Page 1

GOING THE EXTRA MILE

Verkiezingsprogramma Fractie Front 2014

[A] Fractie Front [S] Esplanade E209 [P] 5000 LE Tilburg [T] 013 - 46 68 780 [E] info@fractiefront.nl


studie. Tilburg University moet studenten het verkiezingsprogramma van Fractie

bewust maken van de voordelen van- en

Front 2014/2015! In dit programma staat

mogelijkheden tot zelfontplooiing en deze

welke punten Fractie Front komend jaar

persoonlijke ontwikkeling ook stimuleren.

gaat aanpakken.

Dit is niet alleen cruciaal voor de student zelf, maar ook voor de universiteit, het

Het programma is opgesteld vanuit de drie

studentenleven

pijlers die hoog in het vaandel staan bij

bovengenoemde “society”.

van

Tilburg

én

Fractie Front, namelijk Actieve Student, Internationalisering en Communicatie.

Door globalisering wordt uitwisseling van

De visie Going the extra mile die Fractie

kennis, studenten en docenten elk jaar

Front hanteert sinds haar oprichting, is bij

groter. De “society” omvat tegenwoordig

elke pijler in gedachten gebleven. Het is

de gehele wereld. Tilburg University moet

namelijk van groot belang dat de student

studenten de mogelijkheid bieden om zich

zich zoveel mogelijk ontwikkelt en net dat

te ontwikkelen tot wereldburgers.

stapje extra zet. Met onze pijlers willen wij het mogelijk maken voor studenten om het uiterste uit hun studententijd te halen.

“Understanding society” is vooral in de communicatie tussen Tilburg University en studenten erg belangrijk. De student moet

Mede met de hulp van verschillende

op de hoogte zijn van de ontwikkelingen

studentenpartijen

hebben

verkiezingsprogramma

wij

dit

op de universiteit en bewust worden

opgesteld.

Zo

gemaakt van de faciliteiten die zij biedt.

hebben de huidige fractie, oud-leden van Fractie

Front

en

de

lijstduwers

bijgedragen, maar ook is veel input geleverd tijdens de Algemene Studenten Vergadering en de International Meeting. Door de bijdrage van deze studenten heeft Fractie

Front

een

breed

programma

kunnen realiseren.

Fractie Front wil dat studenten zich meer betrokken

voelen

waardoor

het

aantrekkelijker

bij

de

voor

wordt

om

universiteit, studenten naar

de

universiteit te komen. Dit bevordert het sociale aspect van studeren en biedt studenten de mogelijkheid kennis uit te wisselen. Beleving van de student is

De drie pijlers zijn, zoals eerder genoemd,

daarom dit jaar een aandachtspunt in ons

Actieve Student, Internationalisering en

verkiezingsprogramma.

Communicatie. Deze pijlers sluiten goed aan bij het motto van Tilburg University: “Understanding Society”.

en standpunten? Ga dan met ons the

Fractie Front maakt zich al jaren hard voor de ontwikkeling van de student naast zijn

Voel jij je aangesproken door onze visie extra mile en stem tussen 14 en 17 april 2014 op Fractie Front!

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

1


2

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


DE ACTIEVE STUDENT

Videocolleges zorgen voor meer flexibiliteit

Going the extra mile, meer dan alleen

tijdens het studeren.

studeren. Door actief te zijn naast je studie, creëer je niet alleen kansen voor

Afschaffing verplichte colleges

jezelf maar ook voor je omgeving.

Fractie Front vindt dat de verantwoordelijkheid voor het volgen van

Word actief Tilburg

colleges bij de student moet liggen in

Fractie Front zal ook dit jaar deze

plaats van bij de docent. Op het moment

commissie ondersteunen in haar

worden veel verplichte (werk)colleges als

bewustwordingscampagne. Deze

‘tijdverspilling’ en niet als goede

campagne informeert studenten over de

weerspiegeling van de stof gezien.

voordelen en mogelijkheden tot actief Promotie van studentenwerkplekken

worden naast je studie.

Veel studenten zijn niet op de hoogte van Integratie ‘actief zijn naast je studie’ in

bepaalde werkplekken op de campus. De

informatievoorziening universiteit

universiteit moet deze werkplekken

De universiteit moet studenten meer

promoten en zichtbaarder maken.

bewust maken van de voordelen van en de mogelijkheden tot actief worden naast

Geen verdere verhoging en aanvullende

je studie.

eisen Bindend Studie Advies Fractie Front is tegen de invoering van

Introduceren meerdaags proefstuderen

een BSA in het tweede en derde jaar van

Door toekomstige studenten tijdens het

de bachelor. Daarnaast is de fractie ook

proefstuderen ook ’s avonds mee te laten

negatief over verdere aanvullende eisen

lopen bij verenigingen krijgen zij een beter

van het BSA, zoals de invoering van een

beeld van Tilburg als studentenstad.

struikelvak.

Verbeteren trainen van soft-skills

Mogelijkheid voor iedere student om een

Door soft-skills (zoals presenteren,

vak te kunnen volgen

onderhandelen en samenwerken) meer op

Studenten moeten vakken buiten, maar

te nemen in de opleiding zijn studenten

sowieso binnen het curriculum, zonder

beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

hinder kunnen volgen.

