Page 1

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011 Data de registre Espai reservat per a registre d’entrada de l’OCDS

Acció finançada: L'educació pel desenvolupament de les consciències crítiques: Introducció a experiències d'investigació acció participativa en salut al Nord i al Sud

1. RESPONSABLE DE L’ACCIÓ Nom i cognom:

Margalida Miró Bonet

Personal docent i investigador (PDI) Infermeria i Fisioteràpia Facultat/Escola: Departament:

Infermeria i Fisioteràpia

Personal d’administració i serveis (PAS) Servei: Càrrec: Alumnat Estudis i curs: Campus Palma

Seu d’Eivissa i Formentera

Seu de Menorca

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011

1


2. FITXA TÈCNICA 2.1. Acció Títol:

L'educació pel desenvolupament de les consciències crítiques: Introducció a experiències d'investigació acció participativa en salut al Nord i al Sud

Lloc de realització:

Universitat de les Illes Balears. Edifici Sa Riera. Palma de Mallorca

Inici realització:

18 de Maig de 2011 Final realització: 15 hores/1,5 crèdits Durada (hores) / crèdits: Departament / Facultat que donà suport a l’acció:

20 de Maig de 2011

Grup d'Investigació Crítica en Salut: política, pràctica i ciutadania i Escola d'Infermeria i Fisioteràpia

- Dra. Margalida Miró Bonet - Dr. Andreu Bover Bover - Prof. Cristina Moreno Mulet Ajut concedit a la VII convocatòria d'ajuts per 3.872,00 € a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011 600,00 € Ingressos per matrícules, si escau: Membres de l’equip de la UIB (departament/servei/estudis):

Altres ajuts concedits per a la realització de la mateixa acció, si escau: 2.2. Entitats col·laboradores, si escau Nom de l’entitat:

Agencia Internacional Esperanza Bolívia

Representant legal de l’entitat:

Ruth Crespo

Persona de contacte, coordinació i/o seguiment de l’acció:

Ruth Crespo

Oficina Central Tarija c. Sevilla Nº 606 esq. Ingavi (Plazuela Uriondo) Casilla 425

Telèfon:

(591-4) 6647890 - 6648563

Adreça electrònica:

rcrespo@esperanzabolivia.org

Adreça postal:

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011

2


3. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ACCIÓ Per descriure els resultats de l’acció finançada, heu d’emplenar els apartats següents. 3.1. Problemàtica a la que respon (descripció de la necessitat i justificació de l’acció): El present curs pretén ser una introducció al món de les projectes d'investigació crítica en salut, en concret d'acció participativa. Els projectes d'acció participativa tenen, entre les seves finalitats, la promoció de la participació activa dels diferents col·lectius socials en el foment de la solidaritat i equitat entre els pobles i en la promoció d'un millor desenvolupament humà i sostenible del món, a partir d'activitats com a la docència, la recerca i la transferència de coneixements. Des de la perspectiva d'aquest curs, el desenvolupament humà i sostenible s’entén com aquell capaç de crear condicions d’equitat que proporcionin més i millors oportunitats de vida digna a les persones perquè despleguin totes les seves potencialitats, i capaç de preservar alhora per a les generacions futures els recursos naturals i el patrimoni cultural. L’equitat en salut és una de les fites bàsiques per poder aconseguir el màxim potencial de les persones i les col·lectivitats. La humanitat no pot afrontar els reptes del futur si no és aprofitant el potencial de les poblacions més desafavorides, avui limitat per la penúria de la seva situació. La finalitat d’aquest curs és promoure canvis d’actituds i valors, adquirir coneixements i habilitats que contribueixin a millorar el desenvolupament humà sostenible i introduir als participants en el context dels projectes d'acció participativa que condueixin a accions dirigides al canvi social estructural. Es pretén introduir als participants en projectes que s'articulen des de processos d'aprenentatge col·lectius de les realitats, basats en un anàlisi crític amb la participació activa dels grups implicats, i que s'orienten a estimular les pràctiques transformadores i els canvis socials. Finalment, és pretén donar una visió multicultural als participants per evitar l’etnocentrisme i l’aplicació única de les metodologies , mètodes o experiències generades en el nord del món. Creiem que aquest curs proporcionarà als participants uns coneixements introductoris sobre estratègies per analitzar i comprendre millor les realitats de les poblacions (els seus problemes, necessitats, capacitats i recursos), mitjançant la pressa de consciència crítica de la població sobre les seves realitats, el seu empoderament, el seu reforç i ampliació de les seves xarxes socials, la seva mobilització col·lectiva i la seva acció transformadora.

