Page 1


j˚ T ù d »yêãT ~«e÷dü|üÁ‹ø£ y˚T ` pHé 2009

Y á dü+∫ø£˝À

dü+bÕ<äø°j·TeTT . . . . . . . . . .1 dü+<˚X¯eTT j˚Tùd |ü]cÕÿs¡+ . . . . . . . . . 2 kÕø£å´$T#ÓÃ<ä . . . . . . . . . . . . 9 ≈£î≥T+ã o]¸ø£ ˙e⁄ @˝≤+{Ï ‘·*¢$ . . . . . . . 10 ˙e⁄ @˝≤+{Ï ‘·+&çÁ$ . . . . . . 12 düeTdü´`|ü]cÕÿs¡+`ÁbÕs¡úq m+‘·ø±\eTT <˚yê. . . . . . . . . 14 |ü]#·s¡´˝À ˇø£ uÛ≤>∑eTT . . . 16

Y

Jdüdt Äq‡s‡Y $TìÁd”ºdt 43/127, Ç.dæ.j·TyéT. ø±+bÂ+&é, ø£s÷¡ ï\T - 518004. ): 94402 90149, 94403 29118,

dü+bÕ<äø°j·TeTT Á|æj·T düôVA<äØ, düôVA<äs¡T˝≤sê!

eTq Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ X¯øÏÔ>∑\ HêeTeTTq X¯óuÛÑeTT\T. ªªj˚Tùd »yêãTµµ nqT á ~«e÷dü |üÁ‹ø£qT y˚T`pHé e÷düeTT\ qT+&ç ÁbÕs¡+_Û+#·T≥≈£î ‘·–q ø£è|üqT #·÷|æ+∫q $<ÛäeTTqT ã{Ϻ Äj·Tq≈£î mq˝Òì e+<äqeTT\T #Ó*¢+#·T#·THêïqT. á |üÁ‹ø£ <ë«sê Äj·Tqπø eTVæ≤eT, |òüTq‘·, Á|üuÛ≤eeTT\T ø£\T>∑TqT >±ø£. ñ<√´>∑Ø‘ê´ nH˚ø£ |üqT\T ñqï|üŒ{Ïø° <˚e⁄&ÉT Hê≈£î á |üÁ‹ø£ <ë«sê MT‘√ e÷{≤¢&ÉT≥≈£î Ç∫Ãq düeTj·TeTTqT ã{Ϻ Á|üuÛÑTe⁄q≈£î e+<äqeTT\T. ne⁄qT, eTqeT+<äs¡eTT ≈£L&É <˚e⁄ì sê»´yê´|æÔ ø=s¡≈£î eTqeTT #˚j·T>∑*–q~ #˚j·Te\dæqyês¡yÓTÆj·TTHêïeTT. <˚e⁄ìøÏ eTqeTT ø±yê*, eTq J$‘ê\T ø±yê*, eTq ‘·˝≤+‘·T\T, ñ<√´>±\T, ns¡Ω‘·\T, <ÛäqeTT, Ä~Ûø£´‘·\T, n+<äeTT, ã\eTT, düeTj·TeTT nìïj·TT ≈£L&Ü Äj·Tq ø=s¡≈£î, Äj·Tq düTyês¡Ô yê´|æÔ ø=s¡≈£î ñ|üjÓ÷–+|üe\dæqyês¡yÓTÆ e⁄HêïeTT. e÷s¡Tÿ 11:3˝À ªªn~ |üÁuÛÑTe⁄q≈£î ø±e\dæj·TTqï~µµ nì Áyêj·Tã&ç ñqï~. Ä düeTj·TeTT˝À jÓTs¡÷wü˝ÒeTT M<ÛäT\ >∑T+&Ü yÓ÷j·TT≥≈£î j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄q≈£î >±&ç<ä|æ\¢ nedüs¡yÓTÆj·TTqï~. Äj·Tq Ä >±&ç<ä MT<ä møÏÿ jÓTs¡÷wü˝ÒeTT M<äT\˝À }πs–+|üã&ܶ&ÉT. Ä >±&ç<ä |æ\¢ j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄q≈£î Ä düeTj·TeTT˝À ñ|üjÓ÷>∑|ü&çq~. Á|æj·TT˝≤sê! Ç|ü⁄Œ&ÉT H˚q&ÉT>∑T#·Tqï Á|üX¯ï. ˙e⁄, ˙ ≈£î≥T+ãeTT j˚Tdüj·T´≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT#·THêïsê? ˙ ‘·˝≤+‘·T\T, Ä~Ûø£´‘·\T, düeTj·TeTT, ã\eTT, <ÛäqeTT, ñ<√´>∑eTT j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ düTyês¡Ô yê´|æÔ ø=s¡≈£î ñ|üjÓ÷–+#·T#·THêïyê? ˙e⁄ #˚j·T˝Òì <ëì >∑÷]Ã Ä˝À∫+|üe<äT›. ˙e⁄ #˚j·T>∑*–q~ @<Ó’Hê Äj·Tq ø=s¡≈£î #˚j·TTeTT. n~ ∫qï<ë, ô|<ä›<ë nì Ä˝À∫+|üe<äT›. Äj·TqqT Áù|$T+∫ #˚j·TTeTT. ˇø£y˚fi¯ ˙e⁄ $<ë´]ú>± ñHêï, ñ<√´>∑düTúì>± ñHêï, yê´bÕs¡eTT #˚dü÷Ô ñHêï, sTT+{Ï j·T»e÷qTsê\T>± ñHêï, $$<Ûä |üqT\qT #˚dü÷Ô s√E yê] |üìøÏ b˛e⁄#·THêï, ˙e⁄ ñqï dæú‹˝À ˙ |ü]~Û˝À ˙e⁄ j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄qT Áù|$T+∫ Äj·Tq ø=s¡≈£î @$T #˚j·T>∑\y√ n~ #˚j·TTeTT. <˚e⁄&ÉT ‘·–q ø±\eT+<äT ˙≈£î ‘·–q Á|ü‹|òü\$T#·TÃqT. <˚e⁄&ÉT $TeTTàqT B$+#·TqT >±ø£, Äy˚THé.

98493 50459

www.jamindia.org

y˚T ` pHé 2009

j˚Tùd »yêãT

1


j˚Tùd |ü]cÕÿs¡+ j˚Tùd |ü]cÕÿs¡+

` &܈ˆ _.d”ºô|òHé #ê¬s¢dt

ìs¡ZeTø±+&ÉeTT 15:22-25 es¡≈£î eTqeTT #·~$‘˚ ªªyÓ÷ùw msÁ¡ düeTT<ÁäeTT qT+&ç »qT\qT kÕ>∑#Òj·T>± yês¡T wüOs¡T ns¡D´eTT˝ÀìøÏ yÓ[¢ <ëì˝À eT÷&ÉT ~qeTT\T q&ç∫]. n#·Ã≥ yê]øÏ ˙fi¯ó¢ <=s¡ø£˝Ò<äT. n+‘·˝À yês¡T e÷sê≈£î #˚]]. e÷sê ˙fi¯ó¢ #˚<Ó’q$ >∑qTø£ yês¡T Ä ˙fi¯ó¢ ‘êÁ>∑˝Òø£b˛sTT]. n+<äTe\q <ëìøÏ e÷sê(#˚<äT) nqT ù|s¡T ø£*¬>qT. |üÁ»\T y˚Ty˚T$T‘êÁ>∑T<äTeTì yÓ÷ùw MT<ä düD>∑Tø=q>± n‘·&ÉT jÓTVü≤ √yê≈£î yÓTTiô|f…ºqT. n+‘·≥ jÓTVü≤ √yê n‘·ìøÏ ˇø£ #Ó≥TºqT #·÷ô|qT. n~ Ä ˙fi¯¢˝À y˚dæq ‘·s¡Tyê‘· ˙fi¯ó¢ eT<ÛäTs¡eTT˝≤jÓTqTµµ.

ÇÁXÊj˚T©j·TT\T mi¿ düeTTÁ<äeTT <ë{Ïq ‘·sê«‘·

wüOs¡T ns¡D´eTT˝ÀìøÏ yÓ[¢]. nø£ÿ&É yê]øÏ ˙fi¯ó¢ <=s¡ø£ì |ü]dæ‹ú . eT÷&ÉT ~qeTT\T ns¡D´eTT˝À n≥T Ç≥T q&ç#ês¡T. mø£ÿ&É ≈£L&Ü #·Tø£ÿ ˙s¡T <=s¡ø˝£ <Ò Tä . m≥T #·÷dæHê ø=+&É\T, >∑T≥º\T, #Ó≥T¢, |ü⁄≥º˝.Ò m+&çq yÓT<Æ ëHê˝Ò, ns¡D´y˚T. ô|<ä\› T, |æ\¢\T n+<äs¡T n\dæb˛j·÷s¡T. mø£ÿ&É ˙fi¯ó¢ <=s¡≈£î‘êjÓ÷ ‘Ó * j· T ì dæ ú ‹ . m|ü ⁄ Œ&É T ˙fi¯ ó ¢ <=]øÏ yê] |ü ] dæ ú ‹ u≤>∑T|ü&ÉT‘·T+<√ ns¡ú+ ø±ì dæú‹. n+<äs¡T m+‘√ $düT>∑T #Ó+~j·TTHêïs¡T. mø£ÿ&É #·÷dæq Ä+<√fi¯q, n\»&ç. |æ\\¢ T @&ÉTdüTÔHêïs¡T. Çø£ q&Ée˝Òì |ü]dæú‹. n\dü≥, |ü&çb˛sTTq dæú‹, ≈£L*q dæú‹. yê] Hê\Tø£\T m+&çb˛j·÷sTT. Á|ü»\ X¯øÏÔ n+‘ê Vü≤]+#·Tø=ìb˛sTT+~. n≥Te+{Ï n\dæq dæú‹˝À ÇÁXÊj˚T©j·TT\T eT÷&ÉT ~qeTT\T wüOs¡T ns¡D´eTT˝À q&ç∫q ‘·sê«‘· yês¡T e÷sê≈£ î #˚ ] ]. nø£ ÿ &É yê]øÏ ˙fi¯ ó ¢ ø£ q ã&ܶ s TT. dü+‘√wüeTT‘√, m+‘√ ÄX¯‘√ |ü]¬>‘·TÔ≈£î+≥÷ ˙fi¯¢jÓTT<ä›≈£î yÓfi≤¢sT¡ ø±ì Ä ˙fi¯ó¢ Á‘ê>∑˝øÒ b£ ˛j·÷s¡T. ø±s¡D+ ˙fi¯ó¢ #˚<Tä >± ñHêïsTT. yê] ÁbÕDeTT\T $dæ–b˛j·÷sTT. n~ z uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq nqTuÛÑeeTT. >∑T+&Ó\T |ü–˝Ò nqTuÛÑeeTT. eT÷&ÉT ~qeTT\T ns¡D´eTT˝À ˙fi¯ó¢ ˝Òø£ q&ç∫, q&ç∫ n\dæ b ˛sTT e÷sê #˚ s ¡ T ø=ì, nø£ ÿ &É ñqï ˙fi¯ ó ¢ Á‘ê>∑T<ëeTqT≈£î+fÒ Ä ˙fi¯ó¢ #˚<Tä >± ñ+&ç ñ|üj÷Ó >∑øs£ e¡ TT>± ˝Òq≥Te+{Ï |ü]dæú‹. ÇÁXÊj˚T©j·TT\T ø£è+–b˛j·÷s¡T. ìsêX¯|ü&ܶs¡T. m+‘√ Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. Ä dü+<äs¡“¤eTTq ÇÁXÊj˚T©j·TT\T, e÷sê Á|ü<X˚ +¯ ˝À bı+<äT≈£îqï nqTuÛeÑ eTT˝ÀqT+&ç ø=ìï Äràj·T bÕsƒ¡eTT\T H˚s¡TÃ≈£î+<ëeTT. 2

(1) e÷sê˝À ˙fi¯ó¢ m+<äT≈£î #˚<äT>± ñHêïsTT? e÷sê˝ÀqTqï ˙{Ï˝À yÓT^ïwæj·T+, k˛&É, bı{≤wt, ø√¢¬s’&é Ä|òt k˛&çj·T+, _{≤$Tqdt y˚T≥sY, dæ*dæø˘ Ädæ&é, ø±s=“ìø˘ Ädæ&é, dü˝ÒŒ¤{Ÿ Ä|òt ˝…’yéT nH˚ s¡kÕj·THê\T ñqï+<äTe\q Ä ˙fi¯ó¢ #˚<äT>± ñ+&ç ìs¡T|üjÓ÷>∑eTT>± ñHêïsTT. Á|æj·T düôVA<äØ düôVA<äs¡T˝≤sê! ˙ J$‘·eTT, ≈£î≥T+ãeTT #˚<Ó’q nqTuÛÑeeTT\ >∑T+&Ü b˛e⁄#·Tqï<ë? ˙ e´øÏÔ>∑‘· J$‘·eTT˝À, ˙ #·<äTe⁄˝À, ˙ ñ<√´>∑eTT˝À, yê´bÕs¡eTT˝À ˙e⁄ ø£wüº|ü&ÉT#·THêïe⁄ ø±ì ‘·–q |òü\eTT, |òü*‘·eTT \_Û+#·T≥ ˝Ò<äT. ˙e⁄ @yÓTÆ‘˚ ø√s¡T≈£î+≥THêïy√ n~ »s¡T>∑T≥ ˝Ò<äT. n˙ï m<äTs¡T<Óã“˝Ò ‘·>∑T\T#·THêïsTT. #˚<Ó’q |òü*‘·y˚T m<äTs¡e⁄#·Tqï~.˙ J$‘·y˚T #˚<Ó’b˛sTTq~. ˙e⁄ dü]>± #·<Tä e⁄ø√˝Òøb£ ˛e⁄#·THêïe⁄. ˝Ò<ë #·øÿ£ ì &çÁ^\T ñHêïsTT ø±ì dæús¡yÓTÆq ñ<√´>∑+ \_Û+#·˝Ò<äT. ej·TdüT‡ MT<ä |ü&ÉT#·THêï $yêVü≤eTT ø±e&É+ ˝Ò<äT. ñ<√´>∑eTT˝À Á|üy÷Ó wüqT¢ \_Û+#·T≥ ˝Ò<Tä . |üì #˚dTü HÔ êïe⁄ ø±ì ø£weºü TTq≈£î ‘·–q |òü\eTT sêe&É+ ˝Ò<äT. J$‘·eTT nH˚ø£ s¡+>±\˝À, n+XÊ\˝À #˚<b’Ó ˛sTTq~. Çø£ ≈£î≥T+ã $wüj·TeTTq≈£î eùdÔ Ç+{À¢ düe÷<ÛëqeTT, HÓeTà~ ˝Ò<äT. dü+‘√wüeTT ndü‡\T ˝Ò<äT. m|ü⁄Œ&ÉT ø={≤¢≥˝Ò. uÛ≤s¡´ uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´, n‘êÔ ø√&Éfi¯fl eT<Ûä´, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, |æ\¢\ eT<Ûä´ m|ü⁄Œ&ÉT eTqdüŒs¡ú˝Ò, ø={≤¢≥˝Ò. eTqXÊÙ+‹ ˝Ò<äT. |æ\¢\T e÷≥ $q&ÉeTT ˝Ò<äT. #Ó&bç ˛j·÷s¡T. #Ó&TÉ n\yê≥¢≈î£ , #Ó&TÉ ùdïVü‰\≈£î n\yê≥T |ü&ܶs¡T. n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä\T, m|ü⁄Œ&É÷ nHês√>∑´y˚T. n+<äTπø Ç+{À¢ düe÷<Ûëqy˚T ø£s¡TyÓ’q~. Á|æj·TT˝≤sê! ne⁄qT. MT e´øÏÔ>∑‘· J$‘·eTT, ≈£ î ≥T+ãeTT #˚ < Ó ’ q e÷sê nqTuÛ Ñ e eTT\ >∑ T +&Ü

j˚Tùd »yêãT

y˚T ` pHé 2009


(A) qjÓ÷$T :

qjÓ÷$T J$‘·eTTqT eTqeTT >∑eTì+∫q ÄyÓT J$‘·eTT, ≈£î≥T+ãeTT ≈£L&É #˚<Ó’q nqTuÛÑeeTT\>∑T+&Ü b˛e⁄#·Tqï~. ‘·q J$‘·eTT >∑÷]à ÄyÓT e÷≥\˝À ªªdüs«¡ X¯≈î£ &Ô TÉ Hê≈£î #ê˝≤ <äT:KeTT ø£\T>∑CôÒ dqT >∑qTø£ qqTï qjÓ÷$T (eT<ÛäTs¡eTT) nqø£ e÷sê(#˚<äT) nqT&ç. H˚qT düeTè~∆>∑\ <ëqHÓ’ yÓ[¢‹ì, jÓTôVAyê qqTï ]≈£îÔsê*ì>± ‹]– sêCÒôdqT. MTs¡T qqTï qjÓ÷$T nì |æ\TeH˚\? jÓTôVQyê Hê MT<ä $s¡T<ä∆eTT>± kÕø£å´eTT |ü*¬øqT. düs¡«X¯≈£îÔ&ÉT qqTï u≤<Ûä |üs¡#ÓqTµµ (s¡÷‘·T 1:20,21). ÄyÓT ‘·q uÛsÑ ‘Ô¡ √ ≈£L&Ü j·T÷<ë u…‘ù¢˚ V≤eTT˝À ìedæ+#·T#·T+&É>±, Ä <˚X¯eTT˝À ø£s¡e⁄ ø£\T>∑>±, yês¡T u…‘˚¢ùV≤eTT qT+&ç yÓ÷j·÷ãT <˚Xe¯ TTq ø±|ü⁄s¡eTT+&ÉT≥≈£î yÓ[fl]. nø£ÿ&É ÄyÓT ô|ì$T{Ï #·ìb˛j·÷&ÉT. |ü~ dü+e‘·‡s¡eTT\ ‘·sê«‘· Ç<äs› T¡ ≈£îe÷s¡T\T #·ìb˛j·÷s¡T. qjÓ÷$T Ç<ä›s¡T ø√&É+Á&É‘√ ˇ+≥]>± $T–*b˛sTT+~. ÄyÓT J$‘·+, ≈£î≥T+ãeTT #˚ < ä T >± e÷]b˛sTT+~. m+<ä T ≈£ î ÄyÓ T J$‘· e TT #˚<b’Ó ˛sTTq~? ø±s¡DeTT\T : (i) ø£s¡e⁄ ø£*–q|ü⁄Œ&ÉT <˚e⁄&ÉT ‘·eTqT ‘·eT <˚Xe¯ TT˝ÀH˚ b˛wækÕÔ&HÉ ˚ qeTàø£eTT ˝Ò≈î£ +&Üb˛sTT+~. yês¡T <˚e⁄ìj·T+<äT q$Tàø£j·TT+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T. Ä ø£s¡e⁄ ø±\eTT˝À j·T÷<äj·T <˚X¯eT+‘·≥ ñqï nH˚ø£ ≈£î≥T+ãeTT\qT b˛wæ+∫q <˚e⁄&ÉT M]ì b˛wæ+#·˝Ò&Ü? b˛wæ+#·>∑\&ÉT. Äj·Tq≈£î Ä kÕeTs¡ú´eTT ñqï~.ø±˙ yês¡T jÓTôVAyê <˚e⁄ìô|’, Äj·Tq kÕeTs¡ú´eTTô|’ ‘·eT q$Tàø£ ñ+#·˝øÒ b£ ˛j·÷s¡T. <˚e⁄ìì |üP]Ô>± $X¯«dæ+#·˝øÒ b£ ˛j·÷s¡T. (ii) ¬s+&Ée~>± yê] <äèwæº eTs¡*q~. <˚e⁄ì dü + s¡ ø £ å D qT+∫ ˝Àø£ | ü ⁄ dü + s¡ ø £ å D MT~øÏ , <˚ e ⁄ì kÕeTs¡ú´eTT MT<ä qT+&ç, yÓ÷j·÷ãT Äosê«<äeTT\ MT~øÏ, <˚e⁄ì MT<ä qT+&ç ˝Àø£eTT MT~øÏ yê] <äèwæº eTs¡*q~. y˚T ` pHé 2009

