Page 1

De 4a n i o f e r i m c a l i t a t e s i s i g u r a n t a!

TRANSPORT GRATUI T pr i nCURI ERl ac omenz i depes t e200r on ( i nar i aFanCour i er ) GARANTI A CALI TATI I t er mender et ur nar ea pr odus el ori n10z i l e

NUPROVOACA ALERGI I bi j ut er i i l eGi adaRome nuc ont i nni c hel

Nr24( dec i an‘ 14)


Lumanar epar f umat aant i t abac Gr eut at e100gr . Lumanar eaes t eas ez at ai ns upor t des t i c l ac epoat ef i r ef ol os i t dupaar der e 23RON * i nl i mi t as t oc ul ui di s poni bi l

por t oc al es i s c or t i s oar ac odATB1

Col i erbr adut l ungi me pandant i v2c m l ungi mel ant 46+3c m 12r on-c odP1P3N

Pandant i vs t ea de mar edi ns t i c l af umur i e di mens i uni 1, 5X2c m l ungi mel ant46+3c m 12RON-c od P1P2N

Col i erf l oar e d i ns t i c l ad emu r a n o l u n g i mel a n t 4 6 + 3c m p a n d a n t i v2X2c m 14r on-codF1P31

br ads i c i oc ol at ac odATB3 Setc adoupent r uCr ac i un. Set ul c ont i ne:2c ani pent r uc opi i (i nal t i me8c m) , unur s ul etdi npl us-i nal t i me10c m. Set ul es t eambal ati nc ut i ev er de. 21RON-SCAD08

Set8gl obur i deCr ac i un Di amet r ugl ob4c m Pr et19RON r os u-c odPOM4 al bas t r u-c odPOM5 mov -c odPOM6

mer ec oapt ec odATB4

9


Cer c ei t r andaf i rc adou l af i ec ar epandant i vSwar ov s k i ac hi z i t i onat del apagi na10 Col i ers hambal l a c uc r i s t al es war ov s k i al bas t r e l ungi mel ant 48c m 32r on-c od SAM15

Cer c ei Swar ov s k i i ni ma 10mm-t r ans mi s i on32r on-c odSG2

Pandant i vSwar ov s k i di nar gi nt i ni ma10mm-t r ans mi s i on( c r i s t al al b gal bui c edev i ner ozpec ul oar eaneagr a) 34r on-c odSG1

Col i ers hambal l a c uc r i s t al es war ov s k i negr e l ungi mel ant 48c m 32r on-c odSAM14

Pandant i vs war ov s k i i ni madi nar gi nt( 2c m) -38RON Pandant i vs war ov s k i di nar gi nt i ni ma10mmber mudabl ue -34r on-c odSG7

10

CODSG1 1

CODSG4

CODSG6

Cer c ei s war ov s k i i ni ma10mm gol dens hadow-32r on-c odW3


Pandant i vs war ov s k i di nar gi nt bl uez i r c on20mm-38r on-c odSG13

Pandant i vs war ov s k i di nar gi nt hel i ot r op20mm-38r on-c odSG15

Pandant i vs war ov s k i di nar gi nti ni ma v i t r al l i ght 20mm-38r on-c odSG5

Cer c eiFi r eOpal di nc r i s t al eSwar ov s k i bi c oni c ede6mm, l ungi mec er c ei2, 5c m 42r on-c odSG3 37RON

Cer c ei s war ov s k i v i t r al l i ght i ni ma10mm-32r on-c odSWA22 Cer c ei s war ov s k i aur or abor eal a12mm -32RON-c odSWA2

Cer c ei s hambal l a r os i i di amet r u1c m29RONc odSAM17

Cer c ei s war ov s k i i ni mav er de s mar al d20mm-37r on-c odSG9 Cer c ei s war ov s k i bl uez i r c on i ni made10mm-32r on c odW6

1 1


Setcer ceisipandant i v f l o a r ed i nc r i s t a l ema r c a s i t e l u n g i mec e r c e i 3c m p a n d a n t i v2c m 29r oncodS1P22


Cer ceimardi nenamel s i c r i s t a l ea l b e d i a me t r u1c m 19RON-cod CA30

I nelf l oar eaj ust abi l d i a me t r uf l o a r e3c m 17RON-cod I NE3 Cer cei soar e l u n g i me4c m l a t i me2 , 5c m 19RON-codC1P29

Col i ersoar ecucr i st al r osu , l a n t 4 8c m p a n d a n t i v2 , 5X2 , 5c m 19RON-codF2P4 Cer c ei di ns t i c l ade mur anor eal i z at i pr i n pr oc edeul mi l l ef i or i 12RON-c odC7P22

Br at ar aaj us t abi l a r os i e 9RON-c odB2P13

Setcr i st al er osi i c o l i e r4 8 +7c m b r a t a r ae l a s t i c a c e r c e i 4c m 42r on-codS2P4

Cer cei buz edi nenamel r osu d i me n s i u n i 1 , 2x1c m 10r on-codC1P14

Br at ar aaj us t abi l a al bc ur os u l at i me1c m 10RONc odB3P13 13


Pandant i vdi nar gi nt s i s war ov s k i el ement sc os mi c(1, 6c m) 37r on-c odSG16

Cer c ei di nar gi nt s i c r i s t al e s war ov s k i al bet r ans par ent e l ungi me2, 5c m 47RON-c odAG1P9

Col i er Av angar de di ns war ov s k i el ement s , di mens i uni c r i s t al 5X2, 5c m, c r i s t al ul es t emont at pe pambl i c adi nor ganz a neagr a, l ungi me49c m 97RON-c odSW97

Cer c ei di nar gi nt s i c r i s t al e s war ov s k i al bet r ans par ent e Lungi mec r i s t al 1c m 36RON-c odSW1P3 Pandant i vdi nar gi nt s i c r i s t al s v ar ov s k idr opBl ueAB 39RON-c odAG3P9

Pandant i vdi nar gi nt s i s war ov s k i el ement s des i gneredi t i on l ungi mec r i s t al 2, 5c m 56RON-c odSW1P19

