το τελείωμα ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - 2 τσέπες τύπου καγκουρό - Φοδραρισμένη κουκούλα και κορδόνια στο ίδιο χρώμα - Κρυφό φερμουάρ - Στενή γραμμή - Με πλαϊνές ραφές

A/B

5

20

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/57

72/60

74/63

76/66

78/69

80/72

319 T T = TWIN

13 kg 58,5 x 36 x 56 cm Συσκευασία τεμαχίου

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

145 T

145 Red

A/B

5

312 Black

318 Navy

319 French navy

20

349 Deep grey melange

S

M

L

XL

63/47

65/50

67/53

69/56

10,8 kg 58,5 x 36 x 56 cm Συσκευασία τεμαχίου

360 Grey melange

129


SOL'S

Soul Women 47100 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΟΔΡΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 280 - 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ - Χνουδιασμένο φλις Ελαστικό ριπ στις μανσέτες και το τελείωμα ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - 2 τσέπες τύπου καγκουρό - Φοδραρισμένη σε χρωματική αντίθεση κουκούλα και κορδόνια - Κρυφό φερμουάρ - Στενή γραμμή - Με πλαϊνές ραφές

A/B

5

130

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

LARGE

SOL'S

Soul Men 46900 ΑΝΔΡΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΟΔΡΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 280 - 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ - Χνουδιασμένο φλις Ελαστικό ριπ στις μανσέτες και το τελείωμα ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - 2 τσέπες τύπου καγκουρό - Φοδραρισμένη σε χρωματική αντίθεση κουκούλα και κορδόνια - Κρυφό φερμουάρ - Στενή γραμμή - Με πλαϊνές ραφές

S

M

L

XL

S

M

L

XL

XXL

3XL

63/47

65/50

67/53

69/56

70/57

72/60

74/63

76/66

78/69

80/72

20

312 T

A/B

12 kg 55 x 36 x 54 cm Συσκευασία τεμαχίου

102 T

5

319 T

241 T T = TWIN

20

312 T

13 kg 55 x 36 x 54 cm Συσκευασία τεμαχίου

102 T

319 T

241 T T = TWIN


ΦΟΥΤΕΡ

ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

SOL'S

Silver 47700 LARGE

UNISEX ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ & ΛΕΥΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 280 - Επένδυση με βουρτσισμένο φλις - 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ - Ελαστικό ριπ στις μανσέτες και στο τελείωμα ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - 2 τσέπες τύπου καγκουρό - Φοδραρισμένη κουκούλα με λευκά κορδόνια σε χρωματική αντίθεση και στοπ - Στενή γραμμή - Πλαϊνές ραφές

A/B

5

20

XS

S

M

L

XL

XXL

65/50

67/53

69/56

71/59

73/62

75/65

12 kg 58 x 38 x 42 cm Συσκευασία τεμαχίου

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 145 Red

232 Abyss blue 241 Royal blue

312 Black 319 French navy

720 Purple 953 French navy / Red

993 Charcoal melange / Black

145

232

720

993

953

131


FASHION

ΑΝΕΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΗ SHERPA ΕΠΕΝΔΥΣΗ

SOL'S

SHERPA 00584 UNISEX ΦΟΥΤΕΡ ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΟΔΡΑ «SHERPA» ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 280 - 80% βαμβάκι - 20% πολυέστερ - Φοδράρισμα στον κορμό και την κουκούλα με «SHERPA» (πρόβατο) - 100%πολυέστερ - 2x2 ελαστικό ριπ στις μανσέτες και το τελείωμα ΣΤΥΛ - Μανικοκόληση - Τσέπεs τύπου καγκουρό - Φλατ και φαρδιά κορδόνια σε αντίθεση Κρυφό φερμουάρ - Στενή γραμμή - Με πλαϊνέs ραφέs

A/B

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

63/47

65/48

69/52

71/55

73/58

75/61

77/64

15,1 kg 40 x 60 x 40 cm 5

20

312

132

360

284

319

241


FASHION PREMIUM

ΦΟΥΤΕΡ

HEATHER ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ 80’S ΓΙΑ VINTAGE ΣΤΥΛ

LARGE

SOL'S

SANDRO 01700 UNISEX ΤΡΙΧΡΩΜΟ ΦΟΥΤΕΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - BABY FRENCH TERRY 320 - 100% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Τρίχρωμο - Ρεγκλάν μανίκια - 2x2 ριπ στις μανσέτες, το γιακά και το τελείωμα XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

68,5/48 69,5/51 70,5/54 71,5/57 72,5/60 73,5/63 74,5/66

A/B

12,15 kg 64 x 38 x 30 cm 5

25

525

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

241 Royal blue 284 Bud green

524

312 Black 319 French navy

526

527

360 Grey melange 524 Oxblood / French navy

525 Ash / Grey melange (1) 526 French navy / Charcoal melange (2)

(1) Ash / Grey melange : 95% βαμβάκι / 5% βισκόζη - (2) Charcoal melange : 90% βαμβάκι / 10% πολυέστερ - (3) Charcoal melange : 85% βαμβάκι / 12% πολυέστερ / 3% βισκόζη

527 Slate blue / Charcoal melange (3)

133


STUDIO


FASHION

ΦΟΥΤΕΡ

VINTAGE ΣΤΥΛ

SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΟΥΤΕΡ FRENCH TERRY

ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ FRENCH TERRY

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - FRENCH TERRY 240 - 80% βαμβάκι - 20% πολυέστερ - Αχνούδιαστο εσωτερικό - Ελαστικό ριπ στη λαιμόκοψη, τις μανσέτες και το τελείωμα ΣΤΥΛ - Ρεγκλάν μανίκια - Με πλαϊνές ραφές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - FRENCH TERRY 240 - 80% βαμβάκι - 20% πολυέστερ - Αχνούδιαστο εσωτερικό - Ελαστικό ριπ στη λαιμόκοψη, τις μανσέτες και το τελείωμα ΣΤΥΛ - Ρεγκλάν μανίκια - Με πλαϊνές ραφές

STUDIO WOMEN 01409

A/B

STUDIO MEN 01408

XS

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

62/50

64/52

66/54

68/56

69/58

70/60

69/51

71/53

73/55

75/57

77/59

A/B

10,7 kg 58 x 38 x 42 cm 5

10,7 kg 58 x 38 x 42 cm 5

25

312 T

360 T

300 T

262 T

319 T

239 T

25

312 T

T = TWIN

360 T

300 T

262 T

319 T

239 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

239 Heather indigo (1) 262 Heather green (2) 300 Ash (3) 312 Black 319 French navy 360 Grey melange (4) (1) Heather indigo: 60% βαμβάκι - 40% πολυέστερ - (2) Heather green: 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι - (3) Ash: 99% βαμβάκι - 1% βισκόζη - (4) Grey melange: 85% βαμβάκι - 15% βισκόζη

135


QUAIS DE SEINE

136


FLEECES

137

ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS

& SOFTSHELLS

Ʒƭƫƴ138 -147 62)76+(//6148 - 155


Norman

138


BEST DEAL

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΙΜΗΣ

SOL'S

Norman Women 02094 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 220 - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Ψηλός γιακάς με φερμουάρ - 2 τσέπες με φερμουάρ

A/B

S

M

L

XL

XXL

64/45

65/48

66/51

67/54

68/57

13 kg 58 x 35 x 48 cm 20

ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS

1

312 T

370 T

145 T

318 T

BEST DEAL

T = TWIN

LARGE

SOL'S

Norman Men 02093 ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 220 - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Ψηλός γιακάς με φερμουάρ - 2 τσέπες με φερμουάρ

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/49

71/52

72/55

73/58

74/61

75/64

14 kg 58 x 50 x 56 cm 1

20

312 T

370 T

145 T

318 T

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red

312 Black

318 Navy

370 Charcoal grey

139


ǹȞįȡȚțȐ ȖȣȞĮȚțİȓĮijȜȚȢ

North ȋȇȍȂǹȉǹ

312 T

370 T

350 T

146 T

145 T

400 T

281 T

263 T

318 T

241 T

321 T

712 T

394 T

269

123 T

306 T

404 T

LARGE

SOL'S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

T = TWIN

North 55000

North Women 54500

ΑΝΔΡΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΛΙΣ ΖΑΚΕΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 300 - 100% πολυεστέρας υψηλής πυκνότητας Κοντή κοψιά - Με επεξεργασία anti-pilling για να μην χνουδιάζει Φακαρόλα στο λαιμό - Ψηλός γιακάς με επένδυση ΣΤΥΛ - 2 τσέπες με φερμουάρ και καπάκι - Ελαστικές μανσέτες Ελαστικό κορδόνι στο κάτω μέρος

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 300 - 100% πολυεστέρας υψηλής πυκνότητας Κοντή κοψιά - Με επεξεργασία anti-pilling για να μην χνουδιάζει Φακαρόλα στο λαιμό - Ψηλός γιακάς με επένδυση ΣΤΥΛ - 2 τσέπες με φερμουάρ και καπάκι - Εφαρμοστή γραμμή Ελαστικές μανσέτες - Ελαστικό κορδόνι στο κάτω μέρος

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

S

M

L

XL

XXL

68/56

70/58

72/60

74/63

76/66

78/69

80/72

82/75

84/78

62/48

64/51

66/54

68/57

70/60

1

20

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

123 Rope 145 Red 146 Burgundy

A/B

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : NORTH KIDS - 00589 ΣΕΛΙΔΑ 210

12,9 kg 58 x 40 x 56 cm

140

SOL'S

10,8 kg 58 x 35 x 48 cm 1

241 Royal blue 263 Fir green 269 Army

281 Lime 306 Neon yellow 312 Black

318 Navy 321 Aqua 350 Grey melange

370 Charcoal grey 394 Dark chocolate 400 Orange

20

404 Neon orange 712 Dark purple


ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΠΙΑΣΜΑΤΟΣ


142


SOL'S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS

ΕΛΑΦΡΥ ΦΛΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΠΙΑΣΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΠΝΕΟΝ

Nova Women 00587 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΖΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟ ΦΛΙΣ

LARGE

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - MICRO FLEECE 200 - 100% Πολυέστερ υψηλήs πυκνότηταs - Συνεχή ίνα : 144F - Κοντή κοψιά - Με επεξεργασία anti-pilling για να μην χνουδιάζει - Τσέπεs φοδραρισμένεs με 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Μπροστινό άνοιγμα με φερμουάρ - 2 πλαϊνές τσέπεs με φερμουάρ - Πλακοραφές στιs μασχάλεs και μεσάτο κόψιμο - Φινιρισμένεs μανσέτεs - Εφαρμοστή γραμμή

A/B

S

M

L

XL

XXL

64/44

66/47

68/50

70/53

72/56

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red 286 Neon green

370 T

312 Black 318 Navy

145 T

ΑΝΔΡΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟ ΦΛΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - MICRO FLEECE 200 - 100% Πολυέστερ υψηλήs πυκνότηταs - Συνεχή ίνα : 144F - Κοντή κοψιά - Με επεξεργασία anti-pilling για να μην χνουδιάζει Τσέπεs φοδραρισμένεs με 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Μπροστινό άνοιγμα και στιs 2 τσέπεs με φερμουάρ - Πλακοραφές στιs μασχάλεs και μεσάτο κόψιμο - Φινιρισμένεs μανσέτεs S

M

L

XL

XXL

3XL

70/54

72/57

74/60

76/63

78/66

80/69

959 T

795 T

8,6 kg 40 x 60 x 40 cm 1

20

312 T

Nova Men 00586

A/B

7,2 kg 38 x 60 x 36 cm 1

SOL'S

318 T

971 T

370 Charcoal grey 530 Slate blue / Grey

959 T

795 T

530 T

795 Navy / Apple green 959 Charcoal grey / Orange

286 T

312 T

370 T

20

145 T

318 T

971 T

530 T

286 T

T = TWIN

T = TWIN

971 Black / Aqua

143


ESSENTIAL

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΠΙΑΣΜΑΤΟΣ

LARGE

SOL'S

Norway 51000 UNISEX ΓΙΛΕΚΟ ΦΛΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 320 - 100% πολυεστέρας υψηλής πυκνότητας - Κοντή κοψιά - Με επεξεργασία anti-pilling για να μην χνουδιάζει - Φακαρόλα στο λαιμό - Ψηλός γιακάς με επένδυση ΣΤΥΛ - Ίσια γραμμή - 3 τσέπες με φερμουάρ

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL*

5XL*

64/50

66/53

68/57

70/60

72/63

74/66

76/69

78/72

80/75

281

263

*navy, black, neon yellow 7,3 kg 58 x 40 x 27 cm 1

15

10 ΧΡΩΜΑΤΑ

312

144

370

146

145

400

318

241

306


ESSENTIAL

ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΠΙΑΣΜΑΤΟΣ

LARGE

SOL'S

Ness 56000 UNISEX ΦΛΙΣ ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ 1/4 ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 300 - 100% πολυεστέρας υψηλής πυκνότητας - Κοντή κοψιά - Με επεξεργασία anti-pilling για να μην χνουδιάζει - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Ψηλός γιακάς - Ελαστικές μανσέτες - Ελαστικό κορδόνι στο κάτω μέρος

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL*

5XL*

70/58

72/60

74/63

76/66

78/69

80/72

82/75

84/78

281

263

*black and navy 11,7 kg 58 x 40 x 54 cm 20

1

8 ΧΡΩΜΑΤΑ

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red 146 Burgundy

241 Royal blue 263 Fir green

370

145

281 Lime 306 Neon yellow

400

312 Black 318 Navy

318

241

370 Charcoal grey 400 Orange

145


LARGE

SOL'S

TURBO 01652 ΜΠΟΥΦΑΝ ΦΛΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - 340gr. - Βουρτσισμένο εσωτερικό ΣΤΥΛ - Μπουφάν με φερμουάρ, μάλλινη αίσθηση - 2 τσέπες - Στρογγυλός γιακάς - Φινιρίσματα με λάστιχο στις μανσέτες και στο τελείωμα

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

68/51

69/54

70/57

71/60

72/63

73/66

74/69

75/72

76/75

13 kg 58 x 40 x 52 cm 1

20

797

937

204

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

SOL'S

NORDIC 55500 ΑΝΔΡΙΚΗ ΔΙΧΡΩΜΗ ΦΛΙΣ ΖΑΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 300 - 100% πολυεστέρας υψηλής πυκνότητας - Κοντή κοψιά - Με επεξεργασία anti-pilling για να μην χνουδιάζει - Φακαρόλα στο λαιμό με ψαροκόκαλο ΣΤΥΛ - Διπλός ψηλός γιακάς με φινίρισμα από ρέλι - 2 εξωτερικές τσέπες - Χρωματική αντίθεση στο γιακά, στα πλάγια του κορμού και τα μανίκια

A/B

S

M

L

XL

XXL

70/52

72/55

74/58

76/61

78/64

12,8 kg 58 x 40 x 50 cm 1

20

312

146

145

318


ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS

SOL'S

NEPAL 00588 LARGE

ΑΝΔΡΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «SHERPA» ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 380 - 100% πολυέστερ υψηλήs πυκνότηταs - Κοντή κοψιά - Με επεξεργασία anti pilling για να μην χνουδιάζει - Φοδράρισμα και γιακάs με «SHERPA» (Πρόβατο) - Φακαρόλα στο σβέρκο σε χρωματική αντίθεση ΣΤΥΛ - Άνοιγμα με φερμουάρ με PU δερμάτινο φινίρισμα και 2 πλάγιεs τσέπεs - 1 εσωτερική τσέπη με κλείσιμο Velcro - Ελαστικά κορδόνια με στοπ στο κάτω τελείωμα

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/54

72/57

74/60

76/63

78/66

80/69

ΕΠΕΝΔΥΣΗ SHERPA «ΠΡΟΒΑΤΟΥ»

8,2 kg 40 x 60 x 40 cm 1

10

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red

204 Bugatti blue / Navy pro

312 Black

318 Navy

396 Brown

797 Dark grey / Black

396

937 Red / Black

147


ǹȞįȡȚțȐțĮȚȖȣȞĮȚțİȓĮȝʌȠȣijȐȞ6RIWVKHOO

RELAX & ROXY ǿįĮȞȚțȐȖȚĮİȟȦIJİȡȚțȑȢįȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ ȋȇȍȂǹȉǹ

312 T

370 T

350 T

102 T

162 T

265 T

232 T

241 T

394 T

LARGE

SOL'S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

T = TWIN

RELAX 46600

ROXY 46800

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - 94% πολυέστερ- 6% ελαστίνη - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει ΣΤΥΛ - 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ - 1 τσέπη στο στήθος με φερμουάρ - Κορδόνια με αυξομείωση στη μέση - Μανίκια ρυθμιζόμενα με velcro στο τελείωμα - Φερμουάρ SBS

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - 96% πολυέστερ- 4% ελαστίνη - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει ΣΤΥΛ - 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ - 1 τσέπη στο στήθος με φερμουάρ - Κορδόνια με αυξομείωση στη μέση - Μανίκια ρυθμιζόμενα με velcro στο τελείωμα - Φερμουάρ SBS

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

68/56

70/59

72/62

74/65

76/68

78/71

78/74 A/B

9,2 kg 60 x 40 x 21 cm 1

Membrane 8000 mm Waterproof

10

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 162 Pepper red

232 Abyss blue 241 Royal blue

265 Absinthe green 312 Black

350 Grey melange 370 Charcoal grey

S

M

L

XL

XXL

64/47

66/50

68/53

70/56

72/59

7,9 kg 60 x 40 x 21 cm 1

Breathable Fleece 100% polyester

148

SOL'S

394 Dark chocolate

10


ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS

ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΜΕ 3 ΔΙΑΠΝΕΟΝΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

149


SOFTSHELL ΜΕ 3 ΔΙΑΠΝΕΟΝΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ESSENTIAL

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕIO ΑΜAΝΙΚΟ SOFTSHELL

ΑΝΔΡΙKO ΑΜAΝΙΚΟ SOFTSHELL

RALLYE WOMEN 46801

RALLYE MEN 46601

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - 94% πολυέστερ - 6% ελαστίνη - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει ΣΤΥΛ - 2 πλάγιες τσέπες με φερμουάρ και 1 τσέπη στήθους με φερμουάρ Ρυθμιζόμενο κορδόνι μέσης - Φερμουάρ SBS

A/B

S

M

L

XL

XXL

62/46

64/49

66/52

68/55

70/58

Membrane 8000 mm Waterproof

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - 94% πολυέστερ - 6% ελαστίνη - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει ΣΤΥΛ - 2 πλάγιες τσέπες με φερμουάρ και 1 τσέπη στήθους με φερμουάρ Ρυθμιζόμενο κορδόνι μέσης - Φερμουάρ SBS

Breathable Fleece 100% polyester A/B

1

10

312 T 162 T

319 T 241 T 394 T

T = TWIN

150

M

L

XL

XXL

3XL

68/59

70/62

72/65

74/68

76/71

7 kg 60 x 40 x 21 cm

6 kg 60 x 40 x 20 cm 1

S 66/56

10


LARGE

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS

ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΜΕ 3 ΔΙΑΠΝΕΟΝΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

SOL'S

SOL'S

REPLAY WOMEN 46802 ΓΥΝΑΙΚΕIΟ SOFTSHELL ΜΕ ΚΟΥΚΟYΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - 94% πολυέστερ - 6% ελαστίνη - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει ΣΤΥΛ - 2 πλάγιες τσέπες με φερμουάρ και 1 τσέπη στήθους με φερμουάρ Ρυθμιζόμενο κορδόνι μέσης - Ρυθμιζόμενες μανσέτες με Velcro - Κουκούλα με κορδονάκι - Φερμουάρ SBS

A/B

S

M

L

XL

XXL

64/47

66/50

68/53

70/56

72/59

REPLAY MEN 46602

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : REPLAY KIDS - 46603 ΣΕΛΙΔΑ 211

ΑΝΔΡΙΚO SOFTSHELL ΜΕ ΚΟΥΚΟYΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - 94% πολυέστερ - 6% ελαστίνη - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει ΣΤΥΛ - 2 πλάγιες τσέπες με φερμουάρ και 1 τσέπη στήθους με φερμουάρ Ρυθμιζόμενο κορδόνι μέσης - Ρυθμιζόμενες μανσέτες με Velcro - Κουκούλα με κορδονάκι - Φερμουάρ SBS

Membrane 8000 mm Waterproof Breathable Fleece 100% polyester

A/B

9 kg 60 x 40 x 25 cm 1

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

66/54

68/56

70/59

72/62

74/65

76/68

78/71

9,5 kg 60 x 40 x 25 cm

10

1

312 T 350 T

10

102 T 162 T 319 T 241 T

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

162 Pepper red

241 Royal blue

312 Black

319 French navy

350 Grey melange

394 Dark chocolate

151


RACE WOMEN 01194 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ SOFTSHELL ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

LARGE

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 280 - 96% πολυέστερ - 4% ελαστίνη - 2 στρώματα ΣΤΥΛ - 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ - Φερμουάρ SBS

A/B

BEST DEAL

BEST DEAL

SOL'S

SOL'S

RACE MEN 01195 ΑΝΔΡΙΚΟ SOFTSHELL ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 280 - 96% πολυέστερ - 4% ελαστίνη - 2 στρώματα ΣΤΥΛ - 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ - Φερμουάρ SBS

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL

62/47

64/50

66/53

68/59

70/59

68/54

70/57

72/60

74/62

76/65

78/68

A/B

5,4 kg 60 x 40 x 18 cm

5,4 kg 60 x 40 x 18 cm 1

1

10

312 T

162 T

319 T T = TWIN

152

10

312 T

162 T

319 T T = TWIN


ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS

ΔΙΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ

SOL'S

SOL'S

ROLLINGS WOMEN 01625

ROLLINGS MEN 01624

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥ ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL

LARGE

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - 180gr. - Πολύ ελαφριά και τεχνική ελαστική πλέξη TPU membrane - αδιάβροχη μεμβράνη 5000mm - ύφασμα που αναπνέει ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Ελαστικό ρέλι στο γιακά, τις μανσέτες και το τελείωμα Ρεγκλάν μανίκια - 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ - 1 εσωτερική τσέπη

A/B

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥ ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - 180gr. - Πολύ ελαφριά και τεχνική ελαστική πλέξη TPU membrane - αδιάβροχη μεμβράνη 5000mm - ύφασμα που αναπνέει ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Ελαστικό ρέλι στο γιακά, τις μανσέτες και το τελείωμα - Ρεγκλάν μανίκια - 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ - 1 εσωτερική τσέπη

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL

63/46

64/49

65/52

66/55

67/58

69/54

70/57

71/60

72/63

73/66

74/69

A/B

4,2 kg 55 x 36 x 14 cm 1

5,2 kg 62 x 39 x 14cm

10

1

10

Membrane 5000 mm Waterproof Breathable Πλεκτό 100% polyester

797 T

506 T

505 T

507 T

797 T

506 T

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

162 Pepper red

312 Black

319 French navy

505 French navy / Grey

505 T

507 T T = TWIN

506 Pepper red / Grey

507 Aqua / French navy

797 Dark grey / Black

153


ESSENTIAL

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝA ΜΑΝΙΚΙΑ & ΚΟΥΚΟΥΛΑ

LARGE

SOL'S

TRANSFORMER 01647 ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΙΑ Membrane 8000 mm Waterproof

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - Εξωτερικό: 95% πολυέστερ - 5% ελαστίνη - Εσωτερικό: microfleece - TPU membrane - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - 2 τσέπες με φερμουάρ - Αποσπώμενα μανίκια και κουκούλα Κορδόνι σύσφιξης στο τελείωμα και την κουκούλα

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

70/52

71/55

72/58

73/61

74/64

75/67

76/70

77/73

78/76

Breathable Fleece 100% polyester

10,70 kg 60 x 40 x 28 cm 1

10

312

154

370

319


LARGE

SOL'S

PREMIUM

PREMIUM

ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ SOFTSHELL 3 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ROCK MEN 46604

SOL'S

ROCK WOMEN 46804

ΑΝΔΡΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - Εξωτερικό: 95% πολυέστερ - 5% ελαστίνη - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει - Επένδυση: ταφτάς 100% πολυέστερ Ενίσχυση: 100% πολυέστερ 160gsm ΣΤΥΛ - Ανδρικό πλήρως ενισχυμένο χειμερινό μπουφάν softshell - Αποσπώμενη με velcro κουκούλα με αντιηλιακό προστατευτικό, ρυθμιζόμενη με 2 κορδόνια + στοπ - 3 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, 1 τσέπη με φερμουάρ στο μανίκι, 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ, 1 εσωτερική τσέπη με δίχτυ και velcro, ρυθμιζόμενες μανσέτες και εσωτερικά ελαστικές Ελαστικά κορδόνια στο τελείωμα - Φερμουάρ SBS

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - Εξωτερικό: 95% πολυέστερ - 5% ελαστίνη - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει - Επένδυση: ταφτάς 100% πολυέστερ Ενίσχυση: 100% πολυέστερ 160gsm ΣΤΥΛ - Γυναικείο πλήρως ενισχυμένο χειμερινό μπουφάν softshell - Αποσπώμενη με velcro κουκούλα με αντιηλιακό προστατευτικό, ρυθμιζόμενη με 2 κορδόνια + στοπ - 3 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, 1 τσέπη με φερμουάρ στο μανίκι, 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ, 1 εσωτερική τσέπη με δίχτυ και velcro, ρυθμιζόμενες μανσέτες και εσωτερικά ελαστικές Ελαστικά κορδόνια στο τελείωμα - Φερμουάρ SBS - Θηλυκό με εφαρμοστή γραμμή

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

76/55

78/58

80/61

82/64

84/67

86/70

15,5 kg 62 x 40 x 46 cm 1

10

A/B

S

M

L

XL

XXL

64/46

66/49

68/52

70/55

72/58

12,5 kg 68 x 38 x 46 cm 1

10

Membrane 8000 mm Waterproof Breathable Fleece 100% polyester

312 T

312 T

319 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

312 Black

319 French navy

370 Charcoal grey

319 T T = TWIN

155


CANAL SAINT MARTIN

156


BODYWARMERS WINDBREAKERS &

PARKAS 157

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ƥƫƭƧƬƣ158 - 163 ƣƯƵƫƣƯƧƮƫƬƣ164 - 169 ƮƲƱƶƷƣƯ ƮƲƱƶƷƣƯ ƫƴƵƫƱƲƭƱƻƣƴ170 - 187


ESSENTIAL

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 5XL

LARGE

8 ΧΡΩΜΑΤΑ

SOL'S

WARM 44002

312 370

ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Εξωτερικό από 100% νάυλον 210T - Αδιάβροχο και αντιανεμικό - Επίστρωση AC Επένδυση: 100% πολυεστέρας 190t - Γιακάς και σώμα με επένδυση νάυλον 190t σε γκρι σκούρο - Βαμβακόστρωμα πολυεστέρας 220gr. ΣΤΥΛ - Άνοιγμα με φερμουάρ - 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

67/56

69/59

71/62

73/65

75/68

78/71

81/74

84/77

5,5 kg 58 x 40 x 40 cm 1

158

10

145 400 266 318 248 241


ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

SOL'S

SOL'S

WAVE WOMEN 01437

WAVE MEN 01436 LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΦΡΥ ΑΜΑΝΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% νάυλον - Φορδάρισμα: 100% νάυλον Επένδυση: 100% πολυέστερ - 180gr. ΣΤΥΛ - 2 τσέπες με μοντέρνο φερμουάρ που συνδυάζεται με το εσωτερικό - Ψηλό κολάρο, εφαρμοστή γραμμή - Ρέλι φινιρίσματος στο τελείωμα στο ίδιο χρώμα

A/B

S

M

L

XL

XXL

60/47

62/49

64/51

66/53

68/55

ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΑΜΑΝΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% νάυλον - Φορδάρισμα: 100% νάυλον Επένδυση: 100% πολυέστερ - 180gr. ΣΤΥΛ - 2 τσέπες με μοντέρνο φερμουάρ που συνδυάζεται με το εσωτερικό - Ψηλό κολάρο, εφαρμοστή γραμμή - Ρέλι φινιρίσματος στο τελείωμα στο ίδιο χρώμα

ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ : RIDE MEN - 01193 RIDE WOMEN - 01170 ΣΕΛΙΔΑ 180

A/B

3,4 kg 60 x 40 x 30 cm 1

S

M

L

XL

XXL

3XL

68/55

70/57

72/59

74/61

76/63

78/65

3,8 kg 60 x 40 x 30 cm

10

1

10

312 T 351 T 318 T 282 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red 241 Royal blue

248 Slate blue 266 Forest green

282 Neon lime 312 Black

318 Navy 351 Metal grey

370 Charcoal grey 400 Orange

159


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΙΜΗΣ

9 ΤΣΕΠΕΣ

SOL'S

SOL'S

WALLACE 02110

WILD 43630

UNISEX ΓΙΛΕΚΟ

ΓΙΛΕΚΟ ΤΥΠΟΥ «REPORTER» ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYCOTTON 200 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - 9 τσέπες συμπεριλαμβανομένης και 1 τσέπης για τηλέφωνο. Επενδεδυμένο, κατά το ήμισυ, με νάυλον δίχτυ

A/B

LARGE

BEST DEAL

ESSENTIAL

LARGE

S

M

L

XL

XXL

3XL

66/55

68/58

70/61

72/64

74/67

76/70

312 318

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι - 200 gr. ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - 2 μπροστινές τσέπες με θήκη για στυλό - 1 εσωτερική τσέπη

123 A/B

1

25

5

30

370

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

66/49

67/52

68/55

69/58

70/61

71/64

72/67

73/70

10 kg 34 x 40 x 26 cm

9,3 kg 34 x 40 x 26 cm

312

145 266 319 123

160


ΨΗΛΟΣ ΓΙΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΦΛΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ESSENTIAL

ESSENTIAL

SOL'S

SOL'S

EQUINOX PRO 80503

WINNER 44001

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

UNISEX ΓΙΛΕΚΟ 2 ΟΨΕΩΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

312

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Εξωτερικό από 100% νάυλον 210T - Αδιάβροχο και αντιανεμικό - Επίστρωση AC - Γιακάς και σώμα με επένδυση από γκρι φλις σε αντίθεση 100% πολυεστέρας 210gr. ΣΤΥΛ - Άνοιγμα με φερμουάρ στο ίδιο χρώμα - Δύο όψεων - 2 τσέπες

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

64/52

66/55

68/58

70/61

72/64

74/67

145

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYCOTTON - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Ψηλός γιακάς με διπλό κλείσιμο με κουμπιά - 6 τσέπες με 1 εσωτερική τσέπη - Ελαστικά μέρη και στις 2 πλευρές

400 A/B

266 318

10,9 kg 58 x 40 x 37 cm 5

LARGE

384

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

64/58

66/61

68/64

70/67

72/70

74/74

77/78

80/82

145 264

9,8 kg 60 x 40 x 40 cm 1

312

15

317

256

30

123

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

123 Rope 145 Red

256 Royal blue 264 Bottle green

266 Forest green 312 Black

317 Pro navy 318 Navy

319 French navy 370 Charcoal grey

384 Dark grey 400 Orange

161


ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ RIPSTOP ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΡΟΥΚ

SOL'S

WELLS 59100 LARGE

RIPSTOP ΓΙΛΕΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - RIPSTOP - Εξωτερικό: 100% νάυλον με επίστρωση - Επένδυση: 100% Πολυέστερ Ενίσχυση: 100% πολυέστερ - 200gr. ΣΤΥΛ - Επενδεδυμένο με φλις ψηλό κολάρο με διπλό κούμπωμα - 2 μπροστινές τσέπες με πλαϊνό άνοιγμα, ενισχυμένες με 2 καρφάκια και κλείσιμο με καπάκι με velcro, 2 τσέπες στήθους και 1 εσωτερική τσέπη - Εσωτερικό ελαστικό κορδόνι στη μέση - Αντιανεμικά ασφαλισμένες μασχάλες - 2 πλαϊνά φερμουάρ στο τελείωμα για ευκολότερη κίνηση

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

68/55

71/58

74/61

77/64

80/67

83/70

83/73

7 kg 58 x 40 x 40 cm 1

10

312

162

370

145

318


ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΜΕΧΡΙ 5XL

SOL'S

VIPER 59000 LARGE

ΓΙΛΕΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - PVC με επίστρωση μικροφίμπρα - Εσωτερική επένδυση πολυέστερ 190t, Αδιάβροχο - Βελούδινη υφή ΣΤΥΛ - Φαρδύς ψηλός γιακάς με βαμβακόστρωμα - Πολλές τσέπες - Μανίκια που σφίγγουν ειδικά για τον άνεμο - Λάστιχο για σφίξιμο στη μέση