(iii) eT÷&Ée~>± ÄyÓT≈£î #·+#·\ eTqdüT‡ ñqï~. ø£s¡e⁄eùdÔ u…‘Ó¢ùV≤eTTqT $&ç∫ yÓ÷j·÷ãTq≈£î yÓ fi ¯ ó ¢ ≥ , <˚ e ⁄&É T u… ‘ ˚ ¢ ù V≤eTT˝À ‘· q Á|ü » \≈£ î ÄVü‰s¡$T#·TÃ#·THêï&Éì $ì ‹]– Çø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≥. ø£s¡e⁄˝À yÓ÷j·÷ãT #˚s¡T≥. düeTè~∆ ñ+fÒ ‹]– u…‘Ó¢ùV≤eTTq≈£î #˚ s ¡ T ≥. ø=ìï dü + e‘· ‡ s¡ e TT\T yÓ ÷ j· ÷ ãT, ø=ìï dü+e‘·‡s¡eTT\T u…‘ù¢Ó V≤eTT Ç≥T, n≥÷ ‹s¡T>∑T˝≤&˚ #·+#·\ eTqdüT‡. Ç˝≤ ÄyÓT ã\V”≤q‘·\ e\q ÄyÓT J$‘·eTT, ≈£î≥T+ãeTT #˚<Ó’b˛sTTq~. qjÓ÷$T ‹]– u…‘Ó¢ùV≤eTTq≈£î e∫à <˚e⁄ì dü+s¡ø£åD˝ÀøÏ e∫Ã, ‹]– Äj·TqqT, Äj·Tq kÕeTs¡ú´eTTqT q$Tà Äj·Tq ¬sø£ÿ\ ÁøÏ+~øÏ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT <˚e⁄&ÉT ÄyÓT J$‘·eTT˝À qT+&ç #˚<äTqT ‘=\–+∫ ‹]– eT<ÛäTs¡eTT>± e÷sêÃ&ÉT. |ü]dæú‘·T\ìï+{Ïì e÷]Ãy˚XÊ&ÉT. ÄyÓ T ≈£ î ≥T+ãeTT˝ÀìøÏ uÀj· T EqT rdü T ø=ìe∫Ã, s¡÷‘·Tq≈£î uÀj·TE‘√ $yêVü≤eTT>±$+∫, yê]øÏ zuÒ<qä T ≈£îe÷s¡Tì nqTÁ>∑V≤æ +#ê&ÉT. n‘·&TÉ <ëM<äTq≈£î ‘·+Á&çjTÆÓ q jÓTwü¸sTT jÓTTø£ÿ ‘·+Á&ç(s¡÷‘·T 4:14-17). á <ëM<äT dü+‘êqeTT˝À qT+&˚ Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ e#ÓÃqT. Á|æj·TT˝≤sê! ˇø£y˚fi¯ ˙ ã\V”≤q‘·\ e\q, n$<Û˚j·T‘· e\q, ‹s¡T>∑Tu≤≥T e\q ˙ J$‘·eTTqT, ≈£ î ≥T+ãeTTqT #˚ < ä T >± #˚ düTø=ìj· T THêïy˚ y Ó ÷ ? j˚Tdüj·T´H=<ä›≈£î ‹]– s¡eTTà. Äj·TqqT y˚&ÉTø=qTeTT. ˙ J$‘·eTT˝À ñqï #˚<äTqT ‘=\–+∫, eT<ÛäTs¡eTT>± e÷s¡TÃeTì Á|üuÛÑTe⁄ bÕ<äeTT\T |ü≥Tºø=ì Áã‹eT˝≤&çq Äj·Tq ˙ J$‘·eTT˝À, ≈£î≥T+ãeTT˝À ø£\T>∑CÒdüTø=ì, #˚<äTqT ‘=\–+∫ eT<ÛäTs¡eTT>± e÷s¡Ã>∑\&ÉT. z >=|üŒ ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT ˇø£s√E ‘·q Ç+{Ï Vü‰\T˝À ø±Hê«dt MT<ä #·ø£ÿì ∫Á‘·|ü≥eTT ^j·T ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. |ü≥eTT dü>∑eTT |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· n‘·qT Á|üø£ÿs¡÷eTT˝À bò˛qT ÁyÓ÷–q+<äTq, e÷≥˝≤&ÉT≥≈£î Á|üø£ÿ>∑~øÏ yÓfi≤¢&ÉT. Ä düeTj·T+˝À Ä ∫Á‘·ø±s¡Tì ≈£îe÷s¡T&ÉT Vü‰\T˝ÀìøÏ e∫à Ä&ÉT≈£î+≥T, ø±Hê«dt Á|üøÿ£ qqTqï s¡+>∑T\ &Éu≤“ MT<ä |ü&>É ±, n$ n+‘ê ø±Hê«dt MT<ä |ü&ç ^j·TT#·Tqï ∫Á‘·|ü≥eTT >∑+<äs¡>√fi¯+>± e÷], n~ø±kÕÔ #Ó&çb˛sTTq~. n+‘·˝À ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT nø£ÿ&çøÏ sê>±, ≈£îe÷s¡T&ÉT eDT≈£î#·T, ‘·q e\q ‘·|ü »]–q<äì ‘·+Á&çì ø£å$T+#·eTì ø√sê&ÉT. ‘·+Á&ç ≈£îe÷s¡Tì uÛÑT»eTT ‘·{Ϻ, ø£å$T+∫, ‘·q HÓ’|ü⁄D´eTT >∑\ #˚‹‘√, s¡+>∑T\T |ü&ç >∑+<äs¡>√fi¯eTT>± e÷]q Ä ∫Á‘· | ü ≥ eTTqT n+<ä y Ó T Æ q , #· ø £ ÿ ì, Äø£ s ¡ ¸ D° j · T yÓ T Æ q

j˚Tùd »yêãT

3

j˚Tùd |ü]cÕÿs¡+

b˛e⁄#·Tqï~. m+<äT≈£î J$‘ê\T #˚<Ó’b˛e⁄#·THêïjÓ÷ MTs¡T Ä˝À∫+#êsê? nH˚ø£ s¡kÕj·THê\T e÷sê ˙fi¯¢˝À ñ+&ÉT≥ e\q Ä ˙fi¯ó¢ #˚<äT>± ñHêïsTT. n˝≤π> MT J$‘ê\˝À ≈£L&Ü @<√ ˇø£ bÕ|üeTT, ã\V”≤q‘·, ‹s¡T>∑Tu≤≥T, n$<Û˚j·T‘· nH˚$ J$‘ê\T, ≈£î≥T+ãeTT\T #˚<äT>± e÷s¡T≥≈£î <√Vü≤<äeTT #˚düTÔHêïj˚TyÓ÷? ø£qTø£ ˇø£ÿkÕ] ˙ J$‘êìï <˚e⁄ì yêø£´ yÓ\T>∑T˝À |ü]o*+#·Tø=qTeTT. ˙ J$‘·eTT˝ÀìøÏ #˚<äTqT rdæø=ìe#˚à bÕ|üeTT ø±ì, ã\V”≤q‘·qT ø±ì, n$<Û˚j·T‘·qT ø±ì $&ç∫ô|≥TºeTT.


j˚Tùd |ü]cÕÿs¡+

∫Á‘·|ü≥eTT>± eT*#ê&ÉT. Á|æj·TT˝≤sê! MTs¡T ≈£L&Ü MT bÕ|üeTT\ e\q, ã\V”≤q‘·\ e\q, n$<Û˚j·T‘· e\q MT J$‘·eTTqT bÕ&ÉT #˚düT≈£îHêïs¡T. MT ≈£î≥T+ãeTTqT bÕ&ÉT #˚düT≈£îHêïs¡T. á s√C…’Hê j˚Tdüj·T´ bÕ<ä düìï~Û #˚] ø£å$T+#·eTì ø√] Äj·Tq HÓ’|ü⁄D´eTT >∑\ #˚‹øÏ MT J$‘êìï, ≈£î≥T+ãeTTqT n|üŒ–+#·TeTT. n|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq ‘·q X¯øÏÔ‘√, |ü⁄qs¡T‘êúq ã\eTT‘√, HÓ’|ü⁄D´eTT‘√ MT J$‘·eTTqT, MT ≈£î≥T+ãeTTqT #·øÿ£ |ü]∫ XÊ+‹, düe÷<Ûëq, dü+‘√wüeTT\‘√, Äosê«<äeTT\‘√ #·ø£ÿì J$‘·eTT>±, ≈£î≥T+ãeTT>± e]∆\¢CÒj·TTqT.

(B) @© ≈£î≥T+ãeTT : düeT÷j˚T\T 4:1-22 es¡≈£î eTqeTT #·~$q wæ˝ÀVüQq+<äTqï <˚e⁄ì Ä\j·TeTT˝À @© nH˚ j·÷»≈£î&ÉT ñ+&˚yê&ÉT. n‘·ì Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T˝…’q ôVQ|ò”ï, |ò”HÓVü‰düT\T ≈£L&Ü jÓTôVQyê≈£î j·÷»≈£î\T>± qT+&ç]. |òæ*w”Ôj·TT\‘√ »]–q j·TT<äe∆ TT˝À @© ≈£îe÷s¡T*<äs› T¡ Vü≤‘·T˝…]’ . eT]j·TT <˚e⁄ì eT+<ädüeTT |ü≥Tºã&ÓqT. ÇÁXÊj˚T©j·TT\T Ä j·TT<ä∆eTT˝À z&çb˛j·÷s¡T. nH˚ø£eT+~ Vü≤‘·T˝…’]. á $wüj·T+ $qï @© <ë«s¡eTT <ä>∑Zs¡qTqï |”sƒ¡eTT MT<äqT+&ç yÓqTø£≈£î |ü&ç yÓT&É $]– #·ìb˛jÓTqT. @© ø√&É\>∑T |òH” VÓ ‰ü düT uÛ≤s¡´≈£î n|üŒ{ÏøÏ >∑s¡“¤eTT ø£*– ø£qTÁbı<äT∆˝…’ j·TT+&É>± <˚e⁄ì jÓTTø£ÿ eT+<ädüeTT |ü≥Tºã&Óqìj·TT, ‘·q e÷eTj·TT ‘·q ô|ì$T{Ïj·TT #·ìb˛sTTs¡ìj·TT ÄyÓT $ì H=|ü⁄Œ\T ‘·–* yÓ÷ø±fi¯¢ MT~øÏ Á≈£î+– Á|üdeü e÷jÓTqT. ÄyÓT eTè‹H=+<äT#·T, <˚e⁄ì eT+<ädeü TT |ü≥Tºã&çq<äqT dü+>∑‹ì, ‘·q e÷eTj·TT ô|ì$T{ÏjT· T #·ìb˛sTTq dü+>∑‹ì ‘Ó*dæø=ì Á|üuÛ≤eeTT ÇÁXÊj˚T©j·TT\˝ÀqT+&ç b˛jÓTqì #Ó|æŒ ‘·q _&É≈¶ î£ áø±uÀ<äT(Á|üu≤Û eeTT b˛jÓTqT) nqT ù|s¡T ô|f…qº T. Á|æj·TT˝≤sê! >∑eTì+#·+&ç. j·÷»≈£î&Ó’q @© ≈£î≥T+ãeTT m+<äTøÏ+‘· <Ísꓤ>´∑ ø£sy¡ TÓ qÆ |ü]dæ‹ú øÏ HÓ≥㺠&ç ∫ÛHêï_ÛqïyÓTqÆ ~? ≈£î≥T+ã |ü]dæ‘ú T· \T #˚<b’Ó ˛sTTq$. @©, Äj·Tq Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T, |ò”HÓVü‰düT uÛ≤s¡´ #·ìb˛j·÷s¡T. Á|üu≤Û eeTT, |òTü q‘· ‘·q ≈£î≥T+ãeTT˝ÀqT+&ç ‘=\–b˛jÓTqT. ≈£î≥T+ãeTT˝À qT+&ç Á|üuÛ≤eeTT m+<äT≈£îb˛sTT+~? |ü]dæú‘·T\T m+<äTøÏ+‘· #˚<äT>± e÷sêsTT? áø±uÀ<äT nqTuÛÑeeTT m+<äT≈£î m<äTs¡sTT´+~? ø±s¡DeTT\T : (i) Ä ≈£ î ≥T+ãeTT˝À <˚ e ⁄&É T ˝Ò & É T . @© ≈£îe÷s¡T˝…’q ôVA|ò”ï, |ò”HÓVü‰düT\ J$‘ê\˝À <˚e⁄&ÉT ˝Ò&ÉT. yê] J$‘·eTT˝À <˚e⁄ìøÏ kÕúqeTT Çe«˝Ò<Tä . <Óe’ ;Û‹, bÕ|ü uÛÑj·T+ ˝Ò<äT. @© ≈£îe÷s¡T\T jÓTôVAyêqT ms¡T>∑ìyê¬s’ $TøÏÿ* <äTsêàs¡TZ˝…’j·TT+&ç]. (I düeT÷ 2:12) »qT\T I

