Page 1

HxomyuvorKo Copyright yro rnv ellnvrrn ytrrioocr Er6ooas Kuorovrdm AE, A0nvo 1997

EKAOXEI: KA:TANIOTHAE Zotroyyou 11, A0rwo 106 78 010 3301.208, 010 3301.237, rpot 010 3842.431

ml.

www. kastaniotis. com

rsBN 960-03-r92t-9

To prplio ouro xopnyn0nr<e euyevos ono m fevu<n Etopeio KnrqoKeudvAE

Konoros eixe pro yuvoiro nou nrqv oqv rn 0oloooo. H 0oloooo o?r),oZer pe rcoOe rpuonpo rou ovspou, ollo oure psyokbver oure ptrcpoiver oure olloZer xpcilpo n yeuon. Kor 6e polorcdver ours oxlnpqiver. Orov oroporfloer vo rpuooer o ovepos, Eovonpepeuer rcor 6ev txer yiver 6rocpopenxfl. Kr o ovrpos riupene vq nqer rqEiSr. Orqv nrov vo Eenvnoer, e6ooe om yuvoirco o,u eixe xor 6ev eixe, ro oniu rou rcor to epyomnpr rou Kol rov rcnno yupo on'ro oniu rou Kor ooo xpnpoto eixe xep6ioer. <O).'ouro eivqr 6rxo pou n ovnrcouv Kol o'to€vq. No ro npoosEets xo.lo>. Tore clum xpepoomre on'to trorpro rou xr ex),o!.rr Kol rou ein€: <fl6s 0o to Byokl nepo; Arpou eipor xoZn>. All' quros rnv xoiroEe xoLo rcor eine: <Av p' oyonos, 0o ro Koroespsrs>. Kqr om ouv€xaq rnv o[oxolptrnot. Tdpo nou n yuvoirco eperve nioro povoxn, opxoe vo qoporor noLu yro olo ooo BpeOnrcov pes or' q6uvorq xeplq rns: KorqrpopoKporn0nrce. ft' quto rcot otpoqnxt orov o6ep<po rns, rvcrv nohov0pono - K quros m ydlooe. Erol, n ueptouoio rns o).o rcot ),ryooreue. Orov to nnpe ei6non, rnv tttloot poupn onelntoiu rcot onorpootoe vo oropomoer vo rprber, yrq vo pn hyoo-rer,l.rer n qllo. Kqr rrs vuxres tpeve oypunvn. Eror oppcilomoe. Kqr rcerrorov rc,lpo oro 6ropotro rns Kcn 6ev pnopouor no vo rppowiZer ro oniu. Kt ouro opxroe vo pnpoZet, rc o o6epcpos ms ppnxe eurcotpio rcot noutrnoe tov rnno rot ro epyoompr xr,rpis vo ro rr€l om yuvoirco. H yuvoixo epeve Eon),ou€vn novo oro

EIKONO|PAOHIH E:OOYAAOYT P. GAUCHER (COM\4ON ARTISTS)

fENIKH ETAIPEIA KATAIKEYON A,B

eH',".-n,;::,,.

@


MIIEPTOAT MIIPEXT poEr),opro rns xrrlpis vo ),eer xouBewo Kol oKterorov: Av 6e lerrl xouB€wo, 6ev unopxer nepimc,lon vq

fio

rcopro xoZopopo, Kl qv 6ev rprix,l, n neptouoio 0o otopomoet

vo llyooreuer. Kr eror npOov ro rrpqyporq, ilou Ulo ptpo to oniu enpene vo Byer oe n).etornptoopo. Hp0ov yr'ouro no}loi ovOpronot on' ol,q to yupar p€pn, yoti nrov opopcpo

oniu. Kor n yuvoixo K€lrorov oro 6<,l1rono ms n orcouy€ rous ovoprbuous rot ro ogupi nou tnecpre. Kr or ovOponor yelouoov n dleyov: <H ppoxn nepvoet pto'or' rn ordyn n or toixor eiv' erorpor vq ilroouv>. Kot rore otoOov0nre peyo),n q6uvopio xr onorcorpnOnre. Orqv €unvnoe no.trr, Karorov o'dvq Eultvo 6rrlpotto novol o'evo orlnpo rpeBotr. Aev unnpxe nopo dvo olo rc olo nopo0uporu Kl ouro oe peyolo u{-ros, xt o rcpuos odpos 6ronepvouoe ro rlqwo. Kot pnnxe ptoo ptct ypto xot rns pixtnxe KqKloopsvo Kol rns eine on ro oniu rns noutrn0nrce, ql q ro xpsn ms 6ev rcotrug0nrcov oKopq oLo n ou 0q tns €6rve evo rcoppon rlx,lpi ono l,unnon, ov Kor o owpos rns ntqv ouros rrou oErZe lunnon. frod tcilpo mo 6ev rou 'xt onopeivet rinoto. MoLs r' qxouoe ouro n yuvoirco, To 'xoot rot to puo).o rns netpoxtnrce hyon rcot onrrilOnrc on'To xpeBor. Kr on'outn rn Utpq qpxroe vo 6ou).euet oro oniu Kot oro xopopto. Kot rptyupvouoe pe nohopouxo rqt 6ev etpoye oxe6ov tiuoro ror Beporo oute xep6rZe dnoro, yrori 6ev ono[ouoe. Kot rouore oxouoe ou o owpos rns yuptoe. Tnv emooe peyotros rpoBos. Mnme tpexowos oro oniu rcot xltvrot ro pdrfuo rns xt erl,roEe vo pper pro roOopn nouxoltioo, oltro 6ev unnpxe xopio. Kt eBole to xepto nqvo oro ornOn ms ylo vo ro xpt$sr n nrov evrelcbs UqpoUtvo. I(or Eexu0nrce dEol ono evo niool noproxl rp€xowos oto rurptro. Aqou, l.onov, trpexe ropnoon rbpo, ercove m ordrfn ou nrov o ovtpos ms. Eixuv evdloer m Zon rous Kol r<,rpo ourn tov eyrotetreupe. I(t opdoos drove otpotpfl xt erpeEe nioo, xrrlpis vo oK€ertror rlo ro onin xot to epyoompr Kor rnv nouropioo. Kor rov ei6e ono UoKplo ru etpeEe xorouovo rou Kql Kp€UoornKs oto Lotpo tou. O ovrpos opos ortKorov xotopeofls oto 6popo n ot ov0pconot rov rcopot6€uov or' to rcordlrpho nov omrt<ilv rous. Kt fltov notru Ouproptvos. Eixe op<rls m yuvoixo rpepoop€vn nqvo rou, xt oum 6ev onoporcpuv€ rowo to reqolt on'to Lotpo tou oure ro xepro rns ono ro oBepro rou. Kot mv evtc,rOe vo rpdpet rot voptee nrrls eivot qrro ro qo$o ms, enerEn ro'xoo€ olq. Allo tehro onxome ro npoooilo rns Kol rov xoiroEe rqr ei6e on 6ev flrov on'ro <poBo rns ollo on'tn xopo ms. Xotporov tooo no),u, nou drpepe. Tore Eovoppnre rcqnos rov equto rou Kql tperhoe n outos rcot mv oyro.hooe n oto0ov0nKt tvrovo ro Ilooo eixe o6uvqtio€l orous cbpous rot m qitrnoe oro oropo.

