Page 1

GOING THE EXTRA MILE

Verkiezingsprogramma Fractie Front 2014

[A] Fractie Front [S] Esplanade E209 [P] 5000 LE Tilburg [T] 013 - 46 68 780 [E] info@fractiefront.nl


Fractie Front maakt zich al jaren hard voor het verkiezingsprogramma van Fractie

de ontwikkeling van de student naast zijn

Front 2014/2015! In dit programma staat

studie. Tilburg University moet studenten

welke punten Fractie Front komend jaar

bewust maken van de voordelen van- en

gaat aanpakken.

mogelijkheden tot zelfontplooiing en deze persoonlijke ontwikkeling ook stimuleren.

Het programma is opgesteld vanuit de drie

Dit is niet alleen cruciaal voor de student

pijlers die hoog in het vaandel staan bij

zelf, maar ook voor de universiteit, het

Fractie Front, namelijk Actieve Student,

studentenleven

Internationalisering en Communicatie.

bovengenoemde “society”.

van

Tilburg

én

De visie Going the extra mile die Fractie Front hanteert sinds haar oprichting, is bij

Door globalisering wordt uitwisseling van

elke pijler in gedachten gebleven. Het is

kennis, studenten en docenten elk jaar

namelijk van groot belang dat de student

groter. De “society” omvat tegenwoordig

zich zoveel mogelijk ontwikkelt en net dat

de gehele wereld. Tilburg University moet

stapje extra zet. Met onze pijlers willen wij

studenten de mogelijkheid bieden om zich

het mogelijk maken voor studenten om het

te ontwikkelen tot wereldburgers.

uiterste uit hun studententijd te halen. “Understanding society” is vooral in de Mede met de hulp van verschillende

communicatie tussen Tilburg University en

studentenpartijen

hebben

wij

dit

studenten erg belangrijk. De student moet

opgesteld.

Zo

op de hoogte zijn van de ontwikkelingen

hebben de huidige fractie, oud-leden van

op de universiteit en bewust worden

Fractie

gemaakt van de faciliteiten die zij biedt.

verkiezingsprogramma Front

en

de

lijstduwers

bijgedragen, maar ook is veel input geleverd tijdens de Algemene Studenten Vergadering en de International Meeting. Door de bijdrage van deze studenten heeft Fractie

Front

een

breed

programma

kunnen realiseren.

Fractie Front wil dat studenten zich meer betrokken

voelen

waardoor

het

aantrekkelijker

bij

de

voor

wordt

om

universiteit, studenten naar

de

universiteit te komen. Dit bevordert het sociale aspect van studeren en biedt

De drie pijlers zijn, zoals eerder genoemd,

studenten de mogelijkheid kennis uit te

Actieve Student, Internationalisering en

wisselen. Beleving van de student is

Communicatie. Deze pijlers sluiten goed

daarom dit jaar een aandachtspunt in ons

aan bij het motto van Tilburg University:

verkiezingsprogramma.

“Understanding Society”. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

1


Voel jij je aangesproken door onze visie en standpunten? Ga dan met ons the extra mile en stem tussen 14 en 17 april 2014 op Fractie Front!

2

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


DE ACTIEVE STUDENT

Realiseren van videocolleges

Going the extra mile, meer dan alleen

Videocolleges zorgen voor meer flexibiliteit

studeren. Door actief te zijn naast je

tijdens het studeren.

studie, creëer je niet alleen kansen voor Afschaffing verplichte colleges

jezelf maar ook voor je omgeving.

Fractie Front vindt dat de Word actief Tilburg

verantwoordelijkheid voor het volgen van

Fractie Front zal ook dit jaar deze

colleges bij de student moet liggen in

commissie ondersteunen in haar

plaats van bij de docent. Op het moment

bewustwordingscampagne. Deze

worden veel verplichte (werk)colleges als

campagne informeert studenten over de

‘tijdverspilling’ en niet als goede

voordelen en mogelijkheden tot actief

weerspiegeling van de stof gezien.

worden naast je studie. Promotie van studentenwerkplekken Integratie ‘actief zijn naast je studie’ in

Veel studenten zijn niet op de hoogte van

informatievoorziening universiteit

bepaalde werkplekken op de campus. De

De universiteit moet studenten meer

universiteit moet deze werkplekken

bewust maken van de voordelen van en

promoten en zichtbaarder maken.

de mogelijkheden tot actief worden naast Geen verdere verhoging en aanvullende

je studie.

eisen Bindend Studie Advies Introduceren meerdaags proefstuderen

Fractie Front is tegen de invoering van

Door toekomstige studenten tijdens het

een BSA in het tweede en derde jaar van

proefstuderen ook ’s avonds mee te laten

de bachelor. Daarnaast is de fractie ook

lopen bij verenigingen krijgen zij een beter

negatief over verdere aanvullende eisen

beeld van Tilburg als studentenstad.

van het BSA, zoals de invoering van een struikelvak.

Verbeteren trainen van soft-skills Door soft-skills (zoals presenteren,

Mogelijkheid voor iedere student om een

onderhandelen en samenwerken) meer op

vak te kunnen volgen

te nemen in de opleiding zijn studenten

Studenten moeten vakken buiten, maar

beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

sowieso binnen het curriculum, zonder hinder kunnen volgen. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

3


INTERNATIONALISERING

Verbeteren informatievoorziening

Understanding society is gericht op het

huisvesting voor internationale studenten

globale perspectief van de universiteit.