Col i erc us war ov s k i el ement sc r y s t al c l ear , l ungi mepandant i v3c m 45r on-c odSG19

Pandant i vdi nar gi nt s i s war ov s k i el ement sr i v ol i bl ueAB 14mm 37r on-c odSG18 ( c r i s t al al b, t r ans par ent c edev i neal bas t r upec ul oar eaneagr a) 14

9


Col i erdi nhemat i tmagnet i c l u n g i me4 9c m 14r on-codF3P15

Br at ar ael as t i c adi n hemat i t magnet i c, l at i me1c m 14r on-c odB6P21

Br at ar ael ast i cadi nhemat i t ma g n e t i c, l a t i me1c m 14r on-codB5P21

Cer ceist eadi n c r i s t a l n e g r u d i a me t r u0 . 5c m 9RON-codC017 Cer cei di nper l ede h e ma t i t n a t u r a l l u n g i me3c m 14RON-codC1 1P14

Cer ceist eadi n c r i s t a l a l b Di a me t r u0 . 5c m 9RONcodC018 Setf ant ez i enegr u l a n t l u n g i me5 2c m c e r c e i d i a me t r u1c m 25RON-codS1P18 15

14


Cer ceif r unz aaur i i l u n g i me1c m 9RON-codC7P11

Col i ervi nt ageaur i u c uc r i s t a l ea l b e l u n g i mel a n t 8 0c m p a n d a n t i v7 X4c m 29r on-F1P30 Col i erf l ut ur eaur i u d i nc r i s t a l e l u n g i mel a n t 7 4 + 6c m p a n d a n t i v5X4 . 5c m 38RON-codF1P7

Cer ceiaur i i l u n g i me6c m 12RON-codC1P26

Cer cei f l oar eaur i i d i me n s i u n i 1X1c m 9r on-codC3P10

16

Cer cei f l oar eaur i i 0 . 9X0 . 9c m 9r on-codC4P13

Cer cei f l oar eaur i i d i me n s i u n i 4X3c m 12RON-codCN3P21

Set5br at ar iaur i i s e t u l c o n t i n e :4b r a t a r i a u r i i me t a l i c es i o b r a t a r an e a g r ad i nl e mn 24RON-codB4P10


Cer ceii ni maaur i i di mensi uni6X4cm 15RON-C2P17

Cer ceiaur i icu cr i st al emul t i col or e di mensi uni2, 5X1cm 22r on-codC5P22 Col i eraur i uLove l ant80cm, pandant i v9cm 21r on-codF3P8

Cer c ei s hambal l amov c uSwar ov s k i El ement s di amet r u1c m29RONc odSAM2

Cer c ei s hambal l ac uSwar ov s k i El ement s aur or abor eal adi amet r u1c m29RON c odSAM5

Br at ar a“Manal uiFat i ma” Lungi me19+3cm 19RON-codB1P25

Cer ceibubur uz aaur i i cucr i st al emar casi t e di mensi uni1X0. 8cm 9r oncodC5P11

I nelf ant ez i e aj ust abi lcucr i st al eaur i i , di mensi uni2X2, 5cm 21RON-codI 4P12

17


I nelaj ust abi l st ea d ema r ec uc r i s t a l e d i me n s i u n i 2 , 5X2 , 5c m 19r on

cod FS03

Col i erst eademar e d i nc r i s t a l e l u n g i mel a n t 8 0c m p a n d a n t i v6X5c m 29RON

codi 9P12

codi 7P12 codi 8P12

Cer c ei s t eaal bas t r i i di amet r u1, 2c m 10c m -C10P18

Cer c ei s t eamov di amet r u1, 2c m 10c m -C1 1P18

18

codFS02

Br at ar ael as t i c adi n t ur c oazs i mi xdepi et r e s emi pr et i oas e 21r on-c odB2P3

Br at ar ael ast i ca c h i h l i mb a r s i n t e t i c 10RON-codB1P26

Setst eademar e d i nc r i s t a l ema r c a s i t e l a n t 7 6 + 5c m p a n d a n t i v5X4c m c e r c e i5c m 42RON-codS1P5

codFS04

Br at ar ael as t i c a di nmi xdepi et r e s emi pr et i oas e 21r on-c odB1P3


Setf l ut ur ecucr i st al e ma r c a s i t e l u n g i mel a n t 5 4 + 6c m p a n d a n t i v6X4c m c e r c e i 4 , 5c m 44r on-codS1P28

Setcr i st al emar casi t e l a n t4 7 + 6c m p a n d a n t i v7X5c m c e r c e i4 , 5c m 42r on-codS1P6

I nel f l oar edi ncr i st al emar casi t e I n e l u l e s t ea j u s t a b i l Di me n s i u n i f l o a r e2 , 5X2c m 21RON-codi 3P5 I nelf l oar edi ncr i st al emar casi t e I n e l u l e s t ea j u s t a b i l Di me n s i u n i 2X2c m 21RON-codi 4P5

Cer ceicl i pscu c r i s t a l ema r c a s i t e Di me n s i u n i 2 , 5X2c m 19RON-codCL01

Cer cei di ncr i st al emar casi t e d i me n s i u n i 1 , 3X1c m 15RON-codC1P10

Cer cei st eadi n c r i s t a l ema r c a s i t e l u n g i me3 . 5c m 21RON-codC3P16

Cer ceif l ut ur e c uc r i s t a l ema r c a s i t e d i me n s i u n i 1X1c m 12RON-codC6P6

19


Set c r i s t al enegr e c ol i er48+7c m br at ar ael as t i c a c er c ei 4c m 42r on-c odS1P20

I nel deunghi es ar peaur i u c uc r i s t al eal be 18r on-c odi 6P12 Cer c ei aur i i c ut i nt e di amet r u0. 7c m 9RON-c odC10P20

20

Cer c ei f l oar eaur i i di amet r u1c m 9RON-c odC1 1P20


Col i erdi nc or al r os us i per l e nat ur al e, l ungi me52+5c m 35RON-c odFP2P10