n'1. uIUq

rot pero tuoto nluorpo. Hp0ov rror ro npoypcrro nou o 0qvqtos 0o'rov onetreu0eporn, xt oxt ltovo vlo rov i6ro. Kr opcrrs rov nprirto rcotpo unecpspt U€ pro optopdvn npepio. Auto xpornoe nepinou ooo Kqrpo pnopouoe orcopo vo Btr€ner tts vuxtes ov€lpq. Meto oprrls to npoyEvqs ontros ovOpornos eZnoe rprovro xpovro roLo, xt'lpis unepBolds,

rptrrb0nxe. Aev pnopouo€ nlo vcr vruverqr Uovos rou rcot 6uoxol.euorov

Uoro xslporspe$ov. Eixe 6uo o6tpcpro rou rov nnpov vq Znoet poZi tous Kol rov rppovuZov. Tn pepo nnyorvov om 6oulero - Kol rorr o rurplos dpeve povoxos onit. fto ortdl n rot ilsplooorspss rilpes roOnpeprvo. Orcrd olorlnpes dlpes xoOotov o ovtpos, nou rprovro olorlnpo xpovlq eixs ro eos rou xopis vo ro ouvet6ntonotei, pes oto oxotq6r nqvcD oro xpeBorr rou n tpryuptZe pes oto 6arpono. Imv opxn rov €nloKrrrrovrqv peprroi [ou ilponyoupev<'rs €notZqv poZi xopno - yto ptxponooo. Mrlouoov ylo rnv nol,rnrcn, yro yuvoires, ylo ro pe?rlov. O ovtpos nou rco0orov pnpooto rous 6ev e ixe dnore un' qurq ro rpio, oute xot 6ouleto. Ot ov0prrlnot tou Srnyn0nxov o,u n€epov xor 6ev Eovop0ov note. Kqnotot ne0oivouv ypnyopor€' po o['rous qllous. Toul,uxrorov orcrdl dpes rn pepo, qv nrov rux€pos, droBe potrtes o rurpLos pes oto 6opotro. Merq orro rptls pepes 6e oKovro(prs nto roOotrou. ftq vo nepvoet n rbpo euxoproro oxerptorov olo ooo eixe Znoet. Atoorcd6oZe pe rn Oupnon orcoUq Kql rou Eulou nou eixe cpoer nor6i on'Tous yovtous rou, yro vo yivet xqlos ovOp<rxos. Ol' outo xpornoov Kcliloro ouyrexptpevo xpovo. Mero op<rls opxtoov vo rou <poivovror or ortcb rbpes ordLerores. Hruv rptovto xpovcbv rcot pepxtilv pnvcbv. Av eivor rcoveis ruxrpos, pnopei vo nornoet ro eB6opnvto. Mnopouoe, Lornov, vq elniZer yr'ollo rprovro xpovlq. T'o6€pqto rou rou onorolutlov ott eixe opxioer vq 6eixver illo xovrpos. Auro ntov ouvtneto ms eurcotrns Zrrlns nou drove. Av ouvexrZorov, 0o pnopouoe Us rov Korpo vo yivet tooo xovrpos, nou 6e 0o xcilpoye vq n€poosl qr'rnv nopro. I(qt rote 0o'npene vo rcoppouooouv ro nrdlpo rou, qv 6ev nOelov vo rcovouv Znpto omv ilopro. Ms terotes oxdrf-rets 6toorce6oZE nolu rcorpo. To onoyeupo eLeye or' o6eprpro rou nos eixe noet oro Boprett. Kr ouroi yetrouoov. Htov xo),oxop6or rcot rov oyonouoov, onos oyonto0vtot petoEu rous ol ovrpes, ener6n ntov yewoios ov0polnos. Aev rous ntqv eurotro vo rov rppovtiZouv, ollo ouro 6ev tous onqoxol,ouor rror€. Imv opxn rov srlorpvqv rlor€ note poZi rous oro Odorpo Kr ouro rov 6roord6oZe.

