Page 1

Spoed ei psychsende iatrie

Voor familie en naastbetrokkenen


HAAL HET GGZ Friesland is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de provincie Friesland. We bieden hulp bij alle mogelijke psychische problemen. Met meer dan 160 locaties zijn we dicht in de buurt. Ruim 2.000 medewerkers bieden zorg vanuit hetzelfde motto: haal het beste uit uw leven!

De beste behandelingen We kiezen bij GGZ Friesland voor die behandeling waarvan het effect zo veel mogelijk wetenschappelijk is bewezen. De wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Onze behandelaren zijn BIG-geregistreerd. Dit is een extra garantie voor de kwaliteit van onze behandelingen. Bij de zorg die wij bieden houden we ons nauwkeurig aan de laatste landelijke richtlijnen op dit gebied. (zie ook www.ggzrichtlijnen.nl)


BESTE UIT U Als u zich zorgen maakt

Ieder mens maakt zich wel eens zorgen om de psychische problemen van een familielid of naaste. Bijvoorbeeld als er sprake is van sombere of angstige gevoelens. Het is lastig om hier grip op te krijgen en dat kan een gevoel van machteloosheid geven. Als uw naaste een psychische of psychiatrische aandoening heeft, kunnen er dagen zijn dat hij of zij zich extra angstig voelt, zich minder begrepen voelt of dat de depressie allesoverheersender aanvoelt dan anders. Soms helpt dan een extra gesprek of een flinke wandeling en kunnen deze klachten minder zwaar worden.

Maar als deze klachten het leven van uw naaste volledig gaan beheersen en erger worden, kunt u zich erg ongerust maken. In sommige gevallen kan acute zorg nodig zijn, ook al is de patiënt al in behandeling bij GGZ Friesland. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige verwardheid, agressie of een depressie die aanvoelt alsof er totaal geen lichtpuntje meer is. Maar ook als uw naaste het contact met anderen steeds meer verliest en het zonder hulp niet langer redt.

‘WIJ ZIJN 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BESCHIKBAAR’

wil grip ‘Ieder mens ’ op het leven


UW LEVEN Hulp zoeken

Als de klachten verergeren en een patiënt de situatie niet meer vertrouwt, kan hij/zij of een betrokkene contact opnemen met de huisarts of vaste behandelaar. Buiten kantooruren met de eigen huisarts of Dokterswacht Friesland. Deze kan de situatie inschatten en beoordelen of acuut hulp nodig is. Zij staan rechtstreeks in verbinding met GGZ Friesland Spoed. In sommige gevallen kan het voorkomen dat u zich als betrokkene ernstig zorgen maakt, maar dat de patiënt dit zelf niet zo ervaart. Als u het idee heeft dat uw naaste door bijvoorbeeld verwardheid of extreme somberheid de situatie niet goed kan beoordelen, maar acuut hulp nodig heeft, kunt u zelf contact opnemen met de huisarts of, als daarover afspraken zijn gemaakt, met de vaste behandelaar.

Spoedeisende zorg

In geval van een crisis, legt de huisarts of de behandelaar de situatie voor aan de crisisdienst van GGZ Friesland Spoed. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige neemt vervolgens contact op en beoordeelt de situatie. Als blijkt dat hulp direct nodig is, worden u en uw naaste uitgenodigd voor een gesprek of komen medewerkers van de crisisdienst langs om de situatie te bespreken. Soms geeft het gesprek al voldoende rust, maar het kan ook voorkomen dat een psychiater medicatie voorschrijft of dat onze hulpverleners de komende tijd extra langskomen om te helpen.

Als zorg dringend nodig is

Naast spoedeisende zorg biedt GGZ Friesland Spoed dringende zorg. Er is hier geen sprake van een crisis, maar het gaat om situaties waar zorg in de thuissituatie dringend nodig is om opname in een kliniek te voorkomen. De mensen rondom de patiënt spelen hierbij een belangrijke rol en worden daarbij ondersteund.


