Page 1

Inzine Inzicht in het aanbod van GGZ Friesland in de regio Leeuwarden

GGZ Friesland

‘Een overzichtelijk zorgaanbod’

VAN DENK

> WERKEN MET

ZORGPROGRAMMERING

> EEN HERKENBARE VOORDEUR

Oktober 2011

> HET BEHANDELAANBOD


Inhoud 10

enverder

Aanmelding GGZ Friesland 3 Denk 4 Ambulantisering 5 Werken met zorgprogramma's 6 Kliniek Ouderen 8 Eendagdiagnostiek bij Kinnik 9 Persoonlijkheidsstoornissen 11 MedAlert en MedDossier 11

ViPteamvoor patiëntenmet psychotischeklachten

COLUMN

eénteamvoor dringendezorg: ggzFrieslandspoed

12

samenwerkenisbelangrijk Voorualsverwijzeris,denkenwij,hetvolgendeergbelangrijk:watbiedtggzFriesland aanmijnpatiëntenhoewordtmijnaanmeldingopgepakt?kanmijnpatiëntsnelen goedterechtenwordikopdehoogtegehoudenvanhetverloopendeafsluitingvande

2

behandeling?

Deze punten hebben ook ons de afgelopen twee jaar flink beziggehouden. We hebben hard gewerkt om een voor de patiënt én de verwijzer duidelijker zorgaanbod neer te zetten. Maar hoe ziet dat er precies uit?

Duidelijkheid

Allereerst gaat GGZ Friesland vanuit zorgprogramma’s werken. Zorgprogrammering biedt in één woord duidelijkheid: vaste behandeltrajecten voor elke stoornis. Een zorgprogramma geeft aan wat, wanneer en waar gebeurt in de behandeling en zorgverlening, door wie en voor hoe lang. Met zorgprogrammering krijgen onze patiënten volgens vastomlijnde zorgpaden behandeling volgens de landelijke richtlijnen. Dit begint al bij Aanmelding GGZ Friesland. U als verwijzer meldt uw patiënt aan bij dit centrale aanmeldpunt. Vervolgens volgt een intakeen adviesgesprek. Daarna start de behandeling. Als het goed is, krijgt u van al deze stappen bericht. Dus een brief na aanmelding, toewijzing, adviesgesprek en bij belangrijke veranderingen in de behandeling. Ook ontvangt u een brief bij afsluiting van de behandeling.

Ontwikkelingen

Naast het opzetten van zorgprogramma’s investeert GGZ Friesland in twee belangrijke ontwikkelingen. Allereerst is met de oprichting van GGZ Friesland Spoed, één team voor alle dringende zorg, een eerste stap gezet om de kliniekopnames te verkorten en verminderen. Dit team kan thuis ambulante zorg bieden in combinatie met dagbehandeling, waardoor een patiënt eerder terug kan keren naar de eigen vertrouwde omgeving. Daarnaast ontwikkelt GGZ Friesland ‘Denk’. ‘Denk’ is anderhalvelijnszorg en richt zich op preventie en vroegsignalering. Over beide ontwikkelingen leest u in deze Inzine. Mocht u als huisarts naar aanleiding van deze Inzine of als gevolg van de veranderingen vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Bertil Droste en Margret Homminga, regiomanagers Leeuwarden Bertil.droste@ggzfriesland.nl, tel. (058) 2932791 Margret.homminga@ggzfriesland.nl, tel. (058) 2539004


snelpassendezorgbieden,begintmeteenvlotte afhandelingvanaanmeldingeneneeneenduidige toegangtotdezorgprogramma's.sindsanderhalfjaar wordenalleaanmeldingenopééncentraalpuntverwerkt viaaanmeldingggzFriesland.hierdoorisggzFriesland beterbereikbaar.eriséénaanmeldpuntenverwijzers kunnenaltijdterechtvooradviesenoverleg.sociaal psychiatrischverpleegkundige(sPV)toosdehaanen secretaresseminkePlatwerkenvanafhetbeginbij aanmeldingggzFriesland.

