Page 1


Fu l ln am e :G i aPhuN gu y en D a t eo fb i r th :28 /03 /1996 P l a c eo fb i r th :B aR i a-V un gT auP ro v in e Mob i l ephon e :0908730204 Edu c a t ion :Un i v e r s i tyo fT e chno lo gyandEdu c a t ion(UTE ) inHCM Sk i l l : F lu en tw r i t t enandspok enEn g l i shandV i e tn am e s e Compu t e rsk i l l s– M SW o rd ,E x c e l ,Pow e rPo in tandOu t look Adob esk i l l s-Pho to shop ,I l lu s t r a y to r ,Ind e s i gn Mo r esk i l s-S i gn as t a t ion ,P a in t


H i , imPhu

Th ankyoufo rg i v in gm eanoppo r tun i ty to in t rodu c em y s e l f .


Mu s i ci smyfavo r i t e Ihav eagu i ta r Ip layi ttor e lax


Il i k etod r in kco f f e eandr eada boo kinth emo rn ing


Ihav eapa s s ionfo rt rav e l ing a roundth ewo r ldANDa lway s r eadyfo ranjou rn ey


Sảnphẩmthépcôngngh iệp Indu s t r ia ls tee lp rodu c t

F ICO

F ICO F ICO l ành às ảnxu ấ tv ậ t l iệux â ydựngh àngđ ầu ,cungc ấpc á c lo ạ iv ậ t l iệux â ydựngphụ cvục á ccôngr ìnhthương m ạ i ,d ân dụngv àcơsởh ạt ầng . . . F ICO i sa m anu f a c tu r e ro f le ad ingbu i ld ing m a t e r i a l s , p ro v id ingcon s t ru c t ion m a t e r i a l s l y ing inse rv ingthe comme r c i a l ,r e s iden t i a land in f r a s t ru c tu r e . . .

comp an yp rof le

Cá csànphẩmt iêub iểu F ICOT yp i c a lp rodu c t s

S ànph ẩ mthépx â ydựng Con s t ru c t ions t ee l

S ả nphẩ mthépcông ngh iệp Indu s t r i a ls t ee lp rodu c t

X im ă ngf co f coc emen t p rodu c t

Bêtôngf co f cor e ad ym i xcon c r e t e

Coldrolledsteelcoil Hotrolledsteelcoil Hot-coldrolledsteelstrip Hotplatedsteelsheet

coN S TRUCT IONJO IN TS TOCKCOMPANYNO .1

F ICO

S ả nphẩ mgạ chx â y B r i c kw a l lp rodu c t

S ả nphẩ mt r angt r ínộith ấ t In t e r io rfn i sh ing m a t e r i a l s


THÉPXÂYDỰNG CONSTRUCT IONSSTEEL

Th épcuộn W i r eRod K í chcỡ / S i z e :06mm -10mm T i êuchu ẩn / S t and a rd :J IG -G35D52004 M á cth ép /G r ad e :SWRM10 ,SWRM20 Xu ấ txứ /O r i g in :V i ệ tN am

Th épđ a ik éon guộ i Co ldd r awn in gs t e e l K í chcỡ / S i z e :01mm -04mm T i êuchu ẩn / S t and a rd : TCVN -3101 :1979 Xu ấ txứ /O r i g in :V i ệ tN am( F ICO )

Thépcuộn Nố ith ép Coup l e r K í chcỡ / S i z e :01mm -04mm T i êuchu ẩn / S t and a rd : TCVN -3101 :1979 Xu ấ txứ /O r i g in :V i ệ tN am( F ICO )

C ápthép

Lướ ithép

DÂ Y -THANH -CÁPTH ÉPDỰỨNGLỰC PCBAR -PC W IR E -PCS TRAND K í chcỡ / S i z e :06mm -10mm PC W IR E :5MM6MM PCBAR :7MM9MM10 MM PCS TRAND :12MM15MM T i êuchu ẩn / S t and a rd :J IG -G35D52004 M á cth ép /G r ad e :SWRM10 ,SWRM20 Xu ấ txứ /O r i g in :V i ệ tN am


FU SC EV E LCOND IM EN TUMMA S SA .

W EDD ING ANN IV ER SARY LOR EM IP SUMDO LORS I TAM E T ,CON S ECT E TUR AD IP I SC INGE L I T .DON ECN ECVU LPU TA T EN I S I .

MARCH10 th ,2018 Y ou radd r e s she r e ,1


coN S TRUC T IONJO IN TS TOCKCOMPANYNO .1

F ICO

coN S TRUC T IONJO IN TS TOCKCOMPANYNO .1

F ICO

coN S TRUC T IONJO IN TS TOCKCOMPANYNO .1

F ICO

coN S TRUC T IONJO IN TS TOCKCOMPANYNO .1

F ICO

coN S TRUC T IONJO IN TS TOCKCOMPANYNO .1 coN S TRUC T IONJO IN TS TOCKCOMPANYNO .1

F ICO

F ICO


T NGCÔNGTYV TLI UXÂYD NGS 1 T e l : ( 88 4 . )8 32 81 2 19 26 9 60 , 3 8 2 7 0 0 41 T e l : ( 8 4 . )8 3 2 0 , 3 8 2 7 0 0 4 1 Fax :(84 .8 )38213233

CEO :ngp coNSTRUCT IONJOINTSTOCKCOMPANYNO.1

coNSTRUCT IONJO INTSTOCKCOMPANYNO. 1

FIC O

Ema i l :Th isema i laddressisbe ing pro te c tedfromspambo ts . Webs i te : www . f i co . com . vn

FIC O


coN S TRUC T IONJO IN TS TOCKCOMPANYNO .1

F ICO

Sou r ceo f De v e lopmen t S a l l ingT owe r111A P a s teu rHCMC i t y F a x :84 .838213233 Web s i te : www . f i co . com . vn


UND ERCON S TRUC T ION

Web s i te : www . f i co . com . vn


FROM :

S a l l ingT owe r 111AP a s teu r HCMC i t y F a x :84 .838213233

F ICO

c oN S T RUC T IONJO IN TS TOC KCOM PAN YNO . 1

TO :

CON S T RUC T IONJO IN TS TOC K COMPAN Y NO. 1


FICO

Supe r OFFER

Se l lOf 30%

CONSTRUCT IONJO INTSTOCK COMPANY NO. 1

Sa l l ingT owe r 111APa s teu r HCMC i ty

Web s i te : www . fico .com . vn

D I SCOUN T MA Y16


i fyouhav eanyqu e s t ion sp l ea s e con ta c tw i thm ebyema i l nguy eng iaphu007@gma i l . com


Portfolio_Nguyen Gia Phu_14148CLC  
Portfolio_Nguyen Gia Phu_14148CLC  

ĐH sư phạm kỹ thuật _ khoa in

Advertisement