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL*

4XL*

5XL*

65/58

68/61

71/64

74/67

77/70

80/73

83/76

86/79

*charcoal grey, navy and black

312

9 kg 60 x 40 x 30 cm 1

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145

10

400

145 Red

370

263 Fir green

312 Black

318 Navy

370 Charcoal grey

400 Orange

263

318

163


BEST DEAL

LARGE

SOL'S

Shift 01618 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ UNISEX ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ 210T ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Κορδόνι σύσφιξης στην κουκούλα και στο τελείωμα Λάστιχο στις μανσέτες - 2 τσέπες με φερμουάρ XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

10 ΧΡΩΜΑΤΑ

74,5/54 75,5/60 76,5/63 77,5/66 78,5/69 79,5/72 80,5/75

A/B

6,6 kg 58 x 40 x 25 cm 5

30

312

164

102

145

400

301

281

266

319

241

321


ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ESSENTIAL

2 ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

SOL'S

Surf 32000 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ UNISEX ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% νάϋλον 210t - Aδιάβροχο ΣΤΥΛ - Άνοιγμα με φερμουάρ - Κουκούλα και κορδόνι που διπλώνει μέσα στο γιακά 2 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ - Σύστημα διπλώματος «in bag» με λάστιχα που δένουν στη μέση - Μανσέτες με λάστιχο - Ανοίγματα εξαερισμού

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

68/56

71/60

74/64

78/68

81/73

84/79

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : SURF KIDS - 32300 ΣΕΛΙΔΑ 210

ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ

13 ΧΡΩΜΑΤΑ

11,7 kg 58 x 40 x 27 cm 5

50

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 129 Neon pink 2

145 Red 153 Neon coral

225 Atoll blue 241 Royal blue

266 Forest green 281 Lime

282 Neon lime 301 Gold

102

129

145

312 Black 318 Navy

400

153

301

282

319 French navy 321 Aqua

266

318

241

400 Orange 712 Dark purple

225

712

165


SOL'S

Shore 01169 LARGE

UNISEX ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% νάϋλον 210Τ - Αδιάβροχο και αντιανεμικό ΣΤΥΛ - Φερμουάρ σε χρωματική αντίθεση - Ελαστικές μανσέτες, κουκούλα και τελείωμα - Πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ σε αντίθεση - Ρεγκλάν μανίκια Σύστημα διπλώματος «in bag» για να διπλώνεται μέσα στην τσέπη

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

65/52

67/55

69/58

71/61

73/64

75/67

77/70

312

145

318

241

9 kg 58 x 40 x 27 cm 5

166

50

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ

282


ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΑΝΕΤΟ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΧΤΥ

SOL'S

Skate 01171 LARGE

UNISEX ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Εξωτερικό: 100% νάυλον 210T - Αδιάβροχο και αντιανεμικό Επένδυση: 100% πολυέστερ διχτυωτό ΣΤΥΛ - Φερμουάρ σε χρωματική αντίθεση

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

68/51

70/55

72/58

74/61

76/64

78/67

80/70

891

13,6 kg 64 x 44 x 41 cm 5

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red 241 Royal blue

893

889

30

894 282 Neon lime 312 Black

318 Navy 887 Neon lime / Royal blue

889 Royal blue / Neon gold 891 Black / Dark grey

893 Navy / Royal blue 894 Camo / Royal blue

887

167


ESSENTIAL

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

LARGE

SOL'S

SOL'S

Switch 00593

Score 00592

UNISEX ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

LARGE

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Εξωτερικό από 100% νάυλον 210T - Αδιάβροχο και αντιανεμικό - Επίστρωση AC - Επένδυση από γκρι φλις 100% πολυέστερ 210 gsm ΣΤΥΛ - Εξωτερική πλευρά: άνοιγμα με γκρι φερμουάρ σε αντίθεση - 2 πλαινέs τσέπεs με ρέλι σε αντίθεση - Μανσέτεs και τελείωμα με ελαστικό φινίρισμα στο ίδιο χρώμα - Διπλήs όψεωs - Επένδυση: πόλαρ φλις με 2 πλαινέs τσέπεs

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/56

72/59

74/62

76/65

78/68

80/71

S

M

L

XL

XXL

3XL

73/55

75/58

76/60

78/63

80/66

81/69

13,7 kg 67 x 41 x 25 cm 5

30

20

312

168

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Taslan 184T - 100% πολυέστερ - Αδιάβροχο και αντιανεμικό - Επίστρωση AC - Επένδυση από δίχτυ 100% polyamide ΣΤΥΛ - Μπροστινό άνοιγμα με κρυφό φερμουάρ - 2 πλαινέs τσέπεs + 1 εσωτερική τσέπη - Ρυθμιζόμενεs μανσέτεs με λωρίδα σύσφιξης Κουκούλα φοδραρισμένη και διπλωμένη μέσα στο γιακά

A/B

11,8 kg 60 x 40 x 36 cm 5

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

318

241

312

370

318

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΧΤΥ


ESSENTIAL

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΖΕΡΣΕΪ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΗ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

SOL'S

Mistral 46000 ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΖΕΡΣΕΪ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Εξωτερικό: 100% νάυλον 210T - Αδιάβροχο και αντιανεμικό Εσωτερικό: Επένδυση ζέρσεϊ 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Άνοιγμα με πατιλέτα, φερμουάρ και τρουκς - Ρυθμιζόμενες μανσέτες με κουμπιά τρουκς - Πολλές τσέπες - Κουκούλα που διπλώνει μέσα στο γιακά - Ανοίγματα εξαερισμού Πλαϊνά σκισίματα με λάστιχο και στοπ

A/B

S

M

L

XL

XXL

73/63

76/65

79/67

82/69

84/72

312

145

400

266

318

241

16 kg 58 x 40 x 35 cm 5

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red

30

241 Royal blue

266 Forest green

312 Black

318 Navy

370 Charcoal grey

400 Orange

169


ESSENTIAL

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΧΤΥ

LARGE

SOL'S

Ralph 02757 UNISEX ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TASLAN - 100% νάυλον - Επίστρωση PU - Επένδυση από δίχτυ: 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Μπουφάν με κλείσιμο με φερμουάρ - Ριγέ λάστιχο στο γιακά και τις μανσέτες - Λάστιχο στο τελείωμα - 2 μπροστινές τσέπες - 1 εσωτερική τσέπη XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

68/50,5 70/53,5 72/56,5 74/59,5 75/62,5 76/65,5 77/68,5

A/B

16 kg 60 x 40 x 35 cm 1

20

145

170

231


ESSENTIAL

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΧΤΥ

LARGE

SOL'S

Roady 02756 UNISEX ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TASLAN - 100% νάυλον - Επίστρωση PU - Επένδυση από δίχτυ: 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Μπουφάν με κλείσιμο με φερμουάρ - Λάστιχο στο γιακά, τις μανσέτες και το τελείωμα - 2 μπροστινές τσέπες - 1 εσωτερική τσέπη XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

68/50,5 70/53,5 72/56,5 74/59,5 75/62,5 76/65,5 77/68,5

A/B

16 kg 60 x 40 x 35 cm 1

20

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red

231 Night blue

312 Black

231

171


FASHION

SOL'S

REMINGTON 01617 LARGE

UNISEX ΓΝΗΣΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% νάυλον - Φόδρα: 100% πολυέστερ - Επένδυση: 100% πολυέστερ - Βάρος: 172gr. ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Λάστιχο στο γιακά, τις μανσέτες και το τελείωμα - 2 τσέπες με καπάκι και τρουκς - 1 τσέπη με φερμουάρ στο μανίκι - Εσωτερικό σε πορτοκαλί χρωματική αντίθεση XS

S

M

L

XL

XXL

A/B

11,4 kg 60 x 42 x 44 cm 1

10

312

172

3XL

67,5/61 68,5/64 69,5/67 70,5/70 71,5/73 72,5/76 73,5/79

319

406


FASHION

SOL'S

REBEL 01616 LARGE

UINISEX ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% νάυλον - Φόρδα: 100% πολυέστερ Επένδυση: 100% πολυέστερ - Βάρος: 60gr. ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Λάστιχο στο γιακά, τις μανσέτες και το τελείωμα - 2 τσέπες με καπάκι και τρουκς - 1 τσέπη με φερμουάρ στο μανίκι - Εσωτερικό στο ίδιο χρώμα

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

68/53

69/56

70/59

71/62

72/65

73/68

74/71

8,6 kg 60 x 40 x 42cm 10

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

1

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

312 Black

319

319 French navy

406

406 Umber

173


FASHION PREMIUM

ΝΕΟΠΡΕΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΥΛ

LARGE

SOL'S

VOLT 01646 UNISEX ΜΠOΥΦΑΝ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Πικέ από νεοπρέν 380gr. - 83% πολυέστερ - 13% βισκόζη - 4% ελαστίνη ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - 2 τσέπες καγκουρό - Κορδόνι σύσφιξης με στοπ στην κουκούλα Λάστιχο στις μανσέτες και στο τελείωμα - 2 τσέπες

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

66/48

67/51

68/54

69/57

70/60

71/63

72/66

14,1 kg 60 x 40 x 35cm 1

174

20

312

348

319


FASHION PREMIUM

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΝΕΟΠΡΕΝ - ΣΤΥΛ ΠΟΛΕΩΣ

LARGE

SOL'S

VOLTAGE 01645 UNISEX ΜΠΟΥΦΑΝ 2 ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Πικέ από νεοπρέν 380gr. - 83% πολυέστερ - 13% βισκόζη - 4% ελαστίνη - Taslon στο εσωτερικό και την κουκούλα - 100% νάυλον ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Κορδόνι σύσφιξης με στοπ στην κουκούλα - Λάστιχο σε χρωματική αντίθεση στις μανσέτες και στο τελείωμα - 2 τσέπες

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

66/47

67/50

68/53

69/56

70/59

71/62

72/65

12,8 kg 60 x 40 x 35cm 1

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

312 Black

500

508

20

319 French navy

348 Charcoal melange

500 Charcoal melange / Black

508 Grey melange / French navy

175


FASHION PREMIUM

ΝΕΟΠΡΕΝ ΣΤΥΛ ΠΟΛΕΩΣ

LARGE

SOL'S

VOLCANO 01644 UNISEX ΜΠΟΥΦΑΝ 2 ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Νεοπρένιο 320gr. - 65% πολυέστερ - 30% βισκόζη - 5% ελαστίνη Επενδυμένο νάυλον μπροστά - Επένδυση πολυέστερ ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Στρογγυλός γιακάς με τρουκς - Ρίγες σε χρωματική αντίθεση - 2 τσέπες με φερμουάρ - Λάστιχο στo γιακά και στις μανσέτες

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

68/50

69/53

70/56

71/59

72/62

73/65

74/68

12,3 kg 60 x 40 x 35 cm 1

20

500

176

501


FASHION

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ SHERPA ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

SOL'S

ROVER 01615 UNISEX ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% νάυλον 210Τ - Επένδυση: 100% πολυέστερ Φόδρα: 100% πολυέστερ sherpa σε χρωματική αντίθεση ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - 2 τσέπες - Λάστιχο στις μανσέτες Φοδραρισμένη με sherpa κουκούλα και εσωτερικό XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

71,5/53 72,5/56 73,5/59 74,5/62 75,5/65 76,5/68 77,5/71

A/B

8,8 kg 62 x 38 x 34cm 1

10

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

312 Black

319 French navy

406 Umber

500 Charcoal melange / Black

501 Grey melange / Metal grey

319

406

177


LARGE

SOL'S

Rex 01619 ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% Taslan πολυέστερ - Φόδρα: 100% πολυέστερ 210Τ - Επένδυση: 100% πολυέστερ - Βάρος: 155gr. ΣΤΥΛ - Επενδυμένο μπουφάν urban «πόλης» - Κλείσιμο με τρουκς Κουκούλα που κλείνει στο γιακά με φερμουάρ - 3 μπροστινές τσέπες (εξωτερικές τσέπες με καπάκι) - 1 εσωτερική τσέπη S

M

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΕΘΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ BLAZER

L

XL

XXL

LARGE

SOL'S

Record 43500 UNISEX ΤΖΑΚΕΤ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΛΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - OXFORD 300D - 300d πολυέστερ οξφόρδης επενδυμένο με pollar φλις και ενισχυμένο με νάυλον ΣΤΥΛ - Άνοιγμα με πατιλέτα, φερμουάρ και τρουκς - Μανσέτες ρυθμιζόμενες με αυτοκόλλητο velcro® - Διάφορες τσέπες - Κουκούλα αναδιπλούμενη στο γιακά και κλείσιμο velcro® - Φερμουάρ SBS

3XL

78,5/58 79,5/61 80,5/64 81,5/67 82,5/70 83,5/73

A/B

A/B

1

10

S

M

L

XL

XXL

3XL

82/57

83/60

84/63

85/66

86/69

87/72

11,8 kg 65 x 40 x 35 cm

10,6 kg 62 x 42 x 27 cm 1

XS 81/54

10

312

312

319

145 318

178


ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ESSENTIAL

BEST DEAL

LARGE

SOL'S

Robyn 02109 UNISEX ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕ ΦΛΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - OXFORD - 100% πολυέστερ- Επίστρωση PVC - Φόδρα: 100% πολυέστερ Επένδυση: 100% πολυέστερ 170 gr. ΣΤΥΛ - Άνοιγμα με φερμουάρ δυο πλευρών, καπάκι με velcro και κρυφά τρουκ - Κουκούλα αναδιπλούμενη στο γιακά - Εσωτερικός γιακάς φοδραρισμένος με φλις - 2 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ με καπάκι - 1 εσωτερική τσέπη - Ρυθμιζόμενες λωρίδες στις μανσέτες

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

84/54

85/57

86/60

87/63

88/66

89/69

90/72

91/75

LARGE

River 43400 UNISEX ΜΠΟΥΦΑΝ ME ΚΑΠΙΤΟΝΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - OXFORD - 100% πολυέστερ - Επένδυση: καπιτονέ πολυέστερ ΣΤΥΛ - Άνοιγμα με φερμουάρ δυο πλευρών, καπάκι με velcro και κρυφά τρουκ - 2 εξωτερικές τσέπες με SBS φερμουάρ - 2 εσωτερικές τσέπες, η μία για κινητό τηλέφωνο - Κουκούλα αναδιπλούμενη στο γιακά - Γιακάς φοδραρισμένος με μαύρο φλις

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

80/56

84/59

86/62

88/65

90/68

92/71

94/74

12 kg 70 x 45 x 30 cm

9 kg 60 x 40 x 21 cm 1

SOL'S

1

10

10

312

312

384

370

145

351

266

145

319

272 319 241

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red 241 Royal blue

266 Forest green 272 Kelly green

312 Black 318 Navy

319 French navy 351 Metal grey

370 Charcoal grey 384 Dark grey

179


FASHION DUVET LÉGER RETENANT LA CHALEUR

SOL'S

SOL'S

RIDE WOMEN 01170 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΦΡΩΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% νάϋλον - Επένδυση: 100% νάϋλον - Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ - 180gr. ΣΤΥΛ - 2 τσέπες με μοντέρνο φερμουάρ που συνδυάζεται με την επένδυση Ψηλό κολάρο, στενή γραμμή - Ρέλια στο ίδιο χρώμα στις μανσέτες και στο τελείωμα.

A/B

RIDE MEN 01193 LARGE

ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΛΑΦΡΩΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% νάϋλον - Επένδυση: 100% νάϋλον - Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ - 180gr. ΣΤΥΛ - 2 τσέπες με μοντέρνο φερμουάρ που συνδυάζεται με την επένδυση Ψηλό κολάρο, στενή γραμμή - Ρέλια στο ίδιο χρώμα στις μανσέτες και στο τελείωμα

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL

60/50

62/52

64/54

66/56

68/58

70/54

72/57

74/60

76/63

78/66

80/69

A/B

4,6 kg 64 x 42 x 38 cm 1

312 T

180

4,6 kg 64 x 42 x 38 cm 1

10

351 T

145 T

318 T

ΣΕΙΡΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΙΚΙΑ : WAVE MEN - 01436 WAVE WOMEN - 01437 ΣΕΛΙΔΑ 159

282 T T = TWIN

10

312 T

351 T

145 T

318 T

282 T T = TWIN


FASHION

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

SOL'S

SOL'S

ROCKET MEN 02014 LARGE

ROCKET WOMEN 02015

ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - PONGEE 300T - 100% πολυέστερ- Επίστρωση PU Φόδρα: 100% πολυέστερ - Επένδυση: 100% πολυέστερ 80 gr. ΣΤΥΛ - 2 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ - 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ - Ελαστικό ρέλι στις μανσέτες

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - PONGEE 300T - 100% πολυέστερ- Επίστρωση PU Φόδρα: 100% πολυέστερ - Επένδυση: 100% πολυέστερ 80 gr. ΣΤΥΛ - 2 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ - 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ - Ελαστικό ρέλι στις μανσέτες

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

71/54

72/57

73/60

74/63

75/66

76/69

A/B

6 kg 60 x 40 x 32 cm 1

350 T

282 Neon lime

L

XL

XXL

65/55

66/58

67/61

312 Black

318 Navy

10

312 T

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

M 64/52

6 kg 60 x 40 x 32 cm 1

10

312 T

145 Red

S 63/49

350 T T = TWIN

350 Grey melange

351 Metal grey

181


FASHION

PREMIUM

PREMIUM

LARGE

SOL'S

RIDLEY MEN 01622

SOL'S

RIDLEY WOMEN 01623

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ 300Τ - Φόδρα: 100% πολυέστερ Επένδυση: 100% πολυέστερ - Βάρος: 330gr. ΣΤΥΛ - Μπουφάν με θερμοκολλημένη επένδυση για καλύτερη προστασία - Κουκούλα ρυθμιζόμενη με κορδόνια και στοπ - 2 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ και 2 εσωτερικές τσέπες - Ρυθμιζόμενες μανσέτες - Κορδόνι σύσφιξης με στοπ στο τελείωμα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ 300Τ - Φόδρα: 100% πολυέστερ Επένδυση: 100% πολυέστερ - Βάρος: 330gr. ΣΤΥΛ - Μπουφάν με θερμοκολλημένη επένδυση για καλύτερη προστασία - Κουκούλα ρυθμιζόμενη με κορδόνια και στοπ - 2 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ και 2 εσωτερικές τσέπες - Ρυθμιζόμενες μανσέτες - Κορδόνι σύσφιξης με στοπ στο τελείωμα

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

XXL

72/56

73/59

74/62

75/65

76/68

77/71

66/49

67/51

68/53

69/55

70/57

A/B

8,5 kg 60 x 40 x 40 cm 1

182

7,5 kg 60 x 40 x 40 cm 1

10

312 T

T = TWIN

10

312 T

T = TWIN


FASHION LARGE

SOL'S

PREMIUM

PREMIUM

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

RAY MEN 01620

SOL'S

RAY WOMEN 01621

ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΦΡΥ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% waxed nylon - Φόδρα: 100% πολυέστερ 290T Επένδυση: 90% πούπουλα - 10% φτερά ΣΤΥΛ - Ελαφρά ψηλός γιακάς - 2 μπροστινές και 2 εσωτερικές τσέπες - Λάστιχο στην κουκούλα, το τελείωμα και τα μανίκια - Σύστημα διπλώματος «in bag»

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% waxed nylon - Φόδρα: 100% πολυέστερ 290T Επένδυση: 90% πούπουλα - 10% φτερά ΣΤΥΛ - Ελαφρά ψηλός γιακάς - 2 μπροστινές και 2 εσωτερικές τσέπες - Λάστιχο στην κουκούλα, το τελείωμα και τα μανίκια - Σύστημα διπλώματος «in bag»

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

70/55

71/58

72/61

73/64

74/67

75/70

S

5,6 kg 60 x 40 x 40 cm 1

1

351 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

319 French navy

XL

XXL

351 Metal grey

10

312 T

319 T

351 T

319 T T = TWIN

T = TWIN

312 Black

L

5,2 kg 60 x 40 x 40 cm

10

312 T

M

63/49,5 64/52,5 65/55,5 66/58,5 67/61,5

A/B

ΣΥΜΠΑΓΕΣ & ΦΟΡΗΤΟ

183


SOL'S

PREMIUM

PREMIUM

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ SOFTSHELL 3 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ROCK WOMEN 46804

LARGE

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - Εξωτερικό: 95% πολυέστερ - 5% ελαστίνη - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει - Επένδυση: ταφτάς 100% πολυέστερ Ενίσχυση: 100% πολυέστερ 160gsm ΣΤΥΛ - Γυναικείο πλήρως ενισχυμένο χειμερινό μπουφάν softshell - Αποσπώμενη με velcro κουκούλα με αντιηλιακό προστατευτικό, ρυθμιζόμενη με 2 κορδόνια + στοπ - 3 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, 1 τσέπη με φερμουάρ στο μανίκι, 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ, 1 εσωτερική τσέπη με δίχτυ και velcro, ρυθμιζόμενες μανσέτες και εσωτερικά ελαστικές Ελαστικά κορδόνια στο τελείωμα - Φερμουάρ SBS - Θηλυκό με εφαρμοστή γραμμή

A/B

SOL'S

ROCK MEN 46604 ΑΝΔΡΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - Εξωτερικό: 95% πολυέστερ - 5% ελαστίνη - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει - Επένδυση: ταφτάς 100% πολυέστερ Ενίσχυση: 100% πολυέστερ 160gsm ΣΤΥΛ - Ανδρικό πλήρως ενισχυμένο χειμερινό μπουφάν softshell - Αποσπώμενη με velcro κουκούλα με αντιηλιακό προστατευτικό, ρυθμιζόμενη με 2 κορδόνια + στοπ 3 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, 1 τσέπη με φερμουάρ στο μανίκι, 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ, 1 εσωτερική τσέπη με δίχτυ και velcro, ρυθμιζόμενες μανσέτες και εσωτερικά ελαστικές - Ελαστικά κορδόνια στο τελείωμα - Φερμουάρ SBS

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL

64/46

66/49

68/52

70/55

72/58

76/55

78/58

80/61

82/64

84/67

86/70

A/B

12,5 kg 68 x 38 x 46 cm 1

15,5 kg 62 x 40 x 46 cm 1

10

10

Membrane 8000 mm Waterproof Breathable Fleece 100% polyester

312 T

184

319 T T = TWIN

312 T

319 T T = TWIN


SOL'S

ROSS WOMEN 02106 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TASLAN - 100% νάυλον - Επίστρωση PU - Φόδρα: 100% πολυέστερ Επένδυση: 100% πολυέστερ 240 gr. ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με διπλό φερμουάρ κάτω από το καπάκι - Κορδόνι σε κουκούλα και μέση - 2 κύριες τσέπες με διπλό άνοιγμα - 2 τσέπες στο στήθος - 1 εσωτερική τσέπη Εσωτερικές ελαστικές μανσέτες από ριπ

A/B

PREMIUM

PREMIUM

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΖΕΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

LARGE

SOL'S

ROSS MEN 02105 ΑΝΔΡΙΚΟ ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TASLAN - 100% νάυλον - Επίστρωση PU Φόδρα: 100% πολυέστερ - Επένδυση: 100% πολυέστερ 240 gr. ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με διπλό φερμουάρ κάτω από το καπάκι - Κορδόνι σε κουκούλα και μέση - 2 κύριες τσέπες με διπλό άνοιγμα - 2 τσέπες στο στήθος - 1 εσωτερική τσέπη - Εσωτερικές ελαστικές μανσέτες από ριπ

S

M

L

XL

XXL

S

M

L

XL

XXL

3XL

83/50

84/53

85/56

86/59

87/62

91/59

92/62

93/65

94/68

95/71

96/74

A/B

12,7 kg 55 x 43 x 47 cm 1

13 kg 62 x 47 x 47 cm 1

10

312 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S 312 Black

319 French navy

T = TWIN

10

312 T

T = TWIN

185


186


LARGE

SOL'S

RYAN MEN 02108

SOL'S

RYAN WOMEN 02107

ΑΝΔΡΙΚΟ ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL - 100% νάυλον - Επίστρωση PU - Φόδρα: 100% πολυέστερ Επένδυση: 100% πολυέστερ 120 gr. ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με διπλό φερμουάρ κάτω από το καπάκι - Αποσπώμενη κουκούλα με ψεύτικη γούνα - Κορδόνι σε κουκούλα - Κορδόνι σε κουκούλα και μέση - 2 κύριες τσέπες με διπλό άνοιγμα - 1 τσέπη στο στήθος - 1 τσέπη στο αριστερό μανίκι - 2 εσωτερικές τσέπες Μανσέτες σε εσωτερικό ριπ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TASLAN - 100% νάυλον - Επίστρωση PU - Φόδρα: 100% πολυέστερ - Επένδυση: 100% πολυέστερ 240 gr. ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με διπλό φερμουάρ κάτω από το καπάκι - Αποσπώμενη κουκούλα με ψεύτικη γούνα - Κορδόνι σε κουκούλα - Κορδόνι σε κουκούλα και μέση - 2 κύριες τσέπες με διπλό άνοιγμα - 1 τσέπη στο στήθος - 1 τσέπη στο αριστερό μανίκι - 2 εσωτερικές τσέπες - Μανσέτες σε εσωτερικό ριπ

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

XXL

87/59

88/62

89/65

90/68

91/71

92/74

83/51

84/54

85/57

86/60

87/63

1

1

10

312 T

406 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

406 Umber

A/B

12,5 kg 62 x 40 x 46 cm

15,5 kg 62 x 40 x 46 cm

312 Black

PREMIUM

PREMIUM

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ

ΖΕΣΤΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΨΕΥΤΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

10

312 T

406 T T = TWIN

187


PANTS BERMUDAS & SHORTS

188


ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ

PHILHARMONIE DE PARIS

189


SOL'S

Jules Men ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL - 98% βαμβάκι - 2% ελαστίνη - 240 gr. ΣΤΥΛ - φερμουάρ - Θηλύκια για ζώνη - 2 μπροστινές Ιταλικές τσέπες - 1 μικρή μπροστινή οριζόντια τσέπη - 2 οπίσθιες οριζόντιες τσέπες

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

Jules Men - Length 33 01424 EU A/B US IT UK

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 84/40,5 84/42,5 84/44,5 84/46,5 84/48,5 84/50,5 84/52,5 84/54,5 84/56,5 84/58,5 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46

12,46 kg 60 x 40 x 25 cm 20

1

312 T

370

102 T

130 T

165

272

319 T

238 T

111 T

T = TWIN ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

Jules Men - Length 35 02120 EU A/B US IT UK

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 89/40,5 89/42,5 89/44,5 89/46,5 89/48,5 89/50,5 89/52,5 89/54,5 89/56,5 89/58,5 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46

13 kg 60 x 40 x 25 cm 1

20

ESSENTIAL

312 T

319 T

370

111 T

T = TWIN

SOL'S

Jules Women 01425 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 7/8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL - 98% βαμβάκι - 2% ελαστίνη - 240 gr. ΣΤΥΛ - φερμουάρ - Θηλύκια για ζώνη - Μήκος 7/8 - Λοξές τσέπες Οπίσθιες οριζόντιες τσέπες EU A/B US IT UK

34 70/34 4 38 6

8,12 kg 60 x 40 x 20 cm 1

190

20

36 70/38 6 40 8

38 70/38 8 42 10

40 70/40 10 44 12

42 70/42 12 46 14

44 46 70/44,5 70/46,5 14 16 48 50 16 18

312 T

102 T

130 T

319 T

111 T

238 T

T = TWIN


ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ

ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΕΛΑΣΤΑΝ

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ 9 ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 111 Chestnut

130 Sunset pink 165 Poppy red

238 Ultramarine 272 Kelly green

312 Black 319 French navy

370 Charcoal grey

191


ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

Jasper 01659 ΑΝΔΡΙΚΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL 190 - 100% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Ίσια γραμμή - φερμουάρ - Θηλύκια για τη ζώνη - 2 μπροστινές Ιταλικές τσέπες 1 μικρή τσέπη «εισιτηρίου» - 2 οπίσθιες οριζόντιες τσέπες EU A/B US IT UK

38

40

42

44

46

48

50

52

25/40,5 25/42,5 25/44,5 25/46,5 25/48,5 25/50,5 25/52,5 25/54,5 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 30 32 33 34 36 38 40 42

6,3 kg 48 x 36 x 21cm 20

1

312 T

102 T

319 T

238

165

266

111 T

T = TWIN

ESSENTIAL

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

SOL'S

Jackson 01660

Jasper Women 02762

ΑΝΔΡΙΚΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL 245 - 100% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Καθημερινό στυλ - Κλείσιμο με κουμπιά - Θηλύκια για τη ζώνη - 2 μπροστινές Ιταλικές τσέπες - 2 πλαϊνές τσέπες με καπάκι και κουμπί - 2 οπίσθιες οριζόντιες τσέπες με καπάκι EU A/B US IT UK

38

40

42

44

46

48

50

192

52

319

EU

34

36

38

40

A/B US IT UK

20/36 4 38 6

20/38 6 40 8

20/40 8 42 10

20/42 10 44 12

42

44

46

20/44 20/46,5 20/48,5 12 14 16 46 48 50 14 16 18

5 kg 40 x 31 x 20 cm 1

20

312

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL - 100% βαμβάκι - 190gr. ΣΤΥΛ - Άνοιγμα με φερμουάρ - Θηλύκια για τη ζώνη - 2 ιταλικές τσέπες 1 μικρή τσέπη «εισιτηρίου» - 2 οπίσθιες κρυφές τσέπες

30/40,5 30/42,5 30/44,5 30/46,5 30/48,5 30/50,5 30/52,5 30/54,5 28 30 32 34 36 38 40 42 55 46 48 50 52 54 56 58 30 32 33 34 36 38 40 42

10,20 kg 52 x 38 x 32 cm 1

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΒΕΡΜΟΥΔΑ CHINO

406

111

20

312 T

102 T

319 T

111 T

T = TWIN


ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ

Jasper ΙΣΙΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΥΛ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

111 Chestnut

165 Poppy red

238 Ultramarine

266 Forest green

312 Black

319 French navy

406 Umber

193


ESSENTIAL

SPORTS

LARGE

SOL'S

JUNE 01175 ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΟΡΤΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - FRENCH TERRY 240 - 80% βαμβάκι - 20% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Λάστιχο στη μέση - 2 πλαϊνές τσέπες

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

25/36

25/38

25/40

25/42

25/44

25/46

5,8 kg 50 x 37 x 12 cm 30

5

360

102

319

241

ESSENTIAL

312

SOL'S

JUICY 01174 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΟΡΤΣΑΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - FRENCH TERRY 240 - 80% βαμβάκι - 20% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Λάστιχο στη μέση - 2 πλαϊνές τσέπες - Χρωματιστό ρέλι σε αντίθεση στο τελείωμα XS A/B

S

M

L

XL

6,5/36 6,5/38 6,5/40 6,5/42 6,5/44

4,5 kg 47 x 35 x 10 cm 5

30

312

194

360

102

319

241


SPORTS

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

JAKE MEN 02084 ΑΝΔΡΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΕ ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 240 - 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ ΣΤΥΛ - 2 ιταλικές τσέπες - 1 οπίσθια εξωτερική τσέπη - Ριπ 2X2 στη μέση και το τελείωμα - Κορδόνι στη μέση

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

80/38

80/40

80/42

80/44

80/46

80/49

80/52

9,64 kg 60 x 40 x26 cm 20

1

312 T

348 T

360 T

319 T

ESSENTIAL

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ

T = TWIN

SOL'S

JAKE WOMEN 02085 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΕ ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 240 - 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ ΣΤΥΛ - 1 οπίσθια εξωτερική τσέπη - Ριπ 2X2 στη μέση και το τελείωμα Κορδόνι στη μέση

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

76/36

76/38

76/40

76/42

76/44

76/47

5,84 kg 58 x 40 26 cm 1

20

SLIM FIT 312 T

348 T

360 T

319 T

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 241 Royal blue 312 Black 319 French navy 348 Charcoal melange (2) 360 Grey melange (1) (1) Juicy / June - Grey melange : 69% βαμβάκι / 31% πολυέστερ - (1) Jake - Grey melange : 64% βαμβάκι / 30% πολυέστερ / 6% βισκόζη - (2) Charcoal melange : 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ

195


ESSENTIAL

SPORTS

SOL'S

JORDAN WOMEN 01172 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 240 - 80% βαμβάκι - 20% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Λάστιχο στη μέση - 2 πλαϊνές τσέπες - Ίσιο τελείωμα

A/B

S

M

L

XL

XXL

78/36

78/38

78/40

78/42

78/44

7,4 kg 64 x 44 x 41 cm 1

20

312 T

360 T

102 T

319 T T = TWIN

LARGE

ESSENTIAL

1 ΠΙΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΙΦΩΜΑ

SOL'S

JORDAN MEN 01173 ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 240 - 80% βαμβάκι - 20% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Λάστιχο στη μέση - 2 πλαϊνές τσέπες - Ίσιο τελείωμα ESSENTIAL