Aanmelding GGZ Friesland:

Toos de Haan en Minke Plat

Een herkenbare voordeur Of de aanmeldingen nu via de website, Zorgdomein, fax, post of telefonisch worden doorgegeven: ze worden allemaal bekeken door secretaresse Minke Plat en haar collega’s. ‘Wij verwerken de aanmeldingen en sturen ze door naar vakinhoudelijke SPV’en die deze beoordelen. Deze beoordelaars noemen we triagisten’, vertelt Minke. ‘Het gaat gemiddeld om 25 aanmeldingen per dag. Wanneer er gegevens ontbreken, zoals de contactgegevens van de patiënt, dan proberen we deze te achterhalen.’ Ook krijgen de secretaresses veel telefoontjes van verwijzers met vragen over hun patiënten. ‘Soms is er twijfel of een patiënt moet worden doorverwezen naar GGZ Friesland of willen ze advies.’

Op de juiste plek

Een team van SPV-en beoordeelt de aanmeldingen en zorgt dat de patiënt bij het juiste zorgprogramma terecht komt. ‘Doordat alle patiënten centraal bij ons worden aangemeld, kunnen we deze screening meteen uitvoeren, zodat ze snel op de juiste plek terecht komen voor de intake en behandeling’, zegt SPV Toos de Haan. ‘We hebben daarnaast regelmatig contact met verwijzers. We geven advies over het wel of niet aanmelden en

beoordelen of er sprake is van een crisis-, spoed- of reguliere aanmelding. Ook denken we mee in situaties waarbij een verwijzer vermoedt dat er sprake is van psychiatrische problematiek, maar de patiënt zorg weigert’, vertelt ze.

3

De triagisten behandelen de aanmelding binnen één of twee werkdagen. Toos: ‘Wij maken een inschatting op basis van de geleverde informatie. Het is dus van groot belang dat de klachten zo volledig mogelijk worden omschreven.’ Na anderhalf jaar heeft Aanmelding GGZ Friesland zich bewezen zegt Minke. ‘De invoering van Aanmelding GGZ Friesland was een grote verandering voor zowel verwijzers als hulpverleners. Maar inmiddels is duidelijk dat dit de meest efficiënte werkwijze is en daar gaat het natuurlijk Aanmelden op vijf manieren: om. Patiënten • via Zorgdomein moeten zo snel • telefonisch via 058 284 87 77 mogelijk de juiste • per brief Postbus 932, 8901 BS Leeuwarden behandeling krijgen.’ onder vermelding van ‘aanmelding' • per fax 058 284 87 00 • via het online aanmeldformulier op www.ggzfriesland.nl


Voor iedereen

die denkt vast te lopen

denkiseennieUwetakaandestamggzFriesLandenricht zichoPVroegherkenningenPreVentieVankLachten.aLshet nodigisBiedendemedewerkerskortdUrendementaLehULP.

4

Denk wil vanuit deze benadering verergering van psychische klachten voorkomen, zodat de instroom in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg vermindert. Denk begeeft zich daarmee op het snijvlak van de eerste- en tweedelijnszorg: het is een anderhalfdelijns zorginstelling.

Lichte klachten

Het behandelaanbod van Denk richt zich nu nog hoofdzakelijk op studenten, werknemers en mensen die psychisch vast dreigen te lopen door bijvoorbeeld somberheid, relatieproblemen of een traumatische gebeurtenis. Studenten kunnen bijvoorbeeld terecht voor een faalangstcursus of assertiviteitstraining en werknemers met een burnout kunnen hier een groepsbehandeling voor krijgen: Denk stressvrij. In de toekomst wil Denk haar zorg graag steeds dichter naar de vastlopers toebrengen. Daarbij wil Denk gesprekspartner zijn voor huisartsen, scholen, bedrijven en gezondheidscentra om ter plekke de eerste signalen van vastlopers te herkennen. Dit alles heeft tot doel de instroom in de tweede lijn te verminderen doordat bij vroegsignalering

patiënten toe kunnen met een lichtere vorm van behandeling. Mocht een huisarts, bedrijfsarts of decaan met een vraag rondlopen, dan kan Denk geraadpleegd worden voor consultatie.

