Page 1


Η επιχείρηση μας εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο της διακόσμησης και του design παρέχοντας ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις στον επαγγελματία ή ιδιώτη πελάτη με ειδίκευση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε project απλού ή σύνθετου. Η ευρύτητα της συλλογής των προϊόντων μας, που είναι εμπλουτισμένη με υφάσματα κάθε τύπου, κουρτίνες, ταπετσαρίες, φωτιστικά και διακοσμητικά υλικά αρχιτεκτονικών εφαρμογών προέρχονται από επώνυμους και διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους. Στην γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνονται δάπεδα ειδικών προδιαγραφών για επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες, ταπετσαρίες τοίχου από γυαλί, μέταλλο, υλικά αρχιτεκτονικών εφαρμογών όπως επενδύσεις όψεων από πλέγματα ανοξείδωτα, φορμάικες, φυσικά πετρώματα, συνθετικά μάρμαρα κ.α. Η επιχείρησή μας προσφέρει καθετοποιημένες υπηρεσίες και προϊόντα με το κλειδί στο χέρι, υποστηρίζοντας ολοκληρωμένα τον εξοπλισμό ενός έργου από την εσωτερική διακόσμηση μέχρι και τα δομικά υλικά. Οργανώνουμε όλη τη διαδικασία διαχείρισης των αγορών, της επιλογής των υλικών και την εξασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Επίσης ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να κερδίσει συμφέρουσες και ανταγωνιστικές τιμές από τα προϊόντα της κάθετης παραγωγής μας σε υφάσματα επιπλώσεων και κουρτίνες που μπορούν να καλύψουν το σύνολο σχεδόν του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, γρήγορη εκτέλεση και υψηλής ποιότητας εγγυημένα προϊόντα. Η εταιρεία GERTEX δραστηριοποιείται από το 1975 στη παραγωγή υφασμάτων επίπλωσης και πληρούν τις υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Διαθέτουμε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα όσον αφορά συνεργασίες μας με αρχιτέκτονες, διακοσμητές και κατασκευαστικές εταιρίες σε έργα ειδικών απαιτήσεων μικρής και μεγάλης κλίμακας. Έτσι γνωρίζουμε πολύ καλά τί χρειάζεστε αλλά και τί εξυπηρέτηση απαιτείται για τους αρχιτέκτονες και διακοσμητές που συνεργάζεστε. Τεύχη προδιαγραφών, ψηφιακά αρχεία, δείγματα σε ειδικά χρώματα και σχέδια από συγκεκριμένα προϊόντα, πιλοτικά δωμάτια, ειδικά ταξίδια στους προμηθευτές για ενημέρωση και παρακολούθηση των έργων, αποστολή δειγμάτων κλπ. Στο ξεκίνημα κατασκευής του έργου σας ή στην ανακαίνιση σας, είμαστε η καλύτερή σας επιλογή διότι έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εγγυημένα προϊόντα και υπηρεσίες στις πιο συμφέρουσες τιμές και τέλος άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.


OUR FOCUS IS‌

TIME

VALUE

STRATEGY

We manage these elements for our client’s through-out the life of a project and provide expert guidance from the inception of an idea to its realization in the built environment.

R ESOURCES Established as a procurement company, this division of decorateur allows our clients to purchase products or finish trades direct from manufacturers, allowing for more control over the quality and on-time delivery of products, and the avoidance of high markups from distributors and contractors. Decorateur resources consistently work with major product manufacturers, affording us a strong position to negotiate and control the manufacturing process. This service is part of our unwavering commitment to finding new ways of delivering quality design, cost savings and premier products to our clients.


Industrial chic Ο νέος εκθεσιακός χώρος του decorateur interior design, που σχεδίασε ο δημιουργός του Γιάννης Γερμανίδης, αποτελεί μια καινοτομία στο χώρο της διακόσμησης και της λιανικής πώλησης. Ο έντονος βιομηχανικός χαρακτήρας υποστηρίζεται από τη χρήση υλικών στην πρωτογενή τους μορφή, όπως το τσιμέντο, η πέτρα, το οξειδωμένο μέταλλο, οι παλαιωμένοι τοίχοι εναρμονισμένα απόλυτα με τις συλλογές του καταστήματος. Σο φόντο του κτιρίου παραπέμπει σε city look style, καθώς θυμίζει αποθήκη ή εργοστάσιο, ενώ οι μεγάλες βιτρίνες σε συνδυασμό με τον ψηλοτάβανο χώρο, επιτρέπουν στο φυσικό φως να διαχέεται στην έκθεση. ΢το νέο κατάστημα decorateur atmosphere ο επισκέπτης θα βιώσει την αυθεντική urban ατμόσφαιρα και θα γίνει μάρτυρας της συνάντησης του βιομηχανικού στοιχείου με την απόλυτη πολυτέλεια. Οι συλλογή μας παραμένει ιδιαίτερη και πάντα ενημερωμένη σε υφάσματα επιπλώσεων, κουρτίνες, ταπετσαρίες και διακοσμητικά είδη. ΢το νέο μας showroom θα εκτίθενται μια σειρά ξεχωριστών κομματιών σε design και art deco έπιπλα που πάντα μετά την πώλησή τους αντικαθίστανται με κάτι διαφορετικό. Επίσης μικροαντικείμενα και τα φωτιστικά δαπέδου, οροφής και λάμπες επώνυμων οίκων συμπληρώνουν στην εντέλεια τις διακοσμητικές προσεγγίσεις.


SHOWROOM


σεβασμός στις καμπύλες Οι

σκληρές

υπέρ

των

γραμμές

αποβάλλονται

μαλακών,

ονειροπόλων

καμπυλών που εμπνέονται από το σουρεαλισμό και δίνουν έμφαση στις αρχιτεκτονικές γραμμές με τη χρήση έντονων χρωμάτων.


