Page 44

FES-TE RESPECTAR! ADVOCATS

Susanna Castellví Advocada Mediadora Familiar

Mª Angels Ragolta Advocada especialista en família

Aquest mes hem rebut noves consultes sobre el funcionament de les comunitats de propietaris, un tema que ha interessat a moltes de les nostres lectores, que ens han fet arribar les seves consultes al correu electrònic gidona@gidona.com Les contestarem en aquest número.

PREGUNTES SOBRE

LES COMUNITATS DE PROPIETARIS II PART uè es pot fer si un dels propietaris no paga les quotes que ha establert la Comunitat de Pro-

Q

Gi

pietaris? De conformitat amb el que s'estableix a l'article 553-45 de la Llei 5/2006, de 10 de maig del Llibre Cinquè del codi Civil de Catalunya, els propietaris han de sufragar les despeses comunes de l'immoble en proporció a la seva quota de participació. En cas que un propietari no contribueixi en el pagament que li correspon, la Llei d'Enjudiciament Civil preveu un procediment específic per aquests casos. Caldrà que comunitat en assemblea aprovi el deute del morós i prengui l'acord d'actuar judicialment contra el mateix. Es tracta d'un procediment força ràpid. Un cop s'ha admès la petició inicial, el Jutge dicta una Provisió per la que requereix al deutor que en un termini no superior a 20 dies pagui el deute que té pendent o que s'oposi a

44 DONA

la petició al·legant els motius que cregui oportuns. Si el deutor paga, les actuacions s'arxiven. En cas que el deutor no pagui dins del termini establert i no s'oposi al requeriment, el Jutge dictarà una interlocutòria mitjançant la qual s'executarà l'ordre de pagament de la quantitat reclamada i se li embargaran els béns que tingui per fer front al deute. Si el deutor formula una oposició, caldrà anar a judici i la sentència que dicti el jutge haurà de complir-se. Si la sentència estima la demanda de pagament que ha fet la Comunitat de Propietaris i el deutor no paga, es demanaria l'execució i se li embargarien els béns. També s'ha de tenir en compte que, d'acord amb el que s'estableix a l'article 553-5 del Codi Civil Català, els pisos, locals o places d'aparcaments responen directament del deute comunitari corresponent a l'exercici de la reclamació i al deute de l'exerci-

ci anterior, es a dir, al deute de l'any anterior. Aquesta és, doncs, una garantia que permet assegurar el cobrament del deute comunitari.

Quin quòrum cal per aprovar una proposta que impliqui una derrama? Això dependrà de l'actuació concrecta que vol fer la Comunitat. Per tal d'adoptar acords relatius a innovacions físiques en l'edifici que n'afecten l'estructura o la configuració exterior i per a la construcció de piscines i instal·lacions recreatives, serà necessari el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels propietaris. A més aquests han de representar les quatre cinquenes parts de les quotes de participació. En d'altres supòsits el nombre de vots necessaris per adoptar un acord varia segons si ens trobem en primera o en segona convocatòria. Així, i per posar només uns exemples, serà suficient el vot favorable de la majoria dels propietaris, que han de representar la majoria de les quotes de participació, en primera convocatòria, o la majoria de les quotes dels presents i representats, en segona convocatòria, per adoptar els acords que fan referència a: a) La instal·lació d'ascensors o l'execució d'obres i l'establiment de serveis

Gidona08  

GI-DONA...La revista de la dona Gironina

Gidona08  

GI-DONA...La revista de la dona Gironina

Advertisement