Page 1

Gietrzwa∏dzka Nr 16-17/432-433 • cena 0,5 z∏

dwutygodnik Gminy Gietrzwa∏d

„KARTOFLANKA” W NATERKACH Historia ziemniaków na naszych ziemiach nie jest a˝ tak d∏uga, bo si´ga czasów wielkich odkryç geograficznych, ale najwyraêniej przypad∏ on do gustu rodakom, bo sta∏ si´ podstawowym sk∏adnikiem polskiego obiadu. W pewnej miejscowoÊci niedaleko S∏upska postawiono pomnik, a na cokole króluje pospolity kartofel. I nie ma si´ co dziwiç, poniewa˝ ten kartofel nie raz by∏ ratunkiem dla ludzi w okresach g∏odu, kl´sk i wojen. Dzisiaj coraz mniej ludzi pami´ta dymy snujàce si´ po kartofliskach i potrafi czuç smak pieczonych na polu, w ∏´cinach, ziemniaków. W naszej tradycji wykopki traktowane by∏y niemal˝e jak ˝niwa, bo plony dawa∏y ludziom bezpiecznà egzystencj´ do nast´pnych zbiorów. Nie postawiliÊmy w naszej gminie pomników, ale poprzez doroczne festyny w Naterkach pami´tamy o poczciwym kartoflu i przy tej okazji bawimy si´ koƒczàc okres plenerowych imprez. Trzynastego wrzeÊnia by∏o, jak na te por´ roku zimno, a mimo to Na Rozdro˝u zebra∏a si´ spora gromadka ludzi, aby uczestniczyç we wspólnej zabawie. Najpierw rozstrzygni´ty zosta∏ konkurs na najsmaczniejszà potraw´ z ziemniaka. Jak mawiali staro˝ytni: „De gustibus non disputandum” czyli o gustach si´ nie dyskutuje, co akurat w najwi´kszym stopniu mo˝e dotyczyç jedzenia, to jednak zosta∏a powo∏ana komisja pod przewodnictwem Barbary Ma∏kowskiej z Gietrzwa∏du, która mia∏a ustaliç kolejnoÊç zg∏oszonych daƒ. Zadanie nie by∏o ∏atwe, bo w zasadzie ka˝da potrawa mog∏a byç pierwsza. Ostatecznie zwyci´stwo i nagrod´ w postaci patelni zdoby∏a Urszula Bartkowska, a dwa nast´pne miejsca „wyprodukowano” w kuchni Bo˝eny i Stanis∏awa Mackiewiczów. Przy okazji og∏oszono wyniki innego wiejskiego konkursu „Ogród przed p∏otem” Naterki bra∏y w tym roku udzia∏ w wojewódzkim konkursie na czystà zagrod´ i estetycznà wieÊ. PodejÊcie do konkursu by∏o zró˝nicowane i nadal pozosta∏o par´ miejsc normalnie haƒbiàcych t´ niebrzydkà miejscowoÊç. Bezapelacyjnie pierwsze miejsce przyznano Paƒstwu Teresie i Alfredowi Radowskim z ulicy Diamentowej, którzy od lat piel´gnujà nie tylko swojà posesj´, ale te˝ jej otoczenie. Nie by∏oby dobrej zabawy bez tytu∏owej kartoflanki. Ugotowana przez miejscowe gospodynie, serwowana by∏a za darmo i do woli. Jak to zwykle w Naterkach bywa nie zabrak∏o konkursów i komicznych popisów. To jest ju˝ specjalnoÊç Naterkowskiej Inicjatywy Kobiet. Nieoczekiwanym wydarzeniem sta∏ si´ przejazd przez wieÊ orszaku weselnego. Kolumna wyglàda∏a bardzo efektownie, poniewa˝ Êlub bra∏ zawodowy stra˝ak i panna m∏oda z ratownictwa medycznego. Samochody z w∏àczonymi sygna∏ami zosta∏y zatrzymane na symbolicznej bramie sporzàdzonej napr´dce przez niezawodne kobiety. Warto by∏o. Pomimo ch∏odu zabawa taneczna trwa∏a jeszcze d∏ugo po godzinie drugiej w nocy. Mo˝na sàdziç, ˝e mieszkaƒcy Naterek t´skniç b´dà do nowego sezonu, który jak zwykle rozpocznie si´ budzeniem w pierwszy majowy weekend przysz∏ego roku. Z.K.

19 IX - 3 X 2008

ISSN 1641-1595

Gazeta


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

OG¸OSZENIE

W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dniem 01.10.2008 informujemy, i˝ Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys∏ugujà osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytu∏u wykonawczego pochodzàcego lub zatwierdzonego przez sàd, je˝eli jego egzekucja okaza∏a si´ bezskuteczna. Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys∏ugujà, je˝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob´ w rodzinie nie przekracza kwoty 725 z∏. Âwi adc zenia z fundusz u aliment acy jnego przys∏ugujà osobie uprawnionej: 1. do ukoƒczenia 18 roku ˝ycia, albo 2. do ukoƒczenia 25 roku ˝ycia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy si´ w szkole lub w szkole wy˝szej; 3. bezterminowo, je˝eli osoba uprawniona legitymuje si´ orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci. Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przys∏ugujà, jeÊli osoba uprawniona: 1. przebywa w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy spo∏ecznej, placówce opiekuƒczo - wychowawczej, m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zak∏adzie poprawczym, areszcie Êledczym, zak∏adzie karnym, zak∏adzie opiekuƒczo - leczniczym, zak∏adzie piel´gnacyjno - opiekuƒczym, a tak˝e szkole wojskowej lub innej szkole zapewniajàcej nieodp∏atnie pe∏ne utrzymanie, albo 2. przebywa w rodzinie zast´pczej; 3. zawar∏a zwiàzek ma∏˝eƒski; 4. jest pe∏noletnia i posiada w∏asne dziecko. WysokoÊç Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys∏ugujà w wysokoÊci bie˝àco ustalonych alimentów, jednak˝e nie wi´cej ni˝ 500z∏. Zmiana w wysokoÊci Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokoÊci zasàdzonych alimentów dokonuje si´ po wp∏ywie tytu∏u wykonawczego do komornika sàdowego prowadzàcego post´powanie egzekucyjne od miesiàca, w którym nastàpi∏a zmiana wysokoÊci zasàdzonych alimentów. W zwiàzku z ustalonà na dzieƒ 1 paêdziernika 2008r. datà wejÊcia w ˝ycie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, decyzje w sprawie ustalenia prawa do Êwiadczeƒ z fundus z u alim ent acyjnego b´dà wydawane od paêdziernika 2008r.

3. Kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci osoby uprawnionej do Êwiadczeƒ z Funduszu Alimentacyjnego 4. ZaÊwiadczenie ze szko∏y lub szko∏y wy˝szej, w przypadku, gdy osoba uprawniona do Funduszu Alimentacyjnego ukoƒczy∏a 18 rok ˝ycia. 5. Kopie odpisów wyroków sàdu zasàdzajàcych alimenty na rzecz osób w rodzinie. 6 . Z a Ê wi a d c z e n i e z u r z ´ d u s k a r b o w e g o ( p e ∏ n o l e t n i c h c z ∏ o n k ó w ro d z i n y ) o w y s o k o Ê c i d o c h o d ó w p o d le g a jà c y c h o p o d a t k o wa n i u p o d a t k ie m d o c h o d o w y m o d o s ó b fi z y c z n y c h n a z a s a d a c h o g ó ln y c h u z y s k a n y c h w 2 0 0 7 r o k u ( w y d a n e d l a p o tr z e b Ê w ia d c z e ƒ z f u n d u s z u a l im e n ta c y jn e g o ) . 7. OÊwiadczenie cz∏onów rodziny o wysokoÊci uzyskanego w 2007 roku innego dochodu niepodlegajàcemu opodatkowaniu 8. ZaÊwiadczenie komornika o wysokoÊci wyegzekwowanych 2007 roku alimentów 9. ZaÊwiadczenie od komornika sàdowego stwierdzajàcego bezskutecznoÊç egzekucji 10. ZaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu o wysokoÊci wyp∏aconego w 2007 roku stypendium 11. ZaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu gminy o wielkoÊci gospodarstwa rolnego, wyra˝onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2007 roku. 12. W przypadku braku zatrudnienia – zaÊwiadczenie o Powiatowego Urz´du Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukujàca zatrudnienia 13. Przekazy lub przelewy pieni´˝ne dokumentujàce wysokoÊç alimentów, je˝eli cz∏onkowie rodziny sà zobowiàzani wyrokiem sàdu lub ugodà sàdowà o ich p∏acenia na rzecz osoby spoza rodziny. 14. Dokument okreÊlajàcy dat´ utraty dochodu oraz miesi´cznà wysokoÊç utraconego dochodu 15. Dokument okreÊlajàcy wysokoÊç dochodu uzyskanego w 2008 roku za pierwszy pe∏ny przepracowany miesiàc 16. Informacj´ w∏aÊciwego sàdu lub w∏aÊciwej instytucji o podj´ciu przez osob´ uprawnionà czynnoÊci zwiàzanych z wykonaniem tytu∏u wykonawczego za granicà albo niepodj´ciu tych czynnoÊci w zwiàzku z: - brakiem podstawy prawnej do ich podj´cia - brakiem mo˝liwoÊci wskazania przez osob´ uprawnionà miejsca zamieszkania d∏u˝nika alimentacyjnego za granicà

o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu zmiany miejscowego planu za gos pod ar ow ani a p r zest r ze nne go G m in y G i e t r z wa ∏d w m ie js c o w o Ê c i Gietrzwa∏d

Do wniosku o ustalenie prawa do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego nale˝y do∏àczyç nast´pujàce dokumenty: 1. Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç wnioskodawcy(dowód osobisty lub paszport i potwierdzenie zameldowania) 2. Skrócony odpis aktów urodzenia dzieci lub ich uwierzytelnione kopie

W przypadku, gdy okolicznoÊci sprawy majàce wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego wymagajà potwierdzenia innym dokumentem ni˝ wy mienione podmiot realizujàcy Êwiadczenie mo˝e domagaç si´ takiego dokumentu. Wszystkich niezb´dnych informacji udzielajà pracownicy GOPS pok. Nr 11 tel.(089)524-19-12.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póêniejszymi zmianami) oraz uchwa∏: Nr VII/86/2007 Rady Gminy Gietrzwa∏d z dnia 31 maja 2007r. i Nr XVIII/173/2008 Rady Gminy Gietrzwa∏d z dnia 06 marca 2008 roku, zawiadamiam o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwa∏d w miejscowoÊci Gietrzwa∏d, wraz z prognozà oddzia∏ywania na Êrodowisko, w dniach od 24.09.2008r. do 15.10.2008r. w siedzibie Urz´du Gminy w Gietrzwa∏dzie w godzinach urz´dowania. Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu 09.10.2008 r. w siedzibie Urz´du Gminy w Gietrzwa∏dzie o godz. 1000. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy kto kwestionuje ustalenia przyj´te w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y sk∏adaç na piÊmie do Wójta Gminy Gietrzwa∏d z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2008 r. WÓJT GMINY GIETRZWA¸D Zbigniew Marek Ma∏kowski