@en,*r:6:;:ir;+

FTEK

os

Allq otn ouvexetq rov tKovt vo Lunn-

|ENIKH ETAIPEIA KATA:KEYQN A.E

ur..,..et.i=,r

I


MIIEPTOAT MIIPEXT

O TYOAO:

Oei n qnorqlurln tns srolUoppoilns quons rrov leEEov. Kr ntov 0elnpo @eou vo pnv roroloBqiver dnote ono pouoxn. Mero qno rcopnooo rcorpo Oupn0nKqv r' o6eprpro rou rros eixe vq Byer eEol noll,es p6opo6es. Tov nnpov pro rpopo poZi rous, n ouros qro0qvOnre eEqo0evnpevos. Mro dr-ln qopo rov o6nyouoe €vq nor6i, rou rov nopomoe yro vo noiEer. Kororpoporpom0nre - Kol Uovo opyo m vuxro rov o6nynoov nioc,r onin tou. feLooov tore r'o6epcpro rou, nou oLn pepo ntov xorotopoypevol, Kqr einov: <Me yuvqircq noouvo oiyoupo, e;> Kor: <To pleners; Aev xoroqepvoup€ vq oe EecpoprrrlOoupe>. Auro to einov yro ooteio, owos xopoupsvol ilou rov EovoBpnrov. Keivn rn vuxrq rcqr yro nol.ln rilpo 6ev pnopouoe vo xorpn0ei. Or 6uo outds rppoous rKovov xqroxn oro puol,o rou, ilou eixe rcqtqwno€l rooo orprLoEevo o€ onorEo6nnore euxoprotes orce{.rers, ooo n evq onitt xc,rpis uopoOupo qrt€vovu o€ xcr-

to novre),ovro tou o6epqou rou rcor ro liprooe. Orov r' o6€pcpro rou xoreLnEov oto oupnepooUo ou olo outo ro rKovr enirn6es, oro0ov0nrqv ornv opxn peyoln oupnovro rcor pero rov noporcohoov vo pnv rcover rdroro npoyporo: opK€m nrqv n 6uoruxiu rous. Tous qrouoe npepo, pe oxupprivo to xeqoLr, xor qu-

poupevous €volKlcrorrs, rcor 0povroornKov yro ro rolo. Aev eixe 6er ro npooolno rous Kol to loyro rous eixov xoxio. Arpou oKrernKs cbpo noir.l,n xopis vo rorqtrn€er oe oupntpoopo, rKqv€ ntpo outes ns orerl;es oov UoonUsves oroqulocplouSes oro Bpoprrco norrrlpo, nou eurcoLo pnopei vo yltorpnoet nqvo rous ro no6t. Kqnorq rpopo rou eine evos orro rous o6eprpous rou evd rpc.lyove: <Mn onp<bxv€ls ro rpoi oou pe ro xdpr. Kolurepo vo xpnorpoiloreis 6uo rcourolto>. Aqnoe rqro to nrpouvr Bo0ro oorcoplopsvos n ei6e orov q€po nor6rq vo rptilve. Tov rcqOnouxooov noh opior,ls. Merq ono

liyo rorpo

o1rr,ls, quros o o6ep<pos rcqvovr-

oe vo rpciler oro epyootooro. Auro syrve ener6n o 6popos ilou rKovr nrov nolus. O ru<ptros, ilou oro peroEu epyorve povos rou nepinoto oxrcb rbpes m pepo, 6ev eixe rorolnEsl qKopo oe oupntpoopo or oxron p' ourrs ns orcer$as, otov o olLos rou o6eprpos rruxr vo rov pcomoer ov 6uorotreuorqv nolu oro nluorpo. Ano

m Urpo o ruqlos qr€KTnor pro andxOero qrltvqvu oro v€po, oov vo'Tov luoooopsvos orul,os. frori tcbpo rou eorvorov ot flqpqrpoBnEe n unopovn rou ror 6ev unnpxe Loyos v' onoloppovouv m Zaln rous r' o6epqro rou, orov ouros doBnve Uss orn prZepro ror m povoEro. rceivn

Arpnoe rq ysvlq rou vo peyokboouv rcor 6ev pnopouoe nro v' ovoyvopioer rov eouro rou. To pouxo rou rcl n).evave r' o6dpcpro rou, ollq ono 6ro rot nepo ot l,erce-

on'ro eoynro rrou €xuv€ nqvo rou yivovrov otro rcot xslpor€pol. Tnv i6ro nepio6o onenno€ Tnv oveEnynm ouvn0erq vo Eon).orver nov<rl oro nor<rr1to oqv Zdo. Hrov rooo Bpopxos, nou r' o6epqro tou 6ev pnopouoov fllo vo rov rtqpouv o[ou6nnore poZi rous. Eror ovoyrcoZorov r<irpo vo ilspvq€r povos rou ns Kuproxts rcor vo Byoiver nepinoro. Kon retores Kuprores rou ouppoivove Erorpopo oruxflporo. Mro rpopo dueoe rcporrbvros rn lerovn pr r' onov€pq nou xu0nrcqv novrrl aro xpe pon rou o6eprpou rou Kr tKqvr notru rorpo vo oreyvdoer. Mto drtrn cpopo tpotre 6es

fi!sn:rr,{ai:*

FTEK

loye rn rppoon omv xop6ro rou. flpoono0nocrv, €rions, vo rov rcovouv vo 6oule$er. Aev xorocpepov rinoro. Or xtvnoets rou nrov oKorlpo rooo o6dEres, ilou Kor€orpser rq uhro. EBlenov ntq ncos ptpo pe rn pdpo yrvorov xaporrpos, 6ev pnopouoov opos vo rovouv rinoTq vt' ouro.

Kr eror o rurplos neprnLovrorov p€oq oro ororq6ro ror 6e oK€qrorov nopo n<bs 0o rcororpeper vo rover ro pooovo rou peyo).urspo ylo vo r' ovrrxrl rco).urepo.

