Page 1

Activiteitenverslag 2017

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid


De VVGG ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen waar goede, menselijke zorg wordt aangeboden. Voor een Vlaanderen waar mensen met een psychische kwetsbaarheid, zonder stigma of discriminatie, ten volle kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

De VVGG staat voor verbinding en vereniging, innovatie en inspiratie en ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen

De VVGG, een unieke vereniging in Vlaanderen, brengt de zorg-

projectmedewerker tot een groep van tien. Dit sterk team van

verstrekkers, de patiënten(organisaties) en de familie (mantel-

competente en flexibele mensen zorgden er, samen met een

zorgorganisaties) samen, gesteund door een breed maatschap-

groep gedreven vrijwilligers, voor dat de vooropgestelde doelen

pelijk draagvlak. Deze vereniging ligt aan de basis van de ambu-

meer dan bereikt werden.

lante zorg in België, van een aantal patiëntenverenigingen, van de patiëntenvertegenwoordiging en de ombudsfunctie, van de

2018

wet op de patiëntenrechten, van de aandacht voor beeldvor-

De grote uitdaging voor deze vereniging voor 2018 is de ver-

ming in Vlaanderen, van het rehabilitatie- en hersteldenken in

dere uitwerking van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Sa-

Vlaanderen en van tal van andere realisaties.

men met Zorgnet Icuro, FDGG, het netwerk cultuursensitieve

De vereniging vertrekt van de gelijkwaardigheid van elke partner

zorg, VAD en Te Gek!? wordt deze nieuwe organisatie voorbe-

en is meer en meer een vrijplaats voor innovatie en inspiratie. De

reid. Dit steunpunt zal als kerntaken hebben: (1) praktijkonder-

VVGG wil, als autonome vereniging, de vinger aan de pols hou-

steuning (2) methodiekontwikkeling en -implementatie (3) beeld-

den van de sector ggz, het beleid en de maatschappij en ander-

vorming en communicatie. Centrale waarden van het steunpunt

zijds, als wijzer in hoofdzaken, goede praktijken en methodieken,

zullen zijn: kwaliteitsvolle, humane en herstelgerichte zorg ge-

gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, verspreiden, uitwer-

richt op inclusie, vrijheid in en door verbondenheid.

ken en aanreiken.

Ondertussen blijven we VVGG en zorgen we, ook tijdens dit

2017 De drie grote kernactiviteiten van VVGG blijven nog steeds

overgangsjaar, voor een versterking van onze aanbod en voor een warme vrijplaats voor innovatoren en frisdenkers.

“Beeldvorming”, “H.O.P.E.” (Herstel Ondersteuning, Participatie

Dank

en Empowerment) en “Feedbackgerichte Behandeling en Uit-

Dank aan alle VVGG-medewerkers en –vrijwilligers, aan de raad

komstenmeting” (FBU).

van bestuur van deze vereniging, aan de Vlaamse overheid, en

Dit bouwwerk wordt gestut via de werking als kennis- en vor-

aan alle mensen, organisaties en sponsors die de acties van de

mingscentrum, als informatiecentrum en als onderzoekscentrum.

VVGG hielpen realiseren.

De internationale en nationale informele samenwerkingen en for-

Hopelijk kan u onze werking appreciëren. Uw feedback wordt

mele partnerschappen verstevigen het geheel.

door ons alleszins sterk gewaardeerd.

Zoals gepland, breidde VVGG haar personeelsgroep in 2017 verder uit met een communicatiemedewerker en een