3.2. Objectius de l’acció: Objectiu general: Contribuir a la formació i la sensibilització de professionals socio-sanitaris, tècnics comunitaris i altres persones interessades, en projectes que impliquin la presència real, concreta i en interrelació de la investigació, l'acció i la participació de la societat en equitat en salut. Objectius específics: •

Conèixer les bases de la investigació crítica en salut, especialment les de projectes d’investigació-acció participativa. MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011

3


• •

Donar a conèixer les experiències desenvolupades en l'àmbit de la investigació acció participativa amb diferents comunitats desfavorides o vulnerables, situades a països del sud i del nord del món. Promoure canvis d’actituds i valors que contribueixin a impulsar el plantejament de projectes d'acció que fomentin la consciència crítica, pràctiques transformadores i de canvi social.

3.3. Activitats realitzades (difusió feta, cronograma, ponents/convidats/professorat, temari, continguts, metodologia, durada, breu extracte del currículum dels ponents externs a la UIB...): Difusió: • Edició de cartells informatius

• • •

Difusió web FUEIB. http://www.fueib.org/ca/formacio/110/l-educacio-per-al-desenvolupament-de-lesconsciencies-critiques-introduccio-a-experiencies-d-investigacio-accio-participativa-en-salut-al-nord-i-alsud.htm Difusió web OCDS: http://cooperacio.uib.cat/EpD/?contentId=178240 Mailing a través de l'Escola d'Infermeria i Fisioteràpia a professionals sanitaris i organitzacions del sistema públic de salut de les Illes Balears

Durada i horari del curs: 15 hores. Del 18 al 20 de maig, de 16 a 21 hores.

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011

4


Cronograma i continguts: 18 de Maig

19 de Maig

20 de Maig

Tema: presentació del curs, dels objectius de la sessió i presentació de la ponent Professorat: Dra. Margalida Miró Hora: 16:00-16:20 Aula 14 de l’edifici Sa Riera. Palma

Tema: Projectes d'acció participativa amb Comunitats indígenes bolivianes Professorat: Lic. Ruth Crespo Hora: 16-21 Aula 14 de l’edifici Sa Riera. Palma

Tema: Projectes d'acció participativa amb col·lectius vulnerables a l'àmbit comunitari a la CCAA de Madrid Professorat: Dra. Milagros Ramasco Hora: 16-21 Aula 14 de l’edifici Sa Riera. Palma

Tema: Introducció als projectes d'acció crítica i participativa en salut: participació, consciència i canvi social Professorat: Dra. Concha Zaforteza Hora: 16:20-21:00 Aula 14 de l’edifici Sa Riera. Palma

Breu extracte del currículum dels ponents externs a la UIB: • Dra. Milagros Ramasco Gutiérrez. Participa com a docent del curs. Té una tasca molt important com a responsable del Programa de Salut Pública en Col·lectius en situació de vulnerabilitat en el Serveï de Promoció de la Salut de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid. Des de 2003, treballa en la Direcció General de Salut Pública, en el Servei d'Anàlisi i Intervenció i, en el Servei de Promoció de la Salut, com a Responsable del Programa de Salut Pública en Col·lectius Vulnerables, des d'on es plantegen les línies estratègiques d'intervenció en Salut en relació a població immigrant; investigació, atenció sanitària, coordinació institucional i formació de professionals de la xarxa assistencial. • Lic. Ruth Crespo. Participa com a docent del curs. Aporta al curs la seva experiència com infermera, gerent de la ONGD Esperanza Bolívia, on lidera projectes d'investigació acció participativa que tenen com a finalitat cercar una estratègia de comunicació i movilització per permeti reduïr els índex de malaties com la Malària o el Chagas, com també verificar els canvis de comportament que es necessita aconseguir de la població per minvar l'incidència d'aquests problemes de Salut Pública a la població Boliviana. Han desenvolupat una estratègia denominada COMBI (Comunicació i mobilització Social per Impactar Conductes), que es basa en 5 accions integrades com són les intitucions públiques i privades, la comunicació interpersonal, la mobilització comunitària, la difusió en medis de comunicació massius i alternatius, i la promoció de les actituds en les organitzacions de salut i educatives. En el curs, aporta algun del material d'educació per a la salut desenvolupats en aquests projectes. Metodologia: − Classes magistrals amb suport audiovisual, exposicions pràctiques i teòriques i documentació. − Debat grupal sobre les diverses experiències i projectes d'investigació acció participativa. − Aprenentatge basat en la lectura, auto descobriment, intercanvi d’experiències i reflexió.