frqri rou eolvorov nos rq peyotro Booovo ro unorp€per xoveis nro euxoLo ono ro prrcpo. Auros, nou flrov novro nolu rcoOopos, rooo rilore vo rov rptpver ooo Zouoe n pnrepo rou oov nopo6erypo or' o6cpqro rou, opxrot vq Kqrouplrror nqvo rou. Auro oro0nre orpoppn, cborr r' o6epcpro rou v' ono(pooioouv vo Znrfloouv nl,npotpopies yro ro ncbs 0o pnopouoqv vo rov Botrouv oe rcqnoro i6pupo. Aum m ouZnmon rnv oxouoe oflo ro 8rnlovo 6<rlpouo. Kr orov oKsqrnK€ ro i6pupo, rou rpovnrce otroxlnpn n nponyoupevn Zr,ln rou opopen xor qotrervn: rooo nolu proouoe qum rnv npoonurn. Erei peoo eivqr nol oi ovOpconor oqv Kl €Urvo, oKrerorov, nou ro 'xouv Bper pe m 6uoruxio rous, ilou unoqrpouv orolxo. Ercei 0o pnoupe orov napqopo vo ouyxopeooupe rcor to Oeo. Aev puoivc,t exei peoo. Orov r' o6eprpro rou rquyov, €perve oprern rbpo oroplo Bu0ropevos oe oxe$ers. Kor newe lemo nprv on'rnv rbpo nou rous iepipeve vo yupioouv, ovorEe tn orpoelyyo rou yro(rou. Tnv erlEroe noh orqv ei6e or crpyouv. A)rlq mv EovovorEe orov rous oxouoe orn orol,q rcor Eqntrooe oro rpepon rou. Tov Bpnrcov exei xor novtrcoBtrn0nrcqv. O),oKlnpo ro onoy€upo rKqvov npoono0eres vo rou EovoZ<,rvrovdrlouv ro ev6roq€pov ylo rn Zcon, ouvqwdvros rnv [slouotrrcn rou ovtioroon. Hrov pro on'ns oUopeorsp€s pipes rns Zotns rou. Opors rdpo enroneuomre n 6ro6rrcooio yro vo Una oro i6pupo yro ru<p).ous. Tnv nopopovn rns xoOopropevns npdpos o rurplos pproxorov Uovos rou oro oniu xr epole cporro. T' o6eprpro rou yuproov onpoo6ornro vr,lpis n eoBnoov rnv nuproyro. flovor exei 6ev pnopeoe rvos clr'rous o6eprpous rou vo ouyrcpomoer rnv opyn rou n opxroe vo oupfuoZer orov rurplo. Tou roroperpnoe olo ro Booovo nou eixuv ovoyrcoorei vo unopepouv eEorrios rou, xr,rpis vo nopolsirler oure pio oupio rou, xc,rpis vo npoonepooer oure pro rppovri6o rous. Kor pohoro to rpouoKovr no).os onoprOp<bvtos ro. O rurplos rov oxouoe npooerurco Kl urropovrTENIKH ETAIPEIA KATA:KEYAN A.f

en,.,,i**,i.,+

O


MIlEPTOAT MIIPEXT

Y-r

1K0 ps Koro0€Plnuevo ilpoooilo. Merq npoonoonoe ooo pilopouot vq rov ilopnyopnog o o}).os o6elqos, rou rov ouurovouos oKouq. Erotoe nLot rou oLox),npn rn vuxro Kpordwos rov ornv oyKqh0 rou. Mo o rurplos o6tpQos 6ev eByotre rcoupivto. Tnv d,}.n pepo t' q6€pQlo dnpene vq QUYouv yto m 6outretq - rot ro 'Kovov Ut popro rop6rq. I(qr ro onoysupq rou yuptoov ylq vo rov o6nyfloouv oro i6pupo, o rurp).os eixe quyet. Orov rOto to ooupOuno O rurptros oKOUo€ tO potrOt ms no),nS vct xtunq, xoteBntun).orp<,tvros tpoBnEe u€ Kono ro 6popo rce fls orcqLes. frcr nou; frq ro Qovoro. ToU Usoo Oil'TCt ooKoKto. EnEoe, rconotOt tov rcopor$erl.rov, oKovrqqte , tov eBptoov. TetrKq pynre eEot on'rnv [o].n. Hrov pto no).u rpuo xtlpcDvlonKn pepo. O rurptros xolporqv oKopq nlo notru llot) noyolve. Ano to oniu rou eixe rpuyer rcuvnynpdvos. Olor eixov otpoqei evovriov rou. To i6to rou tKclvt. Xpnotponotouot rov noyolptvo oupovo Ylq Tnv KoTq-

bv(l

. /\

Kctu0ppc[

Kq06s o Mopuv frcep enorpv€ rov ospo rou rvo psonuspl xoro qno tov xo).o nho rou Iemepppn o' evo 6popo rns po6os, npooeEe rn xnpo Mopi fkpoq nou flsprrorouot, $eixvovtos rq $uvoro rns uo6tq nlqt otts pttpives, vruUtvn ps Ulq rpotstvn pouoelivo. Htov {-rnlooopn Kql 6uvom, eixe euloynoei pe yeporo om0n rcor olOcpovepO onqlo 11lolvo, ilOU To urpoopo nou xO],],ouoe novr,: rous ro TovrZe onotaleopouro. Eixe evo xlopo, uytis npootlno KOI XovTp€S KCtorclV€S Koroi$es moopsv€s Koroo oro nioco ptpos tou reqo).tou rns. Auro rou opso€ Kol mv nnpe ctno nioot yro triyo. Itn ouvexeto ms pi).noe rot rn prbmo€ ov rou €1rtrprils v0 rn ouvo$e$er. Ener$n rnv rcoitoeE Ut U€YqIn Qpooumto rct fltov svq qJnLooropo, Eeporctovo rcot peloxptvo pepoLt, ornv opxn qopnQnre xqt 6sv rou onovrno€, qltro rov rKqvr vo Bo6iZer nro ypnyopo ylO vo mv npol,oBoivet. Aev ms eine rinor' otrtro p itot Eovortpbtoe oto6torco mv oropoEio ms. Tehro tov EeqoprrbQnre: eotptr.l.re oilOropo nloyrO novro oto tqxouvtO rns KOI xrirOnre o' evo

(

orpoQn rou. O Oeos 6e 0'ono),oppove ouyxtlpeon' Aev pnopouot vq ro oilo$sxr€i. Tov eixov o$trnoet. TuqfubQnrce, ovoitto ruQlos, ror peto rptoooVe Vo TOV xuVnynoOUv tEO on'to ouitt ToU, oTov noyo rcot oTO Xlovrq. Kt cluro ro tKovov rq i6ro t' o$epqlq rou, nou eixov ro rpovoplo vo pldnouv. O rurpLos $teoxoe evo fuBo6r rbonou tcptooe o' €Vq puoKl. Mnnre p€oq. :K€o kbp 6ev fltov QrnKs: T<bpo 0o nseovo. Trbpo 0o pe nopooupfl os ro noropt. ruetros. flotd 6ev uneqepe onotoo6nnote otrlos n€plooorspo.

