Page 1

Activiteitenverslag 2016

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid


De VVGG ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen waar goede, menselijke zorg wordt aangeboden en waar mensen met een psychische kwetsbaarheid, zonder stigma of discriminatie, ten volle kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

De VVGG staat voor verbinding en ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen

De VVGG, een unieke vereniging in Vlaanderen, brengt de

Een moeilijke personele herstructurering stelde ons in staat te

zorgverstrekkers, de patiënten(organisaties) en de familie (man-

investeren in de inhoudelijke werking van deze vereniging.

telzorgorganisaties) samen, gesteund door een breed maat-

We bereikten onze vooropgestelde doelen en slaagden erin om

schappelijk draagvlak. Deze vereniging vertrekt van de gelijk-

nog meer te doen. De resultaten van deze inspanningen kan je

waardigheid van elke partner en is meer en meer een vrijplaats

in dit verslag lezen.

voor innovatie en inspiratie. Deze verenging ligt aan de basis van de ambulante zorg in België, van een aantal patiëntenverenigingen, van de patiëntenvertegenwoordiging en de ombudsfunctie, van de wet op de patiëntenrechten, van de aandacht voor beeldvorming in Vlaanderen, van het rehabilitatie- en hersteldenken in Vlaanderen en van tal van andere realisaties.

2016 In 2016 bouwde de vereniging verder aan haar drie grote pijlers: “Beeldvorming”, “H.O.P.E.” (Herstel Ondersteuning, Participatie en Ervaringsdeskundigheid) en “Feedbackgerichte Behandeling en Uitkomstenmeting” (FBU). Dit bouwwerk wordt gestut via de werking van een aantal nieuwe beleidsgroepen, via ons informatiecentrum en via internationale en nationale informele samenwerkingen en formele partnerschappen. We bereiden de intensifiëring voor van de “Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen” (met Te Gek!?) en we startten de associatie “Forum Geestelijke Gezondheid” met de VVP (momenteel nog geconcentreerd rond de organisatie van het ggz-congres).

2017 De VVGG wil verder evolueren tot een Vlaamse, autonome, inspirerende en innoverende vereniging, die enerzijds de vinger aan de pols houdt van de sector ggz, het beleid en de maatschappij en anderzijds, als wijzer in hoofdzaken, goede praktijken en alternatieven verspreidt, uitwerkt en aanreikt. Deze reeds aan de gang zijnde evolutie sluit aan bij de grote uitdagingen waar VVGG voor staat in 2017: de aansluiting maken naar het actieplan 2017-2019 van minister Vandeurzen: enerzijds de verdere uitwerking van het beeldvormingsluik, anderzijds de start van een steunpuntfunctie geestelijke gezondheid waarin VVGG zal betrokken zijn.

Dank Dank aan alle VVGG-medewerkers en –vrijwilligers, aan de raad van bestuur van deze vereniging, aan de Vlaamse overheid, en aan alle mensen en organisaties en sponsors die de acties van de VVGG hielpen realiseren. Hopelijk kan u onze werking appreciëren. Uw feedback wordt door ons alleszins sterk gewaardeerd.


Willen we komen tot een samenleving waarin mensen met een

Project Beeldvorming

psychische kwetsbaarheid, zonder stigma of discriminatie, als

www.geestelijkgezondvlaanderen.be

volwaardige burgers kunnen deelnemen aan het maatschappe-

de cijfers op 31/12/16

lijk leven, dan is een van de wegen die leiden naar dit maatschappelijk doel het opzetten van beeldvormings-, antistigmaen antidiscriminatie-interventies. Sinds 2012 heeft de VVGG haar acties gebundeld met Te Gek!? in de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen. In deze associatie zet sterk in op universele antistigma-interventies. VVGG, die in deze associatie voor de publieksacties vooral als backoffice fungeert, zet daarenboven sterk in op het verhogen van de gezondheidswijsheid (mental health literacy) en op het bevorderen van het contact met mensen met psychische problemen. Dat er een link is met het project H.O.P.E. (zie verder) is duidelijk: het herstelgericht denken heeft in wezen hetzelfde maatschappelijk doel.