Tilburg University moet internationale

Tilburg University moet haar studenten

studenten een beter overzicht geven van

zoveel mogelijk internationaal laten

alle huisvestingsmogelijkheden. In dit

oriĂŤnteren.

overzicht moeten ook de particuliere mogelijkheid van een kamer huren in

Verbeteren ondersteuning in Engelse

Tilburg opgenomen worden.

taalvaardigheid Fractie Front wil de drempel tot het kiezen

Verbeteren begeleiding van internationale

voor Engelstalige opleidingen lager

studenten naar arbeidsmarkt

maken.

Tilburg University moet internationale studenten beter begeleiden in het vinden

Verbeteren taalvaardigheid docenten

van een plek in de Nederlandse

Het is van belang dat het Engels van

arbeidsmarkt. Zo wordt de investering van

docenten op niveau is. De universiteit

de universiteit in de student beter benut.

moet dit niveau toetsen en controleren.

COMMUNICATIE Vergroten aantal plekken en verbeteren

De universiteit moet studenten beter

doorstroom in niveaus bij talencursussen

informeren over en meer betrekken in haar

De universiteit moet zorgen voor

besluitvorming.

voldoende plekken bij taalcursussen. Ook wil Fractie Front studenten de

Verbeteren studieadvies

mogelijkheid bieden om opvolgende

Fractie Front pleit voor een adequaat

cursussen van een taal te volgen buiten

studieadvies en betere communicatie van

de twee taalvouchers.

de studieadviseurs- en begeleiders naar de studenten.

4

Verbeteren voorlichting exchange

Verbetering overzicht cursusaanbod

De universiteit moet de studenten beter

De universiteit moet studenten bewuster

informeren over de mogelijkheden en

maken van het aanbod van workshops die

eisen rondom een exchange. Daarnaast

er op de universiteit gegeven worden. Dit

hamert Fractie Front erop dat het mogelijk

kan gedaan worden door een duidelijk

moet zijn om op exchange te gaan zonder

overzicht in de studiegids op Blackboard

studievertraging op te lopen.

te plaatsen.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


Ontwikkeling instructiefilmpjes Blackboard,

verdiepen in het besluitvormingsproces

COMAP en zoeken naar literatuur

van de universiteit.

Om het gebruik van Blackboard en COMAP soepeler te laten verlopen, zal er

Naleven onderwijs- en examenregelingen

een instructiefilmpje voor deze

Fractie Front vindt het belangrijk dat de

programma’s op de site geplaats worden.

regels omtrent de nakijktermijnen worden

Ook zal er een instructiefilmpje worden

nageleefd. Ook vindt de fractie dat

ontwikkeld, waarin er uitleg wordt gegeven

studenten de mogelijkheid moeten krijgen

over het zoeken van literatuur.

om alle schriftelijke tentamens in te zien. Front wil een vragenbank en meldpunt

Verbetering website

opstellen om meer duidelijkheid en

Het is van belang dat studenten en

controle te creëren rondom de

medewerkers makkelijk kunnen vinden

vastgestelde regels.

wat zij zoeken op de website.

BELEVING STUDENT Bewustwording inschrijving tentamens

Het is belangrijk dat studenten zich thuis

De universiteit moet ervoor zorgen dat

voelen op Tilburg University.

studenten zich bewuster zijn van het feit dat zij zich moeten inschrijven voor een

Meer horecagelegenheden

tentamen.

Vooral in de zomer is er behoefte aan een extra horecagelegenheid. Een extra

Vrijgeven van voorbeeldtentamens en

horecagelegenheid zorgt ervoor dat meer

antwoordmodellen

studenten op de universiteit kunnen blijven

Fractie Front wil dat de regels omtrent het

hangen na hun colleges.

beschikbaar stellen van voorbeeld vragen beter worden nageleefd. Daarnaast wil

Luxe koffie-automaat in elk

Fractie Front dat docenten verplichten

universiteitsgebouw

antwoordmodellen voor opdrachten en

Omdat de luxe koffie corner in de bieb

tentamens beschikbaar te stellen.

goed ontvangen is, wil Fractie Front luxe koffieautomaten ook in andere gebouwen

Transparantie van besluitvorming

zetten.

Informatie over de besluitvorming van de universiteit moet meer transparant worden

Ruime openingstijdens bibliotheek

gemaakt, zodat geïnteresseerde

Fractie Front wil dat de

studenten zich makkelijker kunnen

universiteitsbibliotheek ook in het weekend vanaf 08:00 uur geopend is. VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

5


Verruiming openingstijdens en verbeteren kwaliteit maaltijden Mensa Front wil dat de Mensa ook in het weekend open gaat. Daarnaast zal de prijs-kwaliteitverhouding van het eten verbeterd moeten worden. Buitenwerkplekken realiseren Om studenten de mogelijkheid te bieden om buiten te studeren, wil Fractie Front buitenwerkplekken realiseren. Studentencafé op de campus Fractie Front wil meer betrokkenheid van de student bij de campus creëren door middel van het realiseren van een campuscafé. Loungecorners in verschillende gebouwen Loungecorners zullen positief bedragen aan de sfeer op de campus.