rpuysr pero ono liyo ono tnv niytOri o T€leUTOiOS oTtKoTov niorrr ono svqv

xoroompo veotteptolttilv, povo xot povo Ylo

oo ngpTo. Aev eBlene roixo nou

1tlq ToV

frep,

v11

eEeixe.

to onin rnS. MetO Oil' qUro nnye yrO Qoynro o' rvo rqnos oKor€lvou xopoxmpo KevTpo 8roorce6oons,

Irn

oUvExetO

mv oro),ou0noe otOpoxoS ono

pOrcpto t'ls

onou KqrogpoxQtoe pro proorf.rnlr€vn pooxapioto pnptZolo Kql orn ouvtxtlq rpict oByo. Mero ro Qoynro rortBooe evo nornpoxt ovqrrs, rKovr qvooKoQss ovoutoo oTcl poupropdvo tou 6ovuq U€ plo o6owoytrucpi6o rcot pe ro i6to spYoleio Ko-

Mero rcolupnnot ilpos rq Koro'

Qoproe rq vuxto rou. fllnpoos oQnvovros lltvrt rols exoro qilo$tilpnpo xt drpuy€ orr'ro rdvrpo. Arpou xtunnot ro Kopnovort ornv xorotrio ms rcupios Mopi

flQorp, il€poo€ pnpooro Oilo plo opopqn unnperprou).o oro oKorrlvo 6ro6popo xqr onoitnoe vo pt).hoet omv rupict fkpoq. Ereivn $yflxe e€ro €KrlnKrn, rov ovqyvdproe ou€oos, eine omv unnpetpro rns nou or€Korqv ornv rlopro <Ae BpioKopql 6co yro rov xupto!> xt entorpe$€ ornv tponeZopio oilou ro prooqoycopdvo rns ppo6rvo oxvtZe novo oto rponeZr. <llotos eivqt o ruptos;> eine o frep. H

)

@en:,:1::'::;,;

FTEK

Unnperptou).o cnnpixrnrce rpepowOs nOv<rl otOV ilopoorqTn mS noptOs. An'to puOlo rns uepooe ootpontoio to tel,eutoio oeEouoltrco eyrctrnpo nou eixe 6roBoosr ornv sqnpspi$q, nou eixe 6tonpox0ei pe ovnrouom ortrnpornro. TeLtxo eine. <O xuptos 6ev eivctt 6t1... H Kupio flQoq eivot xnpo>' Trs reLeutoies ).eEets ms us ontoilqoov, nopo m QE),non rns, ro poupo potto rou slopoltct. Tts netqEe popo oro 6ovnq rou, pnnols Kol ),Uiln$si Kol rnv oQnosl vq aflo€l l,ovot rns rlulornros tns. Auros nnye omv noprq, mv ovotEe rot pnn-

IENIKH ETAIPEIA KATA:KEYON A,E.

BH':i::ji1i:::i:

O


MIIEPTOAT MIIPEXT

Kr ornv rpqnszopio. Aev xovroorq0nrce rcoOoLou oro rcorrbql,r, oi'}.o nnye opeocDS oro onevovu nopoOupo oil'orou Kpspovrov or Leurces xoupdves oilo pouoeLivo rt eine: <Ios oyond. Teleubore opos ro eqynro oos Us rnv nouxio oos. Eyd ex<,1 rpoer>. H xnpo eixe Eovorco0ioer, ocpou eixe omoer oud npoosrcxo, pe rcoppevn mv ovqoq Kol ps ro om0os ms v'oveBorcoreBoiver, om orcnvfl oro 6rq6popo. Evu,l0e rcbpo vo mv rcupreuer pro prrcpn o6uvolrio. Axouoe to frep vo leer: <Eioqorr xflpo, opo ql).or ro 'xouvr poZerler ro roipoxr. A)'iq rorr 0o'xer peiv€l oKopq vo poZeQ<,1K eycb>. H xupio neqe tyerpe prooneOoptivn ornv nLom ms rcoper).os, pero opcos rcotoq€p€ vo onrcr.,l0ei opyo, ov Kol oov urvcDTtoprvn, xot npoonoOnor vo (prooa ornv rropro. O frcep opos rnv npolope xor nomoe ro rou6ouvr novcl oro rpone(r. Eprpoviomrcs n urnpsrplo n o frcep eine 6uvqrq, pe orSeptvro qarvfl: (Eylvs pro nopeEnynon. H oErorrpn xupio enrOupeivo poZe{-rere to rponeZr Kor vcl nluvere rq nloro>. Aeyovtos ourq eixe ouvtxaq rcoprpolpevo ro potro tou nqvo orn Mqpi fkporp - evcr rlnLo, poupt6epo peirol,r pe rerpoycovo xopoKrnplonxq, ol).q pe ono).o, puc)6es roppi. H rcupio neqe sKqvs ilpoono0Ero vq ouveL0er, EovoBpnxe oxe6ov ro ouvnOtopevo ms ugos rcqr eine Koroespvovrqs vo Kuplqpxnoer unorpepro orov eou' ro rns: <Ko0opiore ro rpone6, Awo!> Irpo<pnrce pero npos rov rflloKrnrn rns Kql rou d6erEe xr,rpis vo ner ltEn pro nolu0povo. Ereivos rcoOroe oll€oos, rpopnEe opos rnv notru0povo eror cbore ro rrpoooflo rou vcr ppioxeror oto ororq6r. H unnperpto rco0optoe orcrrnn).n ro rponeZr, evrb n Mopio fkpoq nnye orov rcoOptrpm xor rqrconoinoe ro pdrho ms. flnpe xor rcou peoo ono evq rcouron. Mexpr vo Byer n unnpsrplq on'ro 6ropouo, eixe Eovonorcmoer nepinou tov nlnpn ileyxo rns grrlvns rns. Ixe6ov rpoyou6roto, 1r'€vo peiypo oyovorcuopdvns oopopornrqs Kql onepiqpooms erprrlveios, prbrnoe rr 0dler o rcupros. O fxep ovopetpouos rn yrporn rcoppoorqoro ms pe m 6ronepoourfl rou pono: <Eoos>> eine. H onqvmon rns orouomrce hyorepo BeBorn, ov Kl ouros nrov xoptvos pdoo ornv rrcTolvn noluOpovo, rcquos oKu(pros, xotroporp€vos xor o),ocpovspo suxqplornlrsvos: <AE oos rcoroloBoivo rcoOol,ou>. Tore quros onrrbOnrce. Iro0nrce oKorclvos oro qovro tns rcouprivos ono pouoetrivo, <pop6us, $nloo<'lpos rcqr 6uvoros. Mero xoOroe notrr: ourfl nrov n onovrnon rou. <Tr Oetrere or'qtrnOerq;> pouppouplo€ qurn. (Tooo rcorcn pvnpn exere; Arpnore xoro ptpos ro peBotrBep!> To ocpnoe orolnn).n ilqvo oro rpon€Zr. <Ko0iote roro!> Ynqrouoe. <O xpovos pou eivor eleuOepos Kr rxo yepo pnporoo. Oo pevrrl e6<b n eoeis 0' ooxoLeiote pe ro volKoKuplo>. Kq0orqv evretrrirs ouvrprppdvn, xclpis vo ro),po vo rleLtrioer dnor' ol-l,o qno evo: <Mo 6e oos EEpco ro0olou>. <flprbr' on' ol,o 0o ntru0ril>, onovrnor, (Kol pero 0o yvoproroups>. Kor p' quro ro loyro onxrbOnxe, nnye npos ro pd-