• Sinds de start in 2013 bezochten bijna 965.000 mensen de website. M.a.w. een op zeven Vlamingen kwam al eens langs. • In 2016 kregen we meer dan 327.000 unieke bezoekers (+16%). Ze legden bijna 415.000 bezoeken af en bezochten meer dan 777.000 pagina’s. Meer dan één op vijf keerde een of meer keren terug. • De site wordt ook vanuit het buitenland bezocht (5% van de bezoeken) • Meer dan 900 sites hebben ondertussen een verwijzing of een link opgenomen. De meeste bezoekers (85%) vonden de weg naar de site via Google. • De meest bezochte pagina’s: “stress, overspannenheid en burn-out”, “borderline”, “bipolaire stoornis” en “cgg”. Voor deze pagina’s scoort de site erg hoog op Google Search. • meer dan 4.400 mensen ondertekenden het charter voor een warmere wereld zonder stigma of discriminatie.

De associatie organiseerde in 2016 een aantal acties en projecten waaronder de scholencampagne,de psychosecampagne Ingewikkeld, de Open Geest-dagen, Nerveuze Vrouwen en Kortsluiting in mijn Hoofd. Deze worden uitvoerig beschreven in het activiteitenverslag van deze associatie. We lichten uit dit verslag een aantal acties waarin VVGG als trekker fungeerde.

BEELDVORMING Beeldvorming gaat over mensbeeld, over acceptatie en over hoe we naar anders-zijn kijken. Hiermee wordt de basis gelegd voor een sociaal includerende maatschappij

liners blokkeren meestal het gesprek. Ze worden hier aangegrepen om uit te leggen hoe je dan wel kan reageren. Aan deze campagne is heel wat promomateriaal en een workshop verbonden. Info op http://www.ooitalzogereageerd.be. Levende bibliotheek

Project Geestelijk Gezond Vlaanderen

In de Levende Bibliotheek vind je geen papieren boeken, maar

www.geestelijkgezondvlaanderen.be

inspirerend verhaal of een aangrijpende getuigenis. Hun verha-

Onze publiekswebsite reikt betrouwbare info aan, zet wegwijzers

len gaan over verlies, geluk, ziekte, hoop, herstel, ... Praten met

uit naar de zorg en countert de vooroordelen en het stigma.

een Levend Boek is de beste remedie tegen vooroordelen en

Deze drie doelen helpen de gezondheidswijsheid te verhogen.

taboes.

Zie ook het infoblok rechtsboven. Ooit al zo gereageerd? Deze campagne vertrekt van alledaagse oneliners als reactie op het verhaal van iemand met psychische problemen. Deze one-

je ontmoet er mensen van vlees en bloed. Mensen met een

We organiseerden in 2016 zeven Levende Bibliotheken (in Kortenberg (2x), Brussel, Watermael-Bosvoorde, Brasschaat, Brugge en Kortrijk). De 74 “boeken” deelden hun verhalen en ervaringen met 193 aandachtige en waarderende lezers.


Project Werelddag Geestelijk Gezondheid Jaarlijks wordt op 10 oktober de geestelijke gezondheid onder de aandacht gebracht. In Vlaanderen gingen we met de 13 partners voor de tweede maal voor een eigen Vlaams thema: “Samen Veerkrachtig” met als ondertitel: “Zorg voor elkaar, zorg voor veerkracht”.

WZC Den Akker uit Sint-Truiden en Bianca Debaets, staatssecretaris Brussels Gewest.

Project Te Gek!? Scholencampagne In 2016 startten we de scholencampagne op met Selah Sue als meter en dr. Peter Adriaenssens als peter. Een aanbod van novelles, boeken, strips, lezingen, kater-

Acties

nen, documentaires, getuigen en muzikale voorstellingen werd aan alle Vlaamse

We noteerden 325 acties in 92 Vlaamse steden en zagen een uiterst gevarieerd

scholen gepresenteerd.

aanbod van lezingen, workshops, getuigenissen, infostands, Levende Bibliotheken,

VVGG staat in deze campagne o.a. in voor:

films, goed-gevoel-muren, dansyoga-, Fit in je Hoofd-events, mindfulness-sessies, picknicks, theater- en muziekvoorstellingen, beeldende kunst, … Postkaart Via onze e-kaart kon je mensen de boodschap sturen “Jij bent ok!” of “Ik ben er voor jou”. Eenvoudige boodschappen die we niet elke dag uitwisselen. Je aarze-

