Page 1


S

z

e

p

e

t

n

e

k

i

J

á

n

o

s

Bátorítás halál ellen Szeretettel ajánlom a reformáció ötszáz éves évfordulója t i s z t e l e t é r e e z t a k ö n y v e t . B ud a pe st , 2 0 17 . m áj us áb an

Ghyc zy Györg y

3


S z e p e t n e k i

J á n o s .

B á t o r í t á s

h a l á l

e l l e n .

5


S z e p e t n e k i

J á n o s .

B á t o r í t á s

h a l á l

e l l e n .

I mh o l v a gyok éd es u r am i st en em , Kés z v ag yok mi nde nb en n ék ed eng edn em, S z en t n e vedé rt s zö r ny ű hal ál t sz en ve dn em, C s ak az i g a z h it be n ne ha gyj t ől ed el esn em. O da m eg yek a z h ov á par an cs ol od , Av ag y t ű z re av agy v íz r e a ka ro d , Vag y f e gy verr e, t em le cz re t e a ka ro d, L eg yen u ra m is t en, va lam i nt t e ak ar atod . Az h al ál r a í mh ol v is ze m fej em et , N e m s z án o m én k ib o csá to m l elk eme t, Az K ri s zt usért k io nt an yi vér em et, E z ze l m egm uta tom a z én iga z hi te met. N e m f o g r aj ta m im m ár t ö bb é az h alá l, J ő j jö n s ze mb e vél em a z ör ö k ha lál , Re t te n t s en meg b átor h a e lő l ta lál , H án yj a m i nd szem em r e, e ll ene m ha mit tal ál. 6

5

10

15


S z e p e t n e k i

J á n o s .

B á t o r í t á s

h a l á l

e l l e n .

N i n c s e n raj ta m az p ok o ln ak s ok kí nj a, S e m po k o l bél i ör dö gne k na gy hat al ma , N i n c s en ra jt a m a hal ál nak ő zs o ld ja , A z a tya i st en nek s em a z ő na gy har agja .

20

É n el h ag yom m á r e z föld i h az ám at, N e m s zá n om én az éd es m agz at imat, S e m n e m s zá nom já mb o r há za st ár s oma t, É n at yá mf i ai t, sok j ám b or ba rá ti m at. S em mi r e má r n em k ell n ék em e z vi l ág, M e rt c s a k bű nvel r ak va az e gés z vi l ág, Á l n o ks á g gal t el jes e z sz él es v il ág, Vajh g o n o sz , á tk oz o tt , t e hit v án csal ár d vil ág! S e mm i n ék em i t t ez fö ld ön l ak ás om, H a s e n ki t ü l n em vol na is b án tás o m, M e n n yo r sz ág ra v agyon n agy k év áns ágom, M er t o t t va g yo n né ke m m egm ar ad ó vár oso m. 8

25

30


S z e p e t n e k i

J á n o s .

B á t o r í t á s

h a l á l

e l l e n .

Z e n dü l é st t öt t m ost e vi lá g e llenem, S o k h am i ss ág ot t ám as zto tt e ll ene m, 35 S z en t í r ás sa l de nem á ll ha t e ll ene m, S ő t i n g ye n sem ha gy nak a zo kk al sze mb e le nn em. Eg y ke ves et , m os t ha én i tt tű re nd ek , Az K ri s zt usért h a vala mi t sz enve de k, N ag y bő vsége s j ut alm at tű le vés ze k, Ö rö k d i c s őségb en me rt vé le eg y ütt lés ze k.

40

Po r, ham u csa k i tt az én sze g ény testem, Eg y ke vés sé a z f öld a lá r öjt ez em , Az Kr is zt ussa l va gyon az ér t én le lk em, Ez e n ké z zel lá ba l i sm ég len f elölt öz ö m. E rő s b l e s ze k mi nd az s zé les vi lág nál , G yo r s ab b lesz ek vad ak ná l, m a d ar akn ál , Fé n yes b l eszek én az szé p f é nyes n ap nál , D rá g al á to sb lesz ek m in de n sz ép sár a ran yná l. 10

45


S z e p e t n e k i

J á n o s .

B á t o r í t á s

h a l á l

e l l e n .

Tu l ajd o n a z K ri sz tu ssa l egy ü tt le s zek , O l yan s zé p di cső sé gb en, test be n les ze k, A zo n s z e nt ség ben , sz ent é let be n lesz ek , Ho z zá h a s onla to s m ind en kor vé le l esz ek , H al ál b ó l mert meg ye k örök éle tre , K ár h o za tb ól a z örök i d vös ség re , G yal áz at ból a z örök d ics őség re , És k es erű s égből a nyg yali na gy örömr e. N é zz r e ám is tenem s ze nt sz em ei dd el , H o g y t ű rh ess ek mi nd en t na g y bé kes ségg el , É s l eh e s se k a zok hoz s ze re tetve l, Az ki k há borg a t nak , m e gölne k fe gy vere kk el . Én e l m eg yek a tyám hoz i st ene mhöz , Én l e l ke m nek m egvá ltó m es ter éhöz , M en n yo r s zá g ba n va ló ö rök ség em hö z , És a z v í g as zta ló s ze nt léle k ú ri sten hö z. 12

50

55

60


S z e p e t n e k i

J á n o s .