6

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


Going the extra mile, méér doen dan

Tilburg

alleen maar studeren. De actieve student

duidelijke bewustwordingscampagne over

is

naast

zijn

BEREIKT

studie ook actief in

studentenleven. Fractie Front wil

verantwoordelijk

voor

een

de voordelen van en de mogelijkheden tot

Minder strenge eisen op de verscherping van de Excellence Scholarships

het

is

actief worden naast je studie. De komende tijd zal Word Actief Tilburg zich hiervoor blijven inzetten en haar campagne blijven

zich ook dit jaar

uitbreiden.

hard maken voor de actieve student. De belangrijkste

drijfveer

hiervoor

is

INTEGRATIE “ACTIEF ZIJN NAAST

persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen de actieve student zelf heeft baat bij wat hij doet, hij creëert ook kansen voor zijn

JE STUDIE” IN INFORMATIEVOORZIENING UNIVERSITEIT

omgeving. Fractie Front is van mening dat zowel

BEREIKT

de

Fractie Front is van mening dat ook de

universiteit als de

universiteit studenten meer bewust moet

studenten

zich

maken van de voordelen van en de

hiervan

bewust

mogelijkheden tot actief worden naast je

moeten

zijn.

studie. Veel studenten zijn niet op de

Actief zijn moet

hoogte van wat actief zijn hen, zowel op

niet alleen gestimuleerd worden, er moet

persoonlijk als sociaal vlak, te bieden

ook rekening mee worden gehouden dat

heeft.

In het Strategisch Plan: aandacht voor studentenorganisaties

de student ruimte en flexibiliteit nodig heeft.

Tilburg University profileert zich met de kernboodschap “Understanding Society”.

WORD ACTIEF TILBURG

Het integreren van ‘“actief zijn” in de

Afgelopen jaar is Word Actief Tilburg (een

informatievoorziening van de universiteit

initiatief van TiGeAk, SOTS en Fractie

biedt op dit vlak vele mogelijkheden.

Front) uitgegroeid tot

Wanneer Tilburg University met deze

een universiteitsbreed begrip. Word Actief

insteek de komende jaren verder wil

BEREIKT Word Actief Tilburg

groeien in zowel kwantiteit als kwaliteit, is aandacht voor de actieve student cruciaal.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

7


INTRODUCEREN MEERDAAGS Front

proefstuderen!

pleit

voor

meerdaags

Wanneer

toekomstige

studenten overdag meelopen met de colleges en ‘s avonds de verenigingen bezoeken krijgen zij een beter beeld van Tilburg als studentenstad en kunnen deze studenten hier van te voren al beter op inspelen.

Dit

levert

universiteit

moet

haar

studenten

klaarstomen voor het moment waarop ze

PROEFSTUDEREN Fractie

De

gemotiveerde

studenten op. Studenten zijn namelijk beter geïnformeerd over de studie en dit verhoogt de kans dat de student de juiste keus maakt en minder studievertraging

afgestudeerd zijn en aan het werk gaan. Het trainen van soft-skills moet daarom worden opgenomen in de opleidingen, soft-skills moeten worden geïntegreerd in vakken of er moeten vakken komen die hier speciaal op gericht zijn. Het betrekken van experts is een goede manier om de kwaliteit van deze vakken te waarborgen. Elke

student

aan

Tilburg

University,

ongeacht van welke faculteit, moet de kans krijgen om zich op deze manier voor te bereiden op zijn verdere loopbaan.

oploopt.

REALISEREN VAN VIDEOCOLLEGES

VERBETEREN TRAINEN VAN Fractie

SOFT-SKILLS Wanneer

je

je

als

student

wilt

voorbereiden op de arbeidsmarkt, zal je je niet alleen bezig moeten houden met de theoretische inhoud van je studie. Softskills (zoals presenteren, onderhandelen en samenwerken) zijn noodzakelijk, en dragen ook – wanneer ze goed getraind worden en op een strategische manier ingezet – bij aan een sterke profilering van de student. De universiteit biedt trainingen en cursussen aan om deze soft-skills te verbeteren en ook (studie)verenigingen organiseren activiteiten waar studenten aan kunnen deelnemen. Fractie Front is echter van mening dat de universiteit hier meer in kan betekenen voor de student.

8

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

Front

pleit

voor

het

universiteitsbreed realiseren van meer videocolleges. Flexibiliteit wordt hierdoor vergroot: niet alleen de student die naast zijn studie actief is heeft hier baat bij, ook studenten

die

overlappende

colleges

hebben krijgen hierdoor de kans om alsnog de colleges te volgen. Bovendien heeft elke student de mogelijkheid om voor het tentamen nogmaals “het grotere verhaal” rondom de leerstof aan te horen, omdat dit altijd online beschikbaar is. Tot slot worden ook de docenten gestimuleerd om kritischer naar de inhoud van hun colleges te kijken, wat de efficiëntie en kwaliteit van de colleges zal vergroten.


AFSCHAFFING VERPLICHTE

werkplekken kunnen

COLLEGES Fractie Front is tegen verschoolsing van de universiteit. Docenten willen graag dat studenten

naar

proberen

door

verplicht

stellen

colleges het

hoger

slagingspercenta ge

te

en

BEREIKT

de

universiteit

zich

daarom richten

meer op

promotie deze

de en

zichtbaarheid

In strategisch plan: geen verdere verplichting en verschoolsing

van colleges naar een

komen

voldoen,

moet

van

plekken

onder

de

studenten.

streven.