Col i erdi npi at r as oar el ui neagr as i per l enat ur al e,l ungi me52+5c m 35RON-c odFP1P10

Mar gel edi nobs i di an l ungi me75c m 23RON-c odMAG13

Mar gel edi nc or al Mar gel edi nagat e por t oc al i u bl uel ac e, l ungi me75c m l ungi me75c m 23RON-c odMAG12 23RON-c odMAG1 1

Cer ceidi noni xnegr u l u n g i me4c m 15r on-cod C10P21 Cer c ei di nobs i di an l ungi ne3c m 8RON-c odC1 1P21 Cer c ei di nagat ebl uel ac e l ungi me3c m 8RON-c odC12P21

Br at ar adi namet i st Br a t a r ae s t ee l a s t i c a l a t i me3c m 23RON-codB6P18

Br at ar adi nochidet i gr u Br a t a r ae s t ee l a s t i c a , l a t i me3c m 23RON-codB5P18

Br at ar adi noni xnegr u Br a t a r ae s t ee l a s t i c a l a t i me3c m 23RON-codB4P18

Cer c ei di nc or al por t oc al i u l ungi me3c m 8RON-c odC13P21 21


Cer cei f l oar edi nsi defal b i mp o d o b i t c uc r i s t a l e ma r c a s i t e, l u n g i me4 , 5c m l a t i me2, 5c m 21RON-codC6P4

Col i ervi nt agecu s i d e f a l bs i c r i s t a l e ma r c a s i t e L u n g i mel a n t 5 6c m p a n d a n t i v4X4c m 25RON-codF5P5

Cer cei di nsi defal b i mp o d o b i t c uc r i s t a l e ma r c a s i t e, l u n g i me4 , 5c m l a t i me2c m 21RON-codC1P4

I nel f l oar edi nsi defal b i mp o d o b i t c uc r i s t a l ema r c a s i t e I n e l u l e s t ea j u s t a b i l Di me n s i u n i f l o a r e2X2c m 21RON-codI 1P4

I nel di ncr i st al emar casi t ecuper l a i nel ul est eaj ust abi l Di me n s i u n i : 2 , 5X2 , 5c m 23RON per l agr i -i 1P5 per l aal ba-i 2P5 Cer c ei f l oar edi n c r i s t al emar c as i t e Di amet r u1c m 10RON-c odCA9

22


Setcr i st al enegr e l u n g i mel a n t 4 6 + 5c m 25 r on-codS1P24

Col i e rc r i s t a l er oz s i a l b e l u n g i mel a n t5 6c m p a n d a n t i v3 , 5c m 2 4RONc odF2 P6

Compl euani mal pr i nt mar i meuni ver sal aS/ M mat er i al :90% nyl on, 10% spandex Cont i ne:r ochi t acusat ensi dant el a l enj er i ei nt i maasor t at a 45RON

CodAC4P37

Set3per ec hi dec er c ei di nc r i s t al dez i r c oni uc ubi c Di amet r uc er c ei : pr i maper ec he 0. 9c m adouaper ec he0. 5c m ul t i maper ec he0. 4c m 29 r on-c odC3P23

Ce r c e i c r i s t a l ea l be d i me n s i u n i 1X1c m 1 2r onc odC5 P6

codAC5P37

23


Br at ar ael as t i c adi n f i mos i c r i s t al eaus t r al i enegr i 16r on-c odB2P9

Br at ar ael as t i c a di npor t el an. Br at ar i l es untl uc r at emanual i arc ul oar eas i el ement el e di npor t el anpotf i di f er i t e 15RON-c od B3P23

Laac hi z i t i onar ea c ol i er ul ui FZ1P4 i mpr eunac ubr at ar a B3P4,pr i mi t i c adouuni nel t r andaf i raj us t abi l ( c or ai ,al bs au negr u)

Col i erf ant ez i e d i nc r i s t a l a u s t r a l i a nf u mu r i u L u n g i me4 9c m 19RON-codFZ1P4

Br os af l oar ec adou ( di f er i t ec ul or i )l af i ec ar ebr at ar a B2P9 s auB3P23ac hi z i t i onat a

Setdei ar na f o r ma t d i nf u l a rs i c a c i u l a d i me n s i u n i f u l a r1 5 5X1 5c m 28RON CODA3P40

Cer c ei t r andaf i r ,di amet r u1c m 9RON cod C3P21

Br at ar amet al i c a aj us t abi l a 9r onc odB5P12

24

Laf i ec ar ees ar f a pas hami naac hi z i t i onat a pr i mi t i c adouobr os a di nor ganz aneagr a

Esar f aPashami na n e a g r a d i me n s i u n i 1 7 5X6 3c m 24RON-cod ES7

Br at ar adi ncr i st al a u s t r a l i a nf u mu r i u L u n g i me1 6 + 4c m 14r on-codB3P4


Col i erdi nper l e s i n t e t i c el u n g i me1 2 0c m 25RON-codPES1

Cer c ei di nper l enegr e 12RON-c odC9P18

I nel c uper l eal beaj us t abi l di mens i uni 3X1, 5c m21r on-c odi 3p1

Cer c ei di nenamel al bc u c r i s t al er oz l ungi me3, 5c m 17RON-c odCA31

Cer c ei di nper l eal be 12RON-c odC8P18

Br at ar ael ast i cadi nper l e n a t u r a l ea l b es i g r i 32RON-codB3P18

Set2br at ar iel ast i cedi n p e r l ea l b es i n e g r ec us t r a s u r i 19r on-codB1P29

25


codC2P26

codC3P26

Cer cei must at a d i a me t r u1c m 9RON

Col i ercr uce l a n t4 8 + 4c m p a n d a n t i v4X2c m 21r on-codF3P20

Cer ceiT at al Nost r u r u g a c i u n e ae s t ei ns p a n i o l a l u n g i me2 , 5c m 1 1RON-codC0061