Realiseren van videocolleges

INTERNATIONALISERING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

3


Understanding society is gericht op het

Tilburg University moet internationale

globale perspectief van de universiteit.

studenten een beter overzicht geven van

Tilburg University moet haar studenten

alle huisvestingsmogelijkheden. In dit

zoveel mogelijk internationaal laten

overzicht moeten ook de particuliere

oriĂŤnteren.

mogelijkheid van een kamer huren in Tilburg opgenomen worden.

Verbeteren ondersteuning in Engelse taalvaardigheid

Verbeteren begeleiding van internationale

Fractie Front wil de drempel tot het kiezen

studenten naar arbeidsmarkt

voor Engelstalige opleidingen lager

Tilburg University moet internationale

maken.

studenten beter begeleiden in het vinden van een plek in de Nederlandse

Verbeteren taalvaardigheid docenten

arbeidsmarkt. Zo wordt de investering van

Het is van belang dat het Engels van

de universiteit in de student beter benut.

docenten op niveau is. De universiteit moet dit niveau toetsen en controleren.

COMMUNICATIE De universiteit moet studenten beter

Vergroten aantal plekken en verbeteren

informeren over en meer betrekken in haar

doorstroom in niveaus bij talencursussen

besluitvorming.

De universiteit moet zorgen voor voldoende plekken bij taalcursussen. Ook

Verbeteren studieadvies

wil Fractie Front studenten de

Fractie Front pleit voor een adequaat

mogelijkheid bieden om opvolgende

studieadvies en betere communicatie van

cursussen van een taal te volgen buiten

de studieadviseurs- en begeleiders naar

de twee taalvouchers.

de studenten.

Verbeteren voorlichting exchange

Verbetering overzicht cursusaanbod

De universiteit moet de studenten beter

De universiteit moet studenten bewuster

informeren over de mogelijkheden en

maken van het aanbod van workshops die

eisen rondom een exchange. Daarnaast

er op de universiteit gegeven worden. Dit

hamert Fractie Front erop dat het mogelijk

kan gedaan worden door een duidelijk

moet zijn om op exchange te gaan zonder

overzicht in de studiegids op Blackboard

studievertraging op te lopen.

te plaatsen.

Verbeteren informatievoorziening huisvesting voor internationale studenten

Ontwikkeling instructiefilmpjes Blackboard, COMAP en zoeken naar literatuur

4

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


Om het gebruik van Blackboard en

Fractie Front vindt het belangrijk dat de

COMAP soepeler te laten verlopen, zal er

regels omtrent de nakijktermijnen worden

een instructiefilmpje voor deze

nageleefd. Ook vindt de fractie dat

programma’s op de site geplaats worden.

studenten de mogelijkheid moeten krijgen

Ook zal er een instructiefilmpje worden

om alle schriftelijke tentamens in te zien.

ontwikkeld, waarin er uitleg wordt gegeven

Front wil een vragenbank en meldpunt

over het zoeken van literatuur.

opstellen om meer duidelijkheid en controle te creëren rondom de

Verbetering website

vastgestelde regels.

Het is van belang dat studenten en medewerkers makkelijk kunnen vinden

BELEVING STUDENT

wat zij zoeken op de website.

Het is belangrijk dat studenten zich thuis voelen op Tilburg University.

Bewustwording inschrijving tentamens De universiteit moet ervoor zorgen dat

Meer horecagelegenheden

studenten zich bewuster zijn van het feit

Vooral in de zomer is er behoefte aan een

dat zij zich moeten inschrijven voor een

extra horecagelegenheid. Een extra

tentamen.

horecagelegenheid zorgt ervoor dat meer studenten op de universiteit kunnen blijven

Vrijgeven van voorbeeldtentamens en

hangen na hun colleges.

antwoordmodellen Fractie Front wil dat de regels omtrent het

Luxe koffie-automaat in elk

beschikbaar stellen van voorbeeld vragen

universiteitsgebouw

beter worden nageleefd. Daarnaast wil

Omdat de luxe koffie corner in de bieb

Fractie Front dat docenten verplichten

goed ontvangen is, wil Fractie Front luxe

antwoordmodellen voor opdrachten en

koffieautomaten ook in andere gebouwen

tentamens beschikbaar te stellen.

zetten.

Transparantie van besluitvorming

Ruime openingstijdens bibliotheek

Informatie over de besluitvorming van de

Fractie Front wil dat de

universiteit moet meer transparant worden

universiteitsbibliotheek ook in het weekend

gemaakt, zodat geïnteresseerde

vanaf 08:00 uur geopend is.

studenten zich makkelijker kunnen verdiepen in het besluitvormingsproces van de universiteit. Naleven onderwijs- en examenregelingen

Verruiming openingstijdens en verbeteren kwaliteit maaltijden Mensa VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

5


Front wil dat de Mensa ook in het weekend open gaat. Daarnaast zal de prijs-kwaliteitverhouding van het eten verbeterd moeten worden. Buitenwerkplekken realiseren Om studenten de mogelijkheid te bieden om buiten te studeren, wil Fractie Front buitenwerkplekken realiseren. Studentencafé op de campus Fractie Front wil meer betrokkenheid van de student bij de campus creëren door middel van het realiseren van een campuscafé. Loungecorners in verschillende gebouwen Loungecorners zullen positief bedragen aan de sfeer op de campus.

6

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


Going the extra mile, méér doen dan

de voordelen van en de mogelijkheden tot

alleen maar studeren. De actieve student

actief worden naast je studie. De komende

is

tijd zal Word Actief Tilburg zich hiervoor

naast

zijn

BEREIKT

studie ook actief in

blijven inzetten en haar campagne blijven

Minder strenge eisen op de verscherping van de Excellence Scholarships

het

studentenleven. Fractie Front wil

uitbreiden.