4

jÓTôVQyê≈£î HÓ’y˚<ä´eTT #˚j·TT≥j·T+<äT ndüVü≤´|ü&ÉT≥≈£î Ä j·Te«qT\T ø±s¡DyÓT]Æ , >∑qTø£ yê] bÕ|üeTT jÓTôVAyê düìï~Ûì ãVüQ >=|üŒ<ëjÓTqT.(I düeT÷ 2:17) ùV≤j·T ø±s¡´eTT\T, #Ó&¶É ø±s¡´eTT\T #˚XÊs¡T(I düeT÷ 2: 22, 23). yês¡T #Ó&çb˛e≥y˚T ø±≈£î+&Ü jÓTôVAyê »qT\qT n‹Áø£ $ T+|ü C Ò X Ês¡ T ( I dü e T÷ 2: 24). jÓ T ôVAyê $wüj·TeTT˝ÀH˚ bÕ|üeTT #˚XÊs¡T(I düeT÷ 2:25). ø£qTø£ yês¡ T ‘· e T J$‘· e TT˝À <˚ e ⁄ìøÏ kÕú q eTT Çe«ø£ , bÕ|üeTTq≈£î, n|ü$Á‘·‘·≈£î, nÁø£eTeTTq≈£î, #Ó&ÉT ùV≤j·T ø±s¡ ´ eTT\≈£ î #√{Ï # êÃs¡ T >∑ q Tø£ yê] Áã‘· T ≈£ î \T #˚<Ó’b˛j·÷sTT. ø£]ƒqyÓTÆq <˚e⁄ì ñÁ>∑‘·≈£î ã˝…’ Vü≤‘·T˝…’]. ‘·+Á&çjÓÆTq @© J$‘·eTT˝À ≈£L&Ü <˚e⁄ìøÏ ‘·–q kÕúqeTT Çe«˝Ò<äT. ‘·q ≈£îe÷s¡T\qT jÓTôVAyê <˚e⁄ìø£+fÒ >=|üŒ #˚XÊ&ÉT(I düeT÷ 2: 29) n+<äTøπ @© ≈£L&Ü #˚<q’Ó n+‘·eTT nqTuÛ$Ñ +#ê&ÉT. (ii) ‘·+Á&çjÓÆTq @© ‘·q ≈£îe÷s¡T\qT <Ó’e e÷s¡eZ TT˝À ô|+#·˝<Ò Tä . <Ó$’ ø£ Áø£eT•ø£Då ˝À ô|+#·˝<Ò Tä . yê] e÷Hêq yê]ì e~*y˚XÊ&ÉT. ‘·q ≈£îe÷s¡T\T ‘·eTTàqT ‘êeTT XÊ|üÁ>∑düTÔ\T>± #˚düTø=qT#·THêïs¡ì ‘êHÓ]–j·TT yê]ì n&ɶ–+#·˝Ò<äT(I düeT÷ 3:13). Á|æj·TT˝≤sê! @© ≈£î≥T+ãeTT #˚<Ó’b˛e⁄≥≈£î >∑\ ø±s¡DeTT\qT eTqeTT $X‚¢wæ+#·Tq|ü⁄Œ&ÉT <äj·T#˚dæ MT ≈£î≥T+ãeTT\qT, $TeTTà\qT ˇø£ÿkÕ] |ü]o*+#·Tø=q+&ç. MT J$‘ê\˝À <˚ e ⁄&É T ñHêï&Ü? j˚ T dü j · T ´qT MT Vü≤è<äj·T<ë«s¡eTTqT, sTT+{Ï <ë«s¡eTTqT ‘Ó]∫ ˝À|ü*øÏ ÄVü‰«ì+∫q |ü]dæú‹ñqï<ë? <˚e⁄ìøÏ MT J$‘·eTT˝À, Ç+{Ï˝À ‘·–q kÕúqeTT, n‘·´~Ûø£ kÕúqeTT Ç#êÃsê? J$‘ê\˝À, ≈£î≥T+u≤\˝À j˚Tdüj·T´ ˝Òø£b˛sTTHê, j˚Tdüj·T´≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«ø£b˛sTTq eTqeTT m<äTs=ÿH˚~ áø±uÀ<äT nqTuÛÑey˚T #˚<Ó’q |ü]dæú‘˚. ≈£î≥T+ãeTT˝À |æ\\¢ T <˚e⁄ì uÛj Ñ T· +˝À, <Ó$’ ø£ e÷s¡eZ TT˝À, <Ó’$ø£ Áø£eT•ø£åD˝À ô|+#·ã&ÉT#·THêïsê? yêø£´eTT˝À Áyêj·Tã&çq Á|üø±s¡eTT u≤\T&ÉT q&ÉTee\dæq Á‘√eqT yêìøÏ H˚s¡TŒeTT. yê&ÉT ô|<ä›yê&Ó’q|ü⁄Œ&ÉT <ëì qT+&ç ‘=\–b˛&ÉT (kÕyÓT22:6) n~ eTq ≈£î≥T+ãeTT\˝À »s¡T>∑T#·Tqï<ë? Á|æjT· T˝≤sê! ˇø£ÿkÕ] |ü]o*+#·Tø=q+&ç. Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæú‘·T\qT #·ø£ÿ|üs¡T#·Tø=qT≥≈£î @©øÏ, n‘·ì ≈£îe÷s¡T\≈£î neø±X¯eTT ˝Ò<Tä . nsTT‘˚ ˙e⁄, ˙ ≈£î≥T+ãeTT #˚<q’Ó nqTuÛeÑ eTT\qT ‘·|Œæ +#·Tø=qT≥≈£î neø±X¯eTTqï~. j˚Tdüj·T´≈£î MT J$‘ê\˝À, ≈£î≥T+ãeTT˝À kÕúq$T∫Ã, n‘·´~Ûø£ kÕúq$T∫Ã, ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\+<äsT¡ <Ó$’ ø£ uÛj Ñ T· eTT˝À <Ó’$ø£ e÷s¡ZeTT˝À j˚Tdüj·T´qT yÓ+ã&ç+#˚˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T

j˚Tùd »yêãT

y˚T ` pHé 2009

j˚T ùd

|ü ] cÕÿ s¡ +


(C) jÓ÷ãT :

jÓ÷ãT J$‘·eTT, ≈£î≥T+ãeTT ≈£L&É #˚<q’Ó e÷sê nqTuÛÑeeTT\ >∑T+&Ü q&ç|æ+#·ã&çq~. nsTT‘˚ jÓ÷ãT J$‘·eTT˝À #˚<q’Ó nqTuÛeÑ eTT\T bı+<äTø=qT≥≈£î bÕ|üeTT ˝Ò < ë ã\V” ≤ q‘· ø±s¡ D eTT ø±<ä T ø±ì n‘· q T j·T<Ûës¡úes¡ÔqT&ÉT>±, Hê´j·Te+‘·T&ÉT>±, <˚e⁄ìj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T ø£*– #Ó&ÉT‘·qeTT $dü]®+∫q yê&ÉT>± ñqï+<äTe\q ÁX¯eT\bÕ\jÓT´qT (jÓ÷ãT 1, 2 n<Ûë´). 2 ‹yÓ÷‹ 3:12˝À Áyêj·Tã&çq Á|üø±s¡eTT ªªÁø°düTÔ j˚TdüTq+<äT dü<䓤øÏÔ‘√ Áã‘·Tø£qT<˚∆•+#·Tyês¡+<äs¡T Væ≤+dü bı+<äT<äTs¡Tµµ. bÂ\T $wüjT· eTT˝À ≈£L&Ü n<˚ #Ó|Œü ã&çq~. nb˛.ø±s¡´ 9:16 ªªÇ‘·&ÉT Hê HêeTeTT ø=s¡≈£î mìï X¯ÁeT\qT nqTuÛÑ$+|üe˝…H√ H˚qT Ç‘·ìøÏ #·÷|ü⁄<äTqì n‘·ì‘√ #Óô|ŒqTµµ. I ù|‘·Ts¡T 1:6,7 ªªnedüs¡eTTqT ã{Ϻ HêHê $<ÛäeTT˝…’q XÀ<Ûqä \ #˚‘,· Á|üdTü ‘Ô e· TTq ø=+#ÓeTT ø±\eTT MT≈£î <äT:KeTT ø£\T>∑T#·Tqï~. q•+∫b˛e⁄ düTes¡íeTT n–ï|üØø£å e\q X¯ó <ä∆|üs¡#·ã&ÉT#·Tqï~ >∑<ë? <ëìø£+fÒ neT÷\´yÓTÆq MT $XÊ«düeTT á XÀ<Ûäq\ #˚‘· |üØø£å≈£î ì*∫q<Ó’, j˚TdüTÁø°düTÔ Á|ü‘·´ø£åyÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT MT≈£î yÓT|ü⁄ŒqT eTVæ≤eTj·TT |òüTq‘·j·TT ø£\T>∑T≥≈£î ø±s¡DeT>∑TqTµµ. ø£qTø£ $XÊ«düT\ J$‘ê\˝À, ≈£î≥T+ãeTT˝À ≈£L&É #˚<Ó’q nqTuÛÑeeTT\qT m<äTs=ÿqT≥ eTqeTT #·÷&É>∑\eTT. jÓ÷ãT ˙‹eT+‘·T&ç>± J$+#·T#·Tqï |ü]dæú‹ì ã{Ϻ ‘·q ÄdæÔì b˛>=≥Tº≈£îHêï&ÉT. ‘·q ≈£îe÷s¡T\qT, ≈£ î e÷¬ s Ô \ qT b˛>=≥Tº ≈ £ î Hêï&É T . X¯ Ø s¡ e TT n]ø±\T yÓTT<ä\Tø=ì q&çHÓ‹Ô es¡≈£î u≤<Ûä >∑\ ≈£îs¡T|ü⁄\‘√ yÓTT‘·Ôã&çq~. ‘·q J$‘·eTT˝À, ≈£î≥T+ãeTT˝À jÓ÷ãT #˚<Ó’q e÷sê nqTuÛÑeeTT\T bı+<äT≈£îqï|üŒ{ÏøÏ jÓ÷ãT @ $wüj·TeT+<äTqT @ bÕ|üeTTqT #˚j·T˝Ò<äT. H√{Ï e÷≥‘√HÓ’qqT bÕ|üeTT #˚j·T˝Ò<äT (jÓ÷ãT 1:21,22; 2: 10) ‘·q $XÊ«dü´‘·qT b˛>=≥Tºø=q˝Ò<äT. ‘·q j·T<ës¡ú‘·qT e<ä*ô|≥º˝Ò<äT. ˙‹eT+‘·T&ç>± J$+#·T≥ e÷q˝Ò<äT. ∫es¡>± <˚e⁄ì #˚‹˝ÀqT+&ç ¬s+&É+‘·\T n~Ûø£eTT>± Äosê«<äeTT\qT bı+<äTø=HÓqT. (jÓ÷ãT 42:10-16). Á|æj·TT˝≤sê! ˇø£y˚fi¯ jÓ÷ãT e˝… ˙ J$‘·eTT˝À ˙ $XÊ«dü J$‘·eTTqT ã{Ϻ #˚<Ó’q nqTuÛÑeeTT\ >∑T+&Ü b˛e⁄#·TqïjÓT&É\ ~>∑T\T|ü&Ée<äT›. Ä+<√fi¯q #Ó+<äe<äT›. Á≈£î+–b˛e<äT.› jÓ÷ãTqT #·÷&ÉT, Äj·Tq eTq≈£î z e÷~]. XÊØs¡ø£eTT>± #·ìb˛sTTq|üŒ{ÏøÏ Äj·Tq e´øÏÔ‘·«eTT #êe˝Ò<äT. düJeeTT>± yêø£´eTT˝À qT+&ç eTq ø£qTï\ y˚T ` pHé 2009

eTT+<äs¡ ì\T#·T#·T kÕø£å´$T#·TÃ#·THêï&ÉT. Äj·Tq eTq≈£î ˇø£ z<ës¡TŒ, Ä<äs¡D. ø£qTø£ Á|æj·TT˝≤sê! ø=+#ÓeTT ø±\eTT á ÁX¯eT\qT, #˚<q’Ó nqTuÛeÑ eTT\qT düV≤ü qeTT‘√ zs¡TÃø=q+&ç. 1ù|‘·Ts¡T 5:10˝À Áyêj·Tã&çq Á|üø±s¡eTT ªª‘·q ì‘·´ eTVæ≤eT≈£î Áø°düTÔq+<äT $TeTTàqT |æ*∫q düs¡«ø£èbÕì~Ûj·T>∑T <˚e⁄&ÉT ø=+#ÓeTT ø±\eTT MTs¡T ÁX¯eT|ü&çq |æeTà≥, ‘êH˚ $TeTTàqT |üPs¡Tí\qT>± #˚dæ dæsú |¡ sü ∫¡ ã\|üs#¡ T· qTµµ. jÓ÷ãT <˚e⁄ì |üsT¡ e⁄qT, eTsê´<äqT kÕ‘êqT eTT+<äT <˚e<ä÷‘·\ eTT+<äT ì\Teu…{≤º&TÉ . <˚e⁄&ÉT ‘·q MT<äqT+∫q qeTàø£eTTqT eeTTà #˚j·T˝Ò<äT jÓ÷ãT. ø£qTø£ z düV≤ü $XÊ«dæ! <˚e⁄&ÉT ˙ MT<ä ñ+∫q qeTàø£eTTqT eeTTà #˚jT· ≈£î. z|æø‘£ √, düV≤ü qeTT‘√ #˚<q’Ó nqTuÛeÑ eTT\qT m<äTs=ÿì, MT $XÊ«düeTT |üØø£å≈£î ì*∫q<Ó’, »j·Tø£s¡yÓTÆq J$‘·eTT Á|üuTÑÛ e⁄ ø=s¡≈î£ J$+#·e\dæq~>± ø√s¡T#·THêïqT.

(2) e÷sê nqTuÛÑeeTT˝À ÇÁXÊj˚T©j·TT\ düŒ+<äq :

Á|ü»\T (ÇÁXÊj˚T©j·TT\T) y˚Ty˚T$T Á‘ê>∑T<äTeTì yÓ÷ùw MT<ä dü D >∑ T ø=q>± n‘· & É T (yÓ ÷ ùw) jÓ ÷ ôVAyê≈£ î yÓTTiô|f…ºqT(ìs¡ZeT 15:24, 25). ÇÁXÊj˚T©j·TT\T eT÷&ÉT ~qeTT\T wüOs¡T ns¡D´eTT˝À q&ç#ês¡T. nø£ÿ&É yê]øÏ ˙fi¯ó¢ <=s¡ø£˝Ò<äT. yÓ÷ùw ≈£L&É eT÷&ÉT ~qeTT\T q&ç#ê&ÉT. n‘·ìø° nø£ÿ&É ˙fi¯ó¢ <=s¡ø£˝Ò<äT. n+<äs¡T e÷sê≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. e÷sê˝À ˙fi¯ó¢ ÇÁXÊj˚T©j·TT\≈£î eT]j·TT yÓ÷ùw≈£î ≈£L&É #˚<äT>±H˚ ñHêïsTT. yês¡+<äsT¡ ˇπø nqTuÛeÑ eTT >∑T+&Ü b˛e⁄#·THêïs¡T. nsTT‘˚ ˇπø nqTuÛÑeeTT˝À ÇÁXÊj˚T©j·TT\T, yÓ÷ùw y˚sT¡ y˚sT¡ >± düŒ+~+#·T#·THêïs¡T. ÇÁXÊj˚T©j·TT\T yÓ÷ùw MT<ä düDÏ>±s¡T. y˚Ty˚T$T Á‘ê>∑T<äTeTì Ä+<√fi¯q‘√ yÓ÷ùw‘√ yê–«yê<äeTTq≈£î ~>±s¡T. nsTT‘˚ yÓ÷ùw jÓTôVQyê≈£î yÓTTi ô|f…ºqT. ªª<˚yê! ˙e⁄ ‘·|üŒ e÷≈£î y˚πs Ä<Ûës¡eTT ˝Ò<äT. ˙y˚ e÷≈£î düVü‰j·TeTT #˚j·÷*µµ nì jÓTôVAyê <˚e⁄ì yÓ’|ü⁄ #·÷∫ yÓTTiô|{≤º&ÉT. Á|æj·T düôVA<äØ, düôVA<äs¡T˝≤sê! eT] MT |ü]dæú‹ @$T{Ï? #˚<Ó’q nqTuÛÑyê\ >∑T+&Ü, m+&çb˛sTTq nqTuÛyÑ ê\ >∑T+&Ü b˛e⁄#·THêïs¡T. m˝≤ düŒ+~+#·T#·THêïs¡T? ÇÁXÊj˚T©j·TT\ e˝… <˚e⁄ìøÏ e´‹πsø£eTT>± düD>∑T#·THêïsê? m+<ä T øÏ \ #˚ X Êe⁄ <˚ y ê? H˚ q T ìqTï qeTàø£ e TT>± yÓ+ã&ç+#·T#·THêïqT ø£<ë! ˙ Ä\j·TeTTq≈£î yÓfi¯ó¢#·T, ø±qTø£\T düeT]Œ+#·T≈£î+≥T ñHêïH˚! nsTTHê ø±ì m+<äTøÏ\ Hê J$‘·eTT˝À, ≈£î≥T+ãeTT˝À #˚<q’Ó |ü]dæ‘ú T· \T m<ä T s¡ e ⁄#· T qï$? nì >=DT>∑ T #· T Hêïe⁄ ø£ < ä ÷ . düD>∑T#·THêïe⁄ ø£<ä÷! n˝≤ düDÏ–, >=DÏ– Á|üjÓ÷»qeTT

j˚Tùd »yêãT

5

j˚Tùd |ü]cÕÿs¡+

rdæø=qï áø±uÀ<äT nqTuÛeÑ eTT qT+&ç ˙e⁄ ˙ ≈£î≥T+ãeTT ‘·|æŒ+#·Tø=q>∑\s¡T.


