Page 1

Kulleāā San Benedittu Skola Primarja Ħal Għaxaq

Jum ië-êelebrazzjoni 2010/2011 It-Tnejn 14 ta’ Mejju 2012


IL-KAP, L-ASSISTENTI KAP, L-GĦALLIEMA, u L-KUNSILL TAL-ISKOLA PRIMARJA Ħal Għaxaq jagħtukom merħba għal din l-okkaŜjoni ta’ Jum ië-êelebrazzjoni għas-Sena Skolastika 2010/2011

Illum, il-Tnejn 14 ta’ Mejju 2012


Kelmtejn mill-kap tal-iskola F’isem l-assistenti kap, l-għalliema, l-kunsill tal-iskola u listudenti nagħtikom merħba u nirringrazzjakom li lqajtu l-istedina tagħna biex tiāu tiëëelebraw magħna lkisbiet u l-ħiliet tal-istudenti tagħna. Qed nistednukom tipparteëipaw waqt lezzjoni mal-istudenti tagħna u wara tingħaqdu magħna fis-sala tal-iskola għall-għoti tal-premjijiet u ë-ëertifikati. Nirringrazzja lil kull min ta sehemu biex din l-attivita’ setgħet tittella’ u nieħu lopportunita’ biex nirringrazzja lil dawk kollha li f’xi mument jew ieħor taw is-sapport kollu tagħhom lillkommunita’ tal-iskola tagħna.

L-isfidi huma kontinwi

iŜda flimkien qed jirnexxielna nilħqu l-oāāettivi li poāāejna

quddiemna

lkoll

għall-āid

tal-istudenti

tagħna.

B’sodisfazzjon kbir ngħid li konna kapaëi

nagħrfu l-potenzjal qawwi li hemm āo fina meta naħdmu bħala tim wieħed magħqud. Huwa dan ilmutur li qed imexxina ‘l quddiem flimkien, u bi ħsieb poŜittiv, għax aħna kapaëi nilħqu miri dejjem ogħla li nkunu qbilna fuqhom minn qabel. Tislijiet, Mr D Grech Kap tal-Iskola


Programm L-Ewwel Parti Għall– Year 4, 5 , 6 u ex-studenti 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45

Year 4 Crin u Zipper Year 5 Madagascar Year 5 Alvin Year 6 Popeye Year 6 Garfield

PE Drama Taljan Science PSD

09:30 09:45 09:55 10:05 10:30 10:55

Merħba mill-Kap tal-Iskola fis-sala Special Assembly Year 4 Special Assembly Year 5 Special Assembly Year 6 Tqassim tal-premjijiet Innu Malti

(Bitħa) (Klassi) (Klassi) (Bitħa) (Foyer)

It-Tieni Parti Għall– Year 1, 2 u 3 11:00 11:00 11:00 11:00

Year 1 Aladdin Year 2 Care Bears Year 2 Chicken Little Year 3 Bob the Builder Year 3 Garfield

Tech . Arti Arti Music H&S

11:30 11:45 11:55

Merħba mill-Kap tal-Iskola fis-sala Special Assembly Year 1 Special Assembly Year 2

(Klassi) (Art Room) (Art Room) (Foyer) (Klassi)


12:05 12:30

Special Assembly Year 3 Tqassim tal-premjijiet

It-Tielet Parti Għall– kinder 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15

K1 Axisa K1 Grima K1 Armeni K2 Bonavia K2 Borg K2 Mifsud

Lezzjoni fil-klassi Lezzjoni fil-klassi Lezzjoni fil-klassi Lezzjoni fil-klassi Lezzjoni fil-klassi Lezzjoni fil-klassi

13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15

K1 Axisa K1 Grima K1 Armeni K2 Bonavia K2 Borg K2 Mifsud

Performance u êertifikati Performance u êertifikati Performance u êertifikati Performance u êertifikati Performance u êertifikati Performance u êertifikati


Kisbiet Akkademiëi f’ordni Alfabetika

Ir-Raba’ Sena Agius Nicolai Agius Sami Bezzina Nicole Borg Sean Calleja Michela Falzon Kurt

Il-Ħames Sena Caruana Bernice Debono Mariah Grima Samuel Micallef Darren Picco Daniel Scicluna Antonia