POH-GGZ

Binnen de huisartsenpraktijk heeft de POH-GGZ, Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg, een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van mentale problemen. Inmiddels heeft meer dan dertig procent van de huisartsen een POH-GGZ naar volle tevredenheid in dienst. Een POH-GGZ van Denk kan ondersteuning bieden bij begeleiding van mensen met psychische klachten. Zo kan hij consultatie geven aan de huisarts, voorlichting geven, spreekuren verzorgen en onderhoudt hij nauwe contacten met het netwerk van zorgaanbieders. POH-GGZ’s hebben een sociaal psychiatrisch verpleegkundige achtergrond en hebben de post-HBO opleiding ‘POH-GGZ’ gevolgd. Wilt u gebruik maken van Denk of een POH-GGZ, neem dan contact op met Denk via info@denk.nl.


Lichte zorg waarmogelijk, zware zorg waarnodig opditmomentisggzFriesland drukbezigmetplannenomte ambulantiseren.hetstrevenis dezeplannenbinnenanderhalf jaaruittevoeren.staafstaverman, programmadirecteurspoedeisende Psychiatrie,heeftdebelangrijke taakomdeambulantiseringtot eensuccestemaken.

De aanleiding van de plannen is allereerst zorginhoudelijk van aard. Het centraal stellen van de patiënt staat voor zo weinig mogelijk ingrijpen in het dagelijks bestaan. Dat betekent alleen gebruik maken van klinische bedden als dat niet anders kan. Als de klachten van de patiënt het toelaten, is het beter ambulante behandeling of dagbehandeling toe te passen. ‘Niemand vindt het leuk om lange tijd uit zijn of haar leven te worden weggehaald en in een kliniek te worden geplaatst’, legt Staaf uit. Hij gaat verder: ‘Onderzoek laat zien dat binnen de kliniek soms patiënten behandeld worden die het met begeleiding thuis ook zouden kunnen redden. In Nederland is de beddichtheid mondiaal gezien (op België na) het hoogst. Het is daarom logisch eens kritisch te kijken naar de aanpak in Nederland en of daar een andere oplossing voor te verzinnen valt.’

Eerste stappen

Er zijn inmiddels al stappen gezet om tot een eenduidige aanpak van spoedeisende zorg te komen. Het uitgangspunt van deze stappen is om stap voor stap te ambulantiseren. Het aantal bedden in de open kliniek gaat omlaag, terwijl er een team voor thuishulp en een team

voor dagbehandeling worden opgetuigd. ‘Het is een paradigmashift; patiënten worden straks sneller doorverwezen en gaan veel sneller naar huis.’ Hoe dat eruitziet, is beschreven in het zorgprogramma Spoedeisende psychiatrie: lichte zorg waar mogelijk en zware zorg waar nodig. De eerste stap om dit te bereiken, is gezet met de komst van GGZ Friesland Spoed. Staaf vertelt: ‘Het spoedteam biedt vanuit SPITS-teams intensieve thuiszorg. De opzet van dit team in april heeft dus al voor uitstroommogelijkheden uit de kliniek gezorgd. Daarnaast worden op verschillende plekken in de regio kortdurende gestructureerde dagbehandelingen ingericht, waar patiënten kort en intensief begeleiding krijgen om de stap richting de maatschappij goed te kunnen zetten.’ Staaf gaat verder: ‘Daarnaast kent GGZ Friesland MindUp, centrum voor werk en dagbesteding. Om na de dagbehandeling de terugkeer naar de maatschappij nog meer volgens het ‘stepped care’ model te laten lopen, wordt ook naar mogelijkheden tot werk en activiteiten gekeken.’

5


in2010maakteggzFrieslandzichopvoorhetopzetten enwerkenmetzorgprogramma’s.erisveeltijdenenergie gestoptombehandeltrajectentebeschrijvenvooralle stoornissen,zodatvolgenswetenschappelijkeinzichten gewerktkanworden.debelangrijksteredenenvoor

Duidelijke b b

zorgprogrammeringzijnsamentevattenindetermen kwaliteit,duidelijkheidentransparantie.