Dyrektor NZOZ w Gietrzwa∏dzie „SALUMAR” Marek Perliƒski informuje

o otwarciu Poradni Ginekologicznej w OÊrodku Zdrowia w Biesalu Czynna w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 15.00–17.00. Przyjmuje lek. med. Dorota BartoÊ-Zdrojewska Zapraszamy wszystkie kobiety na bezp∏atne badania cytologiczne

NASZ CZ¸OWIEK W ZIMBABWE W ramach wolontariatu do Zimbabwe w Afryce wyjecha∏ mieszkajàcy w Naterkach Heniek Kalinowski. Jest to kraj, który do niedawna nazywany by∏ spichlerzem Afryki. Obecnie sytuacja gospodarcza jest katastrofalna, a to, od kiedy z przyczyn politycznych zacz´to wyw∏aszczaç bia∏ych farmerów i nadawaç ziemi´ zas∏u˝onym ludziom prezydenta Mugabe. Inflacja przekroczy∏a wszelkie wyobra˝alne rozmiary. Jeden dolar amerykaƒski ma wartoÊç 45 miliardów dolarów miejscowych. ¸atwo wi´c byç ubogim miliarderem. Wsparcia udzielajà organizacje mi´dzynarodowe i wspólnoty religijne. Henryk wyjecha∏ z zakonem ojców Salezjanów, którzy niedawno utworzyli tam swojà pla cówk´. Uczà miejscowà ludnoÊç zawodów, upowszechniajà technik´ informatycznà, prowadzà profilaktyk´ zdrowotnà, mi´dzy innymi w zapobieganiu szerzenia si´ AIDS. Z.K. 2

Gazeta Gietrzwa∏dzka


SZTANDAR DLA STRA˚AKÓW Dla stra˝aków i mieszkaƒców Szàbruka by∏o to wielkie wydarzenie. W sobotnie popo∏udnie, 6 wrzeÊnia 2008 roku lokalna spo∏ecznoÊç ufundowa∏a miejscowej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej sztandar na okolicznoÊç osiemdziesi´ciolecia istnienia jednostki. WczeÊniej powo∏any zosta∏ Spo∏eczny Komitet Fundacji Sztandaru, na którego czele stanà∏ przewodniczàcy Rady Gminy Krzysztof Wysocki. Komitet zebra∏ odpowiednià kwot´ z dobrowolnych sk∏adek mieszkaƒców Si∏y, Naterek, Gronit i Szàbruka i dzi´ki temu sztandar mo˝na by∏o uroczyÊcie przekazaç jednostce. Ceremonia rozpocz´∏a si´ mszà Êw. w koÊciele parafialnym, gdzie sztandar w celebrowanym nabo˝eƒstwie, przy asyÊcie licznie zgromadzonych stra˝aków ochotników, funkcjonariuszy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i wiernych poÊwi´ci∏ proboszcz ks. Józef Âwiechowski. Komitet fundacyjny stanowili przedstawiciele poszczególnych miejscowoÊci: Krzysztof Wysocki (Gronity), Bo˝ena Mackiewicz (Naterki) i Leszek Orciuch (Szàbruk) Po mszy Êwi´tej pododdzia∏ stra˝aków pod dowództwem st. kapitana Tadeusza Szczypiƒskiego przemaszerowa∏ pod remiz´, gdzie pod tablicà ufundowanà pi´ç lat temu wykonano pamiàtkowe zdj´cia, a nast´pnie wszyscy udali si´ na boisko szkolne, gdzie mia∏ miejsce kulminacyjny punkt uroczystoÊci. Nastàpi∏o tu uroczyste przekazanie sztandaru jednostce z pe∏nà galà i stra˝ackim ceremonia∏em. By∏ hymn paƒstwowy, wciàgni´cie flagi na maszt i wszelkie procedury wymagane w tak uroczystej chwili, a wszystko odbywa∏o si´ przy udziale i akompaniamencie orkiestry d´tej z Olsztyna. ˚a∏owaç na le˝y, ˝e zbyt ma∏a iloÊç miesz kaƒców sko rzy sta∏a z te go, aby obej rzeç uro czy stoÊç, któ ra nie po wtó rzy si´ przez wie le lat. Chwa∏a stra˝akom, któ rzy po ka za li, ˝e za rów no w ak cjach ra tow ni czych jak te˝ pa ra dach mo˝na si´ pro fe sjo nal nie za cho waç. Jednostka OSP w Szàbru ku zas∏u˝y∏a na te honory. Po pierwsze, ˝e jest w sta∏ej gotowoÊci bojowej i nie raz udowodni∏a, ˝e jest w stanie chroniç mienie i nieÊç po moc ludziom w potrzebie, a po drugie s∏u˝yç Êrodowisku, szkoliç m∏odzie˝ i przygotowywaç jà do nie∏atwej s∏u˝by, chocia˝by poprzez uczestnictwo i wielkie sukcesy w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po˝arniczej. „Jest w orkiestrach d´tych jakaÊ si∏a” Êpiewa∏a przed laty znana pio senkarka i chyba coÊ w tym jest. Orkiestr tego typu ubywa, ale ich walory rosnà. Prawie przez godzin´ mieszkaƒcy Szàbruka, okolic i liczni goÊcie mogli pos∏uchaç tra dycyjnej muzyki instrumentalnej na ˝ywo.