Is-Sitt Sena Baldacchino Mikhail Borg Redeemer Debono Kelsey Marie Grima David Zahra Cherise May Zammit Zachary


Premjijiet Speëjali PREMJU MOGĦTI MILL-ONOREVOLI MINISTRU TAL-EDUKAZZJONI Dimech Joel PREMJU MOGĦTI MID-DIRETTUR ĀENERALI TAL-EDUKAZZJONI— DQSE Spiteri Jasmine PREMJU MOGĦTI MID-DIRETTUR ĀENERALI TAL-EDUKAZZJONI— DES Caruana Ilona PREMJU MOGĦTI MILL-PRINêIPAL TAL-KULLEĀĀ SAN BENEDITTU Galea Kristian PREMJU MOGĦTI MILL-KAP TAL-ISKOLA Caruana Pauline PREMJU MOGĦTI MILL-ASSISTENT KAP TAL-ISKOLA Grech Amy PREMJU MOGĦTI MILL-ASSISTENT KAP TAL-ISKOLA Vassallo Francesca


Premju Mogħti Mis-Sindku Għall-iStudji Soëjali

Premju Mogħti Mil-Kappilan Għar-Religjon

Year 6— Grima David Year 6— Zammit Zachary Year 5— Debono Mariah Year 5— Grima Samuel Year 5— Scicluna Antonia Year 4— Agius Nicolai Year 4— Borg Sean

Year 6— Borg Redeemer Year 6— Debono Kelsey Marie Year 6— Zammit Zachary Year 5— Micallef Darren Year 5— Picco Daniel Year 5— Scicluna Antonia Year 4— Agius Nicolai Year 4— Bonnici Dejan

êertifikat Speëjali millGħalliema tal-Arti

êertifikat Speëjali millGħalliema tal-PE

Yr 6P— Zammit Dylan Yr 6P— Sacco Jonathan Yr 6G— Cutajar Edward Yr 6G— Scicluna Antonia Yr 5A— Borg Sean Yr 5A— Borg Larson Yr 5M— Briffa Aiden Yr 4C— Farrugia Ismael Yr 4C— Mangion Matteo Yr 4Z— Manicaro Zahida

Yr 6P— Mizzi Naomi Yr 6G—Manicaro Matthias Yr 5A— Attard Dyleanne Yr 5M— Mizzi Dejan Yr 4C— Camilleri Isaac Yr 4C— Farrugia Ismael Yr 4Z— Mizzi Kurt

êertifikat Speëjali millGħalliema tal-MuŜika Yr 6P— Micallef Darren Yr 6G— Scicluna Antonia Yr 5A— Abela Ryan Yr 5— Attard Dyleanne Yr 5M— Bezzina Nicole Yr 4C— Abdilla Bernette Yr 4Z— Galea Matteo

êertifikat Speëjali millGħalliema tal-Drama Yr 6G— DeGovanni Daria Yr 5A— Cassar Mireille Yr 5M— Attard Sherise Yr 5M— Bezzina Nicole Yr 5M— Calleja Michela Yr 5M— Ciappara Dylan Yr 4C— Farrugia Francesco


êertifikat Speëjali millGħalliema tal-PSD

êertifikat Speëjali għallMatematika

Yr 6P— Abela Alex Yr 6P— Mallia Zion Yr 6P— Attard Luke Yr 6P— Agius Agnes Yr 6G— Grech Shaun Yr 6G— Picco Daniel Yr 5A— Abela Owen Yr 5A— Cassar Hayley Yr 5M— Carabott Nathan Yr 4C— Abdilla Bernette Yr 4C— Cristiano Maria Yr 4Z— Attard Wayne Yr 4Z— Abela Markita

Yr 6P— Galea Kristian Yr 6G— Picco Daniel Yr 5M— Abela Liam Yr 5M— Agael Gabriel Yr 5M— Agius Sami Yr 4C— Cristiano Maria Yr 4Z— Baldacchino Steve Yr 4Z— Galea Matteo

êertifikat Speëjali għaxXjenza Yr 6G— Caruana Bernice Yr 5A— Agius Nicolai Yr 5M— Agius Sami Yr 5M— Falzon Kurt Yr 4C— Grech Kieran Yr 4Z— Galea Matteo