LARGE

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

78/36

78/38

78/40

78/42

78/44

78/46

7,4 kg 64 x 44 x 41 cm

SOL'S

1

JOGGER 83030

20

ΑΘΛΗΤΙΚH ΦOΡΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 240 - 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Λάστιχο στη μέση και στα πόδια - Κορδόνια στη μέση - 2 πλαινές τσέπες 1 οπίσθια εξωτερική τσέπη

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

78/36

78/39

78/42

78/44

78/46

78/48

78/50

9,8 kg 60 x 40 x 35 cm 1

312 T

20

312

196

360 T

102 T

319 T T = TWIN

350

318


ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ

SPORTS ΙΣΙΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

312 Black

318 Navy

319 French navy

350 Grey melange

360 Grey melange

197


198


199 ΠΑΙΔΙΚΑ


SOL'S

ORGANIC BAMBINO

01192

ΜΩΡΟΥΔΙΑΚΟ ΦΟΡΜΑΚΙ

100% ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 220 RIB 1X1 - 100% βιολογικό βαμβάκι OCS - 100% πιστοποιημένο από τον Οργανισμό - ελέγχου της Ε.Ε.(Control Union Certifications) ΣΤΥΛ - φάσα στο γιακά στο τελείωμα και στα μανίκια - λαιμόκοψη τύπου φάκελος κλείσιμο με κουμπιά στον καβάλο 3/6 ΜΗΝΕΣ 60/67 cm 40/21

A/B

6/12 ΜΗΝΕΣ 12/18 ΜΗΝΕΣ 68/74 cm 75/81 cm 42/22 44/23

7,5 kg 60 x 40 x 20 cm 10

100

102

136

320

SOL'S

MILES BABY ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕΜΙ ΠΕΝΙΕ

ΡΙΓΕ ΦΟΡΜΑΚΙ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 1Χ1 ΡΙΠ 180 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ ΣΤΥΛ - Ρέλι στο λαιμό - Λαιμόκοψη «φάκελος» - Λεπτομέρειες σε χρωματική αντίθεση - Κλείσιμο με τρουκ στον καβάλο 3/6 ΜΗΝΕΣ 60/67 cm 39/21

A/B

6/12 ΜΗΝΕΣ 12/18 ΜΗΝΕΣ 18/23 ΜΗΝΕΣ 68/74 cm 75/81 cm 82/86 cm 42/23 45/25 48/27

6,5 kg 50 x 28 x 25 cm 10

100

987

200

01401

904

798


ESSENTIAL

SOL'S

BAMBINO

00583

ΦΟΡΜΑΚΙ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 1x1 ΡΙΠ 180 - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ ΣΤΥΛ - Τελειώματα με φάσα - Κοντά μανίκια - Κλείσιμο με τρούκ στον καβάλο 3/6 ΜΗΝΕΣ 60/67 cm 40/21

A/B

6/12 ΜΗΝΕΣ 12/18 ΜΗΝΕΣ 18/23 ΜΗΝΕΣ 68/74 cm 75/81 cm 82/86 cm 42/22 44/23 46/24

6,5 kg 60 x 40 x 20 cm 100

312

350

102

136

158

280

319

321

140

ESSENTIAL

ΠΑΙΔΙΚΑ

10

SOL'S

BABIB

01211

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΑΛΙΑΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 180 - 100% βαμβάκι Ringspun ΣΤΥΛ - Διπλό στρώμα για εξασφάλιση μεγαλύτερης προστασίας - Ρέλι σε χρωματιστή αντίθεση - Κλείσιμο με velcro® ONE SIZE 3,5 kg 60 x 40 x 15 cm 10

100

880

899

897

881

930

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ VELCRO® ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 158 Coral 319 French navy 136 Orchid pink 280 Apple green 320 Turquoise 140 Fuchsia 312 Black 321 Aqua (1) Ash : 97% βαμβάκι - 3% πολυέστερ - (2) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη

350 Grey melange (2) 798 Ash / Lemon (1) 880 White / Melange grey

881 White / French navy 897 White / Apple green 899 White / Fuchsia

904 White / Navy 930 White / Aqua 987 White / Red

201


ESSENTIAL

SOL'S

MOSQUITO

11975

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΑ 2 ΤΡΟΥΚΣ

T-SHIRT ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 160 - ΕΞΤΡΑ ΑΠΑΛΟ - 100% Ringspun βαμβάκι πενιέ Softek Innovation Process® - Φακαρόλα στο λαιμό - Λαιμόκοψη με ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Άνοιγμα στον αριστερό ώμο με 2 τρουκς στο ίδιο χρώμα - Με πλαϊνές ραφές 3/6 ΜΗΝΕΣ 60/67 cm 30/26

A/B

6/12 ΜΗΝΕΣ 12/18 ΜΗΝΕΣ 18/23 ΜΗΝΕΣ 68/74 cm 75/81 cm 82/86 cm 33/28 36/30 39/32

5,9 kg 36 x 38 x 20 cm 10

202

100

102

141

145

210


ΠΑΙΔΙΚΑ

ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕΜΙ ΠΕΝΙΕ

SOL'S

MILES KIDS

01400

ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΙΓΕ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% Ringspun βαμβάκι πικέ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Με πλαϊνές ραφές - Λεπτομέρειες υφάσματος τύπου τζιν μέσα στη λαιμόκοψη 4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 154/144 cm 42/29 44/31 46/33 48/36 54/40 58/44

A/B

6,8 kg 38 x 27 x 17 cm 10

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 141 Pale pink (1) Ash : 98% βαμβάκι / 2% βαμβάκι

50

987

145 Red

210 B blue

798 Ash / Lemon (1)

904 White / Navy

987 White / Red

904

798

203


ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

SOL'S

REGENT FIT KIDS

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΣΟΥΡΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

01183

SOL'S

MELODY ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΟ T-SHIRT

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό Στρόγγυλη λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Με πλαϊνες ραφές.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ ΣΤΥΛ - Με πλαϊνές ραφές - Μοντέρνες σούρες στη λαιμόκοψη και στα κοντά μανίκια Ρέλι στο κολάρο

2 ΕΤΩΝ 86/94 cm 41/29

A/B

4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 44/31 47/33 50/35 54/38 58/41

4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 40/29 43/31 46/33 49/35 52/37

A/B

9,7 kg 42 x 27 x 34 cm 10

5 kg 40 x 26 x 19 cm

100

10

50

13 ΧΡΩΜΑΤΑ

309

204

01189

ΠΑΙΔΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

348

342

350

102

148

145

280

319

222

241

225

288

102

140

285


ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑΚΑΣ

SOL'S

REGENT KIDS

BEST DEAL

BEST DEAL

ΠΑΙΔΙΚΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

11970

SOL'S

CHERRY

11981

ΠΑΙΔΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΟ T-SHIRT

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% σεμί-πενιέ Ringspun βαμβάκι - Φακαρόλα στο λαιμό Λαιμόκοψη με ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Με πλαϊνές ραφές (2-4 ετών) - ή κυλινδρικό (από 6 ετών και άνω)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - 100% Ringspun βαμβάκι σεμί-πενιέ - Φακαρόλα στο λαιμό Λαιμόκοψη με ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Εφαρμοστή γραμμή - Λεπτή λαιμόκοψη - Με πλαϊνές ραφές

2 ΕΤΩΝ 86/94 cm 41/31

A/B

4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 44/34 47/37 50/40 54/43 58/46

2 ΕΤΩΝ 86/94 cm 38/30

A/B

9,7 kg 42 x 27 x 34 cm 10

9,7 kg 37 x 25 x 34 cm

100

10

22 ΧΡΩΜΑΤΑ

100

11 ΧΡΩΜΑΤΑ

309

350

300

102

141

136

140

145

400

301

302

280

272

318

244

241

321

225

220

115

269

712

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 41/32 44/34 47/36 50/38 53/40

309

102

137

102 White 158 Coral 241 Royal blue 301 Gold 140 Fuchsia 280 Apple green 115 Sand 220 Sky blue 244 Denim 302 Lemon 141 Pale pink 285 Mint (3) (3) 136 Orchid pink 222 Heather denim 269 Army 309 Deep black 145 Red 288 Heather khaki 225 Atoll blue 300 Ash (2) 137 Medium pink 272 Kelly green 318 Navy 148 Heather oxblood (3) (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη - (2) Ash: 98% βαμβάκι / 2% βαμβάκι - (3) Charcoal melange / Heather Oxblood / Heather denim / Heather khaki : 60% βαμβάκι / 40% Πολυέστερ

136

140

158

145

319 French navy 321 Aqua 342 Pure grey 348 Charcoal melange (3)

280

321

225

350 Grey melange (1) 400 Orange 712 Dark purple

712

205


ESSENTIAL

SOL'S

IMPERIAL KIDS

11770

ΠΑΙΔΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΑΞΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 190 - 100% Ringspun βαμβάκι σεμί-πενιέ Φακαρόλα στο λαιμό - Λαιμόκοψη με ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Με πλαϊνές ραφές (2-6 ετών) - ή κυλινδρικό (από 8 ετών και άνω) 2 ΕΤΩΝ 86/94 cm 41/31

A/B

4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 44/34 47/37 50/40 54/43 58/46

12,6 kg 42 x 27 x 36 cm 100

11 ΧΡΩΜΑΤΑ

10

309 102 137 145 400 301 272 319 220 398

ESSENTIAL

712

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΗ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

SOL'S

VINTAGE KIDS ΠΑΙΔΙΚΟ T-SHIRT

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 170 - 100% Ringspun βαμβάκι σεμί-πενιέ Φακαρόλα στο λαιμό - Λαιμόκοψη με ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Μακριά μανίκια - Με πλαϊνές ραφές (4-8 ετών) - Κυλινδρικό (10-12 ετών) 4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 44/33 47/35 50/37 54/39 58/41

A/B

7,1 kg 39 x 26 x 25 cm 5

50

309 102 145 241

206

11415


SOL'S

SPORTY KIDS

BEST DEAL

ESSENTIAL

ΠΛΑΪΝΕΣ ΣΧΙΣΜΕΣ

01166

SOL'S

SUMMER II KIDS ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΔΙΧΤΥ 140 - 100% διαπνέον πολυέστερ - εύκολο στέγνωμα Λαιμόκοψη με ρέλι. ΣΤΥΛ - Ρεγκλάν μανίκια - Μακρύτερο το πίσω μέρος.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 170 - 100% βαμβάκι Ringspun πενιέ - Γιακάς ριπ - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Ίσιο τελείωμα με κοψίματα στις δύο πλευρές - Με πλαϊνές ραφές

6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 47/35 50/37 54/40 58/43

A/B

4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 44/34 47/37 50/40 54/43 58/46

A/B

7 kg 42 x 27 x 36 cm 10

7,9 kg 42 x 30 x 26 cm

50

5

11 ΧΡΩΜΑΤΑ

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 129 Neon pink 2 137 Medium pink

11344

ΠΑΙΔΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΡΕΓΚΛΑΝ ΜΑΝΙΚΙΑ

102

145

145 Red 147 Pink 200 Sky blue

50

11 ΧΡΩΜΑΤΑ

280

319

241

321

220 Sky blue 225 Atoll blue 241 Royal blue

306

404

129

286

272 Kelly green 280 Apple green 286 Neon green

102

301 Gold 302 Lemon 306 Neon yellow

147

145

309 Deep black 312 Black 318 Navy

400

301

302

272

319 French navy 321 Aqua 398 Chocolate

318

241

225

400 Orange 404 Neon orange 712 Dark purple

200

207

ΠΑΙΔΙΚΑ

ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ


NEW SUPREME KIDS

13249

ESSENTIAL

ESSENTIAL

SOL'S

SOL'S

SLAM KIDS

ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 280 - 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ - Φακαρόλα στη λαιμόκοψη Με λάστιχο στις μανσέτες, το γιακά και το τελείωμα ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - Πλαϊνές ραφές

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦOΥΤΕΡ 280 - 50% βαμβάκι - 50% πολυέστερ - Ελαστικό ριπ ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - Πλαϊνές ραφές - Τσέπες καγκουρό - Επενδυμένη κουκούλα χωρίς κορδόνια

4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 46/37 50/41 54/45 58/48 62/51

A/B

4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 46/37 50/41 54/45 58/48 62/51

A/B

9 kg 58 x 38 x 27 cm 5

25

5

7 ΧΡΩΜΑΤΑ

312

208

13255

350

145

20

8,8 kg 58 x 38 x 27 cm Συσκευασία τεμαχίου

8 ΧΡΩΜΑΤΑ

400

272

318

241

312

350

102

145

400

272

318

220


SLIM FIT

SOL'S

STONE KIDS

02092

ESSENTIAL

BEST DEAL

ΠΑΙΔΙΚΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΙΜΗΣ

SOL'S

JAKE KIDS

02121

ΖΑΚΕΤΑ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΕ ΣΤΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 260 - 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση - 2 τσέπες τύπου καγκουρό - Κουκούλα Ελαστικό ριπ στο τελείωμα και στις μανσέτες

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 240 - 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ ΣΤΥΛ - 1 οπίσθια εξωτερική τσέπη - Ριπ 2X2 στη μέση και το τελείωμα - Κορδόνι στη μέση 4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 40/25 45/27 51/29 56/31 62/33

6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 50/38 53/40 57/43 61/46

A/B

7 kg 58,1 x 37,8 x 42 cm 5

20

312

360

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

138

145

5,84 kg 50 x 40 x 20 cm

319

248

102 White 145 Red 241 Royal blue 272 Kelly green 318 Navy 138 Flash pink 220 Sky blue 248 Slate blue 312 Black 319 French navy (1) Jake kids - Grey melange : 64% βαμβάκι / 30% πολυέστερ / 6% βισκόζη - (2) Charcoal melange : 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ

1

20

312

348

360

319

348 Charcoal melange (2) 350 Grey melange

360 Grey melange (1) 400 Orange

209


ESSENTIAL

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΠΙΑΣΜΑΤΟΣ

SOL'S

NORTH KIDS

00589

ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΛΙΣ 300 - 100% πολυεστέρας υψηλής πυκνότητας - Κοντή κοψιά - Με επεξεργασία anti-pilling για να μην χνουδιάζει - Φακαρόλα στο λαιμό - Ψηλός γιακάς με επένδυση ΣΤΥΛ - 2 τσέπες με φερμουάρ και καπάκι - Ελαστικές μανσέτες Ελαστικό και ασφαλές κορδόνι στο κάτω μέρος 4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 154/164 cm 46/33 50/35 54/37 58/40 62/43 64/45

A/B

ESSENTIAL

10 kg 35 x 58 x 40 cm 1

20

312

146

145

263

318

SOL'S

SURF KIDS

32300

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% νάϋλον 210T - Aδιάβροχο ΣΤΥΛ - Άνοιγμα με φερμουάρ - Κουκούλα που διπλώνει μέσα στο γιακά 2 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ - Σύστημα διπλώματος ‘’in bag’’ - Λάστιχα στις μανσέτες - Ανοίγματα εξαερισμού - Εσωτερικό κορδόνι στο κάτω μέρος με ασφάλειες 5/6 ΕΤΩΝ 105/116 cm 50/44

A/B

7/8 ΕΤΩΝ 117/128 cm 55/48

9/11 ΕΤΩΝ 12/14 ΕΤΩΝ 15/16 ΕΤΩΝ 129/141 cm 142/164 cm 165/176 cm 60/52 65/56 70/60

10 kg 60 x 40 x 22 cm 5

50

312

145

400

301

266

2 ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜOΥΑΡ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ

210

318

241


ESSENTIAL

ΠΑΙΔΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΜΕ 3 ΔΙΑΠΝΕΟΝΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

SOL'S

REPLAY KIDS

46603

ΠΑΙΔΙΚΟ SOFTSHELL ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - 94% πολυέστερ - 6% ελαστίνη - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει ΣΤΥΛ - 2 πλάγιες τσέπες με φερμουάρ και 1 εμπρόσθια τσέπη με φερμουάρ Ρυθμιζόμενες μανσέτες με velcro - Κουκούλα χωρίς κορδόνι 312

6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 50/38 54/42 58/45 62/48

A/B

162

241

5,7 kg 45 x 34 x 25 cm 1

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red 146 Burgundy

10

162 Pepper red 241 Royal blue

263 Fir green 266 Forest green

301 Gold 312 Black

318 Navy 400 Orange

211


ESSENTIAL

SOL'S

SUNNY KIDS

88111

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ελαφρώς λαναρισμένο βαμβάκι - 180gr. - Προσχηματισμένο γείσο (κυρτό) - 4 ραμμένες οπές για εξαερισμό - Ρυθμιζόμενο αυτοκόλλητο πίσω κλείσιμο ONE SIZE 7 kg 60 x 40 x 20 cm 100

13 ΧΡΩΜΑΤΑ

25

312 102 147 140 145 400 301 280 272 319 241 321

BEST DEAL

221

SOL'S

RIDER KIDS

70101

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 600D

ΑΝΕΤΟ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Mεγάλος εσωτερικός χώρος με διπλό φερμουάρ - Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - Ενισχυμένοι εργονομικοί ρυθμιζόμενοι ιμάντες πλάτης Ενισχυμένο κάλυμμα πλάτης - Υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 9 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 12 x 25 x 30 cm 9,5 kg 33 x 29 x 45 cm 30

30 cm

10

12

cm

25 cm

9 ΧΡΩΜΑΤΑ

Στάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

312 140 145 400 280 319 241 220 986

212


ΠΑΙΔΙΚΑ ESSENTIAL

SOL'S

GALA KIDS

00599

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ 240 - 65% Πολυέστερ - 35% Βαμβάκι ΣΤΥΛ - Μεγάλη τσέπη με 2 χωρίσματα - Ρυθμιζόμενη μεταλλική αγκράφα ONE SIZE - 64 x 47cm 12 kg 60 x 40 x 21 cm 10

312

102

136

280

50

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΚΡΑΦΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 136 Orchid pink

140 Fuchsia 145 Red

147 Pink 220 Sky blue

221 Sky blue 241 Royal blue

272 Kelly green 280 Apple green

301 Gold 312 Black

319 French navy 321 Aqua

400 Orange 986 Camo

213


BEACH

214


BEACHWEAR

PISCINE DE Lâ&#x20AC;&#x2122;ISLE ADAM

WEAR

215


Maeva 01703 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟNTO ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 130 - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Ελαφρύ κοντομάνικο κοντό μπλουζάκι - Βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη - Κατάλληλο για dye sublimation 0 1 2 XS/S M/L XL/XXL 48/51,5 50/55,5 52/59,5

A/B

6 kg 60 x 36 x 25 cm 10

50

ΦΙΝΟ ΖΕΡΣΕΪ

312

102

237

306

153

286

Janeiro 01697 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΟΡΤΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 130 - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Επίπεδη ελαστική μέση με κορδόνι σε χρωματική αντίθεση - Λεπτομέρειες σε χρωματική αντίθεση - Κατάλληλο για dye sublimation 0 XS/S 5/39

1 M/L 5/43

2 XL/XXL 5/47

5,5 kg 48 x 35 x 28 cm 10

216

50

312

102

237

306

153

286


BEACHWEAR

ΔΕΙΓΜΑ T-SHIRT ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΝΕΥΜΑ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟ ΖΕΡΣΕΪ

Mauï 01702

Cocktail 01701

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 130 - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Μπλουζάκι με στρογγυλή λαιμόκοψη - Κοντά μανίκια Στρογγυλεμένο τελείωμα - Πλαϊνές ραφές - Κατάλληλο για dye sublimation

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 130 - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Ελαφρύ φόρεμα με βαθιά στρογγυλή λαιμόκοψη - Σκαφτές μασχάλες - Ίσιο πίσω μέρος - Στρογγυλό τελείωμα - Πλαϊνές ραφές - Κατάλληλο για dye sublimation

ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT

1 S/M 74/51

A/B

2 L/XL 75/55

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΜΑ

3 XXL/3XL 76/59

0 XS/S 82/44

A/B

7 kg 60 x 40 x 25 cm 10

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S W

102 White

50

10

102

153 Neon coral

2 XL/XXL 86/56

6 kg 51 x 44 x 20 cm

50

312

1 M/L 84/50

237

306

237 Caribbean blue

153

286

286 Neon green

312

306 Neon yellow

312 Black

102

237

306

153

286

217


ΒΑΘΙΕΣ ΜΑΣΧΑΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΥΛ

Jamaïca 01223 UNISEX ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 120 - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Ανοιχτές μασχάλες - Με πλαϊνές ραφές - Κατάλληλο για sublimation (εξάχνωση)

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

70/47

72/50

74/53

76/56

78/59

80/62

5 kg 50 x 35 x 15 cm 10

BEST DEAL

312

50

102

Bubble 01668 ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΔΙΧΤΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ στο μέτωπο (5mm. σφουγγάρι) & κορυφή (3mm σφουγγάρι) - 160gr. - 100% πολυέστερ δίχτυ - Κλείσιμο με πλαστική αυξομείωση ONE SIZE 7 kg 75 x 45 x 20 cm 25

100

12 ΧΡΩΜΑΤΑ

312

218

102

319

241

906

987

517

515

514

516

989

907

404

286


ESSENTIAL

Sandy 01689 ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΓΙΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ μικροφίμπρα - 105gr. Φόδρα: 100% πολυέστερ δίχτυ με εσωτερικό σλιπ ΣΤΥΛ - Ελαστική μέση με κορδόνι σύσφιξης στο ίδιο χρώμα - 2 πλαϊνές τσέπες - Οπίσθιες τσέπες με καπάκι και Velcro® - Πλαϊνές σχισμές Κατάλληλο για dye sublimation XS

S

M

L

XL

XXL

10,5/35,5 10,5/37,5 10,5/39,5 10,5/41,5 10,5/43,5 10,5/45,5

13,7 kg 55 x 35 x 25 cm 5

100

319

237

306

153

286

BEACHWEAR

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 153 Neon coral 237 Caribbean blue

241 Royal blue 286 Neon green 306 Neon yellow

312 Black 319 French navy 404 Neon orange

514 White / Neon yellow 515 White / Neon coral 516 White / Neon green

517 White / Neon orange 906 White / Black 907 White / Royal blue

987 White / Red 989 White / French navy

219


BIBLIOTHÃ&#x2C6;QUE NATIONALE DE FRANCE

RUNNING & FITNESS TEAMSPORT 230 - 239

222 - 229

SPORTS

220


221 SPORTS


SYDNEY CHICAGO


LARGE

LARGE

SOL'S

SOL'S

ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΟΡΤΣ ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΙΝΤΕΡΛΟΚ - 92% βαμβάκι - 8% ελαστίνη - Βάρος: 180gr. ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη - Ρεγκλάν μανίκια - Επίπεδες ραφές Διαπνέοντα πλαϊνά μέρη από δίχτυ - Ανακλαστικές λεπτομέρειες

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY - 90% πολυέστερ - 10% ελαστίνη - Βάρος: 275gr. ΣΤΥΛ - Ελαστική μέση - Επίπεδες ραφές - Κορδόνι σύσφιξης στη μέση Γκρι ανακλαστικά σιρίτια - Διαπνέον δίχτυ στον καβάλο - Ανακλαστικές λεπτομέρειες - Εσωτερική τσέπη για κλειδί

SYDNEY MEN 01414

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

67/46

69/48

71/50

73/52

75/54

77/56

CHICAGO MEN 01412

S

M

L

XL

XXL

3XL

19/33

19/35

19/37

19/39

19/41

19/43

8,5 kg 52 x 36 x 20 cm 50

5

7,6 kg 44 x 30 x 25 cm 5

312 T

102 T

306 T

50

153 T T = TWIN

312 T T = TWIN

ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

SPORTS

ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΟΡΤΣ ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΙΝΤΕΡΛΟΚ - 92% βαμβάκι - 8% ελαστίνη - Βάρος: 180gr. ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη - Ρεγκλάν μανίκια - Επίπεδες ραφές Διαπνέοντα πλαϊνά μέρη από δίχτυ - Ανακλαστικές λεπτομέρειες

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY - 90% πολυέστερ - 10% ελαστίνη - Βάρος: 275gr. ΣΤΥΛ - Ελαστική μέση - Επίπεδες ραφές - Κορδόνι σύσφιξης στη μέση - Γκρι ανακλαστικά σιρίτια - Διαπνέον δίχτυ στον καβάλο - Ανακλαστικές λεπτομέρειες - Εσωτερική τσέπη για κλειδί

CHICAGO WOMEN 01413

SYDNEY WOMEN 01415

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

58/34

60/36

62/38

64/40

66/42

68/44

XS

S

M

L

XL

XXL

18/29

18/31

18/33

18/35

18/37

18/39

8,5 kg 41 x 33 x 20 cm 5

50 7,6 kg 44 x 30 x 24 cm 5

312 T

102 T

306 T

153 T

312 T T = TWIN

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

153 Neon coral

50

306 Neon yellow

312 Black

223


BERLIN

224

LONDON


LARGE

LARGE

SOL'S

SOL'S

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΛΑΝ ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY - 90% πολυέστερ - 10% ελαστίνη - Βάρος: 275gr. ΣΤΥΛ - Λαιμόκοψη με φερμουάρ - Ρεγκλάν μανίκια - Επίπεδες ραφές Διαπνέοντα πλαϊνά μέρη από δίχτυ - Θηλειά στον αντίχειρα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY - 90% πολυέστερ - 10% ελαστίνη - Βάρος: 275gr. ΣΤΥΛ - Ελαστική μέση - Επίπεδες ραφές - Κορδόνι σύσφιξης στη μέση Γκρι ανακλαστικά σιρίτια - Διαπνέον δίχτυ πίσω από τα γόνατα και στον καβάλο - Ανακλαστικές λεπτομέρειες - Εσωτερική τσέπη για κλειδί

LONDON MEN 01410

BERLIN MEN 01416

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

67/46

69/48

71/50

73/52

75/54

77/56

S

M

L

XL

XXL

3XL

72/33

72/35

72/37

72/39

72/41

72/43

16,4 kg 51 x 36 x 23 cm 50

5

13,2 kg 50 x 32 x 25 cm 5

50

312 T T = TWIN

312 T

102 T

306 T

153 T T = TWIN

SPORTS

ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

SOL'S

SOL'S

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΛΑΝ ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY - 90% πολυέστερ - 10% ελαστίνη - Βάρος: 275gr. ΣΤΥΛ - Λαιμόκοψη με φερμουάρ - Ρεγκλάν μανίκια - Επίπεδες ραφές Διαπνέοντα πλαϊνά μέρη από δίχτυ - Θηλειά στον αντίχειρα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY - 90% πολυέστερ - 10% ελαστίνη - Βάρος: 275gr. ΣΤΥΛ - Ελαστική μέση - Επίπεδες ραφές - Κορδόνι σύσφιξης στη μέση - Γκρι ανακλαστικά σιρίτια - Διαπνέον δίχτυ πίσω από τα γόνατα και στον καβάλο Ανακλαστικές λεπτομέρειες - Εσωτερική τσέπη για κλειδί

BERLIN WOMEN 01417

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

58/34

60/36

62/38

64/40

66/42

68/44

LONDON WOMEN 01411

XS

S

M

L

XL

XXL

75/29

75/31

75/33

75/35

75/37

75/39

13,6 kg 41 x 33 x 22 cm 5

50

12,6 kg 50 x 32 x 24 cm 5

50

312 T 312 T

102 T

306 T

T = TWIN

153 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

153 Neon coral

306 Neon yellow

312 Black

225


ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

SOL'S

RIO 01418

SPORTY 11939 Τ-SHIRT ΜΕ ΡΕΓΚΛAΝ ΜΑΝΙΚΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYESTER ΔΙΧΤΥ 140 - 100% διαπνέον πολυέστερ Λαιμόκοψη με ρέλι ΣΤΥΛ - Ρεγκλάν μανίκια - Μακρύτερο μήκος

A/B

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΑΝΕΛΑΚΙ ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : SPORTY KIDS - 01166 ΣΕΛΙΔΑ 207

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΙΝΤΕΡΛΟΚ - 92% πολυέστερ - 8% ελαστίνη - Βάρος: 180gr. ΣΤΥΛ - Αθλητική πλάτη σε σχήμα «T» - Επίπεδες ραφές - Μπροστινές ανακλαστικές λεπτομέρειες

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

XS

S

M

L

XL

XXL

66/44

68/47

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

80/65

58/34

60/36

62/38

64/40

66/42

68/44

5

50

16 ΧΡΩΜΑΤΑ

A/B

5,5 kg 37 x 31 x 18 cm

8,7 kg 55 x 36 x 23 cm 10

50

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ : SPORTY WOMEN - 01159 ΣΕΛΙΔΑ 49 312

312 T 342 T 102 T 145 T 400 T 302 T 280 T 319 T

102

306

153

ESSENTIAL

T = TWIN

LARGE

SOL'S

JUNE 01175

ESSENTIAL

241 T 321 T 712 T 129 T 306 T 404 T 153 T 286 T

SOL'S

JUICY 01174 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΟΡΤΣΑΚΙ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΟΡΤΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - FRENCH TERRY 240 - 80% βαμβάκι - 20% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Λάστιχο στη μέση - 2 πλαϊνές τσέπες S

M

L

XL

XXL

3XL

25/36

25/38

25/40

25/42

25/44

25/46

5

30

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - FRENCH TERRY 240 - 80% βαμβάκι - 20% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Λάστιχο στη μέση - 2 πλαϊνές τσέπες - Χρωματιστό ρέλι σε αντίθεση στο τελείωμα XS

S

5,8 kg 50 x 37 x 12 cm

226

312

360

319

L

XL

4,5 kg 47 x 35 x 10 cm 5

102

M

6,5/36 6,5/38 6,5/40 6,5/42 6,5/44

241

312

30

360

102

319

241


3

SPORTS

JOG PANTS A FIT FOR EACH STYLE

4

5 1 2

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 153 Neon coral 129 Neon pink 2 241 Royal blue 145 Red 280 Apple green (1) Juicy / June - Grey melange : 69% βαμβάκι / 31% πολυέστερ

286 Neon green 302 Lemon 306 Neon yellow

312 Black 319 French navy 321 Aqua

342 Pure grey 360 Grey melange (1) 400 Orange

404 Neon orange 712 Dark purple

1

SOL’S JORDAN WOMEN 01172 — P. 197

2

SOL’S JORDAN MEN 01173 — P. 197

3

SOL’S JAKE MEN 02084 — P. 195

4

SOL’S JAKE WOMEN 02085 — P. 195

5

SOL’S JOGGER 83030 — P. 196

227


NEW YORK


PREMIUM

LARGE

SOL'S

NEW YORK MEN 01471 ΑΝΔΡΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΤΖΑΚΕΤ ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - Επένδυση: 90% πούπουλο 10% φτερό - Βάρος: 150gr. ΣΤΥΛ - Ψηλό κολάρο - Επενδυμένο με ripstop στον κορμό μπροστά και πίσω - Ελαστικό τελείωμα και κουκούλα - Ελαστικές και διαπνέουσες λεπτομέρειες - 2 μπροστινές τσέπες

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

62/50

64/52

66/54

68/56

70/58

72/60

ΖΕΣΤΟ, ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ

3 kg 58 x 38 x 17 cm 10

1

312 T

306 T

153 T T = TWIN

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

STRETCH

PREMIUM

SPORTS

ΔΙΑΠΝΕΟΝ

SOL'S

NEW YORK WOMEN 01473 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΦΡΥ ΤΖΑΚΕΤ ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - Επένδυση: 90% πούπουλο 10% φτερό - Βάρος: 150gr. ΣΤΥΛ - Ψηλό κολάρο - Επενδυμένο με ripstop στον κορμό μπροστά και πίσω - Ελαστικό τελείωμα και κουκούλα - Ελαστικές και διαπνέουσες λεπτομέρειες - 2 μπροστινές τσέπες

A/B

S

M

L

XL

XXL

58/47

60/49

62/51

64/53

66/55

3 kg 58 x 38 x 17 cm 1

10

312 T

306 T

153 T T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

153 Neon coral

306 Neon yellow

312 Black

229


SOL'S

CLASSICO KIDS 01719 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΔΙΧΤΥ - 100% διαπνέον πολυέστερ - 150gr. ΣΤΥΛ - Γιακάς με «V» και φινίρισμα σε χρωματική αντίθεση - Πλαϊνές προσθήκες με δίχτυ σε χρωματική αντίθεση 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 47/36 50/38 54/41 58/44

A/B

935

906

937

534

4,5 kg 40 x 28 x 25 cm 5

50

533

SOL'S

OLIMPICO KIDS 01720 ΣΟΡΤΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΔΙΧΤΥ - 100% διαπνέον πολυέστερ - 150gr. ΣΤΥΛ - Ελαστική μέση με κορδόνι σε χρωματική αντίθεση - Πλαϊνές προσθήκες με δίχτυ σε αντίθεση 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 8/26 10/28 12/30 14/32