Col i eri ni ma di nar i pi dei ngercu cr i st al e l ant80cm pandant i v 4, 5X4cm 26r on-codF1P9

26

Cer c ei met al i c i f l oar e l ungi me2, 5c m 14r on-c odC5P10

Pandant i vf l oar epl acat c ua r g i n t s i c r i s t a l ea mb r a . Di a me t r u1 , 5c m. 8r on-codPAN2 Col i eri ni ma d i nc r i s t a l ea l b e l a n t4 6 + 5c m p a n d a n t i v5X2 , 5c m 27r on-codF4P9


I nel aj us t abi l aur i ut i gr u c uc r i s t al eal be di mens i uni3X2c m 25RON-c odi 1P7

Col i ers ar pedi nc r i s t al eal be l ungi mel ant 52+5c m di mens i uni s ar pe9X4c m 27r on-c odF3P9

Col i ert i gr uc uc r i s t al eal be l ungi mel ant74c m pandant i v4X3c m 32RON-c odF2P7

Col i ersar pedi ncr i st al eal be l ungi mel ant76cm pandant i v7X3, 5cm 32r on-codF1P2

Col i er/ cur easar pedi n cr i st al eal be l ungi me1 15cm i nchi der eapebaz ademagnet 49r on-codAC1P10

Cer cei i nger as l u n g i me3c m 16RON-codC1P16

27


Cer ceit r i f oi di amet r u0. 5cm 9RONcodC2P28 Laf i ec ar ec ol i erFGA4ac hi z i t i onat pr i mi t i c adouoper ec hedec er c ei c uc r i s t al eaur or abor eal a

Col i ergul er c ut i n t es i c r i s t a l e a l b e , l u n g i me 4 8+4c m l a t i me4c m 35r on-codFGA4

Br at ar ael ast i cadi nper l eal be s i n e g r ec uc r i s t a l ea u r o r ab o r e a l a l a t i me3c m 26RON-codB2P18

Cer c ei f l oar ec umi ni per l a Di amet r u1c m 10RON-c odCA13

Br at ar ar egl abi l adi nper l e a l b en a t u r a l e 19r on-codB1P15 Laf i ec ar ebent i t aBEN1c omandat a pr i mi t i c adouoper ec hedec er c ei di nper l e 28

Bent i t ael as t i c adi n2r andur i deper l eal be. Bent i t a s epoat ef ol os i s i i nc al i t at edec ol i er 25RON-CODBEN1


Br at ar aaj us t abi l aneagr a di nl emn, l at i me4c m 14RON-c odB2P8

Br at ar aaj us t abi l ar oz di nl emn, l at i me4c m 14RON-c odB1P8

Ac c es or i uf l oar ef uc hs i ac epoat ef i f ol os i tc abr os as auac c es or i upar di amet r u3, 5c m 12RON-c odA1P39

Cer c ei bubur uz adi nenamel di mens i uni 1X1, 5c m 12RON-c odC1P6 Br at ar at al i s man c umanal ui Fat i ma l ungi me9+4c m 14RON-c odB2P22

Cer c ei f ant ez i ec ur c ubeu di amet r u1c m 9RONc odC2P29

Br os af l oar edi nmat er i al t ex t i l r os udi amet r u6c m 12RON-c odBR3P30 I nel f l oar eaj us t abi l di mens i uni3, 5X3, 5c m 12RON-c odi 1P21 * di v er s ec ul or i

Br at ar ael as t i c adi n t ur c oazs i mi xdepi et r e s emi pr et i oas e 21r on-c odB5P20

29


I nel aj us t abi l di nt ur c oaz 17r on-c odi 3P8

Br at ar ael as t i c adi nt ur c oaz c uc har mf l ut ur e 19RON-c odB6P20

Cer c ei di nt ur c oaz Lungi me3, 5c m 17RON-c odC6P30

Br at ar ael as t i c at es t oas a di nt ur c oazaf r i c an 22r on-c odB1P20

Por t of elcui mpr i meuf l or al di mensi uni18X9cm codPOT9 16RON codPOT8 codPOT7

Setf l oar e di nt ur c oaz l ungi mec ol i er46c m c er c ei 2, 5c m l at i me1c m 36r on-c odS1P33

30

Manusinegr escur t e d i nd a n t e l a(e l a s t i c e ) 22RON-MDN1


Col i eri ni madi nshel lopal d i me n s i u n i p a n d a n t i v2X2c m l u n g i mel a n t 4 4c m 22RON-codFSM01 Cer ceidi nagat ebl uel ace l ungi mecer cei4cm 19r on-codC3P19

Cer ceiYi ngYang d i ns h e l l o p a l l u n g i me1 , 5c m 19RON-cod C1P17

Co l i e rf r u n z ad i ne n a me l c uc r i s t a l es i i n s e r t i i d es i d e f n a t u r a l l u n g i mel a n t 4 9c m p a n d a n t i v3 , 5X1 , 5 2 1RON c o dFRU2

Col i erc umanal ui Fat i mas i Oc hi ul l ui Hor us l ungi mel ant52+3c m 15RON-c odF1P38

c o dFRU1 Cer ceidi ncr i st alal bast r u d i me n s i u n i 0 . 5X0 . 5c m 8RON-C14P22

Cer ceidel f i n d i ns h e l l o p a l l u n g i me2c m Cer c ei c r i s t al v er de 22r oncodC3P9 l ungi me3c m 9RON-c odC1P31 Cer ceiShel lOpal Di me n s i u n i 2X2c m 22RON-C57

3 1


Bent i t ac us c l i pi c i mar o 12r on-c odAP2P38

c odAR1

c ut i epent r uc adou8X5c m5r on-c odAM3

Pungamar epent r uc adou c uas pec thol ogr af i c di mens i uni20X14c m 3RON-c odAM99

32

c odAR4

c odAR6

Ac c es or i upardi nbl ana c epoat ef i f ol os i t c abr at ar a 10r on Sac ul etc at i f ea pent r ui nel 2RON-c od AMB35