Jan Van Speybroeck


Willen we onze missie waar maken, dan dienen we beeldvor-

Project Beeldvorming

mings-, antistigma- en antidiscriminatie-acties op te zetten. Sinds

www.geestelijkgezondvlaanderen.be

2012 heeft de VVGG haar acties gebundeld met Te Gek!? in de

de cijfers op 31/12/17

Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen. De klemtoon van de acties die de Associatie opzet ligt op universele antistigma-interventies. VVGG zet daarenboven sterk in op het verhogen van de gezondheidswijsheid (mental health literacy) en op het bevorderen van het contact met mensen met psychische problemen. Deze strategie van contact wordt door de wetenschap als meest effectief beschouwd, doch is evenwel behoorlijk tijdsintensief. De grote acties van de Associatie in 2017: de scholencampagne, de psychosecampagne Ingewikkeld, de expo “Ik trap gewoon door”, de campagne signaalherkenning “4voor12”, optredens van de Nerveuze Vrouwen, de werelddag geestelijke gezondheid, de Levende Bibliotheek, het theaterproject Kortsluiting in mijn Hoofd, de ontwikkeling van een lessenpakket, het KBS-project “Goed Gek” en de informatieve websites. Campagnes rond internering en hoogsensitiviteit, beide gepland in 2018, zijn in voorbereiding. We lichten hieruit een aantal acties waarin VVGG als trekker fungeerde.

• Sinds de start in 2013 bezochten meer dan 1.208.000 mensen de website. M.a.w. een op acht Vlamingen kwam al eens langs. • In 2017 kregen we bijna 344.000 unieke bezoekers (+6,9%). Dit zijn 940 mensen per dag! Ze legden meer dan 445.000 bezoeken af en bezochten bijna 818.000 pagina’s. Eén op zes keerde een of meer keren terug. • De site wordt ook vanuit het buitenland bezocht. 6% van de bezoeken vindt plaats vanuit één van de 129 andere landen. • Meer dan 600 sites hebben ondertussen een verwijzing of een link opgenomen. De meeste bezoekers (86%) vonden de weg naar de site via Google. Eén op 10 gaat rechtstreeks naar de site. • De meest bezochte pagina’s: “borderline”, “stress, overspannenheid en burn-out”, “bipolaire stoornis” en “cgg”. Voor deze pagina’s scoort de site erg hoog op Google Search. • Bijna 4.600 mensen ondertekenden het charter voor een warmere wereld zonder stigma of discriminatie. • We maakten onze website ook “responsive”, waardoor smartphonegebruikers een betere weergave van de site kregen. Het aantal smartphone-bezoekers steeg met 33% t.o.v. 2016. Het aantal mobile gebruikers kwam boven het aantal desktop gebruikers uit in 2017… (resp. 53% en 47%)

Project Geestelijk Gezond Vlaanderen www.geestelijkgezondvlaanderen.be Onze publiekswebsite reikt betrouwbare info aan, zet wegwijzers uit naar de zorg en countert de vooroordelen en het stigma. Deze drie doelen helpen de gezondheidswijsheid te verhogen.

BEELDVORMING Beeldvorming gaat over mensbeeld, over acceptatie en over hoe we naar anders-zijn kijken. Hiermee wordt de basis gelegd voor een sociaal includerende maatschappij

Zie ook het infoblok rechtsboven.

Levende bibliotheek In de Levende Bibliotheek vind je geen papieren boeken, maar je ontmoet er mensen van vlees en bloed. Mensen met een inspirerend verhaal of een aangrijpende getuigenis. Hun verhalen gaan over verlies, geluk, ziekte, hoop, herstel, ... Praten met een

Ooit al zo gereageerd?

Levend Boek is de beste remedie tegen vooroordelen en ta-

Deze campagne vertrekt van alledaagse oneliners als reactie op

boes.

het verhaal van iemand met psychische problemen. Deze oneliners blokkeren meestal het gesprek. Ze worden hier aangegrepen om uit te leggen hoe je dan wel kan reageren. Aan deze campagne is heel wat promomateriaal en een workshop verbonden. Info op http://www.ooitalzogereageerd.be.

We organiseerden in 2017 vier Levende Bibliotheken (in Antwerpen, Roeselare, Aalst, Kortrijk). De 33 “boeken” deelden hun verhalen en ervaringen met 107 aandachtige en waarderende lezers.


