Page 1

‫ܝ ܝ‬ ‫ܝ ܝ‬ ‫ܰ‬ ‫ܒ ܬ ܝ ܩ ܒܗ‬

‫طلبة مار يعقوب السروجي‬

‫ܝ‬ ‫ܰ‬ ‫ܰ‬ ‫ܰ‬ ‫ܰ‬ ‫ܩ ܺܕ ̈ܝܫ ܩ ܺܕܝܫܫ ܩ ܺܕܝܫܫ ܣܳܝܝܫܥ ܩ ܫ ܝ َه َتفف َ لعُلُيونففوُدلُّففُوّ ّلُّففُوّ ّل‬ ‫ܝ‬ ‫ܶ‬ ‫ܰ‬ ‫ܺ‬ ‫ܶ‬ ‫ܥܡ ܶܝܥ‪ .‬ܩ ܺܕ ܺܝܫ ܶ ܣܳܝܝܫܥ ܰܰܟܶܫܥ ܥܝܫ ُُّوّ ّلعُرَّ ب‪,‬لُُّوّ ّلعُفرَّ بّ لعُف ل‬ ‫ܰ‬ ‫ܘܥܢ ܽ‬ ‫ܐܠܘܟܫܡܥ♱‬ ‫ِبلحِمارعًلوُ ََخ َللعورشينم‪.‬‬ ‫َرك َ‬ ‫ܶ‬ ‫ܙܣ ܶ‬ ‫ܰ‬ ‫ܙܣܳܘ ܶܠܗ ܰ‬ ‫ܰ‬ ‫ܳܘ ܝܠܫܗ ܙܣ ̱‬ ‫̱‬ ‫̱‬ ‫ܫܳܘ ܠܫܗ زمِّروعلعُمج َُلألبُلهللالزمِّفروعلُف ل‬ ‫ܒܚܥ ܰ‬ ‫ܫܗ ‪ܽ .‬‬ ‫ܠܒܫܳ ܳ ܝ‬ ‫ܽܫ ܝ‬ ‫ܠܘ ܶ‬ ‫ܒܚܫܗ زمِّروعلُ ‪,‬لُقفُلوعفل َ لُتمجنفُ ِ‪.‬ل‬ ‫ܽ ܰ ܺ‬ ‫ܶ‬ ‫ܝ ܝ‬ ‫ܶܣܤ ܽܟ ܶܠܤ ܢ ܒܛܝܫܢ ܢ ̱ܦܫܡ ܣܫ فيما علأنتلمُمتن ٌعلعُلتمجنُ ِ؟‪.‬‬ ‫ܬܫܒ ܚܡܗ♱‬ ‫ܝܶ‬ ‫ܝ‬ ‫ܝܢ ܝ‬ ‫ܣܳܐ ܶܨܗܝ ܽ ܢ ܠܤ ܽ ܢ ܰܶܝ ܢܬ ܰܶܫܕ ܐܠ‬ ‫ܺ ܶ‬ ‫ܫܗܗ‪ .‬ܝܢ ܰܣܫܫܳ ܺ‬ ‫ܦܒܝܝܫܫܥ ܰ‬ ‫ܰܣܡ ܶ ܫ ̱ܫܝ‬ ‫ܒ ܫ‬ ‫ܝ‬ ‫ܺ ܰ‬ ‫ܤܡܫܫܫܟ‪ .‬ܝܢܣܫܫܫܳܐܝ‬ ‫ܘܢ ܶܬ ܰܦ ܰ ܶ‬ ‫ܘܗ ̱ܝ‬ ‫ܢܬܝ‬ ‫̱‬ ‫ܝ‬ ‫ܝ‬ ‫ܶ‬ ‫ܰ‬ ‫ܝ‬ ‫ܶܨܗܝ ܽ ܢ ܐܠ ܒ ܝܝܥ ̱ܢܳܢ ܰܦܰܤܡܟ ܥܡܝ‪.‬‬ ‫ܰ‬ ‫ܰ ܶ‬ ‫ܝܰ ܺ‬ ‫ܺ‬ ‫ܫܡܝ‬ ‫ܢܣܳ ܦܒܝܝܥ ܒ ̱ܕܬ ܣܤܡܫܟ ܘܢ ̱ܦ ̱‬ ‫ܝܫ ܶܒܩ ܶܠ ܝ♱‬ ‫ܝܢ ܝ‬ ‫ܡܚܫܥ ̱ܢ ܝܳܢ ܰܬ ܶ‬ ‫ܣܳܐ ܶܨܗܝܽܫ ܢ ܝܐܠ ܝܳ ܝ‬ ‫ܶܥܫܥ‬ ‫ܰܦ ܽ ܠ‪ .‬ܝܢ ܰܣܳ ܺ‬ ‫ܶ‬ ‫ܦܒܝܝܥ ܺܥܫܕܬ ܝܳ ܝ‬ ‫ܡܚܫܥ‬ ‫̱‬ ‫ܶ‬ ‫ܣܩܒ ܝ ܶܠܫܗ‪ .‬ܝܢ ܝ‬ ‫ܰܘ ܰ‬ ‫ܣܫܳܐ ܶܨܗܝܽܫ ܢ ܰܢܢ‬ ‫ܝ‬ ‫ܝܥ ܶܐܠ ܺܠܝ ܝܨ ܝ‬ ‫ܠܒܫܥ ̱ܢ ܝܳܢ ܶܠܫܗ‪ .‬ܢ ܰܣܫܳ‬ ‫ܨܠ ܶ‬ ‫ܦܒܝܝܫܫܥ ܺ‬ ‫ܺ‬ ‫ܝܒܫܫܗ ܰܚܝܝܫܫܥ ܽܗܘ ܝܥ ܰܩܫܫܳ‬ ‫ܶܠ ̱ܝ♱‬