BEREIKT

te

300 werkplekken in hartje Tilburg, in samenwerking met Studentenraad Tilburg en Soul Cafe. Met gratis WiFi, voldoende stroomaansluitingen , goede koffie, lunch en avondeten om onbezorgd te studeren. Extra werkplekken, speciaal voor masterthesisstudenten Stata en andere software ook in de universiteitsbibliotheek

Veel coll eges, voornamelijk werkcolleges, die

nu

meerdere

verplicht

zijn,

worden

door

gezien

als

studenten

“tijdverspilling”

en

weerspiegeling

van

geen de

goede stof.

De

verantwoordelijkheid om een werkcollege

GEEN VERDERE VERHOGING EN AANVULLENDE EISEN BINDEND

te volgen moet dan ook liggen bij de

STUDIE ADVIES

student in plaats van bij de docent. Fractie

In de voorgaande jaren is het Bindend

Front wil daarom dat werkcolleges niet

Studie Advies (BSA) verhoogd van 36

meer verplicht worden gesteld.

ECTS naar 42 ECTS. In het huidige Strategisch Plan staat dat het BSA op den

PROMOTIE VAN

duur naar 48 ECTS gaat. Fractie Front is hier vooralsnog op tegen.

STUDENTENWERKPLEKKEN Het aantal werkplekken op de campus moet in de komende jaren toenemen. Fractie Front is hier al hard mee bezig, maar voordat deze nieuwe werkplekken gerealiseerd zijn, zal de vraag hiernaar steeds groter worden. Veel studenten zijn niet op de hoogte van bepaalde werkplekken op de campus en in de stad. Om beter aan de vraag naar studenten-

Het ministerie van

BEREIKT

Onderwijs, Cultuur

Voorlopig geen aanvullende, inhoudelijke eisen in het BSA

en

Wetenschap

(OCW) geopperd

heeft een

proef te doen met het BSA door dit ook in te voeren in het tweede en derde jaar van de bachelor. Fractie Front is hier fel op tegen en wil niet dat de student in zijn verdere studie gehinderd wordt door het

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

9


BSA, de student moet zich juist kunnen ontwikkelen buiten de studie. Verder heeft het College van Bestuur een voorstel ingediend over aanvullende eisen van op het BSA, die per faculteit kunnen worden vastgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan het verplichten van de student van het behalen van bepaalde vakken om zijn BSA te halen. Fractie Front ziet dit vooralsnog als een slechte maatregel en is hierop tegen. Een bepaald struikelvak mag geen doorslag geven in het niet-behalen van het BSA.

MOGELIJKHEID VOOR IEDERE STUDENT OM EEN VAK TE KUNNEN VOLGEN In het curriculum van de bachelor hebben studenten veel vakken die verplicht zijn. Deze vakken moeten zonder probleem gevolgd kunnen worden, echter treden hier

soms

belemmeringen

bij

op.

Studenten moeten zich nu bij bepaalde vakken binnen een aantal faculteiten, onder andere TSB, precies bij de opening van een nieuw (werk)college inschrijven. Het kan zijn dat het vak anders vol zit en je het vak pas verderop in de bachelor kan volgen. Fractie Front pleit ervoor dat studenten vakken buiten, maar sowieso binnen het curriculum, zonder hinder kunnen volgen en dat dit soort gevallen in de toekomst niet meer aan de orde zijn.

10

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


Internationalisering is een begrip dat niet

studenten blijken moeite te hebben met

meer

Tilburg

het niveau van het Engels, zowel bij het

University en het belang hiervan wordt

schrijven en lezen als bij het spreken.

alleen maar groter. De universiteit moet

Daarom wil Fractie Front dat eerstejaars

hier goed op inspelen, door middel van de

studenten als onderdeel van een vak een

uitwisseling van kennis, studenten en

indicatiestelling krijgen van hun niveau

docenten tussen Tilburg University en

Engels, en om daarop volgend een advies

andere universiteiten over de hele wereld.

te krijgen over eventuele verbeterpunten.

Understanding society betekent niet meer

Op

alleen de Nederlandse maatschappij: de

studenten bewust van hun niveau Engels:

society moet in een globaal perspectief

enerzijds krijgen zij bij een positieve

worden bekeken. De internationalisering is

uitslag

duidelijk te zien in de toenemende mate

competenties om Engelstalige vakken te

van het gebruik van de Engelse taal, maar

volgen, anderzijds wordt de drempel om

ook in het toenemend aantal exchange-

aan de verbeterpunten te werken (door

studenten

middel van bijvoorbeeld een talencursus)

weg

te

denken

dat

uitgewisseld.

elk

is

bij

semester

Internationale

wordt

oriëntatie

deze

manier

meer

worden

eerstejaars

vertrouwen

in

hun

lager.

speelt ook in het bedrijfsleven een steeds grotere rol. Daarom is het belangrijk dat Tilburg University haar studenten zoveel mogelijk internationaal laat oriënteren.

VERBETEREN ENGELSE TAALVAARDIGHEID DOCENTEN Tilburg University kent een veelvoud aan studies en vakken die in het Engels

VERBETEREN ONDERSTEUNING

gedoceerd worden. Helaas is gebleken dat

STUDENTEN IN ENGELSE

in bepaalde gevallen het niveau Engels

TAALVAARDIGHEID

van de docent ontoereikend is, waardoor

Engelstalige

studies

vallen

voor

veel

studenten bij voorbaat af bij het maken van hun studiekeuze, doordat de drempel om alles in het Engels te moeten doen groot

is.