Gazeta Gietrzwa∏dzka

3


Tradycjà w takich chwilach jest wbijanie „gwoêdzi” do drzewca sztandaru. Poproszono o to przedstawicieli miejscowoÊci, w których okr´gu dzia∏a OSP Szàbruk, a wi´c Mariana Stefanowicza z Si∏y, Józefa Grzeszczuka z Gronit, Andrzeja Szustkiewicza z Szàbruka i Zbi gniewa Kukucia z Naterek. Lista sponsorów jest bardzo d∏uga i nie sposób ich wszystkich wymieniç. Bez tego spontanicznego wsparcia mieszkaƒców i firm dzia∏ajàcych na naszym terenie nie by∏oby zapewne tej uroczystoÊci i tego symbolicznego ho∏du z∏o˝onego stra˝akom - ochotnikom Jubileusz 80-lecia jednostki by∏ dobrà okazjà, aby nagrodziç stra˝aków i nadaç im ordery. Najwy˝szym odznaczeniem dla stra˝aków ochotników Z∏otym Zna kiem Zwiàzku uhonorowany zosta∏ prezes Józef Greifenberg. Medal trafi∏ do w∏aÊciwego cz∏owieka, bowiem to w∏aÊnie pan Józef, mimo odpowiedzialnej funkcji i wielu obowiàzków przyjà∏ trud kierowania jednostkà w Szàbruku w nie∏atwym dla niej okresie i doprowadzi∏ do nadania jej sztandaru. Z∏ote medale za zas∏ugi dla po˝arnictwa otrzymali druhowie: Andrzej Szuszkiewicz, Leszek Macikowski, Andrzej Greifenberg, Ra dos∏aw Krupa i Zbigniew Kukuç. Medalami srebrnymi nagrodzono Ma∏gorzat´ Jab∏oƒskà, Bo˝en´ i Zenona ˚ochowskich oraz Adama Kaêmierczaka. Medal bràzowy otrzyma∏ Krzysz tof Cybulski. M∏odsi sta˝em stra˝acy, Jerzy Orciuch, Marcin Moritz, Wojciech Jab∏oƒski, Justyna Ba∏dyga, Wojciech W∏odawski, Wojciech Skerda i ¸ukasz Zajàczkowski otrzymali odznaki Stra˝ak Wzorowy Odznaczenia wr´czali przedstawiciele w∏adz krajowych, wojewódzkich, po wia to wych i gmin nych Zwiàzku OSP - Grzegorz Kniefel, 4

Gazeta Gietrzwa∏dzka


Grze gorz Matczyƒski, Marek Ma∏kowski i S∏awomir Kurto. Obecny by∏ te˝ starosta olsztyƒski Miros∏aw Pampuch. Bardzo mi∏ym akcentem by∏y prezenty od poszczególnych miejscowoÊci Szàbruka, Gronit i Naterek. Stra˝acy dostali figurki, obrazki z wizerunkiem Êw. Floriana a tak˝e czerwone ró˝e. Dalsza cz´Êç uroczystoÊci mia∏a charakter festynu. Lepszej pogody nie mo˝na by∏o sobie wymarzyç, dlatego na t´ rozrywkowà cz´Êç przysz∏o wiele nowych osób. Takiej zabawy Szàbruk nie pami´ta przynajmniej od trzydziestu lat. Na naszym gruncie narodzi∏ si´ bardzo ciekawy zespó∏ muzyczny, czyli kapela Wspania∏ego Teatru bez Nazwy. Uczestnicy festynu mogli delektowaç si´ melodiami w bardzo oryginalnym wykonaniu nawiàzujàcych do ludowych tradycji, ale te˝ z mocnym zaakcentowaniem innych kultur. Zabawa taneczna przy muzyce zespo∏u Andrzeja Chorzelowskiego trwa∏a do póênych godzin nocnych. Szàbruk i jego goÊcie pokazali, ˝e potrafià si´ weso∏o i kulturalnie bawiç. Nie by∏oby dobrej imprezy bez zaplecza konsumpcyjnego. Rze czywiÊcie mo˝na by∏o dobrze pojeÊç. Zadba∏y o to panie z Pi´knego Mostu oraz inni mieszkaƒcy. By∏o wszystko – od ogórków po domowe wypieki. Stra˝acy z Woryt przywieêli ca∏à kuchnie polowà pysznej grochówki. Nawet zaprawieni w „bojach” cz∏onkowie d´tej orkiestry zapewniali, ˝e takiej dobrej zupy to nawet na wojskowych imprezach nie jedli. ¸adny prezent publicznoÊci zrobi∏ komendant miejski PSP przy sy∏ajàc najnowszy wóz ratowniczy z pot´˝nà drabinà. Ch´tni mogli po dziwiaç okolic´ z wysokoÊci kilkudziesi´ciu metrów. ˚al by∏o rozstaç si´ z tak sympatycznà imprezà. „Strze˝cie tego sztandaru jak êrenicy oka” – mówi∏ do pocztu sztandarowego prezes OSP, Józef Greifenberg. Ten symbol zobowiàzuje. By∏o to przede wszystkim wielkie Êwi´to, honor i zaszczyt dla wszystkich stra˝aków oraz miesz kaƒców Szàbruka i okolic. Z.K.

Gazeta Gietrzwa∏dzka

5


Gronity wyró˝nione Pod czas wo je wódz kich do˝ynek w Mi ko∏aj kach, w nie dziel´ 21 wrzeÊnia br, zosta∏y og∏oszone wyniki konkursu „Czysta i pi´kna zagroda – estetyczna wieÊ 2008”. Do konkursu zg∏oszono 74 wsie, oceniono – 67. Gronity zaj´∏y 10-miejsce, najwy˝sze z Gminy Gietrzwa∏d (w konkursie bra∏y udzia∏ Naterki i Unieszewo). Nagrod´ – 1500 z∏ (w tym sadzonki drzewek i krzewów o wartoÊci 500 z∏) odebrali w imieniu mieszkaƒców Gronit, so∏tys p. Józef Grzeszczuk i p. Krzysztof Wysocki – Przewodniczàcy Rady Gminy Gietrzwa∏d. Jury konkursu wysoko oceni∏o prace wykonane na placu rekreacyjno -sportowym „Nad Stawem” oraz estetyczne upi´kszenie wsi kwiatami i krzewami.