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011

5


3.4. Activitats realitzades, no previstes inicialment, si escau (recordau que si es tracta de canvis importants en l’objectiu i/o activitats previstes, aquests han d’haver estat comunicats i acceptats prèviament per l’OCDS): No s'ha duit a terme cap activitat no prevista inicialment al projecte.

3.5. Beneficiaris (nombre de persones que s’han beneficiat de l’acció; detallant inscrits i assistents; en el cas d’accions formatives, valoració que en fa la població beneficiària...): 19 participants, dels quals 15 eren estudiants de la UIB (Procedents de les titulacions Infermeria i Fisioteràpia, d'Administració i Direcció d'empreses, Geografia, Pedagogia Economia, Turisme, Educació social, LADE i Arquitectura tècnica), 1 estudiant de batxiller , 1 estudiant de COU, 1 Infermera i 1 representant d'una ONG.

3.6. Resultats de l’acció dins la UIB: Al finalitzar l'acció formativa, la FUEIB va passar una enquesta per avaluar la satisfacció dels participants. Del total de participants, varen contestar l'enquesta 9 persones. Adjuntam a continuació els gràfics d'alguns dels resultats remesos per la FUEIB:

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011

6


4. VALORACIÓ DELS RESULTATS DE L’ACCIÓ 4.1. Dificultats aparegudes en la realització de l’acció (especificau-les, com han afectat en l’execució de l’acció i mesures correctores aplicades): La majoria dels participants varen ser estudiants procedents de distintives titulacions, i per tant amb coneixements previs de distint nivell i molt diversos sobre projectes i experiències d'acció participativa en salut.

4.2. Valoració de l’acció per part del/la responsable de la UIB (repercussió, punts forts i febles...): Punts forts: • Oferta formativa innovadora a la nostra comunitat i d'interès per a molts de col·lectius • Acció d'educació i formació en la que han col·laborat docents experts i especialistes del nord i sud del món • Es va poder evidenciar en el transcurs del dies processos de reflexió crítica per part dels participants en relació a les situacions de desigualtat i injustícia existents en el món actual, i en concret en matèria de salut. Punts febles: • Poca participació de professionals professionals socio-sanitaris, tècnics en treball comunitari i a altres persones vinculades amb projectes d'acció participativa en salut o dedicades a la cooperació que no s’hagin format específicament en l’àmbit de la salut. Per a pròximes edicions fer major difusió dins d'aquesta àmbits específics.

4.3. Valoració de l’entitat col·laboradora, si escau (valoració del responsable de l’acció de la UIB, de la tasca de l’entitat col·laboradora, grau d’implicació a l’acció...): Durant l'estada a Mallorca, la representat de l'entitat col·laboradora, la professora Ruth Crespo va duu a terme altres accions formatives, d'educació i sensibilització. En primer lloc, es va reunir amb la Directora de l'OCDS de la UIB. En segon lloc, va impartir una conferència als professionals socio-sanitaris (Metges, comares, infermeres, mediadors culturals) de l'Hospital Son Llàtzer envers als projectes d'acció participativa d'Esperanza Bolívia en relació al control i tractament del Chagas. Per un altre banda, va mantenir reunions amb els membres del grup d'investigació Crítica en Salut (GICS) del IUNICS per debatre sobre les mesures de la difusió científica del coneixement generats en els projectes duits a terme des d'Esperanza Bolívia. I finalment, va mantenir diverses reunions amb na Cristina Moreno i Margalida Miró per iniciar un futur projecte de cooperació que es presentarà l'OCDS en el seu moment.