Toch

zijn

Nederlandstalige Engelstalige

vakken

er

ook

binnen

opleidingen

veel

te

vinden.

Veel

zowel

de

nationale

als

internationale

studenten hier hinder aan ondervinden. Het Engels van docenten is een aantal jaar

geleden

opgenomen

in

de

zogenoemde Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) voor de Engelstalige studies. Het BKO-kwalificatietraject houdt in dat het Engels van docenten getoetst wordt en dat

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

11


zij het traject pas succesvol afronden

klassen

wanneer hun Engels op een acceptabel

bieden. Momenteel krijgen alle studenten

niveau is. Aangezien het nog te vaak

twee vouchers om deze cursussen te

voorkomt dat er ontevredenheid ontstaat

volgen en als je deze hebt gebruikt moet

over het Engels van docenten, is deze

je voor extra cursussen veel geld betalen.

BKO blijkbaar niet voldoende om de

Fractie Front wil dat het mogelijk wordt

kwaliteit van het Engels te toetsen. Fractie

dat, wanneer er aan een taalcursus

Front is daarom van mening dat het

begonnen

Engels

een

cursussen gevolgd kunnen worden zonder

en/of

meer vouchers in te hoeven zetten. Dit

van

aanvullende

docenten manier

op

nog

getoetst

deze

talencursussen

wordt,

alle

zorgt

aan

te

opvolgende

gecontroleerd moet gaan worden door de

doorstroomeffect

ervoor

dat

universiteit. Het Engels van docenten

studenten niet enkel de basis van een taal

moet hierna ook met regelmaat opnieuw

leren, maar zich hier ook verder in kunnen

worden getoetst om te garanderen dat de

ontwikkelen.

kwaliteit van het onderwijs in het Engels gewaarborgd blijft.

VERBETEREN VOORLICHTING

VERGROTEN AANTAL PLEKKEN

EXCHANGE Een exchange-semester is voor studenten

EN VERBETEREN DOORSTROOM

een kans om internationale ervaring op te

IN NIVEAU BIJ TALENCURSUS

doen. Niet alleen het studeren in het

Op dit moment zijn er te weinig plekken bij

buitenland, maar ook het sociale aspect

talencursussen zoals Chinees, Engels,

vormt een belangrijke bijdrage aan de

Nederlands

Veel

ontwikkeling van een student. Bedrijven

partneruniversiteiten waar studenten op

vragen steeds meer naar internationale

exchange gaan eisen een bepaald niveau

ervaring van afgestudeerden. Het is dus

van de taal die gesproken wordt in het

van groot belang dat Tilburg University

land van bestemming. Tilburg University

exchange stimuleert.

en

Spaans.

heeft de plicht om studenten hierin te

12

faciliteren. Naast deze urgente doelgroep

Fractie Front vindt dat elke student de

is het voor studenten die vrijwillig een

mogelijkheid

moet

talencursus willen volgen, ook vaak niet

exchange

te

mogelijk om zich op tijd in te schrijven.

studievertraging op te lopen. Fractie Front

Fractie Front wil dat het voor elke student

hamert hier al jaren op en de universiteit

mogelijk is om deze cursussen te volgen,

heeft

door op meer momenten en in meerdere

Strategisch

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

dit

nu

hebben

om

kunnen,

overgenomen

Plan

onder

de

op

zonder

in

haar

noemer


VERBETEREN

“mobility window”.

INFORMATIEVOORZIENING Verder zou er in de overgangsfase tot de implementatie regeling

een

van

HUISVESTING VOOR

bovengenoemde

informatiepakket

INTERNATIONALE STUDENTEN

moeten

worden verschaft aan alle eerstejaars

Momenteel volgen er ongeveer 1.250

studenten van Tilburg University. Via dit

internationale

pakket moet informatie worden verstrekt

bachelor of master aan Tilburg University.

over wat een exchange inhoudt en wat er

Voordat zij naar Tilburg komen krijgen zij

nodig is voor de student om op exchange

van

te gaan, zonder studievertraging op te

informatiepakket

lopen. Er moet dus duidelijk vermeld

Tilburg. Onder andere de Verberneflats en

worden welke vakken er bijvoorbeeld al in

Talent

het tweede jaar gevolgd zouden moeten

woonmogelijkheid gegeven. Internationale

worden, om in het derde studiejaar op

studenten

exchange te kunnen zonder vertraging.

gemiddelde

studenten1

Tilburg

een

voltijd

University over

een

huisvesting

Square

in

worden

hebben

geen

kamerprijzen

als

kennis in

over

Tilburg,

waardoor zij veelal akkoord gaan met één de

van deze twee mogelijkheden. Helaas

informatievoorziening over de eisen van

blijkt onder andere Talent Square erg duur

de universiteiten in het buitenland wordt

voor internationale studenten, omdat zij

aangescherpt. Vaak is het voor studenten

geen of alleen in bepaalde gevallen

niet duidelijk dat wanneer zij naar een

huursubsidie krijgen. Fractie Front pleit er

bepaalde

daarom voor dat Tilburg University een

Daarnaast

is

het

belangrijk

universiteit

gaan,

dat

ze

een

bepaald niveau van Engels nodig hebben.

completer

Ook moet duidelijker worden aangegeven

huisvestingsmogelijkheden

in

internationale studenten.

welke

taal

de

cursussen

op

de

overzicht

schept

voor

de voor

universiteit worden gedoceerd. Het komt namelijk regelmatig voor dat studenten

Verder moet het informatiepakket dat

naar een Spaanstalig land op exchange

verschaft wordt, worden uitgebreid met de

gaan en pas later ontdekken dat de

particuliere mogelijkheid van een kamer

cursussen ook in het Spaans zijn.

huren in Tilburg. Tilburg University moet aangeven hoe internationale studenten zelf

een

kamer

kunnen

zoeken

en

aangeven dat dit erg gebruikelijk is onder de Nederlandse studenten. 1

http://www.tilburguniversity.edu/about.htm

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

13


VERBETEREN BEGELEIDING VAN INTERNATIONALIE STUDENTEN NAAR ARBEIDSMARKT Tilburg

University

wil

graag

een

internationale en maatschappij-bewuste universiteit zijn, wat betekent dat het opleiden van internationale studenten erg belangrijk

is.