6

Prettig voor de patiënt

Het geeft de patiënt een prettig en zeker gevoel als hij van tevoren weet op welke zorg hij kan rekenen. ‘Na het aanmelden bij Aanmelding GGZ Friesland wordt een zorgprogramma toegewezen, waarna uit het intakegesprek blijkt om welk zorgpad het gaat binnen het zorgprogramma. De patiënt weet dan precies hoe hij geholpen wordt. Door de behandeling na ieder zorgpad te evalueren, wordt duidelijk of de behandeling aanslaat’, vertelt Mirjam Blaauw, psychiater Stemmingsstoornissen. Bij onvoldoende effect van een behandeling wordt een ander zorgpad ingezet. Daarnaast is de komst van de folderlijn voor angst- en stemmingsstoornissen een prettige informatiebron voor patiënten. Dit biedt een stuk meer duidelijkheid. Deze duidelijkheid zorgt ervoor dat de patiënt gemotiveerder met een behandeling start. Natuurlijk biedt de zorgprogrammering

niet alleen voordeel voor de patiënt. Ook de behandelaar weet door het zorgprogramma dat hij een behandeling biedt volgens recente wetenschappelijke inzichten.

Angst- en stemmingsstoornissen

Sinds februari 2010 werken de ambulante teams van Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen en Dokkum met de zorgprogramma’s Angst en Stemming. Wat zijn de ervaringen met de nieuwe werkwijze? Mirjam ziet het belang van een goede diagnostiek bij intake. ‘Hiermee plaats je de patiënt zo snel mogelijk in het juiste behandeltraject. Als in eerste instantie een verkeerde diagnose wordt gesteld, krijgt de patiënt niet meteen de beste behandeling en


e behandeltrajecten binnen de polikliniek duurt deze langer dan nodig is.’ Henk Brink, programmaspecialist Angst, vindt het mooi dat er door de zorgprogrammering gespecialiseerde teams zijn. Daarnaast vertelt hij: ‘Ik ben erg blij dat we binnen GGZ Friesland cognitieve gedragstherapie nu als behandelmethode van eerste voorkeur erkennen. Het is nu meer het beleid dat mensen worden opgeleid tot cognitief gedragstherapeut, voorheen was dat niet zo. Dat is een belangrijke stap.’ Wel denkt Henk dat we nog in een fase van constructie zitten. Sommige dingen kunnen meer gestroomlijnd. Er zijn bijvoorbeeld verbeteringen nodig in het EPD. Hij doelt dan vooral op de gebruiksvriendelijkheid ervan. ‘Het is goed dat alles er in staat, maar het is wel heel bewerkelijk’, licht Henk toe.

Grote verandering?

Is het werken met de zorgprogramma’s erg anders dan

hoe er voorheen behandeld werd? Mirjam: ‘Mij geeft het energie! Ik merk dat je door je te specialiseren meer deskundig wordt op een bepaald terrein. Door de zorgprogrammering behandelen we kort en beperkt waar mogelijk en intensief waar nodig. Ook staat vast welke discipline de behandeling het beste kan uitvoeren. Afwijken van de zorgprogrammering is wel mogelijk maar je moet het dan wel goed beredeneren en vastleggen.’ Henk vertelt dat het voor hem niet een hele grote verandering is geweest. ‘Ik heb eigenlijk altijd cognitief gedragstherapeutisch gewerkt. Wel is het zo dat de zorg meer afgebakend wordt nu. Voorheen was er het gevaar dat je in een cocon kwam te zitten, dat je niet af en toe even met een afstand naar de behandeling keek. Nu is een periodieke evaluatie juist een gepland onderdeel van de behandeling.’

7

‘Voorheen was er het gevaar dat je in een cocon kwam te zitten’


‘Met ouderen heb je intensief contact’

indekliniekoudereninhetjelgerhuiswordenelkemaandagochtendnade koffiedearmenenbenengestrekt.Voordedamesenhereneenprettigmoment omgezamenlijkdeweekweeropgewarmdtebeginnen.geartsjevandijk,al meerdandertigjaarwerkzaamalsverpleegkundigeindepsychiatrieennu verpleegkundigeindekliniek,verteltoverdezebijzondereafdeling.

