Page 1


KÎÁ; ‰<är HÂa Jtv U=h IaHf vH=Nk<l Li Kdh LÁ¥ÎÂk ?LkHo Ïvc Ívhn DsHÁúkh,v If D¢fv I] ÏvHésV` Io> AfHûuh Io> &Ívhn õHÁúkh,v If ìHÎéph VéúÎf LkHo Kdh DÁs # Ín Dl ÊHíkh ùn<o ,v AÎûòa ÏHivH;# IéphvHk Dl ÊHíkh HivH¥élNo Li <a Iædn ÏHivH; hNo ÍNÁf ÍvhNk HÈk,h Hf LkHo Hd ÍnV; °<u vHésV` Hj Ínch,n ¨Hp Hj# Ën # Ín Dl ÏvhVt ,v Ë,h I; ÍVÎæÎl nhVdh vNÆkÌh Hr> Hd ÍcHöÎÂk Dl °Vr Li H` ,n èvhn H` ,n & Kkc Dl ,v ã<o Ø<Æp NÎr Détv I; ,Vf nÌ , KÁ; ÍNȶf ,v LkHo Ë,h ÏvHésV` ÊVqHp Kl ^J™= <öÎ= LkHo Ïvc ÊVÎæf Ldn<f Ldn<f Df<o ÏHivHésV` I=h Hl & <öÎ= K; Sf LÎéahn Dl Iæk ,v Ë<ln<o ÏHfHf LÎÁ; Dl ÏvhNÈæk LdvHÎl Li ,v HfHf LΙÎf H[ DÂ; ËH[ DéÎ= JöÎk Ïh I„áöl Ívhn vHésV` I; ±¶t ¨Hp Vi If LÎéú= vH; ‰Häkn ÏVéúÎf JdN[ Hf N¶f If c,Vk> ch ÍnH¶gh Ø<t Ø<Æp Hd Dg, Ldnc Vs Ïh IsvNl , F¢l , J;Va Nûr Hl Ï,v , Vf V£Hòf Hd , NÁéahNk Hl vH¥f ÏcHÎk Hd n<f L; ÍnCéúp, Hl I; NknV¥Îl DjhnHÈÁúÎ` NÁéahn ÍnH™ésh <s Klhn & DkHÁîk> ÏHÈúdhv># Ldnhn Dl PÎ[Vj vhVr If hv vhVt Hl D=nh<kHo JÎfVj Hf Kdh , NÁésh<òÎl ç,\ DÁÎl , ÍHj<; LkHo ÍViH£ I; Ldn<f ÍNa NÎlh Hk Vædn Nl> DÂk vn v<[ Ë,h ËH[ DéÎ= ^J™= DsVågh<ph , ʱs ch N¶f JtV= õHÂj nV; vhVt vHésV` ?hV] VÎa Ëh<Îg Li LkHo Ín<f Dr±oh Nf vHésV` I¥Ádh Gêl cHf ¨Hp Iésh<o ,v ùvBu Hr> Iw±o , vh<dn If ÍnV; èV` ,v ËvHésV` ‰Häkn ÍNÁf Vs If I„fHr I¶tNÁdh Kdh<òÎl IÁ¥k LkHo ÍViH£ ?IÁ; JfHwh KÎg,h Ín<f ÍvHésV` VûÆl IÎf<o LkHo ÊVéon IÁ¥k hNo # nV; èV` CÎ] LkHo I; n<f vHf I; DdHÈln> HrH™jh KÎdHlV™Îl I; Ív<¢ÁÎÂi HÂép &I„f , Kéöi D™£Hu , õHöp DdHÈln> Ëvhn ãHûuh DéphvHk ËVdB` Dl n,c ,v Jäñl # LkHo DéÎ= IÁ¥Îl hNÎ` LiH™j HÂa Hf LÁá¢l ËHa vn vH; Id Êvhn Js,n Kl Aéshv Dg, Lk<ÁÂl &IaHf Nf ÏvHésV` I¥Ádh Ik LÁ; hNÎ` Êh Ính<k<o è±Îûñj #####Dg, HíÁdh KdNl,h ÍcHj HÂa Dg, Iésvn <j ´Vp &ÊVéon KÎäf Li D=Nkc ÍVäÎl Jr, Li ËnV; hNÎ` DfHöp , Jsvn vH; , ìVf Vs ÍNa DÁÎf Dl ÏvhBf LÈf Lú] Ívhn ìVo vhCi , K™„j , ØVf , ã> ‰<` , nh<òÎl ÍvH[h Ik<òäpHw ¨Hp KÎÁ; ‰<är ,v vH¥ÁÎÂi ÍVéÈf Kl V§Áf # Iædn DéòfNf ã<o vH; ‰Häkn JwVt Vs Jr<k,h LkHo <öÎ= Hd HÂa Hd nHdc vH; Li Ín Dl Df<o Ø<Æp Li IæÎl LkHo Ïvc KdnVæf # JöÎk Ëh<jHk , G΄u I; LkHo JöÎk Jòs LÁ; vH¥] Lk,n DÂk ÍVf Ë,h vhBf ÍVqHp LkHo <öÎ=