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011

7


5. JUSTIFICACIÓ DE DESPESES DE L’ACCIÓ REALITZADA És imprescindible emplenar aquest apartat, detallant concepte i partida.

Adjunteu el Llibre general del pressupost d’analítica de l’acció finançada (que heu de demanar a la secre Aquest projecte ha sigut gestionat econòmicament per la FUEIB, encara que es va començar a gestionar des dels Serveis Administratius del Guillem Cifre de Colonya. Per la qual cosa es va haver de fer una transferència intercentre al inici del projecte a la FUEIB. S'ADJUNTA: 1. -Llibre General de pressupost d'analítica i 2. Certificat del/de la administrador/a de centre de les despeses realitzades. 3. - Certificat Director FUEIB RESUM DE LA GESTIÓ ECONÒMICA: Pressupost total del projecte: 4442€ (3872€ (OCDS) + 570€ (matrícules) Justificació partida OCDS: − Entrada: 3872€ − Despesa: 667,64€ gestionat pel Guillem Cifre (veure llibre general de pressupost d'analítica) + 3204,36€ gestionat per la FUEIB Justificació de la despesa gestionada per la FUEIB: − Entrades: 3204,36€ de l'OCDS + 570€ matrícules= 3776,34€. − Els ingressos per matrícula la FUEIB no els gestiona com a partida finalista, sino estan incorporades al llarg de les diferents partides desglossades en el certificat. Unitat

Difu sió:

Preu Concepte unitat

Centre que gestiona el pagament

Publicit at

FUEIB

(hores, bitllets d’avió, nits d’allotja ment, fulletons.. .)

Cost total de l’acció: 4.442 euros Distribueix les quantitats gastades d’acord amb la seva font de finançament:

Convocatòr ia OCDS 3872€

Ingressos per matrícula 570€ Altres fonts (PARTIDA finançament NO FINALISTA)

383,5

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011

8


Desplaç Desplaça ament i ments: transpor t

FUEIB

1248,3

Allotjam ent:

FUEIB

387

FUEIB

900

Visat R.Crespo

Guillem Cifre

82,04

Docència Ruth Crespo

Guillem Cifre

450

Assegura nça mèdica Ruth Crespo

Guillem Cifre

135,6

Docència (cost per hora):

Manuten ció (degudame nt justificat):

Mate rial Altres

Assegur ances

FUEIB

355,56

Altres

Direcci ó

FUEIB

150

Altres

Admini stració i gestió FUEIB

FUEIB

175

FUEIB

175

Altres

Amortit zació d'equip aments

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011

9


i energie s (Edif Sa Riera) TOTAL

4442

6. LLIURAMENT DE LA MEMÒRIA El lliurament d’aquesta memòria a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB (Cas Jai) s’ha de fer dins els 2 mesos següents a la finalització de l’acció i, com a molt tard, el 15 de desembre de 2011. La còpia en paper de la memòria, que s’ha de registrar a l’OCDS, ha d’anar acompanyada de còpia en suport informàtic; llibre general del pressupost d’analítica (que heu de sol·licitar als serveis administratius del vostre centre); certificat del/de la administrador/a del vostre centre en el que consti les despeses efectuades; fotografies representatives de l’acció, que es podran utilitzar per a donar a conèixer els seus resultats; així com altra documentació d’interès o material audiovisual que es consideri oportú adjuntar. Documentació que es presenta: Memòria en suport paper Memòria en suport informàtic Llibre general del pressupost d’analítica de l’acció finançada (que heu de demanar a la secretaria del vostre centre) S'APORTA CERTIFICAT DE DESPESES DE LA FUEIB Certificat del/de la administrador/a de centre de les despeses realitzades Còpia del material generat arrel de la present acció, en el que consti el suport obtingut mitjançant el logotip de l’OCDS S'ADJUNT CARTELL INFORMATIU DEL CURS Altre informació d’interès sobre l’execució de l’acció Firma de la persona responsable,

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011

1


Data: 10 d'Octubre de 2011

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011

1

MEMÒRIA VII convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2010-2011  

Data de registre Espai reservat per a registre d’entrada de l’OCDS L'educació pel desenvolupament de les consciències crítiques: Introducció...