Page 1

PRESENTATION PORTFOLIO KAMONSORN CHUENSIWA


BABY THESIS : BOOKLET


BABY THESIS ทดลองทาก่อนผลงานจริง โดยเลือกทาหนังสือแนะนา 6 ชนเผ่า ทางภาคเหนือ ได้แก่ เมี่ยน กระเหรี่ยง ม้ง อาข่า ลาหู่ และลีซู่ ทาให้กับ องค์กรพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า ทางภาคเหนือ ของ มูลนิธิ กระจกเงา เป็นการส่งเสริม ให้คนหันมารู้จัก 6 ชนเผ่า ที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือ


PROJECT FINAL

เป็นการออกแบบหนังสือภาพประกอบ ‘เป็นไทย’ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถี และเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยนา เสนอเรือ่ งราวและหัวข้อต่างๆ ผ่านการ เรียงลาดับตามตัวอักษร ก.ไก่-ฮ.ฮูก Concept ของงานคื อ Bookpacking เป็ น รู ป แบบของหนั ง สื อ ที่ สื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง backpack แบบไทยๆ ด้ ว ยถุ ง สายรุ้ ง ของคนไทยแทนที่ จ ะเป็ น กระเป๋ า เดิ น ทางแบบสากลที่ เ ห็ น กั น อยู่ ทั่ ว ไป โดยคลุ ม Mood และโทนสี ข องตั ว งานให้ อ อกมาเป็ น แนวแบบ Retro


PROJECT FINAL


BOOKMARK


POSTCARD


POSTCARD


ILLUSTRATION


CARICATURE


ADVERTISING


MAGAZINE


BOOKLET

ออกแบบสื่ อ แนะนาหนั ง สื อ ที่ มี ว างขายบนแผง เพื่ อ ให้ บุ ค คลทั่ ว ไปเมื่ อ เห็ น หนั ง สื อ แนะนาหนั ง สื อ นี้ แ ล้ ว จะสามารถเข้ า ใจเรื่ อ งราวได้ อ ย่ า งกระชั บ โดยเลื อ กเอาหนั ง สื อ วรรณกรรมเรื่ อ ง ‘ถั่ ว งอกกั บ หั ว ไฟ’ มาทา ด้ ว ยการดึ ง เอาคาพู ด และบุ ค ลิ ก ของตั ว ละครที่ เ ห็ น อย่ า งได้ ชั ด เจนออกมานาเสนอ


THANK YOU

GIFFU's Portfolio  

GIFFU's portfolio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you