‫ْ‬ ‫ّاُتلصهنوُدلُِما علهولآ ٍ‬ ‫ت لوأنفال‬ ‫ُملعطيُب ؟لّاللعُ ّنفب‪:‬دلميِ ُكف ِ لهفو‪,‬ل‬ ‫وأ َتففللُنميُف ‪.‬لّاُففتلصففهنوُدل ل‬ ‫أُرن ُُ ُلأُلنميُ لعيف‪. ّ:‬لّفاللعُ َّنفب‪:‬دل‬ ‫إ ُلنميُ ف ُ لففف‪:‬لعُكننففترِلونت ُر ُك ف ِ ل‬ ‫عنتِ‪.‬‬ ‫ّاُتلصهنوُدل لأفت ُح لُ ُلعبوعبف‪:‬ل‬ ‫ُ َن ُ‬ ‫ُخل‪.‬لّاللعُ َّنفب‪ ::‬دلعُكننفت ُر لتحتفحُل‬ ‫(عبوعبها)لو َتق َبي ُ‪.‬لّاُفتلصفهنوُدل‬ ‫إُْ َ‬ ‫لَُخفففف َل لعنففففُ لعصففففيُ ُب ‪ .‬لّففففالل‬ ‫عُ َّنب‪ ::‬دلبصينب ِلعُح‪ ّ:‬ل َنتتأصِ يُ ِ ‪.‬‬ ‫‪8‬‬