Het

principe

investeren

in

internationale

van

het

studenten

houdt ook in dat zij, zodra zij zijn afgestudeerd, een plek vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Helaas krijgen internationale studenten hier nu weinig ondersteuning in van Tilburg University. Fractie Front is van mening dat de universiteit ook na het afstuderen van deze studenten haar verantwoordelijkheid moet nemen. Dit betekent dat het bestaan van het Career Center meer gepromoot moet

worden

onder

internationale

studenten. Vanuit het Career Center moet meer

nadruk

worden

gelegd

op

de

toekomstige carrière van internationale studenten, zodat zij zich bewust worden van hun mogelijkheden om een baan te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

14

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


Hoe kan een student weet hebben van wat

VERBETEREN OVERZICHT

er zich afspeelt binnen een universiteits- of

CURSUSAANBOD EN

faculteitsraad? gemaakte

Dat

kan

besluiten

als

over

openlijk

de

WORKSHOPS

wordt

gecommuniceerd en de informatie voor

Fractie Front is van mening dat de

iedereen beschikbaar is. Het is namelijk

universiteit

voor de gemiddelde student een raadsel

maken van het aanbod van cursussen en

waar

en

workshops die zij aanbiedt buiten de

faculteitsraden het over hebben. Ook als

opleidingen, zoals een sollicitatietraining.

men informatie wil opzoeken over zaken

Door

in- en rondom de universiteit, is het niet

persoonlijke studiegids op Blackboard te

duidelijk waar men deze informatie kan

zetten, hebben studenten een goed beeld

vinden. Weten waar je aan toe bent, dat is

van alle cursussen die op de universiteit

waar Fractie Front voor gaat zorgen!

worden gegeven. Een mogelijkheid voor

de

universiteitsraad

studenten

een

duidelijk

bewuster

overzicht

moet

in

de

extra toevoeging is dat de workshops aangeboden

VERBETEREN STUDIEADVIES door

de

studieadviseurs-

universiteitsbreed

gegeven

hier

en

ook

zijn

vertegenwoordigd.

en

begeleiders zowel binnen de faculteiten als

studenten-

studieverenigingen

De kwaliteit van het huidige studieadvies dat

door

ONTWIKKELING

wordt,

moet verbeterd worden. Goed advies is

INSTRUCTIEFILMPJES

cruciaal voor onder andere de kwaliteit en

BLACKBOARD, COMAP EN

inrichting van de loopbaan van een

ZOEKEN NAAR LITERATUUR

student. Fractie Front pleit voor een adequaat

studieadvies

en

betere

communicatie van de studieadviseurs- en begeleiders naar de studenten.

Veel studenten hebben in het begin van hun universitaire loopbaan moeite met het gebruik

van

Gedurende

Blackboard hun

hele

en

COMAP.

universitaire

loopbaan maken studenten gebruik van deze pagina’s en daarom is het van belang

dat

nieuwe

studenten

hier

vertrouwd mee raken. Fractie Front wil daarom

dat

de

universiteit

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

haar 15


verantwoordelijkheid

neemt

in

het

ontwikkelen van instructiefilmpjes, waarin

middel van pop-ups bij inschrijving voor het vak.

de standaardhandelingen op Blackboard en COMAP (zoals het inschrijven voor vakken en tentamens) duidelijk worden

VRIJGEVEN VAN

uitgelegd. Daarnaast pleit Fractie Front

VOORBEELDTENTAMENS EN

ook voor een instructiefilmpje waarin er

ANTWOORDMODELLEN

uitleg wordt gegeven in het zoeken naar Fractie Front wil dat de regels omtrent het

literatuur.

beschikbaar stellen van voorbeeldvragen beter worden nageleefd. Docenten zijn

VERBETERING WEBSITE De website van Tilburg University wordt vaak

gezien

onduidelijk.

als

onoverzichtelijk

en

Fractie Front vindt dat de

website van Tilburg University helder, simpel en duidelijk moet zijn en is van mening dat de universiteit haar website moet verbeteren. Aankomende studenten, huidige

studenten

en

medewerkers

moeten beter kunnen vinden wat zij zoeken op de website.

TENTAMENS

administratiekosten als hij zich niet op tijd heeft ingeschreven voor een tentamen en hier toch aan wil deelnemen. Fractie Front de

universiteit

haar

verantwoordelijkheid moet nemen in het ontwikkelen van een manier om studenten meer bewust te maken van het feit dat zij zich (nog) moeten inschrijven voor een tentamen. Dit kan bijvoorbeeld door 16

voorbeeldvragen

dient

een

duidelijke

afspiegeling te zijn van de vraagstelling in het tentamen.