INTEGRATIE “ACTIEF ZIJN NAAST

zich ook dit jaar hard maken voor de actieve student. De belangrijkste

drijfveer

hiervoor

is

JE STUDIE” IN INFORMATIEVOORZIENING UNIVERSITEIT

persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen de actieve student zelf heeft baat bij wat hij

Fractie Front is van mening dat ook de

doet, hij creëert ook kansen voor zijn

universiteit studenten meer bewust moet

omgeving. Fractie Front is van mening dat

maken van de voordelen van en de

zowel

BEREIKT In het Strategisch Plan: aandacht voor studentenorganisaties

de

mogelijkheden tot actief worden naast je

universiteit als de

studie. Veel studenten zijn niet op de

studenten

zich

hoogte van wat actief zijn hen, zowel op

hiervan

bewust

persoonlijk als sociaal vlak, te bieden

moeten

zijn.

heeft.

Actief zijn moet niet alleen gestimuleerd worden, er moet

Tilburg University profileert zich met de

ook rekening mee worden gehouden dat

kernboodschap “Understanding Society”.

de student ruimte en flexibiliteit nodig

Het integreren van ‘“actief zijn” in de

heeft.

informatievoorziening van de universiteit biedt op dit vlak vele mogelijkheden.

WORD ACTIEF TILBURG

Wanneer Tilburg University met deze

Afgelopen jaar is Word Actief Tilburg (een

insteek de komende jaren verder wil

initiatief van TiGeAk, SOTS en Fractie

groeien in zowel kwantiteit als kwaliteit, is

Front) uitgegroeid tot

aandacht voor de actieve student cruciaal.

een

BEREIKT

universiteitsbreed

INTRODUCEREN MEERDAAGS

Word Actief Tilburg

begrip. Word Actief Tilburg

is

verantwoordelijk

PROEFSTUDEREN voor

een

duidelijke bewustwordingscampagne over

Fractie

Front

proefstuderen!

pleit

voor

Wanneer

meerdaags toekomstige

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

7


studenten overdag meelopen met de

hier speciaal op gericht zijn. Het betrekken

colleges en ‘s avonds de verenigingen

van experts is een goede manier om de

bezoeken krijgen zij een beter beeld van

kwaliteit van deze vakken te waarborgen.

Tilburg als studentenstad en kunnen deze

Elke

studenten hier van te voren al beter op

ongeacht van welke faculteit, moet de

inspelen.

kans krijgen om zich op deze manier voor

Dit

levert

gemotiveerde

studenten op. Studenten zijn namelijk

student

aan

Tilburg

University,

te bereiden op zijn verdere loopbaan.

beter geïnformeerd over de studie en dit verhoogt de kans dat de student de juiste

REALISEREN VAN

keus maakt en minder studievertraging

VIDEOCOLLEGES

oploopt. Fractie

je

als

voor

het

videocolleges. Flexibiliteit wordt hierdoor

SOFT-SKILLS je

pleit

universiteitsbreed realiseren van meer

VERBETEREN TRAINEN VAN Wanneer

Front

vergroot: niet alleen de student die naast

student

wilt

zijn studie actief is heeft hier baat bij, ook

voorbereiden op de arbeidsmarkt, zal je je

studenten

niet alleen bezig moeten houden met de

hebben krijgen hierdoor de kans om

theoretische inhoud van je studie. Soft-

alsnog de colleges te volgen. Bovendien

skills (zoals presenteren, onderhandelen

heeft elke student de mogelijkheid om

en samenwerken) zijn noodzakelijk, en

voor het tentamen nogmaals “het grotere

dragen ook – wanneer ze goed getraind

verhaal” rondom de leerstof aan te horen,

worden en op een strategische manier

omdat dit altijd online beschikbaar is. Tot

ingezet – bij aan een sterke profilering van

slot worden ook de docenten gestimuleerd

de student. De universiteit biedt trainingen

om kritischer naar de inhoud van hun

en cursussen aan om deze soft-skills te

colleges te kijken, wat de efficiëntie en

verbeteren en ook (studie)verenigingen

kwaliteit van de colleges zal vergroten.

die

overlappende

colleges

organiseren activiteiten waar studenten aan kunnen deelnemen. Fractie Front is

AFSCHAFFING VERPLICHTE

echter van mening dat de universiteit hier

COLLEGES

meer in kan betekenen voor de student.

Fractie Front is tegen verschoolsing van De

universiteit

moet

haar

studenten

klaarstomen voor het moment waarop ze afgestudeerd zijn en aan het werk gaan. Het trainen van soft-skills moet daarom worden opgenomen in de opleidingen, soft-skills moeten worden geïntegreerd in vakken of er moeten vakken komen die 8

de universiteit. Docenten willen graag dat studenten

naar

colleges

komen

en

proberen door het verplicht stellen van colleges

naar

een

hoger

slagingspercentage te streven. Veel coll eges, voornamelijk werkcolleges, die nu verplicht

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

zijn,

worden

door

meerdere


studenten gezien als “tijdverspilling” en

GEEN VERDERE VERHOGING EN

geen goede weerspiegeling van de stof.