‫من عطر القداسة‬ ‫أغناطيوس أفرام األول برصوم‬

‫اإلكليريكي فائز خليل باباوي‬

‫بطرنر لأنطاكنر ُيكننترلعُترناننرلعألرثو كتنر عُـ‪ ,021‬لوُفُ لفف‪ :‬ل٘ٔ لحفزنفرعُل‬ ‫عام ‪ٔ881‬م ف‪ :‬لمفُنفنفر عُفمفوصفل عُفلفرع ‪ .‬لتفيفقفل لتفلفيفنفمف لعألوُف‪ :‬لفف‪ :‬لمفُرتفرل‬ ‫عُُومننكاُلُرّلفنهالعآلُعبلعُُنننرلوعُتارنخلوعُيغتنُ عُحرنتنر وعُتركنر‪,‬لو حفقفال‬ ‫ُرّ عُيغرلعُلربنر عيللنُلأتات ة لمتفيفمفنفُ‪ ,‬لوبفُأ لُرعتفتف لعُفيهفوتفنفر لفف‪ :‬لُنفرل‬ ‫عُزعحرعُلف‪ :‬مارُنُلتركنفا عفام ٘ٓ‪ٔ0‬م وأجفاُ لهفنفا عُفيفغفر لعُتفرنفانفنفر وتفلفيفمل‬ ‫تارنخهالوآُعبها‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ف‪:‬لعام ‪ٔ0ٓ8‬م رتملكاهنالوبق‪:‬لمقنماًلف‪:‬لُنرلعُزعحرعُلبصحرلمليم‪,‬لثفم لأوكفيفتل‬ ‫إُن لمهمرلإُعرةلشؤوُلعُُنرلتنر ٔٔ‪ٔ0‬م و حقالف‪:‬ل ُ لعُلاملّام لبفلفُة لزنفارعتل‬ ‫أكاُنمنرلألُنرةلوكنائّلف‪ :‬تركنا و بيُلعُرعفُنُ‪,‬لوف‪:‬لتنر ٖٔ‪ٔ0‬م ّفام لبفرحفيفرل‬ ‫مماثيرلُيبحثلوعُُرعترلف‪:‬لعُمخطوطاتلعُترناننرلعُقُنمرلعُمحفحفو فر لفف‪ :‬لكفبفر ل‬ ‫مكتبات أوروبا‪.‬‬ ‫ف‪:‬لتارنخلٕٓلأنار ‪ٔ0ٔ8‬م رتم لعُبطرنر إغناطنوّلإُفنفاّ لعُفثفاُفث مفطفرعنفال‬ ‫عيل تورنا باتملمارلتونرنوّ‪,‬لبلُلعنتهاء عُحربلعُلاُمنفر لعألوُفل بفرز لنفجفمف ل‬ ‫ُنّلكرجللُنُلفقطلوُكُلكرجللوطن‪:‬لنُعولُوحُةلعُتورننُلجمنلالف‪:‬لموعجهرل‬ ‫ع نتُعبلعُحرنت‪,:‬لفكاُلعنتخاب لعام ‪ٔ0ٔ0‬م ُنكوُلعفمفُ لعُفوففُ لعُتفور لعُف ل‬ ‫توج لُحعورلمؤتمرلعُصيحلف‪:‬لبارنّلُيمطاُبرلبحقو لعُشلبلعُتور لف‪ :‬ل فلل‬ ‫عُوجوُلعُحرنت‪:‬لوعإلنكينز لعيللأرع ‪,‬لوف‪:‬لخعملأحُعثلعُمؤتمرلعي لصفوتل‬ ‫عُمطرعُلتونرنوّلُيمطاُبرلبحقو لعُشلبلعُتور لوكانت لتفيف لعُفزنفارة لأنعفال‬ ‫فففرصففر لُف لُففُرعتففر لمففخففطففوطففات لتففرنففانففنففر لمففوجففوُة لففف‪ :‬بففارنففّ ّففبففل لعففوُتف ل‬ ‫إُففل تففورنففا ففف‪ :‬لشففهففر لأنففار لعففام ٕٓ‪ٔ0‬م بففلففُ ل ُف لبتففنففتففنففُ لوعففلففت عصففبففرل‬ ‫عألمم تورنا تحتلع نتُعبلعُحرنت‪:‬لوععل ُ لعُقرعرلعيللعاتق لمتؤوُنرلجُنفُةل‬ ‫بففاعففاُففر لعُففلففوعئففل عُتففرنففانففنففر عُففنففازحففر لمففُ لمففنففطففقففر كففنففيففنففكففنففر وعُففتفف‪ :‬لعّففتففطففلففتل‬ ‫مُ تورنا وعُمتلُيجمهورنر عُتفركفنفر عُفنفاشفئفر لبفلفُ لعتفحفا لوّفلف لعألتفرع لمفعل‬ ‫عُحرنتننُ‪.‬لكمالتكحللببناءلعُةلكنائّلجُنُةلف‪:‬لوحوللمُننر حيب ُيوعفُنُلعُجُُ‪.‬‬ ‫توفف‪ :‬لبفطفرنفر لعُفكفنفنفتفر لعُتفرنفانفنفر لعألرثفو كتفنفر لآنف ع إغفنفاطفنفوّ لإُفنفاّل‬ ‫عُثاُث فأُختنرلعُمطرعُلتونرنوّلمُلّبفل لعُفمفجفمفع لعُفمفقفُّ لُفيفكفنفنفتفر لُفنفكفوُل‬ ‫عُبطرنر لعُجُنُلوعتتيمله علعُمنصبلف‪:‬لٖٓلكانوُلعُثان‪/:‬لٖٖ‪ٔ0‬م‪ .‬تفوفف‪ :‬لفف‪:‬ل‬ ‫تارنخلٖٕلحزنرعُ ‪ٔ0٘1‬ملوُفُلف‪:‬ل حمص‪.‬‬ ‫‪7‬‬


‫ج مِنْ َف ِم للاِل‬ ‫سانُ ‪َ ،‬بلْ بِ ُكل ِّ َكلِ َم ٍة َت ْخ ُر ُ‬ ‫س ِبا ْل ُخ ْب ِز َو ْحدَ هُ َي ْح َيا اإلِ ْن َ‬ ‫لَ ْي َ‬