Daarnaast pleit Fractie Front ervoor dat antwoordmodellen

van

opdrachten

en

tentamens beschikbaar worden gesteld. Docenten

moeten

via

deze

waarom zij een bepaald cijfer hebben toegekend. Dit zorgt niet alleen voor meer controle bij het toekennen van cijfers, het

Momenteel krijgt een student â‚Ź25,- aan

dat

te voorzien. De vraagstelling van deze

antwoordmodellen kunnen beredeneren

BEWUSTWORDING INSCHRIJVING

vindt

verplicht studenten van voorbeeldvragen

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

geeft de studenten ook de mogelijkheid om te leren van hun fouten. Doordat studenten op de hoogte zijn van de verbeterpunten van hun werk, weten zij waar ze op moeten letten in hun verdere studie.


TRANSPARANTIE VAN

De regels hierover zijn vastgesteld in de

BESLUITVORMING

OER en zijn per faculteit terug te vinden in

In de praktijk krijgt de student weinig mee over

de

besluitvorming

binnen

de

universiteitsraad of faculteitsraden. Fractie Front bereikt nu al veel studenten via de ‘Pleekrant’, die sinds maart in de wc’s van de universiteitsbibliotheek hangt, maar alsnog wordt uitgebreidere informatie niet verschaft. De stukken en de notulen van de

raadsvergaderingen

zijn

enkel

te

vinden via een link, die op

aanvraag

verkrijgen

te

Fractie Front wil dat Tilburg

neemt

in

het

de universiteit. Deze informatie moet meer gemaakt,

op

deze

manier kunnen geïnteresseerde studenten makkelijker

deze manier kan de student kennis nemen van de vragen en opdrachten van het tentamen en ook van de normen aan de hand waarvan het cijfer is bepaald. In de

op basis van welke normen zij getoetst

transparant maken van besluitvorming op

zich

of haar schriftelijk tentamen in te zien. Op

zijn.

verantwoordelijkheid

worden

student de mogelijkheid moet krijgen zijn

vernomen dat studenten vaak niet horen

University

openbaar

In iedere OER staat vastgesteld dat iedere

per faculteit te vinden. Fractie Front heeft

Groter bereik van studenten door middel van de Pleekrant

is.

Feedback over cijfers

bijlage is elke omschrijving van deze regel

BEREIKT

in de praktijk alleen

de bijlage.

verdiepen

in

het

besluitvormingsproces van de universiteit.

Het

is

belangrijk

dat

het

aan

studenten kenbaar wordt gemaakt dat zij hun tentamen kunnen inzien en zo kunnen bespreken aan welke normen wel en niet zijn voldaan. Aangezien dit is vastgesteld in de OER, wil Fractie Front zich er hard voor

maken

dat

deze

regels

ook

daadwerkelijk nageleefd worden. Vragenbank en meldpunt

NALEVEN ONDERWIJS- EN

Veel studenten weten niet dat zij worden

EXAMENREGELINGEN

beschermd door de OER en als ze hier

Naleving nakijktermijn

wel mee bekend zijn weten ze vaak niet

Fractie Front vindt het belangrijk dat regels

wat het precies inhoudt. Fractie Front pleit

worden nageleefd, zo ook de Onderwijs-

voor een vragenbank met daarin de meest

en

de

gestelde vragen met betrekking tot de

verschillende faculteiten. Te vaak gebeurt

regels omtrent tentaminering. Op deze

het dat een student een opdracht of

manier is het snel duidelijk voor studenten

tentamen maakt en het vervolgens te lang

wanneer zij in hun recht staan als zij

duurt tot hij of zij het resultaat terugkrijgt.

denken dat regels niet worden nageleefd.

Examenregelingen

(OER)

van

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

17


Natuurlijk

is

het

belangrijk

dat

er

vervolgens ook iets gebeurt met de overtredingen.

Om

bovenstaande

verschijnselen aan te pakken, pleit Fractie Front voor een meldpunt. Hier kan iedere student een melding maken wanneer bovenstaande

regels

niet

worden

nageleefd. Wanneer de regels worden overtreden, moeten de afgesproken sancties worden nageleefd.

18

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


LUXE KOFFIE-AUTOMAAT IN ELK

Tilburg University is uniek in Nederland met haar compacte campus en een groot

UNIVERSITEITSGEBOUW

bos om de hoek. Deze eigenschappen

In 2013 heeft Fractie

zorgen ervoor dat onze

Front

universiteitscampus nooit verlaten is en

gezorgd

voor

studenten hier grote hoeveelheden tijd doorbrengen. Het is daarom belangrijk dat de student zich thuis voelt op de campus. De campus moet uitnodigend zijn. Fractie Front wil ervoor zorgen dat de student

een

luxe

koffie-automaat in de koffiecorner van

dat de student meer gemotiveerd is om op de campus aanwezig te zijn.

de

universiteits-bibliotheek. Deze is erg goed Fractie Front dat er een luxe koffieautomaat in elk gebouw van de universiteit wordt geplaatst.