PRZYSTANEK NATERKI Zadaszona budka by∏a, ale lepiej jej nie pokazywaç. Z funduszy Rady So∏eckiej i organizacji pozarzàdowych powsta∏ w Naterkach przystanek, który swym wyglàdem i kszta∏tem nawiàzuje do ju˝ istniejàcej architektury wsi. Mieszkaƒcy zadbali o to, aby domek i jego otoczenie ton´∏y w kwiatach. Projekt jest spo∏ecznym dzie∏em mieszkaƒca Naterek Alfreda Radowskiego. W kompozycji ze znanà ju˝ „˝mijkà” na kamieniu, herbem wsi, ca∏oÊç stanowi uroczy element naszej gminy. Z.K.

UNIESZEWO PO˚EGNA¸O LATO Aura jakby pospieszy∏a si´ i to lato skoƒczy∏o si´ przed astronomicznym terminem. Zaplanowane na 13 wrzeÊnia imprezy plenerowe odbywa∏y si´ przy ch∏odnej pogodzie. Na pewno by∏oby lepiej bawiç si´ przy s∏oƒcu i cieple, ale nie przeszkodzi∏o to bardzo w organizacji imprez wczeÊniej zaplanowanych i starannie przygotowanych. W Unieszewie na osiedlu „Ceramik”, gdzie odby∏y si´ „ostatki” przypomniano sobie m∏odzie˝owe grupy taneczne, które wyst´po wa∏y na podeÊcie miesiàc wczeÊniej. By∏y wi´c „Szalone Dziewczyny”, „Jagodzianki” w pe∏nym sk∏adzie, ponadto solowo nie po raz pierwszy wystàpi∏a Na talia Gwardecka. Jak o solowych 6

wyst´pach mowa to wielkie wra˝enie wywar∏ wyst´p Oli Certy, uczennicy SP w Gietrzwa∏dzie. Dobre efekty wokalne, gra na flecie, gitarze podoba∏y si´ publicznoÊci tak samo jak póêniejsze po pisy Czarka Bienkiewicza. Ch∏opak ze Êwietnym efektem zaprezentowa∏ nie∏atwà sztuk´ parodii i muzycznej animacji. Na pewno pojawi si´ jeszcze na naszych scenach. Po wyst´pach zabawa dyskotekowa trwa∏a do godzin nocnych Zanim jednak to nastàpi∏o na boisku przy blokach odby∏ si´ turniej siatkarski o puchar Wójta Gminy Gietrzwa∏d. Puchar jest przechodni i je˝eli któryÊ zespó∏ zdobywa go po raz trzeci, otrzy-

muje go na w∏asnoÊç. Tak te˝ si´ sta∏o. Biesal, który zwyci´˝a∏ ju˝ dwukrotnie przypiecz´towa∏ swojà dominacj´ w gminie i zwyci´˝y∏ po raz trzeci. Nie by∏o to jednak ∏atwe zwyci´stwo. W turnieju uczestniczy∏y jeszcze dru˝yny z Unieszewa i

Naterek Wszystkie mecze by∏y bardzo zaci´te i wyrównane, a wed∏ug organizatorów, poziom by∏ naprawd´ wysoki. Lato zosta∏o po˝egnane, ale w Unieszewie nikt nie myÊli o zimowym Ênie. Czekamy na kolejne atrakcje. Z.K.

