Page 1

CÁC HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH PHỔI TS.BS NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ ĐH Y DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH


H oäi chöùng ñoâng ñaëc thuøy phoåi  H oäi chöùng hang  Xeïp phoåi  T r aøn dòch maøng phoåi.  T r aøn k hí maøng phoåi 


Hoäi chöùng ñoâng ñaëc thuøy phoåi

Ho khan

Loàng ngöïc beân toån thöông di ñoäng keùm hôn beân laønh

Xẹp hôn beân laønh neáu coù xeïp phoåi keøm.

Rung thanh taêng

Goõ ñuïc

RRPN giảm + rales noå cuoái kyø hít vaøo

AÂm thoåi oáng


YÙ ng hia õ 

Coù beänh gaây toån thöông lan toaû xuoáng PN gaây tieát dòch, taêng theå tích phoåi

N guyeâ n nha â n: - Vieâm phoåi do vi khuaån - Nhoài maùu phoåi - Xeïp phoåi do u böôùu

Vò tr í : moät phaân thuøy hay moät thuyø ,nhieàu thuyø phoåi


Ñ oâng ñaëc coù co k eùo ( Xeïp phoåi ) N hìn : - Xeïp phoåi ít khoâng thaáy bieán ñoåi loàng ngöïc roõ. - Xeïp phoåi nhiều: xeïp loàng ngöïc beân toån thöông. Sôø : - Khoûang lieân söôøn heïp laïi - Rung thanh taêng. Goõ : ñuïc N ghe: RRPN giaûm ñeán maát haún.  Neáu xeïp thuøy treân coù daáu hieäu co keùo khí quaûn veà phía phoåi xeïp  Neáu thuøy döôùi xeïp gaây co keùo voøm hoøanh  Trong coù tröôøng hôïp traøn dòch maøng phoåi phaûn öùng coù theâm rung thanh giaûm ñeán maát haún.


Ñ oâng ñaëc coù co k eùo( Xeïp phoåi ) Caên nguyeân: K phoåi thöôøng gaëp ôû nam > 50 tuoåi, huùt thuoác nhieàu Dò vaät ñöôøng thôû. Tắc nghẽn ñaøm. 


T RAØN D ÒCH M AØN G PH OÅI 

BN ho khan moãi khi thay ñoåi tö theá. Khoù thô thöôøng xaûy ra khi BN coù traøn dòch löôïng nhieàu

  

 

Ñau ngöïc ôû giai ñoaïn sôùm cuaû traøn dòch löôïng dòch coøn ít. Khi coù dòch: Löôïng dòch ít Nhìn:BN naèm nghieâng veà phiaù beân phoåi laønh, Löôïng dòch nhieàu: Nhìn:BN naèm nghieâng veà phiaù beân phoåi beänh hoaëc phaûi ngoài thôû., loàng ngöïc keùm di ñoäng


T RAØN D ÒCH M AØN G PH OÅI 

HỘI CHỨNG 3 GIẢM Rung thanh giảm Goõ ñuïc, Nghe coù tieáng coï maøng phoåi - khi löôïng dòch raát ít. RRPN giaûm phaân phoåi bò dòch MP bao quanh. Tieáng thoåi maøng phoåi - neáu dòch laø loaïi thanh tô, khoâng phaûi laø maùu hay muû, löôïng dòch trung bình nghe ñöôïc ôû vuøng phoåi phiaù treân mí dòch tieáp giaùp vôùi möïc "nöôùc" tieáng thoåi maøng phoåi

  

 

Ñau ngöïc ôû giai ñoaïn sôùm cuaû traøn dòch löôïng dòch coøn ít. Khi coù dòch: Löôïng dòch ít Nhìn:BN naèm nghieâng veà phiaù beân phoåi laønh, Löôïng dòch nhieàu: Nhìn:BN naèm nghieâng veà phiaù beân phoåi beänh hoaëc phaûi ngoài thôû., loàng ngöïc keùm di ñoäng


T RAØN D ÒCH M AØN G PH OÅI 

HỘI CHỨNG 3 GIẢM

Rung thanh giảm Goõ ñuïc, Rì Rao Phế Nang giaûm.