êertifikat Speëjali għallIngliŜ Yr 6P— Spiteri Shaznay Yr 6G— Higgins Nicole Yr 5A— Vassallo Francesca Yr 5M— Higgins Emma Yr 5M— Agius Sami Yr 5M— Falzon Kurt Yr 4C— Camilleri Isaac Yr 4Z— Masini Isaac

êertifikat Speëjali għallMalti

Yr 6P— Abela Loredana Yr 6G— Caruana Pauline Yr 5A— Dimech Anthea Yr 5M— Mifsud Mariah Yr 5A— Grech Amy Yr 5M— Monreal Stephanie Yr 4C— Grech Kieran (Basketball) Yr 4C— Abdilla Bernette Yr 4Z— Balzan Dalli Jake (Basketball) Yr 4Z— Mangion Owen

êertifikat Speëjali għalliSports


êertifikat Speëjali għallQari

êertifikat Speëjali għallBook Reviews

Yr 6P— Spiteri Isaac Yr 6P— Spiteri Shazney Yr 6G— Farrugia Mandy Yr 5M— Caruana Ilona Yr 4C— Caruana Braydon Yr 4Z— Manicaro Zahida

Yr 6P— Spiteri Isaac Yr 6G— Grima Samuel Yr 5M— Bonnici Dejan Yr 4C— Cristiano Maria Yr 4Z— Mangion Owen

êertifikat Speëjali għatTeamwork

êertifikat Speëjali għalLeadership Skills

Yr 6P— Bonnici Jessica Yr 6G— Vella Jade Yr 5A— Abela Jade Yr 5M— Agius Marjolaine Yr 5M— Briffa Aidan Yr 5M— Ciappara Dylan Yr 4C— Aquilina Yasmine Yr 4Z— Fenech Randon

Yr 6P— Attard Luke Yr 6G— Duca Leona Yr 5A— Grech Hayley Yr 5M— Manicaro Myriah Yr 4C— Camilleri Isaac Yr 4Z— Abela Markita

êertifikat Speëjali għall– Imāiba EŜemplari

Għajnuna lil Sħabhom filklassi

Yr 6P— Galea Rachela Yr 6P— Sciortino Nikita Yr 6G— Ellul Alexander Yr 5A— Caruana Justin Yr 5M— Attard Sherise Yr 5M— Caruana Ilona Yr 4C— Aquilina Yasmine Yr 4Z— Mizzi Kurt Yr 4Z— Masini Isaac

Yr 6P— Agius Agnes Yr 6G— Vassallo Maverick Yr 5A— Abela Owen Yr 5M— Carabott Suiony Yr 4C— Mangion Matteo Yr 4Z— Baldacchino Steve


êertifikat Speëjali għallCommunication Skills

êertifikat Speëjali għallKitba Kreattiva

Yr 6P— Cutajar Kimberley Yr 6G— Duca Leona Yr 5A— Mifsud Chellemarie Yr 5M— Agius Sami Yr 5M— Briffa Aidan Yr 4C— Grech Kieran Yr 4Z— Fenech Randon

Yr 6P— Micallef Darren Yr 6G— Scicluna Antonia Yr 5A— Sultana Justin Yr 4C— Caruana Braydon Yr 4Z— Fenech Randon

êertifikat Speëjali għatTitjib fl-Imāiba

êertifikat Speëjali għallParteëipazzjoni attiva

Yr 6P— Micallef Luca Yr 6G— Gatt Isaac Yr 5A— Farrugia Casey Yr 5A— Micallef Cristiano Yr 5M— Briffa Aiden Yr 5M— Bonnici Dejan Yr 4C— Abela Sven Yr 4Z— Dalli Balzan Jake

Yr 6P— Aquilina Jake Yr 6G— Borg Deon Yr 5A— Attard Layden Jake Yr 5M— Agius Marjolaine Yr 5M— Gellel Stephanie Yr 4C— Busuttil Gianluca Yr 4Z— Abela Markita

êertifikat Speëjali għal Xogħol ta’ kwalita’ Yr 6P— Spiteri Shazney Yr 6G— Abela Michela Yr 5M— Bezzina Nicole Yr 5M— Calleja Michela Yr 5M— Carabott Suiony Yr 4C— Cristiano Maria Yr 4Z— Mizzi Kurt Yr 4Z— Micallef Nicolai