Getuigen Onderzoekers zijn het erover eens: praten met mensen met een ervaring in de geestelijke gezondheidszorg is een van de meest krachtige strategieën om iets aan het stigma te veranderen. Dus lanceerden we een oproep, trainden 60 kandidaten en konden zo in 20 Vlaamse scholen reeds meer dan 2300 studenten bereiken via

ling overwinnen en een simpele, steunende postkaart naar andere mensen ver-

39 getuigenissen. Wordt verdergezet in 2017!

sturen is een eerste stap in die richting.

Lessenpakket

Ambassadeurs We wilden een campagne die aan iedereen duidelijk maakt dat Samen Veerkrachtig zijn belangrijk is en die toont hoe je dat kan doen. 10 ambassadeurs uit diverse sectoren getuigden hoe zij "samen veerkrachtig" vertalen in hun organisatie. Een "super"-ambassadeur trok mee de campagne: minister Vandeurzen. Onze ambassadeurs waren Similes, Stad Sint-Truiden, Van de Velde lingerie, Zorggroep Emmaus, VIP-school uit Gent, Boerenbond, Chiro Vlaanderen, AZ-Sint-Lucas uit Gent,

In november hebben we de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van een lessenpakket over geestelijke gezondheid. Met de steun van Cera en samen met het Kenniscentrum EetExpert, stellen we een pakket aan materialen, modules en methodieken samen die scholen vanaf 2018 kunnen inzetten om het psychisch welzijn van jongeren te versterken (met de klemtoon op beschermende factoren) en stigma te verminderen. Dit aanbod is ook aangepast aan de leeftijd van de leerlingen.


Vlaams Herstelplatform

Project H.O.P.E.

Sinds juni 2012 brengt het Vlaams Herstelplatform tweemaandelijks patiënten, hulpverleners en familie samen die de “herstel”-inzichten delen. Het is een platform waar ideeën, initiatieven en projecten worden gedeeld en verspreid. Werkgroepen Naast de inspirerende voorbeelden in de vergaderingen van het platform investeert het platform in werkgroepen. 1. De werkgroep opleiding ervaringsdeskundigheid volgt de ontwikkelingen rond opleidingen ervaringswerk op en stuurt waar nodig bij. Vanuit deze groep werden de Ant-

‘Herstel is een uniek proces waarin de cli ën t probeert de draad weer op te pikken, de regie te hervinden en zijn/haar leven opnieuw inhoud en richting te geven’ (GGZ Nederland).

Het is een manier om een bevredigend, hoopvol en sociaal betekenisvol leven te leiden, zelfs met de beperkingen van de ziekte. (Anthony)

4 belangrijke elementen die een rol spelen in het persoonlijk herstel: Hoop, Identiteit, Betekenis geven en Persoonlijke Verantwoordelijkheid (Slade)

Colleges – Evolution or Revolution? voor een geboeide groep. Deze werkgroep is een gezamenlijk initiatief van de VVGG en Mentalis. 5. De intervisiegroep ROPI. De ROPI (Recovered Oriented Practices Index) is een methodiek om te peilen naar de mate waarin een organisatie herstelondersteunend werkt. De groep brengt de afnemers/auditoren samen en functioneert als een intervisiegroep van de opgeleide ROPI-auditoren. Een bevraging naar ROPI-afnemers wordt voorbereid zal volgend jaar worden afgenomen.

werpse plannen voor een opleiding ondersteund.

WRAP-training

2. De werkgroep “langdurige zorg en ondersteuning”

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een manier om

focust op herstel voor langdurig zorgbehoevende psy-

zelf signalen te detecteren en actie te ondernemen om het

chisch zieken. In het bijzonder verkent de groep de raak-

eigen welbevinden te bewaken.

punten en verschillen tussen herstel voor langdurig zorg-

HERSTEL

Shepherd en Jane Mc Gregor de workshop Recovery

behoevende psychisch zieken en “crustatieve” zorg (schelpzorg) en herstel. Vanuit deze werkgroep werd een discussie over deze thema’s op het ggz-congres voorbereid. 3. De Vlaamse werkgroep Kwartiermaken bracht ook in

In de aanloop naar de opstart van een WRAP-werkgroep werd in juni een driedaagse trainersopleiding georganiseerd, in samenwerking met de Vakgroep Orthopedagogiek van UGent. De Schotse Rona McBrierty verzorgde de training.