Pungapent r u c adou10X8c m 2r on-c odAM7

Pungapent r uc adoudi mens i uni 23X18c m -3r on-c odAMB29

s ac ul etdi nc at i f ea r os i e13X10c m -3r on-c odAM1

Sac ul etor ganz ar os u di mens i uni 10X1 1c m 1r on-c odAM49

Sac ul etaur i u di mens i uni13X10c m 2r on-c odAMB36


Cana Smi l edi npor t el an c ul i n g u r ad i np o r t e l a n c a n ae s t ea mb a l a t ai nc u t i e Smi l e , d i v e r s emo d e l es mi l e 21r on-codCAN10

Pambl i c apent r ui mpac het atc adour i l ungi me1. 5m,l at i me3c m -Pr et9RON Cul or i : aur i u-c odPOM1 al bas t r u-c odPOM2 r os u-c odPOM3

Set3l umanar ipar f umat e+ s u p o r t l u ma n a r e Di me n s i u n i p a c h e t 2 7X7c m 24RON-codLUM3

Esar f a Camel i a d i me n s i u n i 1 7 5X5 5c m a s p e c t c r e p o n a t 21RON r osi e-codES5 mov-codES6 33


Col i eri mi t at i ec hi hl i mbar l ant46c m pandant i v2X2c m 19r on-c odP1P33 Col i erc r i s t al eaur i i l ungi me54c m 21RON-c odF3P5 Cer c ei i mi t at i ec hi hl i mbar l ungi me3c m 16r on-c odC1P33

Col i erc r i s t al eal be l ungi mel ant59c m pandant i v5X1c m 22RON-c odF3P4

Cer ceidi ncr i st alal bast r u l u n g i me4c m 10RON-codC12P22 I nelz odi acaj ust abi l c ei s i s c h i mb ac u l o a r e a i nf u n c t i ed es t a r e a s p i r i t u a l a V ar u g a ms p e c i f i c a t i z o d i a d o r i t ac a n de f e c t u a t i c o ma n d a 12r on-codI Z01

agi t at nel i ni s t i t t ens i onat r el ax at i ndr agos t i t

34

I nel aj us t abi l c r oc odi l di mens i uni 3X1, 5c m -19r onc odi 1p12

I nel f l oar et ur c oaz aj us t abi l di mens i uni 4X4c m 17RON-c odI NE4


Cl amaf l oar e l ungi me8c m 4RONc odA14

Set2c l ameal be l ungi me4c m Set2c l ame negr e 2r on-c odP35A3 l ungi me4c m 2r on-c odP35A2 c odP35A6

Cl amaaur i e di mens i uni 8X5c m 4r on

Cl amapar,l ungi me1 1c m 5RON-c odP35A1 Cl amapart r anspar ent a d i me n s i u n i 7X5c m c u l o r i d i s p o n i b i l e : a u r i u , r o z , b l u e 4r on-codA2P46

c odP35A5

c odP35A4

Cl amaf undac uc r i s t al e di mens i uni 7X4c m 8r on-c odA13

Bent i t aaur i edi ndant el a l at i me5c m 17r onc odA1P26

35


Pandant i vcr ucecu c r i s t a l ea l b a s t r e d i me n s i u n i 2X1c m 8r on-codP1P22 ( l ant ul nues t ei nc l usi npr et )

Cer ceif ant ez i eal bast r i i l u n g i me3c m 9RON-codC10P22

Ce r c e i f a n t e z i ev e r z i l u n g i me4c m 9RON-c o dC1 1 P2 2

Cer c ei pi s i c a l ungi me0. 9c m 9RON-C2P15

Col i erdi nhowal i tr os u l ungi me 45c m l at i me1, 5c m 35 r on-c od F2P20

36

Br at ar ael as t i c adi nHowal i t l at i me2c m 23r on-c odB2P42

Cer c ei i epur as i c uc r i s t al eal be di mens i uni 1, 2X1c m 12RON-c odC4P1 1

Br at ar ael as t i c adi nhowal i t l at i me2c m 23RON-c od B1P42


Set3pi l e l u n g i mep i l a9c m 5r on-codPI LA3

Dec or at i uni unghi i 5RON Pi l as al onPr of es s i onal c umi c r opar t i c ul edegr ani t c eaj ut al apr ot ej ar eaunghi ei s i pr ev i neex f ol i er ea di mens i uni 18X3c m 6r on-c odPI LA1

c odDECO24

c odDECO26 Ac et onapar f umat a 100ML 8RON-c odACT01

c odDECO29 Pi l apent r u l uc i uc u6f et e Lungi me16c m MN2-7RON

Lacdeunghi i c u s c l i pi c i12ML 5RON-c odL855

Pensul apent r uvopsi t par ul , f oar t epr act i casi usordef ol osi t . Lungi mepensul a: 20cm,l at i me:6cm. 7RON-codPV34

37


codCAT03 cod CAT02

Ki tmani chi ur a cat i f ea Co n t i n e : -o j a1 5ml -c u t i ec up r a f d ec a t i f e a -p e r i u t ap e n t r uf i x a r e 15RON Set12st i cl ut ecust r asur i pent r uunghi i f i e c a r es t i c l u t ac o n t i n emo d e l ed i f e r i t ed es t r a s u r i l u n g i mes t i c l u t a3c m 21r on-codSTL01

38

Tr at amentpent r uunghi isi cut i cul e Unr e v i t a l i z a n t n a t u r a l c uu nc o mp l e xu n i cc u e x t r a sd ema n g o , c a l c i us i v i t a mi n e . A j u t al a i n g r i j i r e as i p r o t e j a r e au n g h i i l o r s i c u t i c u l e l o r . P r oV i t a mi n aB 5p e n e t r e a z as u p r a f a t au n g h i e i s i a j u t ac a l c i u l s ap a t r u n d ai ni n t e r i o r7ml c us i s t e mme c a n i c 14RON -cuul ei det r andaf i r icodTU01 -cumi er ecodTU02

Moddeut i l i z ar e:d a t i c up e r i ap eu n g h i i s i c u t i c u l e s i ma s a t i u s o r d e3 4o r i p es a p t a ma n a.