AANVULLENDE EISEN BINDEND

De

verantwoordelijkheid

werkcollege te volgen moet liggen

dan

ook

bij

de

student in plaats van bij de docent.

om

een

BEREIKT

In de voorgaande jaren is het Bindend

In strategisch plan: geen verdere verplichting en verschoolsing

Studie Advies (BSA) verhoogd van 36 ECTS naar 42 ECTS. In het huidige Strategisch Plan staat dat het BSA op den duur naar 48 ECTS gaat. Fractie Front is

Fractie Front wil daarom

dat

STUDIE ADVIES

werkcolleges

niet

meer

hier vooralsnog op tegen.

verplicht worden gesteld.

PROMOTIE VAN

moet in de komende jaren toenemen. Fractie Front is hier al hard mee bezig,

Extra werkplekken, speciaal voor masterthesisstudenten Stata en andere software ook in de universiteitsbibliotheek

maar voordat deze werkplekken gerealiseerd zijn, de

hiernaar groter

vraag steeds worden.

Veel studenten van bepaalde werkplekken

Wetenschap heeft

geopperd

een

proef te doen met het BSA door dit ook in te voeren in het tweede en derde jaar van tegen en wil niet dat de student in zijn verdere studie gehinderd wordt door het BSA, de student moet zich juist kunnen ontwikkelen buiten de studie. Verder heeft het College van Bestuur een voorstel ingediend over aanvullende eisen van op het BSA, die per faculteit kunnen

zijn niet op de hoogte

Voorlopig geen aanvullende, inhoudelijke eisen in het BSA

de bachelor. Fractie Front is hier fel op

nieuwe

zal

Onderwijs, Cultuur (OCW)

Het aantal werkplekken op de campus

300 werkplekken in hartje Tilburg, in samenwerking met Studentenraad Tilburg en Soul Cafe. Met gratis WiFi, voldoende stroomaansluitingen , goede koffie, lunch en avondeten om onbezorgd te studeren.

BEREIKT

en

STUDENTENWERKPLEKKEN

BEREIKT

Het ministerie van

op

de campus en in de stad.

worden vastgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan het verplichten van de student van het behalen van bepaalde vakken om zijn BSA te halen. Fractie Front ziet dit vooralsnog als een slechte maatregel en is hierop tegen. Een bepaald struikelvak mag geen doorslag geven in het niet-behalen

Om beter aan de vraag naar studenten-

van het BSA.

werkplekken te kunnen voldoen, moet de universiteit zich daarom meer richten op de promotie en zichtbaarheid van deze plekken onder de studenten.

MOGELIJKHEID VOOR IEDERE STUDENT OM EEN VAK TE KUNNEN VOLGEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

9


In het curriculum van de bachelor hebben studenten veel vakken die verplicht zijn. Deze vakken moeten zonder probleem gevolgd kunnen worden, echter treden hier

soms

belemmeringen

bij

op.

Studenten moeten zich nu bij bepaalde vakken binnen een aantal faculteiten, onder andere TSB, precies bij de opening van een nieuw (werk)college inschrijven. Het kan zijn dat het vak anders vol zit en je het vak pas verderop in de bachelor kan volgen. Fractie Front pleit ervoor dat studenten vakken buiten, maar sowieso binnen het curriculum, zonder hinder kunnen volgen en dat dit soort gevallen in de toekomst niet meer aan de orde zijn.

10

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


Internationalisering is een begrip dat niet

schrijven en lezen als bij het spreken.

meer

Tilburg

Daarom wil Fractie Front dat eerstejaars

University en het belang hiervan wordt

studenten als onderdeel van een vak een

alleen maar groter. De universiteit moet

indicatiestelling krijgen van hun niveau

hier goed op inspelen, door middel van de

Engels, en om daarop volgend een advies

uitwisseling van kennis, studenten en

te krijgen over eventuele verbeterpunten.

docenten tussen Tilburg University en

Op

andere universiteiten over de hele wereld.

studenten bewust van hun niveau Engels:

Understanding society betekent niet meer

enerzijds krijgen zij bij een positieve

alleen de Nederlandse maatschappij: de

uitslag

society moet in een globaal perspectief

competenties om Engelstalige vakken te

worden bekeken. De internationalisering is

volgen, anderzijds wordt de drempel om

duidelijk te zien in de toenemende mate

aan de verbeterpunten te werken (door

van het gebruik van de Engelse taal, maar

middel van bijvoorbeeld een talencursus)

ook in het toenemend aantal exchange-

lager.

weg

te

studenten

denken

dat

uitgewisseld.

elk

is

bij

semester

Internationale

deze

manier

meer

worden

eerstejaars

vertrouwen

in

hun

wordt

oriëntatie

speelt ook in het bedrijfsleven een steeds grotere rol. Daarom is het belangrijk dat Tilburg University haar studenten zoveel mogelijk internationaal laat oriënteren.

VERBETEREN ENGELSE TAALVAARDIGHEID DOCENTEN Tilburg University kent een veelvoud aan studies en vakken die in het Engels gedoceerd worden. Helaas is gebleken dat in bepaalde gevallen het niveau Engels

VERBETEREN ONDERSTEUNING

van de docent ontoereikend is, waardoor

STUDENTEN IN ENGELSE

zowel

studies

vallen

voor

veel

studenten bij voorbaat af bij het maken van hun studiekeuze, doordat de drempel om alles in het Engels te moeten doen groot

is.

Toch

zijn

Nederlandstalige Engelstalige

vakken

er

ook

binnen

opleidingen

veel

te

vinden.

nationale

als

internationale

studenten hier hinder aan ondervinden.