2016 veel mensen samen in drie druk bijgewoonde verga-

Basistraject ervaringswerker

deringen op locatie (Leuven, Antwerpen, Oostkamp) om na

In december 2016 studeerde de tweede groep studenten

te denken over hoe de samenleving, de buurt een rol kan

af aan de opleiding “Basistraject ervaringswerk in de

spelen in de zorg voor psychisch kwetsbare burgers.

geestelijke gezondheid”. Deze opleiding maakt deel uit

Boeiend vast te stellen is dat ook niet-ggz-mensen aan de

van een driejarig project in een samenwerking met de

vergaderingen deelnemen.

hogescholen Vives en Hogeschool Gent en met de steun

4. de werkgroep Herstelacademie promoot de ontwikke-

van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en OPGanG.

ling van herstelacademies in de regio’s. Het concept van

Het doel is, om na afloop van dit project, de opleiding te

de herstelacademie berust op de idee dat ook vorming

borgen en permanent aan te bieden. En tegelijk

bijdraagt aan het persoonlijk herstelproces. De werkgroep

inspiratiebron te zijn voor gelijkaardige opleidingen in

kwam vier keren samen (in Brugge, Mortsel, Leuven, Geel)

andere provincies dan Oost- en West-Vlaanderen. De

en zag groot enthousiasme voor het opstarten van

recent gestarte opleiding in Antwerpen (Thomas More) is

herstelacademies. Op 9 november 2016 gaven Geoff

sterk beïnvloed door deze opleiding.


Verbetering van klachten

Sociale relaties

Tevredenheid over de behandeling

score

100

Therapeutische relatie

100

100 100

75

75

50

50

25 sessie

2

3

4

5

6

50

50

25 1

75

75

25 1

2

Project Feedbackgericht behandelen en Uitkomstenmeting

3

4

5

6

25 1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

en behandelaar. Het eerste doel van het model van

De resultaten uit alle sessies (zie grafieken) tonen dat

Feedbackgericht behandelen is dat de methodiek uit

alle domeinen een positieve evolutie kennen. Deze is

dit model een concrete ondersteuning biedt voor de

het meest uitgesproken voor de ervaren klachten.

behandeling en mee leidt tot betere zorg. Meer info op www.vvgg.be/uitkomstenmeting Participatie op microniveau (in de betekenis van een partnerschap tussen zorgverstrekker en zorgvrager) helpt de efficiëntie van de behandeling en de werkalliantie met de patiënt te verhogen.

Beschikbaarheid TUM De TUM is momenteel beschikbaar op het eigen

TUM 2.0

onlineplatform, via de QIT-Online, via het EPD in een

De VVGG ontwikkelde een meetinstrument voor

aantal voorzieningen en heel binnenkort ook via

uitkomstenmeting, namelijk de Tool voor Uitkomsten-

QuestManager.

meting (TUM 2.0). Dit kort meetinstrument (11 vragen)

Wat?

ondersteunt de participatie van de patiënt en volgt

Informatie-uitwisselingen

In dit model van Feedbackgerichte Behandeling wordt

diens evolutie op, op vier outcome-domeinen: verbete-

o.a. voorgesteld om op een regelmatige en formele

ring van klachten, sociale relaties, tevredenheid over

manier (bv. via het gebruik van vragenlijsten) met de

de behandeling en therapeutische relatie.

patiënt die relevante topics te bespreken en te evalueren, die in de behandeling het verschil kunnen maken. Niet het cijfer uit de uitkomstenmeting is het belangrijkste resultaat, wel het gesprek over dit cijfer en de feedback die de cliënt geeft over zijn/haar behandeling

Via publicaties, lezingen, nieuwbrieven en het LinkedIn-forum ‘Feedback in de ggz’

Via de praktijkgroep “Feedbackgericht behandelen

Sinds de lancering van het online-instrument in 2011

en uitkomstenmeting” m.b.t. het model (vb. prakti-

werd dit instrument voorgelegd aan bijna 2000 patiën-

sche moeilijkheden, best-practices, nieuwe ontwik-

ten. 13 GGZ-voorzieningen (5 PZ, 2 BW, 2 PAAZ, 4

kelingen, etc.) en afstemming op de dagelijkse

CGG) en 6 zelfstandige therapeuten maken gebruik

praktijk.

van de TUM.