Caên nguyeân cuaû T D M P     

Do suy tim phải, Xơ gan cổ chướng Suy dinh döôûng, Bệnh noäi tieát : suy gíap Beänh ñöôøng hoâ haáp: K di caên maøng phoåi. lao, virus, naám phoåi vieâm phoåi bieán chöùng TDMP Beänh ngoại khoa: $ demon - Meigs


$ T RAØN KH Í M AØN G PH OÅI   

 

Đau ngöïc thình lình Khoù thôû Sôø : rung thanh giaûm, coù thể coù keøm traøn khí dưôùi da Goõ vang Nghe : rì raøo pheá nang maát


$ T RAØN KH Í M AØN G PH OÅI   

   

Caên nguyeân : Khí pheá thuûng lan toaû naëng, Vieâm phoåi do Staphylococcus Aureùus, lao, Pneumocystic Carinii, Vieâm phoåi moâ keû, Hen PQ, Sarcoidose phoåi Nhoài maùu phoåi,


$. D AÀY D Í N H M AØN G PH OÅI Nhìn : Loàng ngöïc beân daày dính MP xeïp hôn beân laønh, tham gia nhòp thôû keùm hôn beân laønh.  Sôø : Khoaûng lieân söôøn heïp, bieân ñoä thở keùm hôn beân laønh. Rung thanh giaûm.  Goõ : Đuïc.  Nghe : Rì raøo Phế Nang giaûm .  Caên nguyeân: di chöùng cuaû Traøn maùu maøng phoåi, traøn muû maøng phoåi , traøn dòch maøng phoåi do lao. 


CAÙ C H OÄI CH ÖÙ N G CH EØN EÙ P T RU N G T H AÁT CHEØN EÙP THANH KHÍ QUAÛN: Ho khan, ho thaønh côn. Khoù thôû co keùo hoõm öùc.  CHEØN EÙP TÆNH MAÏCH CHUÛ TREÂN: Nhöùc ñaàu, TM coå noåi, maët tím, Nieâm maïc maét cöông tuï. Phuø aùo khoaùt, Tuaàn hoaøn baøng heä ôû 1/3 treân loàng ngöïc.   


CAÙ C H OÄI CH ÖÙ N G CH EØN EÙ P T RU N G T H AÁT CH EØN EÙ P T H AÀN KI N H Hoài thanh quaûn: khaøn tieáng, maát tieáng. TK ôû C8- D11: H/C Pancoast Tobias : ñau doïc theo maïng TK caùnh tay. TK giao caûm: Beân bò cheøn eùp maët suïp mi khe maét heïp, ñoàng töû co nhoû, TK hoaønh naác cuïc. TK lieân söôøn ñau doïc theo daây TK leân söôøn bò cheøn eùp. Tuyø trieäu chöùng laâm saøng naøo xuaát hieän tröôùc  döï ñoaùn vò trí khoái u vaø beänh lyù tuy nhieân khi khoái u quaù lôùn thì coù theå gaây cheøn eùp nhieàu cô quan laân caän do ñoù nhieàu trieäu chöùng xuaát hieän .

  

 


HỘI CHỨNG HANG   

SỜ: RUNG THANH TĂNG GÕ: ĐỤC NGHE: TIẾNG THỔI HANG RAN ẨM TIẾNG NGỰC THẦM (HIẾM) NGUYÊN NHÂN: LAO HANG, ÁP XE PHỔI


Dãn Phế Nang


Bài 10 - Các hội chứng lâm sàng trong bệnh phổi  

CÁC H I CH NG LÂM Ộ Ứ CÁC H I CH NG LÂM Ộ Ứ SÀNG TRONG B NH PH I Ệ Ổ SÀNG TRONG B NH PH I Ệ Ổ TS.BS NGUY N TH T NH Ễ Ị Ố Ư TS.BS NGUY N TH T...