Project Werelddag Geestelijk Gezondheid

Te Gek!? Scholencampagne Getuigen

Jaarlijks wordt op 10 oktober de geestelijke gezondheid onder de aandacht ge-

Onderzoekers zijn het erover eens: praten met mensen met een ervaring in de

bracht. In Vlaanderen gingen we met de 13 partners voor de derde maal voor het

geestelijke gezondheidszorg is een van de meest krachtige strategieën om iets aan

eigen Vlaams thema: “Samen Veerkrachtig”.

het stigma te veranderen. In 2017 werden door 24 getuigen 55 getuigenissen (39

Acties De derde editie van de Werelddag voor geestelijke gezondheid pakte ook deze keer uit met een uiterst gevarieerd programma verspreid over Vlaanderen. Lezingen, workshops, getuigenissen, wandelingen, fototentoonstellingen, infostands, theater, Levende bibliotheken, danstherapie… Via Uit in Vlaanderen werden de 300 activiteiten op de website www.samenveerkrachtig.be geplaatst. Ambassadeur Op deze website verscheen in aanloop van 10 oktober Nic Balthazar, onze ambassadeur voor de campagne van 2017, in verschillende filmpjes om duidelijk te maken waarom samen veerkrachtig zijn zo belangrijk is.

in 2016) gegeven in 25 scholen (ASO – BSO – BUSO – TSO) (20 in 2016) in de 5 Vlaamse provincies. 1803 leerlingen zijn bereikt. Wordt verdergezet in 2018! Lessenpakket “Take off” In 2017 gingen we verder met de uitwerking van ons lessenpakket over geestelijke gezondheid ‘Take off’ voor secundaire scholen. Samen met Kenniscentrum EetExpert en Cera, stellen we een pakket aan materialen, modules en methodieken samen die scholen vanaf 2018 kunnen inzetten om het psychisch welzijn van jongeren te versterken (met de klemtoon op beschermende factoren) en om stigma te verminderen. We maakten een pakket voor min 15-jarigen en een pakket voor 15plussers.

KBS Project “Goed Gek”

Openingsevent

De beelden en woorden (frames) die we gebruiken hebben invloed. Ze beïnvloe-

Op 1 oktober 2017 kregen de Gentenaars de kans te tonen hoe ze zich écht

den het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid en dat van hun naas-

voelen. Op de Korenmarkt in Gent werd hiervoor een “gevoelsmuur” geplaatst.

ten. Hun herstel, hun terugval, hun welbevinden, hun zelfstigma. Een samenleving

Voorbijgangers mochten daar een button uitkiezen die hun gemoedstoestand

moet zich van die invloed bewust zijn.

weerspiegelt. Met deze actie nodigden we mensen uit om over hun gevoelens te

Daarom zette de Koning Boudewijn Stichting een project op, wetenschappelijk

praten.

onderbouwd door prof. B. Van Gorp, om doelgroepen op die invloeden te wijzen:

Onze filmvoorstelling ‘Everybody Happy’ in de Parnassus te Gent werd door onze

journalisten, studenten in de journalistiek en magistraten. T.a.v. deze eerste twee

ambassadeur (trouwens de regisseur van deze film) ingeleid

groepen zet VVGG een aantal acties op, o.a. via getuigenissen en het opmaken van vuistregels voor de media.


Project H.O.P.E.

Het project H.O.P.E. staat voor HerstelOndersteuning,

4. de werkgroep Herstelacademie promoot de ontwikke-

Participatie en Empowerment en bundelt alle acties die

ling van herstelacademies in de Vlaamse regio’s. Het con-

met deze thema’s te maken hebben.

cept van de herstelacademie berust op de idee dat ook vorming bijdraagt aan het persoonlijk herstelproces. De

Vlaams Herstelplatform

werkgroep organiseert ook train-the-trainer sessies voor het

Sinds juni 2012 brengt het Vlaams Herstelplatform patiën-

Deze werkgroep is een gezamenlijk initiatief van de VVGG

ten, hulpverleners en familie samen die de “herstel”-inzichten delen. Het is een platform waar ideeën, initiatieven en projecten worden gedeeld en verspreid. Werkgroepen Naast de inspirerende voorbeelden in de vergaderingen van het platform investeert het platform in werkgroepen. 1. De werkgroep opleiding ervaringsdeskundigheid volgt de ontwikkelingen rond opleidingen ervaringswerk op, in het bijzonder de opleiding Vives Gent-Kortrijk, en stuurt waar nodig bij.

HERSTEL ‘Herstel is een uniek proces waarin de cli ënt probeert de draad weer op te pikken, de regie te hervinden en zijn/haar leven opnieuw inhoud en richting te geven’ (GGZ Nederland).