935

230

917

906

534

4,5 kg 42 x 34 x 28 cm 5

50


SOL'S

ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΔΡΩΤΑ

CLASSICO 01717 ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΔΙΧΤΥ - 100% διαπνέον πολυέστερ - 150gr. ΣΤΥΛ - Γιακάς με «V» και φινίρισμα σε χρωματική αντίθεση - Πλαϊνές προσθήκες με δίχτυ σε χρωματική αντίθεση

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

69/46

74/50

75/53

76/56

77/58

78/60

9,8 kg 55 x 40 x 27cm 50

5

935

906

937

534

533

SOL'S

OLIMPICO 01718 ΣΟΡΤΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΔΙΧΤΥ - 100% διαπνέον πολυέστερ - 150gr. ΣΤΥΛ - Ελαστική μέση με κορδόνι σε χρωματική αντίθεση - Πλαϊνές προσθήκες με δίχτυ σε αντίθεση XS

S

M

L

XL

XXL SPORTS

21,5/30 21,5/33 21,5/36 21,5/39 21,5/42 21,5/45

8,4 kg 56 x 30 x 28 cm 5

50

935

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

917

906

534

533 Royal blue / French navy 534 French navy / Royal blue 906 White / Black

917 Black / Red

935 Black / White

937 Red / Black

231


ESSENTIAL

SOL'S

ATLETICO KIDS 01176 ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ίντερλοκ πολυέστερ - Βάρος: 140gr ΣΤΥΛ - Λαιμόκοψη «V» - Λεπτομέρειες σε χρωματική αντίθεση στο γιακά και τέλος του μανικιού

ΑΝΕΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΑΡΟΥ

6 ΕΤΩΝ 116 cm 51/36

A/B

8 ΕΤΩΝ 128 cm 53/38

10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 140 cm 152 cm 55/40 57/42

9 kg 47 x 33 x 28 cm 5

50

ESSENTIAL

935

906

908

933

913

SOL'S

SAN SIRO KIDS 2 01222 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΟΡΤΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% flat πολυέστερ - Βάρος: 140gr. ΣΤΥΛ - Ελαστική μέση με κορδονάκι - Ενισχυμένες διακοσμητικές ραφές 6 ΕΤΩΝ 124 cm 8/26

8 ΕΤΩΝ 128 cm 9/28

10 ΕΤΩΝ 142 cm 10/30

12 ΕΤΩΝ 152 cm 11/32

6 kg 47 x 34 x 18 cm 5

50

312

102

145

276

241

SOL'S

BORUSSIA 90102 ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΟΡΤΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% flat πολυέστερ - Βάρος: 140gr/m² ΣΤΥΛ - Ενσωματωμένο εσωτερικό παντελονάκι - Ενισχυμένες διακοσμητικές ραφές - Κεντημένο λογότυπο και μάρκα σε αντίθεση S

M

L

XL

XXL

15/33

16/36

17/40

17/40

18/44

9 kg 50 x 37 x 21 cm 5

50

312

232

102

145

276

241


ESSENTIAL

SOL'S

ATLETICO 01177 UNISEX ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ίντερλοκ πολυέστερ - Βάρος: 140gr ΣΤΥΛ - Λαιμόκοψη «V» - Λεπτομέρειες σε χρωματική αντίθεση στο γιακά και τέλος του μανικιού

A/B

S

M

L

XL

XXL

70/49

72/52

74/55

76/58

78/61

7 kg 57 x 38 x 27 cm 50

5

ESSENTIAL

935

906

908

933

913

SOL'S

SAN SIRO 2 01221 SPORTS

UNISEX ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΟΡΤΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% flat πολυέστερ - Βάρος: 140gr. ΣΤΥΛ - Ελαστική μέση με κορδονάκι - Ενισχυμένες διακοσμητικές ραφές S

M

L

XL

XXL

20/34

21/37

22/40

23/43

24/46

8,1 kg 50 x 37 x 19 cm 5

50

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 145 Red

102

241 Royal blue 276 Bright green

145

276

241

312 Black 906 White / Black

908 Red / White 913 Royal blue / White

933 Bright green / White 935 Black / White

233


SOL'S

ESSENTIAL

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΔΙΧΤΥ

MARACANA 2 SSL 01638 UNISEX ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% interlock πολυέστερ - Βάρος: 140gr. ΣΤΥΛ - Μοντέρνα λαιμόκοψη με ραφή σε χρωματική αντίθεση - Μανίκια ρεγκλάν Μεγάλες προσθήκες από δίχτυ στο πλάι κι από διαπνέον δίχτυ στα μανίκια που εξασφαλίζουν τον περιορισμό του ιδρώτα - Μακρύτερο στο πίσω μέρος με στρογγυλεμένο τελείωμα Ενισχυμένες διακοσμητικές ραφές

A/B

S

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

9,4 kg 57 x 38 x 27 cm 50

5

ESSENTIAL

8 ΧΡΩΜΑΤΑ

906

937

908

938

944

943

933

913

SOL'S

MARACANA 2 KIDS SSL 01639 ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% interlock πολυέστερ - Βάρος: 140gr. ΣΤΥΛ - Μοντέρνα λαιμόκοψη με ραφή σε χρωματική αντίθεση - Μανίκια ρεγκλάν - Μεγάλες προσθήκες από δίχτυ στο πλάι κι από διαπνέον δίχτυ στα μανίκια που εξασφαλίζουν τον περιορισμό του ιδρώτα - Μακρύτερο στο πίσω μέρος με στρογγυλεμένο τελείωμα - Ενισχυμένες διακοσμητικές ραφές 6 ΕΤΩΝ 116 cm 51/36

A/B

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΠΝΟΗ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΔΙΧΤΥ

8 ΕΤΩΝ 128 cm 53/38

10 ΕΤΩΝ 140 cm 55/40

12 ΕΤΩΝ 152 cm 57/42

908

938

9 kg 47 x 33 x 28 cm 5

50

8 ΧΡΩΜΑΤΑ

906

234

937

944

943

933

913


ESSENTIAL

SOL'S

AZTECA 90208 UNISEX ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% flat πολυέστερ - Βάρος: 140gr. ΣΤΥΛ - Μανίκια ρεγκλάν - Προσθήκες από δίχτυ σε χρωματική αντίθεση στο πλάι και στα μανίκια - Μακριά μανίκια με λάστιχο στις μανσέτες - Ενισχυμένοι αγκώνες προς απορρόφηση κραδασμών Μακρύτερο στο πίσω μέρος με στρογγυλεμένο τελείωμα.

A/B

S

M

L

XL

XXL

74/52

74/55

78/58

78/58

80/61

20 kg 60 x 40 x 28 cm 50

5

935

944

934

ESSENTIAL

SPORTS

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΚΩΝΕΣ

SOL'S

AZTECA KIDS 90209

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΚΩΝΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% flat πολυέστερ - Βάρος: 140gr. ΣΤΥΛ - Μανίκια ρεγκλάν - Προσθήκες από δίχτυ σε χρωματική αντίθεση στο πλάι και στα μανίκια - Μακριά μανίκια με λάστιχο στις μανσέτες - Ενισχυμένοι αγκώνες προς απορρόφηση κραδασμών - Μακρύτερο στο πίσω μέρος με στρογγυλεμένο τελείωμα. 6/8 ΕΤΩΝ 10/12 ΕΤΩΝ 106/128 cm 130/152 cm 58/46 60/49

A/B

11 kg 60 x 40 x 24 cm 5

50

935

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

906 White / Black 908 Red / White

944

913 Royal blue / White 933 Bright green / White

934

934 Apple green / Black 935 Black / White

937 Red / Black 938 Orange / Black

943 Lemon / Royal blue 944 Lemon / Black

235


ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

CAMP NOU 90300 UNISEX ΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% γυαλιστερό interlock πολυέστερ - Βάρος: 200gr. ΣΤΥΛ - Ζακέτα: Ελαστικό ρέλι στις μανσέτες και στη μέση - Κυρίως κλείσιμο με φερμουάρ - 2 τσέπες με φερμουάρ - Μεγάλες προσθήκες από δίχτυ στα πλάγια και στα μανίκια, που εξασφαλίζουν την καλύτερη αναπνοή του υφάσματος και περιορίζουν τον ιδρώτα - Brand στον οδηγό του φερμουάρ - Παντελόνι: Ελαστική μέση με κορδονάκι - 2 τσέπες με φερμουάρ - Ελαφρώς μαζεμένο τελείωμα με λάστιχο - Προσθήκες από δίχτυ σε χρωματική αντίθεση

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

71/56

73/59

75/62

77/65

79/68

81/71

S

M

L

XL

XXL

3XL

78/35

79,5/37

81/39

82,5/41

84/43

85,5/45

17,4 kg 60 x 40 x 34 cm 20

ESSENTIAL

5

SOL'S

CAMP NOU KIDS 90301 ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% γυαλιστερό interlock πολυέστερ - Βάρος: 200gr. ΣΤΥΛ - Ζακέτα: Ελαστικό ρέλι στις μανσέτες και στη μέση - Κυρίως κλείσιμο με φερμουάρ - 2 τσέπες με φερμουάρ - Μεγάλες προσθήκες από δίχτυ στα πλάγια και στα μανίκια, που εξασφαλίζουν την καλύτερη αναπνοή του υφάσματος και περιορίζουν τον ιδρώτα - Brand στον οδηγό του φερμουάρ - Παντελόνι: Ελαστική μέση με κορδονάκι - 2 τσέπες με φερμουάρ - Ελαφρώς μαζεμένο τελείωμα με λάστιχο - Προσθήκες από δίχτυ σε χρωματική αντίθεση

A/B

6 ΕΤΩΝ

8 ΕΤΩΝ

116 cm 51/42

128 cm 55/45

6 ΕΤΩΝ

8 ΕΤΩΝ

116 cm 49/29

128 cm 55/29,5

10,8 kg 58 x 32 x 38 cm 5

940

927

929

928

941

ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

236

20

10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ 140 cm 57/47

152 cm 59/50

164 cm 61/52

10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ 140 cm 61/30

152 cm 66/30,5

164 cm 72/31


ESSENTIAL

SOL'S

MONUMENTAL 01690 ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - MATT POLYESTER INTERLOCK 230 - 100% πολυέστερ - 230gr. ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Ψηλός γιακάς - Προσθήκες σε αντίθεση - 2 τσέπες με φερμουάρ - Μανσέτες και τελείωμα σε ριπ XS

S

M

L

XL

XXL

69,5/48 70,5/51 71,5/54 72,5/57 73,5/60 74,5/63

A/B

20,4 kg 60 x 40 x 40 cm 40

5

145

272

241

ESSENTIAL

381

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

SOL'S

PENAROL 01693 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΜΑΤ ΙΝΤΕΡΛΟΚ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 230 - 100% πολυέστερ - 230gr. ΣΤΥΛ - Εφαρμοστό - Ελαστική μέση με κορδόνι σύσφιξης - 2 τσέπες XS

S

M

L

XL

XXL

76/34

76/37

76/40

76/43

76/46

76/49

16,2 kg 58 x 40 x 42 cm 40

SPORTS

5

319

SOL’S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

312

MONUMENTAL KIDS 01692

SOL'S

PENAROL KIDS 01694

ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - MATT POLYESTER INTERLOCK 230 - 100% πολυέστερ - 230gr. ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Ψηλός γιακάς - Προσθήκες σε αντίθεση 2 τσέπες με φερμουάρ - Μανσέτες και τελείωμα σε ριπ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΜΑΤ ΙΝΤΕΡΛΟΚ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 230 - 100% πολυέστερ - 230gr. ΣΤΥΛ - Εφαρμοστό - Ελαστική μέση με κορδόνι σύσφιξης - 2 τσέπες 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 49,5/26 54/28 58,5/30 63/32

6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 50/38 53/40 57/43 61/46

A/B

11,50 kg 50 x 32 x 38 cm 5

8,6 kg 50 x 32 x 42 cm

40

5

381

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red 241 Royal blue

272 Kelly green 312 Black

145 319 French navy 381 Mouse grey

272

40

241 927 Red-White / Black 928 Royal Blue-White / Navy

312 929 Bright Green-White / Black 940 Black-Lemon / Black

941 Royal Blue-Lemon / Navy

319

237


BEST DEAL

ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΣ ΤΟ, ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ “VALUE FOR MONEY” ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

SOL'S

SOCCER 00604 ΚΑΛΤΣΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 80% πολυέστερ - 15% βαμβάκι - 5% σπάντεξ ΣΤΥΛ - Το λογότυπο και το μέγεθοs σε ζακάρ ΜΕΓΕΘΗ - 30/35 - 36/39 - 40/44 5

ESSENTIAL

ESSENTIAL

312

145

302

276

319

241

SOL'S

KICK 90700 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

SOL'S

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 90% polyamide - 10% ελαστίνη ΣΤΥΛ - Σόλες Terry για μεγαλύτερη άνεση - Ζακάρ λογότυπο και μέγεθος.

ANFIELD 90210

ΜΕΓΕΘΗ - 27/29 - 30/33 - 34/37 - 38/41 - 42/44 - 45/47

ΣΑΛΙΑΡΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

13 kg 59 x 39 x 42 cm

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ δίχτυ - Ανοιχτό, διαπνέον δίχτυ - Βάρος: 80gr. ΣΤΥΛ - Στρόγγυλη λαιμόκοψη - Διακοσμητική ραφή στα ίδια χρώματα στη λαιμόκοψη και στα μανίκια. - Ελαφρύ, συμπαγές και αντοχής.

A/B

102

100

14 kg 58 x 58 x 35 cm Συσκευασία τεμαχίου

XS

M

XL

60/48

65/54

70/60

5

100

312

102

7 kg 52 x 32 x 22 cm 5

400

302

276

145

400

302

276

241

241 BEST DEAL

145

100

ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

SOL'S

ATOLL 30 01208 ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 90% πολυέστερ μικροφίμπρα - 10% polyamide - 190gr. - Εξώγαζο φινίρισμα - Ελαστική ραμμένη φάσα στο ίδιο χρώμα για να διπλώνεται η πετσέτα ONE SIZE - 30 x 50 cm 9 kg 52 x 33 x 45 cm 25

300

SOL'S

ATOLL 50 01209 ONE SIZE - 50 x 100 cm 10 kg 52 x 33 x 45 cm 10

100

312 102

SOL'S

ATOLL 70 01210 ONE SIZE - 70 x 120 cm 16 kg 52 x 33 x 45 cm 10

238

100

140 280 319 241


25 cm

ESSENTIAL

SOL'S

LIGA 01205

23 cm

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Μεγάλο άνοιγμα στην επάνω πλευρά με διπλό φερμουάρ - 1 πλαϊνή ισοθερμική τσέπη - 1 πλαϊνή θέση για παπούτσια - Πλαϊνή λεπτομέρεια με δίχτυ για καλύτερο εξαερισμό ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 25 Λίτρα

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΤΣΕΠΗ

973

886

952

894

11 kg 43 x 33 x 45 cm 1

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

20

SOL'S

CALCIO 70160

40 cm

ESSENTIAL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 40 x 25 x 23 cm

40 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

ΑΘΛHΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ 600D ΣΤΥΛ - Μεγάλος κύριος χώρος με διπλό φερμουάρ για γρήγορη κι εύκολη πρόσβαση - 5 τάπες στη βάση της τσάντας για προστασία από τη βρωμιά και τη φθορά - Θήκη για τα παπούτσια με διπλό φερμουάρ - Ενισχυμένες λαβές για άνετο κράτημα Ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος ιμάντας ανάρτησης με προστατευτικό - Brand στον οδηγό του φερμουάρ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 55 Λίτρα

m

52 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

15 kg 56 x 33 x 60 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 30 x 40 x 52 cm

ESSENTIAL

30 c

1

10

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

312

SOL'S

CHAMP’S 01682 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ 600D ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - Μεγάλος κεντρικός χώρος με διπλό φερμουάρ - 1 μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - 1 θήκη παπουτσιών στον πάτο με οπή εξαερισμού - Ρυθμιζόμενοι και ενισχυμένοι ιμάντες μεταφοράς - Ενισχυμένη πλάτη ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 17,5 Λίτρα

ΘΗΚΗ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ & ΟΠΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

9,7 kg 49 x 37 x 60 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 30 x 45 x 13 cm

30

45 cm

5

13

cm 30 cm

906

925

512

523

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

SOL'S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

SPORTS

917

STADIUM 65 70650 ΔΙΧΡΩΜΟ ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑΖ / ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D

312

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Άνοιγμα με διπλό φερμουάρ - Ακροθηλειά στον πάτο Αποσπώμενος πάτος από πολυέστερ - Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - Αποσπώμενος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 54,6 Λίτρα

400

22 kg 66 x 35 x 38 cm 1

241

20

STADIUM 72 70720 ΔΙΧΡΩΜΟ ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑΖ / ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Άνοιγμα με διπλό φερμουάρ - Ακροθηλειά στον πάτο Αποσπώμενος πάτος από πολυέστερ - Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - Ενισχυμένα πλαϊνά χερούλια μεταφοράς - Αποσπώμενος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 93 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 34 x 72 x 38 cm

26 kg 73 x 35 x 42 cm 1

20

28

cm

38 cm

30 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 28 x 65 x 30 cm

145

SOL'S

65 cm

34

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 140 Fuchsia 145 Red

241 Royal blue 276 Bright green 280 Apple green

302 Lemon 312 Black 319 French navy

400 Orange 512 Kelly green / French navy 523 Aqua / Graphite grey

cm

72 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

886 Black / Neon lime 894 Camo / Royal blue 906 White / Black

917 Black / Red 925 Red / French navy 952 Red / Graphite

973 Black / Graphite

239


PROWE

240


PROWEAR

AR

241


PROFESSIONAL LOOK FITTED GARMENTS HIGH VISIBILITY PROTECTION DURABILITY

242


SOL'S

PRIME MEN 00571

312 T 384 T 360 T 102 T

SOL'S

PRIME WOMEN 00573

PROWEAR

ESSENTIAL

LARGE

ESSENTIAL

16 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ 60°C

146 T

ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 200 - 65% Πολυέστερ - 35% Βαμβάκι Ringspun - 1x1 Ριπ γιακάς και τελείωμα στα μανίκια - Φακαρόλα στο λαιμό ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Ενισχυμένεs ραφέs στουs ώμουs - Με πλαινέs ραφέs - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

70/50

72/53

74/56

76/59

79/62

82/65

84/68

86/71

400 T 301 T

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ-ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΛΟ ΠΙΚΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΚΕ 200 - 65% Πολυέστερ - 35% Βαμβάκι Ringspun - 1x1 Ριπ γιακάς και τελείωμα στα μανίκια - Φακαρόλα στο λαιμό - Εύκολη φροντίδα ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Πατιλέτα με 3 κουμπιά στο ίδιο χρώμα - Ενισχυμένεs ραφέs στουs ώμουs - Με πλαινέs ραφέs - Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή

280 T A/B

272 T

13,6 kg 53 x 37 x 23 cm 5

145 T

264 T

50

S

M

L

XL

XXL

62/43

64/46

66/49

68/52

70/55

10,2 kg 53 x 37 x 23 cm 5

50

319 T 241 T 200 T 712 T 115 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 115 Sand

145 Red 146 Burgundy

200 Sky blue 241 Royal blue

264 Bottle green 272 Kelly green

280 Apple green 301 Gold

312 Black 319 French navy

360 Grey melange 384 Dark grey

400 Orange 712 Dark purple

243


ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

SECURE PRO 01691 UNISEX ΓΙΛΕΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 20471 CLASS I

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΧΤΥ 120 - 100% πολυέστερ - Πιστοποίηση ISO 20471 Class I ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με Velcro - Δύο οριζόντιες ανακλαστικές λωρίδες 0 ΜΕΓΕΘΗ 10/14ετών A/B 66/47

A/B

1

2

3

S/M 69/53

L/XL 72/59

2XL/3XL 74/65

13,5 kg 45 x 25 x 45 cm 10

100

404

244

306

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ


MERCURE PRO 01721

LARGE

T-SHIRT ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΧΤΥ 150 - 100% πολυέστερ - Πιστοποιημένο με ISO 20471 Class II ΣΤΥΛ - Μπλουζάκι με στρογγυλή λαιμόκοψη - Δύο οριζόντιες και δύο κάθετες ανακλαστικές λωρίδες

A/B

SOL'S

SIGNAL PRO 01722 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΠΟΛΟ ΜΕ ΡΙΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - Πιστοποίηση ISO 20471 Class II ΣΤΥΛ - Κοντομάνικο πόλο με γιακά ριπ και πατιλέτα με 3 κουμπιά Δύο οριζόντιες και 2 κάθετες ανακλαστικές ρίγες

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

71/53

72/56

73/59

74/62

75/65

75/68

75/71

75/74

73/53

74/56

75/59

76/62

77/65

77/68

77/71

77/74

A/B

10,8 kg 58 x 38 x 27 cm 5

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

12,5 kg 58 x 40 x 27 cm 5

50

404

306 Neon yellow

PROWEAR

ESSENTIAL

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

404 Neon orange

306

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ISO 20471 CLASS II

50

404

306

245


ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

SOL'S

NEW SUPREME 13250

TURBO 01652 LARGE

UNISEX ΦΟΥΤΕΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΦΟΥΤΕΡ 280 - Επένδυση με βουρτσισμένο φλις - 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ - Φακαρόλα στο λαιμό - Ελαστικό ριπ στις μανσέτες, το γιακά και το τελείωμα ΣΤΥΛ - Μανικοκόλληση

A/B

ΜΠΟΥΦΑΝ ΦΛΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - 340gr. - Βουρτσισμένο εσωτερικό ΣΤΥΛ - Μπουφάν με φερμουάρ, μάλλινη αίσθηση - 2 τσέπες - Στρογγυλός γιακάς Φινιρίσματα με λάστιχο στις μανσέτες και στο τελείωμα

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

70/49

72/52

74/55

76/58

78/61

80/64

82/67

68/51

69/54

70/57

71/60

72/63

73/66

74/69

75/72

76/75

A/B

10,8 kg 58 x 38 x 42 cm 5

13 kg 58 x 40 x 52 cm 1

25

20

14 ΧΡΩΜΑΤΑ

246

312

373

341

350

300

102

146

145

400

301

272

264

318

241

797

937

204


LARGE

SOL'S

TRANSFORMER 01647 PROWEAR

ESSENTIAL

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝA ΜΑΝΙΚΙΑ & ΚΟΥΚΟΥΛΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - SOFTSHELL 340 - Εξωτερικό: 95% πολυέστερ - 5% ελαστίνη - Εσωτερικό: microfleece - TPU membrane - αδιάβροχη μεμβράνη 8000mm - ύφασμα που αναπνέει ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - 2 τσέπες με φερμουάρ - Αποσπώμενα μανίκια και κουκούλα Κορδόνι σύσφιξης στο τελείωμα και την κουκούλα

A/B

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

70/52

71/55

72/58

73/61

74/64

75/67

76/70

77/73

78/76

10,70 kg 60 x 40 x 28 cm 1

10

Membrane 8000 mm Waterproof Breathable Fleece 100% polyester

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 145 Red 146 Burgundy

204 Bugatti blue / Navy pro 241 Royal blue 264 Bottle green

272 Kelly green 300 Ash 301 Gold

312 Black 318 Navy 319 French navy

341 Flannel grey 350 Grey melange 370 Charcoal grey

312 373 Deep charcoal grey 400 Orange 797 Dark grey / Black

370

319

937 Red / Black

247


ESSENTIAL

ΨΗΛΟΣ ΓΙΑΚΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

LARGE

SOL'S

EQUINOX PRO 80503 ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYCOTTON - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Ψηλός γιακάς με διπλό κλείσιμο με κουμπιά - 6 τσέπες με 1 εσωτερική τσέπη Ελαστικά μέρη και στις 2 πλευρές

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

64/58

66/61

68/64

70/67

72/70

74/74

77/78

80/82

9,8 kg 60 x 40 x 40 cm 1

248

15

312

384

145

264

317


ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

WORKER PRO 01568

ΚΟΛΑΡΟ ΦΛΙΣ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

69/56

70/59

71/62

72/65

73/68

74/71

75/74

76/77

10 kg 60 x 40 x 32 cm 1

10

312

384

ΥΨΗΛΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 300 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Ψηλός γιακάς με φλις επένδυση - Κλείσιμο με φερμουάρ και προστατευτική πατιλέτα - 4 τσέπες συμπεριλαμβανομένου 1 εσωτερική - Ανακλαστικές λεπτομέρειες στη πλάτη - Εσωτερικό κορδόνι σύσφιξης Λάστιχο στις μασχάλες - Εσωτερική υφαντή ετικέτα αναγραφής στοιχείων

317

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

SPEED PRO 01569 ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 300 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Θηλύκια για τη ζώνη - Ελαστικό ζωνάρι - 5 τσέπες (2 μπροστινές - 1 μικρή «εισιτηρίου» - 2 οπίσθιες) - Θηλύκια με τρουκς για στερέωση της αποσπώμενης τσέπης Sol’s Block Pro - Εσωτερική υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων EU A/B US IT UK

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 84/39 84/41 84/43 84/45 84/47 84/49 84/51 84/53 84/55 84/57 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46

16 kg 60 x 40 x 30 cm 20

PROWEAR

1

312

384

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red

317

264 Bottle green

312 Black

317 Pro navy

384 Dark grey

249


ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

MISSION PRO 01567

ΚΟΛΑΡΟ ΦΛΙΣ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΑΜΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 300 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Ψηλός γιακάς επενδυμένος με φλις - Κλείσιμο με φερμουάρ και προστατευτική πατιλέτα - 4 τσέπες συμπεριλαμβανομένου 1 εσωτερική - Ανακλαστικές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος - Εσωτερικό κορδόνι σύσφιξης - Ελαστικές μασχάλες - Εσωτερική υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

69/56

70/59

71/62

72/65

73/68

74/71

75/74

76/77

10,2 kg 60 x 40 x 32 cm 1

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ

10

797

204

122

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

IMPULSE PRO 01562 ΑΝΔΡΙΚΗ ΔΙΧΡΩΜΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 300 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Θηλύκια για τη ζώνη - Ελαστικό ζωνάρι - 7 τσέπες (2 μπροστινές - 1 μικρή «εισιτηρίου» - 2 πλαϊνές - 2 οπίσθιες) - Θηλύκια με τρουκς για στερέωση της αποσπώμενης τσέπης Sol’s Block Pro - Εσωτερική υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων EU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 A/B 30/39 30/41 30/43 30/45 30/47 30/49 30/51 30/53 30/55 30/57 US 28 30 32 34 36 38 40 42 44 56 IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 UK 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

16 kg 60 x 40 x 30 cm 1

20

797

BLOCK PRO 01564 ΣΕΛΙΔΑ 252

250

204

122


ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

IMPACT PRO 01565 ΑΝΔΡΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 300 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Ψηλός γιακάς - Άνοιγμα με φερμουάρ και προστατευτική πατιλέτα - 3 τσέπες με φερμουάρ - Ρυθμιζόμενες μανσέτες - Εσωτερικό κορδόνι σύσφιξης - Ανακλαστικό ρέλι στην πλάτη και στα μανίκια - Εσωτερική υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

69/54

70/57

71/60

72/63

73/66

74/69

75/72

76/75

23,3 kg 60 x 40 x 30 cm 1

ΥΨΗΛΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ

25

797

204

122

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

METAL PRO 01560 ΑΝΔΡΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 300 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Θηλύκια για ζώνη - Ελαστικό ζωνάρι - Τσέπες για αποσπώμενες επιγονατίδες - 6 τσέπες (2 μπροστινές - 1 τσέπη «εισιτηρίου» - 1 πλαϊνή εργαλείου - 2 οπίσθιες) - Θηλύκια με τρουκς για στερέωση της αποσπώμενης τσέπης Sol’s Block Pro - Εσωτερική υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων EU

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

A/B 84/39 84/41 84/43 84/45 84/47 84/49 84/51 84/53 84/55 84/57 US 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 UK 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ

20

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

1

PROWEAR

16 kg 60 x 40 x 30 cm

797

204

122

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

122 Rope / Black

204 Bugatti blue / Navy pro

797 Dark grey / Black

251


ESSENTIAL

SOL'S

BLOCK PRO 01564 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΣΕΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 300 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - 2 μαύρα ματ κρικάκια για να στερεώνεται η τσέπη στα παντελόνια και τις βερμούδες της συλλογής. ONE SIZE

10 kg 60 x 40 x 30 cm 5

312

384

100

317

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

RANGER PRO 01563 ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 300 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Θηλύκια για τη ζώνη - Ελαστικό ζωνάρι - 7 τσέπες (2 μπροστινές - 1 μικρή «εισιτηρίου» - 2 πλαϊνές - 2 οπίσθιες) - Θηλύκια με τρουκς για στερέωση της αποσπώμενης τσέπης Sol’s Block Pro - Εσωτερική υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων

ΤΣΕΠΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

EU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 A/B 30/39 30/41 30/43 30/45 30/47 30/49 30/51 30/53 30/55 30/57 US 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 UK 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 16 kg 60 x 40 x 30 cm 1

20

312

252

384

317


ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

FORCE PRO 01566 ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 300 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Ψηλός γιακάς - Άνοιγμα με φερμουάρ και προστατευτική πατιλέτα - 3 τσέπες με φερμουάρ - Ρυθμιζόμενες μανσέτες - Εσωτερικό κορδόνι σύσφιξης - Ανακλαστικό ρέλι στην πλάτη και στα μανίκια - Εσωτερική υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

69/54

70/57

71/60

72/63

73/66

74/69

75/72

76/75

24,2 kg 60 x 40 x 30 cm 25

ΥΨΗΛΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ

1

312

384

317

ESSENTIAL

LARGE

SOL'S

SECTION PRO 01561 ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 300 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Θηλύκια για τη ζώνη - Ελαστικό ζωνάρι - Τσέπες για αποσπώμενες επιγονατίδες - 6 τσέπες (2 μπροστινές - 1 μικρή «εισιτηρίου» - 1 πλαϊνή «εργαλείου» - 2 οπίσθιες) - Θηλύκια με τρουκς για στερέωση της αποσπώμενης τσέπης Sol’s Block Pro - Εσωτερική υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων EU A/B US IT UK

38 84/39 28 44 30

40 84/41 30 46 32

42 84/43 32 48 33

44 84/45 34 50 34

46 84/47 36 52 36

48 84/49 38 54 38

50 84/51 40 56 40

52 84/53 42 58 42

54 84/55 44 60 44

56 84/57 46 62 46

PROWEAR

16 kg 60 x 40 x 30 cm

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

20

312

384

317

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

312 Black

ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΓΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

1

317 Pro navy

384 Dark grey

253


ESSENTIAL

6 ΤΣΕΠΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΡΙΓΕΣ

LARGE

SOL'S

ZENITH PRO 80500 ΓΙΛEΚΟ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYCOTTON 240 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - 6 τσέπες με 1 για κινητό τηλ. & 1 εσωτερική - Κάλυμμα τσέπης με ανακλαστική ραφή - 3 θέσεις για στυλό - Άνοιγμα με κρυφό μαύρο φερμουάρ - Υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων

A/B

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

67/58

69/61

71/64

73/67

75/70

77/74

80/78

13,7 kg 65 x 40 x 30 cm 1

25

ESSENTIAL

312

LARGE

SOL'S

ACTIVE PRO 80600 ΑΝΔΡΙΚO ΠΑΝΤΕΛOΝΙ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYCOTTON 240 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - 9 τσέπες - Καπάκι τσέπης με ανακλαστικές ραφές - 2 θήκες στυλό - Άνοιγμα με εσωτερικό μαύρο φερμουάρ - Θέσεις για αποσπώμενες επιγονατίδες - Υφαντή ετικέτα εσωτερικά προσωπικών στοιχείων XXS 82 38 28 44 30

A EU US IT UK

XS 82 40 30 46 32

S 83 42 32 48 33

M 83 44 34 50 34

L 83 46 36 52 36

XL 83 48 38 54 38

XXL 83 50 40 56 40

3XL 83 52 42 58 42

4XL 83 54 44 60 44

5XL 83 56 46 62 46

14 kg 60 x 40 x 20 cm 20

1

ESSENTIAL

312

384

317

247

9 ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΙ ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

SOL'S

PROTECT PRO 80601 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ - 100% πολυπροπυλένιο ΣΤΥΛ - Προσαρμόζεται τέλεια στο γόνατο για απόλυτη προστασία ONE SIZE 4 kg 60 x 40 x 26 cm 10

254

50

312

384

145

317

247

123


ΔΙΠΛΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

SOLSTICE PRO 80902 ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYCOTTON 240 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - 10 τσέπες - Τσέπες με καλύμματα και ανακλαστικές ρίγες - Εξωτερικές σχισμές για επιγονατίδες - Λάστιχο στο κέντρο της μέσης - Ενίσχυση στην πλάτη - Φερμουάρ με διπλό οδηγό - Υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων

A/B

XXL 54/56 170/68

3XL 58/60 173/71

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - POLYCOTTON 240 - 65% πολυέστερ - 35% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Κολάρο Μανδαρίνου - 6 τσέπες - Κρυφό άσπρο διπλό φερμουάρ - Λάστιχο πίσω στο κέντρο της μέσης - Ενίσχυση στην πλάτη - Υφαντή ετικέτα αναγραφής προσωπικών στοιχείων

4XL 62/64 176/74

S M L XL 38/40 42/44 46/48 50/52 157,5/56 159/59 160,5/62 162/65

A/B

XXL 54/56 165/68

3XL 58/60 168/71

4XL 62/64 171/74

18,4 kg 60 x 40 x 33 cm

20,3 kg 60 x 40 x 30 cm

1

20

20

1

384

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

123 Rope

JUPITER PRO 80901

LARGE

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΛΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

S M L XL 38/40 42/44 46/48 50/52 162,5/56 164/59 165,5/62 167/65

SOL'S

264

145 Red

317

384

247

247 Bugatti blue

264 Bottle green

283 Green pro

312 Black

145

283

317 Pro navy

247

384 Dark grey

255

PROWEAR

LARGE

SOL'S

ESSENTIAL

ESSENTIAL

ΤΣΕΠΕΣ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΓΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ


GENERATION

OR 256


GENERATION ORGANIC

GANIC

257


ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

SOL'S

MILO KIDS 02078 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 155 - 100% βιολογικό βαμβάκι - Φινίρισμα σιλικόνης ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη με ριπ - Πλαϊνές ραφές - Κοντομάνικο Φακαρόλα στο λαιμό

A/B

4 ΕΤΩΝ

6 ΕΤΩΝ

8 ΕΤΩΝ

40/27

43/30

46/33

10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 50/36

5 kg 52 x 32 x 20 cm   10

50

309

400

258

342

350

102

319

115

268

54/39


SOL'S

SOL'S

MILO MEN 02076

MILO WOMEN 02077 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT

ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 155 - 100% βιολογικό βαμβάκι - Φινίρισμα σιλικόνης ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη με ριπ - Πλαϊνές ραφές - Στενή γραμμή Κοντομάνικο - Φακαρόλα στο λαιμό

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 155 - 100% βιολογικό βαμβάκι - Φινίρισμα σιλικόνης ΣΤΥΛ - Στρογγυλή λαιμόκοψη με ριπ - Κυλινδρικό- Κοντομάνικο Φακαρόλα στο λαιμό

M

L

XL

XXL

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

66/44

68/47

70/50

72/53

68/45

70/48

72/51

74/54

76/57

78/60

80/63

A/B

7,5 kg 58 x 36 x 20 cm 

7  kg  52 x 32 x 20 cm  10

50

10

309 T

342 T

350 T

400 T

319 T

115 T

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 115 Sand (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη

GENERATION ORGANIC

A/B

S 64/41

102 T

268 T T = TWIN 268 Khaki

309 Deep black

319 French navy

50

309 T

342 T

350 T

400 T

319 T

115 T

342 Pure grey

102 T

268 T T = TWIN

350 Grey melange (1)

400 Orange

259


SOL'S

ORGANIC BAMBINO 01192

100% ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

ΜΩΡΟΥΔΙΑΚΟ ΦΟΡΜΑΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 220 RIB 1X1 - 100% βιολογικό βαμβάκι OCS - 100% πιστοποιημένο από τον Οργανισμό - ελέγχου της Ε.Ε.(Control Union Certifications) ΣΤΥΛ - φάσα στο γιακά στο τελείωμα και στα μανίκια - λαιμόκοψη τύπου φάκελος - κλείσιμο με κουμπιά στον καβάλο 3/6 ΜΗΝΕΣ 60/67 cm 40/21

A/B

6/12 ΜΗΝΕΣ 12/18 ΜΗΝΕΣ 68/74 cm 75/81 cm 42/22 44/23

7,5 kg 60 x 40 x 20 cm 10

100

102

136

320

SOL'S 100% ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

ORGANIC KIDS 11978 ΠΑΙΔΙΚΟ T-SHIRT

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 160 - 100% Οργανικό βαμβάκι πενιέ πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο OCS - Φακαρόλα στο λαιμό - Γιακάς ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Με πλαϊνές ραφές (4-6 ετών) - Κυλινδρικό (8-12 ετών) 4 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 8 ΕΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm 46/34 49/37 52/40 56/43 60/46

A/B

6,5 kg 42 x 27 x 20 cm 10

50

105

260

309


100% ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

SOL'S

SOL'S

ΑΝΔΡΙΚΟ T-SHIRT

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ T-SHIRT

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 160 - 100% Οργανικό βαμβάκι πενιέ πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο OCS - Φακαρόλα στο λαιμό - Γιακάς ριπ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Κυλινδρικό

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 160 - 100% Οργανικό βαμβάκι πενιέ πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο OCS - Φακαρόλα στο λαιμό - Λαιμόκοψη με ζέρσεϊ ΣΤΥΛ - Κοντά μανίκια - Στενό κόψιμο - Πλαϊνές ραφές

A/B

ORGANIC WOMEN 11990

XS

S

M

L

XL

XXL

XS

S

M

L

XL

66/47

69/50

72/53

74/56

76/59

78/62

56/37

58/40

60/43

62/46

64/49

A/B

9,5 kg 57 x 38 x 19 cm 10

6,1 kg 44 x 31 x 19 cm

50

10

309 T

105 T

145 T

123 T

50

309 T

105 T

145 T

T = TWIN

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White

105 White

GENERATION ORGANIC

ORGANIC MEN 11980

123 Rope

123 T T = TWIN

136 Orchid pink

145 Red

309 Deep black

320 Turquoise

261


SOL'S

ORGANIC ZEN 76900

ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ 2 ΜΕΓΑΛΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ Η ΤΟΝ ΩΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% οικολογικό βαμβάκι (OCS) πιστοποιημένο από τον οργανισμό Control Union Certifications ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 10 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 37 x 42 cm

37 cm Στάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

262

250

42 cm

Λαβές: 55 x 2,5 cm

13,5 kg 45 x 40 x 30 cm 50

312

101


SOL'S

SOL'S

ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ

ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βιολογικό βαμβάκι - 420gr. - 1 λεία λωρίδα για αναγραφή προσωπικών στοιχείων - Ύψος λωρίδας 8 cm - Θηλύκι για κρέμασμα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βιολογικό βαμβάκι - 420gr. - 1 λεία λωρίδα για αναγραφή προσωπικών στοιχείων - Ύψος λωρίδας 8 cm - Θηλύκι για κρέμασμα

ONE SIZE - 50 x 100 cm

ONE SIZE - 70 x 140 cm

10

50

14,6 kg 53 x 37 x 45 cm Συσκευασία τεμαχίου

ORGANIC ISLAND 70 89004

10

20

12,6 kg 54 x 37 x 45 cm Συσκευασία τεμαχίου

GENERATION ORGANIC

ORGANIC ISLAND 50 89003

SOL'S

ORGANIC ISLAND 100 89005 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βιολογικό βαμβάκι - 420gr. - 1 λεία λωρίδα για αναγραφή προσωπικών στοιχείων - Ύψος λωρίδας 8 cm - Θηλύκι για κρέμασμα ONE SIZE - 100 x 150 cm

5

20

12,6 kg 54 x 37 x 45 cm Συσκευασία τεμαχίου

101

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

101 Natural

312 Black

263


TO

264


ΠΕΤΣΕΤΕΣ

WELLING

PLAGE DE L’ISLE ADAM

265


BEST DEAL

SOL'S

ATOLL ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 90% πολυέστερ μικροφίμπρα - 10% polyamide - 190gr. - Εξώγαζο φινίρισμα Ελαστική ραμμένη φάσα στο ίδιο χρώμα για να διπλώνεται η πετσέτα

SOL'S

SOL'S

ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ

ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ

ONE SIZE - 30 x 50 cm

ONE SIZE - 50 x 100 cm

ATOLL 30 01208

ATOLL 50 01209

9 kg 52 x 33 x 45 cm 25

10 kg 52 x 33 x 45 cm

300

10

100

SOL'S

ATOLL 70 01210 ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ ONE SIZE - 70 x 120 cm 16 kg 52 x 33 x 45 cm 10

100

312 140

241 280 319 102

SOL'S

CADDY 01190 102

ΠΕΤΣΕΤΑ ΓΚΟΛΦ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βαμβάκι 400gr. - 1 λεία φάσα για προβολή λογοτύπου 5εκ. ύψος φάσας - Θηλύκι για κρέμασμα - Μεταλλική θηλιά και γάντζος άνευ νικελίου ONE SIZE - 30 x 50 cm 10 kg 52 x 32 x 33 cm 10

266

150

319

264


ESSENTIAL

145

400

SOL'S

ISLAND ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βαμβάκι - 400gr. - 1 λεία λωρίδα για αναγραφή προσωπικών στοιχείων Ύψος λωρίδας - Θηλύκι για κρέμασμα

302

281

SOL'S

SOL'S

ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Ύψος λωρίδας 5 cm - Θηλύκι για κρέμασμα

ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ Ύψος λωρίδας 8 cm - Θηλύκι για κρέμασμα

ONE SIZE - 30 x 50 cm

ONE SIZE - 50 x 100 cm

ISLAND 30 89200

25

200

ISLAND 50 89000

13,5 kg 49 x 32 x 45 cm Συσκευασία τεμαχίου

10

50

11,5 kg 49 x 35 x 40 cm Συσκευασία τεμαχίου

264

SOL'S

SOL'S

ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ Ύψος λωρίδας 8 cm - Θηλύκι για κρέμασμα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ Ύψος λωρίδας 8 cm - Θηλύκι για κρέμασμα

ONE SIZE - 70 x 140 cm

ONE SIZE - 100 x 150 cm

ISLAND 70 89001

319

10

20

ISLAND 100 89002

11 kg 50 x 38 x 34 cm Συσκευασία τεμαχίου

5

20

13,5 kg 53 x 37 x 45 cm Συσκευασία τεμαχίου

241

320

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ 102

123

ΠΕΤΣΕΤΕΣ

384

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 123 Rope

140 Fuchsia 145 Red

241 Royal blue 264 Bottle green

280 Apple green 281 Lime

302 Lemon 312 Black

319 French navy 320 Turquoise

384 Dark grey 400 Orange

267


ESSENTIAL

SOL'S

BAYSIDE ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βαμβάκι - 500gr. - 1 λεία λωρίδα για αναγραφή προσωπικών στοιχείων - Ύψος λωρίδας 8 cm Θηλύκι για κρέμασμα

SOL'S

BAYSIDE 50 89007 ΠΕΤΣΕΤΑ ΧΕΡΙΩΝ ONE SIZE - 50 x 100 cm

10

20

11,5 kg 49 x 35 x 40 cm Συσκευασία τεμαχίου

SOL'S

BAYSIDE 70 89008 ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ONE SIZE - 70 x 140 cm

10

384

102

145

319

ΛΕΙΑ ΛΩΡΙΔΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

123

11 kg 50 x 36 x 40 cm Συσκευασία τεμαχίου

SOL'S

BAYSIDE 100 89009 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ONE SIZE - 100 x 150 cm

5

ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

20

20

16,5 kg 53 x 37 x 45 cm Συσκευασία τεμαχίου

SOL'S

LAGOON 89006 ΠΕΤΣΕΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Δίχρωμη πετσέτα - 100% βελουτέ βαμβάκι 400gr. - Λευκές φάσες στα τελειώματα των δυο πλευρών ONE SIZE - 100 x 160 cm 6,5 kg 53 x 38 x 30 cm 1

10

342 140 281 319 320 121

268


ESSENTIAL

ESSENTIAL

SOL'S

PACHA 01191

SOL'S

PALACE 89100

UNISEX ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ ΜΕ ΓΙΑΚΑ ΚΙΜΟΝΟ

UNISEX ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ ΜΕ ΓΙΑΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΚΟΛ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βαμβάκι - 380gr. - Μακριά μανίκια - 2 εξωτερικές τσέπες Ζώνη με διπλά θηλύκια

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βαμβάκι - 400gr. - Μακρια μανίκια - 2 εξωτερικές τσέπες Ζώνη με θηλύκια

A/B

S/M

L / XL

S/M

L / XL

119/60

124/64

124/60

126/64

A/B

12 kg 60 x 40 x 40 cm

12,5 kg 60 x 40 x 40 cm

10

1

10

ΠΕΤΣΕΤΕΣ

1

102

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 121 Mastic

123 Rope 140 Fuchsia

102

145 Red 281 Lime

319 French navy 320 Turquoise

342 Pure grey 384 Dark grey

319

123

269


PHILHARMONIE DE PARIS

270


CAPS & ACCESSORIES

ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ƬƣƲƧƭƣ272 - 281 ƴƬƱƶƷƱƫ 282 - 284 ƷƭƫƴƣưƧƴƱƶƣƳ 284 - 285

271


BEST DEAL

14 ΧΡΩΜΑΤΑ SOL'S

Buzz 88119 ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βαμβακερό twill - 150gr. Προσχηματισμένο γείσο (κυρτό) - 2 ραμμένες οπές για εξαερισμό Ρυθμιζόμενο με velcro πίσω κούμπωμα

312

384

102

145

400

301

280

272

266

319

241

225

220

115

ONE SIZE 15 kg 65 x 40 x 38 cm 25

272

200


ESSENTIAL

SOL'S

Sunny 88110

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : SUNNY KIDS - 88111 ΣΕΛΙΔΑ 212

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ελαφρώς λαναρισμένο βαμβάκι - 180gr. - Προσχηματισμένο γείσο (κυρτό) 4 ραμμένες οπές για εξαερισμό - Ρυθμιζόμενο αυτοκόλλητο πίσω κλείσιμο

19 ΧΡΩΜΑΤΑ

ONE SIZE 8 kg 65 x 45 x 20 cm 100

312

384

102

140

145

400

241

321

220

911

908

912

301

272

264

319

ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

25

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 115 Sand 140 Fuchsia

145 Red 220 Sky blue 225 Atoll blue

241 Royal blue 264 Bottle green 266 Forest green

272 Kelly green 280 Apple green 301 Gold

312 Black 319 French navy 321 Aqua

384 Dark grey 400 Orange 908 Red / White

913

911 Dark grey / Light grey 912 French navy / White 913 Royal blue / White

915 914 Beige / White 915 Army / Beige

914

273


ESSENTIAL

SOL'S

BΑΡΥ ΒΑΜΒΑΚΙ ΧΝΟΥΔΙΑΣΜΕΝΟ

Long Beach 00594 ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βαρύ βαμβάκι χνουδιασμένο - 260gr. - Προσχηματισμένο γείσο (κυρτό) 4 κεντημένεs οπέs για εξαερισμό - Ρυθμιζόμενο πίσω κλείσιμο με μεταλλική αγκράφα ONE SIZE 9 kg 75 x 45 x 20 cm 25

100

20 ΧΡΩΜΑΤΑ

312

114

102

145

400

301

281

264

319

244

241

917

911

799

908

920

912

913

921

915

ESSENTIAL

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΓΚΡΑΦΑ

SOL'S

Booster 00595 ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

BΑΡΥ ΒΑΜΒΑΚΙ ΧΝΟΥΔΙΑΣΜΕΝΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βαρύ βαμβάκι χνουδιασμένο - 260gr. Προσχηματισμένο γείσο (κυρτό) - 4 κεντημένεs οπέs για εξαερισμό Ρυθμιζόμενο πίσω κλείσιμο με μεταλλική αγκράφα ONE SIZE 9 kg 75 x 45 x 20 cm 25

100

10 ΧΡΩΜΑΤΑ

274

935

984

937

908

982

978

985

912

913

974

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΓΚΡΑΦΑ


ESSENTIAL

BΑΡΥ ΒΑΜΒΑΚΙ ΧΝΟΥΔΙΑΣΜΕΝΟ

SOL'S

Buffalo 88100 ΕΞΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% χοντρό βαμβάκι χνουδιασμένο - 260gr. - Προσχηματισμένο γείσο (κυρτό) - 6 κεντημένεs οπέs για εξαερισμό - Ρυθμιζόμενο πίσω κλείσιμο με μεταλλική αγκράφα

9 kg 75 x 45 x 20 cm 25

100

ONE SIZE

27 ΧΡΩΜΑΤΑ

102

145

400

301

281

264

319

244

241

220

114

917

984

911

799

918

908

920

912

535

913

529

919

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 114 Beige 145 Red 220 Sky blue 241 Royal blue

244 Denim 264 Bottle green 281 Lime 301 Gold 312 Black

319 French navy 400 Orange 529 Royal blue / Neon coral 535 French navy / Neon orange 799 Dark grey / Orange

908 Red / White 911 Dark grey / Light grey 912 French navy / White 913 Royal blue / White 915 Army / Beige

917 Black / Red 918 Pink / White 919 Turquoise / White 920 Kelly green / White 921 Chocolate / Beige

935 Black / White 937 Red / Black 974 Royal blue / Gold 978 Gold / Red 982 Orange / White

986

921

915

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΓΚΡΑΦΑ

984 Black / Gold 985 Kelly green / Gold 986 Camo

275

ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

312


FASHION

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ DENIM

ESSENTIAL

SOL'S

FOXY 02115 UNISEX ΚΑΠΕΛΟ ΣΕ DENIM ΠΟΙΟΤΗΤΑ - DENIM - 8 oz - 100% βαμβάκι - 260gr. ΣΤΥΛ - Ακατέργαστο denim - Εξάφυλλο - Ρυθμιζόμενη λωρίδα στο πίσω μέρος με μεταλλική αγκράφα - 4 κεντημένες οπές ONE SIZE 9 kg 75 x 45 x 22 cm 25

100

600

SOL'S

LONGCHAMP 02116 UNISEX ΤΡΙΧΡΩΜΟ ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL - 100% βαμβάκι - 260gr. ΣΤΥΛ - Εξάφυλλο - Ρυθμιζόμενη λωρίδα στο πίσω μέρος με μεταλλική αγκράφα - 4 κεντημένες οπές ONE SIZE 9 kg 75 x 45 x 22 cm 25

100

319

ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

276


BUBBLE 01668

FASHION

ESSENTIAL

SOL'S

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗ (SUBLIMATION)

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΔΙΧΤΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ στο μέτωπο (5mm. σφουγγάρι) & κορυφή (3mm σφουγγάρι) - 160gr. - 100% πολυέστερ δίχτυ Κλείσιμο με πλαστική αυξομείωση ONE SIZE

7 kg 75 x 45 x 20 cm 25

100

12 ΧΡΩΜΑΤΑ

312

102

319

241

906

987

517

515

514

516

989

907

ΧΡΩΜΑΤΑ HEATHER

ESSENTIAL

SOL'S

DODGE 01688

SOL'S

BULL 88107

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ME ΜΕΛΑΝΖΕ ΔΙΧΤΥ

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ ΜΕ ΔΙΧΤΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 65% Πολυέστερ 35% Βαμβάκι στο μέτωπο (5mm. σφουγγάρι) & κορυφή (3mm σφουγγάρι), γκρι μελανζέ - 100% πολυέστερ δίχτυ - Κλείσιμο με πλαστική αυξομείωση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βαμβάκι - 170gr. - Δίχτυ 100% πολυέστερ Κλείσιμο με διάτρητο πλαστικό κούμπωμα

ONE SIZE

ONE SIZE

7 kg 75 x 45 x 20 cm

7 kg 65 x 45 x 20 cm

100

25

100 ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

25

518

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S 102 White 153 Neon coral 237 Caribbean blue

522 241 Royal blue 286 Neon green 306 Neon yellow

519

895 312 Black 319 French navy 404 Neon orange

906

520 514 White / Neon yellow 515 White / Neon coral 516 White / Neon green

517 White / Neon orange 600 Denim brut 906 White / Black

987

907 White / Royal blue 987 White / Red 989 White / French navy

905

964

907

277


FASHION

SOL'S

PARKER 01663

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL - 100% βαμβάκι - 185gr. - 5 φύλλα - Φλατ γείσο - 4 μεταλλικές οπές εξαερισμού - Πίσω κλείσιμο με μαύρη πλαστική αυξομείωση ONE SIZE 9 kg 75 x 45 x 18 cm 25

312

100

319

406

SOL'S

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΟ BRANDY ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ BECKER

TAYLOR 01687 ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΠΟΥΑ ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βαμβάκι - 185gr. - Πουά μοτίβο - 5 φύλλα - Φλατ γείσο 4 κεντημένες οπές εξαερισμού - Πίσω κλείσιμο με πλαστικό κούμπωμα ONE SIZE 9 kg 75 x 45 x 18 cm 25

100

503

278

989

502

912


RAMSEY 01662

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΟ HEATHER ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΖΕ ΚΑΠΕΛΟ

FASHION

PREMIUM

SOL'S

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - 210gr. - Φλατ βαμβακερό γείσο - 5 φύλλα - 4 κεντημένες οπές εξαερισμού - Πίσω κλείσιμο με μαύρη πλαστική αυξομείωση ONE SIZE

12 kg 66 x 44 x 36 cm 25

100

500

510

509

PREMIUM

SOL'S

BALDWIN 01667

ΣΤΥΛ ΜΕ 5 ΦΥΛΛΑ

ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΕΞΩΓΑΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - FRENCH TERRY - 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι - 240gr. - 5 φύλλα - Φλατ γείσο - 4 μεταλλικές οπές εξαερισμού - Πίσω κλείσιμο με πλαστικό κούμπωμα ONE SIZE

12 kg 66 x 44 x 36 cm 25

100

348

300

ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

239

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

239 Heather indigo 300 Ash 312 Black

319 French navy 348 Charcoal melange 406 Umber

500 Charcoal melange / Black 502 Oxblood / White 503 Dark grey / White

509 Charcoal melange / French navy 510 Charcoal melange / Burgundy 912 French navy / White

989 White / French navy

279


ESSENTIAL

SOL'S

Sonic 01661 ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - TWILL - 100% ακρυλικό, μάλλινη αίσθηση - 380gr. 5 φύλλα - Φλατ γείσο - 4 κεντημένες οπές εξαερισμού - Πίσω κλείσιμο με πλαστικό κούμπωμα ONE SIZE 10 kg 75 x 45 x 20 cm 25

100

ΦΛΑΤ ΓΕΙΣΟ

384

145

319

SOL'S

241

ESSENTIAL

ESSENTIAL

312

Bandana 01198

SOL'S

Che 88101

ΜΠΑΝΤΑΝΑ

ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 80% πολυέστερ - 20% βαμβάκι

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% καμβάς - 270gr. - Ρυθμιζόμενο με velcro πίσω κούμπωμα

ONE SIZE - 62 x 62 x 86 cm

ONE SIZE 7,5 kg 65 x 25 x 29 cm

10 kg 50 x 20 x 30 cm 50

312

280

25

300

102

145

400

272

241

220

100

312

269

114


ESSENTIAL

ΟΜΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

SOL'S

Meteor 88109 ΕΞΑΦΥΛΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ μικροφίμπρα - 110gr. 6 κεντημένες οπές για εξαερισμό - Ρυθμιζόμενο με velcro πίσω κούμπωμα ONE SIZE

7 kg 60 x 45 x 17 cm 25

312

BEST DEAL

129

100

384

404

102

306

286

SOL'S

Ace 01196 UNISEX ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% βαμβάκι - 150gr. - Προσχηματισμένο γείσο με ραφή «σάντουιτς» σε χρωματική αντίθεση - Πίσω κλείσιμο με ρυθμιζόμενο velcro ONE SIZE 10 kg 46 x 45 x 39 cm 25

200

906

908

946

912

913

ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

935

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 114 Beige 129 Neon pink 2

145 Red 220 Sky blue 241 Royal blue

269 Army 272 Kelly green 286 Neon green

306 Neon yellow 312 Black 319 French navy

384 Dark grey 400 Orange 404 Neon orange

906 White / Black 908 Red / White 912 French navy / White

913 Royal blue / White 935 Black / White 946 Forest green / White

281


ESSENTIAL

SOL'S

Pittsburgh 01664 ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΜΕ ΓΥΡΙΣΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ακρυλικό 1x1 ριπ - 56gr. - Σκούφος με γύρισμα ONE SIZE 13 kg 60 x 40 x 40 cm 20

200

312

384

306

281

145

319

404

241

101

ESSENTIAL

SOL'S

Bronx 88122 ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ακρυλικό - 1x1 ριπ - 45gr. ONE SIZE 13 kg 45 x 43 x 44 cm 20

200

312

2 ΟΨΕΩΝ

384

145

400

319

SOL'S

Bonus 01665 ΣΚΟΥΦΟΣ 2 ΟΨΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ακρυλικό 1Χ1 ριπ - 75gr. - Σχέδιο με γύρισμα 2 όψεων ONE SIZE 13 kg 60 x 40 x 40 cm 20

511

925

512

282

200

984

533

931

513


SOL'S

Breeze 01197 UNISEX ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ακρυλικό - 1x1 πλέξη ριπ - 75gr. ΣΤΥΛ - Γύρισμα σε χρωματική αντίθεση - Δίχρωμη φούντα ONE SIZE 11 kg 58 x 45 x 45 cm 10

100

312

146

319

SOL'S

Barney 01199 UNISEX ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ακρυλικό - 90gr. ΣΤΥΛ - Μονόχρωμη φούντα - 2x2 πλέξη ριπ και χοντρές ραφές ONE SIZE 11 kg 58 x 45 x 45 cm 10

100

312

384

145

319

SOL'S

Marshall 01666 ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ PATCH ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ακρυλικό 1x1 ριπ - 75gr. - Σκούφος με γύρισμα και βαμβακερό μπροστινό patch για κέντημα 11 x 5,5 cm ONE SIZE 13 kg 60 x 40 x 40 cm 200

20

384

319 ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

101 Natural 145 Red 146 Burgundy

241 Royal blue 281 Lime 306 Neon yellow

312 Black 319 French navy 384 Dark grey

400 Orange 404 Neon orange 511 Pure grey / Dark grey

512 Kelly green / French navy 513 Natural / Black 533 Royal blue / French navy

925 Red / French navy 931 Black / Lime 984 Black / Gold

283


ESSENTIAL

SOL'S

Buddy 00596 UNISEX ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ «BEANIE» ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% Ακρυλικό - 2x1 Ριπ - 60gr. ONE SIZE 16 kg 60 x 35 x 60 cm 20

200

SOL'S

Serpico 55 88112

ESSENTIAL

ESSENTIAL

312

Plaid 88105 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΦΛΙΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - 40 gr.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - 220 g/m²

ONE SIZE - 55 cm

ONE SIZE - 150 x 120 cm

11 kg 60 x 45 x 40 cm 200

312

284

11 kg 62 x 30 x 55 cm 1

319

101

SOL'S

UNISEX ΣΚΟΥΦΟΣ ΦΛΙΣ

20

384

20

145

319

123

319


ESSENTIAL

SOL'S

Arctic 88103 UNISEX ΚΑΣΚΟΛ ΦΛΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - 220 g/m² ONE SIZE - 180 x 30 cm 14 kg 60 x 45 x 55 cm 100

312

319

ESSENTIAL

20

2 ΣΕ 1

SOL'S

Blizzard 00597 ΦΛΙΣ ΜΠΑΦ / ΣΚΟΥΦΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% Πολυέστερ - 45gr. ΣΤΥΛ - 2 σε 1: φλιs για προστασία και θερμότητα στο λαιμό και σκούφος - Ελαστικό κορδόνι ρύθμισης μεγέθους ONE SIZE - 25 x 23 cm 8 kg 60 x 50 x 40 cm 20

200

319

ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

312

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

101 Natural

123 Rope

145 Red

312 Black

319 French navy

384 Dark grey

285


286


QUAIS DE SEINE

BAGS

287

ΤΣΑΝΤΕΣ

FASHION 288 - 297 ESSENTIALS 298 - 305 CORPORATE 306 - 313 SPORTS 314 - 315


FASHION

SOL'S

HAMILTON 01683 ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 10 Λίτρα

42 cm

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 235 - 100% ΒΑΜΒΑΚΙ - Μοντέρνα τσάντα αγοράς - Μεγάλα χερούλια σε χρωματική αντίθεση: 3x65εκ. - Εξώγαζα σε αντίθεση στην κορυφή 6,3 kg 43 x 36 x 17 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 35 x 42 cm

10

50

35 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

885

886

887

908

989

SOL'S ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

LENOX 01672 46 cm

ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 235 - 100% ΒΑΜΒΑΚΙ - Μοντέρνα τσάντα αγοράς - Ευρύχωρη Μεγάλα χερούλια σε αντίθεση: 3x65εκ. - Εξώγαζα σε αντίθεση στην κορυφή ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 21 Λίτρα

8,4 kg 43 x 42 x 22 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 38 x 46 x 12 cm

10

12

50

cm

38 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

885

886

887

908

989

SOL'S

25 cm

TRIBECA 01204

ΚΑΜΒΑΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΦΩΤΕΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 235 - 100% ΒΑΜΒΑΚΙ - Μοντέρνα και μαλακή πολλών χρήσεων τσάντα - Χερούλια μεταφοράς σε χρωματική αντίθεση - 1 μπροστινή τσέπη ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 22 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 45 x 25 cm

885

45 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

4,5 kg 43 x 29 x 16 cm 1

886

15

887

908

989

SOL'S

DISTRICT 01671

45 cm

ΒΑΡΥΣ ΚΑΜΒΑΣ

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 235 - 100% ΒΑΜΒΑΚΙ - Ρυθμιζόμενα κορδόνια σε χρωματική αντίθεση ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 7 Λίτρα

13,5 kg 45 x 34 x 31 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 33 x 45 cm

10

33 cm

100

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

288

885

886

887

908

989


ԈԇӶԂԈӺԇӶԅԄ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S 885 Royal blue / Orange

886 Black / Neon lime

887 Neon lime / Royal blue

908 Red / White

989 White / French navy

289

ΤΣΑΝΤΕΣ

ӺӱӼӲӱ


FASHION

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

SOL'S

UPTOWN 02113 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ 2 ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ - 70% νάυλον 30% πολυέστερ / 600D - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Μεγάλος κύριος χώρος με φερμουάρ και διπλή εσωτερική τσέπη - Μπροστινός χώρος που κλείνει με κορδόνι - Ρυθμιζόμενοι ιμάντες μεταφοράς από βαμβάκι Ενισχυμένη πλάτη ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 20 Λίτρα

6,9 kg 58 x 38 x 29 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 30,5 x 51 x 15 cm

15

51 cm

1

15 c

m

348

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

SOL'S

PORTER 02114 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 2 ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ - 70% νάυλον 30% πολυέστερ / 600D - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Κύριος χώρος με διπλό φερμουάρ - 1 μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ - Ενισχυμένο εσωτερικό - Χερούλια μεταφοράς: 3x29εκ. - Ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος ιμάντας ώμου από βαμβάκι ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 5 Λίτρα

7,6 kg 53 x 38 x 26 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 40 x 29 x 5,5 cm

30

29 cm

5

5,5

348

290

cm

40 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

30,5

cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)


FASHION ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ HEATHER

SOL'S

MOVE 02118 ΤΣΑΝΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 2 ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ - 70% νάυλον 30% πολυέστερ / 600D - 100% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με διπλό φερμουάρ - Μπροστινή τσέπη - 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ Χερούλια μεταφοράς - Ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος ιμάντας ώμου από βαμβάκι ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 53 x 32 x 24 cm

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

348 Charcoal melange

24

8,3 kg 45 x 34 x 54 cm 1

15

348

cm

53 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

291

ΤΣΑΝΤΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 35 Λίτρα


FASHION

SOL'S

LAGUNA 01675 ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - FRENCH TERRY 240 - 80% πολυέστερ - 20% βαμβάκι - Μαλακή τσάντα βαρελάκι πολλαπλών χρήσεων - Κλείσιμο με φερμουάρ - 1 εσωτερική τσέπη Μεγάλα χερούλια μεταφοράς: 4x57εκ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 22 Λίτρα

12 kg 47 x 44 x 32 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 45 x 25 cm

360

50

102

25 cm

312

5

45 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

ΕΛΑΦΡΙΑ, ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΙ ΒΟΛΙΚΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ

SOL'S

SOL'S

ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΝΤΑΚΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - FRENCH TERRY 240 - 80% βαμβάκι - 20% πολυέστερ - Μοντέρνα μαλακή τσάντα πολλαπλών χρήσεων - Κλείσιμο με Velcro® - 1 εσωτερική τσέπη - Μεγάλα χερούλια: 4x70εκ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - FRENCH TERRY 240 - 80% βαμβάκι 20% πολυέστερ Θήκη με φερμουάρ - 1 εσωτερική τσέπη - Χερούλι καρπού

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 27 Λίτρα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 23 x 16,5 x 2,5 cm

MARINA 01676 10,3 kg 56 x 56 x 30 cm 10

50

11 kg 46 x 35 x 23 cm 10

200

42 cm

16,5 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 43 x 42 x 15 cm

FAME 01674

15

cm

2,5

cm

23 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

43 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

312

292

360

102

312

360

102


FASHION

SOL'S

LUNA 02097 ΡΙΓΕ ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ JERSEY ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - Βαμμένο νήμα - 100% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Μεγάλα χερούλια: 65εκ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 10 Λίτρα

4 kg 45 x 38 x 25 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 37 x 42 cm

10

50

42 cm

Η ΜΑΡΙΝΙΕΡΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

987

904 37 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

SOL'S

SUNSET 02122 ΡΙΓΕ ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΣΕ JERSEY ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - Βαμμένο νήμα - 100% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - Μεγάλα χερούλια - 1 εσωτερική τσέπη ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 22 Λίτρα

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ MARINE & MILES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 45 x 25 cm

987

7,5 kg 52 x 32 x 25 cm 5

50

904 ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

SOL'S

AURORA 02086 ΡΙΓΕ ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΣΕ JERSEY ΠΟΙΟΤΗΤΑ - JERSEY 150 - Βαμμένο νήμα - 100% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Κλείσιμο με φερμουάρ - 1 εσωτερική τσέπη - Χερούλι μεταφοράς ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 23 x 15,5 cm

3 kg 50 x 30 x 25 cm 100

15,5 cm

10

23 cm

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 312 Black (1) Grey melange: 85% βαμβάκι / 15% βισκόζη

904

360 Grey melange (1)

ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ MARINE & MILES

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

904 White / Navy

987 White / Red

293

ΤΣΑΝΤΕΣ

987


PREMIUM

FASHION

SOL'S

FAUBOURG 01684 ΜΕΓΑΛΗ ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΒΑΡΥ ΚΑΜΒΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 420 - 100% ΒΑΜΒΑΚΙ - Τσάντα αγοράς μεγάλη - Εσωτερική τσέπη Μεγάλα χερούλια: 3x65εκ.

ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 29 Λίτρα

10,3 kg 49 x 47 x 19 cm 5

30

46 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 32,5 x 46 x 12,5 cm

12,

5 cm

312

101

32,5 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΛΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΒΑΡΥ ΚΑΜΒΑ

SOL'S

PREMIUM

PREMIUM

244

CONCORDE 01685

SOL'S

VENDÔME 01673

ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΒΑΡΥ ΚΑΜΒΑ

ΤΣΑΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΑΡΥ ΚΑΜΒΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 420 - 100% ΒΑΜΒΑΚΙ - Μοντέρνα τσάντα αγοράς Πλαϊνό ένθεμα από δερματίνη - Εσωτερικές τσέπες - Μεγάλα χερούλια: 3x65εκ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 240 - 100% ΒΑΜΒΑΚΙ - 2 μπροστινές τσέπες με προσθήκες από δερματίνη - Χερούλι μεταφοράς σε χρωματική αντίθεση και ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου 1 εσωτερική τσέπη

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 21 Λίτρα

13,7 kg 42 x 42 x 26 cm 5

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 11 Λίτρα

40

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 39 x 42 cm

13,7 kg 42 x 40 x 34 cm 5

40

12

312

294

244

101

cm

42 cm

38 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 38 x 40 x 12 cm

39 cm

40 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

312

244

101

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)


ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ DENIM

SOL'S

Chill 02111 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - DENIM - 8 oz - 70% βαμβάκι 30% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Ακατέργαστο denim - Ρυθμιζόμενο κορδόνι ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 7,5 Λίτρα

8,5 kg 60 x 40 x 20 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 34,5 x 45 cm

50

45 cm

10

34,5 cm

600

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

SOL'S

Fever 02112 ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ DENIM

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - DENIM - 8 oz - 70% βαμβάκι 30% πολυέστερ ΣΤΥΛ - Ακατέργαστο denim - Μεγάλα χερούλια: 65εκ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 10 Λίτρα

10,1 kg 60 x 40 x 20 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 37 x 42 cm

50

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

FASHION

600

10

SOL'S

ΜΕΓΑΛΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

ETOILE 02119 ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΒΑΣ 235 - 100% βαμβάκι ΣΤΥΛ - Τσάντα αγοράς - Μεγάλα ριγέ χερούλια: 65εκ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 10 Λίτρα

6,1 kg 45 x 38 x 18 cm 10

50

42 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 37 x 42 cm

37 cm

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

101 Natural

102 White

244 Denim

312 Black

319 French navy

600 Denim brut

319

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

295

ΤΣΑΝΤΕΣ

102


ԈԇӶԂԈӺԇӶԅԄ

ԃԂӿԆӱ

296


FASHION

PREMIUM

SOL'S

BRIXTON 01679 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΣΟΧΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΣΟΧΑ 620 - 100% πολυέστερ - Κλείσιμο με καπάκι και Velcro® Χερούλια μεταφοράς δύο υλικών, τσόχα και δερματίνη ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 2 Λίτρα

13 kg 58 x 39 x 32 cm 5

50

25 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 37,5 x 25 cm

13’’

37,5 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

PREMIUM

348

360

SOL'S

KENSINGTON 01678 ΤΣΑΝΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΣΟΧΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΣΟΧΑ 620 - 100% πολυέστερ - Τσάντα πολλαπλών χρήσεων - Κλείσιμο με φερμουάρ Χερούλια δερματίνης - Καρφιά στον πάτο ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 34 Λίτρα

10,5 kg 51 x 31 x 60 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 45 x 30,5 x 25 cm

20

30,5 cm

1

25

PREMIUM

348

cm

45 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

360

SOL'S

LINCOLN 01677

OVERSIZED

ΜΕΓΑΛΗ ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΣΟΧΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΣΟΧΑ 620 - 100% πολυέστερ - Μοντέρνα τσάντα μεγάλου μεγέθους Αποσπώμενη εσωτερική τσέπη με Velcro® - Μεγάλα χερούλια: 2x76εκ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 29 Λίτρα

11 kg 47 x 39 x 60 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 40 x 49,5 x 14,5 cm

30

49,5 cm

5

14,

5 cm

PREMIUM

348

360

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΤΣΕΠΗ

40 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

SOL'S

COOPER 01686 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΣΟΧΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΣΟΧΑ 620 - 100% πολυέστερ - Κεντρικός χώρος και μπροστινή τσέπη (φερμουάρ) που κλείνουν με διπλό φερμουάρ Τσέπη με φερμουάρ στον κεντρικό χώρο - Χερούλια μεταφοράς ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 2 Λίτρα

15 kg 56 x 39 x 57 cm 5

50

28,5 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 37,5 x 28,5 cm

13’’

348

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

348 Charcoal melange

360 360 Grey melange

297

ΤΣΑΝΤΕΣ

37,5 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)


BEST DEAL

SOL'S

Pix 72101 40 cm

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 9,5 x 31 x 40 cm

31 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 11,8 Λίτρα

9,5

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ 190Τ - Διπλά χερούλια 25 x 5,5 cm Διατίθεται ξεδιπλωμένη 9 kg 60 x 45 x 20 cm 20

200

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ

ESSENTIAL

312

102

139

145

400

319

SOL'S

Rimini 71900 34 cm

ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D - Εσωτερική τσέπη με φερμουάρ. - Εξωτερικές ραφές σε αντίθεση στο πάνω μέρος. Δίχρωμες λαβές μεταφοράς. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 20,9 Λίτρα

145

1

25

102

400

cm

41 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

301

220

SOL'S

Marbella 71800

33 cm

ESSENTIAL

140

15

6,5 kg 43 x 35 x 26 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 15 x 41 x 34 cm

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

282

ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D - Κλείσιμο με μαγνητικό κουμπί - Εσωτερική τσέπη με φερμουάρ - Αφαιρούμενος πάτος από πολυέστερ - Νάϋλον λαβές μεταφοράς σε χρωματική αντίθεση. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 25,8 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 23 x 34 x 33 cm

298

23

34 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται) 13,5 kg 37 x 34 x 29 cm

20

cm

40

312

102

140

400

301

280

238

320


BEST DEAL

SOL'S

Burton 01669 ΤΡΙΧΡΩΜΗ ΤΣΑΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ 600D ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - Μπροστινή τσέπη με κλείσιμο Velcro® ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 20 Λίτρα

14,7 kg 40 x 40 x 43 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 38 x 38 x 14 cm

10

60

ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

140

145

38 cm

312

14

38 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

SOL'S

Soho 67 72600

ΜΑΛΑΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΑΠΟ 420D ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Μοντέρνα και εύκαμπτη τσάντα πολλών χρήσεων - Λαβές μεταφοράς

6 kg 56 x 21 x 29 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 52 x 22 cm

5

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red 220 Sky blue 238 Ultramarine

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 47 Λίτρα

50

312

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 67 x 30 cm

383

272 Kelly green 280 Apple green 281 Lime

145

282 Neon lime 301 Gold 312 Black

67 cm

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Μοντέρνα και εύκαμπτη μεγάλης διάστασης τσάντα πολλών χρήσεων - Λαβές μεταφοράς

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 20 Λίτρα

102 White 139 Neon pink 140 Fuchsia

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΤΣΑΝΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 420D ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ

52 cm

272

319 French navy 320 Turquoise 321 Aqua

321

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

8,5 kg 67 x 46 x 21 cm 5

50

720

383 Urban grey 400 Orange 720 Purple

299

ΤΣΑΝΤΕΣ

Soho 52 72500

30 cm

SOL'S

ESSENTIAL

321

22 cm

ESSENTIAL

281

cm


385

ESSENTIAL

312

SOL'S

Reflect 01681 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΡΙΓΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 210D - 100% πολυέστερ - Ρυθμιζόμενα κορδόνια σε χρωματική αντίθεση - Κεντρική ανακλαστική λωρίδα ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 7 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 33 x 45 cm

5,7 kg 47 x 36 x 19 cm 10

100

45 cm

HIGH VISIBILITY

102 33 cm

306

404

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

BEST DEAL

138

SOL'S

Urban 70600 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 210D - Ενισχυμένες γωνίες με τρύπες για κορδόνια - Ρυθμιζόμενα κορδόνια ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 7,5 Λίτρα

5,2 kg 53 x 41 x 15 cm 10

100

45 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 34,5 x 45 cm

ΝΕΟΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ

300

34,5 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΚΡΕΣ


145

400

153

301

280

272

319

241

321

926

220

153 Neon coral 220 Sky blue 241 Royal blue

272 Kelly green 280 Apple green 301 Gold

306 Neon yellow 312 Black 319 French navy

321 Aqua 385 Graphite 400 Orange

404 Neon orange 720 Purple 926 Camouflage

301

ΤΣΑΝΤΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

102 White 138 Flash pink 145 Red

720


ESSENTIAL

3 ΤΣΕΠΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

SOL'S

Express 70200 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Mεγάλος εσωτερικός χώρος με διπλό φερμουάρ - 3 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ - Άνοιγμα για ακουστικά - Ραμμένος εσωτερικά πάτος - Ενισχυμένοι εργονομικοί ρυθμιζόμενοι ιμάντες πλάτης - Ενισχυμένο κάλυμμα πλάτης ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 24,1 Λίτρα

17 kg 49 x 36 x 52 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 17 x 33 x 43 cm

30

43 cm

5

17

ΜΕΓΑΛO ΜΕΓΕΘΟΣ & 2 ΥΛΙΚΑ

ESSENTIAL

312

145

400

cm 33 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

301

319

220

118

SOL'S

Pulse 01203 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% oxford πολυέστερ - Επένδυση: 100% πολυέστερ - 1 μπροστινή τσέπη με φερμουάρ και 2 πλαϊνές τσέπες με τρουκ - Μεγάλος κεντρικός χώρος που κλείνει με διπλό φερμουάρ - Ενισχυμένη πλάτη - Πλήρως επενδυμένη - Ρυθμιζόμενοι και ενισχυμένοι με μαλακό υλικό ιμάντες ανάρτησης - Λεπτομέρειες από δερματίνη ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 16 Λίτρα

8 kg 49 x 36 x 27 cm 1

15

42 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 42 x 30 x 13 cm

13 c m 30 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

884

302

890

886

952


BEST DEAL

ΑΝΕΤΟ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ

SOL'S

13 ΧΡΩΜΑΤΑ

Rider 70100 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Mεγάλος εσωτερικός χώρος με διπλό φερμουάρ - Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - Άνοιγμα για ακουστικά - Ενισχυμένοι εργονομικοί ρυθμιζόμενοι ιμάντες πλάτης - Ενισχυμένο κάλυμμα πλάτης ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 15,7 Λίτρα

11 kg 45 x 31 x 45 cm 10

30

40 cm

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ : RIDER KIDS - 70101 ΣΕΛΙΔΑ 212 ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

118 Dune 140 Fuchsia 145 Red

220 Sky blue 241 Royal blue 269 Army

14

cm

312

140

145

400

301

280

241

220

398

269

118

986

319

28 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

280 Apple green 301 Gold 312 Black

319 French navy 398 Chocolate 400 Orange

884 Camo / Yellow 886 Black / Neon lime 890 French navy / Orange

952 Red / Graphite 986 Camo

303

ΤΣΑΝΤΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 14 x 28 x 40 cm


ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΛΟΥΡΙΑ

SOL'S

Hipster 01201 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% oxford πολυέστερ - Επένδυση: 100% πολυέστερ - Κλείσιμο με μαγνητικό κουμπί - 1 μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - Ενισχυμένη με αφρώδες υλικό θέση για laptop και δυο εσωτερικές τσέπες - Ενισχυμένη πλάτη - Πλήρως επενδυμένη - Ρυθμιζόμενοι και ενισχυμένοι με μαλακό υλικό ιμάντες ανάρτησης ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 21 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 29 x 46 x 16 cm

7,8 kg 51 x 42 x 28 cm 1

15

46 cm

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ

16 c

m

312

ΦΟΡΙΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ Η ΣΤΟΝ ΩΜΟ

400

29 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

319

SOL'S

Perry 01202 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% oxford πολυέστερ - Κλείσιμο με μαγνητικό κουμπί - 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ - 1 «έξυπνος» ιμάντας ανάρτησης με φερμουάρ στο κέντρο που επιτρέπει τη χρήση στην πλάτη ή στον έναν ώμο. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 16 Λίτρα

5,2 kg 45 x 33 x 16 cm 1

15

34 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 32 x 34 x 15 cm

15

312

304

142

319

cm 32 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)


ESSENTIAL

SOL'S

Cosmo 01680 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 600D ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - Κεντρικός χώρος με φερμουάρ - Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - Ρυθμιζόμενοι και ενισχυμένοι ιμάντες μεταφοράς Ανακλαστικό τύπωμα στην μπροστινή τσέπη

HIGH VISIBILITY

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 12,6 Λίτρα

7,4 kg 48 x 38 x 40 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 26 x 39 x 12,5 cm

5

30

312

145

281

319

39 cm

321

5 cm

26 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S 142 Raspberry

145 Red

281 Lime

312 Black

319 French navy

321 Aqua

400 Orange

305

ΤΣΑΝΤΕΣ

12,


SOL'S

01396

Paperboy

30 cm

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΣΑΝΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 600D 40 c

m cm 12 ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Μεγάλος εσωτερικός χώρος με φερμουάρ - Επενδεδυμένο εσωτερικό κατάλληλο για laptop - 1 μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - 1 τσέπη με καπάκι - Καπάκι κλεισίματος με Velcro® - Ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος nylon ιμάντας ανάρτησης ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 13 Λίτρα

11 kg 45 x 35 x 52 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 12 x 40 x 30 cm

1

30

15’’

350

SOL'S

Hudson

ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

01397

ΤΣΑΝΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 600D

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 41 Λίτρα

34 cm

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Μεγάλος εσωτερικός χώρος - 1 μικρή εσωτερική τσέπη 2 μπροστινές τσέπες με φερμουάρ και 1 πλαϊνή με κλείσιμο Velcro® - Χερούλια μεταφοράς από nylon με άνετες λαβές - Ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος nylon ιμάντας ανάρτησης Καρφάκια στη βάση της τσάντας 27,

12,4 kg 53 x 36 x 42 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 27,5 x 50,5 x 34 cm

1

5 cm

5 cm

20

50,

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

350

ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΓΚΟ

SOL'S

01394

Wall Street ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 13 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 12,5 x 29 x 45 cm

45 cm

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 1 μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - Ειδικός χώρος για laptop Επενδεδυμένοι, ενισχυμένοι και ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου Επενδεδυμένη πλάτη - Ιμάντες συμπίεσης με κλιπ - Χερούλι μεταφοράς από nylon 6,5 kg 49 x 35 x 25 cm 1

15

12,

5 cm

29 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

15’’

312

SOL'S

350

01395

Manhattan

319

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΥΛ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 4 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 5 x 40 x 28 cm

11,2 kg 45 x 34 x 50 cm 10

30

28 cm

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Μεγάλος εσωτερικός χώρος με φερμουάρ - 1 μπροστινή τσέπη Επενδεδυμένο εσωτερικό - Λεπτομέρεια από δερματίνη - Χερούλια μεταφοράς από nylon - Ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος nylon ιμάντας ανάρτησης Ραμμένος εσωτερικός πάτος

40 c

m

5 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

15’’

312

306

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S 312 Black

319 French navy

350 Grey melange

350

319


ΤΣΑΝΤΕΣ

Paperboy. Hudson. Wall Street. Manhattan.


ESSENTIAL

ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

SOL'S

Corporate

71400

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Διπλό χώρισμα - Κλείσιμο για κάθε χώρισμα και της μπροστινής τσέπης με φερμουάρ - Τσεπάκι με φερμουάρ στο κεντρικό χώρισμα - Λαβές μεταφοράς από νάυλον Ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος ιμάντας ανάρτησης. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 9 Λίτρα

12,5 kg 44 x 36 x 42 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 8 x 38 x 30 cm

145

30

264

319

30 cm

312

10

8 cm

38 cm

ESSENTIAL

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

SOL'S

Conference

71300

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Tσέπες και θήκες για στυλό κάτω από το καπάκι - Mικρή τσέπη με φερμουάρ στο μεσαίο τμήμα - Ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος ναϋλον ιμάντας ανάρτησης - Ραμμένος πάτος από πολυεστέρα. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 7 Λίτρα

16,5 kg 39 x 30 x 58 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 7 x 37 x 27 cm

385

50

145

27 cm

312

10

7 cm

319

308

118

37 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)


BEST DEAL

SOL'S

01670

Oxford

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ 600D ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ HIGH VISIBILITY

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - Καπάκι με Velcro® κλείσιμο - Ανακλαστική λωρίδα Χερούλι μεταφοράς σε χρωματική αντίθεση - Εσωτερική θέση αναγραφής στοιχείων ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 2 Λίτρα 29 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 35 x 29 cm 8,9 kg 37 x 32 x 32 cm 10

60

35 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

312

385

145

281

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

BEST DEAL

319

241

321

SOL'S

College

71100

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Δίχρωμος, χώρισμα με φερμουάρ για μεγάλο άνοιγμα Ενισχυμένο χερούλι νάυλον 600D ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 10,5 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 9 x 39 x 30 cm

385

50

145

30 cm

312

11,5 kg 43 x 35 x 40 cm 10

9 cm

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

118 Dune 145 Red

319

241 Royal blue 264 Bottle green

281 Lime 312 Black

319 French navy 321 Aqua

385 Graphite 400 Orange

309

ΤΣΑΝΤΕΣ

400

39 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)


ESSENTIAL

SOL'S

73300

Campus

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Α4 ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 600D ΠΟΛYEΣΤΕΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Φάκελος συνεδρίου μεγέθους Α4 με σημειωματάριο - Κλείσιμο με velcro® Ανοιχτό: 48,5 x 32,5 x 1,2 cm Κλειστό: 24 x 32,5 cm 14 kg 46 x 28 x 35 cm 30

32,5 cm

10

24 cm

ESSENTIAL

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

312

SOL'S

Forum

145

400

280

73500

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΦΙΜΠΡΑ Α4 ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Φάκελος συνεδρίου πολυτελείας από μικροφίμπρα μεγέθους Α4 και με σημειωματάριο - Κλείσιμο με φερμουάρ. Ανοιχτό: 50 x 34,5 x 2 cm Κλειστό: 25 x 34,5 cm 18 kg 35 x 27 x 56 cm 30

34,5 cm

1

25 cm

ESSENTIAL

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

SOL'S

Premier

312

74300

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Ύφασμα: non woven - Ανοιχτή: φερμουάρ - Κλειστή: τρουκς 2 χειρολαβές ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 66 Λίτρα

12,5 kg 61 x 33,5 x 50 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 60 x 110 cm

110 cm

1

60 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

310

312

50

319


ESSENTIAL

SOL'S

Project

71200

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Μεγάλος εσωτερικός χώρος με διπλό φερμουάρ - 2 εσωτερικές τσέπες 1 εσωτερική θήκη για κινητό τηλέφωνο - ραμμένος εσωτερικός πάτος, ενισχυμένο χερούλι - ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος ιμάντας ανάρτησης ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 10,8 Λίτρα

11,8 kg 44 x 32 x 40 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 9 x 40 x 30 cm

30

30 cm

10

40 cm

9 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

312

ESSENTIAL

400

385

145

301

319

SOL'S

71700

Cambridge ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Δίχρωμος χαρτοφύλακας - Κεντρικό χώρισμα με διπλό φερμουάρ - Τσέπη με φερμουάρ στο μεσαίο τμήμα - Νάϋλον χερούλια 600D με άνετες λαβές Ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης από νάυλον ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 13,6 Λίτρα

12 kg 45 x 34,5 x 38,5 cm 10

30

31 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 11 x 40 x 31 cm

cm

40 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

385

301

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red

269 Army

145

400

280

269

280 Apple green

301 Gold

312 Black

319 French navy

385 Graphite

400 Orange

311

ΤΣΑΝΤΕΣ

11


PREMIUM

ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

SOL'S

71110

Airport

ΤΣΑΝΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 1680D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Τσάντα ταξιδίου με 2 ροδάκια - Πλήρως επενδυμένη, με 2 ιμάντες για συγκράτηση ρούχων, επενδυμένο με μαλακό υλικό χώρο για υπολογιστή - Πρόσθετο εσωτερικό δίχτυ - Μεγάλη εμπρόσθια τσέπη με φερμουάρ, ενισχυμένο χώρισμα - και εσωτερικές πολυλειτουργικές τσέπες - Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου. 12 kg 60 x 53 x 39 cm 1

3

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 38,5 Λίτρα

50 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 22 x 35 x 50 cm

5’’

12’’, 1

22

PREMIUM

312

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΡΟΛΕΫ

cm

35 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

SOL'S

71130

Transit

ΤΣAΝΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤH ΑΠO ΠΟΛYEΣΤΕΡ 1680D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Μεγάλος κύριος χώρος για υπολογιστή - Πλήρως επενδυμένη με 2 τσέπες που κλείνουν με ιμάντες velcro - Μεγάλη εξωτερική τσέπη με ενίσχυση και διπλό χώρισμα 2 εξωτερικές εμπρόσθιες τσέπες με φερμουάρ - Οπίσθια εξωτερική τσέπη με φερμουάρ - Ανατομικό χερούλι μεταφοράς - Ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος ιμάντας ανάρτησης Οπίσθιος ιμάντας κατάλληλος για τοποθέτηση σε βαλίτσα τρόλεϊ. 15 kg 92 x 45 x 38 cm 1

10

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 16,6 Λίτρα

33 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 12 x 42 x 33 cm

12

cm

42 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

312

312

’’

5’’, 17

12’’, 1


ESSENTIAL

SOL'S

71000

Voyager

ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΘΟΡΥΒΑ ΡΟΔΑΚΙΑ

ΤΡΟΛΕΥ ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑΖ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Πολύ μεγάλο κεντρικό χώρισμα με φερμουάρ - Μπροστινές τσέπες με φερμουάρ με διπλό χώρισμα - Σκληρός πάτος μεγάλης αντοχής και πλήρως επενδυμένος - Εξωτερικές μπάρες βιδωμένες στον πάτο του σακ βουαγιάζ Λαβές και χερούλι μεταφοράς από νάυλον για άνετο κράτημα - Ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος νάϋλον ιμάντας ανάρτησης - Κρυμμένη λαβή μεταφοράς τρόλεϋ - «Αθόρυβα» ροδάκια. 18,1 kg 77 x 36 x 36 cm 6

34 cm

1

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 75,2 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 33 x 67 x 34 cm

33 cm

67 cm ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

385

ESSENTIAL

312

145

SOL'S

70900

Week-end

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Πολύ μεγάλο κεντρικό χώρισμα με κυκλικό φερμουάρ και διπλό οδηγό 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ - Μεγάλες μπροστινές θέσεις με φερμουάρ - Λαβές και χερούλι μεταφοράς από νάϋλον για άνετο κράτημα - Ρυθμιζόμενος και αποσπώμενος ιμάντας ανάρτησης από νάϋλον. 30 cm

20 kg 57 x 36 x 50 cm 1

20

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 48,4 Λίτρα

26 c

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 26 x 62 x 30 cm

62 cm

m

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ 145

319

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S

145 Red

400

986

312 Black

319 French navy

385 Graphite

400 Orange

986 Camo

313

ΤΣΑΝΤΕΣ

312


SPORTS

ESSENTIAL

STADIUM 72 70720

SOL'S

STADIUM 65 70650 ΔΙΧΡΩΜΟ ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑΖ / ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Άνοιγμα με διπλό φερμουάρ - Ακροθηλειά στον πάτο - Αποσπώμενος πάτος από πολυέστερ - Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - Ενισχυμένα πλαϊνά χερούλια μεταφοράς Αποσπώμενος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Άνοιγμα με διπλό φερμουάρ - Ακροθηλειά στον πάτο - Αποσπώμενος πάτος από πολυέστερ - Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - Αποσπώμενος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 93 Λίτρα

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 54,6 Λίτρα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 34 x 72 x 38 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 28 x 65 x 30 cm

26 kg 73 x 35 x 42 cm 1

20

34

22 kg 66 x 35 x 38 cm cm

1

72 cm

20

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

312

314

145

30 cm

ΔΙΧΡΩΜΟ ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑΖ / ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ 600D

38 cm

ESSENTIAL

SOL'S

28

cm

65 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

400

241


SPORTS

ESSENTIAL

SOL'S

LIGA 01205 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ 600D ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Μεγάλο άνοιγμα στην επάνω πλευρά με διπλό φερμουάρ - 1 πλαϊνή ισοθερμική τσέπη - 1 πλαϊνή θέση για παπούτσια - Πλαϊνή λεπτομέρεια με δίχτυ για καλύτερο εξαερισμό ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 25 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 40 x 25 x 23 cm 11 kg 43 x 33 x 45 cm 1

20 23 cm

40 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

973

886

952

894

ESSENTIAL

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ + ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΤΣΕΠΗ

SOL'S

CHAMP’S 01682 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ 600D ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - 100% πολυέστερ - Μεγάλος κεντρικός χώρος με διπλό φερμουάρ 1 μπροστινή τσέπη με φερμουάρ - 1 θήκη παπουτσιών στον πάτο με οπή εξαερισμού Ρυθμιζόμενοι και ενισχυμένοι ιμάντες μεταφοράς - Ενισχυμένη πλάτη ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - 17,5 Λίτρα ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - 30 x 45 x 13 cm 9,7 kg 49 x 37 x 60 cm 5

30

906

925

512

523

45 cm

917

13

ΘΗΚΗ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ & ΟΠΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

cm

30 cm

ZΣτάνταρ ζώνη εξατομίκευσηs (προτείνεται)

276 Bright green 280 Apple green 302 Lemon 312 Black

319 French navy 400 Orange 512 Kelly green / French navy 523 Aqua / Graphite grey

886 Black / Neon lime 894 Camo / Royal blue 906 White / Black 917 Black / Red

925 Red / French navy 952 Red / Graphite 973 Black / Graphite

315

ΤΣΑΝΤΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SOL’S 102 White 140 Fuchsia 145 Red 241 Royal blue


ƱƦƩƥƱƴƲƳƱƻƱƯƵƺƯ

ȇȚʌ;

ELASTANE

DENIM

Διαδικασία πλέξης που επιτρέπει στο ύφασμα να είναι εύκαμπτο και άνετο. Επίσης χρησιμοποιούμε βαμβάκι πενιέ για να είναι πιο άνετο.

Ελαστάνη: Συνθετική ίνα με βαμβάκι για μεγαλύτερη άνεση.

Ένα ποιοτικό υλικό χάρη στην πυκνή ύφανσή του. Το denim αποτελείται συνήθως από μπλε και λευκό ή εκρού νήμα. Είναι αναγνωρίσιμο από την σερζέ ύφανσή του.

ȆİȞȚȑȕĮȝȕȐțȚ

62)76+(//

ĭȁǿȈ

Με μεγάλες ίνες. Αποκαλείται έτσι γιατί οι ίνες έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες και οι κοντές ίνες κάνοντας το ύφασμα πιο απαλό και δυνατό. Είναι το κατάλληλο ύφασμα για τη ψηφιακή εκτύπωση.

Υλικό που αποτελείται από 3 στρώσεις : H εξωτερική στρώση έχει βάση το νεοπρένιο (neoprene) με τη προσθήκη ελαστίνης, το εξωτερικό αποτελείται από μίκρo-φλις με μια τεχνική στρώση ενδιάμεσα. Αυτό το ύφασμα είναι χαρακτηριστικό για τη θερμότητα του, είναι αδιάβροχο, διαπνέον και αντιανεμικό.

Βαριά jersey πλέξη από πολυεστέρα και βαμβάκι. Η εσωτερική του επιφάνεια έχει τριφτεί μετατρέποντάς το σε ζεστό και μαλακό ύφασμα.

ȃȒȝĮ5,1*6381

2;)25'

Όλα μας τα μπλουζάκια είναι κατασκευασμένα από νήμα υψηλής ποιότητας Ringspun που τα κάνει πιο απαλά, φοριούνται πιο εύκολα και δίνουν μια ευχάριστη παρουσία- η Ευρωπαϊκή ποιότητα ως απάντηση στα αμερικάνικα υφάσματα χρησιμοποιώντας βαμβάκι ανοιχτό στις άκρες, πιο απαλά υφασμένο και λιγότερο πολύπλοκο.

Απαλό και πολύ δυνατό ύφασμα που χρησιμοποιείται για πουκάμισα. Χρωματιστά νήματα χρησιμοποιούνται για το στρίφωμα και άσπρα για την κρόκη, δίνοντας έμφαση στο αποτέλεσμα της πλέξης.

-(56(< Αυτή η πλέξη κάνει το ύφασμα απαλό, δυνατό προσθέτοντας ένα απαλό άγγιγμα ιδανικό για όλα τα είδη εκτύπωσης.

ȆǿȀǼ Πικέ: Ένα πολύ άνετο ύφασμα που χρησιμοποιείται κυρίως για τα μπλουζάκια Πόλο. Το πικέ της SOL’S έχει εξαιρετικά απαλό άγγιγμα και είναι κατάλληλο για όλα τα είδη εκτύπωσης.

32/$5)/((&(

6/8%-(56(<

Μικροϊνες από πλεκτό πολυέστερ. Το υλικό έχει τριφτεί επιμελώς και στις 2 πλευρές και μοιάζει στο φλις. Όλα τα pollar fleece υφίστανται επεξεργασία κατά του κομπιάσματος.

Το 100% βαμβακερό Slub jersey είναι πιο απαλό, κομψό και μοντέρνο ύφασμα με ακανόνιστη πλέξη. Το slub είναι ένα εξαιρετικό ύφασμα για εκτύπωση.

316

TWILL Υφασμα από βαμβάκι ή μείγμα βαμβακιού με λεπτές πλάγιες ραβδώσεις.

)5(1&+7(55< Το French Terry ύφασμα (φούτερ αχνούδιαστο) έχει τη μια πλευρά ίσια και την άλλη πλευρά αχνούδιαστη. Η πλευρά αυτή χωρίς χνούδι επιτρέπει την καλύτερη απορρόφηση της υγρασίας και προσδίδει άνεση κατά τη χρήση.

ȃȒȝĮ Νήμα: Τα προϊόντα της SOL’S γίνονται με νήματα υψηλής ποιότητας – νούμερα νήματος 24, 26, 28, 30, 40 ανάλογα με το βάρος του υφάσματος. Όσο πιο πυκνό είναι το νήμα τόσο πιο βαρύ είναι το ύφασμα.