êertifikat Speëjali għal Impenn fil-Krafts: Yr 5A— Camenzuli Joemar Impenn fix-xogħol tal-iskola Yr 5A— Micallef Cristiano Motivazzjoni u Impenn Āenerali Yr 5M— Carabott Nathan Yr 5M— Gellel Stephanie Yr 5M— Borg Quren Yr 4Z— Attard Wayne


êertifikat Speëjali millGħalliema tal-Arti

êertifikat Speëjali millGħalliema tal-PE

Yr 1— Abdilla Ewan Yr 2C— Agius May Yr 2CA— Psaila Tiffaney

Yr 1— Cilia Isaac Yr 2C— Rizzo Neville Yr 2CA— Ciantar Chenise Yr 3B— Abela Manuel Yr 3G— Sacco Ben

êertifikat Speëjali millGħalliema tal-MuŜika Yr 1— Mizzil Aleandro Yr 2C— Grech Kieran Yr 3B— Scicluna Fleur Yr 3G— Baldacchino Redent

êertifikat Speëjali għaxXjenza Yr 1— Spiteri Nadine Yr 2C— Baldacchino John Andreas Yr 2CA— Tabone Nirvana Yr 3B— Zammit Matthias Yr 3G— Borg Deo Yr 3G— Agius Maverick

êertifikat Speëjali millGħalliema tal-Drama Yr 1— Pace Alexia

êertifikat Speëjali għallMatematika Yr 1— Grech Kaden Yr 1— Cassar Monreal Maronia Yr 2C— Debono Dorian Yr 2CA—- Camilleri Luca Yr 3B— Brincat Daniel Yr 3G— Cutajar Gilmore

êertifikat Speëjali għalliSports

êertifikat Speëjali għallBook Reviews

Yr 3B— Barbara Luana Yr 3B— Psaila Cassidy

Yr 3B— Scicluna Fleur Yr 3G— Scicluna Estelle Yr 3G— Zammit Sharona


êertifikat Speëjali għallIngliŜ

êertifikat Speëjali għallMalti

Yr 1— Cilia Isaac Yr 2C— Zammit Yasmine Yr 2CA— Tabone Nirvana Yr 3B— Abdilla Kurt Yr 3G— Desira Emily Yr 3G— Gravina Mireille Yr 3G— Mizzi Renson

Yr 1— Abdilla Ewan Yr 2CA— Psaila Tiffaney Yr 3B— Penza Jake Yr 3B— Attard Dinah Lee Yr 3G— Abela Andre’

êertifikat Speëjali għallQari Yr 1— Pace Alexia Yr 1— Ellul Kimberly Yr 2C— Picco Emma Yr 2CA— Sapiano Bradley Yr 2CA— Psaila Tiffaney Yr 3B— Scicluna Fleur Yr 3B— Atanasio Maria Yr 3G— Scicluna Estelle

êertifikat Speëjali għatTeamwork Yr 2C— Abela Shea Yr 2CA— Camenzuli Kimberly Yr 3B— Vella Aiden Yr 3G— Caruana Daniel Yr 3G— Caruana Kieron

êertifikat Speëjali għalLeadership Skills

Għajnuna lil Sħabhom filklassi

Yr 2CA— Axisa Sven Yr 3B— Mangion Martina Yr 3G— Caruana Daniel Yr 3G— Caruana Kieron

Yr 2C— Abela Shea Yr 2CA— Camenzuil Kimberly Yr 3B— Caruana Matthew Yr 3B— Camilleri Oswin Yr 3G— Ellul Aaliyah


êertifikat Speëjali għallCommunication Skills

êertifikat Speëjali għallKitba Kreattiva

Yr 1— Hassen Marwa Yr 2C— Grech Kieran Yr 2CA— Axisa Sven Yr 3B— Bartolo Francesca Yr 3G— Muscat Shirley

Yr 3B— Atanasio Maria Yr 3G— Abela Andre’

êertifikat Speëjali għal êertifikat Speëjali għatTitjib fl-Imāiba Yr 1— Spiteri Nadine Yr 2C— Gravina Ryan Yr 2CA— Montanaro Christian Yr 3B— Abela Manuel Yr 3B— Coreschi Marco Yr 3G— Baldacchino Redent Yr 3G— Grixti Josmar