TAALVAARDIGHEID Engelstalige

de

Veel

studenten blijken moeite te hebben met het niveau van het Engels, zowel bij het

Het Engels van docenten is een aantal jaar

geleden

opgenomen

in

de

zogenoemde Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) voor de Engelstalige studies. Het BKO-kwalificatietraject houdt in dat het Engels van docenten getoetst wordt en dat zij het traject pas succesvol afronden wanneer hun Engels op een acceptabel niveau is. Aangezien het nog te vaak voorkomt dat er ontevredenheid ontstaat

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

11


over het Engels van docenten, is deze

dat, wanneer er aan een taalcursus

BKO blijkbaar niet voldoende om de

begonnen

kwaliteit van het Engels te toetsen. Fractie

cursussen gevolgd kunnen worden zonder

Front is daarom van mening dat het

meer vouchers in te hoeven zetten. Dit

Engels

doorstroomeffect

van

aanvullende

docenten manier

op

nog

getoetst

een

wordt,

alle

zorgt

opvolgende

ervoor

dat

en/of

studenten niet enkel de basis van een taal

gecontroleerd moet gaan worden door de

leren, maar zich hier ook verder in kunnen

universiteit. Het Engels van docenten

ontwikkelen.

moet hierna ook met regelmaat opnieuw worden getoetst om te garanderen dat de

VERBETEREN VOORLICHTING

kwaliteit van het onderwijs in het Engels gewaarborgd blijft.

EXCHANGE Een exchange-semester is voor studenten een kans om internationale ervaring op te

VERGROTEN AANTAL PLEKKEN

doen. Niet alleen het studeren in het

EN VERBETEREN DOORSTROOM

buitenland, maar ook het sociale aspect

IN NIVEAU BIJ TALENCURSUS

vormt een belangrijke bijdrage aan de

Op dit moment zijn er te weinig plekken bij

ontwikkeling van een student. Bedrijven

talencursussen zoals Chinees, Engels,

vragen steeds meer naar internationale

Nederlands

Veel

ervaring van afgestudeerden. Het is dus

partneruniversiteiten waar studenten op

van groot belang dat Tilburg University

exchange gaan eisen een bepaald niveau

exchange stimuleert.

en

Spaans.

van de taal die gesproken wordt in het land van bestemming. Tilburg University

Fractie Front vindt dat elke student de

heeft de plicht om studenten hierin te

mogelijkheid

moet

faciliteren. Naast deze urgente doelgroep

exchange

te

is het voor studenten die vrijwillig een

studievertraging op te lopen. Fractie Front

talencursus willen volgen, ook vaak niet

hamert hier al jaren op en de universiteit

mogelijk om zich op tijd in te schrijven.

heeft

Fractie Front wil dat het voor elke student

Strategisch

mogelijk is om deze cursussen te volgen,

“mobility window”.

dit

nu

hebben

om

kunnen,

overgenomen

Plan

onder

de

op

zonder

in

haar

noemer

door op meer momenten en in meerdere klassen

deze

talencursussen

aan

te

Verder zou er in de overgangsfase tot de

bieden. Momenteel krijgen alle studenten

implementatie

twee vouchers om deze cursussen te

regeling

volgen en als je deze hebt gebruikt moet

worden verschaft aan alle eerstejaars

je voor extra cursussen veel geld betalen.

studenten van Tilburg University. Via dit

Fractie Front wil dat het mogelijk wordt

pakket moet informatie worden verstrekt

12

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

een

van

bovengenoemde

informatiepakket

moeten


over wat een exchange inhoudt en wat er

woonmogelijkheid gegeven. Internationale

nodig is voor de student om op exchange

studenten

te gaan, zonder studievertraging op te

gemiddelde

lopen. Er moet dus duidelijk vermeld

waardoor zij veelal akkoord gaan met één

worden welke vakken er bijvoorbeeld al in

van deze twee mogelijkheden. Helaas

het tweede jaar gevolgd zouden moeten

blijkt onder andere Talent Square erg duur

worden, om in het derde studiejaar op

voor internationale studenten, omdat zij

exchange te kunnen zonder vertraging.

geen of alleen in bepaalde gevallen

hebben

geen

kennis

kamerprijzen

in

over

Tilburg,

huursubsidie krijgen. Fractie Front pleit er Daarnaast

is

het

belangrijk

dat

de

daarom voor dat Tilburg University een

informatievoorziening over de eisen van

completer

overzicht

schept

de universiteiten in het buitenland wordt

huisvestingsmogelijkheden

aangescherpt. Vaak is het voor studenten

internationale studenten.

voor

de voor

niet duidelijk dat wanneer zij naar een bepaalde

een

Verder moet het informatiepakket dat

bepaald niveau van Engels nodig hebben.

verschaft wordt, worden uitgebreid met de

Ook moet duidelijker worden aangegeven

particuliere mogelijkheid van een kamer

in

de

huren in Tilburg. Tilburg University moet

universiteit worden gedoceerd. Het komt

aangeven hoe internationale studenten

namelijk regelmatig voor dat studenten

zelf

naar een Spaanstalig land op exchange

aangeven dat dit erg gebruikelijk is onder

gaan en pas later ontdekken dat de

de Nederlandse studenten.

welke

universiteit

taal

de

gaan,

ze

cursussen

op

een

kamer

kunnen

zoeken

en

cursussen ook in het Spaans zijn.