8

De levensfase van senioren brengt veel problemen met zich mee. Het gaat je niet in de koude kleren zitten als mensen die je lief hebt overlijden, je gezondheid achteruitgaat en je mobiliteit afneemt. Angsten of een depressie liggen dan op de loer. ‘Het contact met de mensen hier is intensief, het zijn mensen uit een andere tijd, ieder met een eigen levensgeschiedenis’, vertelt Geartsje.

Ze vertelt dat het verblijf op de afdeling voor sommige mensen een tussenstation is tussen hun oude woonsituatie en een verzorgingshuis: ‘Zo’n overgang is natuurlijk behoorlijk ingrijpend.’

Bijzondere momenten

Behalve heftige gebeurtenissen, beleven de patiënten en verpleging ook bijzondere

directtoegeLatentotdePoLikLiniek

Voor heel veel ouderen is een opname in de kliniek niet nodig. Voor deze groep biedt GGZ Friesland een polikliniek en dagbehandeling. Bij de polikliniek kunnen ouderen op dit moment bijna direct terecht, omdat de afgelopen tijd hard gewerkt is om de wachtlijsten terug te dringen. Heeft u een oudere patiënt met psychische klachten dan kunt u hem of haar via Aanmelding GGZ Friesland aanmelden.

momenten. Zo luisteren twee kamergenotes momenteel voor het slapengaan naar de klassieke klanken van Bach, Vivaldi en andere muzikale grootmeesters. ‘Dat is natuurlijk prachtig en het is geen probleem als mensen elkaar opzoeken of elkaar helpen. Maar we willen wel voorkomen dat er dusdanig innige vriendschappen ontstaan dat het vertrek naar huis erg moeilijk wordt. Het is namelijk wel erg belangrijk dat een oudere zo veel mogelijk zelfstandigheid houdt of verwerft’, legt Geartsje uit. ‘De terugkeer van de patiënten naar de thuissituatie is het belangrijkste doel. Mensen hebben dan vaak wel even wat extra zorg nodig in het hervinden van de dagelijkse structuur. Voortgezette therapie in de dagbehandeling kan daarbij helpen’, vertelt Loes Winkel, teammanager GGZ Friesland Ouderen.

Zorgvuldig in de gaten gehouden

Als patiënten binnenkomen op de afdeling worden ze nauwkeurig medisch gescreend. De verpleging gebruikt voor medische uitslagen het programma van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) met als groot voordeel dat medische uitslagen snel opgezocht kunnen worden. Ouderen zijn lichamelijk en psychisch kwetsbaar en snel uit hun evenwicht. Bepaalde lichamelijke klachten kunnen daardoor invloed hebben op het psychische toestandsbeeld. Zo kan iemand door een blaasontsteking al verward en somber worden. Door het onderzoek worden eventuele lichamelijke oorzaken uitgesloten zodat de behandeling gericht kan worden op de psychische klachten. De scheidslijn tussen lichamelijke en psychische klachten bij ouderen is vaak dun en loopt vaak door elkaar.


sindsjanuariditjaarvindtdediagnostiekbijkinnikineen dagdeelplaats.dezezogenoemdeeendagdiagnostiek heeftvooreengroteversnellinggezorgdtenopzichtevan dejarenervoor.waarvoorheendediagnostischefaseeen aantalmaandenkonduren,isdezenubinnenzestotacht wekengereed.‘hiermeesluitenweaanbijdewensvanonze patiënten,hunoudersenverwijzers’,zegtalgemeendirecteur geaBoessenkool.‘nuishettijdvoordevolgendestap, behandelendoormiddelvanzorgprogramma’s.’

Gea Boessenkool en Marike Lubbert

Versnelling in diagnostiek en behandeling bij Kinnik

Consultatie Kinnik beschikt over telefonische spreekuren voor consultatie. Verwijzers kunnen elke werkdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur of tussen 13.00 uur en 14.00 uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 058 267 89 99. Zij worden doorgeschakeld naar een specialist, mailen kan ook via info@kinnik.nl.