Een deskundig team

Het team van GGZ Friesland Spoed bestaat uit medewerkers die vanuit hun expertise samenwerken om u te helpen. Het gaat om: • psychiaters • psychologen • (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen • maatschappelijk werkers • ervaringsdeskundigen • ondersteunende staf • trajectbegeleiders • verpleegkundig specialisten Onze medewerkers zorgen ervoor dat uw naaste in een crisissituatie snel de juiste zorg krijgt, en ondersteunen waar mogelijk in de thuissituatie om opname te voorkomen.

Zorg in de thuissituatie

Als er naast de behandeling extra zorg nodig is in de thuissituatie, worden de patiënt en betrokkenen de eerste zes weken ondersteund door het SPITS-team: een team dat psychiatrische thuiszorg biedt. Dit team werkt samen met de vaste behandelaar. De patiënt leert weer houvast te krijgen in het dagelijks leven en krijgt steun en begeleiding bij het innemen van medicatie, het huishouden, financiën en het plannen van een goede daginvulling. De hulpverlener werkt in nauw overleg met de betrokkenen. Als zorg langer nodig is, wordt een passende vervolgbehandeling in gang gezet.

Als er problemen op andere terreinen spelen, zoals een drugs- of alcoholverslaving, werken wij samen met organisaties die deskundig zijn op dit gebied.

Extra zorg

GGZ Friesland Spoed behandelt de mensen primair thuis; dat werkt sneller en beter. Mocht dat niet lukken, dan kan de behandeling in een polikliniek plaatsvinden of in een dagbehandelingsituatie. Als thuis wonen in het laatste geval ook niet meer lukt, dan heeft GGZ Friesland Spoed bedden beschikbaar voor een opname. Deze opname proberen we zo kort mogelijk te laten zijn, aangezien het beter is voor de patiënt om zo snel mogelijk weer in het normale ritme te komen. Dat is het allerbelangrijkste voor de patiënt.

Uw belangen, rechten en klachten

Als uw naaste acute zorg nodig heeft (gehad), kan dat erg ingrijpend zijn. Zowel voor de patiënt zelf, als voor betrokkenen. U kunt met uw vragen terecht bij de behandelaar van uw naaste. Daarnaast kunt u met uw vragen over uw rechten terecht bij de familievertrouwenspersoon. De Familieraad en de Cliëntenraad komen op voor uw belangen en die van uw naaste. Hun contactgegevens vindt u in de folder ‘In behandeling bij GGZ Friesland’. De folder ‘Ontevreden? Laat het ons weten!’ maakt duidelijk waar u terecht kunt als u klachten heeft.


Hoe werkt GGZ Friesland?

GGZ Friesland werkt waar mogelijk langs vaste zorgpaden. Vanaf het begin van de behandeling is het voor de patiënt duidelijk hoe vaak, op welke wijze en waar hij of zij behandeld wordt. In overleg met de patiënt worden de afspraken vervolgens ook vastgelegd. Geen mens is gelijk en ook elke crisissituatie is anders. Vanuit GGZ Friesland Spoed wordt zo snel mogelijk gezocht naar een passend zorgaanbod. De behandeling kan bestaan uit diverse vormen van activiteiten en eventueel medicatie.

GGZ Friesland biedt tweedelijns zorg. Dit betekent dat er altijd een verwijzing nodig is. Voor de zorg van GGZ Friesland Spoed wordt de patiënt meestal doorverwezen door de huisarts of andere zorgaanbieders.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met: GGZ Friesland Spoed in Leeuwarden tel: 058 293 27 79 e-mail: spoednoord@ggzfriesland.nl GGZ Friesland Spoed in Heerenveen tel: 0513 61 90 45 e-mail: spoedzuid@ggzfriesland.nl

Meer weten?

Wil u meer weten over GGZ Friesland? Neem dan contact op met: GGZ Friesland Sixmastraat 2 8932 PA Leeuwarden Tel. 058 248 88 88 www.ggzfriesland.nl Volg ons ook op twitter @ggzfriesland.nl

este ‘Haal het b n’ uit uw leve

Zsp.f.1011

Aanmelden

Spoedeisende psychiatrie GGZ Friesland  

Spoedeisende psychiatrie GGZ Friesland

Spoedeisende psychiatrie GGZ Friesland  

Spoedeisende psychiatrie GGZ Friesland

Advertisement