‫اإلكليريكي‬ ‫فادي اسوفي‬

‫بلُمالععتمُلنتوعلمُلنوحنفالعُملمفُعُلوعمتفالبفاُروقلعُقفُّلثفمل هفبلعُفلل‬ ‫عُبرنففرلُنبففُألباُففصوملوبهف علنكففوُلّففاُرعًلعيففللموعجهففرلعُمجففربلوع نتففصارل‬ ‫عين ‪,‬لوهنفالنفتاللعفُةلعتفئيرلهامفرل‪,‬لُمفا عل هفبلعُفللعُبرنفرل؟لوُمفا علصفامل‬ ‫وعحتمللعُجوعل ُ لعُ لبيلخطنفر؟لفاإلجابفرلعيفللهف لع تفئيرلو ُف لُكف‪:‬ل‬ ‫نقُملُنالمثا لُك‪:‬لنتبعلخطوعت لوُك‪:‬لنععلعتيوبلعففعللُيحنفاةل‪,‬لإ لعنُمفال‬ ‫عنتهتلعألربلوُلنوماًلمفُلعُفصوم‪,‬لاجفاعلأخفنرعًالمفعلعنف لهفولوعهفبلعُطلفامل‬ ‫ُيجناعل‪,‬لوهولعُخبزلعُحقنق‪:‬لعُنازللمُلعُتماءللوكاُلممكناًلعُلنتمحلُجفتُ ل‬ ‫باُلنطيبلحاجات لعُطبنلنفرل‪,‬لمفُلهنفالّنفللإنف ”لجفاعل‪“.‬وُكفُلُفملنكفُلعألمفرل‬ ‫ك ُ لحتللأكمللعُصوم‪,‬لوبقوت ل ُح ِح َ لُوُلهزعل‪,‬لرغفملعمتناعف لعفُلعُطلفامل‬ ‫وعُشرعبلحتللنجلي لأخنرعًلباُكاُلنلف‪:‬لأحاتنفت لعُطبنلنفر‪,‬للوعنفُمالعّفتربل‬ ‫عُمجربل‪,‬لكاُلمتوهِّماًلأُلإحتاّلعُجوعلتنُفتاعُ لعيفللمكنُتف ل‪,‬لألنف لفف‪:‬ل‬ ‫أحناُلكثنرةلنقو لعيننالمنتهفزعًلعفلحاتنالُتفتهنللمؤعمرعتف لعُخبنثفرللف َّكفرلأُل‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫لإُلكنفتل‬ ‫عُرغبرلتتُفل لبيهحرلأُلنر لخبزعلجاهزعلنت ‪ُ:‬لب لرمق لُ ُ لّاللُ‬ ‫عبُلهللا‪,‬لفقُللُهف علعُحجفرلأُلنفصنرلخفبزعً ل‪,‬عبينفّلنتقف َُّملإُفلللنفتوعللوكأنف ل‬ ‫إنتاُلعاُ للألن لكاُلمتحنرعًلف‪:‬لأُلنكوُلهول”نتوعلعُمتنح‪ “.‬للوإ لعفر ل‬ ‫نتوعلحنيت ل‪,‬لُمل َنقُ ْملبلمللعُتحونل‪,‬لحتلل لنلر لعن لهولعإلُف لعُقفاُرلعيفلل‬ ‫كللش‪:‬لو لّاللإن ل لنقُرلحتلل لننكرلّوت لبللّاللُ للُنفّلبفاُخبزلوحفُ ل‬ ‫نحنالعإلنتاُللوبه علنلن‪:‬لأن لإ علمنحلهللالعُقفوةلُننفتاُ‪,‬لفانف لنمكفُلُننفتاُل‬ ‫أُلنبقففللبففُوُلطلففاملونلنففسلمثففللموتففللوإنينففالعُي ف نُلبكيمففرلعُففربلّففعنال‬ ‫أربلنففُلنوم فا ًلُوُلأُلن ف وّالأ لطلففام‪ .‬لنحففُلنليففملعُلتففقوطلعُملكانففتلعففُل‬ ‫طرن للشهوةلعُطلاملوبتل ‪:‬ح لآُملعُثان‪:‬لُّل َغيَبْنالفاُطلاملعُ لتنتجف لعألر ل‬ ‫نُغ ِّ لعُجتُلعُ لهولمنها‪,‬لأمالعُطلاملعُ لمُلفو لومُلعُتماءلفهفولنُقفوِّ ل‬ ‫عُروقل‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫قدسوا صوماً‪.....‬نادوا باعتكاف‬