êertifikat Speëjali għall– Imāiba EŜemplari Yr 1— Desira Kyren Yr 1— Mizzi Aleandro Yr 2C— Ciantar Kelsey Yr 2CA— Camilleri Bjorn Yr 3B— Barbara Luana Yr 3B— Borg Eleonor Yr 3G— Falzon Alessia

Impenn fil-Krafts Yr 3B— Barbara Luana Impenn fir-riëerka Yr 3B— Daniel Brincat Impenn fil-kreattivita Yr 2CA— Montanaro Christian Impenn fit-Tjubija Yr 2CA— Pace Emon Imħabba għall-kotba Yr 2C— Rizzo Neville Motivazzjoni u Progress Yr 1— Farrugia Sven Titjib fix-xogħol Yr 3G— Grixti Josmar Yr 3G— Baldacchino Redent


êertifikat Speëjali għal Xogħol ta’ kwalita’

êertifikat Speëjali għallParteëipazzjoni attiva

Yr 1— Agael Jamila Yr 2C— Debono Dorian Yr 2CA— Camilleri Bjorn Yr 3B— Atanasio Maria Yr 3G— Cuschieri Mariah Yr 3G— Ellul Aaliyah Yr 3G— Desira Emily

Yr 1— Grech Kaden Yr 2C— Zammit Yasmine Yr 2CA— Camilleri Luca Yr 3B— Bartolo Francesca Yr 3B— Zammit Matthias Yr 3G— Falzon Alessia Yr 3G— Cutajar Gilmore

Fl-okkaŜjoni ta’ Jum il-Ktieb, l-istudenti tagħna ifformaw il-kliem Jum il-Ktieb filwaqt li flimkien mal-għalliema tagħhom qagħdu jaqraw ftit paāni mill-ktieb favorit tagħhom.


Kinder Ms Axisa Azzopardi Amy— Imāiba eŜemplari Mifsud Micahel— Imāiba eŜemplari Briffa Keira— Għajnuna lil sħabha Borg Naya— Għajnuna lil sħabha Chetcuti Jael— Parteëipazzjoni fil-klassi DeGiovanni Miguel— Parteëipazzjoni fil-klassi Maillia Kyle— Parteëipazzjoni fil-klassi Caruana Nayton— Parteëipazzjoni fil-klassi Zahra Gianluca— Parteëipazzjoni fil-klassi Demicoli Thorton Yakira— Parteëipazzjoni fil-klassi Cilia Katrina— Titjib fl-Imāiba Farrugia Shanice— Xogħol ta’ kwalita Abela Kravin Karol— Xogħol ta’ kwalita

Kinder Ms Grima Colombo Jade— Manjieri Tajba Desira Maria Anna— Manjieri Tajba Aquilina Shanaya— Kreattivita’ Spiteri Francesca— Kreattivita’ Spiteri Alaizah— Parteëipazzjoni fil-klassi Brownrigg Kieran— Parteëipazzjoni fil-klassi Borg Jake— Parteëipazzjoni fil-klassi Borg Jodi— Parteëipazzjoni fil-klassi Spiteri Aurora— Parteëipazzjoni u kreattivita’ Saliba Samuel— Għall-aħjar impenn Azzopardi Jerome— Għall-aħjar impenn Ellul Jayden Jake— Għajnuna lil sħabu Scicluna Jodi— Għajnuna lil sħaba Ghigo Saleisha— Titjib fl-imāiba


Kinder Ms Armeni Abdilla Elton— Imāiba eŜemplari Spiteri Jacob John— Imāiba eŜemplari Ellul Jerome— Ħila fit-tmexxija Psaila Leona— Ħila fit-tmexxija Tabone Marea— Ħila fit-tmexxija Demicoli Kayleigh— Ħidma fi grupp Magro Doana— Għajnuna lil sħabha Gravina Rose Marie— Għajnuna lil sħabha Zammit Shanice— Ħila fil-komunikazzjoni Ferrito Andrea — Parteëipazzjoni fil-klassi Spiteri Lydon— Parteëipazzjoni fil-klassi Camilleri Adrian— Kreattivita’ Micallef Melchior— Titjieb fl-imāiba Mizzi Chanaia— Xogħol ta’ kwalita Camilleri Julia— Book reviews