@nn::-ri*r,:'

FrEK

ENA KAOAPMA

pos rns rcor rn onrooe, o6poxvovros m pe to 6uvoto rou xtplq. <To rpepoutrrooos 6e pe nerpoZ€I, ioo ioq eivqr rcotro onpo6r. Aev eipor oure Broorns oute

o1"ro

6otrocpovos our€ qn'rous oyupres trou urooxovror yopous. Eipor epoorns>. Aev m cpil,noe, oltro mv orpnoe orros rnv rcporouoe prooonxrrlptvn vo Eovooc,lpro-

orei ornv rcoperlo ms. Orqv 6ev mv si6e vo xover xol:ro npoonoOero ylo vo onrcorOei, eueoe nqvo orn prooLrno0upn yuvoiro, rn Urrre€pe orornntro om oeZLovyrc rcor orouprooe ro xsplo ms ovoxrq novo qn' ro reqoh ms. Yorepo mv orpnoe v' ovoooiver popro. X<rlpis vo ner ItEn erceivn, onxcil0nre , nflye oprorepo oro Loutpo n eroipooe rnv pnovrepo. Tn pet€rpep€ oro pnovro Kol oro rpepotr rrou rou e6erEE oLo nupero, xc'rpis vo Eeper oure r' ovopo tou. Ito prooororo6o tou xrrlpis nopo0upo 6roporiou dpo0e peoo or novo ror o'eu6orpovio v'oyono to ox).npo rou xtplq Kql rou 6o0nrce rl,ruxn re xor orbpou. Orov ro oirlo np<,li ovorEe tq rconos npnoptvo ms Bleqopo, oroOovOnr€ ouyyivero p' ouro ro Etvo xo0oppo Kol rov oyonnoe nopo ro Bpoprrco rou eocbpouxq. Inxd0nrce oOopupo, xclpis vo rov Eunvnoer. IguprZe oryovo rnv rbpo nou nl,evorov Kol rnv dpo nou xrevrZe ro polho rns oKserorqv ro vuxrsprvo nopo6eroo orov onoio mv eixe o6nynoer. A)'lq pohs Euuvnor cluros, opxoe n 6outrero. Aev exove ono ro eos rns ptpos: nruv nol.u 6uvqros xr eixe peloxprvn en6eppi6o ror oprcero d'lo orcopo. Aev mv orpnoe vo rpopnEer ns popres, rirprves rouprives - to {,rntrooc,lpo, poupt6epo roQoppo otoQqvotov pro xopo trouoptvos oto xpuoorpi rpors. Tn vuxro, orov orpopr).rZorqv poZi rns oto rpeBou, nrqv oov tvo onolo, noxu {,ropr Uss orn trrpvoulo rou. Kqr rdlpo nrov Eontropevos oro orryvo, om xpuoorp€vro Ootrnrrlpn rqr LrqZotov 6uvqtos rcqr rcorcos. flnpe rov rco<pe Tou

oro xpepon

rcor

xeivn roitoZe ro yovoro Kol rous pnpous rou nou 6roypocpowov

xoro on'ro lenro xoluppo rcqr noOqrve ifuyyo. Allo nrqv tepndlns rcor eixe xoprqoer. As 6ouleue rdpo ourfl yr' ourov. Aev rnv qnooxol.ouo€ trlo o qniOqvos rpoflos ms yvr,rprpios rous Kol 6e oxe<prorov onpepo u 0o Enpepdoer oupro. ApxZe pro rorvoupro Zoln. O tunos 6ev Kouvlorov Bnpo on'ro 6ropono ms. 3onLope us opi6es rou e6rb n exri, rconviZovrqs n noiZovrqs pe ro xpuoorlqpo ilou lopnuprZov povo notru qxvo oro 0opno eos rou 6r,l1roriou. Ooo yro xeivn, erpexe n i6ro vo rou oyopooer noupo, rou odpBrpe 6uvorq noro, rov yeprZe eqnprepi6es. H Zrrln rns eixe qnorcrnosl vonUo: m prepo nrov pnrepo ror rn vuxrq epolpdvn. Kt ouros n€epe m 6outrero tou. Htqv €uruxlol.lrvor. Aev unnpxe uopel0ov.