j˚Tùd |ü]cÕÿs¡+

˝Ò<Tä . eTqeTT m<äTs=ÿH˚ düeTdü´\qT ã{Ϻ yÓ÷ùw e˝… <˚e⁄ìøÏ yÓTTiô|≥Tº#·T, Äj·Tq #˚‹øÏ n|üŒ–+#·e˝…qT. <˚yê! Hê Áã‘· T ≈£ î ˝À, ≈£ î ≥T+ãeTT˝À m<ä T s¡ T <Ó ã “\T ‹+≥THêïqj·÷´. #˚<äT‘√ Hê Áã‘·T≈£î ì+&çb˛sTT+~. Hê |üøå±q ì\Teã&ÉT≥≈£î, düVü‰j·T|ü&ÉT≥≈£î Hê≈£î sêE\T ø±ì, X¯Ss¡T\T ø±ì ˝ÒsT¡ . Hê≈£îqï~ MTπs. ø£qTø£ ø£ìø£]+∫ #˚<äTqT ‘=\–+#·T <˚yê nì j˚Tdüj·T´≈£î yÓTTiô|{Ϻq Äj·Tq eTq≈£î düVü‰j·TeTT #˚dæ eTq Áã‘·T≈£î\˝À ñqï #˚<äTqT ‘=\–+∫, eT<ÛäTs¡eTT>± e÷s¡TÃqT. (3) jÓTôVAyê <˚e⁄ì düŒ+<äq : ìs¡ZeT 15:25 ªªn+‘·≥ jÓTôVAyê n‘·ìøÏ ˇø£ #Ó≥TºqT #·÷ô|qT. n~ Ä ˙fi¯¢˝À y˚dæq ‘·s¡Tyê‘· ˙fi¯ó¢ eT<ÛäTs¡eTT˝≤jÓTqTµµ. e÷sê˝À ˙fi¯ó¢ #˚<äT>± e⁄qï|ü⁄Œ&ÉT yÓ÷ùw e÷sê ˙fi¯¢ yÓ’|ü⁄ #·÷∫ <˚e⁄ìøÏ yÓTTiô|≥º>± <˚e⁄&ÉT Ä ˙fi¯¢qT eT<ÛTä s¡eTT>± e÷πsà #Ó≥TºqT #·÷bÕ&ÉT. düeTdü´jÓTÆ q e÷sê ˙fi¯¢ yÓ|’ ⁄ü #·÷dæ, ìsêX¯‘√, ìdü茤V≤ü ‘√, ø£è+–q dæ‹ú ˝À <˚e⁄ìøÏ yÓTTiô|{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT <˚e⁄&ÉT |ü]cÕÿs¡yÓTÆq #Ó≥TºqT #·÷bÕ&ÉT. Ç+ø=ø£Ø‹>± #ÓbÕŒ\+fÒ <˚e⁄&ÉT yÓ÷ùw <äèwæºì düeTdü´ MT<äqT+&ç |ü]cÕÿs¡eTTyÓ’|ü⁄ eTs¡˝≤Ã&ÉT. e÷sê ˙fi¯¢ MT<äqT+&ç #Ó≥TºyÓ’|ü⁄ eTs¡˝≤Ã&ÉT. Á|æj·TT˝≤sê! eTq J$‘ê\˝À ≈£L&É, m+‘·es¡≈£î eTq #·÷|ü⁄, <äèwæº, <Ûë´dü eTqeTT m<äTs=ÿH˚ düeTdü´\ MT<ä ñ+≥T+<√ n+‘·es¡≈£î eTq J$‘ê\˝À e⁄qï ìsêX¯, ø£è+>∑T<ä\, ìdüèŒVü≤\T b˛e⁄. e÷sê nqTuÛÑyê\T eTq≈£î m<äT¬s’q|ü⁄Œ&ÉT m+<äT≈£î eTqeTT ø£è+–b˛e⁄#·THêïeTT? @&É T dü T Ô H êïeTT? ø±s¡ D + eTq <ä è wæ º n+‘ê eTq+ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ MT<˚, ø£weºü TT\ MT<˚, ÁX¯eT\ MT<˚ e⁄qï~ ø±ã{Ï º dü e Tdü ´ \qT #· ÷ dü T Ô H êïeTT ø£è+–b˛e⁄#·THêïeTT. ø£qTø£ Á|æj·TT˝≤sê! eTq <äèwæº eTs¡˝≤*. düeTdü´\ MT<ä qT+&ç |ü]cÕÿs¡yÓTÆq j˚Tdüj·T´ MT~øÏ eTq <äèwæº, #·÷|ü⁄ eTs¡˝≤*. eTq J$‘ê\˝À, ≈£î≥T+ãeTT˝À eTqeTT m<äTs=ÿ+≥Tqï Á|ü‹ düeTdü´≈£î j˚Tùd |ü]cÕÿs¡eTT, »yêãT. n~ Ä]úø£ Çã“+~ ø±e#·TÃ, nHês√>∑´eTT ø±e#·TÃ, ìs¡T<√´>∑ düeTdü´ ø±e#·TÃ. $yêVü≤ düeTdü´ ø±e#·TÃ, ≈£î≥T+ãeTT˝À @s¡Œ&˚ @<Ó’q düeTdü´ ø±e#·TÃ, Á|ü‹ düeTdü´≈£î j˚Tùd »yêãT. j˚Tùd |ü]cÕÿs¡eTT. <˚e⁄&ÉT #Ó|Œæ q~ n<˚, düeTdü´qT #·÷dæ ø£è+–b˛e<äT› yÓ÷ùw, »yêu…’q, |ü]cÕÿs¡yÓTÆq #Ó≥TºqT #·÷&ÉT. #Ó≥Tº jÓTT<ä›≈£î yÓfi¯ó¢. #Ó≥TºqT ø=≥Tº. ø=≥ºã&çq #Ó≥TºqT ˙fi¯¢˝À y˚j·TTeTT. #Ó≥TºqT ˙{Ï˝À y˚dæ Ä ˙fi¯ó¢ eT<ÛäTs¡eTT nj˚T´\ <ëìì ñ|üjÓ÷–+#·Tø√ nì yÓ÷ùw≈£î <˚e⁄&ÉT #Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT yÓ÷ùw <˚e⁄&ÉT #Ó|æŒqfÒ¢ #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT Ä˙fi¯ó¢ eT<ÛäTs¡eTT˝≤jÓTqT. 6

ÇÁXÊj˚T©j·TT\T Ä ˙{Ïì düeTè~∆>± Á‘ê–]. Á|æj·TT˝≤sê! MT J$‘ê\˝ÀqTqï Á|ü‹ düeTdü´≈£î j˚Tùd |ü]cÕÿs¡eTT. ø£qTø£ Äj·Tq jÓTT<ä›≈£î s¡+&ç. Äj·Tq eTqø=s¡¬ø’ ÁbÕD+ ô|{Ϻq eT+∫ ø±|ü]. ø=≥ºã&çq n_Ûw≈æ î£ &Ô TÉ . dæ\Te˝À ÁX¯eT\qTuÛ$ÛÑ +∫q ‘ê´>∑eT÷]Ô. ø£qTø£ n˝≤+{Ï j˚ T dü j · T ´ bÕ<ä d ü ì ï~Û ì #˚ ] , ˙ #˚ < Ó ’ q nqTuÛ Ñ e eTT˝ÀìøÏ , ≈£ î ≥T+ãeTT˝ÀìøÏ Äj· T qqT ÄVü‰«ì+∫, Äj·Tq ˙ Áã‘·T≈£î˝ÀqTqï #˚<äTq+‘ê ‘=\–+#˚ \ Äj· T q ã\yÓ T Æ q #˚ ‹ øÏ ìqTï ˙y˚ n|üŒ–+#·Tø=qTeTT. ˙ düeTdü´\ìï+{Ïì n|üŒ–+#·T. n|ü⁄Œ&ÉT j˚Tdüj·T´ ˙ J$‘·eTT˝À, ≈£î≥T+ãeTT˝À ñ+&ç, ‘·q X¯øÏÔ kÕeTs¡ú´eTT\‘√ ˙ düeTdü´\ìï+{Ïì |ü]wüÿ]+∫, ˙ J$‘·eTT eT<ÛäTs¡eTT>± e÷πs\ ‘·q eTVæ≤eT>∑\ ø±s¡´eTT\qT ˙ J$‘·eTT˝À ø£q|üs¡#·TqT.

(4) |ü]cÕÿs¡yÓTÆq #Ó≥Tº :

(a) düeTdü´≈£î »yêãT : e÷sê˝À ÇÁXÊj˚ T ©j· T T\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´≈£î, #˚<q’Ó ˙fi¯≈¢ î£ »yêãT #Ó≥Tº. yês¡T #Ó≥TºqT ñ|üj÷Ó –+#·Tø=ì, <ëììø={Ï,º ˙fi¯˝¢ À y˚dqæ ‘·sê«‘· ˙fi¯ó¢ eT<ÛäTs¡eTT>± e÷sêsTT. Á|æj·TT˝≤sê! eTq+ H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïeTT. eTq J$‘ê\˝À m<äTs=ÿH˚ Á|ü‹ düeTdü´≈£î j˚Tùd »yêãT ø£qTø£ Ä j˚TdüTqT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì u≤>∑T|ü&ÉT. ˇø£s√E ˇø£ e´øÏÔ u≤>∑T>± Äø£*>=ì eT<Ûë´Vü≤ï+ ‘·q sTT+{ÏøÏ yÓfi≤¢&ÉT. n‘·ì ‘·*¢ n‘·ìøÏ Ç+{À¢ ø£eTà>± #˚dæq _sê´ì ã\¢MT<ä ù|¢≥T˝À e&ç¶+∫q~. n‘·ìøÏ #ê˝≤ Äø£*>± ñ+~. ÄVü‰s¡eTT ø±yê*. ã\¢MT<ä m<äTs¡T>± n‘·ì düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡eTT>± ø£eTàì _sê´ì. Ç|ü⁄Œ&ÉT n‘·&ÉT @$T #˚j÷· *? Äø£* rπs\ _sê´ì ‹Hê*. n+‘˚, n‘·ì düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·ã&ÉT‘·T+~. n˝≤ ø±≈£î+&Ü m<äTs¡T>± ñ+&˚ _sê´ì ‹q≈£î+&Ü Ç+ø± Äø£*, Äø£* nì @&çùdÔ @yÓTÆq ns¡ú+ e⁄qï<ë? Á|æj·TT˝≤sê! dü‘ê´ìï Á>∑Væ≤+#·+&ç. eTq Áã‘·T≈£î˝À¢ e#˚à Á|ü‹ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡eTT>± j˚Tdüj·T´ eTqjÓT<äT≥ ñHêï&ÉT. Äj·TqqT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì u≤>∑T|ü&+É &ç. n˝≤ ø±≈£î+&Ü »yêu…q’ j˚TdüjT· ´qT m<äTs¡T>± ñ+#·Tø=ì, Äj·TqqT ñ|üjÓ÷–+#·Tø=q≈£î+&É J$‘·+˝À ñqï <ä]Á<ä‘·qT ã{Ϻ @&çùdÔ @$T Á|üjÓ÷»qeTT? ø£qTø£ yÓ + ≥H˚ Äj· T q bÕ<ä d ü ì ï~Û ì #˚ ] , Äj· T qqT ñ|üj÷Ó –+#·Tø=qTeTT. (b) düMT|üeTT>± ñqï »yêãT : ìs¡ZeT 15:25 ªªn+‘·≥ jÓTôVAyê n‘·ìøÏ ˇø£ #Ó≥TºqT #·÷ô|qTµµ. n+fÒ Ä #Ó≥Tº yÓ÷ùw≈£î ø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡˝À ñqï~. m+‘· >=|üŒ Ä<äs¡D ø£*–+#˚ n+X¯eTT n~. düeTdü´ m<äTs¡T>± ñqï~.

j˚Tùd »yêãT

y˚T ` pHé 2009


y˚T ` pHé 2009

<˚e⁄ì nq+‘· C≤„qeTTq≈£î Äj·Tq≈£î qeTkÕÿs¡eTT #˚XÊs¡≥. Ç~ πøe\+ }Vü‰»ì‘·yÓTÆq ø£<∏ä e÷‘·Áy˚T, yêø£´eTT˝À *œ+#·ã&É˝<Ò Tä . nsTT‘˚ Bì˝À qT+∫ H˚sT¡ Ã≈£îH˚ dü‘´· eTT e÷Á‘·eTT ì»eTT. n~ @$T≥+fÒ ÇÁXÊj˚T©j·TT\ J$‘·eTT˝À e÷sê nqTuÛeÑ eTT m<äTs¡Tø±ø£eTTqTù|, yê]øÏ düeTdü´ sêø£eTTqTù| <˚e⁄ì jÓTT<ä∆ »yêãT dæ<ä∆eTT>± ñqï~. Ä~ø±+&É e TT 15:13-14 e#· q eTT\T >∑eTì+∫q ªªÄj·Tq- ˙ dü+‘·‹yês¡T ‘·eT~ ø±ì |üs<¡ X˚ e¯ T+<äT ìedæ+∫ Ä <˚X|¯ ⁄ü yê]øÏ <ëdüT\T>± qT+<äTs¡T. yês¡T Hê\T>∑Te+<ä\ j˚T+&ÉT¢ M]ì X¯ÁeT ô|≥Tº<äTs¡T. Ms¡T me]øÏ <ëdüT\e⁄<äTs√ Ä »qeTTq≈£î H˚H˚ rs¡TŒ rs¡TÃ<äTqT. ‘·s¡Tyê‘· yês¡T $TøÏÿ* ÄdæÔ‘√ ãj·T\T<˚]e#ÓÃ<äs¡Tµµ. <˚e⁄&ÉT nÁãVü‰eTT‘√ á e÷≥\T

#Óù|Œ düeTj·TeTTq≈£î nÁãVü‰eTTq≈£î ˇø£ÿ dü+‘êqeTT ≈£L&É ˝Ò<äT. ø±ì <˚e⁄&ÉT ˙≈£î dü+‘êqeTT ø£\T>∑T‘·T+~. yês¡T >=|üŒ dü+‘·‹>± e÷s¡T<äTs¡T. yês¡T |üs<¡ X˚ e¯ T+<äT <ëdüT\T>± qT+<äTs¡T. Hê\T>∑T e+<ä\ j˚T+&ÉT¢ ÁX¯eT, ø£weºü TT, <ëdü‘«· eTT ÁøÏ+<ä q*–b˛‘ês¡T. ∫es¡≈£î H˚H˚ rs¡TŒ r]Ã, yê]ì $&ç | æ + ∫, ãj· T {Ï ø Ï rdæ ø =ì ekÕÔ q ì #Ó b ÕŒ&É T . >∑eTì+#·+&ç, <˚e⁄&ÉT á e÷≥\T #Óù|Œ düeTj·TeTTq≈£î ÇÁXÊj˚T©j·TT\T ˝ÒsT¡ . yê]øÏ Ä ÁX¯eT\T, düeTdü´\T sê˝Ò<Tä . ø±ì <˚e⁄ìjÓTT<ä› e÷Á‘·eTT ÇÁXÊj˚T©j·TT\ J$‘·eTT˝À ◊>∑T|ü⁄Ô <ëdü‘«· eTT, ÁX¯eT\T sêø£eTTqTù| mH√ï @+&É¢ ÁøÏ‘y· T˚ $yÓ÷#·q Á|üD≤[ø£, s¡ø£åD Á|üD≤[ø£ dæ<ä∆eTT>± ñqï~. Á|æj·T #·<äTeØ! ˙ J$‘·eTT˝À m<äTs¡j˚T´ ÁX¯eT\qT #·÷∫, ø£wüºeTT\qT #·÷∫, düeTdü´\qT #·÷∫ ø£è+–b˛e<äT›. ìsêX¯|ü&Ée<äT›. Ä+<√fi¯q #Ó+<äe<äT›. ≈£ L *b˛e<ä T › . ˙ J$‘· e TT˝À ÁX¯ e T\T, dü e Tdü ´ \T sêø£ e TTqTù| <˚ e ⁄ìjÓ T T<ä › »yêãT, ˙ dü e Tdü ´ \≈£ î |ü]cÕÿs¡eTT dæ<ä∆eTT>± e⁄qï~. á ì»eTTqT , dü‘·´eTTqT qeTTà#·THêïyê? ˙e⁄ q$TàqjÓT&É\ <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT #·÷‘·Te⁄(jÓ÷Vü‰qT 11:40) ø£qTø£ ~>∑T\T |ü&É≈£î+&É j˚Tdüj·T´ bÕ<ädüìï~Û #˚s¡TeTT. Äj·TqqT y˚&ÉTø=qTeTT. Äj·Tq »yêãT ø=s¡≈î£ y˚∫j·TT+&ÉTeTT. Äj·Tq dæ<|∆ä sü ∫¡ q |ü]cÕÿs¡eTT Äj·Tq ‘·qT ìs¡ísTT+∫q düeTj·T+˝À, |ü<䛋˝À ˙ J$‘·eTT˝ÀìøÏ rdæø=ì e#·TÃqT >∑qTø£ ˙e⁄ $düTø£ø£, z|æø£‘√ Äj·Tq dæ<ä∆|üs¡∫q »yêãT ø=s¡≈£î ìØøÏå+#·TeTT. ˙ $XÊ«düeTT, ìØø£åD dæ>∑TZ|üs¡#·ã&ÉH˚s¡<äT. (d) ô|ø£*+|üã&çq ˝Ò<ë ø=≥ºã&çq #Ó≥Tº : ìs¡ZeT 15:25 ªªn+‘·≥ jÓTôVAyê n‘·ìøÏ ˇø£ #Ó≥TºqT #·÷ô|qT. n~ Ä ˙fi¯˝¢ À y˚dqæ ‘·sT¡ yê‘· ˙fi¯ó¢ eT<ÛTä s¡eTT˝≤jÓTqTµµ. e÷sê nqTuÛÑeeTT˝À ˙fi¯ó¢ #˚<äT>± e⁄qï|ü⁄Œ&ÉT <˚e⁄&ÉT yÓ÷ùw≈£î