L a cd eu n g h i iL e i d y1 2ML

L a cunghi i Ma r i aL ope z

5RON

Pr oVi t a mi n-12ml -5RON L755

L835

L 7 6 1

L 7 6 3

ML07

ML05 ML06 ML08

ML03 ML12

L880

L713

L753

ML09

L871

Dec or at i uni unghi i ar gi nt i i 192buc 15RON-c odDECO2 10r on

L739

L701

39


Scl i pi cipar f umatpent r ucor p u np a r f u md e l i c a t c ei t i f a c ep i e l es as c l i p e a s c ai n mi i d ep a r t i c u l ea u r i i 16RON

Lacunghi i 12ml-5RON

c odL830 codL847

codL838 c odL839

40

Setcadou Set ul cont i ner i mel8gr uncr ei ondeochi mecani c negr u 26RON -codP40S1


Ri melpent r uvol um i t i f a c eg e n e l ev o l u mi n o a s e, c u r b a t es i f o a r t e s e d u c a t o a r e8g r 17RON-codRI M01

Tusmet al i cpent r upl eoape r e z i s t av r e mei n d e l u n g a t a s i e s t eu s o rd ea p l i c a t d a t o r i t aa p l i c a t o r u l u i s p e c i a l6g r 16RON-Roz: CODTAM02 aur i u:CODTAM01

cod LUC02 cod LUC03

Cr ei onpent r uspr ancene r e z i s t e n t l aa p a . 1 , 3g . Co n t i n es i op e r i u t a p e n t r ua r a n j a t u l s p r a n c e n e l o r . 9RONmar o-codCSP3

Luci upent r ubuz e c us c l i p i c i9 ml 12RON

Set ul mani c hi ur ac av i ar c ont i ne: os t i c l ut adeoj a, os t i c l ut ac uper l ec av i ar , i ns t r umentpent r uapl i c ar e c od MNC12-21RON

Set ul mani c hi ur ac av i ar c ont i ne: os t i c l ut adeoj a, os t i c l ut ac uper l ec av i ar , i ns t r umentpent r uapl i c ar e c od MNC5-21RON Cr ei onpent r uspr ancene r e z i s t e n t l aa p a . 1 , 3g . Co n t i n es i op e r i u t a p e n t r ua r a n j a t u l s p r a n c e n e l o r . 9RONnegr u-codCSP2

4 1


Cer ceiGol d L u n g i me3c m 10 r on-codC4P2 Cr ei on pent r uochi i mb o g a t i t c ua l o ev e r as i mu l t i v i t a mi n e ( l u n g i me 1 5c m) 8RON mar o-CRE01 negr uCRE02

42

Bat oncor ect or mecani c a c o p e r i r ep e r f e c t a s i d el u n g ad u r a t a 6 . 5g r 16 RONcodCOR01

Setmachi ajChar m Par i s Co n t i n e : r i me l p e n t r uv o l u m, r e z i s t e n t l aa p a( 6 . 5 ml ) 2c r e i o a n ep e n t r uo c h i : u n u l ma r os i u n u l n e g r u 34RON-codMAC01


Par f umFl ower50ml . pent r uea

Par f uml ux os , el egant c unot edes ant al s i j as mi n 32RON-c odPR22

Par f um Cr onuspent r uel-50ML Pa r f u mc un o t ed emo s c , c i t r i c e s i l e mnd es a n t a l . 32RON-cod PR24

43


Par f um pent r uEa-Ar t emi s ,50ML. Unpar f um el egants i f l or al c unot e det r andaf i rs i r egi nanopt i i 32RON-c odPR05

44

Unpar f um c uoes ent adeos ebi t a, put er ni c as i el egant apot r i v i t apent r us ear a. Par f umul per s i s t av r emei ndel ungat a s i ar enot epr edomi nant edet r andaf i rs i mi r odeni i or i ent al e.40ML 34RON-c odPR06


Par f um Ros ei nl ov e35ml Unpar f um el egantdez ic ues ent e f l or al es i or i ent al e Par f umul es t ei ns ot i tdeunt r andaf i r el as t i cdi ns at enc e poat ef i f ol os i tc ai nel . 32RON-CODPR09 Par f um Cr y s t al Ros e35ml Unpar f um el egants i l ux os. Es ent el ec hei eal eac es t ui par f um s untdul c i ,f r uc t at es i bogatf l or al e, not el epr i nc i pal ef i i nddev i ol et e s i t r andaf i r i Par f umul es t ei ns ot i tdeunt r andaf i r el as t i cdi ns at enc e poat ef i f ol os i tc ai nel . 32RON-CODPR03

z i

s ear a

45


Par f umBl uedeChanc e pent r uEL, 50ml . Unpar f umf r es h, ener gi c , c unot ei r ez i s t i bi l de l emndes ant al s i gr apef r ui t 32RON-c odPR04

Par f umv er t ex -Br i ght Cr y s t al , 50ml . Par f umel egant c unot ede v i ol et e, r egi nanopt i i s i s ant al 32RON-c odPR21 46


Setdi nper l enegr ecust r asur i col i er:46+5cm cer cei 3cm br at ar ael ast i ca 36r on-codS3P28

Br at ar aaj ust abi l acu ochi ul l ui Hor us 12r on-codB3P21

Col i ersopar l acu c r i s t a l d i me n s i u n i s o p a r l a 5 , 5X2c m l a n t 5 4c m 19r on-

codBF1P26

codBF2P26

Col i eruni sex mo d e l t r i b a l c u c r i s t a l ea l b ed i n o t e l i n o x i d a b i l Di me n s i u n i 5X1 , 5c m 19RON-codTI B3 ( l anti ncl usi npr et )

Br at ar adi ncr i st al negr udi amet r u7, 5cm 15RON-codB102

36

Br at ar ael as t i c adi nhemat i t c uoc hi ul l ui Hor us 10r on-c odB2P21

Br at ar aaj ust abi l adi npi el e e c o l o g i c as i c r u c ed i ni n o x Pr et19RON-codBV1