Het is een manier om een bevredigend, hoopvol en sociaal betekenisvol leven te leiden, zelfs met de beperkingen van de ziekte. (Anthony)

4 belangrijke elementen die een rol spelen in het persoonlijk herstel: Hoop, Identiteit, Betekenis geven en Persoonlijke Verantwoordelijkheid (Slade)

2. De werkgroep “langdurige zorg en ondersteuning” focust op herstel voor langdurig zorgbehoevende psychisch zieken. Deze groep verkent de raakpunten en verschillen

opstarten van nieuwe HerstelAcademies in Vlaanderen. en Mentalis. 5. De intervisiegroep ROPI. De ROPI (Recovered Oriented Practices Index) is een methodiek om te peilen naar de mate waarin een organisatie herstelondersteunend werkt. De groep brengt de afnemers/auditoren samen en functioneert als een intervisiegroep van de opgeleide ROPIauditoren. In 2017 werd, samen met Trimbos (Nl.), een vorming georganiseerd over de ROPI-Revised versie. 6. De werkgroep “Zicht op Herstel” buigt zich over hoe men het persoonlijk herstel in kaart kan brengen en zo levensdomeinen kan detecteren waar ondersteuning door hulpverleners en familie gewenst is.

tussen herstel voor langdurig zorgbehoevende psychisch

WRAP Vlaanderen

zieken en “crustatieve” zorg (schelpzorg) en herstel.

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een niet-diagno-

3. De Vlaamse werkgroep Kwartiermaken: Het was Doortje

segebonden zelfhulpinstrument, ontwikkeld in de VS, dat

Kal die het begrip toepaste op de zorg: creëer een veilige, warme plek voor deze psychisch kwetsbare persoon die een goed leven wil leiden tussen andere mensen, en die kan kiezen zoals anderen kunnen kiezen: een buurt, een woning, werk, plezier maken. Peter Dierinck, kwartiermaker avant la lettre, stuwt deze werkgroep in haar reisvergaderingen doorheen Vlaanderen. Hij schreef het boek “Hoop verlenen”. Dit boek werd voorgesteld op de studiedag “Hoop verlenen, Herstel en Kwartiermaken” te Gent.

mensen ondersteunt bij hun herstelproces. Deze herstelmethode helpt mensen terug grip te krijgen op hun leven, als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld. Samen met de Vakgroep Orthopedagogiek van UGent, de WRAP advanced facilitators en VVGG wordt een business model uitgewerkt om deze evidence based en werkzame methodiek in Vlaanderen verder te ontwikkelen en uit te dragen. VVGG is in deze de projecthouder.


score

sessie

HerstelAcademie Vlaanderen Samen met CGG Ahasverus, als initiatiefnemer van de HerstelAcademie in Vlaanderen, en Mentalis wil VVGG de methodiek van de HerstelAcademies in Vlaanderen promoten. De Vlaamse overheid erkent de sterkte van de herstelmethodiek en ondersteunt deze via o.a. een incentive voor de regionale initiatieven. VVGG is in deze de projecthouder.

Basistraject ervaringswerker In december 2017 studeerde de derde groep studenten af aan de opleiding “Basistraject ervaringswerk in de geestelijke gezondheid”. Deze opleiding maakt

deel uit van een driejarig project in een samenwerking met de hogescholen Vives/Miras en Hogeschool Gent en met de steun van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en OPGanG. Via een opleiding van 30 lesdagen en actieve coaching worden de deelnemers begeleid naar actief ervaringswerk. De groep van afgestudeerden bestaat ondertussen uit een vijfenveertig mensen.

Globaal plan ervaringsdeskundigheid

deelnemers, waarvan de helft mensen met psychische kwetsbaarheden, bij elkaar. Gedurende beide dagen deelden de deelnemers ervaringen rond herstel. Prof.

Vertegenwoordigers van 36 Vlaamse, Brusselse en

Stijn Vanheule en Willy Vandamme waren de key note

Waalse organisaties zetten zich samen in om een Glo-

sprekers.

baal Plan rond ervaringsdeskundigheid te schrijven. Dit plan wil een praktische en legistieke toetssteen

Dag van de ervaringswerker

zijn voor de inzet van ervaringswerk in Vlaanderen.

