Page 1

Gi ada r ome

Bi j ut er i isicosmet i ce No7(FebMAr201 1)


I NC1

I NC3

I NC2

Vi n t a g e I nel eaj ust abi l ecuCamee Di mensi uni3X2, 5cm 25RON 22RON

Br osacamee pl acat acuar gi nt sicr i st al er oz Di mensi uni3X3, 5 29RON-BRC10

Col i erCameecu cr i st al eambr a Di mensi uni6X4cm

32RON-COL11

Br osecameecucr i st al e di mensi uni2, 5X2cm

23RON

BCAM1

BCAM2

Manusiscur t edi ndant el a (el ast i ce) 22RON-cod MDN1

Col i erCameecu cr i st al egr i di mensi uni6X4cm

32RON-COL10


Cer ceicucr i st al e si t em dei nchi der ecl i ps di mensi uni3, 5X2, 4cm 22RON-codCTT6

Cer c ei pl ac at i c u ar gi nts i c r i s t al eal be

Lungi me6cm 21RON-codMM13

Cer c ei c uc r i s t al eal be Di mens i uni 2X2c m 21RONc odCN43

Cer ceicr i st al eal be pl acat icuar gi nt 15RON-CF3

Cer ceidi nper l e si nt et i cesi cr i st al eal be, pl acat icuar gi nt Lungi me 1 1cm 22RONcodCTT8

Cer ceicucr i st al eal be,pl acat i cuar gi nt .Lungi me12cm 21RON-codCCAG1


Cer ceiaur i if r unzul i t e l ungi me1 1cm 19RON-codCDF1

Cer ceiar gi ntt i bet an l ungi me5cm 25RON-CT3

Cer ceimet al i ci f r unzul i t a Lungi me10cm 14RON codCDF2

Cer ceiar gi nt i imet al i ci l ungi me7cm 16RON-codCDF3

Cer ceiaur i imet al i ci Lungi me10cm 16RON-codCDF4


c odI F2

c odI F1 I nel eaj us t abi l ec uc r i s t al CELESTI AL 17RON

15RON

I A1 I nel ef l oar eaj us t abi l e ( di mens i uni f l oar e4X4c m) Pr et15RON 12RON

I N05

I N06

I N01

Br at ar auni s exaj us t abi l a di not el i nox i dabi l 26RON 23RON-BX1

Ceaspent r uEA c uc r i s t al emar os i c ar c as a di not el i nox i dabi l Lungi mec ur ea 24c m Di mens i uni c eas:4, 5X3, 5c m 39RON-CSS1

I N02

Br at ar aar gi nt at a c uc r i s t al eal be Lungi me20+4c m Di mens i uni i ni ma:3X2, 5c m 29RON-codBI N1

codI NP1

codI NP2

I nel c uper l es i nt et i c es i mar gel ef i mo 17RON 15RON

Di amet r ui nt er i or : 1, 9c m-mas ur a19 1, 8c m-mas ur a18 1, 7c mmas ur a17

l acunghi i codU04


Sacul etdi nor ganza cui mpr i meuar gi nt i u di mensi uni14X12cm

1RON-AS1

Cer ceidi ncor alr osu Lungi me5cm 12Ron-codCC03

Cer ceidi nLapi sLazul i Lungi me5, 5cm 18RON-CN7

Br at ar ael ast i ca t ur coaz-23RON codBT1

Br at ar adi nper l eal be nat ur al e di amet r u1012mm 28RON-P09

Cer ceidi npi et r esemi pr et i oase-Pl acat icuar gi nt-10RON (l ungi me5,5cm )

CPN25

cr i st al negr u

CP21

avent ur i n

CP24

CP22

CP23

amet i st

t ur coaz

CPN26

ochide t i gr u

mi x

CP16

CP18

cor al

oni x

Br at ar iel ast i cedi npi et r esemi pr et i oase-20RON B17

agat e

B34

cr i st al st anca

B06

oni x

BP01

mi x pi et r e

B07

amet i st

B05

cuar tr oz


Br at ar af ant ezi edi npl ast i ccu i nser t i imul t i col or e di amet r u7, 5cm -l at i me2, 7cm 12RON-codBF1 BF3