‫عإلكينرنك‪:‬لتن لمتلوُ‬

‫ب‪-‬ل عُهُوءلوعُصمتدلاألن لهك علّاللعُفتنُلعُفربلّفُوّلإتفرعئنللبفاُرجوعل‬ ‫وعُتكوُلتخيصوُ‪.‬لباُهُوءلوعُطمأنننرلتكوُلّوتكمال(أسلٖٓد٘ٔ)‪.‬لإُلإنقفاعل‬ ‫عُحناةلعُصاخبلوعن لمتطيباتلعُملنشرلوكفثرةلعُحركفرلوع نفشغاللوعُهمفومل‬ ‫أفقففُوعلعإلنففتاُلملنففا لوإنففتاننت لوحوُففو لإُففللمجففرُلتففرّلففف‪:‬لآُففرلعففخمرل‬ ‫نتحفر لبتحركهفالونقف لبوّوفهففالإُلوّحففت‪,‬لعإلنففتاُلعُنففوملنلنففسلفف‪:‬لتففشتتل‬ ‫مرعبلنبُُلّو لعُجتملوعُنحّلوعُلقللفكملباُحر لّو لعُروق‪,‬لمفالأحوجنفال‬ ‫عُللفترعتلهُوءلوععتكا لنلفوُلفنهفالإُفللأنحفتنالونغفوصلفف‪:‬لأعماّنفالُوُل‬ ‫تأثنرلعُمشتتاتلعُخارجنر؟لُعنالنختزللمُلبرنامجنالعُنوم‪:‬لكفللمفالهفولغنفرل‬ ‫عرور دلعُثرثرةلوعألحاُنثلعُباطيفر‪,‬لتفتر لأنف لتفنتجمعلُفُننالوّفتلكفا ل‬ ‫ُيتمتففعلباُهففُوءلوع عتكففا لففف‪:‬لجففيللعُففصمتلوخففشوعلعُلبففاُة‪,‬لوعُتأمففلل‬ ‫وعُتلم لوعكتشا لتطحنتنالوزن لعيّاتنالمفعلعآلخفرنُ‪,‬لإُلكيمنفالعُثرثفارل‬ ‫ف‪:‬لطوفاُلعألحاُنفثلعُباطيفرلّفُلفقفُلّوتف لوملنفا ‪,‬لعُفصوملبجيُف لنلنفُلإُفلل‬ ‫عُكيمففرلُّتففنتهالووّارهففالوتففيطانها‪,‬لاإُلكففاُلأحففُل لنلففثرلففف‪:‬لعُكففيملفف ع ل‬ ‫رجللكامللّاُرلأُلنيجملكللعُجتُلأنعاًال(نعلٖدٕ)‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ل عُلطففاءدلطوبففللُيرحمففاءلعيففللعُمففتاكنُ‪,‬لفففاُلعُرحمففرلتحففللعينهففم‪,‬ل‬ ‫وعُمتنحلنرحمهملف‪:‬لنوملعُُنُلونحللبروقلُّت لفنهم‪.‬لانقوُوُلُمفا علصفمنال‬ ‫وُملتن ر؟ل ُينالأنحتنالوُملتيح ؟لأمثلله علنكوُلصفوملأختفار ؟لهفللتفتم‪:‬ل‬ ‫هفف علصففوما ًلونومففا ًلمقبففو ً لُيففرب؟لرعجففعل(أسل‪٘8‬دٖ‪.)1-‬إُلعُرحمففرلوروقل‬ ‫عُلطاءلإنمالهمالُُنيُلعيللعُقيفبلعُزعهفُلعُمحفبلإ‪,‬لإنف لعُقيفبلعُف لنفتلُل‬ ‫باُلطاءلونحرقلُحرقلعآلخرنُ‪,‬لوعُصوملعُمقُّلفرصرلرعئلرلُتُرنبلعُنحفّل‬ ‫عيللعُزهُلف‪:‬لحطاملعُُننالوعُلوُةلإُللعُحيتحرلعُحقنقنفرلعُفت‪:‬لبهفالنكتفش لأُل‬ ‫مكاتبلعُلاُمله‪:‬لنحانر‪,‬لوأُلعُممتيكاتله‪:‬لملوّفاتلوثقفللكفاُلمفُلعألجفُرل‬ ‫بنالأُلنتتثمرهالف‪:‬لكتبلأصُّاءلنقبيوننالف‪:‬لعُم اللعألبُنرل(رعجعلُو‪ٔٙ‬د‪,)0‬ل‬ ‫وكف ُ لعُففصُّرلهفف‪:‬لطرنف لُيكمففاللاإُلأرُتلأُلتكففوُلكففاميً لفأ هففبلوبففعل‬ ‫أميك لوأعطلعُحقرعءلفنكوُلُ لكنزلف‪:‬لعُتماء‪,‬لوتلاللآتبلن‪:‬ال(متل‪ٔ0‬دٕٔ)‬ ‫‪,‬لإ ُلفاُصوملعُمقُّلفرصفرلُيتلبفنرلعُلميف‪:‬لعفُلإنماننفالبأنف لاُنفّلباُخبفزل‬ ‫وحُ لنحنالعإلنتاُلبللبكللكيمرلتخرجلمُلفملهللاال(متلٗدٗ)‪.‬‬ ‫‪5‬‬