Ο χώροσ μετατρζπεται από παλαιό εργοςτάςιο ςε μια gallery. Οι κλαςικζσ και ςφγχρονεσ επιπλώςεισ ςυνδυάηονται προςφζροντασ τισ ουςιαςτικζσ γραμμζσ διατθρώντασ τθν κλθρονομιά των ςτοιχείων του παλαιοφ εργοςταςίου.


Ατμόσφαιρα που δένεται με την πολυτέλεια… Σε 180 τ.μ., δθμιουργιςαμε ζναν χώρο που ζχει κφρια αναφορά του ςε urban style, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ διαμόρφωςθ του ώςτε θ ατμόςφαιρα του να είναι κερμι και να παραπζμπει ςε παλιά αποκικθ-εργοςτάςιο, ιδανικό και πρωτότυπο φόντο για να προβλθκοφν με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο τα προϊόντα των οίκων μασ. Προςεγμζνοσ ςχεδιαςμόσ, ζμφαςθ ςτισ λεπτομζρειεσ, ςφγχρονθ αιςκθτικι προςδιορίηουν τον χώρο που χαρακτθρίηεται από μια ζντονθ προςωπικότθτα μιασ loft gallery, μιασ ατμόςφαιρασ δεμζνθσ με τθν πολυτζλεια.

OUR PREVIOUS DESIGN OUTLET


ΒΙΣΡΙΝΕ΢ ΜΑ΢ … Ο ΣΡΟΠΟ΢ ΠΡΟΩΘΗ΢Η΢ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΑ΢


ΟΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΕ΢ ΜΑ΢


dining atmospheres Μια ακόμη δημιοσργία ποσ ηο decorateur αποπειράηαι να ζσνδσάζει είναι, ηην ηέτνη ηης γαζηρονομίας με ηην ηέτνη ηης διακόζμηζης εζωηερικών τώρων και ηης αιζθηηικής προζθέρονηας ζηον τώρο ηην άριζηη ποιόηηηα καθώς και ηο πρωηοποριακό design, ζσνδσάζονηας πάνηα ηην ομορθιά με ηη τρηζηικόηηηα, επιηρέπει έηζι ηη ταλάρωζη και ηη θσγή από ηην καθημερινόηηηα. Φρονηίζοσμε ηα έπιπλα, ηα σθάζμαηα ηις κοσρηίνες και όηι άλλο σλικό ηοποθεηήζοσμε να ηαιριάζοσν με ηην ηασηόηηηα ηων εζηιαηορίων ηων πελαηών μας και να αποπνέοσν κύρος, πολσηέλεια, ζεζηαζιά και γεσζιγνωζία.


TREND caFé απόλυτο funky με ποπ εκτυφλωτικά χρώματα και θερμά στοιχεία, ζωντανό περιβάλλον & με ισχυρή δόση τρέλας…


clubbing senses


χώροι άκρως ατμοσφαιρικοί, φουτουριστικοί… …made by gianni germani interiors


living emotions ‌.


COMMERCIAL

FOTO SHOOTING

H φωτογράφηση έγινε για διαφημιστικούς σκοπούς σε μια παλιά δεξαμενή κρασιού στα Χανιά της Κρήτης.

Από τον gianni germani και την ομάδα του.

Καναπζσ by FCM ITALY Πολυζλαιοσ by MECHINI ITALY Κρεβάτι by UCCELO Λευκά Είδθ by AIVA


VITRINES


We design

We make

We complete

simply stylish, simply cuts, simply colors, simply chic, simply solutions‌

Simply‌.


INTERIOR

DESIGN PREVIEW

made in


Σε πρώηο πλάνο… Με την υπογραφή του… Χώροι άκρως ατμοσφαιρικοί έχουν την υπογραφή του. Όταν ο Gianni Germani αναλαμβάνει να διακοσμήσει έναν χώρο, το αποτέλεσμα απέχει πολύ από τα συνηθισμένα. Δεν ανήκει στους designers που έχουν “διακοσμήσει τα πάντα”. Σα project του είναι επιλεκτικά και χαρακτηρίζονται πάντα με τη σφραγίδα της αισθητικής του πολυδιάστατου και δημιουργικού διακοσμητή. Λατρεύει να συνδυάζει στοιχεία άλλων εποχών με το σήμερα παρ’ όλα αυτά με την καλλιτεχνική του ιδιοσυγκρασία και το έμφυτο ταλέντο του μπορεί και ελίσσεται σε μοντέρνους ή κλασικούς χώρους δημόσιους ή ιδιωτικούς. Ο ίδιος, οπαδός της εξελιγμένης τεχνολογίας, συνθέτει και χρησιμοποιεί στις δουλειές του πρωτοποριακά υλικά που αναζητά και βρίσκει κατά τις επισκέψεις του σε όλες τις κλαδικές εκθέσεις του εξωτερικού. Από την άλλη, θέλοντας να εκφράσει ακόμη περισσότερο τη δημιουργικότητά του, σχεδιάζει δικά του έπιπλα και φωτιστικά, έτσι ώστε οι χώροι που δημιουργεί να φέρουν την υπογραφή του μέχρι τη τελευταία λεπτομέρεια. Ανοιχτός σε κάθε νέα τάση και ερέθισμα, ενημερώνεται συνεχώς στο εξωτερικό, ο Gianni Germani αναζητά συνέχεια το νέο, το φρέσκο, το ενδιαφέρον, το οποίο και μετατρέπει με το δικό του, μοναδικό αισθητικό κριτήριο σε πολύ επιτυχημένα πάντα project.

INTERIOR DESIGN  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you