Gazeta Gietrzwa∏dzka


PIE SKIE SPRA WY Sprawa bezpaƒskich psów jest w naszej gminie bolàczkà nie od dzisiaj. ˚eby dowiedzieç si´ jak inni radzà sobie z tym problemem, uda∏am si´ do Schroniska dla Zwierzàt w Olsztynie by porozmawiaç dyrektor Annà Baraƒskà. GG: Obowiàzek zaj´cia si´ bezpaƒskimi psami spad∏ na w∏adze gmin od... AB: W momencie ustalenia ustawy o ochronie zwierzàt, ponad 10 lat temu, gdzie w art. 11 jest napisane, ˝e za zwierz´ta bezdomne na terenie gminy odpowiadajà w∏adze gminy. GG: Mowa ogólnie o zwierz´tach, tymczasem najwi´kszym problemem sà psy. AB: Bo ze strony innych zwierzàt nie ma zagro˝enia pogryzienia. GG: Po czym poznaç, ˝e pies jest bezdomny? AB: Nie mo˝na poznaç. JeÊli sàsiedzi nie znajà zwierz´cia, twierdzà, ˝e nagle pojawi∏o si´ na ulicy, nie ma ono chipa ani tatua˝u to nie mo˝na ustaliç w∏aÊciciela i wówczas uznaje si´ je za bezdomne. GG: Co si´ z nim dzieje? AB: Opiek´ nad nim przejmuje schronisko. JeÊli mamy zg∏oszenie o jakimÊ b∏àkajàcym si´ zwierz´ciu na terenie miasta, jedziemy pod wskazany adres, zabieramy go i sprawdzamy, czy ma wczeÊniej wymienione elementy identyfikacyjne. JeÊli tak – powiadamiamy w∏aÊciciela o mo˝liwoÊci odebrania swojej zguby. JeÊli nie – odbywa u nas dwutygodniowà kwarantann´, po której jest sterylizowany, szczepiony, odrobaczony i przeznaczamy go do adopcji. GG: Gdy pies ucieknie w∏aÊcicielowi i ktoÊ dostarczy∏ go do schroniska... AB: W ka˝dej chwili mo˝e go odebraç przedstawiajàc Êwiadectwo szczepienia psa przeciwko wÊciekliênie i p∏acàc 30,-. GG: Czy p∏aci te˝ ten, kto dostarczy∏ psa? AB: Nie, jeÊli jest z Olsztyna. GG: Ja mieszkam w Gminie Gietrzwa∏d. JeÊli przyjad´ do was z psem... AB: ...to z przykroÊcià panià odeÊlemy. Spoza Olsztyna nie przyjmujemy wcale, bo nie mamy miejsc. W tej chwili w schronisku jest ponad 250 psów. Pani ma zg∏osiç si´ z problemem do w∏adz swojej gminy. Cz´sto interweniujemy na proÊb´ tych˝e i wy∏apujemy takie zwierz´ta, które stanowià jakieÊ zagro˝enie. Zawozimy je wówczas na dwutygodniowà obserwacj´ do Kortowa, a po tym okresie odstawiamy je do miejsca wyznaczonego przez gmin´. Mo˝emy zakwaterowaç je u siebie za odpowiednià op∏atà, jeÊli mamy wolne miejsca. GG: Jakie sà op∏aty adopcyjne? AB: Od 30 do 50 z∏. Zale˝y to od wielkoÊci i wieku psa. Staruszka mo˝na dostaç za darmo, trzeba mieç tylko dokument to˝samoÊci, smycz, obro˝´ i transporter. GG: Mieszkam na wsi gdzie spotyka si´ psy b∏àkajàce si´, chocia˝ nie sà bezpaƒskie. AB: Ka˝da gmina powinna mieç tzw. uchwa∏´ porzàdkowà gdzie jednym z punktów powinny byç zasady utrzymywania zwierzàt. JeÊli jest tam napisane, ˝e w∏aÊciciel ma utrzymywaç zwierz´ na terenie swojej posesji a ono si´ wa∏´sa, muszà byç wyznaczone kary i organa, które te kary wyegzekwujà. Spacer z psem puszczonym luzem i bez kagaƒca na terenie Olsztyna mo˝e kosztowaç w∏aÊciciela od 300 z∏. GG: Czy trafiajà do schroniska psy rasowe? AB: Tak, ale sà one szybko zabierane przez w∏aÊcicieli. Jest jakoÊ tak, ˝e im cenniejszy pies, tym bardziej si´ go kocha i pilnuje. Trafiajà do nas te˝ takie psy, które by∏y zakupione z powodu mody. JeÊli na topie by∏y groêne rasy a nabywcy nie mieli doÊwiadczenia z uk∏adaniem psa, te trafia∏y do nas cz´sto. Od kilku lat przebywa u nas bulterier który z powodu swojej agresji wobec ludzi i innych zwierzàt pozostanie samotnie w swoim kojcu do koƒca ˝ycia. GG: Czasami s∏yszy si´ o schroniskach, gdzie zwierz´ta sà g∏odne, cierpià z powodu ciasnoty i chorób. Gdy przyjecha∏am tu po raz pierwszy, by∏am mile zaskoczona widzàc i s∏yszàc, ˝e tak nie jest. Czyja to zas∏uga? AB: JesteÊmy na garnuszku gminnym. Nigdy prowadzenie schroniska nie b´dzie dochodowym przedsi´wzi´ciem. JeÊli ktoÊ zak∏ada takà instytucj´ prywatnie i nie jest milionerem - jest nastawiony na zysk, wówczas ogranicza obs∏ug´, jedzenie, leczenie i profilaktyk´. Przyjmuje wi´cej psów ze wszystkich gmin, bo za tym idà pieniàdze, co prowadzi do przepe∏nienia, a co za tym idzie – rozprzestrzeniania chorób, przypadków zagryzania wÊród psów itp. GG: U was jest inaczej. Zwierz´ta nie sà g∏odne, majà ciep∏e schronienia. A co z ruchem? AB: Przy wyprowadzaniu psów na spacery pracujà wolontariusze (uczniowie, którzy ukoƒczyli 16 lat), ponadto mamy wybieg, gdzie wypuszczane sà psy mieszkajàce na sta∏e w mniejszych klatkach. GG: Czyli majà wszystko, czego im trzeba. Czy mogà tu byç szcz´Êliwe? AB: Nie. Schronisko, to nie jest normalne Êrodowisko dla zwierz´cia. Ka˝dy, kto ma psa wie, ˝e potrzebuje on kontaktu z w∏aÊcicielem. Klatka jest dla niego niezas∏u˝onym wi´zieniem. GG: Jak wyglàda∏oby idealne schronisko? AB: Puste. A jeÊli ju˝ muszà w nim przebywaç zwierz´ta, to najlepiej by by∏o, gdyby po okresie kwarantanny znajdowali si´ dla nich nowi w∏aÊciciele. Tak by pewnie by∏o, gdyby trafia∏y do nas tylko te ∏adne i m∏ode... GG: Adopcja psów problemu nie rozwià˝e. Co powinniÊmy robiç, ˝eby dà˝yç do idea∏u pustych schronisk? AB: Musimy zadbaç o zmian´ mentalnoÊci, szczególnie dotyczàcà poglàdu, ˝e ka˝da suka powinna mieç przynajmniej raz w ˝yciu szczeni´ta „bo inaczej zwariu je”. Jest to nieprawda. Nale˝y propagowaç sterylizacj´ i kastracj´ psów i kotów. Nie zmienia to wcale charakteru zwierz´cia a jednoczeÊnie odpada w∏aÊcicielowi k∏opot zwiàzany z ucieczkami samców i odwiedzinami adoratorów u samiczek. Sterylizacja zapobieg∏aby wielu niechcianym miotom. JeÊli ktoÊ mówi, ˝e humani tarnie koci´ta utopi∏, nie wie, co oznacza s∏owo „humanitaryzm”. Te maleƒkie zwierz´ta te˝ czujà. JeÊli b´dziemy o tym pami´tali, postaramy si´, ˝eby wcale nie przysz∏y na Êwiat. Nie mówimy tu o psach rasowych, lecz o mieszaƒcach. JeÊli ktoÊ hoduje zwierz´ta, potrafi o nie dbaç. GG: Do kogo mo˝na si´ zwróciç, gdy spotka si´ zwierz´ traktowane êle? AB: JeÊli widzimy psa na krótkim ∏aƒcuchu, który mu si´ w˝era, ma rany, jest nie karmiony i wiemy kto jest w∏aÊcicielem, nale˝y spraw´ zg∏osiç do Towarzystwa Opieki nad Zwierz´tami. Jego cz∏onkowie oceniajà przypadek i pouczajà lub karzà mandatem pozostawiajàc anonimowoÊç zg∏aszajàcego. W drastycznych przypadkach kierujà spraw´ do sàdu lub wzywajà policj´ (co mo˝emy sami uczyniç, ale kto b´dzie „kablowa∏ na sàsiada?”). GG: Najbardziej przykre zdarzenie? AB: Trafi∏ do nas pó∏roczny pies porzucony w lesie. Grubà taÊmà klejàcà mia∏ zaklejony pysk i tylne ∏apy, przez co nie móg∏ ani poruszaç si´, ani wezwaç pomocy szczekaniem, ani nawet och∏odziç si´, a by∏ upa∏ (psy obni˝ajà temperatur´ cia∏a poprzez ziajanie). Le˝a∏by tak czekajàc na w∏asnà Êmierç, gdyby nie