j˚Tùd »yêãT

7

j˚Tùd |ü]cÕÿs¡+

|ü]cÕÿs¡yÓTÆq #Ó≥Tº ≈£L&É düMT|üeTT>±, <ä>∑Zs¡>± ñqï~. Á|æ j · T T˝≤sê! jÓ T wü j · ÷ 55:6 Á|ü ø ±s¡ e TT ªªjÓTôVAyê MT≈£î <=s¡T≈£î ø±\eTTq+<äT Äj·TqqT yÓ < ä ≈ £ î &ç . Äj· T q dü M T|ü e TT˝À ñ+&É > ± Äj· T qqT y˚&ÉTø=qT&çµµ. eTq J$‘· düeTdü´\ìï+{ÏøÏ »yêu…’q j˚Tdüj·T´ eTq≈£î m+‘√ düMT|üeTT>± ñHêï&ÉT. πøe\eTT ˇø£ ∫qï ÁbÕs¡úq‘√ eTqeTT Äj·TqqT düMT|æ+#·>∑\eTT. ø£qTø£ Äj·Tq eTq≈£î düMT|üeTT˝À ñ+&É>± Äj·Tq #Ó+‘· #˚], y˚&ÉTø=ì eTq J$‘ê\qT u≤>∑T|üs¡#·Tø=+<äeTT. (c) dæ<ä∆|üs¡#·ã&çq »yêãT : e÷sê˝ÀqTqï ˙fi¯ó¢ eT<ÛäTs¡eTT>± e÷s¡Ãã&ÉT≥≈£î <˚e⁄&ÉT yÓ÷ùw≈£î ˇø£ #Ó≥TºqT #·÷ô|qT. <˚e⁄&ÉT ˇø£ ∫qï yÓ T T\ø£ q T #· ÷ |æ + #· ˝ Ò < ä T . ô|<ä › > ± m~–q #Ó ≥ Tº q T #·÷|æ+#ê&ÉT. ÇÁXÊj˚T©j·TT\T e÷sê jÓTT<ä›≈£î #˚s¡ø£ eTTqTù| nø£ÿ&É <˚e⁄&ÉT yê] düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡eTT>± #·÷|æ+#˚ #Ó≥Tº ñqï~. ÇÁXÊj˚T©j·TT\T e÷sê˝À e⁄qï ˙fi¯ó¢ Á‘ê– #˚<q’Ó nqTuÛeÑ eTT bı+<äøe£ TTqTù| |ü]cÕÿs¡yTÓ qÆ #Ó ≥ Tº nø£ ÿ &É ñqï~. Ç+ø=ø£ Ø‹>± #Ó b ÕŒ\+fÒ ÇÁXÊj˚T©j·TT\ J$‘·+˝À e÷sê nqTuÛÑeeTT m<äTs¡T ø±ø£eTTqTù| |ü]cÕÿs¡e÷s¡ZeTT <˚e⁄ìjÓTT<ä› dæ<ä∆eTT>± ñqï~. á yêø£´uÛ≤>∑eTTqT H˚qT <Ûë´ì+∫q|ü⁄Œ&ÉT Hê≈£î ø£*–q ø=ìï Ä˝À#·q\T MT‘√ |ü+#·T≈£î+{≤qT. á e÷sê Á|ü<X˚ e¯ TTq≈£î ÇÁXÊj˚T©j·TT\T sêø£eTTqTù| #ê˝≤ ø±\eTT ÁøÏ‘·eTT Ä e÷sê ˙fi¯¢≈£î <ä>∑Zs¡>± z $‘·ÔqeTTqT+&ç yÓTT\ø£e∫Ãq~. <˚e⁄&ÉT <ëìì ÁX¯<ä∆>± >∑eTì+∫ Ä yÓTT\ø£qT C≤Á>∑‘>Ô· ± dü+s¡ø+åÏ #·T≥≈£î nq>± |üXó¯ e⁄\T <ëìì ‹ìy˚jT· ≈£î+&Ü, <ëìì me«s¡T ô|øÏ*+#·≈î£ +&Ü ø±bÕ&ÉT≥≈£î Ç<ä›s¡T <˚e<ä÷‘·\qT |ü+|æ+#ê&É≥. yê]<ä›]øÏ eT]j·TT $T>∑‘ê <˚e<ä÷‘·\≈£î ns¡ú+ ø±˝Ò<äT, <˚e⁄&ÉT m+<äTøÏ+‘· ÁX¯<ä∆>± yÓTT\ø£qT dü+s¡øÏå+#·T#·THêï&√ nì. Áø£eTeTT>± Ä yÓTT\ø£ ô|]– #Ó≥sº TT´+~. <˚e⁄&ÉT n+‘˚ ÁX¯<>∆ä ± <˚e<ä÷‘·\ ø±e*˝À Ä #Ó≥TºqTñ+∫ ø±bÕ&Ü&ÉT. <˚e⁄ì ÄdüøÏÔì <˚e<ä÷‘·\T m+‘√ ÄX¯Ãs¡´eTT>± #·÷#·T#·÷ e#êÃs¡T. Ä ‘·sê«‘· ø=+‘· ø±\eTTq≈£î Ä e÷sê ÁbÕ+‘·eTTq≈£î ÇÁXÊj˚ T ©j· T T\T sêe≥eTT, yê]øÏ Ä ˙fi¯ ó ¢ #˚ < ä T >± ñqï+<äTq yÓ÷ùw jÓTôVQyê <˚e⁄ìøÏ yÓTTiô|≥Tº≥, <˚e⁄&ÉT |ü]cÕÿs¡eTT>± #Ó≥TºqT #·÷|æ+#·T≥, yês¡T Ä #Ó≥TºqT ˙fi¯˝¢ À y˚dqæ |ü⁄Œ&ÉT ˙fi¯ó¢ eT<ÛTä s¡eTT>± e÷]q+<äTq ÇÁXÊj˚T©j·TT\ düeTdü´ r] ‘·è|æÔ>± Á‘ê>∑T≥ >∑eTì+∫q <˚e<ä÷‘·\≈£î <˚e⁄&ÉT $‘·ÔqeTT qT+&ç yÓTT\¬ø‹Ôq yÓTT\ø£qT #Ó≥Tº>± e÷πs+‘·es¡≈î£ m+<äT≈£î ÁX¯<∆ä #·÷|æ+∫ ø±bÕ&ÓH√ ns¡yú TÓ +Æ ~.


j˚Tùd |ü]cÕÿs¡+

|ü]cÕÿs¡eTT>± #Ó≥TºqT #·÷|æq|ü⁄Œ&ÉT yês¡T <ëìì ø={Ϻ, <ëì ô|ø£*+∫ ˙fi¯¢˝À y˚XÊs¡T. ‘·s¡Tyê‘· #˚<äT>± e⁄qï ˙fi¢¯ó eT<ÛTä s¡eTT>± e÷s¡Ãã&ܶsTT. Á|æj·TT˝≤sê! eTq J$‘ê\˝À, ≈£î≥T+ãeTT˝À m<äTs¡j˚T´ Á|ü‹ düeTdü´≈£î j˚Tùd »yêãT, Äj·Tq eTq düeTdü´\ìï+{Ï˙ |ü]wüÿ]+∫, eTq Áã‘·T≈£î\˝À e⁄qï #˚<äTqT dü+|üP]Ô>± ‘=\–+∫ eT<ÛäTs¡eTT>± e÷s¡Ã>∑\&ÉT. eTq Áã‘·T≈£î\qT eT<ÛäTs¡eTT>± e÷s¡TÃ≥≈£î Äj·Tq mqTï≈£îqï e÷s¡eZ TT dæ\Tee÷s¡eZ TT. <ä]Á<äT\yÓTqÆ eTqeTT <Ûäqe+‘·T\T>± n>∑T≥≈£î Äj·Tq <ä]Á<äT&ÜjÓTqT. n‘·ìøÏ düTs¡÷|üyÓTÆqqT kı>∑ôd’qqT ˝Ò<äT. n‘·&ÉT ‘·èD°ø£]+|üã&çq yê&ÉTqT ÄjÓTqT. eTqTwüß´\ e\q $dü]+® |üã&çq yê&ÉTqT e´düHêÁø±+‘·T&ÉT >±qT yê´~ÛqqTuÛÑ$+∫qyê&ÉT>±qT eTqTwüß´\T #·÷&ÉH=\¢ì yê&ÉT >±qT ñ+&ÓqT. eTq j·T‹Áø£eT ÁøÏj·T\qT ã{Ϻ n‘·&ÉT >±j·T|üs¡#·ã&ÓqT. eTq <√wüeTT\qT ã{Ϻ q\T>∑>=≥ºã&ÓqT. eTq düe÷<ÛëHês¡úyÓTÆq •ø£å n‘·ì MT<ä |ü&ÓqT. n‘·&ÉT bı+~q <Óã“\ #˚‘· eTq≈£î dü«düú‘· ø£\T>∑T#·Tqï~. (jÓTwüj·÷ 53:2-5).

Ä Ø‹>± j˚TdüjT· ´ ìqTï, qqTï u≤>∑T#˚jT· T≥≈£î, s¡ø£åDqqTÁ>∑Væ≤+#·T≥≈£î, eTq J$‘ê\˝À e⁄qï #˚<äTqT ‘=\–+∫ eTq Áã‘·T≈£î\T eT<ÛäTs¡eTT>± e÷s¡TÃ≥≈£î mH√ï ÁX¯eT\T nqTuÛ$Ñ +#ê&ÉT. >±j·÷\T bı+<ë&ÉT. dæ\Te •ø£qå T, eTs¡DeTTqT bı+<ë&ÉT. ∫es¡≈£î eTs¡DeTTqT »sTT+∫, |ü⁄qs¡T‘êúq|ü⁄ X¯øÔÏ >∑\yê&Ó’ ‘·+Á&ç ≈£î&ç bÕs¡Ù«eTTq ≈£Ls√Ãì eTqø=s¡≈£î $C≤„|üqeTT #˚j·TT#·THêï&ÉT. ø£qTø£ Á|æj·T düôVA<äØ düôVA<äs¡T˝≤sê! Äj·TqjÓTT<ä›≈£î s¡+&ç. Äj·TqqT MT J$‘ê\˝ÀìøÏ, ≈£î≥T+ãeTT˝ÀìøÏ, MT dü e Tdü ´ \˝ÀìøÏ , #˚ < Ó ’ q nqTuÛ Ñ e eTT˝ÀìøÏ , m+&ç q nqTuÛ Ñ e eTT\˝ÀìøÏ , MT ø£ w ü º , qwü º e TT\˝ÀìøÏ ÄVü‰«ì+#·+&ç. Äj·Tq MT Áã‘·T≈£î\˝Àì #˚<äTq+‘· rdæyù˚ d\ Äj·Tq ã\eTT>∑\ #˚‹øÏ düeTdüeÔ TTq|üŒ–+#·+&ç. n|ü⁄Œ&ÉT Áù|eT>∑\ j˚TdüjT· ´ MT J$‘ê\qT, ≈£î≥T+ãeTT\qT eT<ÛäTs¡eTT>± e÷s¡TÃqT. <˚e⁄&ÉT Ä Ø‹>± MT˝À |üì #˚dæ ‘·q eTVæ≤eTqT ø£q|üs¡#·TqT >±ø£! Äy˚THé!

MT ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#ê\ì... |æÁj·T düôVA<äØ, düôVA<äs¡T˝≤sê! e´øÏ>Ô ‘ ∑ · J$‘·eTT˝À, ≈£î≥T+ãeTT˝À m<äTs¡e⁄#·Tqï düeTdü´\T $TeTTà\qT ø£è+>∑Bdü÷Ô e⁄+fÒ, bÕÁ]ú+#·T≥≈£î MT≈£î X¯øÔÏ ˝Òø£ n\dæ kı\dæjT· Tqï jÓT&É\, MT ø=s¡≈£î, MT‘√ ø£\dæ bÕÁ]ú+#·T≥≈£î Çwüº|ü&ÉT#·THêïeTT. J$‘·eTT˝À m<äTs¡j˚T´ |üÁ‹ düeTdü´≈£î j˚Tdüj˚T´ »yêãT, |ü]cÕÿs¡eTT. ø£qTø£ Äj·TqqT eTqeTT ÄX¯ÁsTT+∫q|ü&ÉT ‘·|üŒ≈£î+&Ü Äj·Tq eTq≈£î »yê_#·TÃqT. |üÁuÛÑTyÓ’q j˚TdüTø°ÁdüTÔ $TeTTàqT ìsêX¯|sü # ¡ & · TÉ . MT bÕÁs¡qú \≈£î »yêãT Çe«≈£î+&Ü b˛&ÉT. Äj·Tq ‘·–q ø±\eT+<äT, ‘·qT ìs¡ísTT+∫q düeTj·TeTT˝À, |ü<䛋˝À »yê_kÕÔ&TÉ . ø£qTø£ z|æø‘ £ √ Äj·Tq »yêãT ø=s≈¡ î£ y˚∫j·TT+&Ü*. MT y˚<qä ˝À, düeTdü´˝À, <äT:KeTT˝À y˚TeTT bÕ\T |ü+#·Tø=qT≥≈£î Çwüº|ü&ÉT#·THêïeTT. MT ø=s¡≈£î Äj·TqqT y˚&ÉTø=qT≥≈£î dæ<ä∆eTT. dü+|üÁ~+#·+&ç. J : 94402 90149, 94403 29118, 98493 50459 8

j˚Tùd »yêãT

y˚T ` pHé 2009


kÕø£å´$T#ÓÃ<ä . . . y˚TØ düTC≤‘·, ˇ+>√\T

bÕ|ü nø√ºãsY 29q rÁeyÓTq Æ ndü«dü‘ú ‘· √ Vü‰dæŒ≥˝…C’ Ÿ nsTT+~. ◊d”jT· ÷˝À ñ+∫q düeTj·T+˝À, &Üø£ºs¡T¢ @MT #Ó|üŒ˝ÒeTHêïs¡T. Ä düeTj·T+˝À bÕ|ü ø£+&ûwüHéqT $e]dü÷Ô ÁbÕs¡úHê düVü‰j·T+ ø=s¡≈£î bò˛Hé #˚XÊeTT. MTs¡T bò˛Hé <ë«sê nH˚ø£kÕs¡T¢ ÁbÕ]údü÷Ô e#êÃs¡T. <ÛÓ’s¡´+ #ÓãT‘·÷ e#êÃs¡T. e+<äHê\Hêï! | Á u ü TÑÛ e⁄ Hê _&ɶ |ü≥¢ n<äT“‘¤ ø· ±s¡´+ #˚XÊ&ÉT. bÕ|ü≈î£ |ü]|üPs¡yí TÓ q Æ dü«dü‘ú · #˚≈L £ sêÃ&TÉ . u Á s… TTHé &Ü´y˚TC…dt »]–e⁄+{≤j˚TyÓ÷qì(ÄøÏ»‡ Hé n+<äø£) Ä+<√fi¯q |ü&ܶ+. j˚Tdüj·T´ ãVüQ>± C≤„|üø£+ #˚düTø=ì, |ü]|üPs¡íyÓTÆq _&ɶqT ‹]– e÷≈£î Ç#êÃ&ÉT, Á|üuÛÑTe⁄ düVü‰j·÷ìï ã{Ϻ e÷ ≈£î≥T+ã+ n+‘ê Äj·Tq |ü]#·s´¡ ˝À eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì rsêàDÏ+#·T≈£îHêï+. &Üø£sº ¢¡ dü\Vü‰ y˚Ts¡≈î£ dü÷Œ]ì Ô u…+>∑Tfi¯Ss¡T q÷´s√düs¡®Hé≈£î ≈£L&Ü #·÷sTT+#ê+. 15 s√E\T nã®πs«wüHé‡, øöì‡*+>¥˝À ñ+#ê+. nìï kÕÿHé ]b˛sYº‡˝À Hês¡à˝Ÿ nì e∫Ã+~. <˚e⁄ìøÏ k˛Ô‘Á +· .