ȀȁȍȈȉȅȊĭǹȃȉȅȊȇīǿȀǹǼȆǿȉȇǼȆȅȊȂǼȃǹȅȇǿǹ īȚĮİȞįȪȝĮIJĮʌȡȠȝȩIJȚȠȞIJĮǼȣȡȦʌĮȚțȐıIJȐȞIJĮȡİȓȞĮȚȑȦȢȩıȠȞĮijȠȡȐIJȠȕȐȡȠȢIJȠȣȣijȐıȝĮIJȠȢțĮȚIJȠȝȑȖİșȠȢIJȠȣİȞįȪȝĮIJȠȢ


ƱƦƩƥƱƴƲƳƱƻƱƯƵƺƯ ȃǼǹȆȇȅȎȅȃȉǹ

7($5$:$<

7:,1 ȂİȝȚĮȝĮIJȚȐ IJıİțȐȡİIJİİȐȞIJȠ ȤȡȫȝĮȣʌȐȡȤİȚıİ ĮȞįȡȚțȩțĮȚȖȣȞĮȚțİȓȠ

6/,0),7 ȈIJİȞȒȖȡĮȝȝȒ

ƱƦƩƥƱƴƧƵƫƬƧƵƺƯ

81,6(; ȀĮIJȐȜȜȘȜȠȖȚĮȐȞįȡİȢ țĮȚȖȣȞĮȓțİȢ

$'-867('),7 ǼijĮȡȝȠıIJȒ ȖȡĮȝȝȒ

ƥƫƣƲƫƱƧƶƬƱƭƩƧưƣƵƱƮƫƬƧƶƴƩ

5(*8/$5),7 ǴıȚĮȖȡĮȝȝȒ imperial LSL W O M E N

M

$17,3,// İʌİȟİȡȖĮıȓĮȖȚĮ IJȠ3RODU)OHHFHʌȠȣ İȝʌȠįȓȗİȚIJȠȟȑijIJȚıȝĮ țĮȚIJȘijșȠȡȐİȟĮȚIJȓĮȢ IJȘȢIJȡȚȕȒȢ

'5<),7 īȡȒȖȠȡȠıIJȑȖȞȦȝĮ

($6<&$5( İʌİȟİȡȖĮıȓĮʌȠȣ įȚİȣțȠȜȪȞİȚIJȠʌȜȪıȚȝȠ țĮȚIJȠıȚįȑȡȦȝĮ ȝİȚȫȞİȚIJȘIJıȐțȚıȘ ʌȠȣįȘȝȚȠȣȡȖİȓIJĮȚĮʌȩ IJȠȞİȡȩıIJȠʌȜȪıȚȝȠ

+,*+9,6,%,/,7< ȆȡȠȧȩȞȝİijȦıijȠȡȠȪȤĮ țĮȚĮȞIJĮȞĮțȜĮıIJȚțȒ İʌȚijȐȞİȚĮȖȚĮȣȥȘȜȒ İȣțȡȓȞİȚĮțĮIJȐIJȘȞ įȚȐȡțİȚĮIJȘȢȝȑȡĮȢ țĮȚIJȘȢȞȪȤIJĮȢ

ȆȁȊȈǿȂȅȈȉȅȊȈ &

1,&.(/)5(( ǹʌȠȣıȚĮȞȚțİȜȚȠȣ

62)7(. ,1129$7,21 352&(66® ȂȚĮȝȠȞĮįȚțȒİʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȕĮȝȕĮțİȡȫȞȣijĮıȝȐIJȦȞ IJȘȢ62/¶6ȖȚĮȝȑȖȚıIJȘ ĮʌĮȜȩIJȘIJĮțĮȚȝİȖȐȜȘ ȚțĮȞȩIJȘIJĮİțIJȪʌȦıȘȢ

62)7728&+ ǿįȚĮȓIJİȡĮĮʌĮȜȩ ȐȖȖȚȖȝĮ

:$7(53522) ǼȚįȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮʌȠȣ ĮʌȠIJȡȑʌİȚIJȘįȚİȓıįȣıȘ IJȠȣȞİȡȠȪȜȩȖȦIJȘȢ İȚįȚțȒȢIJȠȣȢİʌȓıIJȡȦıȘȢ ǺĮșȝȩȢĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȓȘıȘȢ !PPțĮȚPP

:$7(55(3(//(17 ȆȡȠȧȩȞĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ǺĮșȝȩȢĮįȚĮȕȡȠȤȠʌȠȓȘıȘȢ PP

:,1'3522) ȊijȐıȝĮIJĮʌȠȣ ĮʌȠIJȡȑʌȠȣȞIJȘ įȚİȓıįȣıȘĮȑȡĮ

:$7(53522) %5($7+$%/( ǶijĮıȝĮĮįȚȐȕȡȠȤȠ țĮȚįȚĮʌȞȑȠȞ

(/$67$1(E

Ελαστινη

‡ǹʌȠıʌȫȝİȞȘİIJȚțȑIJĮıİıȣȝȝȩȡijȦıȘ ȝİIJȠȣȢİȣȡȦʌĮȧțȠȪȢțĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ

LARGE

/$5*(6,=(6 ȂİȖȑșȘĮʌȩ;/ ȒȃȠ ȝȑȤȡȚ ;/ ȒȃȠ

‡ǻȚĮIJȓșİIJĮȚıİțȐșİȞȑȠʌȡȠȧȩȞIJȠȣ

12/$%(/

ƣƬƱƮƩƲƫƱƲƳƣƬƵƫƬƱ

īȊȃǹǿȀǹ

ǹȃǻȇǹȈ

‡ǻȚĮijȠȡİIJȚțȩȝȑȖİșȠȢȖȚĮIJȠȞȐȞįȡĮțĮȚIJȘȖȣȞĮȓțĮ ‡ǹʌȠıʌȫȝİȞȘİıȦIJİȡȚțȒİIJȚțȑIJĮ7HDU$ZD\

12/$%(/5($'< )25%5$1',1* ǼIJȚțȑIJĮıIJȠȞȜĮȚȝȩȝȩȞȠȝİ IJȠȞȠȪȝİȡȠȤȦȡȓȢIJȘijȓȡȝĮ IJȘȢ62/¶VȖȚĮİȣțȠȜȩIJİȡȘ ʌȡȠıȦʌȠʌȠȓȘıȘ ǻİȓIJİıIJȘıİȜȓįĮ IJȘȜȓıIJĮʌȡȠȧȩȞIJȦȞ

7($5$:$< ǹʌȠıʌȫȝİȞȘİIJȚțȑIJĮ

68%/,0$7,2135,17,1* ǻȚĮįȚțĮıȓĮİțIJȪʌȦıȘȢȘȠʌȠȓĮ ȝʌȠȡİȓȞĮİijĮȡȝȠıIJİȓȝȩȞȠ ʌȐȞȦıİİʌȚijȐȞİȚĮȜİȣțȠȪ ʌȠȜȣȑıIJİȡțĮȚİʌȚIJȡȑʌİȚIJȘ įȚİȓıįȣıȘIJȠȣȤȡȫȝĮIJȠȢ țĮIJİȣșİȓĮȞȝȑıĮıIJȚȢȓȞİȢ

%(67'($/ ȉȠʌȚȠʌİIJȣȤȘȝȑȞȠ ʌȡȠȧȩȞIJȘȢıİȚȡȐȢ

25,*,1$/ ȆȡȠȧȩȞȝİʌȡȠıIJȚșȑȝİȞȘ ĮȟȓĮȤȐȡȘıIJȠıȤȑįȚȠțĮȚ IJȠȝȠȞĮįȚțȩIJȠȣıIJȣȜ

(66(17,$/ ȉȠʌȚȠʌİIJȣȤȘȝȑȞȠ ʌȡȠȧȩȞIJȘȢıİȚȡȐȢ ȝİİȟĮȚȡİIJȚțȒıȤȑıȘ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢIJȚȝȒȢ

35(0,80 ȆȡȠȧȩȞȝİȝİȖȐȜȘ ʌȡȠıIJȚșȑȝİȞȘĮȟȓĮȤȐȡȘ ıIJȘȞĮȞȫIJİȡȘʌȠȚȩIJȘIJĮ IJȦȞȣȜȚțȫȞIJȠȣıIJȘ ȖȡĮȝȝȒIJȠȣıIJȠȡȐȥȚȝȠ țĮȚıIJȠIJİȜİȓȦȝȐIJȠȣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Μέση ποσότητα, βάρος και μέγεθος βάση M ή L, ανάλογα το σχέδιο

PREMIUM

ESSENTIAL

BEST DEAL

5(9(56,%/( įȚʌȜȘȢȠȥİȦȢ

A/B

ΜΕΓΕΘΗ Οι διαστάσεις Α(ύψος) και Β(πλάτος) σημειώνονται σε εκατοστά (cm)

‡ȞȑȠȚțȦįȚțȠȓ1R/DEHOȖȚĮIJȠȒʌȡȠȧȩȞIJĮ ıIJȠıȪȞȠȜȠ ANFIELD 90210 - ATLETICO 01177 - ATLETICO KIDS 01176 - AZTECA 90208 - AZTECA KIDS 90209 - BERLIN MEN 01416 BERLIN WOMEN 01417 - BETTY 01433 - BORUSSIA 90102 - BRANDY MEN 01706 – BRANDY WOMEN 01707 - BRIDGET 01432 CALCIO 70160 - CAMO MEN 01188 - CAMO WOMEN 01187 - CAMP NOU 90300 - CAMP NOU KIDS 90301 - CHICAGO MEN 01412 CHICAGO WOMEN 01413 - CLASSICO 01717 - CLASSICO KIDS 01719 - COCKTAIL 01701 - GINGER MEN 01712 - GINGER WOMEN 01713 - GLORY MEN 01710 - GLORY WOMEN 01711 - GRIFFIN 01716 - GRIFFITH 01715 - IMPERIAL FIT 00580 - IMPERIAL FIT WOMEN 02080 - JAMAICA 01223 - JANEIRO 01697 - KICK 90700 - LONDON MEN 01410 - LONDON WOMEN 01411 - MAEVA 01703 - MAGMA MEN 01704 - MAGMA WOMEN 01705 - MARACANA 2 SSL 01638 - MARACANA KIDS 2 SSL 01639 - MARINE MEN 01402 - MARINE WOMEN 01403 - MARVIN 01698 - MARYLIN 11398 - MAUÏ 01702 - MELBA 01406 - MELODY 01189 METROPOLITAIN 02079 - MIA 01699 - MILD 11387 - MILES BABY 01401 - MILES KIDS 01400 - MILES MEN 01398 - MILES WOMEN 01399 - MILO KIDS 02087 - MILO MEN 02076 - MILO WOMEN 02077 - MIXED MEN 01182 - MIXED WOMEN 01181 - MOKA 00579 - MONUMENTAL 01690 - MONUMENTAL KIDS 01692 - MURPHY MEN 01836 - MURPHY WOMEN 01837 - MUST MEN 11403 - MUST WOMEN 11402 - NEW YORK MEN 01471 - NEW YORK WOMEN 01473 - OLIMPICO 01718 - OLIMPICO KIDS 01720 - ORGANIC BAMBINO 01192 - ORGANIC ISLAND 100 89005 - ORGANIC ISLAND 50 89003 - ORGANIC ISLAND 70 89004 - ORGANIC KIDS 11978 - ORGANIC MEN 11980 - ORGANIC WOMEN 11990 - ORGANIC ZEN 76900 - PANAME MEN 02081 - PANAME WOMEN 02082 - PENAROL 01693 - PENAROL KIDS 01694 - PHOENIX MEN 01708 - PHOENIX WOMEN 01709 - RAY MEN 01620 - RAY WOMEN 01621 - REGENT FIT 00553 - REGENT FIT KIDS 01183 - REGENT FIT WOMEN 02758 - RIDLEY MEN 01622 - RIDLEY WOMEN 01623 - RIO 01418 - ROCK MEN 46604 - ROCK WOMEN 46804 - ROSS MEN 02105 - ROSS WOMEN 02106 - RYAN MEN 02108 - RYAN WOMEN 02107 - SAN SIRO 2 01221 - SAN SIRO KIDS 2 01222 - SANDRO 01700 - SANDY 01689 - SCOOP 11393 - SHERPA 00584 - SILVER 47700 - SNAKE 47101 - SOCCER 00604 - SPIDER 01168 - ST GERMAIN 11808 - STAN 02088 - STONE 01714 - STONE KIDS 02092 - STUDIO MEN 01408 - STUDIO WOMEN 01409 - SUBLIMA 11775 - SYDNEY MEN 01414 - SYDNEY WOMEN 01415 - VOLCANO 01644 - VOLT 01646 - VOLTAGE 01645 - WEMBLEY KIDS SSL 90202 - WEMBLEY SSL 90200

317


ƸƳƺƮƣƵƱƭƱƥƫƱ WHITE

102/105

OFF WHITE

882

SILVER

900

METAL GREY

351

PURE GREY

342

PEARL GREY

343

MEDIUM GREY

340

LIGHT GREY

380

ARCTIC

345

OPAL GREY

382

URBAN GREY

383

PINK

147

ORCHID PINK

136

FLASH PINK

138

SUNSET PINK

130

FUCHSIA

140

RASPBERRY 142

CHILI

150

OXBLOOD

167

BURGUNDY 146

MEDIUM 164 BURGUNDY

TANGO RED 154

AMBER

304

HONEY

305

GOLD

301

LEMON

302

PALE YELLOW

261

JADE GREEN

274

MINT

285

GREEN SAGE

273

APPLE GREEN

ABSINTHE GREEN

265

LIME

281

PRO NAVY

317

FRENCH NAVY

319

DARK BLUE 228

ABYSS BLUE

232

DENIM BRUT

600

DENIM

244

SLATE BLUE 248

NIGHT BLUE

231

INDIGO

255

B BLUE

210

LILAK

701

LIGHT PURPLE

710

PURPLE

720

DARK PURPLE

712

BLUEBERRY 713

CHOCOLATE 398

HEATHER OXBLOOD

148

HEATHER 144 BURGUNDY

HEATHER RED

163

HEATHER KHAKI

288

HEATHER DENIM

HEATHER NAVY

NAVY

316/318

BRIGHT SKY

219

SKY 200/220/221 BLUE

HERITAGE BLUE

233

ICE BLUE

245

DUNE

118

BEIGE

CREAM

106

NATURAL

101

311

DEEP GREY 349 MELANGE

CHARCOAL MELANGE

348

HEATHER BLUE

HEATHER GREEN

262

114

280

DUCK BLUE 235

HEATHER

ASH

300

GREY 350/360 MELANGE

HEATHER BLACK

HEATHER JEANS

223

HEATHER INDIGO

HEATHER 218 LIGHT JEANS

239

236

222

322

ȉǹȋȇȍȂǹȉǹǼȃǻǼȋǼȉǹǿȃǹǻǿǹĭǼȇȅȊȃǹȃǹȁȅīǹȂǼȉǹȊȁǿȀǹȀǹǿȉǿȈǺǹĭǼȈ

318


2018 FLANNEL GREY

341

GRAPHITE

385

DARK GREY 384

MOUSE GREY

381

TITANIUM GREY

386

CHARCOAL GREY

CARMINE RED

155

RED

145

FLAMENCO RED

160

CARDINAL RED

159

PEPPER RED

162

BUD GREEN 284

BRIGHT GREEN

276

KELLY GREEN272

EMERALD

270

GREEN PRO

ULTRAMARINE 238

ROYAL BLUE

BUGATTI BLUE

247

OCEAN BLUE

234

DARK 394 CHOCOLATE

BROWN

396

DARK BROWN

399

EARTH

397

NEON ORANGE

404

NEON PINK

139

986

241/256

370

DEEP CHARCOAL GREY

373

BLACK

312

DEEP BLACK

309

PALE PINK

141

MEDIUM PINK

137

POPPY RED 165

HIBISCUS

168

BURNT ORANGE

403

ORANGE

400

APRICOT

401

CORAL

158

283

GOLF GREEN

275

FOREST GREEN

266

FIR GREEN

263

BOTTLE GREEN

264

DARK GREEN

277

PETROLEUM 249 BLUE

COBALT BLUE

229

MID BLUE

230

TURQUOISE 320

AQUA

321

CARRIBEAN 237 BLUE

ATOLL BLUE

225

LIGHT BLUE 240

ARMY

269

UMBER

406

ZINC

330

KHAKI

268

ROPE

SAND

115

CHESTNUT

NEON PINK 2 129

NEON CORAL

153

NEON GREEN

286

NEON LIME

282

WHITE 994 WHITE / RED 987 STRIPED / BLACK

WHITE / NAVY

904

ASH / LEMON

798

WHITE 504 STRIPPED BLUE

OXBLOOD / WHITE

502

FRENCH 912 NAVY / WHITE

123

111

ȃǼȅȃ

NEON YELLOW

306

ȂȅȉǿǺǹ

CAMOUFLAGE 926

CAMO

DARK 503 GREY / WHITE

WHITE / 989 FRENCH NAVY

319


ƧƶƳƧƵƩƳƫƱ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

00548 - GORDON MEN ---------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ -- 112 00550 - GORDON WOMEN ---------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --112 00551 - BUSINESS MEN -------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ ----88 00553 - REGENT FIT ------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------28 00554 - BUSINESS WOMEN -------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ ----88 00567 - BAXTER MEN -----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ ----96 00569 - BAXTER WOMEN -----------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 96 00570 - BROKER--------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 92 00571 - PRIME MEN -------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ----------------------------------- 65-243 00573 - PRIME WOMEN -------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ----------------------------------- 65-243 00574 - PORTLAND MEN -----------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ------------------------------------------- 70 00575 - PORTLAND WOMEN -----------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ------------------------------------------- 70 00576 - PATRIOT -------------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ------------------------------------------- 73 00577 - PASADENA MEN -----------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ------------------------------------------- 69 00578 - PASADENA WOMEN ------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ------------------------------------------- 69 00579 - MOKA -----------------------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 44 00580 - IMPERIAL FIT ----------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 29 00583 - BAMBINO -----------------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 201 00584 - SHERPA --------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 132 00586 - NOVA MEN --------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 143 00587 - NOVA WOMEN --------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 143 00588 - NEPAL-----------------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 147 00589 - NORTH Παιδικα -------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 210 00591 - GENTLEMEN-------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 115 00592 - SCORE-----------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 168 00593 - SWITCH --------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 168 00594 - LONG BEACH ------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 274 00595 - BOOSTER ------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 274 00596 - BUDDY ---------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 284 00597 - BLIZZARD -----------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 285 00598 - GATSBY --------------------------------------------ΓΡΑΒΑΤΕΣ ---------------------------------------------------------- 115 00599 - GALA Παιδικα ----------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 213 00604 - SOCCER---------------------------------------------SPORTS--------------------------------------------------------------- 238 01159 - SPORTY WOMEN -----------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 49 01166 - SPORTY Παιδικα ----------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 207 01168 - SPIDER ---------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 122 01169 - SHORE ----------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 166 01170 - RIDE WOMEN ----------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 180 01171 - SKATE -----------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 167 01172 - JORDAN WOMEN ----------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ --- 196-227 01173 - JORDAN MEN ----------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ --- 196-227 01174 - JUICY ------------------------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ --- 194-226 01175 - JUNE -------------------------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ --- 194-226 01176 - ATLETICO Παιδικα----------------------------SPORTS--------------------------------------------------------------- 232 01177 - ATLETICO ------------------------------------------SPORTS--------------------------------------------------------------- 233 01178 - SUPREME -----------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 126 01179 - PERFORMER WOMEN ---------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ------------------------------------------- 81 01180 - PERFORMER MEN ---------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ------------------------------------------- 81 01181 - MIXED WOMEN -------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 35 01182 - MIXED MEN -------------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 35 01183 - REGENT FIT Παιδικα -----------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 204 01184 - JOY ---------------------------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 47 01187 - CAMO WOMEN -------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 36 01188 - CAMO MEN -------------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 36 01189 - MELODY -------------------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 204 01190 - CADDY ----------------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ ---------------------------------------------------------- 266 01191 - PACHA ----------------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ ---------------------------------------------------------- 269 01192 - ORGANIC BAMBINO ------------------------GENERATION ORGANIC --------------------------- 200-260 01193 - RIDE MEN ----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 180 01194 - RACE WOMEN ---------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 152 01195 - RACE MEN ---------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 152 01196 - ACE ---------------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 281 01197 - BREEZE ---------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 283 01198 - BANDANA ----------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 280 01199 - BARNEY -------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 283 01201 - HIPSTER -------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 304 01202 - PERRY ----------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 304 01203 - PULSE-----------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 302 01204 - TRIBECA -------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 288 01205 - LIGA -------------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ -------------------------------------------------- 239-315 01208 - ATOLL 30 ------------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ ------------------------------------------------- 238-266 01209 - ATOLL 50 ------------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ ------------------------------------------------- 238-266 01210 - ATOLL 70 ------------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ ------------------------------------------------- 238-266 01211 - BABIB -----------------------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 201 01221 - SAN SIRO 2---------------------------------------SPORTS--------------------------------------------------------------- 233 01222 - SAN SIRO Παιδικα 2 ------------------------SPORTS--------------------------------------------------------------- 232 01223 - JAMAICA ------------------------------------------BEACHWEAR ----------------------------------------------------- 218 01394 - WALL STREET -----------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 307 01395 - MANHATTAN------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 307 01396 - PAPERBOY----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 306 01397 - HUDSON-------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 306 01398 - MILES MEN -------------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 40 01399 - MILES WOMEN --------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 40 01400 - MILES Παιδικα ---------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 203 01401 - MILES BABY -------------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 200

320

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

01402 - MARINE MEN ----------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 41 01403 - MARINE WOMEN ----------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 41 01406 - MELBA ---------------------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 38 01407 - PATRIOT WOMEN ----------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ------------------------------------------- 73 01408 - STUDIO MEN -----------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 135 01409 - STUDIO WOMEN -----------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 135 01410 - LONDON MEN ---------------------------------RUNNING & FITNESS ---------------------------------------- 225 01411 - LONDON WOMEN ----------------------------RUNNING & FITNESS ---------------------------------------- 225 01412 - CHICAGO MEN ---------------------------------RUNNING & FITNESS ---------------------------------------- 223 01413 - CHICAGO WOMEN ---------------------------RUNNING & FITNESS ---------------------------------------- 223 01414 - SYDNEY MEN ----------------------------------RUNNING & FITNESS ---------------------------------------- 223 01415 - SYDNEY WOMEN ----------------------------RUNNING & FITNESS ---------------------------------------- 223 01416 - BERLIN MEN -----------------------------------RUNNING & FITNESS ---------------------------------------- 225 01417 - BERLIN WOMEN ------------------------------RUNNING & FITNESS ---------------------------------------- 225 01418 - RIO ---------------------------------------------------RUNNING & FITNESS ---------------------------------------- 226 01424 - JULES MEN --------------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ------------ 191 01425 - JULES WOMEN---------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ------------ 191 01426 - BLAKE MEN--------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 89 01427 - BLAKE WOMEN--------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 89 01428 - BARNET MEN -----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 97 01429 - BARNET WOMEN -----------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 97 01430 - BELMONT MEN --------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 91 01431 - BELMONT WOMEN --------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 91 01432 - BRIDGET -------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 93 01433 - BETTY-----------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 93 01436 - WAVE MEN ---------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 159 01437 - WAVE WOMEN ---------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 159 01471 - NEW YORK MEN-------------------------------RUNNING & FITNESS ---------------------------------------- 229 01473 - NEW YORK WOMEN-------------------------RUNNING & FITNESS ---------------------------------------- 229 01560 - METAL PRO --------------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 251 01561 - SECTION PRO -----------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 253 01562 - IMPULSE PRO ----------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 250 01563 - RANGER PRO -----------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 252 01564 - BLOCK PRO---------------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 249 01565 - IMPACT PRO-------------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 251 01566 - FORCE PRO---------------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 253 01567 - MISSION PRO -----------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 250 01568 - WORKER PRO -----------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 252 01569 - SPEED PRO ---------------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 249 01615 - ROVER ----------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 177 01616 - REBEL -----------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 173 01617 - REMINGTON-------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 172 01618 - SHIFT ------------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 164 01619 - REX ---------------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 178 01620 - RAY MEN -----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 183 01621 - RAY WOMEN ------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 183 01622 - RIDLEY MEN-------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 182 01623 - RIDLEY WOMEN-------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 182 01624 - ROLLINGS MEN --------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 153 01625 - ROLLINGS WOMEN --------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 153 01638 - MARACANA 2 SSL----------------------------SPORTS--------------------------------------------------------------- 234 01639 - MARACANA 2 Παιδικα SSL -------------SPORTS--------------------------------------------------------------- 234 01644 - VOLCANO -----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 176 01645 - VOLTAGE -------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 175 01646 - VOLT -------------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 174 01647 - TRANSFORMER --------------------------------PROWEAR ------------------------------------------------- 154-247 01648 - BECKER MEN------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 94 01649 - BECKER WOMEN ------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 94 01650 - BEVERLY MEN ----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 90 01651 - BEVERLY WOMEN ----------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 90 01652 - TURBO ----------------------------------------------PROWEAR --------------------------------------------------146-246 01659 - JASPER --------------------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ -------------193 01660 - JACKSON -----------------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ -------------192 01661 - SONIC -----------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ---------------------------------------280 01662 - RAMSEY -------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ---------------------------------------279 01663 - PARKER --------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ---------------------------------------278 01664 - PITTSBURGH ------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ---------------------------------------282 01665 - BONUS ---------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ---------------------------------------282 01666 - MARSHALL --------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ---------------------------------------283 01667 - BALDWIN -----------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ---------------------------------------279 01668 - BUBBLE --------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ------------------------------218-277 01669 - BURTON -------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------299 01670 - OXFORD--------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------309 01671 - DISTRICT ------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------289 01672 - LENOX ----------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------288 01673 - VENDÔME ----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------294 01674 - FAME ------------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------292 01675 - LAGUNA -------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------292 01676 - MARINA -------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------292 01677 - LINCOLN-------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------297 01678 - KENSINGTON -----------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------296 01679 - BRIXTON-------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------296 01680 - COSMO ---------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------305 01681 - REFLECT -------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------300 01682 - CHAMP’S------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ---------------------------------------------------239-315

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

01683 - HAMILTON----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------289 01684 - FAUBOURG---------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------294 01685 - CONCORDE ---------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------294 01686 - COOPER --------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------297 01687 - TAYLOR ---------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ---------------------------------------278 01688 - DODGE----------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ---------------------------------------277 01689 - SANDY----------------------------------------------BEACHWEAR ------------------------------------------------------219 01690 - MONUMENTAL --------------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------237 01691 - SECURE PRO-------------------------------------PROWEAR -----------------------------------------------------------244 01692 - MONUMENTAL Παιδικα ------------------SPORTS----------------------------------------------------------------237 01693 - PENAROL -----------------------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------237 01694 - PENAROL Παιδικα ---------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------237 01697 - JANEIRO -------------------------------------------BEACHWEAR ------------------------------------------------------216 01698 - MARVIN -------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------31 01699 - MIA --------------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------31 01700 - SANDRO -------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ---------------------------------------------------------------133 01701 - COCKTAIL -----------------------------------------BEACHWEAR ------------------------------------------------------217 01702 - MAUÏ ------------------------------------------------BEACHWEAR ------------------------------------------------------217 01703 - MAEVA ---------------------------------------------BEACHWEAR ----------------------------------------------- 46-216 01704 - MAGMA MEN -----------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------27 01705 - MAGMA WOMEN -----------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------27 01706 - BRANDY MEN ----------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------71 01707 - BRANDY WOMEN ----------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------71 01708 - PHOENIX MEN ---------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------55 01709 - PHOENIX WOMEN ---------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------55 01710 - GLORY MEN--------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --109 01711 - GLORY WOMEN--------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --109 01712 - GINGER MEN -----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --111 01713 - GINGER WOMEN ------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --111 01714 - STONE ----------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ---------------------------------------------------------------120 01715 - GRIFFITH ------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --110 01716 - GRIFFIN --------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --110 01717 - CLASSICO -----------------------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------231 01718 - OLIMPICO-----------------------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------231 01719 - CLASSICO Παιδικα ---------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------230 01720 - OLIMPICO Παιδικα---------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------230 01721 - MERCURE PRO ---------------------------------PROWEAR -----------------------------------------------------------245 01722 - SIGNAL PRO -------------------------------------PROWEAR -----------------------------------------------------------245 01744 - GRAMERCY --------------------------------------ΠΟΔΙΕΣ ---------------------------------------------------------------116 01825 - REGENT WOMEN -----------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------19 01826 - JUSTIN WOMEN -------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------45 01836 - MURPHY MEN ---------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------33 01837 - MURPHY WOMEN ---------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------33 02014 - ROCKET MEN N ------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 181 02015 - ROCKET WOMEN N ------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 181 02071 - SPORTY LSL MEN N -----------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------50 02072 - SPORTY LSL WOMEN N -----------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------50 02073 - SPORTY TT MEN N -------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------51 02074 - IMPERIAL LSL MEN N --------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------43 02075 - IMPERIAL LSL WOMEN N --------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------43 02076 - MILO MEN N ----------------------------------GENERATION ORGANIC ------------------------------------ 259 02077 - MILO WOMEN N -----------------------------GENERATION ORGANIC ------------------------------------ 259 02078 - MILO Παιδικα N -----------------------------GENERATION ORGANIC ------------------------------------ 258 02079 - METROPOLITAN N -------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------32 02080 - IMPERIAL FIT WOMEN N ---------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------29 02081 - PANAME MEN N ----------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------67 02082 - PANAME WOMEN N ----------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------67 02083 - PERFECT LSL WOMEN N ----------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------75 02084 - JAKE MEN N -----------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ----195-227 02085 - JAKE WOMEN N -----------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ----195-227 02086 - AURORA N -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------293 02087 - PERFECT LSL MEN N ----------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------75 02088 - STAN N -------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ---------------------------------------------------------------123 02092 - STONES Παιδικα N -------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ --------------------------------------------------------------209 02093 - NORMAN MEN N ---------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 139 02094 - NORMAN WOMEN N ---------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 139 02097 - LUNA N -------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------293 02100 - BARRY MEN N --------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ ----95 02101 - BARRY WOMEN N --------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ ----95 02102 - BRODY MEN N -------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ ----87 02103 - BRODY WOMEN N -------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ ----87 02104 - GRANT N ----------------------------------------ΠΟΔΙΕΣ ---------------------------------------------------------------117 02105 - ROSS MEN N ----------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ -------------------185 02106 - ROSS WOMEN N ----------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ -------------------185 02107 - RYAN WOMEN N ----------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ -------------------187 02108 - RYAN MEN N ----------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ -------------------187 02109 - ROBYN N ----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ -------------------179 02110 - WALLACE N -----------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ -------------------160 02111 - CHILL N ------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------295 02112 - FEVER N -----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------295 02113 - UPTOWN N -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------290 02114 - PORTER N ---------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------291 02115 - FOXY N -------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ---------------------------------------276 02116 - LONGCHAMP N ------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ---------------------------------------276 02117 - SPORTY TT WOMEN N ------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------51

N = NEW


ȆȇȅȎȅȃȉȍȃǹȃǹȀȍǻǿȀȅ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

02118 - MOVE N ------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------291 02119 - ETOILE N -----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------295 02120 - JULES MEN - LENGTH 35 N ---------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ------------ 191 02121 - JAKE Παιδικα N ------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ --------------------------------------------------------------209 02122 - SUNSET N ---------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------------------------293 02756 - ROADY N ----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 171 02757 - RALPH N ----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 170 02758 - REGENT FIT WOMEN N ------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------28 02762 - JASPER WOMEN N ------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ------------ 193 02763 - BURMA MEN N -----------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --107 02764 - BURMA WOMEN N -----------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --107 11150 - VICTORY -------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------22 11155 - MASTER -------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------37 11165 - MINT ------------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------24 11190 - FUNKY ---------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------25 11195 - MILKY ----------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------25 11310 - PEOPLE --------------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------61 11313 - PACK ------------------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------78 11317 - PODIUM ------------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------77 11328 - STAR -------------------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------76 11329 - PANACH -------------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------78 11338 - PASSION ------------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------57 11342 - SUMMER II --------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------57 11344 - SUMMER II Παιδικα-------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ --------------------------------------------------------------207 11346 - PERFECT MEN ---------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------59 11347 - PERFECT WOMEN ---------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------59 11353 - WINTER II ----------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------77 11362 - SPRING II -----------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------61 11364 - SPIRIT-----------------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------62 11365 - PRACTICE ----------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------60 11366 - PRACTICE WOMEN --------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------60 11369 - PRINCE ---------------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------62 11376 - PRESCOTT WOMEN -------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------63 11377 - PRESCOTT MEN -------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------63 11380 - REGENT --------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------19 11385 - MELROSE -----------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------23 11386 - MISS -------------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------23 11387 - MILD-------------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------24 11388 - MOON ----------------------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------- 22-37 11398 - MARYLIN------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------38 11402 - MUST WOMEN --------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------39 11403 - MUST MEN --------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------39 11415 - VINTAGE Παιδικα -----------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 206 11418 - PALLADIUM -------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ--------------------------------------------79 11420 - MONARCH ---------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------42 11422 - MATCH----------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------48 11425 - MAJESTIC -----------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------42 11465 - JUSTIN ---------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------45 11475 - JANE -------------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------44 11490 - COCONUT -----------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------46 11500 - IMPERIAL ----------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------21 11502 - IMPERIAL WOMEN --------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------21 11770 - IMPERIAL Παιδικα ---------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ --------------------------------------------------------------206 11775 - SUBLIMA------------------------------------------T-SHIRTS ---------------------------------------------------------------26 11808 - SAINT-GERMAIN------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 47 11865 - MOODY --------------------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 24 11939 - SPORTY --------------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 49-226 11970 - REGENT Παιδικα ------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 205 11974 - MOJITO---------------------------------------------T-SHIRTS -------------------------------------------------------------- 46 11975 - MOSQUITO ---------------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 202 11978 - ORGANIC Παιδικα ----------------------------GENERATION ORGANIC ------------------------------------ 260 11980 - ORGANIC MEN ---------------------------------GENERATION ORGANIC ------------------------------------ 261 11981 - CHERRY --------------------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 205 11990 - ORGANIC WOMEN ---------------------------GENERATION ORGANIC ------------------------------------ 261 13249 - NEW SUPREME Παιδικα------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 208 13250 - NEW SUPREME --------------------------------ΦΟΥΤΕΡ----------------------------------------------------- 124-246 13251 - SLAM------------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 125 13255 - SLAM Παιδικα----------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 208 16000 - BOSTON--------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 103 16010 - BRISBANE ----------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 102 16020 - EMBASSY -----------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 103 16030 - ELITE ------------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 102 16040 - BALTIMORE --------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 101 16050 - BRISTOL -------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 100 16060 - EXECUTIVE ---------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 101 16070 - ESCAPE --------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 100 16080 - BROOKLYN ---------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 106 16090 - BEL-AIR --------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 106 17000 - BRIGHTON ---------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 99 17010 - EFFECT ---------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 99 17015 - EDEN ------------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 99 17020 - EXCESS ---------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 98 17030 - BROADWAY --------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --- 98 17040 - ENERGY -------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 104 17050 - ETERNITY ----------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 105