flnpe pton 06opq6o, rpers pepes Kor rsoorpls vuxrrs, pexpr vo vrcboer xoproopdvos. Eixe on),cbs vo rqver U€ ro ou xperoZorov olloyn. H oxo6douorvo flrqv rco),orpuoyptvn, ol-L' ouros Uilopouoe vo rcover povo pe ro i6ro illoro Kqt ps ro i6ro noupa - oxt opos Kql ps rnv i6ro yuvairco. Kr dror opxroe vo 6roBoCer ecpnfENIKH ETAIPEIA KATAIKEYAN A.E

anr::p*!,+

@


MI]EPTOAT MI]PEXT

p€pi6o oro Kpepqn Kl o ropo6€loos yKoorp<il0nre pe rn pupa;6ro rou rconvou. Ooo yro xsivn, o <poBos Koro qn'mv r.buxpn pono rou qvuKqr€ornoe mv oyonn ylq ro petroxprvo rou otnOos n opxroe vq 6ouleuer ono <poBo, rcqOds outos ylvorqv ol.o xor nro o6uo<ilnntos. To npari ms rsroprns vuxtqs rcorq rts fi€vr€ n <ilpo, nprv qKolro rcoloEnpepdoa, rnv oyrohooe yro re).euroio cpopo. To peonpdpr txove oltrn pro <popo pnovro xor pero ro eoynro yuproe mv n).otn oro Booovropevo ms porro n erpuye qn'lo onitr. Tov nepipeve oro nopo0upo xr,lpis vo rol,poer vo rpopnEer ns rcoupdves, ono qopo pnnr,ls ouros pilsl ptoo xor Bper ro <pos notru tvrovo - us rcporoyr ploo orloysuUq pe to xtpr. Ooo yr' ourov, tpryuptZe e6d n erei ornv no).n, rnlvr o€ 6rarpopo pnop (eixe roenrboer peprxo xpnUoro), orpnvr nyrUovrKo <prlo6r,lpnporo Kql liyo pero us eEr ro onoyeupo oropornoe evo rcopitor nou eixe Byer dEc,l ono evo UqyoZi. Hrov vrponotrfl ror xlopn. Tnv nflpe oyrcoZt ror nnyov os Ulo ropepvo rpims xomyopios, onou erpoyov yro ro Bpo6u poorhro. H qutonenoiOnon ms peyokloe. Exeivos 5e prlouoe oxe8ov ro0oLou, povo nou eEqrdqs ms oltroyns nou enZnrouoe eixe urooernoer evov xoLqxeuuro rovo. Merq ercovqv evo 6i<,lpo nepinoro oro nopro rcqr rcqro rn 6ropxero rou rpilnoe ro xtropo ms pnporoo, 1uo rpopo pes ous oKorav€s rpuLLr.,rores Kql rnv olln rpopo oro oonpo eos rns oorpo),rou. Orov unye ewro n cbpo, mv nnpe poZi rou oro oniu. H xnpo fkporp ovorEe n i6ro mv noprq ror pero orovtorle [pos ro nioot, o].].o notru eloqpo, oov vo'Tov ilovc,) o'

ENA KAOAPIV Tl,

trol; To nroro nrov

cbprpo,

dfro n oyonn tou

potrrs opxZe, Eror xr o}hcbs enpe-

ne vo Bpe0ei opeoos nroto. ElruZe ou eixe xpflpoto nqvo ms - ov oxr, 6e 0o'nperrc vo rn otopornoer dnor' on'ro vo Bper. Irercorqv oto rponeZr Kot rov roiroZe. Bpe0nrce rcqOroros ror nnpe ei6non ott rov rcoiroZe. Evo purb6es, €eporlovo rcoOoppro

pe retpoytrlvo xopoKrnproilxq: H eEouoio rou eixe re).er<iroer. Hrqv evo pe0uor. n eixe mer; Trilporo €plene olo:rotrepa4revo emnLo, ro rpeBon, m pnpoypevn

Mnos

vrouLono. To rcerpoh ms nrqv pqpu, o)'tro Bproxotov otn Oeon rou. Eine: <Inrcor0eire rcor xoupncilore to nouroproo oos!> Au0oppnro unorouoe. <Tr o' €[loo€;> prbrnoe. <Tinoro. Mnopsire vo quyere . Av xperoCeore rou, xrunnore ro xou6ouvr ylq rnv unnperprol> Inxdl0nrce Ee6rnl,rbvovros oloxlnpo ro u$os rou. Allcr ro 6oporro nrov oprcero peyotro, <,lore vq rou rorproZer. Eine <Meivere 6al!> pe or6epevro <povn - n erceivn seuy€. Eneoe omv notruOpovo yetrdwos, oLL' outo 6ev nrov oprcero yro vo e€o),o0pd{.rer mv enovoorqon. Erceivn nnye omv noprq Kol qproos pero Byflxe eEro pe pnpo oro0epo. Eperve yro liyo xo0ropevos ror roiroEe evo yupo to enrn).o. Ynnpxov peprxo rllpoio rcoppono. Mero pynxe eEr'1. ftori pes oro reqoh rou eixe ovor.l-rer tvo cpros. flnpe poZi rou rvq roud pe noupo, opnoEe ro oxlnpo rconelo rou orl'mv xpepoorpo n drpuye qn'To oniu orpupiZowqs ps ro rcouti rotcD qn'rn pooxoLn rou, xopis vo noper on6nnore d\.Io. Eror eixe dpOer. (Xalpis to Kouri, oLl,'quro rdlpo nro nrov prooo6ero.)