47


De s c o p e r ap u t e r e an a t u r i i Pr o d u s e1 0 0%r o ma n e s t i

Cr emahi dr at ant ac uex t r ac t degal benel e pent r ut oat et i pur i l edepi el e. Cr emaes t ei mbogat i t ac u gl i c er i na, ul ei ur i mi ner al es i ul ei dec oc os250ml 19RON-c odCREM3

Cr emahi dr at ant apent r umai ni s i f at a c uex t r ac t deal oev er a Cr emaes t epent r ui ngr i j i r ez i l ni c a, of er api el i i unas pec t c at i f el at s i of ac epl ac ut al aat i nger e100ml 9RON-c odCREM2

48

Cr emahi dr at ant ac uex t r ac t demus et el pent r ut oat et i pur i l edepi el e. Cr emaes t e i mbogat i t ac ugl i c er i na, ul ei ur i mi ner al e s i ul ei dec oc os250ml 19RON-c odCREM4

Cr emahi dr at ant apent r umai ni s i f at a c uex t r ac t degal benel e100ml 9RON-c odCREM1


Tr usamachi aj10nuant e ma t es i s i d e f a t ec ua p l i c a t o r d i me n s i u n i : 1 3X8c m 27RON-codMa02

Ex c el Par i s r uj l i c hi dr ez i s t ent l at r ans f er c uv i t ami neEs i A r ez i s t apanal a24or e gr amaj : 8gr 12RON

c odEX1 c odEX2 c odEX3 c odEX4

49


P RODUS E1 0 0 %BI O Ul eideavocado50ML Est ebogatî nl eci t i nă,vi t ami nel eA,B,D,E,HşiK• Ar epr opr i et at ihi dr at ant e,emol i ent e,ant i r i d, ci cat r i zant e,ant i bact er i ene.• Est er emedi ulper f ectpent r ubat at ur i . Ul ei uldeavocadoest eobazaexcel ent apent r u t r at ar eaacneel or ,der mat i t el or ,psor i azi sul ui .• Accel er eazapr ocesuldevi ndecar eapi el i i . Est eunuldi nt r ecel emaibuneul ei ur icar e potf if ol osi t epent r uhr ani r ea,darmaial es Ul eidemi gdal edul ci ,50ML. pent r uast i mul acr est er eapar ul ui .• Benef i ci i:-Redast r al uci r eapi el i iEst er ecomandatpent r uper soanel e Ar eef ectdei nmui er epr of undasi cudi ver sepr obl emedeparsiscal p: i nt ensaapi el i icader eapar ul ui ,mat r eat a,part r at at eidecocos50gr Scadei nf l amat i i l esii r i t at i i l epr ezent epepi el e Ul sivopsi t ,f i r edeparsubt i r e,t er n, Pent r uceicar eaupi el eauscat a, -Scadepr ocesuldei mbat r ani r ealpi el i i l i psi tdest r al uci r e. aspr asaur i dat a,ul ei ulest eosol ut i ef oar t e -Ar eput er eadeanet ezir i dur i l e,daca 30RONcod BI O5 b u n a s i p o a t e f i f o l o s i t d e l a est ef ol osi ti ndel ungat c a l c a i e p a n a l a s c a l p . -Ar eef ect emi nunat ei ncazulpi el i i Pr opr i et at i : uscat esicr apat e •Foar t ehr ani t orsihi dr at ant -I nt ar est ef i r uldepar ,f acandulput er ni c •Revi t al i zant ,cal mantsipr ot ect or sist r al uci t or • U l e i p e n t r u c u t i c u l e – -Favor i zeazacr est er eapar ul ui i n mo a i e c u t i c u l e l e I nl ocui est ecr emadef at ai nspeci al •Demachi antdeochi , pent r ut enuluscat ,i nt r ucatest ef oar t e chi arsipent r ur i mel ulr ezi st ent r epedeabsor bi tdepi el e. l aapa Est er ecomandatf emei l ori nsar ci nat e • E s t e mi n u n a t l a i mp a c h e t a r i l e 30RONcod BI O4 pent r upi ci oar e ( apl i cat iocant i t at eagener oasa sipunet isoset edebumbacpest enoapt e)

.

Lot i unei mpot r i v ac ader i i par ul ui c uc hi ni na,ex t r ac tdear dei i ut e, ur z i c a,s al v i es i s unat oar e. Ex t r ac t el eac t i v edepl ant eas i gur ao ac t i uner egener at oar eas upr apar ul ui dev i t al i z at ,opr es cc ader eapar ul ui , f or t i f i c ar adac i nas i s t i mul eaz a c r es t er eal ui .I nt ens i f i c ac i r c ul at i a s angui nal ani v el ul s c al pul ui r egener andpar ul dev i t al i z at ,r edau v i t al i t at eas i s t r al uc i r eaf i r ul ui depar . Ar eef ec tant i mi c ot i c ,ant i s ept i cs i ant i s ebor ei c -200ML. PRODUSTESTATDERMATOLOGI C s i apr obatc onf or mc er t i f i c at I SO 9001s i 14001SARCs i I QNET . 34RON-c od LOT1

50

29RON-codBI O1

35


Raz at oar epent r u pi c i oar ePr of es s i onalPEDEGG -f or maer gonomi c a -135mi c r opor i di n ot el i nox i dabi l pent r upr ec i z i e us ordef ol os i ts i dec ur at at 15 RON-c odPED1 Bal s am pent r upi c i oar el eobos i t ec uar ni c a. Dat or i t ac ont i nut ul ui bogati nt i nc t ur aar ni c a, ment ol s i c amf or ,r ev i gor eaz api c i oar el e obos i t e,c al meaz adur er eas i pr oduc eo s enz at i epl ac ut a,r ac or i t oar e. Nuc ont i nepar f um,c ol or ant i s auc ons er v ant i . PRODUSTESTATDERMATOLOGI C Gr amaj :55gr(1 10ml ) 18RON-c odMEBR1