õ. $»jYT ≈£îe÷sY, MTs¡T n+~düTq Ô ï {°M ø±s¡´øÁ e £ T+ ‘·|Œü ≈î£ +&Ü MøÏd å Tü H Ô êïeTT. X¯óuÛy Ñ ês¡Ô #Ûêq˝Ÿ˝À <˚e⁄ì nq+‘·|ü⁄s¡+. yêø±´ìï n+~düTH Ô êïsT¡ . e÷ ≈£î≥T+ãeTTq≈£î #ê˝≤ Äosê«<ä+>± ñ+~. e÷≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+>±, Äq+<ä+>± ñ+~. MTs¡T n+<ä] düeTdü´\qT >∑T]+∫. q•+∫b˛‘·Tqï Ä‘·à\qT s¡øÏå+#·&ÜìøÏ #ê˝≤ yÓTfi¯≈£îe ø£*– ñ+&˚ $<Ûä+>± yêø±´ìï n+~düTÔHêïs¡T. q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À <˚e⁄&ÉT Hê≈£î ˇø£ >=|üŒ ãVüQe÷q+ Ç#êÃ&ÉT. H˚qT e÷Á‘·+ #ê˝≤ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñHêïqT. <˚e⁄&ÉT Hê J$‘·+˝À n<äT“¤‘ê\T #˚ùd düeTj·T+ e∫Ã+<äì #ê˝≤ Äq+<ä+‘√ ñHêïqT. n˝≤π> MTs¡T #˚ùd bÁ Õs¡q ú \T ≈£L&Ü $ì n<äT“‘¤ êìï e÷ ≈£î≥T+ã+˝§ #˚XÊ&ÉT. yÓ˝ŒÒ s¤ Y >Á ÷ ∑ |t ø£+| ô ˙dt˝À @C…+{Ÿ>± esYÿ #˚jT· &ÜìøÏ <˚e⁄&ÉT düV‰ü j·T+ #˚XÊ&ÉT. u≤ãTsêe⁄, nj·T´>±s¡÷! X¯óuÛy Ñ ês¡Ô {°M #Ûêq˝Ÿ˝À | Á kü Õs¡eTj˚T´ MT ø±s¡´øÁ e £ ÷\T H˚qT Ä‘·à≈£Ls¡T, >∑T+≥÷s¡T. #·÷düTÔHêïqT. MT ø±s¡´Áø£e÷\T Äràj·T ñ‘˚ÔC≤ìï ø£*ZdüTÔHêïsTT. MT |ü]#·s¡´\ ø=s¡≈£î, |òüTqyÓTÆq dü+|òüTùde\ ø=s¡≈£î, MT ≈£î≥T+ãeTT ø=s¡≈£î ì‘·´+ ÁbÕ]údüTÔHêïeTT. Ç. $. s¡eTDj·T´, nj·T´>±s¡÷! X¯óuÛÑyês¡Ô #Ûêq˝Ÿ <ë«sê MT ~e´yÓTÆq Á|üuÛÑTe⁄ düTyês¡Ô $qT≥ e\¢ m+‘√ HÓ\÷¢s¡T. Äràj·T C≤„qeTT bı+<äT#·THêïeTT. | Á u ü TÑÛ e⁄ $TeTTà\qT ãVüQ #·øÿ£ >± yê&ÉTø=qT#·Tqï+<äT\≈£î j˚TdüjT· ´≈£î mq˝Òì düT‘Ô T· \T #Ó*d ¢ Tü H Ô êïeTT. m+‘√ u≤<Û´ä ‘êj·TT‘·yTÓ q Æ dü+dü\ú qT q&ÉT|ü⁄#·÷ <˚e⁄ì d ù e #˚jT· T#·THêïsT¡ . düTyês¡q Ô T m+‘√ #·øÿ£ >± $X¯Bø£]+∫ bÕeTs¡T\T ≈£L&É ‘Ó\TdüTø=qT˝≤>∑Tq ˇø=ÿø£ÿ $wüjT· eTT >∑÷]à #·øÿ£ >± uÀ~Û+#·T#·THêïsT¡ . m+‘√ >=|üŒ uÛ≤>±´ìï <˚e⁄&ÉT MT≈£î ø£\T>∑Cd Ò q æ +<äT≈£î | Á ‘ü ´˚ ø£ <Ûq ä ´yê<ë\T ‘Ó*j·TCÒdTü H Ô êïqT. ¬ø. sêyÓ÷àVü≤Hé nqïjT· ´, »qe] 26q bò˛Hé˝À MT nÁ&d É Tü rdüTø=ì, MT #˚‘· bÁ Õs¡q ú #˚sTT+#·T≈£îHêïqT. u≤|ü≥¢ eT+&É\+, >∑T+≥÷s¡T H˚qT Äràj·T+>± m~– kÕ‘êqT ã+<Ûøä e £ TT\˝À ñ+&ç, Äsê<Ûq ä ≈£L&É dü]>± #˚jT· ˝Òø,£ yÓTT<ä{Ï Ä‘·à Hê˝À ˝Ò<äT. <äs¡ÙqeTT\T ≈£L&É b˛>=≥Tº≈£îHêïqT. eT]j·TT 6 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç q&Ée˝Ò≈£îHêïqT. Hê≈£î 1999˝§ >∑T+&Ó Ä|üsπ wüHé »]–+~. ø£ã&û˝¶ À yÓ÷ø±\T <Óã“ ‘·–*, eT<Û´ä >±´|t e∫Ã+~. q&ÉTeTT˝À qs¡eTTô|’ ø£+&Ése ¡ TT | ô ]– e+– q&ÉT#·T#·THêïqT. H˚qT m+‘√ u≤<Ûä |ü&ÉT#·T eTs¡DÏ+#ê\ì ≈£L&Ü Á|üj·T‹ï+#êqT. MT yêø£´eTT #ê˝≤ Ä<äs¡DqT n+~k˛Ô+~. n|üŒ{ÏqT+&ç H˚qT X¯óuÛÑyês¡Ô #Ûêq˝ŸqT, MT ø±s¡´Áø£e÷\qT #·÷düTÔHêïqT. ø£qø£|üP&ç »Hês¡∆Hésêe⁄, e+<äqeTT\T, øÁ d ° Tü q Ô +<äT | Á j æ ÷ · ‹Á|j æ T· yÓTq Æ Jdüdt Äq‡s‡Y $TìÁdd º” t yê]øÏ Hê KeTà+. e+<äqeTT\T. Hê ù|s¡T ø£qø£|üP&ç »Hês¡∆Hésêe⁄. e÷~ KeTà+ õ˝≤¢ eT~s¡ eT+&É\+, dæ]|ü⁄s¡+ Á>±eT+. H˚qT ˇø£ s√E ãT<Ûäyês¡+ X¯óuÛÑyês¡Ô {°M #Ûêq˝Ÿ˝À MTjÓTTø£ÿ Á|üdü+>∑+˝À ÇkÕ‡≈£î J$‘·+ >∑T]+∫ MTs¡T Á|üdü+>∑+ #ÓãT‘·÷ ñ+fÒ H˚qT ≈£L&É Ä yêø£´+ |üP]Ô>± $ì, Hê J$‘·+ ≈£L&É ÇkÕ‡≈£î J$‘·+ e˝… ñ+&Ü\ì nqT≈£î+≥THêïqT. MTjÓTTø£ÿ Jdüdt Äq‡s‡Y $TìÁdd º” t ø±s¡´øÁ e £ ÷\qT #·÷dæ H˚qT m+‘·>±H√ dü+‘√wæ+#·T#·THêïqT. j·T\¢e÷{Ï düT<äs¡ÙqeTà, nj·T´>±s¡÷! MTs¡T m|ü⁄Œ&ÉT yêø£´+ #ÓãT‘êsê nì m<äTs¡T #·÷kÕÔqT. Ä >∑T+≥÷s¡T düeTj·T+˝À Hê≈£îqï u≤<Ûä\T eT]∫b˛‘êqT. m+<äTø£+fÒ MTs¡T #Óù|Œ yêø£´eTT Hê≈£î Ä<äs¡D #·÷|ü⁄‘·Tqï~. <˚e⁄ìøÏ k˛ÔÁ‘·+. 9 j˚Tùd »yêãT y˚T ` pHé 2009


˙e⁄ m˝≤+{Ï ‘·*¢$?

˙e⁄ m˝≤+{Ï ‘·*¢$ ?

nÁãVü‰eTT uÛ≤s¡´jÓTÆ q XÊsê, <ëdæjTÆÓ q Vü‰>∑sT¡ qT, ÄyÓT ≈£îe÷s¡Tì yÓfi¯¢>=≥TºeTì nÁãVü‰eTT‘√ #Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT, <˚e⁄&ÉT ≈£L&É á $wüj·TeTT˝À XÊsê #Ó|æŒq~ #˚j·TTeTì nqï|ü⁄Œ&ÉT, nÁãVü‰eTT ˝Ò∫ ÄVü‰s¡eTTqT, ˙fi¯¢ ‹‹Ôì rdæø=ì Ä |æ\¢yêì‘√ ≈£L&É Vü‰>∑s¡Tq≈£î n|üŒ–+∫ ÄyÓT uÛÑT»eTT MT<ä yê{Ïì ô|{Ϻ ÄyÓTqT |ü+|æy˚ôdqT. ÄyÓT yÓ[¢ u…j˚T¬s¸u≤ ns¡D´eTT˝À Ç≥Tn≥T ‹s¡T>∑T#·T+&ÓqT(Ä~ 21:9`14). uÛÑs¡Ô ìsê<äs¡D≈£î >∑T¬s’q~. yÓfi¯¢>=≥ºã&çq~. ≈£îe÷s¡T&ÉT ∫qïyê&ÉT. n‘·ìì rdæø=ì ˇ+≥]>± u… j ˚ T ¬ s ¸u≤ ns¡ D ´eTT˝À ‹s¡T>∑T#·Tqï~. n+‘·˝À Ä ‹‹Ô˝Àì ˙fi¯ó¢ nsTTb˛sTTq ‘· s ¡ T yê‘· , <ëVü ≤ eTT‘√ |æ\¢yê&ÉT #·ìb˛j˚T |ü]dæú‹øÏ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT, sT÷ |æ \ ¢ y êì #êe⁄ H˚ q T #· ÷ &É ˝ Ò q ì nqTø=ì, ˇø£ bı<ä ÁøÏ+<ä Ä ∫qïyêì |ü&yÉ d˚ ,æ ø=+‘·<÷ä s¡eTT yÓ[,¢ n‘·ìø¬ <äTs¡T>± ≈£ L s¡ T Ã+&ç , jÓ T \T¬ > ‹Ô j˚ T &Ó Ã qT (Ä~ 21:15,16). ∫qïyê&ÉT <ëVü≤eTT‘√ düèŒVü≤ ‘·|æŒ #·ìb˛j˚T |ü]dæú‹˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT, #·ìb˛‘·Tqï ≈£îe÷s¡T&çì ã{Ϻ m\T¬>‹Ô @&çÃ+~ Vü‰>∑s¡T. <˚e⁄&ÉT Ä ∫qïyê&ÉTqï |ü]dæú‹ì ã{Ϻ ÄyÓT yÓTTs¡ $ì, ‘·q <ä÷‘· <ë«sê <ÛÓ’s¡´eTT #Ó|æŒ, ÄyÓT ø£qTï\T ‘Ós¡∫q+<äTq ÄyÓT ˙fi¯¢ }≥ #·÷∫ yÓ[¢ Ä ‹‹Ôì ˙fi¯¢‘√ ì+|æ ∫qïyêìøÏ Á‘ê>∑ì∫Ãq+<äTq Ä |æ\¢yê&ÉT Á㋬øqT. Á|æjT· düôVA<äØ! ˙ |æ\\¢ T #Ó&bç ˛j·÷s¡T. Äj·÷ #Ó&ÉT n\yê≥¢≈£î u≤ìdü˝…’ #Ó&ÉT ‹s¡T>∑Tfi¯ó¢ ‹s¡T>∑T#·THêïs¡T. no¢\ kÕVæ≤‘·´eTTq≈£î n\yê≥T|ü&ܶs¡T. Ç+≥¬sï{Ÿ <ë«sê no¢\ |ü≥eTT\T, ∫Á‘·eTT\T #·÷dü÷Ô ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔqT bÕ&ÉT #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ôd˝Ÿbò˛Hé <ë«sê >∑+≥\T>∑+≥\T 10

` &܈ˆ _.d”ºô|òHé #ê¬s¢dt

ùdïVæ≤‘·T\‘√, Ç‘·s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±\πøå|ü+ #˚dü÷Ô düeTj·TeTTqT e´s¡|ú sü T¡ dü÷Ô J$+#·T#·THêïs¡T. Áù|eT ù|s¡T‘√ e+#·q≈£î >∑T] ne⁄#·THêïs¡T. mH√ïkÕs¡T¢ e<ä›ì #Ó|æŒq MT e÷≥\T $qø£ ‘·eT ÇcÕºqTkÕs¡eTT>± Á|üe]Ô+#·T#·THêïs¡T. <Ó’$ø£ uÛÑj·TeTT MT |æ\¢\˝À ˝Ò<äT. <˚e⁄ìì >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø=qT≥≈£î Çwüº|ü&ÉT≥˝Ò<äT. <˚e⁄ìøÏ <ä÷s¡eTT>± ñ+≥÷ Äràj·TeTT>± #·∫Ãq dæú‹˝À ñHêïs¡T. n˝≤+{Ï #·∫Ãq dæú‹˝À, ì‘·´ #êe⁄q≈£î ˝ÀHÓ’q MT |æ\¢\ $wüj·TeTT˝À MTπs$T #˚j·TT#·THêïs¡T? Vü‰>∑s¡T ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT #·ìb˛‘·÷e⁄+fÒ }s¡ø£H˚ #·÷dü÷Ô ñ+&É˝<Ò Tä . ns¡D´eTT˝À ˇ+≥]>± <˚e⁄ì jÓTT<ä› m\T¬>‹Ô @&çÃ+~. @Ø... @Ø n˝≤+{Ï ‘·\T¢\T? ˙e⁄ m˝≤+{Ï ‘·*¢$? Vü‰>∑s¡T e˝…, Ç|ü⁄Œ&ÉT Äràj·TeTT>± #·∫Ãq dæ‹ú ˝À J$dü÷,Ô sπ |ü⁄ ì‘·´ #êe⁄≈£î ˝Àqj˚T´ MT |æ\¢\ $wüj·TeTT˝À <˚e⁄ì jÓTT<ä›, Äj· T q bÕ<ä dü ì ï~Û ˝ À m\T¬ > ‹Ô @&ÉTÃ#·THêïyê? ªª<˚yê! Hê |æ\\¢ qT s¡ø+åÏ #·T. #Ó&TÉ dæ‹ú qT+&ç ãj·T{ÏøÏ ˝≤>∑TeTT. H˚qT yê] #Ó&qç dæ‹ú ì #·÷&É˝Òø£b˛e⁄#·THêïqT. s¡øÏå+#·T j˚Tdüj·T´µµ nì yÓTTi¿ ô|≥Tº # · T Hêïyê? ø£ ˙ ïs¡ T ø±s¡ T Ã#· T , ñ|ü y êdü e TT+&ç , uÛ≤s¡eTT‘√, y˚<äq‘√ ÁbÕ]ú+#·T#·THêïyê? \÷ø± 23:27`31 es¡≈î£ #·~$‘˚ j˚TdüT Á|üuTÑÛ e⁄ dæ\Te yÓ÷dü÷Ô, ‘·qTï >∑÷]à s=eTTà ø=≥Tºø=qT#·T <äT'œ+#·T#·Tqï #ê˝≤eT+~ Ád”Ô\qT #·÷∫ ªªjÓTs¡÷wü˝ÒeTT ≈£îe÷¬sÔ˝≤sê, Hê ì$T‘·ÔeTT @&É«≈£î&ç, MT ì$T‘·ÔeTT MT |æ\¢\ ì$T‘·e Ô TTqT @&ÉT«&ç nì #ÓbÕŒ&TÉ . |æ˝≤‘·T eTT+<äT jÓTs¡÷wü˝e Ò TT »qT\T j˚TdüTqT dæ\Te y˚j·TeTì πøø£\T y˚dü÷Ô yêì s¡ø£ÔeTT e÷ MT<äqT e÷ |æ\¢\ MT<äqT ñ+&ÉT>±ø£µµ (eT‘·sÔ TT 27:25)

nìq |ü]dæú‹ì ã{Ϻ j˚Tdüj·T´ s¡ø±Ô|üsê<ÛäeTT yê] MT<ä

j˚Tùd »yêãT

y˚T ` pHé 2009


yÓ÷|üã&É≈£î+&É, <˚e⁄ì rs¡TŒ qT+&ç, ñÁ>∑‘· qT+&ç jÓ T s¡ ÷ wü ˝ Ò e TT »qT\T, yê] |æ \ ¢ \ T ‘· | æ Œ +#· u &˚ \ jÓTs¡÷wü˝eÒ TT ≈£îe÷¬s\Ô ‘√ n˝≤ #ÓbÕŒ&ÉT. MT ø√dü+ @&ÉT«&ç. MT |æ\¢\ ø√dü+ @&ÉT«&ç, nì ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚ e÷s¡ZeTT #ÓbÕŒ&ÉT. Á|üU≤´‘· düTyê]Ô≈£î˝…’q C≤HéyÓd”¢, #ê¬s¢dt yÓd”¢ ‘·*¢ Á|ü‹~qeTT sêÁ‹ |æ\\¢ +<äsT¡ eT+#·eTT MT<ä |üsT¡ +&çq|ü⁄Œ&ÉT yê] eT+#·eTT\ jÓTT<ä› yÓ÷ø±fi¯S¢ì ˇø=ÿø£ÿ] ø=s¡≈£î uÛ≤s¡eTT>± ÁbÕ]ú+#˚~. yê] s¡ø£åD ø=s¡≈£î, Äràj·T, e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ m<äT>∑T<ä\ ø=s¡≈£î, yês¡T Á|üuÛÑTe⁄q≈£î kÕ≈£îå \T>± J$+#˚\ ø£˙ïfi¯‘¢ √ Á|üuTÑÛ e⁄ bÕ<ä düìï~Û˝À yÓTTi¿

ô|fÒ~º . <˚e⁄&ÉT ÄyÓT yÓTTi¿qT $Hêï&ÉT. ÄyÓT |æ\\¢ q+<ä]˙ >=|üŒ <Ó’e»qT\T>± #˚dæ yê&ÉT≈£îHêï&ÉT. @Ø n˝≤+{Ï ‘·\T¢\T? |æ\¢\T ˇø=ÿø£ÿ] ø=s¡≈£î uÛ≤s¡eTT>±, ø£˙ïfi¯¢‘√ ªª<˚yê! M]ì B$+∫, ‘·–q ø±\eTT˝À s¡øÏå+∫, Äràj·T, e÷qdæø£, XÊØs¡ø£eTT>± B$+∫, m|ü⁄Œ&ÉT ìH˚ï yÓ+ã&çdü÷Ô ˙ ø=s¡≈£î ã\yÓTÆq kÕ≈£åî\T>± yê&ÉTø=qTeTT Á|üuÛÑTyêµµ nì ˙e⁄ Á|ü‹~qeTT uÛ≤s¡eTT>± ÁbÕ]ú+∫q|ü⁄Œ&ÉT <˚e⁄&ÉT ‘·–q ø±\eTT˝À ˙ ÁbÕs¡qú ≈£î »yê_∫Ã, ˙ |æ\\¢ qT ‘êøÏ, B$+∫, ‘·q eTVæ≤eT ø=s¡≈î£ , ‘·q sê»´yê´|æÔ ø=s¡≈î£ yê&ÉT≈£î+{≤&ÉT. <˚e⁄&ÉT Äj·Tq ìs¡sí TT+∫q ø±\eTT˝À »yê_#·TÃqT >∑qTø£ n+‘·es¡≈£î qeTàø£eTT>±, $XÊ«düeTT‘√, z|æø£‘√, $düT>∑ø£ ÁbÕ]ú+#·+&ç.

(1) Preaching & Teaching Ministries (3) Literature & Magazine ministry (5) Church plantation & Pastors support

˙e⁄ m˝≤+{Ï ‘·*¢$?

Please Pray for the following different facets of the Ministry : (2) T.V. Ministries (4) Audio & Video Ministry (6) Internet Ministry

ô|’ ø£q|üs¡∫q $$<Ûä uÛ≤>∑eTT\˝À |ü]#·s¡´ »s¡T>∑T#·Tqï~ >∑qTø£ uÛ≤s¡eTT>± ÁbÕ]ú+#·+&ç.