Uouoro rZopr, n ouyrcpouon U€s ornv rl-ruxn ms opxlo€ vq nteZer yr'ouoqooers. Nixnoe. Inxrb0nK€ Kcu pynre oro 6ro6popo. flnpe ro nq).ro rcqr to rconeLo ms rr seuys on'ro onirr. Orqv rqro ils 6erq n <bpo eneorpe{-re, n unnpetpro e}.erne n o ovrpqs nrov Eontrroprvos orn oe&ovyr. Iro 6opono enxpotouoe peyoln orcorqorooio, onr.,rs pero qno svo opyro. Ae Bprororov oro rtqro rou Kqt mv uuo6dxrnKt Ut npoxtrnnxn erproveio. I(orpn0nre xolo; Aev eixE 6er to <povroopo uovcrt oro 6epporrvo Kovqn€; Evo Zrilo nrov Eontrcop€vo orov Kovonr Kl €vo oro xpepo-

H xnpo Mopi flqorp €Kovr rvo pnovro. fllnOnre xoLo, erotor ylo ro F€onpeprovo eoynro ornv roKTorrolnptvn rponeZopio rns, xrunnoe 6uvotq ro rou6ouu ylo rnv unnprltpro Kol, rplv goer, eley€e tous troyoproopous tou vomoruprou. Tore xrunno€ ro KqUnqvon - n o ovrpos eixe yupioer nioor. Ixoneue vo rqver pto Biorn eioo6o, ollo ourn rn eopq 6e Bprororov ornv rorqllnln 6ro0eon ror poZeurnrce. Iiyoupo puproe xqu oqnro ornv orpooeorpo. Arouoe rn yuvoixo vo Leer: <Arbore rou vq qoer omv xouZivq>. Tore, rcqOds n unnprrplo rov o6nyouot ornv rcouZivcr, orpuprEe oryovo. flervouoe ror rou eixe rpopnEer rnv npoooxn rou. flivovros rov Koer ms, n yuvoirco pdlmoe ov <ro xoOoppo> eixe rpuyer. Aev vrptilorqv rcoOolou nro. H unnperprognovrnoe xororpormo n n xnpo fl<poq equye. flnye o' evo xoqe onou ouxvo(ov rupies pe rrs onoies eixe qil.mes oxroas. Motrrs nlnoioo€ ro rpondZr rous, €rror oronn. Aev htclv xqOolou overo - n ouvrpoqro rns ro'xr po0er, pnopouoov vo ro pupioouv nqvo ms. Hrov xopevn. Aev epetve notru, onrcdlOnre ouvropo vo rpuyer. flflye nepinoro. flprilto nepooe ono poyoZro xc,lpis v' oyopooer riuoro, pero ono rcnnous Kot orn ouvtxaq nnye oropo lroxpurepo. kerprorov ro pepoh K €vurlOe pro o6uvopio oto yovoro. Tpryupvoye rror ono 6o n ono Ka cDS ro onoyeupo Htov lentepBpns, xhopn orpooeolpo, rl.rnlos oupovos. Koro rrs ewro ronoros

FTEK

|ENIKH ETA]PEIA KATA>KEYAN A.E.

elompro. Ereivos o6nynoe ro ropiror, pe ro xdpr yupro on' ro Urrporoo rns, oil' to 6ro6popo oro 6orpouo. flovrrl rcer rcoiroEe m xnpo xr oum Bynre eE<,1. IrpoyyuloxoOroe poZi pe ro xopitor oro rponeZr n drpepe pe xoponn6nxro pnpo xovtor rcot ytruro rpooi, rco0rbs xor pepxo yluro. Tpcbyove , quros xoiroZe rcoprpalro to yovoro rns Kor xeivn oryo oryo pd0oye xr opxroe vo rpoyou6o rcor vo yelo. Ito relos rort).nEe vo orpryrctriZer. Tnv o6nynoe orov nrrolvo Kqvoflr ylq vq KolpnOei pexpr vo Eepe0uoer. <To rpeBou nopoeivor noLure),erq ylq orvo), eine ror Eculooe o i6ros lrc us Unor€s oro rpeBorr. Iro psroEu n xnpo nrpoor rn vuxro rns oro loutpo ono vrponfl ylq ro u 0o orerprei n unnpstpro rns. Kq0ds ro nprorvo €rove rnv epqovron rou yrcpiZo ror yo.trorcepo Usoo ou'ro xpc,:-

@ornr4;,i*:

an*..jr*il,:r

@


rns Uilno€. Hrqv evos veopos, pdr.l,ov q6uvoros rcor pe ro),oouvoro porro. Aev nrov Opoous. Tou enerpe{.re vo mv nrqoer oyroZd. Kqvove oKopo pro <ilpo uepirlqro oro nopxo. I' o],q ro nayrono rcq0owqv epouro Zeuyopro oe nepiepyo oupntrriyporo - or cpullc,lords 6ev rous ercpupov evre).ds. Mrlouoov e).oxroro. Exeivos ms eine ylo us onou6€s yeppovrrns qrloloyios rou rKovr. T' ootepro lopnove uypo. flnyov onin. Irce<prorov: AEv pnopd vo peivc,t Uovn rn vuxrq. Ko0e opxn rqt 6uorcol,n. Ircegrorov ereivov. To yovoro rns rov oxecprovrov. Eror enerper.tte oro vsqpo v' oveper novrrl. Auros 6ev opvnOnxe

.

fldpooov to 6ro6popo nqtdvros otrs pures rc,rv no6uilv rous Kol pnnrov oro 6ropouo. H yuvoixo ontrpuye v' ovo{.rer ro eos. Mes oro orotq6r Bpiorcovrov rlo Kovro. flnpe ro vsopo on'to pnporoo Kol rov o6nynoe orprypevn nqvo rou oro xopis nopcrOupo 6c,lporton. TpoBnEe mv xouprivo n orpnoe pro prrcpn o6uvorn rcpouyn: Udoo Ksr nrov Eon),c,lprvo ro poupr6epo rcoOoppo Us rnv unnpetpro. O v€opos ontoOoxdpnor os ro rcevrpo rou 6rll1roriou. H yuvoiro orrlproomre oro yovorq, €xoor ro xeqoLr oro rpeBou n orpdOnrce vo xlorler pe luypous. To xoOoppo rcorporov. o

@an::4,:.:ii,,:

FTEK

σαγδσφγσδφγδσφγ  
σαγδσφγσδφγδσφγ  

δσφγδφσγδσφγδσφγ