‫لنجتهد به‬

‫عإلكينرنك‪:‬لتامرلتمنر‬

‫للللف‪ :‬لمطيع لمل م لعُطيبات لعُخاصر لباُصوم لعُت‪ :‬لكتبها لكل لمُ لمار لأفرعمل‬ ‫عُترنان‪:‬لومارلنلقوبلعُتروج‪,:‬لعبارةلترفعلمُلملنوناتلعُصائمنُلوتثنرلفنهمل‬ ‫عُحماتر ل نهم لنُعوُ لعُمؤمُ لبـ(عُمجتهُ) لبقوُهم لاتلال لنا لمجتهُا لأو لاتلاُوعل‬ ‫ُنجتهُلب الأ لباُصوم‪,‬لوه علمُلخيللعُتوبرلوععماللعُرحمر‪.‬‬ ‫لل نليمنا لعآلباء لعُترناُ لكن لنكوُ لعُصوم لعُمتكامل لعُحقنق‪ ,:‬لفمار لأفرعم لنناُ ل‬ ‫اع علكاُلعُصوملمُلعُيحملهولعُ لنتمولبا نتاُلفيلحاجرلُنالألشلناءلُنناُ ل‬ ‫باُصوم لعُمقُّ لعُحقنق‪:‬ا‪ .‬لوُك‪ :‬ل لنكوُ لإنقطاعنا لعُ لعُطلام لعبثاً‪ ,‬لبل لأُل‬ ‫إنقطاعنا لعُ لعُطلام له ع لإنما لهو لصورة لُيصرعع لعُ لعُشهوعت لعُمر وُر‪,‬ل‬ ‫وفرصر لُ ُنجمل ل وعتنا لبصحات لتين لباُمؤمُ لعُمجتهُ لف‪ :‬لمنُعُ لعُصوم لمقتُنُل‬ ‫لفاّتُ لمن لعُتوعععالوه علمال‬ ‫باُربلنتوعلكقوللمارلأفرعملاإُلكنتلتتشب لبرب‬ ‫ِ‬ ‫نيزمُنالف‪:‬لعُصوملباإلعافرلعُللأعماللعُرحمر‪,‬لفنقوللعُتروج‪:‬لاإ علطر لباب ل‬ ‫محتاجلفيلترُ لوتقوللُ لعُربلنلطن لألن لنلر لأكثرلمن لأُلعُربلملط‪:‬ا‪.‬ل‬ ‫وُّلُخصلمارلأفرعملنب ُ‪ :‬لعُترناُلمالتعمنت لأتحارلعألنبناءلعُلحقنقرلعُصوم‪,‬ل‬ ‫لوُنّلأُلنصوملوحتب‪,‬لوننبهنالعُللأمرلمهملوهولأُل‬ ‫نحثنالأُلنجتهُلونرتق‪:‬لب‬ ‫َ‬ ‫عُملعبطلعُيتاُلُّلنصنرلعائقا ً لوملطيً لُيصوم‪,‬لكمُلنجلللُتان لأُعةلُيثيبل‬ ‫وعُنمنمرلوعُشتنمرلوعُيلنرلوع غتنابلومثيهالمُلعُر عئللعُت‪:‬لتجلللحيوةلعُصومل‬ ‫تلط‪ :‬لم عّا ً لمرعً لفنقول لاإُ لكاُ لصوم لنحاك‪ :‬لعُلتل لحيوة لوُتان لنقطرل‬ ‫مرعرةلعتتحاُتلعُحيوةلم عّا ً لعيقماًا‪.‬لفكمالنحتاجلُيجتهاُلف‪:‬لمنُعُلعُلمللف‪:‬ل‬ ‫حناتنا لعُُننونر لفأننا لنتهر لبا ُنُ لكل لعُجهُ لك‪ :‬لنخرج لبمشروع لننال لإتتحتاُل‬ ‫رؤتائنا لف‪ :‬لعُلمل‪ ,‬لهك ع لُنجتهُ لإ ُ لف‪ :‬لصومنا لك‪ :‬لتنت م لأجتاُنا لمع لأنحتنال‬ ‫بتنتن لرعئع‪ ,‬لألننا لنكوُ لُّ لتغ ننا لباألمور لعُتماونر لوت وّنا لحيوة لما لبلُهال‬ ‫حيوة‪,‬لفنصنرلأععاءلفلاُرلف‪:‬لجتُلعُمتنحلعُوعحُلفنرعللعيننالونقبللصومنال‬ ‫وتوبتنالونلطننالعُطوبللعُمححو رلُيصائمنُ‪,‬لونكوُلمُلأبناءلعُنمنُ‪,‬لبصيوعتل‬ ‫أمنا لعُل رعء لعُقُنتر لمرنم لوعُرتل لأجملنُ لومار لأفرعم لومار لنلقوب لأصحابل‬ ‫عإلنماُ لعُثخنُ لفنصل لعُل لنوم لعنُ لعُقنامر لعُمبنُ لورعنات لعُنصر لتخح لفو ل‬ ‫رؤوتنا‪.‬‬ ‫‪4‬‬