Snel aan de beurt zijn, snel weten wat er aan de hand is en snel samen aan de slag, dat is wat ouders, kinderen én verwijzers willen, zo bleek uit het onderzoek dat anderhalf jaar geleden onder deze doelgroep heeft plaatsgevonden. Ook het ministerie van VWS sprak deze wens uit: een versnelling in de jeugd GGZ. Marike Lubbert, directeur behandelzaken en kinder- en jeugdpsychiater: ‘In het land zijn meerdere organisaties bezig geweest met de ontwikkeling van snellere diagnostiek. Eendagdiagnostiek voor kinderen met een vermoeden van ADHD is hiervan een bekend voorbeeld. Wij hebben dit doorontwikkeld en zetten eendagdiagnostiek nu in voor alle stoornissen.’

Hoe ziet de eendagdiagnostiek eruit?

Om eendagdiagnostiek goed uit te kunnen voeren, is een goede voorbereiding met name op het gebied van informatie verzamelen essentieel. Na aanmelding ontvangen ouders en kind een uitnodiging voor een welkomstgesprek, met het verzoek om voor dit gesprek vragenlijsten in te vullen. Dit kan sinds januari digitaal, via mijnkinnik.nl. In het welkomstgesprek, dat bedoeld is om kennis te maken met Kinnik, worden daarnaast de vragenlijsten gecheckt en daar waar nodig ter plekke aangevuld. ‘Het invullen van de vragenlijst is voor sommige ouders lastig, terwijl deze

informatie essentieel is voor een goede triage‘, zegt Gea Boessenkool. Vervolgens voert een specialist de triage uit. Deze beoordeelt de informatie en stelt vast welk vervolgonderzoek nodig is voor de diagnostiek. Daarna komen de ouders en het kind naar Kinnik voor de eendagdiagnostiek. Twee behandelaren hebben apart en gezamenlijk gesprekken met hen. De eendagdiagnostiek wordt afgesloten met een werkdiagnose en een behandelplan.

De volgende stap

Ouders en kinderen vinden de binnenkomst bij Kinnik prettig door de gastvrije en transparante werkwijze en de snelheid waarmee ze geholpen worden. ‘Dit willen we doorzetten in de behandeling’, zegt Marike Lubbert. ‘Binnen Kinnik is een specifiek zorgprogramma ontwikkeld voor de doelgroep kinderen en jongeren. Dit evidence based programma biedt inzicht in wat ouders en kind kunnen verwachten van de zorg. We adviseren ouders en kind het best passende zorgpad, wat is samengesteld uit verschillende bewezen effectieve zorgmodules. Deze zijn planbaar, waardoor capaciteitsvragen ten aanzien van wachttijden veel beter te managen zijn.’

9


VIP

TEAM VOOR PATIËNTEN MET PSYCHOTISCHE KLACHTEN

laten oppakken’ ‘Mensen in een gezonde omgeving het leven weer betrokken team met een ambulant verpleegkundige, een trajectbegeleider, psychiater, GZ-psycholoog en een systeemtherapeut.

Verschil tussen de teams

10 Margriet Oosterkamp en Aaltsje Malda

hetViP-team(Vroegtijdige interVentieBijPsYchoses) VanggzFriesLandBiedtsinds 2008hULPaanPatiËntenmet PsYchosesenaanPatiËnten meteenVerhoogdrisico.het teamisoPgedeeLdinheteerste PsYchoseteamenhetearLY detectionteam.

Na de aanmelding volgt de diagnostiek, waarbij de patiënt verschillende onderzoeken doorloopt. Ondertussen wordt gestart met de behandeling waar familie bij wordt betrokken. Verpleegkundigen, de systeemtherapeut en de trajectbegeleiding bezoeken de patiënt thuis. De overige behandeling vindt poliklinisch plaats. Een speerpunt in de behandeling is het zo snel mogelijk teruggaan naar school of het (weer) oppakken van werk. Margriet Oosterkamp, trajectbegeleider, heeft voor een goede afstemming contact met scholen en werkgevers.