VERBETEREN BEGELEIDING VAN VERBETEREN

INTERNATIONALIE STUDENTEN

INFORMATIEVOORZIENING

NAAR ARBEIDSMARKT

HUISVESTING VOOR

Tilburg

University

wil

graag

een

INTERNATIONALE STUDENTEN

internationale en maatschappij-bewuste

Momenteel volgen er ongeveer 1.250

universiteit zijn, wat betekent dat het

studenten1

opleiden van internationale studenten erg

internationale

een

voltijd

bachelor of master aan Tilburg University.

belangrijk

is.

Het

Voordat zij naar Tilburg komen krijgen zij

investeren

in

internationale

van

een

houdt ook in dat zij, zodra zij zijn

in

afgestudeerd, een plek vinden op de

Tilburg. Onder andere de Verberneflats en

Nederlandse arbeidsmarkt. Helaas krijgen

Talent

internationale studenten hier nu weinig

Tilburg

informatiepakket

1

University over

Square

huisvesting worden

als

principe

van

het

studenten

ondersteuning in van Tilburg University. http://www.tilburguniversity.edu/about.htm VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

13


Fractie Front is van mening dat de universiteit ook na het afstuderen van deze studenten haar verantwoordelijkheid moet nemen. Dit betekent dat het bestaan van het Career Center meer gepromoot moet

worden

onder

internationale

studenten. Vanuit het Career Center moet meer

nadruk

worden

gelegd

op

de

toekomstige carrière van internationale studenten, zodat zij zich bewust worden van hun mogelijkheden om een baan te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

14

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


Hoe kan een student weet hebben van wat

workshops die zij aanbiedt buiten de

er zich afspeelt binnen een universiteits- of

opleidingen, zoals een sollicitatietraining.

faculteitsraad?

Door

gemaakte

Dat

kan

besluiten

als

over

een

duidelijk

overzicht

in

de

wordt

persoonlijke studiegids op Blackboard te

gecommuniceerd en de informatie voor

zetten, hebben studenten een goed beeld

iedereen beschikbaar is. Het is namelijk

van alle cursussen die op de universiteit

voor de gemiddelde student een raadsel

worden gegeven. Een mogelijkheid voor

waar

extra toevoeging is dat de workshops

de

openlijk

de

universiteitsraad

en

faculteitsraden het over hebben. Ook als

aangeboden

door

men informatie wil opzoeken over zaken

studieverenigingen

in- en rondom de universiteit, is het niet

vertegenwoordigd.

studentenhier

en

ook

zijn

duidelijk waar men deze informatie kan vinden. Weten waar je aan toe bent, dat is

ONTWIKKELING

waar Fractie Front voor gaat zorgen!

INSTRUCTIEFILMPJES BLACKBOARD, COMAP EN

VERBETEREN STUDIEADVIES De kwaliteit van het huidige studieadvies dat

door

de

studieadviseurs-

en

begeleiders zowel binnen de faculteiten als

universiteitsbreed

gegeven

wordt,

moet verbeterd worden. Goed advies is cruciaal voor onder andere de kwaliteit en inrichting van de loopbaan van een student. Fractie Front pleit voor een adequaat

studieadvies

en

betere

communicatie van de studieadviseurs- en begeleiders naar de studenten.

ZOEKEN NAAR LITERATUUR Veel studenten hebben in het begin van hun universitaire loopbaan moeite met het gebruik

van

Gedurende

Blackboard hun

en

hele

COMAP.

universitaire

loopbaan maken studenten gebruik van deze pagina’s en daarom is het van belang

dat

nieuwe

studenten

hier

vertrouwd mee raken. Fractie Front wil daarom

dat

de

verantwoordelijkheid

universiteit neemt

in

haar het

ontwikkelen van instructiefilmpjes, waarin de standaardhandelingen op Blackboard

VERBETEREN OVERZICHT

en COMAP (zoals het inschrijven voor

CURSUSAANBOD EN

vakken en tentamens) duidelijk worden

WORKSHOPS

uitgelegd. Daarnaast pleit Fractie Front

Fractie Front is van mening dat de universiteit

studenten

bewuster

moet

maken van het aanbod van cursussen en

ook voor een instructiefilmpje waarin er uitleg wordt gegeven in het zoeken naar literatuur.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

15


te voorzien. De vraagstelling van deze voorbeeldvragen

VERBETERING WEBSITE De website van Tilburg University wordt vaak

gezien

onduidelijk.

als

onoverzichtelijk

en

Fractie Front vindt dat de

website van Tilburg University helder, simpel en duidelijk moet zijn en is van mening dat de universiteit haar website moet verbeteren. Aankomende studenten, huidige

studenten

en

medewerkers

moeten beter kunnen vinden wat zij zoeken op de website.

TENTAMENS

administratiekosten als hij zich niet op tijd heeft ingeschreven voor een tentamen en

afspiegeling te zijn van de vraagstelling in het tentamen.