In mei organiseerden we een dag voor actieve erva-

Vijf pijlers vormen de basis: positieve beeldvorming –

ringswerker in de Geestelijke Gezondheidszorg. De

tewerkstelling – opleiding en coaching van ervarings-

vrijwillige of betaalde inzet van ervaringsdeskundigen

deskundigen – beleidsparticipatie – coaching en on-

in de sector neemt stilaan een hoge vlucht. Een dag

dersteuning van werkgevers. Vanuit de resultaten van

vol inspiratie en gericht op verbinding tussen erva-

de verschillende werkgroepen wordt voor elk van de

ringswerkers en patiënten, familie, hulpverleners en

pijlers beschreven wat de stand van zaken is, waar de

maatschappij.

noden liggen en welke obstakels dienen overwonnen te worden.

Cathja Revisited

VVGG is in dit project de procesbegeleider.

De Cathja, een Britse boot die werd omgebouwd tot

Vlaamse Hersteldagen

een atelier voor psychisch kwetsbare mensen, lag in juni voor de tweede maal aangemeerd in Gent. Elke

In december 2017 werden de derde Vlaamse Herstel-

voormiddag was er mogelijkheid tot bezoek van deze

dagen georganiseerd in Gent. Rond het thema “De

boot. In de namiddag stonden er een fototentoon-

Verbindende Mens” kwamen in 9 zalen herstel en er-

stelling, koken, workshops en muzikale optredens op

varingswerk in velerlei vormen aan bod: 28 lezingen,

het programma in samenwerking met Gentse ggz-or-

films, workshops, poëzie, expo’s, mededelingen, wan-

ganisaties

delingen en plenaire sessies brachten ruim 700


Verbetering van klachten

Sociale relaties

Therapeutische relatie

Tevredenheid over de behandeling

100

100

100

100

75

75

75

75

50

50

50

50

25

25 1

2

3

4

5

6

25

25 1

Project Feedbackgericht behandelen en Uitkomstenmeting

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

belangrijkste resultaat, wel het gesprek over dit cijfer

patiënten. 15 GGZ-voorzieningen (7 PZ, 2 BW, 2

en de feedback die de cliënt geeft over zijn/haar be-

PAAZ, 4 CGG) en 6 zelfstandige therapeuten maken

handeling en behandelaar. Het eerste doel van dit

momenteel gebruik van de TUM, structureel ingebed

model is dat de feedback rechtstreeks de behande-

in de behandeling.

ling (en behandelaar) mee aanstuurt. Dit model biedt Participatie op microniveau (in de betekenis van een

dus een concrete ondersteuning voor de behandeling

Grafieken

partnerschap tussen zorgverstrekker en zorgvrager)

en leidt mee tot betere zorg.

De resultaten uit de geaggregeerde data van alle ses-

helpt de efficiëntie van de behandeling en de werkalliantie met de patiënt te verhogen. Vanuit deze werkhypothese werd de TUM (Tool voor Uitkomstenmeting) ontwikkeld als een voorbeeld van het model van feedbackgerichte behandeling.

sies (zie grafieken) tonen dat alle domeinen een posiTUM 2.0 De VVGG ontwikkelde een meetinstrument voor uitkomstenmeting, namelijk de Tool voor Uitkomstenmeting (TUM 2.0). Dit kort meetinstrument (11 vra-

Wat?

gen) ondersteunt de participatie van de patiënt en

In dit model van feedbackgerichte behandeling wordt

volgt diens evolutie op, op vier outcome-domeinen:

o.a. voorgesteld om op een regelmatige en formele

verbetering van klachten, sociale relaties, tevreden-

manier (bv. via het gebruik van vragenlijsten) met de

heid over de behandeling en therapeutische relatie.

patiënt die relevante topics te bespreken en te evalueren, die in de behandeling het verschil kunnen maken. Niet het cijfer uit de uitkomstenmeting is het

Sinds de lancering van het online-instrument in 2011 werd dit instrument voorgelegd aan bijna 2500

tieve evolutie kennen. Deze is het meest uitgesproken voor de ervaren klachten. De TUM wordt in de behandeling meestal 3 à 4 maal ingezet, met een gemiddelde tussentijd van 3 à 4 weken. Beschikbaarheid TUM De TUM is momenteel beschikbaar op het eigen onlineplatform, via de QIT-Online, via het EPD in een aantal voorzieningen en via QuestManager. Meer info op www.vvgg.be/uitkomstenmeting