{Ï.$.|ü]#·s¡´ :X¯óuÛÑyês¡Ô #Ûêq˝Ÿq+<äT Á|ü‹ ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ 8:00 >∑+ˆˆ qT+&ç 8:30 >∑+ˆˆ es¡≈£î eT]j·TT |ü⁄q'Á|ükÕs¡eTT >∑Ts¡Tyês¡eTT ñ<äj·T+ 9:00 >∑+ˆˆ qT+&ç 9:30 >∑+ˆˆ es¡≈£î. T.V Partners

nH˚ø£ y˚\eT+~ Äràj·÷_Ûeè~∆ ø=s¡≈£î, e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ Äosê«<äeTT\ ø=s¡≈£î {°M |ü]#·s¡´ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT#·Tqï~. uÛ≤s¡uÛÑ]‘·yÓTÆq á |ü]#·s¡´˝À MTs¡T, MT ≈£î≥T+ãeTTbÕ*uÛ≤>∑düTú˝…’j·TT+&ÉT&ç.

e÷ ≈£î≥T+ãeTT ‘·s¡|ü⁄q s¡÷._______ Á|ü‹HÓ\ |ü+|ü>√s¡T<äTqT. ˇø£ Áb˛Á>±eTT kÕŒq‡sYwæ|t ø=s¡≈£î s¡÷._______ |ü+|ü>√s¡T<äTqT. y˚T ` pHé 2009

j˚Tùd »yêãT

11


˙e⁄ m˝≤+{Ï ‘·+Á&ç$? ` &܈ˆ _.d”ºô|òHé #ê¬s¢dt @© z j·÷»≈£î&ÉT. n‘·ì sTT<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\>∑T ôVA|ò”ï, |ò”HÓVü‰düT\T ≈£L&É jÓTôVAyê≈£î j·÷»≈£î\T>± ñ+&ç].(I düeT÷ 1:3). @© ≈£îe÷s¡T\T j·÷»≈£î˝Ò ø±ì jÓTôVAyêqT jÓTs¡T>∑ìyê¬s’ $TøÏÿ* <äTsêàs¡TZ˝…’j·TT+&ç]. n+‘·e÷Á‘·y˚T ø±<äT »qT\T jÓTôVAyê≈£î HÓ’y˚<ä´eTT #˚jT· T≥j·T+<äT ndüV≤ü ´|ü&TÉ ≥≈£î Ä j·TÚeqT\T ø±s¡DyÓT]Æ >∑ q Tø£ yê] bÕ|ü e TT jÓ T ôVAyê dü ì ï~Û ì ãVü Q >=|üŒ<ëjÓTqT.(I düeT÷ 2:12`17). n+‘˚ ø±≈£î+&Ü yês¡T Á|ü‘´· ø£|å ⁄ü >∑T&Üs¡eTT jÓTTø£ÿ <ë«s¡ e TT <ä > ∑ Z s ¡ ≈ £ î ùde #˚ j · T T≥≈£ î e∫Ãq Ád” Ô \ ‘√ X¯ j · T ì+#· T #· T , #Ó & É ¶ ø±s¡´eTT\H˚ø£eTT\T #˚dæ]. jÓTôVAyê $wüjT· eTT˝ÀH˚ bÕ|üeTT #˚XÊs¡T. (I düeT÷ 2:22`25) Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T Ç+‘·>± #Ó&çb˛sTT bÕ|ü ø±s¡´eTT\T #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT, ‘· + Á&ç j Ó Æ T q @© @$T #˚ d ü T Ô H êï&É T ? yêø£´eTT˝À Áyêj·Tã&ç ñqï~...ªª‘·q ≈£îe÷s¡T\T ‘·eTTàqT

˙e⁄ m˝≤+{Ï ‘·+Á&ç$ ?

‘êeTT XÊ|üÁ>∑düTÔ\T>± #˚dæø=qT#·THêïs¡ì ‘êHÓ]–j·TT yê]ì n&ɶ–+#·˝Ò<äTµµ (I düeT÷ 3:13). n+‘˚ø±≈£î+&Ü jÓTôVQyê

ø£+fÒ ‘·q ≈£îe÷s¡T\qT >=|üŒ #˚XÊ&ÉT(I düeT÷ 2:29). @© ‘·q ≈£îe÷s¡T\T #Ó&TÉ n\yê≥T¢ ø£*–, #Ó&TÉ ø±s¡´eTT\T #˚dü÷Ô $TøÏÿ* <äTsêàs¡TZ\T>± Á|üe]Ô+#·T#·Tqï|ü⁄Œ&ÉT yê]ì n&É–¶ +#·˝<Ò Tä . n+‘·e÷Á‘·yT˚ ø±≈£î+&Ü |æ\\¢ T ∫qïyê]>± e⁄+&ç m<äT>∑T#·Tqï|ü⁄Œ&ÉT yês¡T <Óe’ e÷s¡eZ TT˝ÀH˚ ô|+#·ã&˚˝≤ C≤Á>∑‘Ô· rdüTø=q˝Ò<Tä . yê]øÏ <˚e⁄ì e÷s¡eZ TT uÀ~Û+#·˝<Ò Tä . yê] e÷Hêq yê]ì e<ä*y˚XÊ&ÉT. @ e÷Á‘·+ ÁX¯<ä∆ rdüTø=q˝Ò<äT. n+<äTe\H˚ yê]øÏ <˚e⁄ì uÛÑj·T+, ‘·+Á&ç uÛj Ñ T· + ˝Òø£ #Ó&bç ˛j·÷s¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT #Ó&bç ˛sTTq ‘·sê«‘· yê]ì #Ó&ÉT ø±s¡´eTT\T #˚ j · T e<ä › ì yÓ T Ti¿ ô |{Ï º q yês¡ T $qø£ b ˛sTT]. 12

(I düeT÷ 2:25). ‘·–q düeTj·T+˝À |æ\¢\qT ‘·–q Ø‹˝À <Ó’ee÷s¡ZeTT˝À q&ç|æ+#·˝Ò<äT. |æ\¢\ MT<ä ‘·–q ÁX¯<ä∆ #·÷|æ+#·˝<Ò Tä . ∫es¡≈î£ @yÓT+Æ B? j·TT<äe∆ TT˝À Ç<äs› T¡ ≈£îe÷s¡T\T ˇø£ÿHê&˚ Vü≤‘·T˝…]’ . n~ $qï @© ≈£L&Ü <ë«s¡eTT <ä>sZ∑ q¡ Tqï |”sƒ¡eTT MT<äqT+&ç yÓqTø£≈£î |ü&ç yÓT&É $]– #·ìb˛jÓTqT. ‘·q e÷eT, ‘·q ô|ì$T{Ïj·TT #·ìb˛sTTq dü+>∑‹ì ‘Ó\TdüT≈£îqï |ò”H˚Vü‰düT uÛ≤s¡´ n|üŒ{ÏøÏ >∑ s ¡ “ ¤ e TT ø£ * –, ø£ q TÁbı<ä T ∆ ˝ … ’ j · T T+&ç , H=|ü⁄Œ\T ‘·–* yÓ÷ø±fi¯¢ MT~øÏ Á≈£î+– Á|üdüee÷jÓTqT. ÄyÓT ≈£îe÷s¡Tì ø£ì, eTè‹H=+<äT#·T, ‘·q ≈£îe÷s¡TìøÏ áø±uÀ<äT (n+fÒ Á|üuÛ≤eeTT b˛jÓTqT) nqT ù|s¡T ô|f…qº T (I düeT÷ 4:17`22). ne⁄qT yê] ≈£î≥T+ãeTT˝À qT+&ç Á|üu≤Û eeTT b˛sTT+~. ≈£î≥T+ã|ü⁄ eTsê´<ä, |òüTq‘· b˛sTT+~. ≈£î≥T+ãeTT ∫ÛHêï_ÛqïyÓTÆ #˚<b’Ó ˛sTT+~. ø±s¡D≤\T @$T{Ï? ≈£îe÷s¡T\qT <Ó’ee÷s¡ZeTT˝À, <Ó’e;Û‹˝À ô|+#·˝Òì ‘·+Á&ç Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\˝À ˇø£&ÉT. jÓ÷ãT 1:5e e#·qeTT >∑eTì+∫q ªªyê] yê] $+<äT ~qeTT\T |üP]Ô ø±>± jÓ÷ãT, ‘·q ≈£îe÷s¡T\T bÕ|üeTT #˚dæ ‘·eT Vü≤è<äj·TeTT\˝À <˚e⁄ì <ä÷wæ+∫πsyÓ÷ nì yê]ì |æ\Teq+|æ+∫ yê]ì |ü$Á‘·|üs¡∫, ns¡TD√<äj·TeTTq ˝Ò∫ yê]˝À ˇø=ÿø£ì ì$T‘·ÔyÓTÆ <äVü≤qã* q]Œ+#·T#·T e#ÓÃqT. jÓ÷ãT ì‘·´eTT Ä˝≤>∑Tq #˚j·TT#·T+&ÓqTµµ. ‘·+Á&ç>± jÓ÷ãT rdæø=qï ÁX¯<ä∆

#·÷&É+&ç. ≈£îe÷s¡T\T ‘·eT Vü≤è<äj·TeTT˝À jÓTôVAyê <˚e⁄ìøÏ e´‹πsø£eTT>± bÕ|üeTT #˚XÊπsyÓ÷qì n+<ä]ì |æ*∫, <˚e⁄ì düìï~Û˝À ˇø=ÿø£]ì |ü$Á‘·|sü ∫¡ , Á|ü‹~qeTT ns¡ T D√<ä j · T eTTq ˇø=ÿø£ ì ì$T‘· Ô y Ó T Æ <ä V ü ≤ qã* n]Œ+#Ó&çyê&ÉT. jÓ÷ãT Ä˝≤>∑Tq Á|ü‹~qeTT, ì‘·´eTT

j˚Tùd »yêãT

y˚T ` pHé 2009


#˚ôd&çyê&ÉT. >∑eTì+#·+&ç. ‘·+Á&ç>± jÓ÷ãT ‘·q |æ\¢\qT <Ó ’ e dü ì ï~Û ø Ï |æ * |æ + #Ó & ç y ê&É T . ‘· + Á&ç , ≈£ î e÷s¡ T \T, ≈£î≥T+ãeT+‘ê Á|ü‹s√p ñ<äj·T+ <˚e⁄ì düìï~Û˝À ñ+&ç ã\T\T n]Œ+#Ó&çyês¡T. <˚e⁄ì düìï~Û˝À ø£qã&˚ ≈£î≥T+ãeTT yê]~. <Ó’e düìï~Û˝À Á|ü‹~qeTT ø£qã&ÉT≥, |ü$Á‘·|üs¡#·ã&ÉT≥, ã\T\T n]Œ+#·T≥ ì‘·´eTT jÓ÷ãT ≈£î≥T+ãeTT˝À eTqeTT >∑eTì+#·>\∑ eTT. Ç˝≤ »s¡T>∑T≥≈£î ø±s¡DeTT ‘·+Á&çjÓÆTq jÓ÷ãT. n+<äTø£H˚ ≈£î≥T+ãeTT ∫es¡≈£î ãVüQ>± Äos¡«~+#·ã&çq~. Á|æj·T #·<äTeØ! Ç|ü⁄Œ&ÉT #Ó|üŒ+&ç. ˙e⁄ m˝≤+{Ï ‘·+Á&ç$? ‘·q |æ\¢\qT <Ó’euÛÑøÏÔ˝À, <Ó’e uÛÑj·T+˝À ô|+#·≈£î+&Ü, ÁX¯<ä∆ rdüTø√≈£î+&Ü, yê] e÷Hêq yê]ì e<ä*y˚dæ, yês¡T #Ó&çb˛‘·THêï yê]ì n&ɶ–+#·≈£î+&Ü, ∫es¡≈£î ≈£î≥T+ãeT+‘ê HêX¯qyÓTÆq dæú‹øÏ ‘Ó#·TÃ≈£îqï @© ˝≤+{Ï ‘·+Á&çyê? Á|ü‹~qeTT ‘·q |æ\¢\T <˚e⁄ì düìï~Û˝À ø£ q ã&˚ ˝ ≤ ÁX¯ < ä ∆ rdæ ø =ì <Ó ’ e ;Û ‹ ˝À ô|+#· T ‘· ÷ , |ü$Á‘·|sü #¡ T· ‘·÷, ì‘·´eTT ã\T\T n]Œ+∫, ≈£î≥T+ãeT+‘ê

ãVüQ Äosê«<äeTT\T bı+<äT≥≈£î ø±s¡DyÓTqÆ jÓ÷ãT˝≤+{Ï ‘·+Á&çyê? |ü]o*+#·Tø=q+&ç. ˙e⁄ m˝≤+{Ï ‘·+Á&ç$? ˙ |æ\¢\T @$T #˚j·TT#·THêïs√ >∑eTì+#·T#·THêïyê? m˝≤+{Ï n\yê≥T¢ H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs√, m˝≤+{Ï ùdïVæ≤‘·T\‘√ ‹s¡ T >∑ T #· T Hêïs√, m˝≤+{Ï |ü q T\T #˚ j · T T#· T Hêïs√ >∑ e Tì+#· T #· T Hêïyê? yê]øÏ j˚ T dü j · T ´qT >∑ ÷ ]à #Ó|ü⁄Œ#·THêïyê? s¡ø£åD ÄeX¯´ø£‘·qT $e]+#·T#·THêïyê? |ü]X¯ó<ä∆ J$‘·eTT J$+#·e\dæq n>∑‘·´eTT >∑÷]à uÀ~Û + #· T #· T Hêïyê? <˚ e ⁄ì rs¡ T Œ, ñ>∑ Á ‘· q T >∑ ÷ ]à ôV≤#·Ã]+#·T#·THêïyê? ‘·|üŒ<äT. jÓ÷ãT ˝≤+{Ï ‘·+Á&ç e˝… ñ+&Ée\j·TTqqï Çeìïj·TT #˚j·Tø£‘·|üŒ<äT. ‘·+Á&ÉT˝≤sê! jÓ÷ãT˝≤+{Ï ‘·+Á&çe˝… e⁄+&ç, ˙ |æ\\¢ T Äos¡«~+#·ã&˚˝≤ yê] MT<ä ÁX¯<∆ä rdæø=ì, <Óe’ ;Û‹˝À ô|+#·T‘·÷, nqT~qeTT yês¡T <Ó’e düìï~Û˝À ø£qã&˚˝≤, ≈£î≥T+ãeT+‘ê ø£qã&˚˝≤ ≈£ î ≥T+ã ÁbÕs¡ ∆ q »]–dü÷Ô <Ó ’ e Äosê«<ä e TT\T bı+<ä T ø=qe˝… q ì Áù|eT |üPs¡ « ø£ e TT>± Áã‹eT˝≤&ÉT#·THêïqT.

F F

á |üÁ‹ø£ ñ∫‘·eTT ø±<äT.

F F

MT ∫s¡THêe÷, |æHéø√&é‘√ düVü‰ düŒwüºeTT>± Áyêj·T+&ç.

j˚Tùd »yêãT nH˚ á ~«e÷dü |üÁ‹ø£qT bı+<ä>√s¡T#·TqïjÓT&É\ ÁøÏ+<ä ‘Ó\T|üã&çq Ø‹>± $sêfi¯eTT |ü+|æ+#·+&ç . 1 dü+ˆˆ ø=s¡≈£î s¡÷.100/3 dü+ˆˆ ø=s¡≈£î s¡÷.250/5 dü+ˆˆ ø=s¡≈£î s¡÷.400/MT ùdïVæ≤‘·T\T, ã+<ÛäTe⁄\T ≈£L&É á |üÁ‹ø£ bı+<äe˝…qì MTs¡T ø√]qjÓT&É\ $sêfi¯eTT |ü+|æ+∫, yê] ∫s¡THêe÷ ‘Ó*j·TCÒj·T+&ç.

|òü*+#·T dü+e‘·‡s¡eTT 2009 |üÁ‹ HÓ\ 3e eT+>∑fi¯yês¡eTT ø√˝Ÿ‡ ø±˝Òõ Äes¡DeTT ø£s¡÷ï\T, q+<äT kÕj·T+ø±\+ 6 : 30 >∑+ˆˆ \≈£î »s¡T>∑T ≈£L≥eTT˝À ‘·|üŒø£ bÕ˝ÀZq+&ç. y˚T ` pHé 2009

j˚Tùd »yêãT

13

˙e⁄ m˝≤+{Ï ‘·+Á&ç$ ?