Daarnaast pleit Fractie Front ervoor dat antwoordmodellen

van

opdrachten

en

tentamens beschikbaar worden gesteld. Docenten

moeten

via

deze

antwoordmodellen kunnen beredeneren waarom zij een bepaald cijfer hebben toegekend. Dit zorgt niet alleen voor meer geeft de studenten ook de mogelijkheid om te leren van hun fouten. Doordat verbeterpunten van hun werk, weten zij waar ze op moeten letten in hun verdere studie.

hier toch aan wil deelnemen. Fractie Front de

duidelijke

studenten op de hoogte zijn van de

Momenteel krijgt een student €25,- aan

dat

een

controle bij het toekennen van cijfers, het

BEWUSTWORDING INSCHRIJVING

vindt

dient

universiteit

TRANSPARANTIE VAN

haar

verantwoordelijkheid moet nemen in het

BESLUITVORMING

ontwikkelen van een manier om studenten

In de praktijk krijgt de student weinig mee

meer bewust te maken van het feit dat zij

over

zich (nog) moeten inschrijven voor een

universiteitsraad of faculteitsraden. Fractie

tentamen.

Front bereikt nu al veel studenten via de

Dit

kan

bijvoorbeeld

door

de

besluitvorming

middel van pop-ups bij inschrijving voor

‘Pleekrant’, die sinds

het

maart in de wc’s

vak.

van

VRIJGEVEN VAN

binnen

de

BEREIKT Groter bereik van studenten door middel van de Pleekrant

de

universiteitsbibliot heek hangt, maar

VOORBEELDTENTAMENS EN

alsnog wordt uitgebreidere informatie niet

ANTWOORDMODELLEN

verschaft. De stukken en de notulen van de

raadsvergaderingen

zijn

enkel

te

Fractie Front wil dat de regels omtrent het

vinden via een link, die in de praktijk alleen

beschikbaar stellen van voorbeeldvragen

op aanvraag te verkrijgen is. Fractie Front

beter worden nageleefd. Docenten zijn

wil

verplicht studenten van voorbeeldvragen

verantwoordelijkheid

16

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

dat

Tilburg neemt

University in

het


transparant maken van besluitvorming op

in de OER, wil Fractie Front zich er hard

de universiteit. Deze informatie moet meer

voor

openbaar

daadwerkelijk nageleefd worden.

worden

gemaakt,

op

deze

maken

dat

deze

regels

ook

manier kunnen geĂŻnteresseerde studenten zich

makkelijker

verdiepen

in

het

besluitvormingsproces van de universiteit.

Vragenbank en meldpunt Veel studenten weten niet dat zij worden beschermd door de OER en als ze hier wel mee bekend zijn weten ze vaak niet

NALEVEN ONDERWIJS- EN

wat het precies inhoudt. Fractie Front pleit

EXAMENREGELINGEN

voor een vragenbank met daarin de meest

Naleving nakijktermijn Fractie Front vindt het belangrijk dat regels worden nageleefd, zo ook de Onderwijsen

Examenregelingen

(OER)

van

de

verschillende faculteiten. Te vaak gebeurt het dat een student een opdracht of tentamen maakt en het vervolgens te lang duurt tot hij of zij het resultaat terugkrijgt. De regels hierover zijn vastgesteld in de OER en zijn per faculteit terug te vinden in de bijlage.

gestelde vragen met betrekking tot de regels omtrent tentaminering. Op deze manier is het snel duidelijk voor studenten wanneer zij in hun recht staan als zij denken dat regels niet worden nageleefd.

Natuurlijk

is

het

belangrijk

dat

er

vervolgens ook iets gebeurt met de overtredingen.

Om

bovenstaande

verschijnselen aan te pakken, pleit Fractie Front voor een meldpunt. Hier kan iedere student een melding maken wanneer

Feedback over cijfers In iedere OER staat vastgesteld dat iedere student de mogelijkheid moet krijgen zijn of haar schriftelijk tentamen in te zien. Op deze manier kan de student kennis nemen

bovenstaande

regels

niet

worden

nageleefd. Wanneer de regels worden overtreden,

moeten

de

afgesproken

sancties worden nageleefd.

van de vragen en opdrachten van het tentamen en ook van de normen aan de hand waarvan het cijfer is bepaald. In de bijlage is elke omschrijving van deze regel per faculteit te vinden. Fractie Front heeft vernomen dat studenten vaak niet horen op basis van welke normen zij getoetst zijn.

Het

is

belangrijk

dat

het

aan

studenten kenbaar wordt gemaakt dat zij hun tentamen kunnen inzien en zo kunnen bespreken aan welke normen wel en niet zijn voldaan. Aangezien dit is vastgesteld VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

17


BEREIKT

Tilburg University is uniek in Nederland met haar compacte campus en een groot ervoor

dat

onze

universiteitscampus nooit verlaten is en

de universiteits-

Espressocorner in het Study Café op de eerste verdieping van de bibliotheek

bos om de hoek. Deze eigenschappen zorgen

van

bibliotheek. Deze is

erg

goed

ontvangen bij de

studenten hier grote hoeveelheden tijd

studenten

en

doorbrengen. Het is daarom belangrijk dat

daarom wil Fractie Front dat er een luxe

de student zich thuis voelt op de campus.

koffie-automaat in elk gebouw van de

De campus moet uitnodigend zijn. Fractie

universiteit wordt geplaatst.

Front wil ervoor zorgen dat de student meer verbonden raakt met de campus en

RUIME OPENINGSTIJDEN

dat de student meer gemotiveerd is om op

BIBLIOTHEEK

de campus aanwezig te zijn.

In tentamenperiodes moet de student zo

MEER HORECAGELEGENHEDEN

goed

mogelijk

worden

Fractie

Front

Grandcafé Esplanade is het enige café dat

daarom

dat

de Tilburgse campus rijk is, maar biedt

universiteitsbiblioth

vaak te weinig plek voor studenten die na

eek

hun college nog even een drankje willen

periodes ook in het weekend vanaf 8:00

drinken.

uur geopend moet zijn.