‫خاطرة ‪.....‬المنسيون‬

‫الشماس االنجيلي‬ ‫عصام كصكوص\استاذ مادة القانون الكنسي‬

‫أُناّلعاُنوُلف‪:‬لمتاكُلبتنطرلنلنشوُ‪,‬لوُعاء‪,‬لبتطاء‪,‬لنيّنهملف‪:‬لع لشارعلعول‬ ‫زّا ‪,‬لنلنشوُلف‪:‬لعحناءل ل كر لُها‪,‬لعوعن‪:‬لطلامهملفقنرة‪,‬لكأوعن‪:‬لعخوعنهملعُ نفُل‬ ‫نمُوُلعنُنهملطاُبنُلعُصُّرلف‪:‬لع ماكُلعُلامر‪.‬لأُناّل لنأكيوُلخبزتهملعُنومنرلع َّل‬ ‫مُلعمللعنُنهملف‪:‬لتنورلُعرهملعُمتوعععلعُبتنط‪,‬لونخبزوُلُاخرنُ‪,‬ل لن هروُل‬ ‫عبُعً لعيفللعُشاشفرلعولعنفرلوتفائللعتفصاللحُنثفرلعملُّنمفر‪,‬ل لنتبفوؤوُلعُكرعتف‪:‬لعول‬ ‫نتقيُوُلعُمناصب‪,‬لنلنشوُلف‪:‬لوتطلعُجمهورلوآخر ‪,‬لعُنفاّل لنن فرلعُنهفملعُكبنفرل‬ ‫عنُلمصافحتهملعولحفتللعبتفتامرلباهتف ل لتوجف لعُنهفم‪.‬لبفلل ُتمفُلعُنفُلعُنهفملو ُتفتحبل‬ ‫بخحففر‪,‬لو لتففشميهملحففتللتحنففرلصففباقلعُخففنرلعُففت‪:‬ل ُتنلففسلّيففوبهم‪,‬لعوُئ ف لعُ ف نُل ل‬ ‫نففزورهملعحففُعًلففف‪:‬لعُلنففُلففف‪:‬لبنففوتهملعولففف‪:‬لمناتففباتهملعُمتوععففلر‪,‬لحففتللعنهففملّيمففال‬ ‫نشتروُلهُعنالعُلنُلعولحيوناتلألو ُهم‪,‬لُكنهملنؤمنوُلبكللّوعهملعُلهف علعُفشارعل‬ ‫وه علعُبنت‪,‬لوه علعُلاُملعُلكلله لعُحاُرلعُت‪:‬لوعلهملهللالفنهفا‪,‬لهف‪:‬لبمثابفرلمكفاُل‬ ‫ُّعتتهملوخيصهم‪,‬لعنهفملنؤمنفوُلبفأُل لشف‪:‬ءلعفرورنا ًللننقفصهم‪,‬لكمفالّفاللربل‬ ‫عُمجُ‪,‬لععطنالخبزنالكحافنالعُنوم‪,‬لنؤمنوُلبقناعر‪,‬لعن لُولكاُلننقصهملش‪:‬ءلُكاُلهللال‬ ‫ُّلوهبهملإنا ‪,‬لعنهملباُحقنقرلنلنشوُلبحرقلروح‪:‬ل لنعاهن لفرق‪,‬لوتيملنلنفشون ل‬ ‫ُوما ًلمعلعنحتهملوع خرنُ‪,‬لنحبفوُلعُجمنفع‪,‬لكمفالعحفبلعُمفتنحلعُكننفترلومؤمننهفا‪,‬ل‬ ‫ُلّيوبهملعُكبنرةلتتتعلُه لعُمحبر‪,‬لألنهالعع ملعُوصانا‪.‬‬

‫تأمل يف السامري الصاحل‬

‫عإلكينرنك‪:‬لبتماُلصوفنا‬

‫نتأمللف‪:‬لمثللجمنللجُعًلع لوهولمثللعُتامر لعُصاُحلعُ ل كر لع نجني‪:‬لُوّآٔدلٕ٘ل‬ ‫ونحُلعُنوملنتنرلرحيرلعُصوملعألربلنن‪:‬لعُمقُّلُنعفلفنفا لعُفرب لعمفام لحفقفائف لمفهفمفرل‬ ‫مميوءةلباُمحبرلوعُرحمرلتجا لكللعنتاُلونرنُلمنالعُلنلتبرلكللعنتفاُ لهفو لّفرنفب لُفنفال‬ ‫مهمالكاُلجنت لوُون لفعربله علعُمثللعنتاُلكاُلناز ًلمُلعورشينملعُللعرنحالففوّفعل‬ ‫بنُلُصوصلفلرو لوجرحو لوتركو لبنُلح‪:‬لومنتلعُله علنلن‪:‬لعنحُعرلعُملمُلمكاُل‬ ‫عُقُعترلوعُل مرلنوملخيق لهللالووهب لكللعُموعهبلعُتامنرل‪,‬لُقُلوّعلعُملبنُلُصوصلول‬ ‫نالُهملمُلُصوصلخطرنُلوع علبكاهُلننزللف‪:‬لتي لعُطرن لوُكن لجازلمقابي لوكف ُف ل‬ ‫و لجاءلون رلوجازلُكُلتامرناًلجاءلون رلوحميف لعفيفل لُعبفتف لوعفمفُ لجفرعحفاتف ل‬ ‫وصبلعينهالزنتاًلوخمرعًلعنهالصورةلحنرلُيمتنحلعُ لجاءلألُملُنقُملُ لعُحللوعُشفحفاءل‬ ‫ونلطن لعُخيص‪.‬‬ ‫‪3‬‬