VVGG als vormings- en kennisplaats

Ondersteunende pijlers

Naast de opleiding tot ervaringswerker (zie hoger) organiseert

exemplaren verspreid (23.000 in publicatie en 7.000 online). Zie ook www.vvgg.be/brochures

de VVGG, vaak i.s.m. andere partners, vormingen, opleidingen

Documentatiecentrum

en momenten van kennisontmoeting:

Met meer dan 48.000 titels van boeken, tijdschriften, naslagwer-

• Getuigenmeetings Te Gek!?-scholencampagne (22/02/17) (Zie

ken, jaarverslagen, rapporten van studiedagen, brochures en

hoger)

• Opleiding over hoe een Herstelacademie op te starten

andere bronnen leveren we een bijdrage aan een degelijke informatieverspreiding.

Twee vormingen werd gegeven vanuit de werkgroep Herstel-

We droegen de exploitatie over aan de deelnemers van het

Academie. (maart – Gent, oktober – Mechelen) (Zie hoger)

psychosociaal revalidatiecentrum Mirabello en van het arbeids-

• Eerste dag van de ervaringswerker (06/05/17) (Zie hoger)

revalidatiecentrum De Keiberg.

• Studiedag Hoop Verlenen. Herstel & Kwartiermaken (16/05/17) (Zie hoger)

• Workshop Make my Day (21/06/17) “Wat kan ik, en waar kan ik mijn talenten tot zijn recht laten komen?”. Met gesprekstafels wilden we verkennen welke wensen mensen hebben rond hun dagelijkse inzet, en hoe organisaties daarop kunnen inspelen. Deze workshop ging door in het kader van het bezoek van de Cathja aan Gent die week. (Zie hoger) • European Public Health Association – annual conference (07/09/17) met als thema Make Health Your Business • VCKJPP-congres (20-21/09/17). 824 deelnemers op de elfde editie van het Vlaams Congres Kinder- en JeugdPsychiatrie en –Psychotherapie met emoties als centraal thema. • Vlaamse Hersteldagen (5 en 6/12/17) (Zie hoger)

VVGG als informatiecentrum Psyche Het kwartaalblad Psyche, in 2017 aan zijn 29ste jaargang toe, bericht over ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Met artikels, interviews en rubrieken wordt een brede waaier aan thema’s bestreken. Psyche wordt gedrukt op ruim driedui-

VVGG als onderzoekscentrum Samen met het Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) voert de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) een onderzoek onder leiding van het KCE. Dit onderzoek naar de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassen in België, gebeurt op vraag van de Interkabinettenwerkgroep ‘taskforce geestelijke gezondheidszorg’.

Blik op Vlaanderen en België Deelname aan congressen en studiedagen, aan panelgesprekken, maatschappelijke dialogen en klankbordgroepen, aan de beleidsgroep CultuurSensitieve Zorg, het expertenpanel van de Vlaamse Jeugdraad, VIP2 en de Vlaamse werkgroep Suïcidepreventie, samenwerkingen met universiteiten en hogescholen, een zetel in het bestuurscomité van het fonds Koningin Fabiola voor de geestelijke gezondheid, VLESP, enz. Dit alles helpt ons om onze blik op onze omgeving breed te houden, om voeling te houden met wat leeft in de geestelijke gezondheid(szorg) en om daaraan zelf een bijdrage te leveren.

zend exemplaren. Zie ook www.vvgg.be/psyche

Blik op Europa

Publieksbrochures

Via haar lidmaatschap van Mental Health Europe en CARe Eu-

In onze 22 publieksbrochures krijg je bevattelijke info over de besproken psychische problemen. Jaarlijks worden zo’n 30.000

rope (een Europees Herstelplatform) is de VVGG zelf een inspiratiebron voor Europa en een doorgeefluik voor Europese innovatieve of corrigerende impulsen.


Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid Tenderstraat 14, Gent, www.vvgg.be info@vvgg.be

VVGG Activiteitenverslag 2017  
VVGG Activiteitenverslag 2017  
Advertisement