BF4 BF6 Br at ar iel ast i cedi npl ast i c Lat i me 4, 5cm Pr et15RON

BF8

BH01 Br at ar if ant ezi edi npl ast i ccui nchi der e pear c.Di amet r u7, 7cm,l at i me4, 5cm 13RON

Cer ceicucr i st al ecel est i al al bast r e.Lungi me7cm 17RON-codCC04

BF7

BF5

BH02

Br at ar iel ast i cei mi t at i echi hl i mbar -l at i me3, 5cm -pr et18RON cer ceicucr i st al ecel est i algr i Lungi me7cm 18RON-CC05

Br at ar ael ast i cacupambl i ca di nor ganza 13RON-BE1

Sacul etdi nor ganza cui mpr i meuar gi nt i u di mensi uni14X12cm 1RON-AS1

Cer ceimet al i ci l ungi me6cm 14RON-CMG1


* BI JUTERI I LENUCONTI NNI CHEL/ PLUMB

Setoni xcompusdi n:

-cer cei-l ungi me5cm col i er( l ungi me55+5cm) br at ar a( l ungi me20+5cm) 55RON-codSSM1

setochidet i gr u: setl api sl azul i : -cer cei-l ungi me5cm -cer cei-l ungi me5cm col i er( l ungi me55+5cm) col i er( l ungi me55+5cm) br at ar a( l ungi me20+5cm) br at ar a( l ungi me20+5cm) 55RON-SSM2

55RON-SSM3

Ochidet i gr uest eopi at r aami nt i i .Aceast at eaj ut asat econcent r ezisiest eadeseaf ol osi t apent r u medi t at i e. . ZODI I LE:Gemeni ,Rac,Leu,Feci oar a,Capr i cor n Oni xulpr ot ej eazai mpot r i vaener gi i l ornegat i ve. ZODI I LE:Ber bec,Rac,Leu,Feci oar a,Bal ant a, Saget at or ,Capr i cor n Lapi sLazul iof er aechi l i br uspi r i t ual ,ment alsiemot i onal ZODI I LE:Taur ,Feci oar a,Bal ant a,Saget at or , Capr i cor n,Var sat or ,Pest i


Setdi ncr i st al eal be/ negr e Cont i ne: cer ceil ungi me6cm col i eraj ust abi l

45RON-codMI R2

* r ochi edi sponi bi l ape

www. shoppi ngst ar . r o


c o l i e r ed i nc r i s t a l Ce l e s t i a l 23 RON codFL4

Col i erdi ns t i c l adeMURANO s i i ns er t i i aur i t e Di mens i uni pandant i v :6X4c m

Pr et27RON-c odFL6

di mensi uni 3X4cm codFL1

Col i erdi ns t i c l adeMURANO c umodel t r i di mens i onal s i i ns er t i i aur i t e Di mens i uni pandant i v :3X4c m Pr et27RON-c odFL5

Col i erdi ns t i c l adeMURANO c umodel t r i di mens i onal s i i ns er t i i aur i t e Di mens i uni pandant i v :3X4c m Pr et27RON-c odFL7

codFL3

Set(c ol i ers i c er c ei )di nper l es i nt et i c e sicr i st al eal be Lungi mecol i er :42+9cm Lungi mecer cei4cm

42RON 39RON-c odS01


codES1

Esar f e Di mensi uni125X35cm ( 35% mat ase/65% pol i est er )

19RON

codES2

Geant a Fi or e Cul oar e:neagr a Aspect :mat / st r al uci t or Mat er i al :PVC,pol i est er Di mensi uni :39X27cm Maner:25cm Accesor i ut el ef oncu cr i st al e AT27RON

34RON-GEN2

Geant a Si enna Cul oar e:gr i Aspect :st r al uci t or Mat er i al :PVC,pol i est er Di mensi uni :30X2 37cm Maner:31cm 34RON-GEN1


Ul eihi dr at ant pent r uunghi i-18ml

Pe r f e c t Ma n i c u r e

CODU04

CHI SSA

SHI NE

si def at e U08 U07 U06 U04

c odU02

c odU01

Hi dr at eazasiasi gur a el ast i ci t at eaunghi i l or Pr evi ner uper eaunghi ei .