vhn IgHäkn ËHéshn cHk IÈgh ^ ËHéshn Kdh

#DäsHÁl vH; Li & KÎÁ; If IkHo ËnV; hNÎ` ÏhVf LdV; Hr> ØH™jh If VÈ• ch N¶f n<f KÎæÁs D„Îo Hi ÍvH[h LdnV; I¶[hVl K¥öl ÏHÈiHæÁf :d LÎéahNk ÍvH[h Hlh LÎéahn DtH; ÍchNkh If AÎ` ‰<` H[ Hädc , HÈÁj Véon ,n If Dö; Vi I; n<f HíÁdh Li G¥úl n<f LíÁ` c,v # Ld,Vf LÎéökh<j DÂk DgCÁl Li Hl & nhn DÂk Iéòdv Livn LfHûuh # Ldn<f ÍnV¥k hNÎ` DäsHÁl ÏH[ c<Ái , ch hNo Ldn<f LdV; Hr> , LkHo ÍViH£ ‰CÁl vn c<Ái # n<f GlH; hv T¢g Hl Rp vn hN[ I; NÁ¥k L; HÈk> D=vCf , èCu nHéúi LdNdNÁö` vHÈf ËHfHÎo vn hv DgCÁl Lúa c,v NknV; Is DgCÁl ch ‰,h IÆä£ ‰Nl ù<o , CÎÂj &Ifh<o ,n & Vél Ë> ÍvH[h ÏhVf hv D®„äl IkHÎiHl LdNa v<äíl Iéägh I; IÆä£ ‰CÁl Ë> vn IkHòäpHw I; n<f Kdh vn Ë> Df<o LdchnVåf D=Nkc ËcVÎ` , nVlVÎ` :d ¨Hf IÆä£ vn nV¥ÎÂk D=Nkc Ëh<[ ì,c :d Ê<s IÆä£ vn , NknV¥Îl IkHòäpHw Hf Hj LÎétv chVÎa If IlHÁg<r Kéa<k ch N¶f , :Îa LdV; Hr> ‰<Æf ÏHÈfHäsh LÎÁ; ãHöp IΙûj Dä„r Y„äl JohnV` ch N¶f , LdnV; GÆéÁl ËhVÈj If hv ËHÂacvhHf # LdnV; Dú; ãHäsh NfN[ ‰CÁÂf ÍvH[h , Kiv GlH; Df & LdnHéth H[ , LdNÎ] hv IkHo c,v vHÈ] Is ch S` Hl I; nV¥ÎÂk v,Hf ±wh Na Dl Hl ‰CÁl nvh, S;Vi :a Vjn,c NdHf n<f IétVk Hl Ï,Vf> Hj KdhVfHÁf Ldvhn DgHl G¥úl LdnV¥Îl hNÎ` vH; LkHo Ïvc # LÎétv LkHo ÍViH£ hCÁÂf Ié™i ËHÂi I¶Â[ NsVåf Hl ch DgHp Hj Nl> Hl ËNdn If & HÈk> ÏvHÁ; IdHöÂi & ÏHivH; , ËhvhNdhVs DgCÁl vn ÊvnHl ,vN` JsHÈgHs ^J™= # &Ên<f Ié™= Vjb,c vnHÂf I=h # Ën Dl ÊHíkh ,v Ik<o Ë,h LkHo ÏvhNÈæk ÏhVf Io> # Na Dl Gp Li HÂa ÏvHétV= vH¥Ádh I†dVl hNo ÍNÁf KÁ; Dl °<u vHésV` FjVl Ik<o ËNk<o DsHÁúkh,v I; LkHo DéÎ= JsHÂa !IÁ¥Âl VÎy ? LÁ; ÏvHésV` QdVl ch ÊVf Kl DÁ¶d hNòf Ívhn ãh<e ? Ívhn DgH¥ah I] Ë<l D„Îûñj Iéav FsHÁl vH; Id NdHf Hl &LkHo Ïvc Ik # LÎÁ; hNÎ`