‫تحتنرل ل ُتُخينالف‪:‬لعُتجربردلع ل لتُعلعُتجربرلتغمرنالوتجرفنالباعتبارل‬ ‫عُتجربرلتنيًلعارما ًلنفصلبلعجتنفاز ل ُلعُمفؤمُلنفُر لعمكانناتف ل نف ل‬ ‫علن لمُلناحنرلعُطبنلرلعُبشرنرلفهولنرنُلمفُلعُفربلعُلنفتنُ لُعخينفاًل‬ ‫حتلل لننهارلونتنُ لخارجناًلحتللننق لمُلعُشرنرلوعنمالنطيفبلحمانفرل‬ ‫عُربلومتاعُت لُك‪:‬لننجننا‪,‬لفاُكتابلعُمقُّلنتحُثلعُلعُخطنئرلبقوُف‬ ‫(لألنهالطرحفتلكثفنرنُلجرحفلللوكفللّتيهفالعّونفاءل(عمل‪1‬دل‪))ٕٙ‬لُ ُف ل‬ ‫ممكُلأل لعنتاُلمهمالكانتلُرجت لعُروحنرلعاُنرلعُلنتقطلُ ُ لنقفولل‬ ‫عُرتوللبوُّالمُلن ُلعن لّائملفينن رلعُل لنتقطالٔكولٓٔدلٕٔ‪.‬‬ ‫نمنزلعُليمرلترتيناُلبنُلعُتجربرلعُت‪:‬له‪:‬لبتماقلمُلهللالوه‪:‬ل لتلنف‪:‬ل‬ ‫تجربرلباُمحهوملعُلاملوعنمالعمتحاُلألجللتزكنرلع نتاُلعمفالعفُولعُخنفرل‬ ‫فنجربنالبملنللعن لنخُعنالُك‪:‬لنقعلف‪:‬لعُخطنئر‪.‬‬ ‫عُتجاربلف‪:‬لعُحناةلعُةلعنوععد‬ ‫ٔ)تجاربلماُنردلمشكللعُحناةلعُنومنرلعُماُنر‪.‬‬ ‫ٕ)تجاربلروحنردلمشاكللروحنرلخاصرلبمصنرلع نتاُلع بُ ‪.‬‬ ‫ٖ)تجاربلمُلهللادلألجللتقونرلعنماُلع نتاُللومُلصحاتهاد‬ ‫أ‪-‬لعنهالُيخنر‪.‬‬ ‫ب‪-‬لمعلعُتجربرلهنا لعُمنح ‪.‬‬ ‫ج‪-‬لف‪:‬لحُوُلعحتماللع نتاُلوُنتتلفو لطاّت ‪.‬‬ ‫ُ‪-‬لنكوُلهللالمعلعو ُ لف‪:‬لعُعنقرلُنقونهملعيللعحتماُها‪.‬‬ ‫لُك‪:‬ل ُن هرلفعنيرلع نتاُ‪.‬‬‫ٗ)تجاربلمُلعُشنطاُد‬ ‫أ‪-‬لّاتنر‪,‬لعننحر‪,‬لبيلرحمر‪.‬‬ ‫ب‪-‬لنُكُرلصحولحناةلعألنتاُلونتببلُ لعُعررلونجاهُلبكللّوت لُك‪:‬ل‬ ‫نُخللعفكارلشرنرةلف‪:‬لعقللعألنتاُل‪.‬ل‬

‫‪2‬‬


‫اللسان والتجربة‬

‫نيافة الحبر الجليل مار طيماثاوس موس الشماني‬

‫تكميرلمقاُرلعُلُُلعُتاب ل‬ ‫ف‪:‬لتحتنرلعبفارةلّاُهفالعُفربلفف‪:‬لعُفصيةلعُرباننفرال ل‬ ‫تففُخينالفففف‪:‬لتجربفففرالعُكيمففرلجفففرب‪,‬لنجفففرب‪,‬لتجربفففرل‬ ‫ورُتلف‪:‬لصنغرلعُحلللف‪:‬لعُكتابلعُمقُّلٓ٘ لمرةلوكيمفرلتجربفرل‪ٔٙ‬ل‬ ‫مرةلوكيمرلتجاربل‪1‬مرعتلوكيمرلمُجربلمرتنُ‪.‬لعُلكيمرلمُجفربلُهفال‬ ‫ملان‪:‬لمختيحردل‬ ‫ٔ)نقصُلباُتجربردلع غرعءلبتببلعُخطنئفرلوعرتكفابلع ثفملُف ُ ل ُُعف‪:‬ل‬ ‫عُشنطاُلمجرباًل(وبلُمالصفاملعربلنفُلنهفارعًلوعربلنفُلُنيفرلجفاعلفتقفُمل‬ ‫عُن لعُمجرب)متٗدلٖلتقُملعُمُجربلُنوّل لف‪:‬لعُخطنئر‪.‬‬ ‫ٕ)نقصُلباُتجربردلعمتحاُلعُمرءلوطاعت (لعحتبوعلكللففرقلنفالعخوتف‪:‬ل‬ ‫حننمالتقلوُلف‪:‬لتجاربلمتنوعر)نعٔدلٕ لوهنالنقصُلباُتجربفرلعُفعنقرل‬ ‫عولع متحاُ‪.‬‬ ‫ٖ)نقصُلباُتجربردلصبرلهللالوعحتماُف ل(فخاصفملعُفشلبلموتفللوّفاُوعل‬ ‫ععطونالماءلُنشربلفقاللُهفملموتفللُمفا علتخاصفمون‪:‬لُمفا علتجربفوُل‬ ‫عُربلخر‪ٔ1‬دلٕ)‬ ‫ٗ)نقففصُلباُتجربففردلعمانففرلهللالففف‪:‬لموععنففُ ل(هففاتوعلجمنففعلعُلففشورلعُففلل‬ ‫عُخزنرلُنكوُلف‪:‬لبنت‪:‬لطلاملوجربون‪...:‬ميخ‪ٖ:‬دلٓٔ)‪.‬‬ ‫‪0‬‬

العدد الرابع  

نشرة طلابية تصدر عن طلبة دير مار متّى الناسك /العراق-الموصل

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you