Kinder Ms Mifsud Ellul Sonique— Imħabba lejn il-qari Brincat Keith— Parteëipazzjoni fil-klassi Ellul Kodey—Parteëipazzjoni fil-klassi Galea Anthea— Stima fiha nnifisha Saliba Deborah— Motivazzjoni għat-tagħlim Dimech Mirhea— Motivazzjoni għat-tagħlim Falzon Kelly— Manjieri Tajba Gafa’ Haley— Għajnuna lil sħabha Mifsud Kian— Kunfidenti fih innifsu Hamid Ayesha— Progress fil-kreattivita’ Ellul Calvik— UŜu indipendenti tal-kompjuter Busuttil Aidan— Imāiba eŜemplari


Kinder Ms Borg Caruana Emma— Tjubija lejn l-oħrajn Cilia Cassidy— Tjubija lejn l-oħrajn Cutajar Mariah— Imāiba tajba Dimech Myorah Maria— Motivazzjoni għat-tagħlim Enriquez Decelis Ylena— Motivazzjoni għat-tagħlim Grima Eowyn— Motivazzjoni għat-tagħlim Rickard Rebecca— Motivazzjoni għat-tagħlim Caruana Claude— Motivazzjoni għat-tagħlim Caruana Glyndwr— Motivazzjoni għat-tagħlim Borg Hayden— Imāiba eŜemplari DeGiovanni Kieran— UŜu indipendenti tal-kompjuter Desira Daniel Jonathan— Parteëipazzjoni fil-klassi

Kinder Ms Bonavia Sammut Celine Emilianne— Imħabba lejn il-qari Galea Mariah— Għajnuna lil sħabha Desira Nicole— Għajnuna lil sħabha Borg Caiden— Kreattivita’ Bonnici Elisa Jane— Kreattivita’ Borg Isaac— Kreattivita’ Agius Demi— Parteëipazzjoni fil-klassi Enriquez Decelis Zinedine— Parteëipazzjoni fil-klassi Desira Neil— Parteëipazzjoni fil-klassi Debono Constantin— Parteëipazzjoni fil-klassi Debono Gabriel— UŜu indipendenti tal-kompjuter Chetcut Abiel— UŜu indipendenti tal-kompjuter


êertifikat mogħti għall-parteëipazzjoni fil-Kunsill Skolastiku Tat-Tfal Debono Mariah Carabott Zachary Mizzi Naomi Abela Ryan Busuttil Gianluca Mizzi Kurt Micallef Nicolai Borg Larson Bezzina Nicole Calleja Michela

President Viëi President Segretarja Viëi Segretarju TeŜorier Viëi TeŜorier PRO Viëi PRO Membri Membri

êertifikat mogħti għall-parteëipazzjoni fil-Kumitat ta’ Ekoskola Ciappara Dylan Masini Isaac Agius Nicolai Mangion Matteo Buhagiar Shamizen Spiteri Scott Borg Deo Caruana Bernice Caruana Pauline Scicluna Antonia Attard Luke Spiteri Chaney Picco Emma Sapiano Bradley Ellul Kimberly

President Viëi President Segretarju Viëi Segretarju TeŜorier PRO Viëi PRO Membri Membri Membri Membri Membri Membri Membri Membri


STAFF TAL-ISKOLA 2011 / 2012 AMMINISTRAZZJONI KAP TAL-ISKOLA ASST. KAP TAL-ISKOLA ASST. KAP TAL-ISKOLA Clerk

Is-Sur D. Grech Is-Sinjorina E. Vassallo Is-Sur S. Sammut Is-Sur M. Glanville

INCLUSION COORDINATOR Is-Sinjura

J. Dimech

GĦALLIEMA Is-Sinjura Is-Sinjura Is-Sinjura Is-Sinjorina Is-Sinjorina Is-Sinjorina Is-Sinjorina Is-Sinjorina Is-Sinjorina Is-Sinjura Is-Sur Is-Sinjura

R. Azzopardi S. Caruana A.M. Ciancio A. Bugeja R. Giles T. A. Cumbo D. Zammit V. Agius K. Manicaro M. Grech A. Pulis F. Gauci

Year 1 Alladin Year 2 Care Bears Year 2 Chicken Little Year 3 Bob the Builder Year 3 Garfield Year 4 Crin Year 4 Zipper Year 5 Alvin & the Chipmunks Year 5 Madagascar Year 6 Garfield Year 6 Popye Complementary Teacher