UL01-9RON

Lacunghi i12ml 4, 5RON 10RONcodGC1 Gelcucal ci u pent r uunghi i Dat or i t ac al c i ul ui pec ar ei l c ont i ne, i nt ar es t eunghi i l e, i mpi edi c a def or mar eas i as i gur ac r es t er ea ac es t or a-12ML M

I nt ar i t orpent r u unghi i dest i natunghi i l or f r agi l e.I nt ar est eunghi a sii iof er aunaspect uni f or m -12ml

10RONcodGU1

Ki tmani chi ur aFr ench-15RON Cont i ne: -3l ac ur i deunghi i -62benz i aut oadez i v e


Decor at i uniunghi i-36buc 5RON-codUD02

Decor at i uniunghi i56buc 6RON-codUD03

Lacunghi i15ml

5RON

Decor at i uniunghi i56buc 6RON-codUD04

OJ1

OJ2

Decor at i uniunghi idant el at e-32buc 6. 5RON-UD5


In g r i j i r es if r u mu s e t e n u ma ip e n t r ut i n e

Di spozi t i v pent r ui ngr i j i r ea pi ci oar el orcu4component e 1)-pi at r aponce 2)-r azat oar e 3)-per i eabr azi va 4)-di spozi t i vdeexf ol i er ecal cai e. Di mensi uni :17X7cm -PT2-15RON

Razat oar epent r u pi ci oar ecu2f et e Di mensi uni :17X3cm -PT3-7RON

Pi l apent r upi ci oar ecu2f et e. Di mensi uni25X5cm -PT4-5RON

Ki tpent r umachi ajf or matdi n5pi esesi supor tcuogl i ndaDi mensi uni9X5cm 9RONcodMN3

Setpi l e: 1pi l acu2f et e 1pi l acu6f et e pent r ul uci u MN5-10RON

SET2pi l e cu2 f et ece pr ot ej eaza unghi a Di mensi uni : 17X2cm MN4-6RON

Pi l apent r u l uci ucu6f et e Lungi me16cm MN2-7RON

Ki tpent r umachi aj f or matdi n5pi ese Di mensi uni13X7cm codMN8-9. 5RON

Tr usapent r u mani chi ur a f or mat adi n7pi ese +car casadi npi el e ecol ogi ca codFA29-17RON


Cr ema

Pr o d u s e BIO-p e b a z ad e p l a n t es i u l e i u r i n a t u r a l e

B I O S T A R

Bal sam Mul t i vi t ami nepent r uhi dr at ar easi r epar ar eaf i r ul uidepar 500ml 12RON-codRB08 Lapt edecur at ar eat enul ui cuul eidemi gdal e-200ml 13RON-codRB02

Cr emahi dr at ant a cu Gal benel eBi ost arpent r u f at a simai ni100ml 6. 5r on-codCREM3

S t  a  o u La v a n d e  ( n t r u E l )

Cont i ne: geldedusLavandercuef ect r el axant250ml -sapunant i bact er i al100gr -cr emader as75ml Cr emahi dr at ant a cuMuset el Bi ost arpent r uf at a simai ni100ml 6. 5r on-codCREM1

29RON-codRB05

Lot i unedecor pAnt i cel ul i t a

Cr emahi dr at ant a cuAl oe Ver aBi ost arpent r uf at a simai ni100ml 6. 5r on-codCREM2

Lot i uneant i cel ul i t ai nt egr aldi npl ant e, f ar apar abeni ,f ar apr odusepebazade pet r ol eum sicol or ant isi nt et i ci .Cont i ne apanat ur al adel avandacei mpr ospat eaza, cat i f el eazasiaj ut al ar egener ar eacel ul el or . Bogat ai nvi t ami nesiul ei ur iesent i al ede mi gdal esicocoshr anest esipr evi ne i mbat r ani r eapi el i i .Cont i neunext r act speci aldecaf eaceaj ut al adi zol var ea gr asi mi iavandun put er ni cef ectant i cel ul i t a -250ml