Gazeta Gietrzwa∏dzka

znaleêli go przypadkiem ornitolodzy prowadzàcy badania. Psu nic si´ nie sta∏o – mia∏ du˝o szcz´Êcia. GG: Zdarzenie zadziwiajàce: AB: Niedawno oddaliÊmy suczk´ „w dobre r´ce”. Nast´pnego dnia znaleêliÊmy jà pod bramà schroniska – myÊleliÊmy, ˝e nowi paƒstwo rozmyÊlili si´ co do adopcji. Okaza∏o si´, ˝e uciek∏a nowym w∏aÊcicielom do dawnego, znanego miejsca. Nabywcy zg∏osili si´ po nià i teraz ju˝ zaakceptowa∏a nowy dom. GG: Marzenia? AB: Gdyby gminy przeprowadza∏y co jakiÊ czas sterylizacj´ kotów, ograniczy∏oby to populacj´ tych zwierzàt zmniejszajàc problem g∏odu. Sà one potrzebne ze wzgl´du na t´pienie gryzoni, ale nie w takich iloÊciach. Z lekarzem weterynarii Annà Baraƒskà rozmawia∏a Zofia Grzegorczyk

Dyrektor Schroniska dla Zwierzàt w Olsztynie Anna Baraƒska

„Babka” spokojna suczka ok. 10 lat przeznaczona do adopcji

„Rudolf” Êredniej wielkoÊci, ok. 3 lat, podobny do welsch corgi

„Pedro” przyjazny foxterier, ok. 5 lat 7


W Rabce Zdroju z Siostrà Samuelà Na poczàtek tych wspomnieƒ zacytuj´ kilka wypowiedzi dzieci, bo te wydajà mi si´ najwa˝niejsze: „W Rabce podoba∏y mi si´ wszystkie wycieczki, te dalsze i te bli˝sze, „Rabkoland” wywar∏ na mnie wielki wra˝enie.” (Monika) „Ucieszy∏am si´, ˝e b´dziemy chodziç na basen i do Rabkolandu. W Rabce spodoba∏a mi si´ fontanna z czterema du˝ymi s∏onikami i z trzema ma∏ymi.” (Marysia) „By∏am zachwycona jazdà wyciàgiem i pi´knà doro˝kà, którà powozi∏ góral.” (Agatka) „Przy fontannie ze s∏onikami, które dolewa∏y wody do fontanny, wieczorem Êwieci∏y lampki, by∏y kolorowe Êwiat∏a, to by∏o cudowne.” (Mateusz) „Z pi´knej Rabki mieliÊmy du˝o fantastycznych wycieczek, do Zakopanego, Krakowa, Wieliczki.” (Ola) „Kolonia w Rabce by∏a fantastyczna. Jestem wdzi´czna siostrze Samueli za zorganizowanie tej wspania∏ej kolonii.” (Daria) „Kolonia s. Samueli by∏a wspania∏a. Gdy by∏am chora z palcem, okiem, anginà, by∏am otoczona troskliwà opiekà. Za to wszystko bardzo dzi´kuj´.” (Dominika) „W Rabce Zdrój jest bardo Êwie˝e i zdrowe powietrze. By∏am zachwycona basenem.”(Paulinka) „Bardzo chcia∏abym nast´pne wakacje sp´dziç w Rabce-Zdroju.” (Emilka) „Podziwia∏am pi´kne widoki gór. Nie mog∏am zobaczyç Giewontu, ale go potem zobaczy∏am.” (Monika) „Podziwia∏am fontann´ ze s∏onikami, szczególnie w nocy. To by∏a gra Êwiate∏, muzyki i wody.” (Monika K.) „Za serce chwyci∏a mnie wycieczka do kopalni soli w Wieliczce.” (Micha∏) Te wypowiedzi dzieci sà d∏u˝sze w treÊci i jest ich wi´cej, nie sposób cytowaç tu zapisu wszystkich wra˝eƒ, ale te przytoczone tu wskazujà na ogólne zadowolenie dzieci z pobytu w MieÊcie Dzieci Âwiata, w Rabce-Zdroju. Tam w∏aÊnie z inicjatywy Siostry Samueli w dniach od 8 lipca do 19 lipca 2008 r. prawie 50-ro dzieci ze Szko∏y Podstawowej w Szàbruku sp´dza∏o ciekawie cz´Êç tegorocznych wakacji. „Rabka-Zdrój to znana od przesz∏o stu lat w Polsce i za granicà, miejscowoÊç uzdrowiskowa. Leczone sà tu zarówno dzieci, jak i osoby doros∏e, szczególnie ze schorzeniami uk∏adu krà˝enia, dróg oddechowych (w tym g∏ównie o pod∏o˝u alergicznym), chorobami metabolicznymi, jak cukrzyca, oty∏oÊç oraz zaburzeniami funkcji uk∏adu ruchu. Walory lecznicze uzdrowiska wynikajà ze szczególnych w∏aÊciwoÊci klimatu, zasobów naturalnych kopalin oraz korzystnego po∏o˝enia geograficznego. Specyficzny ∏agodny klimat, mimo podgórskiego usytuowania Rabki, sprzyja leczeniu oraz rehabilitacji dzieci i m∏odzie˝y.” Takà informacj´ czytamy w jednym z przewodników turystycznych o Rabce-Zdroju. Nasze dzieci z nizinnego krajobrazu Warmii pozna∏y polskie góry, ich pi´kno, urok i czar, same o tym piszà. Uczestnicy turnusu cz´sto korzystali z kàpieli w basenie, ze spacerów po Parku Zdrojowym, z atrakcji Rabkolandu, a ˝e w lipcu w Rabce odbywa si´ Wakacyjny Festiwal Bajek i BaÊni, wi´c i tu mia∏y swój udzia∏. Mieszkali w Domu Wczasowym „Krasnal”. Wycieczki do Zakopanego, Krakowa, Wieliczki szczególnie wzbogaci∏y ten pobyt naszych dzieci na po∏udniu Polski. Organizatorem wszystkich atrakcji by∏a Siostra Samuela, pomaga∏y Jej w tej