Een eerste psychose ontstaat vaak tijdens de jongvolwassenheid. VIP biedt patiënten hulp op verschillende levensgebieden. ‘Contact met familieleden, werk, opleiding en vrijetijdsbesteding vinden we erg belangrijk. Het Early detection team screent aanmeldingen Mensen moeten door hun klachten niet bij GGZ Friesland op de aanwezigheid van een thuis komen te zitten’, vertelt Aaltsje Malda, verhoogd risico op psychose. Als dit het geval is, psycholoog in het VIP team. wordt de patiënt een jaar gemonitord. ‘Wanneer Daarnaast biedt VIP behandeling bestaande uit psychotische klachten ontstaan, kunnen we snel systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, starten met de behandeling’, licht Aaltsje toe. ‘Als farmacotherapie en gesprekken met een iemand snel behandeling krijgt, dan zorgt dat verpleegkundige in de thuissituatie. Voor zowel vaak voor een gunstigere prognose.’ de patiënt als de familie zijn psychotische klachten vaak onbekend, daarom wordt psycho-educatie ingezet als hulpmiddel. Aanmelden De zorg wordt vormgegeven door een Patiënten kunnen aangemeld worden bij Aanmelding GGZ Friesland op telefoonnummer 058 – 284 87 77. Het VIP team heeft geen wachtlijst.


Persoonlijkheidsstoornissen goed te behandelen Een persoonlijkheidsstoornis heeft grote gevolgen op sociaal gebied. Het nieuwe zorgprogramma Persoonlijkheidsproblematiek van GGZ Friesland biedt bewezen effectieve behandeling. Door clustering van het aanbod, vinden de meeste behandelingen plaats in Leeuwarden. De specifieke behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen is hierdoor gestructureerd en effectief. Zeventig procent van de patiënten die psycholoog Peter van Drunen begeleidt in dit proces, is vrouw. Door hun psychische pijn, beschadigen veel vrouwen zichzelf. ‘Ze zeggen dat het rust geeft’, vertelt Peter. Vaak zijn de vrouwen misbruikt. Mannen die in behandeling zijn, zijn vaak binnengestroomd via de forensische psychiatrie. Zij reageren zich vaak af op de buitenwereld. In beide gevallen ligt een kindertijd in een vaak kille, trieste en arme omgeving ten grondslag aan de stoornis.

MedAlert en MedDossier nooitmeermedicijnenvergetenen altijdeenmedischdossierbijdehand. onlangswerdenmedalertenmeddossier, tweeapplicatiesvoordeiPhone, geïntroduceerd.ggzFrieslandisdaarmee deeersteinstellingvoorgeestelijke gezondheidszorgmeteeneigenapplicatie opdesmartphone.

Limited parenting

Omdat het in de kinderjaren ontbrak aan ruimte voor emotionele groei, wordt dit tijdens de therapieën overgedaan, maar dan zoals het hoort. Door middel van Limited Parenting leren Peter en zijn collega’s de patiënten stapsgewijs in een veilige omgeving op een gezonde wijze met hun emoties omgaan. ‘Relaties van deze mensen gaan vaak gebukt onder conflicten. Wij leren hen gezondere manieren aan. Tijdens de behandeling zitten de mannen en vrouwen samen in een groep. Ook individuele sessies maken deel uit van het behandelaanbod. Na een intensieve behandeling kan iemand zich vaak weer staande houden.’ Meer lezen over de nieuwe zorgprogrammering? Blader dan terug naar pagina 6 en 7 waar het werken vanuit zorgprogramma’s beschreven wordt.

Met de applicatie MedAlert kunnen patiënten herinneringen instellen voor de momenten waarop ze hun medicatie moeten innemen. Als de patiënt zelf zijn medicatie in de gaten kan houden, bevordert dat de zelfstandigheid en therapietrouw. En dat is weer belangrijk om de symptomen van psychische klachten te verminderen. Maar ook mensen met chronische lichamelijke klachten kunnen de app gebruiken voor het herinneren van hun medicijnen. Met MedDossier kan medische informatie ingevoerd en opgeslagen worden. Bij een ongeluk of plotselinge opname in het ziekenhuis, zijn de belangrijkste medische gegevens snel en eenvoudig te raadplegen. Zo valt te lezen wie gebeld moet worden in

geval van nood, welke medicijnen de gebruiker slikt en bijvoorbeeld of iemand allergisch is voor narcose. Verder kan de applicatiegebruiker zijn medische geschiedenis opnemen en aangeven met welke artsen hij de afgelopen tijd contact heeft gehad. De Nederlandstalige apps voor de iPhone staan in de Appstore van Apple en zijn door iedere iPhonebezitter in Nederland en in het buitenland gratis te downloaden. Nieuw in het aanbod zijn de apps voor Android en Windows Mobile 7.