21RON-codRB01


Ser v et el edemac hi ant e

c uex t r ac tdec eai v er des i gal benel e -auef ec thi dr at antpent r upi el eas ens i bi l a r ev i t al i z eaz at enul c ur at ai npr of unz i me-20Buc

7RON-c odDM1

Tr us ac u6nuant edef ar d ( di mens i uni 7X7c m) Pr et9RON-c odFA16 Tr us ademac hi ajc ec ont i ne23nuant edef ar dur i s i def at e +1apl i c at or Di mens i uni20X10c m 32RON-codTR11

Ma k e u p KI T

Cul or ispeci al edei ar na Des c oper anoi l ef ar dur i i ndouanuant er ez i s t ent e s i us ordeapl i c at T er r aBr own-6gr

Tusnegr upent r u pl eoape 14ML

codTUS01

c odENG01

Fi ecar ecu. . .

99 9. Ron


Bent i t aparel ast i ca -15RON

Cl est epar Di mensi uni5X4cm 3. 5RON-AP2

Cod: al bast r a-AP3 neagr aAP4 movAP5

Cl amaparEZCombs(Gl amur et t e)cucr i st al eal be

10 RON/ buc

Cl est epar Di mensi uni8X5cm 4. 9RON-AP1

Agr af apar-4RON

OFERTASPECI ALA! ! SET2cl ameGl amur et t e al bast r esaur oz

17RON

COD: al bast r u-EZ11 r oz-EZ12 mov-EZ13 mar o-EZ14 al b-EZ16 r osu-EZ17

Di mensi uni7X5cm

AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 AP1 1

3i n1

Esar f a+t r andaf i rasor t at cui mpr i meul eopar d

22RON

ESL1 ESL2


Medal i onot el i noxi dabi l sopar l a 25RON-codBB30

Apadet oal et a CUBA100ml Unpar f um el egantdi ncat egor i a f r eshor i ent al 30RON-codPB06

Apadepar f um CUBA t r abuc-35ML ( f r eshcondi ment at )

Br at ar idi not eli noxi dabi l-23RON 20RON

B19

BB25

14RON-PB01

SetCi gar(ByRemyLat our -Par i s) -r ol lonant i per spi r antEngl i shRose(50ml ) -apadepar f um -60ml 30RON-PB02

BB21


Bi j u t e r i i p e n t r uc o p i i f a r an i c h e l

Col i erPi si cut a di nl emncupambl i ca al bast r a 10RON-codBC5

Setf ant ezi ef or matdi n cer cei br at ar ael ast i ca col i erel ast i c 12RON-BC6 codBC4

codBC2

Br at ar ael ast i cacu pambl i car ozdi nor ganza 6RON-BC1

Cer ceipent r ucopi i Lungi me2, 5cm -9RON

I nel eaj ust abi l e ModelFLOARE

codBC3

9RON

El ast i cpent r uparur sul et-2, 5RON al bast r ucodEP1 gal ben-EP3 r oz-EP5 ver deEP6 por t ocal i u-EP4

I N1 1

I N9

I N13

I N12

I N14


Gi adaRomeest eal at ur idet i nesii n 2011! ! !

I ncepeanulcuopr omot i edeosebi t a: I nper i oada15. 01-28. 02. 201 1 pent r uf i ecar ecomandade pest e100r on(pr etdecat al og)pr i mestcadouo BI JUTERI E *pr omot i aseadr eseazadoarr epr ezent ant i i l or

NUESTII NCAREPREZENTANT?? I nscr i et echi aracum sibenef i ci ezidecat al oggr at ui t ,r educer isicadour iexcl usi ve! ! ! !

Numer epr ezent ant

Cont actGi adaRomeBi j ut er i i : www. gi adar ome. com

Tel ef on Emai l

of f i ce@gi adar ome. com comanda@gi adar ome. com

TEL:0763.358.302

(del unipanavi ner ii nt r eor el e:9. 30-18. 00)

Catalog Giada nr 7  
Catalog Giada nr 7  

Catalog Giada Rome Bijuterii nr 7

Advertisement