ÊvHÈ] JÂör Ë<jVäw hNo n<f ÏCÎækh Ly ÏhV[Hl LΙsHél D„Îo # ÍNf Hf Ë<égCÁl IÎeHeh NdHf JshNÎ` I; v<¢Ádh ^J™= LdV; Hr> cHf Ë<jVs ch ,v vH¥ä„£ Kdh , KÎa,V™f ,v HÈk,h IaHf ùcvh KÎÁ; Kdh KÂq vn # LÎéo,Vt LÎéök<j Dl I; DdHík,h Hj ÍvHÎÂk vHút Ë<ÂÈf , IÂpVgn , ã<o & vH¥ä„£ ? KdNk<l Dl chVÎa Ë<Âi n<äk VéÈf ÏHÈiHæk# nhn Dl Ë<ÂfhBu Hík,h èhV£Ho LÎéök<j DÂk Ldn<f ÍNa Ínc chVÎa ch ±wh n<äk Ë<úÆfHs ÏHÈiHæk ÊnVl Li Hf KÎaHäk ËhVæk }Îi , KÎk,Nf Ë<jvN` ÏH[,v Kl KdnVæf vH; JwVt Vs Li N¶f , LÎÁ¥Îl hNÎ` Ik<o , LdnVæÎl nHdc vH¥Îf SkHöÎg Ø<t , SkHöÎg VÈa Kdh <j Læf NdHf Iéägh Hk Dg, KÎÁ; hNÎ` vH; KÎk<éf JuVöf LÁ; DÂk ËHÂ= #Jöi IÂdV; Kl Lsh Gêl hNo KÎaHäk NÎlh ÍNÁo Vdc Ldnc Kdh<òÎÂk Ív<òÎl ,v I=vCf Ín,v Ívhn I¥Î]<; Ín,v LkHo ? KdchNÁf ,v ÍV™s Kdh , KÁ; °<u ,v Ë<aHÈsHäg LkHo <öÎ= , LkHo DéÎ= Hj LÎéohNkh ,v ÍV™s Hl Ëv<úf èv<w , Jsn LÎÁ; L; ,v JÂpc Ldh<òÎl LÎéphv & If<o Ë<lHÈsHäg AÎ` KÎÁ; hNÎ` H[ I; Ïc,v Hj & LæÁúr ÏHiVéon NÎÁÎäf ùch Jsn Iædn &nHÎf La<o Dö; ch Dér, Kl KÎéöi Hl #ÊvhNÎÂkVf LÎÁ; JÂpc Utv Päw KdNf ÍcH[h S` Kdvhn T¢g HÂa KdVf Fo &KdVf LéahB= V=h ù<k ÏBdBg ËHílnHf IÂÎr Jav<o Na KÈ` ÊHa £Höf KÈ` ãh<òéov Hl ÏhVf DrHjh vn Li Fa Vo> LdnV; ËH[ LdnHéth chvn If chvn LÎéahNk ËH[ If Rlv I¥ÎgHpvn , NknV; nhNk Hl If ì,Vo ÍcH[h Dö; &n<f LkHo ÍViH£ Hf Rp Ik<éÎl ùHi DÈ=> ^J™= , Jú=Vf IlHkc,v Hf LdV; ÏHr> VÈ•# hNÎ` DäsHÁl ÏH[ Li &NdHa IÁ; Gp ,v HÂa G¥úl ,n Vi

40


Ghasedak115ltr  
Ghasedak115ltr  

سپتامبر 2013

Advertisement