N = NEW

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

17060 - BRADFORD --------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 105 17070 - BERKELEY ----------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ - 104 32000 - SURF-------------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 165 32300 - SURF Παιδικα-----------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 210 43400 - RIVER -----------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 179 43500 - RECORD --------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 178 43630 - WILD ------------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 160 44001 - WINNER -------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 161 44002 - WARM ----------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 158 46000 - MISTRAL ------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 169 46600 - RELAX ----------------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 149 46601 - RALLYE MEN ------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 150 46602 - REPLAY MEN ------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 151 46603 - REPLAY Παιδικα-------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 211 46604 - ROCK MEN ---------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS -------------------------------- 155-184 46800 - ROXY ------------------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 149 46801 - RALLYE WOMEN -----------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 150 46802 - REPLAY WOMEN -----------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 151 46804 - ROCK WOMEN ---------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS -------------------------------- 155-184 46900 - SOUL MEN ---------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 130 47100 - SOUL WOMEN----------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 130 47101 - SNAKE ----------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 121 47200 - SUNDAE -------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 128 47300 - SCOTT -----------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 127 47400 - SODA -----------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 128 47700 - SILVER ----------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 131 47800 - SEVEN MEN -------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 129 47900 - SEVEN WOMEN -------------------------------ΦΟΥΤΕΡ-------------------------------------------------------------- 129 51000 - NORWAY ------------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 144 54500 - NORTH WOMEN ------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 141 55000 - NORTH----------------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 141 55500 - NORDIC --------------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 146 56000 - NESS -------------------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------------- 145 59000 - VIPER------------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 163 59100 - WELLS ----------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ------------------ 162 70100 - RIDER -----------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 303 70101 - RIDER Παιδικα ---------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 212 70160 - CALCIO ---------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 239 70200 - EXPRESS-------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 302 70600 - URBAN ---------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 301 70650 - STADIUM 65-------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ -------------------------------------------------- 239-314 70720 - STADIUM 72-------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ -------------------------------------------------- 239-314 70900 - WEEK-END ---------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 313 71000 - VOYAGER ------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 313 71100 - COLLEGE-------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 309 71110 - AIRPORT-------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 312 71130 - TRANSIT -------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 312 71200 - PROJECT -------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 311 71300 - CONFERENCE -----------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 308 71400 - CORPORATE--------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 308 71700 - CAMBRIDGE -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 311 71800 - MARBELLA ---------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 298 71900 - RIMINI ----------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 298 72101 - PIX ----------------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 298 72500 - SOHO 52-------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 299 72600 - SOHO 67-------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 299 73300 - CAMPUS-------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 310 73500 - FORUM ---------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 310 74300 - PREMIER ------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ----------------------------------------------------------- 310 76900 - ORGANIC ZEN ----------------------------------GENERATION ORGANIC ------------------------------------ 262 80500 - ZENITH PRO -------------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 254 80503 - EQUINOX PRO ----------------------------------PROWEAR ------------------------------------------------- 161-248 80600 - ACTIVE PRO--------------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 254 80601 - PROTECT PRO-----------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 254 80901 - JUPITER PRO ------------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 255 80902 - SOLSTICE PRO ----------------------------------PROWEAR ---------------------------------------------------------- 255 82000 - GLOBE ----------------------------------------------ΓΡΑΒΑΤΕΣ ---------------------------------------------------------- 115 83030 - JOGGER --------------------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ --- 196-227 88010 - GALA ------------------------------------------------ΠΟΔΙΕΣ -------------------------------------------------------------- 116 88020 - GREENWICH-------------------------------------ΠΟΔΙΕΣ -------------------------------------------------------------- 117 88100 - BUFFALO ------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 275 88101 - CHE---------------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 280 88103 - ARCTIC ---------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 285 88105 - PLAID -----------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 284 88107 - BULL-------------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 277 88109 - METEOR -------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 281 88110 - SUNNY ---------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 273 88111 - SUNNY Παιδικα -------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ------------------------------------------------------------- 212 88112 - SERPICO 55 --------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 284 88119 - BUZZ ------------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 272 88122 - BRONX ---------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ -------------------------------------- 282 89000 - ISLAND 50----------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ ---------------------------------------------------------- 267 89001 - ISLAND 70----------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ ---------------------------------------------------------- 267 89002 - ISLAND 100 -------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ ---------------------------------------------------------- 267 89003 - ORGANIC ISLAND 50 -----------------------GENERATION ORGANIC ------------------------------------ 263

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

89004 - ORGANIC ISLAND 70 -----------------------GENERATION ORGANIC ------------------------------------ 263 89005 - ORGANIC ISLAND 100 ---------------------GENERATION ORGANIC ------------------------------------ 263 89006 - LAGOON -------------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ -----------------------------------------------------------268 89007 - BAYSIDE 50 --------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ -----------------------------------------------------------268 89008 - BAYSIDE 70 --------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ -----------------------------------------------------------268 89009 - BAYSIDE 100 ------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ -----------------------------------------------------------268 89100 - PALACE---------------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ -----------------------------------------------------------259 89200 - ISLAND 30----------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ -----------------------------------------------------------267 90000 - GALAXY MEN -----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --113 90010 - GALAXY WOMEN -----------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --113 90011 - GOLDEN MEN-----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --114 90012 - GOLDEN WOMEN -----------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΠΟΥΛΟΒΕΡ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ & ΠΟΔΙΕΣ --114 90102 - BORUSSIA ----------------------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------232 90208 - AZTECA --------------------------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------235 90209 - AZTECA Παιδικα ------------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------235 90210 - ANFIELD -------------------------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------238 90300 - CAMP NOU ---------------------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------236 90301 - CAMP NOU Παιδικα-------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------236 90700 - KICK--------------------------------------------------SPORTS----------------------------------------------------------------238

321


ƧƶƳƧƵƩƳƫƱǼǿǻȍȃ ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

A ACE-01196 --------------------------------------------- ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 281 ACTIVE PRO-80600 --------------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 254 AIRPORT-71110 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 312 ANFIELD-90210 -------------------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 238 ARCTIC-88103----------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 285 ATLETICO Παιδικα-01176 ----------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 232 ATLETICO-01177 ------------------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 233 ATOLL 30-01208 ------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ------------------------------------------ 238 - 266 ATOLL 50-01209 ------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ------------------------------------------ 238 - 266 ATOLL 70-01210 ------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ------------------------------------------ 238 - 266 AURORA-02086 N ---------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 293 AZTECA Παιδικα-90209 -------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 235 AZTECA-90208 ---------------------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 235

B BABIB-01211-----------------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 201 BALDWIN-01667 -----------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 279 BALTIMORE-16040 --------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 101 T EXECUTIVE-16060 BAMBINO-00583 -----------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 201 BANDANA-01198 -----------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 280 BARNET MEN-01428 T -------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 97 BARNET WOMEN-01429 T --------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 97 BARNEY-01199 --------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 283 BARRY MEN-02100 T N -----------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 95 BARRY WOMEN-02101 T N -----------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 95 BAXTER MEN-00567 T --------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 96 BAXTER WOMEN-00569 T --------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 96 BAYSIDE 100-89009 ------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ--------------------------------------------------- 268 BAYSIDE 50-89007 --------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ--------------------------------------------------- 268 BAYSIDE 70-89008 --------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ--------------------------------------------------- 268 BECKER MEN-01648 T -------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 94 BECKER WOMEN-01649 T -------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 94 BEL-AIR-16090 --------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 106 BELMONT MEN-01430 T -----------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 91 BELMONT WOMEN-01431 T -----------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 91 BERKELEY-17070 -----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 104 T ENERGY-17040 BERLIN MEN-01416 T --------------------------RUNNING & FITNESS ----------------------------------- 225 BERLIN WOMEN-01417 T ---------------------RUNNING & FITNESS ----------------------------------- 225 BETTY-01433 -----------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 93 BEVERLY MEN-01650 T -----------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 90 BEVERLY WOMEN-01651 T ------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 90 BLAKE MEN-01426 T ----------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 89 BLAKE WOMEN-01427 T ----------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 89 BLIZZARD-00597 -----------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 285 BLOCK PRO-01564 -------------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 249 BONUS-01665 ---------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 282 BOOSTER-00595 ------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 274 BORUSSIA-90102 ----------------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 232 BOSTON-16000 --------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 103 T EMBASSY-16020 BRADFORD-17060 ---------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 105 T ETERNITY-17050 BRANDY MEN-01706 T ------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 71 BRANDY WOMEN-01707 T ------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 71 BREEZE-01197 ---------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 283 BRIDGET-01432 -------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 93 BRIGHTON-17000 ----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 99 T EDEN-17015 BRISBANE-16010 ----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 102 T ELITE-16030 BRISTOL-16050--------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 100 T ESCAPE-16070 BRIXTON-01679 -----------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 296 BROADWAY-17030 --------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 98 T EXCESS-17020 BRODY MEN-02102 N ---------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 87 BRODY WOMEN-02103 N ---------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 87 BROKER-00570 --------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 92 BRONX-88122----------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 282 BROOKLYN-16080----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 106 BUBBLE-01668 ------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ------------------------ 218 - 277 BUDDY-00596----------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 284 BUFFALO-88100 ------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 275 BULL-88107 -------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 277 BURMA MEN-02763 T N ----------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 107 BURMA WOMEN-02764 T N ----------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 107 BURTON-01669 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 299 BUSINESS MEN-00551 T ----------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 88 BUSINESS WOMEN-00554 T -----------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 88 BUZZ-88119-------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 272

C CADDY-01190 ----------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ--------------------------------------------------- 266 CALCIO-70160----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 239 CAMBRIDGE-71700 -------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 311

322

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

CAMO MEN-01188 T -----------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 36 CAMO WOMEN-01187 T -----------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 36 CAMP NOU Παιδικα-90301--------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 236 CAMP NOU-90300----------------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 236 CAMPUS-73300 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 310 CHAMP’S-01682 -----------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------ 239 - 315 CHE-88101 ---------------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 280 CHERRY-11981 --------------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 205 CHICAGO MEN-01412 T ------------------------RUNNING & FITNESS ----------------------------------- 223 CHICAGO WOMEN-01413 T -------------------RUNNING & FITNESS ----------------------------------- 223 CHILL-02111 N -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 295 CLASSICO Παιδικα-01719 ---------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 230 CLASSICO-01717 ----------------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 231 COCKTAIL-01701 ----------------------------------BEACHWEAR ---------------------------------------------- 217 COCONUT-11490 ------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 46 T MOJITO-11974 COLLEGE-71100 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 309 CONCORDE-01685 --------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 294 CONFERENCE-71300 ------------------------------ ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 308 COOPER-01686 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 297 CORPORATE-71400 --------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 308 COSMO-01680 ---------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 305

D-E DISTRICT-01671 ------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 289 DODGE-01688 ---------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 277 EDEN-17015 ------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 99 T BRIGHTON-17000 EFFECT-17010----------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 99 ELITE-16030 ------------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 102 T BRISBANE-16010 EMBASSY-16020 ------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 103 T BOSTON-16000 ENERGY-17040 --------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 104 T BERKELEY-17070 EQUINOX PRO-80503 -----------------------------PROWEAR ----------------------------------------- 161 - 248 ESCAPE-16070 ---------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 100 T BRISTOL-16050 ETERNITY-17050 -----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 105 T BRADFORD-17060 ETOILE-02119 N -----------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 295 EXCESS-17020 ---------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ ---------------------------- 98 T BROADWAY-17030 EXECUTIVE-16060 ----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 101 T BALTIMORE-16040 EXPRESS-70200 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 302

F-G FAME-01674 -----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 292 FAUBOURG-01684 --------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 294 FEVER-02112 N ------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 295 FORCE PRO-01566 --------------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 253 FORUM-73500 ---------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 310 FOXY-02115 N --------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 276 FUNKY-11190 ----------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 25 T MILKY-11195 GALA Παιδικα-00599-----------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 213 GALA-88010 ------------------------------------------ΠΟΔΙΕΣ ------------------------------------------------------ 116 GALAXY MEN-90000 T -------------------------- ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 113 GALAXY WOMEN-90010 T --------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 113 GATSBY-00598 ---------------------------------------ΓΡΑΒΑΤΕΣ --------------------------------------------------- 115 GENTLEMEN-00591 -------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 115 GINGER MEN-01712 T -------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 111 GINGER WOMEN-01713 T --------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 111 GLOBE-82000 ----------------------------------------ΓΡΑΒΑΤΕΣ --------------------------------------------------- 115 GLORY MEN-01710 T ---------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 109 GLORY WOMEN-01711 T ----------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 109 GOLDEN MEN-90011 T -------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 114 GOLDEN WOMEN-90012 T --------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 114 GORDON MEN-00548 T ------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 112 GORDON WOMEN-00550 T -------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 112 GRAMERCY-01744 --------------------------------ΠΟΔΙΕΣ ------------------------------------------------------ 116 GRANT-02104 N -----------------------------------ΠΟΔΙΕΣ ------------------------------------------------------ 117 GREENWICH-88020 -------------------------------ΠΟΔΙΕΣ ------------------------------------------------------ 117 GRIFFIN-01716 -------------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 110 GRIFFITH-01715 -----------------------------------ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΠΟΥΛΟΒΕΡ -------------------------- 110

H-I HAMILTON-01683 ---------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 289 HIPSTER-01201 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 304 HUDSON-01397 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 306 IMPACT PRO-01565 ------------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 251 IMPERIAL FIT-00580 T -------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 29 IMPERIAL FIT WOMEN-02080 T N -------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 29 IMPERIAL Παιδικα-11770 ---------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 206 IMPERIAL LSL MEN-02074 T N ------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 43 IMPERIAL LSL WOMEN-02075 T N ------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 43 IMPERIAL-11500 T -------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 21 IMPERIAL WOMEN-11502 T -----------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 21

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

IMPULSE PRO-01562 ----------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 250 ISLAND 100-89002 --------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ--------------------------------------------------- 267 ISLAND 30-89200 ----------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ--------------------------------------------------- 267 ISLAND 50-89000 ----------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ--------------------------------------------------- 267 ISLAND 70-89001 ----------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ--------------------------------------------------- 267

J-K JACKSON-01660 ------------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ----------- 192 JAKE Παιδικα-02121 N ------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 209 JAKE MEN- 02084 T N -------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ -- 195 - 227 JAKE WOMEN- 02085 T N --------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ -- 195 - 227 JAMAICA-01223-------------------------------------BEACHWEAR ---------------------------------------------- 218 JANE-11475 -------------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 44 JANEIRO-01697 ------------------------------------BEACHWEAR ---------------------------------------------- 216 JASPER-01659 --------------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ----------- 193 JASPER WOMEN-02762 T N ----------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ----------- 193 JOGGER-83030---------------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ -- 196 - 227 JORDAN MEN-01173 T -------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ -- 196 - 227 JORDAN WOMEN-01172 T --------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ -- 196 - 227 JOY-01184 ---------------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 47 JUICY-01174 ------------------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ -- 194 - 226 JULES MEN-LENGHT 35-02120 T N -----ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ----------- 191 JULES MEN-01424 T -----------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ----------- 191 JULES WOMEN-01425 T -----------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ ----------- 191 JUNE-01175 -------------------------------------------ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ & ΣΟΡΤΣ -- 194 - 226 JUPITER PRO-80901 ------------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 255 JUSTIN-11465 T -----------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 45 JUSTIN WOMEN-01826 T ---------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 45 KENSINGTON-01678 -----------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 296 KICK-90700--------------------------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 238

L LAGOON-89006--------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ--------------------------------------------------- 268 LAGUNA-01675 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 292 LENOX-01672 ----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 288 LIGA-01205--------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------ 239 - 315 LINCOLN-01677 ------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 297 LONDON MEN-01410 T ------------------------- RUNNING & FITNESS ---------------------------------- 225 LONDON WOMEN-01411 T -------------------RUNNING & FITNESS ----------------------------------- 225 LONG BEACH-00594-------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 274 LONGCHAMP-02116 N --------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 276 LUNA-02097 N -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 293

M MAEVA-01703 ---------------------------------------BEACHWEAR --------------------------------------- 46 - 216 MAGMA MEN-01704 T -------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 27 MAGMA WOMEN-01705 T --------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 27 MAJESTIC-11425 -----------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 42 T MONARCH-11420 MANHATTAN-01395 ------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 307 MARACANA 2 Παιδικα SSL-01639 ---------SPORTS ------------------------------------------------------ 234 MARACANA 2 SSL-01638 -----------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 234 MARBELLA-71800 ---------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 298 MARINA-01676 ------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 292 MARINE MEN-01402 T -------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 41 MARINE WOMEN-01403 T --------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 41 MARSHALL-01666 ---------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 283 MARVIN-01698 -------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 31 T MIA-01699 MARYLIN-11398 ------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 38 MASTER-11155 --------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 37 T MOON-11388 MATCH-11422 ----------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 48 MAUÏ-01702 -----------------------------------------BEACHWEAR ---------------------------------------------- 217 MELBA-01406----------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 38 MELODY-01189 --------------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 204 MELROSE-11385 ------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 23 MERCURE PRO-01721 ---------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 245 METAL PRO-01560 --------------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 251 METEOR-88109--------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 281 METROPOLITAN-02079 N ---------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 32 MIA-01699 --------------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 31 T MARVIN-01698 MILD-11387 ------------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 24 MILES BABY-01401--------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 200 MILES Παιδικα-01400 ---------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 203 MILES MEN-01398 T ----------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 40 MILES WOMEN-01399 T -----------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 40 MILKY-11195 -----------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 25 T FUNKY-11190 MILO Παιδικα-02078 N ------------------------GENERATION ORGANIC-------------------------------- 258 MILO MEN-02076 T N --------------------------GENERATION ORGANIC-------------------------------- 259 MILO WOMEN-02077 T N --------------------GENERATION ORGANIC-------------------------------- 259 MINT-11165-------------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 24 MISS-11386 -------------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 23 MISSION PRO-01567 ----------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 250 MISTRAL-46000 -------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 169

T = TWIN

N = NEW


ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

MIXED MEN-01182 T ----------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 35 MIXED WOMEN-01181 T ----------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 35 MOJITO-11974 ---------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 46 T COCONUT-11490 MOKA-00579 -----------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 44 MONARCH-11420 ----------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 42 T MAJESTIC-11425 MONUMENTAL Παιδικα-01692 -------------SPORTS ------------------------------------------------------ 237 MONUMENTAL-01690 ---------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 237 MOODY-11865 ---------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 24 MOON-11388 -----------------------------------------T-SHIRTS ----------------------------------------------- 22 - 37 T MASTER-11155 MOSQUITO-11975----------------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 202 MOVE-02118 N -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 291 MURPHY MEN-01836 T ------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 33 MURPHY WOMEN-01837 T -----------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 33 MUST MEN-11403 T -----------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 39 MUST WOMEN-11402 T ------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 39

N NEPAL-00588 -----------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 147 NESS-56000 -------------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 145 NEW SUPREME Παιδικα-13249 -------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 208 NEW SUPREME-13250 ---------------------------ΦΟΥΤΕΡ -------------------------------------------- 124 - 246 NEW YORK MEN-01471 T ---------------------RUNNING & FITNESS ----------------------------------- 229 NEW YORK WOMEN-01473 T ----------------RUNNING & FITNESS ----------------------------------- 229 NORDIC-55500 --------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 146 NORMAN MEN-02093 T N -------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 139 NORMAN WOMEN-02094 T N --------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 139 NORTH-55000 T -----------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 141 NORTH WOMEN-54500 T ---------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 141 NORTH Παιδικα-00589--------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 210 NORWAY-51000 -------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 144 NOVA MEN-00586 T -----------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 143 NOVA WOMEN-00587 T ------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 143

O OLIMPICO Παιδικα-01720 --------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 230 OLIMPICO-01718 ----------------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 231 ORGANIC BAMBINO-01192--------------------GENERATION ORGANIC----------------------- 200 - 260 ORGANIC ISLAND 100-89005-----------------GENERATION ORGANIC-------------------------------- 263 ORGANIC ISLAND 50-89003-------------------GENERATION ORGANIC-------------------------------- 263 ORGANIC ISLAND 70-89004-------------------GENERATION ORGANIC-------------------------------- 263 ORGANIC Παιδικα-11978 ----------------------GENERATION ORGANIC-------------------------------- 260 ORGANIC MEN-11980 T ------------------------GENERATION ORGANIC ------------------------------- 261 ORGANIC WOMEN-11990 T ------------------GENERATION ORGANIC-------------------------------- 261 ORGANIC ZEN-76900 -----------------------------GENERATION ORGANIC-------------------------------- 262 OXFORD-01670 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 309

P PACHA-01191 ----------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ--------------------------------------------------- 269 PACK-11313 -------------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 78 T PANACH-11329 PALACE-89100 ---------------------------------------ΠΕΤΣΕΤΕΣ--------------------------------------------------- 269 PALLADIUM-11418 --------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 79 PANACH-11329 --------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 78 T PACK-11313 PANAME MEN-02081 T N --------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 67 PANAME WOMEN-02082 T N ---------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 67 PAPERBOY-01396 ----------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 306 PARKER-01663 -------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 278 PASADENA MEN-00577 T ---------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 69 PASADENA WOMEN-00578 T ----------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 69 PASSION-11338 -------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 57 T SUMMER II-11342 PATRIOT-00576 T ---------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 73 PATRIOT WOMEN-01407 T -------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 73 PENAROL Παιδικα-01694 --------------------- SPORTS ------------------------------------------------------ 237 PENAROL-01693 -----------------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 237 PEOPLE-11310---------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 61 T SPRING II-11362 PERFECT LSL MEN-02087 T N -------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 75 PERFECT LSL WOMEN-02083 T N -------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 75 PERFECT MEN-11346 T ------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 59 PERFECT WOMEN-11347 T -------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 59 PERFORMER MEN-01180 T ------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 81 PERFORMER WOMEN-01179 T -------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 81 PERRY-01202-----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 304 PHOENIX MEN-01708 T -----------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 55 PHOENIX WOMEN-01709 T ------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 55 PITTSBURGH-01664 -----------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 282 PIX-72101----------------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 298 PLAID-88105 ----------------------------------------- ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 284 PODIUM-11317 -------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 77 T WINTER II-11353 PORTER-02114 N ---------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 291 PORTLAND MEN-00574 T ---------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 70 PORTLAND WOMEN-00575 T ---------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 70 PRACTICE-11365 T -------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 60

T = TWIN

N = NEW

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

PRACTICE WOMEN-11366 T -----------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 60 PREMIER-74300 ------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 310 PRESCOTT MEN-11377 T ----------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 63 PRESCOTT WOMEN-11376 T -----------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 63 PRIME MEN-00571 T ----------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ---------------------------- 65 - 243 PRIME WOMEN-00573 T ----------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ---------------------------- 65 - 243 PRINCE-11369 ---------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 62 PROJECT-71200 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 311 PROTECT PRO-80601 -----------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 254 PULSE-01203 -----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 302

R RACE MEN-01195 T ------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 152 RACE WOMEN-01194 T ------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 152 RALLYE MEN-46601 T ---------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 150 RALLYE WOMEN-46801 T ---------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 150 RALPH-02757 N -----------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 170 RAMSEY-01662 -------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 279 RANGER PRO-01563 -----------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 252 RAY MEN-01620 T -------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 183 RAY WOMEN-01621 T --------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 183 REBEL-01616 ----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 173 RECORD-43500 --------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 178 REFLECT-01681 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 300 REGENT FIT-00553 T ----------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 28 REGENT FIT WOMEN-02758 T N ----------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 28 REGENT FIT Παιδικα-01183-------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 204 REGENT-11380 T ----------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 19 REGENT WOMEN-01825 T --------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 19 REGENT Παιδικα-11970 ------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 205 RELAX-46600 -----------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 149 T ROXY-46800 REMINGTON-01617 ------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 172 REPLAY Παιδικα-46603 -------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 211 REPLAY MEN-46602 T --------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 151 REPLAY WOMEN-46802 T ---------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 151 REX-01619 --------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 178 RIDE MEN-01193 T -------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 180 RIDE WOMEN-01170 T -------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 180 RIDER Παιδικα-70101 --------------------------- ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 212 RIDER-70100 -----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 303 RIDLEY MEN-01622 T --------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 182 RIDLEY WOMEN-01623 T ---------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 182 RIMINI-71900----------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 298 RIO-01418 ---------------------------------------------RUNNING & FITNESS ----------------------------------- 226 RIVER-43400 -----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 179 ROADY-02756 N -----------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 171 ROBYN-02109 N -----------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 179 ROCK MEN-46604 T ------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS -------------------------- 155 - 184 ROCK WOMEN-46804 T ------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS -------------------------- 155 - 184 ROCKET MEN-02014 T N ---------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 181 ROCKET WOMEN-02015 T N ---------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 181 ROLLINGS MEN-01624 T ----------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 153 ROLLINGS WOMEN-01625 T ----------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 153 ROSS MEN-02105 T N --------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 185 ROSS WOMEN-02106 T N --------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 185 ROVER-01615 ---------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 177 ROXY-46800 ------------------------------------------ΦΛΙΣ & SOFTSHELLS ----------------------------------- 149 T RELAX-46600 RYAN MEN-02108 T N ------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 187 RYAN WOMEN-02107 T N -------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 187

S SAINT-GERMAIN-11808-------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 47 SAN SIRO Παιδικα 2-01222 -------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 232 SAN SIRO 2-01221 ---------------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 233 SANDRO-01700 -------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 133 SANDY-01689 ---------------------------------------BEACHWEAR ---------------------------------------------- 219 SCORE-00592 -----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 168 SCOTT-47300 -----------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 127 SECTION PRO-01561 -----------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 253 SECURE PRO-01691 ------------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 244 SERPICO 55-88112 --------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 284 SEVEN MEN-47800 T ----------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 129 SEVEN WOMEN-47900 T ----------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 129 SHERPA-00584 --------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 132 SHIFT-01618 ----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 164 SHORE-01169 ----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 166 SIGNAL PRO-01722 -------------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 245 SILVER-47700 ----------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 131 SKATE-01171 ----------------------------------------- ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 167 SLAM Παιδικα-13255 ----------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 208 SLAM-13251 ------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 125 SNAKE-47101 ----------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 121 SOCCER-00604 ---------------------------------------SPORTS ------------------------------------------------------ 238 SODA-47400 ------------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 128 T SUNDAE-47200 SOHO 52-72500 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 299 SOHO 67-72600 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 299

Art direction / Initial creation: L’AGENCE DE PRESSE • Making: POINT 11 • Photos: HÉLÈNE PERRY • Printing: Imprimerie MORAULT - France

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ

SOLSTICE PRO-80902-----------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 255 SONIC-01661 ----------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 280 SOUL MEN-46900 T ------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 130 SOUL WOMEN-47100 T ------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 130 SPEED PRO-01569 --------------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 249 SPIDER-01168 ---------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 122 SPIRIT-11364-----------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 62 SPORTY Παιδικα-01166 ------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 207 SPORTY LSL MEN-02071 T N ---------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 50 SPORTY LSL WOMEN-02072 T N ---------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 50 SPORTY TT MEN-02073 T N -----------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 51 SPORTY TT WOMEN-02117 T N -----------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 51 SPORTY-11939 T ----------------------------------T-SHIRTS --------------------------------------------- 49 - 226 SPORTY WOMEN-01159 T --------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 49 SPRING II-11362 -----------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 61 T PEOPLE-11310 STADIUM 65-70650 -------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------ 239 - 314 STADIUM 72-70720 -------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ ------------------------------------------ 239 - 314 STAN-02088 N --------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 123 STAR-11328 -------------------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 76 STONE Παιδικα-02092 N ----------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 209 STONE-01714 ----------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 120 STUDIO MEN-01408 T --------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 135 STUDIO WOMEN-01409 T ---------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 135 SUBLIMA-11775 ------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 26 SUMMER II Παιδικα-11344 -------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 207 SUMMER II-11342 ---------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 57 T PASSION-11338 SUNDAE-47200 --------------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 128 T SODA-47400 SUNNY Παιδικα-88111 --------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 212 SUNNY-88110 ----------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 273 SUNSET-02122 N ----------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 293 SUPREME-01178 -----------------------------------ΦΟΥΤΕΡ ----------------------------------------------------- 126 SURF Παιδικα-32300-----------------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 210 SURF-32000-------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 165 SWITCH-00593 --------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 168 SYDNEY MEN-01414 T --------------------------RUNNING & FITNESS ----------------------------------- 223 SYDNEY WOMEN-01415 T --------------------RUNNING & FITNESS ----------------------------------- 223

T TAYLOR-01687 --------------------------------------ΚΑΠΕΛΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ --------------------------------- 278 TRANSFORMER-01647 --------------------------PROWEAR ----------------------------------------- 154 - 247 TRANSIT-71130 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 312 TRIBECA-01204 -------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 288 TURBO-01652 --------------------------------------PROWEAR ----------------------------------------- 146 - 246

U-V UPTOWN-02113 N --------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 290 URBAN-70600 ---------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 301 VENDÔME-01673 ----------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 294 VICTORY-11150 -------------------------------------T-SHIRTS ------------------------------------------------------ 22 T MOON-11388 VINTAGE Παιδικα-11415 -----------------------ΠΑΙΔΙΚΑ ----------------------------------------------------- 206 VIPER-59000 -----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 163 VOLCANO-01644 -----------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 176 VOLT-01646 ------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 174 VOLTAGE-01645 ------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 175 VOYAGER-71000 ------------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 313

W-Z WALL STREET-01394------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 307 WALLACE-02110 N -------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 160 WARM-44002 ----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 158 WAVE MEN-01436 T -----------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 159 WAVE WOMEN-01437 T -----------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 159 WEEK-END-70900----------------------------------ΤΣΑΝΤΕΣ --------------------------------------------------- 313 WELLS-59100 ----------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 162 WILD-43630 ------------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 160 WINNER-44001 -------------------------------------ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ, ΓΙΛΕΚΑ & ΤΖΑΚΕΤ ---------------- 161 WINTER II-11353 -----------------------------------ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΟΛΟ ------------------------------------- 77 T PODIUM-11317 WORKER PRO-01568 ----------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 252 ZENITH PRO-80500--------------------------------PROWEAR -------------------------------------------------- 254

323


SOL’S AVAILABLE ALGERIA ARMENIA AUSTRIA BELARUS BELGIUM BULGARIA CAMEROON CONGO CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE FRENCH GUYANA FRENCH POLYNESIA GABON GEORGIA GERMANY GREECE GUADELOUPE GUINEA HUNGARY ICELAND IRAN IRELAND ITALY ISRAEL IVORY COAST KAZAKHSTAN

LATVIA LITHUANIA LUXEMBOURG MALTA MARTINIQUE MAYOTTE MOROCCO NETHERLANDS NEW CALEDONIA NEW ZEALAND NORWAY POLAND PORTUGAL QATAR REUNION ROMANIA RUSSIA SAINT MARTIN SENEGAL SERBIA SINGAPORE SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND THE UNITED ARAB EMIRATES TUNISIA UKRAINE UNITED KINGDOM

Ε∆ΡΑ ΒΙ.ΠΕ. Θέρµης 57001 Θεσ/νίκη Τ. 2310 463784 info@livardas.gr ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφ. Βουλιαγµένης 122, 16777 Ελληνικό Τ. 210 9609200 athens@livardas.gr

WWW.SOLS-EUROPE.COM

www.livardas.gr

Profile for Gift Catalog

Sols2018 gre bd  

Sols2018 gre bd  

Advertisement