á |üÁ‹ø£ ø±e\j·TTHê ?


düeTdü´`|ü]cÕÿs¡eTT`bÕÁs¡úq

m+‘·ø±\eTT <˚yê dü+‘êqeTT ˝Òì dæú‹ ? Á|æjT· düôVA<äØ, düôVA<äsT¡ &Ü! $yêVü≤eTT »]– nH˚ø£ dü+e‘·‡s¡eTT\T >∑&ç∫q$. nsTTqqT sTT+‘·es¡≈£î dü+‘êqeTT ø£\T>∑˝Ò<äT. Á|üU≤´‹>±+∫q yÓ’<äT´\qT dü+Á|ü~+∫q, ∫øÏ‘·‡ bı+~q |òü*‘·eTT ø±qsê˝Ò<äT. ø£è+–b˛j·÷e⁄. ìsêX¯, ìdüèŒVü≤\‘√ ø=≥Tº$T{≤º&TÉ #·THêïe⁄. |æ \ ¢ \ T ˝Ò q +<ä T e\q nH˚ ø £ nee÷qeTT\≈£î >∑T] ø±e\dæ e∫Ãq~ ø£ < ë! dü÷{Ï b ˛{Ï e÷≥\T uÛÑ]+#·˝Òø£b˛e⁄#·THêïe⁄. ˙ eTqdüT˝À m+‘√ Äy˚<äq <ë–e⁄qï~. Ç+ø± m+‘·ø±\eTT <˚yê? m+‘·ø±\eTT |æ\\¢ T ˝Ò ì |ü ] dæ ú ‹ ? m+‘· ø ±\eTT á >=Á&Ü*‘· q eTT? m+‘·ø±\eTT á nee÷qeTT\ >∑T+&Üb˛yê*? Çø£ e÷ J$‘ê\˝À Äq+<äeTT sê<ë? |æ\¢\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ≈£î≥T+ãeTTqT kÕ–+#ê\H˚ Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïe⁄ ø£<ä÷. Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑Tyê]ì #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT, yê] Ç+&É˝¢ Àì |æ\\¢ qT #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT <äT:KeTT bıs¡T¢ø=ì edüTÔqï~ ø£<ä÷! #Ó|üŒ˝Òì ~>∑T\T, <äT:KeTT, ∫+‘·, Äy˚<qä , ndü+‘·è|æÔ eTqdüTì+&Ü e⁄qï~ ø£<ä÷! Á|æj·TT˝≤sê! ~>∑T\T |ü&Ée<äT›. j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄˝À z ÄX¯ e⁄qï~. j˚TdüTÁ|üuTÑÛ e⁄˝À z ìØø£Då e⁄qï~. ne⁄qT, j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ MT≈£î düVü‰j·TeTT #˚j·T>∑\&ÉT. Äj·Tq≈£î nkÕ<Ûä´yÓTÆq~ @Bj·TT ˝Ò<äT. MT≈£î dü+‘êqeTTì∫à MT Áã‘·T≈£î\˝À, MT ≈£î≥T+ãeTT˝À Äq+<ä$Tj·T´ X¯øÏÔ kÕeTs¡ú´eTT\T ø£\yê&ÉT. ˙e⁄ #˚j·Te\dæq~ Äj·TqqT qeTTàø=qT≥j˚T. ªªè≤µµ(jÓ÷Vü‰qT 11:40). I dü e T÷j˚ T \T 1 n<Û ë ´j· T eT+‘· #· ~ $q sêeT‘·sTTyÓ÷‡|ò”eTT |ü≥ºD|ü⁄yê&Ó’q m˝≤ÿHê≈£î Vü≤Hêï, ô|ìHêï nqT Ç<äs› T¡ uÛ≤s¡´\T+&ç]. ô|ìHêï≈£î |æ\\¢ T ø£*–] 14

>±ì Vü≤Hêï≈£î |æ\¢\T ˝Òø£b˛sTT]. ø£qTø£ Vü≤Hêï düe‹jÓÆTq ô|ìHêï ÄyÓTqT #ê˝≤ $dæ–+∫q~ eT]j·TT ÄyÓT≈£î ø√|üeTT |ü⁄{Ϻ+#·T#·Te#ÓÃqT. ø£qTø£ Vü≤Hêï uÛÀ»qeTT #˚j·Tø£ @&ÉTÃ#·Te#ÓÃqT. |æ\¢\T ˝Òq+<äTe\q Vü≤Hêï mH√ï nee÷qeTT\T m<äTs=ÿH˚~. n+<äTπø ÄyÓT eTqdüT‡˝À m|ü⁄Œ&ÉT <äT:KeTT, y˚<äqj˚T. mH√ï dü + e‘· ‡ s¡ e TT\T á˝≤{Ï y˚ < ä q nqTuÛÑ$+∫q~. ∫es¡≈£î ÁX‚wüºyÓTÆq Hê´j· ÷ ~Û | ü ‹ jÓ Æ T q dü e T÷j˚ T \TqT dü + ‘êqeTT>± bı+<ä T ≈£ î qï~. düeT÷j˚T\T ø±ø£ ÄyÓT≈£î eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷s¡T\TqT, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷¬sÔ\TqT ø££*Z]. (1düeT÷ 2:20,21). Ç<˚\ ÄyÓT≈£î kÕ<Ûä´yÓTÆq~? ø±s¡D≤\T : (1) ÄyÓT jÓTôVAyê <˚e⁄&ÉT ‘·|Œü y˚s¬ e«s¡T ‘·q≈£î düVü‰j·TeTT #˚j·T˝Òs¡ì uÛ≤$+∫, ‘·q düeTdü´ |ü]wüÿ]+∫ dü+‘êqeTT Çe«>∑*π>~ <˚e⁄&=ø£ÿ&˚ nì q$Tàq~. dü+|üP]Ô>± q$Tàq~. nqTe÷qeTT, n\Œ$XÊ«düeTT ˝Ò≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&çq~. (2) Äj·Tq düìï~ÛøÏ e∫à ãVüQ>± @&ÉTÃ#·T ÁbÕs¡qú #˚dæq~. ‘·q eTqdüT‡qT, Ä‘·àqT jÓTôVAyê düìï~Ûì ≈£îeTà]+∫q~. (3) <˚ y ê qqTï C≤„ | ü ø £ e TT #˚ d ü T ø=qTeTì ÁbÕ<Û˚j·T|ü&çq~. (4) K∫Ñ·yÓTÆq eTq$ <˚e⁄ì düìï~Û˝À #˚dæq~. eT>∑ | æ \ ¢ y êìø=s¡ ≈ £ î n&ç – q~. <˚ e ⁄ì jÓ T T<ä › q T+&ç bı+<äT≈£îqï~. Á|æj·T düôVA<ä], düôVA<äs¡T&Ü, ˙e⁄ ≈£L&É n<˚ #˚j·TTeTT. j˚Tdüj·T´ ˙ø=s¡≈£î @<Ó’q #˚j·T>∑\ düeTs¡Tú&ÉT.

j˚Tùd »yêãT

y˚T ` pHé 2009


Äj·Tq eTq\qT düèõ+∫qyê&ÉT. ø±e⁄q MT X¯Øsê\˝À ˝À|üeTT mø£ÿ&É ñqï<√ Ä düèwæºø£s¡ÔjÓÆTq |üs¡eT yÓ’<äT´ìøÏ K∫Ñ·eTT>± ‘Ó\TdüT. Äj·Tq ‘·|üŒ y˚¬se«s¡T MT≈£î düVü‰j·TeTT #˚j·T˝Òs¡T. ø£qTø£ dü+|üPs¡íeTT>± Äj·TqqT qeTà+&ç. n|üqeTàø£eTT, nqTe÷qeTT @e÷Á‘·eTT MT eTqdüT‡˝ÀìøÏ sê˙j·T≈£îeTT. Äj·Tq düìï~ÛøÏ s¡+&ç. ªª<˚yê! ˙e⁄ ‘·|üŒ e÷≈£î düVü‰j·TeTT #˚j·TT≥≈£î mes¡÷ ˝Òs¡T. <äj·T#˚dæ eTeTTà\qT C≤„|üø£eTT #˚dæø=q+&ç. nH˚ø£

dü+e‘·‡s¡eTT\T |æ\¢\T ˝Òø£ ãVüQ y˚<äq, nee÷qeTT\T, ùV≤fi¯q nqTuÛÑ$+#êeTT. Çø£ uÛÑ]+#·˝ÒeTT <˚yê. <äj·T#˚dæ eTeTTàqT C≤„|üø£eTT #˚dæø=ì, eTT{Ϻ, ˝À|üeTT\T dü] #˚dæ dü+‘êq$Tj·T´+&çµµ nì m|ü⁄Œ&ÉsTT‘˚ Äj·TqqT e<ä\ø£ Áã‹e÷\T‘êy√, $düTø£ø£ ÁbÕs¡úq #˚kÕÔy√ ø£è|ü>∑\ <˚e⁄&ÉT $TeTTàqT <ä]Ù+∫, MTs¡T ø√s¡Tø=ìq dü+‘êqeTqT Á>∑Væ≤+#·TqT. <˚e⁄&ÉT Ä Ø‹>± ìqTï <ä]Ù+∫, n<äT“¤‘· ø±s¡´eTT #˚dæ, ˙≈£î dü+‘êqeTqTÁ>∑Væ≤+#·TqT >±ø£! Äy˚THé.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

ÁbÕs¡úq (düôVA. &܈ˆ _.d”ºô|òHé #ê¬s¢dt>±s¡T MTø=s¡≈£î #˚dæq ÁbÕs¡úq. $XÊ«düeTT‘√ @ø°uÛÑ$+#·+&ç)

Áù|eT>∑\ ‘·+Á&ç! j˚TdüTÁø°düTÔ |ü]X¯ó<ä∆ HêeTeTTq ÁbÕs¡úq #˚j·TT#·THêïeTT. Hê‘√ ø£\dæ MT düìï~Û˝À ÁbÕs¡úq #˚düTÔqï düôVA<äØ, düôVA<äs¡T\qT ø£ìø£]+#·+&ç. nH˚ø£ dü+e‘·‡s¡eTT\T |æ\¢\T ˝Òø£ mH√ï nee÷qeTT\≈£î, ùV≤fi¯q\≈£î >∑T] nj·÷´s¡T. m+‘√ e÷qdæø£ y˚<äq nqTuÛÑ$+#ês¡T. Çø£ e÷ |ü]dæú‹ #·ø£ÿã&É<äT, nì ø£è+–b˛e⁄#·THêïs¡T. ìsêX¯, ìdüèŒV≤ü \‘√ ≈£L*b˛j·÷s¡T. Á | ü u Û Ñ T yê! Ç~>√ á dü e Tj· T eTT˝À Ms¡ + <ä ] ì$T‘· Ô e TT Á b Õs¡ ú q #˚jT· T#·THêïqT. <äjT· #˚dæ M]ì <ä]Ù+#·+&ç. Ç+‘·ø±\eTT Ms¡T nqTuÛ$ Ñ +∫q e÷qdæø£ y˚<q ä Çø£ #ê\j·÷´. Ç+‘·øH £ êï yês¡T uÛ]Ñ +#·˝sÒ j ¡ ÷ · ´. Ms¡T |ü&q ç V ù ≤fi¯q, nee÷qeTT\T Çø£ #ê\j·÷´. ø£ìø£]+#·+&ç. MT | Á j æ T· ‘·eT _&É\¶ MT<ä MT ø£è|üqT #·÷|æ+#·+&ç. <äjT· #˚dæ M]ì Ç|ü⁄Œ&˚ <ä]Ù+#·+&ç. eTTqT|ü⁄ XÊsêqT <ä]Ù+#ês¡T. ÁX‚wüºyÓTÆq ÇkÕ‡≈£îì#êÃs¡T(Ä~ 21:1,2). Vü≤HêïqT C≤„|üø£eTT #˚dæø=ì düeT÷j˚T\Tì#êÃs¡T(1düeT÷ 1:19,20). ‹]– ÄyÓTqT <ä]Ù+∫ eTT>∑TsZ T¡ ≈£îe÷s¡T\qT, Ç<äs› T¡ ≈£îe÷¬s\Ô qTÁ>V ∑ ≤æ +#ês¡T(1düeT÷ 2:21). ÇkÕ‡≈£î ÁbÕs¡úq $ì ]u≤ÿ≈£î dü+‘êq$T#êÃs¡T. (Ä~ 25:21). <˚yê! á ~qeTT á düôVA<äØ,düôVA<äs¡T\qT ‘êø£+&ç, <ä]Ù+#·+&ç. n<äT“¤‘·ø±s¡´eTT #˚j·TT≥≈£î M]ì C≤„|üø£eTT #˚dæø=q+&ç. düèwæºø£s¡Ôe⁄ ø£qTø£ ˝À|üyÓTø£ÿ&É e⁄qï<√ MT≈£î u≤>∑T>± ‘Ó\TdüT. ø£qTø£ yê{Ïì dü]#˚d,æ u≤>∑T#˚d,æ _&É\¶ ≈£î yês¡T ø√s¡Tø=ìq dü+‘êq$T∫à eTVæ≤eTH=+<äTeTì, j˚TdüTøÁ d ° Tü Ô n<äT“‘¤ H · êeTeTT | ù s¡≥ y˚&TÉ ø=qT#·THêïeTT ‘·+& Á .û .. Äy˚THé!

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

y˚T ` pHé 2009

j˚Tùd »yêãT

15


|ü]#·s¡´˝À z uÛ≤>∑eTT Á|æj·T #·<äTeØ! Hê e´øÏÔ>∑‘· $wüj·TeTTq≈£î eùdÔ, H˚qT ñ<√´>∑eTT #˚j·TT#·T |ü]#·s¡´ #˚j·TT#·THêïqT. kÕº˙¢ d”ºô|òHé Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ ôdÁø£≥Ø eT]j·TT Á|æì‡bÕ˝Ÿ>± Hê ñ<√´>∑ <Ûäsêàìï ìs¡«Væ≤dü÷Ô, <˚e⁄ìø=s¡≈£î düeTj·TeTTqT πø{≤sTT+∫ Äj·Tq sê»´yê´|æÔ ø=s¡≈£î bÕ≥T |ü&ÉT#·THêïqT. {°M |ü]#·s¡´, *≥πs#·sY eT]j·TT ~«e÷dü |üÁ‹ø£\ |ü]#·s¡´, dü+|òü÷\T ˝Òì#√≥ dü+|òüTeTT\T ì]à+#·T≥, dü+|òüTø±|üs¡T\ b˛wüD, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘·eTT\˝À düTyêØÔøs£ D ¡ , s¡øD å£ ñJ®e düu\ ÑÛ T ìs¡«Væ≤+#·T≥ yÓTT<ä\>∑T nH˚ø£ |ü]#·s´¡ $uÛ≤>±\˝À Á|üuTÑÛ e⁄qT eTVæ≤eT|üs# ¡ T· #·THêïeTT. eTT+<äT>± Hêø£cÕº]‘® e· TT˝À dæ+Vü≤uÛ≤>∑eTT <˚e⁄ìøÏ#T· Ã#·T eTT+<äT≈£î yÓfió¯ # ¢ T· HêïqT. n+<äTe\H˚ e´øÏ>Ô ‘∑ e· TT>±, ≈£î≥T+ãeTT>±, Ä]úøe£ TT>± m˝≤+{Ï ø=<äTe ˝Ò≈î£ +&Üj·TTHêïqT. <Ûqä eTT $wüjT· eTT˝À H˚qT H˚sT¡ Ã≈£îqï bÕsƒ¡eTT... ªªHê ì$T‘·ÔeTTqT düTyês¡Ô ì$T‘·ÔeTTqT Ç+{ÏHÓ’qqT, nqï<äeTTà\HÓ’qqT, nø£ÿ#Ó˝…¢+&ÁÉHÓ’qqT, ‘·*¢<ä+&ÉTÁ\HÓ’qqT, |æ\¢\HÓ’qqT, uÛÑ÷eTT\HÓ’qqT $&ç∫qyê&ÉT Ç|ü⁄Œ&ÉT ÇVü≤eT+<äT Væ≤+dü\‘√ bÕ≥T q÷s¡+‘·\T>± Ç+&É¢qT, nqï<äeTTà\qT, nø£ÿ#Ó˝…¢+&ÉÁqT, ‘·\T¢\qT, |æ\¢\qT, uÛÑ÷eTT\qT, sêu§e⁄ ˝Àø£eT+<äT ì‘·´JeeTTqT bı+<äTqì MT‘√ ìX¯Ãj·TeTT>± #Ó|ü⁄Œ#·THêïqTµµ(e÷s¡Tÿ 10:29, 30). ø£qTø£ <˚e⁄ì sê»´yê´|æÔ ì$T‘·ÔeTT Ks¡TÃ

ô|{Ϻq~ @B ≈£L&É e´s¡ú+ ø±<äT. <˚e⁄&ÉT ≈£L&Ü me«]ø° ãTTDdüTú&ÉT ø±&ÉT. ø£qTø£ Äj·Tq HêeTeTT ì$T‘·ÔeTT ˙e⁄ Ç#˚à <Ûqä eTT ø±ì, bı\eTT ø±ì, Ç\T¢ ø±ì q÷s¡T s¬ ≥T¢>± #˚dæ ÇVü≤ ˝Àø£eTT˝ÀH˚ ‹]– ÇkÕÔqì Äj·Tq #Ó|Œæ q e÷≥ Á|üø±s¡eTT »s¡T>∑TqT. ø£qTø£ Á|æj·TT˝≤sê! á |ü]#·s¡´˝À bÕ*uÛ≤>∑düTú\T ø±e˝…qì ø√s¡T#·THêïsê? MTs¡T <˚e⁄ìø=s¡≈£î #˚j·T>∑*–q~ #˚j·Te˝…qì nqT≈£î+≥THêïsê? yÓTT<ä≥ |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î uÛ≤s¡eTT>± ÁbÕ]ú+#·+&ç. ‘·<äT|ü] MTs¡T @ Ø‹>± |ü]#·s¡´˝À uÛ≤>∑düTú\T ø±>∑\s√ ÁbÕs¡úHê |üPs¡«ø£yÓTÆq rsêàqeTT #˚dæø=ì neT\T|üs¡#·+&ç. `düôVA. &܈ˆ ã+&Üs¡T d”ºô|òHé #ê¬s¢dt

Hê rsêàqeTT Á|ü‹ ~qeTT |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î uÛ≤s¡eTT>± ÁbÕ]ú+#Ó<äqT. Á|ü‹ HÓ\ s¡÷. H˚qT |ü+|ü>√s¡T#·THêïqT.

øöì‡*+>¥ ø±e\j·TTHê? Á|æj·TT˝≤sê!

MT J$‘ê\˝À ø£è+–b˛sTT e⁄Hêïsê? y˚<äq‘√ MT >∑T+&Ó #Ó~]b˛sTTe⁄qï<ë? ìsêX¯, ìdüèŒVü≤\T $TeTTàqT Äe]+∫q+<äTq eTT+<äT≈£î kÕ>∑˝Òø£ X¯øÏÔV”≤qT˝…’ |ü&çe⁄Hêïsê? uÛÑ$wü´‘·TÔ n+<∏äø±s¡eTT>± ø£qã&ÉT#·Tqï<ë? $<ë´s¡Tú\T>±, ñ<√´>∑düTú\T>±, yê´bÕs¡y˚‘·Ô\T>±, ≈£î≥T+ãdüTú\T>± m<äTs¡j˚T´ düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡eTT <=s¡ø£ø£ eTqdüT‡ Ä+<√fi¯q≈£î, n\»&çøÏ >∑T] n>∑T#·Tqï<ë? nsTT‘˚ yêø£´ Á|üø±s¡eTT>± øöì‡*+>¥ <ë«sê $TeTTà\qT ñ‘ê‡Vü≤|üs¡T#·T≥≈£î, ñ‘˚Ô»|üs¡#·T≥≈£î eTeTTàqT dü+Á|ü~+#·+&ç. J : 94402 90149, J : 94403 29118, J: 98493 50459 16

j˚Tùd »yêãT

y˚T ` pHé 2009


Yese Jawabu - May-June2009  

Yese Jawabu bimonthly is published by Jesus Answers Ministries through Dr. Stephen Charles

Yese Jawabu - May-June2009  

Yese Jawabu bimonthly is published by Jesus Answers Ministries through Dr. Stephen Charles

Advertisement