Cr emapent r uc al c ai el ec r apat e c ul anol i nas i ac i dl ac t i c . Cr emaes t eut i l aper s oanel or c uc al c ai ec r apat e,c upi el ea i ngr os at as auc umont ur i . PRODUSTESTAT DERMA M TOLOGI C 25gr(50ML) 16RON-c odMEBR2

51


Gel dedusc uex t r ac t deal ges i s ar ur i mi ner al e, PHneut r u 300ML 10RON-c odGD1 1

Gel deduspent r upi el es ens i bi l a c upr ot ei nedeor ezs i c ompl ex dev i t ami ne,PHneut r u300ML 10RON-c odGD13

Geldeduscuext r actdeceaiver de sicompl exdevi t ami ne. Ar eunef ectr evi t al i z antasupr a i nt r egul uior gani sm.750ML 21RON-codGD14

Al e ge XXL

Gel dedusc uex t r ac tde t r andaf i rs i c ompl ex dev i t ami ne, PHneut r u.300ML 10RON-c odGD10

52


Geldeduspent r ucopi i400ml ,i mbogat i tcuvi t ami naEsiPr ovi t ami na5. Menaj eaz api el ea,nuoi r i t asinuousuca 14RON codGLC01

codLUF4

Luf abai epent r ucopi i 10RON

LUF5

codGLC02

LUF6

LUF7

53


Cl est edepar f l u t u r ed i nf i mo 3x2c m 2r on-codAPN8

*di ver semodel edef l ut ur e

Pi xdecor at i vdi npl us mo d e l f l o a r e d i v e r s ec u l o r i i n a l t i me2 6c m p r e t u l s er e f e r al a1b u c 9RON-codPI X1

Setbubur uz adi nper l e set ulcont i necol i er , br at ar asii nelel ast i ce 18RON al b-cod P54CP1 r oz-codP54CP2

I nelSmi l eaj ust abi l , di ver secul or i 7RON-codi 1p27 Set2el ast i cest ea di ver secul or i 2RON-codE3 Set2agr af et r andaf i r d i ns a t e n l u n g i me5c m 5RON-codA3P51

Bent i t apent r ucopi i d i nd a n t e l a b e n t i t ae s t ee l a s t i c as i p o a t ef i f o l o s i t a a t a t d eb e b e l u s i c a t s i d ec o p i i l as c o a l a10r on al bacodA2P51 r oz -codA6P51

54

Br at ar af l oar e el ast i ca 3r on-codBCOP1

Set3br at ar i el ast i ce 5r on-cod BCOP2


Cer ceiHel l oKi t t y d i me n s i u n i 1X1c m 12r on-codC6P24

Cer ceihel l oki t t y c u l o r i d i s p o n i b i l e : n e g r u , a l b a s t r u , g a l b e n , r o s u , r o z pr et12r on-codC4P24

SetHel l oKi t t y c o n t i n e : 2e l a s t i c e 2a g r a f el u n g i me4c m 10r on-cod A1P51

SetHel l oKi t t y Co n t i n e : c o l i e rs i b r a t a r ae l a s t i c e Cu l o r i d i s p o n i b i l e : r o z , mo v , a l b a s t r u 5RON-codCOP13

SetDi sneyf or matdi n: p e n a r( 2 1X1 0 c m) , r a d i e r a , a s c u t i t o a r e , r i g l as i c r e i o n 21RON-codDI S10

I nelf l ut ur eaj ust abi l 5r on-codI FL01

Pl asa HannahMont ana d i me n s i u n i 3 5X2 7c m ma t r i a l PVC 10r on-codA5P51

Pant al oniHel l oKi t t y bumbac100% 29RON Masur idi sponi bi l e S(34ani )-l ungi me 54cm codPAH1 M (56ani )-l ungi me 59cm -codPAH2 L(78ani )-l ungi me 65cm -codPAH3

55


Pr omot i ecampani a24

Comandademi ni m 100r on( pr etdec at al og) s i pr i mes t i c adouunc r ei ondeoc hi ( c ul or i di s poni bi l e al bas t r u, r oz , aur i u, mar o, al b, negr u,v er des i r os u) Comandademi ni m 200r on( pr etdec at al og) s i pr i mes t i unpar f um l aal eger e( Ar t emi s ,Cr onus s auBel l eSaba) *l af i ec ar ec omandas epoat epr i mi un s i ngurc adou

Pr ogr am def i del i t at eGI ADAROME I nper i oada 01. 12. 2013-31. 01. 2014, l af i ec ar e10r onac hi t at i pe f ac t ur aGi adaRome(pr etf ar at r ans por ts i dupaapl i c ar ear educ er i l or) pr i mi t i 10Punc t e. La400Punc t eac umul at epr i mi t i unur s ul etdi npl usde30c m,l aal eger e La800Punc t eac umul at epr i mi t i c adouuns uper bs etdet ac amur i di ni noxde24pi es eas ez at ei nt r oc ut i edeos ebi t a. Punc t el es ec umul eaz adeal ungul c el or2l uni dec ampani e Punc t el ef ol os i t epent r uar ev endi c aunc adou,numai potf i r ef ol os i t e s auc umul at ec ual t epunc t eac umul at eul t er i or . Pr emi ul dor i tt r ebui es ol i c i t atdebenef i c i ar

Numer epr ez ent ant T el ef on Codr epr ez ent ant

Cont ac tGi adaRomeBi j ut er i i : www. gi adar ome. c om of f i c e@gi adar ome. c om DaneLI KEpef ac ebook: www. f ac ebook . c om/ Gi adaRomeBi j ut er i i s i af l apr i mul t oat enout at i l eGi adaRome!

TEL:0736.436.91 1 0763.358.302 031 1.060.921

(del uni panaj oi i nt r eor el e:9. 00-17. 00) (v i ner i del a9. 00-15. 00)

Catalog giada rome nr 24  

Catalog de bijuterii si cosmetice Giada Rome- nr 24 Editie de Craciun