B á t o r í t á s

h a l á l

Kér l e k az ist enért u ra k ti tek et, Ha g yj á to k el sok hi te tle ns ég tek et, Köves s ét e k meg a z ti i ste net ek et , M e gb o c s á tj a n ékt e k so k fe ne bű nötö ke t. Ig éri m ag á t a kegyelm e s úri st en, N e f ekü dj ék emb er cs ak b űne i b en, Ha n em bí z zék na gy k eg ye lm es ségéb en, É s s o ha n e m vet i bű ne it sz em e ib en. I s t en n e k ez oly ne m es a já nd é ka , Ho g y a z b ün őseket ő nem út álj a, De n ag y s zer ete tvel hoz zá fog ad j a, A z ő s z en t orszá g át K r i sz tus ér t n ék ik adj a. K ri s z t us elei be n ke ll mi n d m e nn etek, B űn ö tö kb en h og yh a vé g et ne m vettek , Eg s ze r s mi nd pokolob an k ell bé me nn etek , Ö rö k kö n örö kk é m i nd o da ke ll l enn ete k. 14

e l l e n .

65

70

75

80


S z e p e t n e k i

J á n o s .

B á t o r í t á s

h a l á l

e l l e n .

Ot t m e g v á lik ez f öld ön mi nt él tete k, A s zé p J ézu s Kr is ztu sb an m i nt hitte tek , Ő s z e n t í gé j éne k ha e nge d tet ek , M eg f i zet i nék t ek az m i nt c sel ek edt etek . N e m kul l o g ha tt o k töb bé ő e lőtt e, Ha zu g s á g tok semm i t ne m fog e lőtte, S ő t c s ak s zól ni se m m er te k ő előt te, M e rt az a ng ya lo k is r et te gne k ő el őtte . Fo r dé t s ho zzá m sze nt at yá m sz emeid et, B o c s á s d e l menny ből az te sz en t le lk ede t, És t ar t s m e g mi nd vég i g a z te h ívei det , H o g y e z v il ág elő tt val ha ss ana k té ged et. É n ki v al l o m az te i g a zsá god at, M i n d en ek nek szent i rg alm ass ág oda t, Ad j ad n é ke m az t e sz ent m a la sz toda t, És b át o rí t sa d meg i lyen sze g én szo lgád at. 16

85

90

95


S z e p e t n e k i

J á n o s .

B á t o r í t á s

h a l á l

e l l e n .

S em mi t n e m g ond o lo k az én kí nom mal , S em mi n e m ű te ste m sza ka d ás ával , N e m go n do lok na gy szö rny ű hal álo mva l, Mert majd együtt leszek megváltó Krisztusommal.

100

S ő t c s ak á lom nék em az test i halá l, M e rt é n r a jt a m csa k k evé s id e ig á ll , S o h a t ö bb é i m má r b űnb en nem ta lál , Az ö r dö g i s t őlem i m má r i g e n m e s sz e áll . J ő j j e l i m má r oh én éd e s K ri szt uso m, J ő j j e l m egvá lt ó sz ép Jé zu s Kt i sz tu so m, J ő j j e l m egny úg otó é d es K r isz tu som, Te s te m et , le lk eme t te k ez ed be aj á nl om. Or s z ág o d ba n ví g y e l-bé nag y ör ömmel , M ut as s b é a tyá d na k na gy ti sz tes éggel , M er t te az t nye rt ed ha lá lod é rd eméve l, Ör ö k ken ör ök ké úg y lég ye n te hí re dvel . 18

105

110


S z e p e t n e k i

J á n o s .

B á t o r í t á s

h a l á l

Ez e r ö t s zá z öt venö t esz ten dő be n, E z én e k et sz erz ék Sz am os m e nt éb en, A h a l ál r a va ló k észü le ti b en, S z ep et n ek i Já no s az K r i sz tus hoz men téb en.

1

e l l e n .

115

E z a m ű v é s z k ö n y v k é s z ü l t 2 s z á m o z o t t p é l d á n y b a n . E z a z . . . . . s z á m ú p é l d á n y.

20


Ghyczy György Szepetneki János Bátorítás halál ellen  

Művészkönyv

Ghyczy György Szepetneki János Bátorítás halál ellen  

Művészkönyv

Advertisement