11


GGZ Friesland Spoed: 24 uur bereikbaar sindsaprilwerktggzFrieslandmetéénteamvooralledringende zorg.ditteammetdenaamggzFrieslandspoedissnelterplaatse alsersprakeisvaneencrisis,maargaatdaarnaastookbijmensen langsdiepsychischeklachtenhebbenmaarzelfgeenhulpzoekenof nietinstaatzijnomnaaréénvandelocatiestekomen.

12

Alle huisartsen zijn begin april op de hoogte gebracht van deze verandering. Sindsdien zijn er bijna duizend aanmeldingen geweest, een flinke toename ten opzichte van de situatie hiervoor. Michel Dijkman, teammanager van het team dat het noorden van de provincie bedient, vertelt: ‘We hebben het oude Assertive Community Treatment (ACT) team, de crisisdienst, thuishulp via de het SPITS-team, de psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR) en de OGGZ geclusterd.’

Grote verandering

‘Een behoorlijke verandering. Maar daardoor is er veel meer flexibiliteit. Dit laatste’, licht SPV Marlies de Kwaasteniet toe, ‘komt

Colofon

doordat het complete team groter is, tussen de verschillende teams is het mogelijk medewerkers uit te wisselen. Ook kun je met een laptop werken vanuit allerlei locaties. Via de laptop kunnen medewerkers van het team met videoconferencing vergaderingen bijwonen en overdracht doen.’ Marlies is erg positief over GGZ Friesland Spoed: ‘We hebben een flitsende start gemaakt en we werken met een gedreven team. Dat maakt het ook leuk.’ Wel geeft ze erbij aan dat er soms nog onduidelijkheid is over aanmeldingen. ‘Soms weten huisartsen nog niet helemaal waar ze met hun aanmelding terecht kunnen en hoe het nieuwe team werkt. Ook is het soms de vraag

7 x 24 uur bereikbaa

telefoon 058 - 284 87 77

wat spoed is en wat crisis.’ Marlies gaat daarom in oktober samen met een collega voorlichting geven aan huisartsen. Zo blijft alles in beweging en ontwikkeling.

Verder ontwikkelen

GGZ Friesland Spoed blijft in ontwikkeling. Sinds de start in april is het aantal aanmeldingen al flink gestegen. Naast Aanmelding GGZ Friesland, biedt Spoed een prachtig visitekaartje naar de verwijzer en de snelheid van de service zal in de toekomst steeds meer toenemen. Om ervaringen van huisartsen te horen, is GGZ Friesland Spoed bezig met een onderzoek hiernaar. Een vragenlijst hiervoor staat op de website www.ggzfriesland.nl/spoed.

Oktober 2011

magazine over het aanbod van GGZ Friesland in de regio Leeuwarden

RedactieadresafdelingcommunicatieggzFriesland,Postbus932,8901BsLeeuwarden, telefoon0582848715,e-mailpr@ggzfriesland.nlRedactiemarcoBoonstra,akkedraaijer, estermijnheerEindredactieLouwraweisfeltVormgevingmarcokuipersFotografie

FotobureauhogenoordenDrukwerkgrafischBedrijfhellinga,LeeuwardenOplage450

exemplaren

GGZ Friesland Spoedr

Aanmelding GG Z Friesland

• via Zorgdomein •onlineviaaanm eldformulierop  www.ggzfrieslan d.nl/aanmeldin g •telefonisch058 -2848777 •perbrief:Postb us932,8901BsL eeuwarden •perfax:058-2 848700

Inzine Leeuwarden  

Inzicht in het aanbod van GGZ Friesland in de regio Leeuwarden - editie oktober 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you