KINDERGARTEN ASSISTANTS Is-Sinjorina G. Axisa Is-Sinjorina R. Armeni Is-Sinjorina M. Grima Is-Sinjura C. Mifsud Is-Sinjura E. Borg Is-Sinjura A. Bonavia

Kinder 1 Kinder 1 Kinder 1 Kinder 2 Kinder 2 Kinder 2


LSA’s Is-Sinjura Is-Sinjura Is-Sinjura Is-Sinjura Is-Sinjura Is-Sinjura Is-Sinjura Is-Sinjura Is-Sinjura Is-Sinjorina Is-Sinjura Is-Sinjorina Is-Sinjorina

P.A. Buhagiar D. Refalo C. Mallia A. Mizzi B. Grech C. Delia C. Desira C. Falzon G. Psaila M. Spiteri C. Apap C. Sciberras E. Mizzi

General Hand Is-Sur Alfred Buttigieg Is-Sinjorina M.R Mifsud Is-Sinjura M.A Agius Is-Sinjura L. Agius Is-Sinjura P. Cutajar

PERIPATETIC TEACHERS Is-Sinjura J. Camilleri Is-Sinjorina C. Saliba Is-Sinjura M. Mercieca Is-Sinjura V. Woods Is-Sinjura R. Miceli Donnelly Is-Sinjorina G. Debattista Is-Sinjorina R. Briffa Is-Sinjura W. Decelis Is-Sinjura Y. Ebejer Is-Sinjura N. Cachia Vassallo Is-Sinjura A. Abela Is-Sinjura C. Friggieri

Arti Arti Xjenza P.S.D P.S.D MuŜika Drama E-Learning Edukazzjoni FiŜika Literacy Hearing Impaired Teacher Hearing Impaired Teacher

SUPPORT STAFF Is-Sinjura C. Farrugia Is-Sinjura R. Spiteri Is-Sur K. Coleiro Is-Sur L. Baldacchino Is-Sinjura D. Mercieca Is-Sinjura M. Genovese

Guidance Guidance College Counciler Prefect of Disicpline Psikiloga Trainee Counciler


KUNSILL SKOLASTIKU PRESIDENT

Is-Sur G. Zammit

SEGRETARJU/TEZORIER

Is-Sur D. Grech

MEMBRI GĦALLIEMA

Is-Sur A.L Pulis Is-Sinjura B. Grech Is-Sinjura C. Mallia

MEMBRI ĀENITURI

Is-Sinjura B. Hassen Is-Sinjura M. Debono Is-Sinjura R. Calleja


L-INNU MALTI Lil din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha, ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist: Ftakar li lilha bl-oħla dawl libbist. Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha, rodd il-ħniena lis-sid, saħħa 'l-ħaddiem: Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem Kitba: Dun Karm Psaila Muzika: Mro. Robert Sammut


L-iskola tagħna tiëëelebra x-xogħolijiet ta’ Vincent van Gogh Ritratt tal-qoxra meħud mill-pittura li tifforma parti mill-proāett li għaddejin minnu bħalissa mal-għalliema tal-Arti dwar ix-xogħolijiet popolari ta’ Vincent van Gogh. L-istudenti tal-iskola tagħna qed ipināu l-verŜjonijiet tagħhom ta’ wħud mill-aqwa xogħolijiet talpittur OlandiŜ Vincent van Gogh. Il-pittura li qed tidher fil-qoxra hija l-verŜjoni tal-istudenti tal-pittura Irises. Madwar l-iskola qed jiāu esebiti l-verŜjonijiet tal-istudenti tagħna ta’ The Starry Night u Irises. Bħala parti mill-attivitajiet ta’ Jum ië-êelebrazzjoni, l -istudenti u l-āenituri tat-tieni klassi qed jaħdmu fuq il-pittura Sunflowers tal-istess pittur. Nistednukom iŜŜuru l-klassi tal-Arti biex taraw dan ix-xogħol. Starry Night

Sunflowers

http://ghaxaqprimary.wordpress.com

Celebration Day 2012  
Celebration Day 2012  

Ħal Għaxaq Primary's Celebration Day 2012 Booklet

Advertisement