z ostatniej chwili

8

pracy s. Edyta oraz p. Beata Jab∏oƒska i p. Ma∏gorzata LuÊnia, nauczycielki ze Szko∏y Podstawowej w Szàbruku. By∏a to praca absolutnie spo∏eczna, bo wszelkie uzyskane Êrodki finansowe, o które to S.Samuela zabiega∏a ju˝ od stycznia br., by∏y wykorzystane na potrzeby dzieci. Opieka nad dzieçmi jest pracà odpowiedzialnà, rodzice z ca∏à ufnoÊcià powierzyli swoje pociechy wychowawcom i nie zawiedli si´, wszyscy wrócili cali i zdrowi, i w dodatku jak˝e bogatsi w odczucia i wra˝enia. Kadrze opiekuƒczej nale˝à si´ wi´c podzi´kowania, szczególne podzi´kowania nale˝à si´ tym wszystkim, którzy finansowo wsparli ten wyjazd i przyczynili si´ do wzbogacenia wakacyjnych prze˝yç znacznej grupie dzieci z naszego Êrodowiska. Z instytucji spo∏ecznych wymieniç nale˝y Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej przy Urz´dzie Gminy w Gietrzwa∏dzie z panià kierownik Ma∏gorzatà Biada∏a na czele, Rad´ So∏eckà w Szàbruku, Stowarzyszenie „Pi´kny Most” w Szàbruku. Wszystkim indywidualnym darczyƒcom w imieniu szcz´Êliwych dzieci z pobytu w Rabce sk∏adamy serdeczne podzi´kowania. To by∏a dobra forma zorganizowania dzieciom ciekawego odpoczynku, mo˝e w przysz∏oÊci ktoÊ pójdzie w Êlady S.Samueli i oka˝e tyle serca i dobroci dzieciom. Bo˝ena Umbras

-. /.

Po raz kolejny przybyli do GOKu nowi wolontariusze. Przedstawiamy mieszkaƒcom naszej gminy Henriette: Dzieƒ dobry, nazywam si´ Henriette Bielitz, mam 20 lat. Przyjecha∏am z Niemiec (z Lipska). Jestem wolontariuszkà w Gminnym OÊrodku Kultury w Gietrzwa∏dzie. B´d´ pracowa∏a nie tylko w domu kultury w Gietrzwa∏dzie, ale tak˝e w Szàbruku i Biesalu. G∏ównym moim zadaniem b´dzie praca z dzieçmi – wycieczki, zabawy i alternatywne programy realizowane w gminie Gietrzwa∏d dla dzieci oraz realizacja projektów. Bardzo lubi´ krajobraz taki, jak tutaj na Warmii i Mazurach, a najbardziej podobajà mi si´ wielkie jeziora. Kiedy mam wolny czas, ch´tnie p∏ywam kajakiem, je˝d˝´ rowerem i uprawiam inne sporty. W wolnych chwilach s∏ucham muzyki, chodz´ z kolegami do dyskoteki, do pabów i klubów w Olsztynie. Bardzo podoba mi si´ miasto Olsztyn i gmina Gietrzwa∏d. Ciesz´ si´, ˝e przez 11 miesiàcy b´d´ mieszkaç w Polsce.

Redaktor naczelny: Teresa Samulowska Redagujà: Zofia Grzegorczyk, Zbigniew Kukuç, red. tech.: Marek Gardzielewski Adres redakcji: Gminny OÊrodek Kultury 11-036 Gietrzwa∏d, tel. (0-89) 512 32 90 gg@gie trz wald.pl Sekretari at redakcji: Gra˝yna Jachimowicz-Placek wtorek – sobota w godz. 10.00 – 16.00 nak∏ad 500 egz.

Gazeta Gietrzwa∏dzka

Gazeta Gietrzwałdzka nr 16/17 - 432/433  

Gazeta Gietrzwałdzka, Dwutygodnik Gminy Gietrzwałd