Dit

probleem

kan

worden

in

vindt

gefaciliteerd.

de deze

BEREIKT Verruimde openingstijden bibliotheek

opgelost door het uitbreiden van het terras. Bovendien moeten studenten ook

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN

na hun colleges nog wat langer kunnen blijven

zitten,

zodoende

moeten

EN VERBETEREN KWALITEIT

de

openingstijden dan ook verruimd worden.

MAALTIJDEN MENSA

In de zomer is de capaciteit vooral een

Studenten moeten de mogelijkheid krijgen

groot probleem en Fractie Front is daarom

om ook in het weekend gebruik te maken

voor een extra horecagelegenheid op de

van de Mensa. Verder zien wij ruimte voor

campus.

verbetering

in

de

kwaliteit

van

de

maaltijden die hier aangeboden worden.

LUXE KOFFIE-AUTOMAAT IN ELK UNIVERSITEITSGEBOUW

De prijs-kwaliteitverhouding moet hierin voorop staan.

In 2013 heeft Fractie Front gezorgd voor een luxe koffie-automaat in de koffiecorner 18

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


BUITENWERKPLEKKEN REALISEREN Studenten studeren, zeker wanneer het lekker weer is, liever niet binnen en kiezen er vaak voor om naar huis te gaan. Om de studenten te faciliteren in het buiten studeren en ervoor te zorgen dat de studenten meer gebonden blijven aan de campus,

wil

Fractie

buitenwerkplekken

Front realiseren.

STUDENTENCAFÉ OP DE CAMPUS Op de lange termijn ziet Fractie Front meer betrokkenheid van de student bij de campus door het realiseren van een campuscafé.

Dit

café

zou

een

onderneming moeten zijn die gerund wordt dóór en vóór studenten met de hier bijhorende voordelen, zoals schappelijke prijzen. Nu dit in verschillende steden al tot een succes heeft geleid, kan Tilburg met haar campus niet achterblijven.

LOUNGECORNERS IN VERSCHILLENDE GEBOUWEN Fractie Front is van mening dat de sfeer van de loungecorners in bijvoorbeeld het Academiagebouw verbeterd moet worden. Ook

het

aantal

loungecorners

moet

worden vergroot. Dit zal de sfeer op de campus bevorderen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

19


voor je interesse in de plannen van Fractie Front.

Het verkiezingsprogramma 2014/2015 zal als leidraad dienen voor het aankomende academische jaar. Naast de drie pijlers waar Fractie Front zich al jaren op richt, wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan de beleving van de student.

Natuurlijk zal Fractie Front, naast het verkiezingsprogramma,

met

een

pro-

actieve houding te werk gaan bij alles wat op haar pad komt.

Mochten

er

naar

aanleiding

van

dit

verkiezingsprogramma nog vragen zijn, dan is Fractie Front altijd bereid deze te beantwoorden. Wij zijn te vinden in E2.09.

Bastiaan, Rowie, Fleur, Ghyslaine, Merel, Nina, Joris, Marc en Suzanne.

20

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


BIJLAGE Naleving nakijktermijn TiSEM

De uitslag van een schriftelijke toets wordt binnen 15 werkdagen na afname van de toets door de examinator vastgesteld. Niettegenstaande het gestelde in lid 2 wordt de uitslag van de tentamens van vakken uit jaar 1, semester 1, binnen 10 werkdagen na afname van de toets door de examinator vastgesteld.

TLS

De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen vijftien werkdagen na de dag waarop het is afgelegd of waarop het uiterlijk ingeleverd moet worden, en verschaft de Centrale Studenten Administratie tegelijkertijd de nodige gegevens ten behoeve van de bekendmaking van de uitslag.

TSB

Geen OER beschikbaar

TSH

De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen van een onderdeel vast binnen 15 werkdagen na de dag waarop het is afgelegd tenzij de opleidingsdirecteur oordeelt dat de jaarindeling of een andere regeling een nakijktermijn van 10 werkdagen noodzakelijk maakt.

TST

De examinator stelt in beginsel terstond, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit.

Feedback over cijfers TiSEM

Gedurende de inzage kan de student kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, als mede (zo mogelijk) van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

TLS

Uiterlijk op de zestiende werkdag nadat het tentamen is afgenomen en in ieder geval vóór de volgende tentamengelegenheid, wordt de student in de gelegenheid gesteld zijn tentamen in te zien. De inzage vindt plaats op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. De examinator kondigt plaats en tijd van de inzage aan op het tentamen of maakt met de desbetreffende studenten een afspraak voor de inzage. Bij de inzage kan de student kennisnemen van de vragen en opdrachten van het betreffende tentamen en de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van zijn werk, tenzij het een multiplechoice-tentamen betreft. Als tijdens de inzage blijkt dat een student een nadere toelichting van de examinator behoeft, kan de student ter plekke een afspraak maken voor een individuele nabespreking, die plaats dient te vinden binnen 30 dagen na de datum van bekendmaking van de tentamenuitslag.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

21


TSB

Geen OER beschikbaar

TSH

Gedurende ten minste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Tevens wordt de student op verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. Geen kopie wordt verschaft indien het een multiple choice tentamen betreft. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

TST

Gedurende tenminste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

22

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


Extra MilE

Verkiezingsprogramma nederlands  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you