MEER HORECAGELEGENHEDEN

RUIME OPENINGSTIJDEN

Grandcafé Esplanade is het enige café dat

BIBLIOTHEEK

de Tilburgse campus rijk is, maar biedt vaak te weinig plek voor studenten die na

In

hun college nog even een drankje willen

moet de student zo

drinken.

goed

probleem

Espressocorner in het Study Café op de eerste verdieping van de bibliotheek

ontvangen bij de studenten en daarom wil

meer verbonden raakt met de campus en

Dit

BEREIKT

kan

worden

tentamenperiodes mogelijk

BEREIKT Verruimde openingstijden bibliotheek

opgelost door het uitbreiden van het

worden

terras. Bovendien moeten studenten ook

gefaciliteerd.

na hun colleges nog wat langer kunnen

Fractie

blijven

de

universiteitsbibliotheek in deze periodes

openingstijden dan ook verruimd worden.

ook in het weekend vanaf 8:00 uur

In de zomer is de capaciteit vooral een

geopend moet zijn.

zitten,

zodoende

moeten

Front

vindt

daarom

dat

de

groot probleem en Fractie Front is daarom voor een extra horecagelegenheid op de campus.

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN EN VERBETEREN KWALITEIT MAALTIJDEN MENSA Studenten moeten de mogelijkheid krijgen

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

19


om ook in het weekend gebruik te maken

Ook

van de Mensa. Verder zien wij ruimte voor

worden vergroot. Dit zal de sfeer op de

verbetering

campus bevorderen.

in

de

kwaliteit

van

de

maaltijden die hier aangeboden worden. De prijs-kwaliteitverhouding moet hierin voorop staan.

BUITENWERKPLEKKEN REALISEREN Studenten studeren, zeker wanneer het lekker weer is, liever niet binnen en kiezen er vaak voor om naar huis te gaan. Om de studenten te faciliteren in het buiten studeren en ervoor te zorgen dat de studenten meer gebonden blijven aan de campus,

wil

Fractie

buitenwerkplekken

Front realiseren.

STUDENTENCAFÉ OP DE CAMPUS Op de lange termijn ziet Fractie Front meer betrokkenheid van de student bij de campus door het realiseren van een campuscafé.

Dit

café

zou

een

onderneming moeten zijn die gerund wordt dóór en vóór studenten met de hier bijhorende voordelen, zoals schappelijke prijzen. Nu dit in verschillende steden al tot een succes heeft geleid, kan Tilburg met haar campus niet achterblijven.

LOUNGECORNERS IN VERSCHILLENDE GEBOUWEN Fractie Front is van mening dat de sfeer van de loungecorners in bijvoorbeeld het Academiagebouw verbeterd moet worden. 20

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

het

aantal

loungecorners

moet


voor je interesse in de plannen van Fractie Front.

Het verkiezingsprogramma 2014/2015 zal als leidraad dienen voor het aankomende academische jaar. Naast de drie pijlers waar Fractie Front zich al jaren op richt, wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan de beleving van de student.

Natuurlijk zal Fractie Front, naast het verkiezingsprogramma,

met

een

pro-

actieve houding te werk gaan bij alles wat op haar pad komt.

Mochten

er

naar

aanleiding

van

dit

verkiezingsprogramma nog vragen zijn, dan is Fractie Front altijd bereid deze te beantwoorden. Wij zijn te vinden in E2.09.

Bastiaan, Rowie, Fleur, Ghyslaine, Merel, Nina, Joris, Marc en Suzanne.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

21


BIJLAGE Naleving nakijktermijn TiSEM

De uitslag van een schriftelijke toets wordt binnen 15 werkdagen na afname van de toets door de examinator vastgesteld. Niettegenstaande het gestelde in lid 2 wordt de uitslag van de tentamens van vakken uit jaar 1, semester 1, binnen 10 werkdagen na afname van de toets door de examinator vastgesteld.

TLS

De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen vijftien werkdagen na de dag waarop het is afgelegd of waarop het uiterlijk ingeleverd moet worden, en verschaft de Centrale Studenten Administratie tegelijkertijd de nodige gegevens ten behoeve van de bekendmaking van de uitslag.

TSB

Geen OER beschikbaar

TSH

De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen van een onderdeel vast binnen 15 werkdagen na de dag waarop het is afgelegd tenzij de opleidingsdirecteur oordeelt dat de jaarindeling of een andere regeling een nakijktermijn van 10 werkdagen noodzakelijk maakt.

TST

De examinator stelt in beginsel terstond, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit.

Feedback over cijfers TiSEM

Gedurende de inzage kan de student kennis nemen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, als mede (zo mogelijk) van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

22

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT


TLS

Uiterlijk op de zestiende werkdag nadat het tentamen is afgenomen en in ieder geval vóór de volgende tentamengelegenheid, wordt de student in de gelegenheid gesteld zijn tentamen in te zien. De inzage vindt plaats op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. De examinator kondigt plaats en tijd van de inzage aan op het tentamen of maakt met de desbetreffende studenten een afspraak voor de inzage. Bij de inzage kan de student kennisnemen van de vragen en opdrachten van het betreffende tentamen en de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van zijn werk, tenzij het een multiplechoice-tentamen betreft. Als tijdens de inzage blijkt dat een student een nadere toelichting van de examinator behoeft, kan de student ter plekke een afspraak maken voor een individuele nabespreking, die plaats dient te vinden binnen 30 dagen na de datum van bekendmaking van de tentamenuitslag.

TSB

Geen OER beschikbaar

TSH

Gedurende ten minste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Tevens wordt de student op verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. Geen kopie wordt verschaft indien het een multiple choice tentamen betreft. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

TST

Gedurende tenminste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2015 FRACTIE FRONT

23


Extra MilE

Verkiezingsprogramma 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you