VVGG als vormings- en kennisplaats

Ondersteunende pijlers

Naast de opleiding tot ervaringswerker (zie hoger) organiseert de VVGG, vaak i.s.m. andere partners, vormingen, opleidingen en momenten van kennisontmoeting: • Studiedag Sterktes van Mensen (23/02/16) Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden. I.s.m. UGent. • Trainersopleiding WRAP (06/16) Deze vorming werd gegeven i.s.m. UGent. (zie hoger) • Getuigenmeetings Te Gek!?-scholencampagne (7, 10, 15 en 16/06/16 en 09/07/16) (Zie hoger)

• GGZ-congres (21-22/09/16) De 8ste editie van dit congres, met een duizendtal deelnemers en 233 bijdragen, had als thema “Creatief in de geest, Innovatief in de zorg”. Dit was een organisatie van het “Forum Geestelijke Gezondheid” (= de associatie VVGG en VVP). • Workshop Recovery Colleges (09/11/16) Een workshop, gegeven door Geoff Shepherd en Jane Mc Gregor, vanuit de werkgroep HerstelAcademie. (zie hoger) • Studiedag #TheSexChallenge: Fabels en feiten (01/12/16) De I.T.E.R.-jongerenwerking werkt reeds 10 jaar met seksueel grensoverschrijdend gedrag van minderjarige plegers. Dit jubileum resulteerde in deze studiedag.

Publieksbrochures In onze 22 publieksbrochures krijg je bevattelijke info over de besproken psychische problemen. Jaarlijks worden zo’n 30.000 exemplaren verspreid (23.000 in publicatie en 7.000 online). Zie ook www.vvgg.be/brochures Documentatiecentrum Met meer dan 45.000 titels van boeken, tijdschriften, naslagwerken, jaarverslagen, rapporten van studiedagen, brochures en andere bronnen leveren we een bijdrage aan een degelijke informatieverspreiding. We dragen stilaan de exploitatie over aan de deelnemers van het psychosociaal revalidatiecentrum Mirabello en van het arbeidsrevalidatiecentrum De Keiberg.

Blik op beleid Twee VVGG-groepen die beleidsbepalend en -voorbereidend werk leveren: - Beleidsgroep cultuursensitieve zorg - Beleidsgroep communicatie hulpverlener – patiënt - familie

Blik op Vlaanderen en België Deelname aan congressen en studiedagen, aan panelgesprekken, maatschappelijke dialogen en klankbordgroepen, aan de werkgroepen van de Vlaamse werkgroep Suïcidepreventie, samenwerkingen met universiteiten en hogescholen, een zetel

• MHE – National Platform (12/12/16)

in het bestuurscomité van het fonds Koningin Fabiola voor de

We organiseerden samen met Crésam en LBFSM een eerste

geestelijke gezondheid, VLESP, enz. Dit alles helpt ons om onze

nationaal platform m.b.t. geestelijke gezondheid en de zorg

blik op onze omgeving breed te houden, om voeling te houden

ervoor. I.s.m. Mental Health Europe.

met wat leeft in de geestelijke gezondheid(szorg) en om daar-

VVGG als informatiecentrum

aan zelf een bijdrage te leveren.

Psyche

Blik op Europa

Het kwartaalblad Psyche, in 2016 aan zijn 28ste jaargang toe,

Via haar lidmaatschap van Mental Health Europe en CARe

bericht over ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Europe (een Europees Herstelplatform) is de VVGG zelf een

Met artikels, interviews en rubrieken wordt een brede waaier

inspiratiebron voor Europa en een doorgeefluik voor Europese

aan thema’s bestreken. Psyche wordt gedrukt op ruim driedui-

innovatieve of corrigerende impulsen.

zend exemplaren. Zie ook www.vvgg.be/psyche


Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid Tenderstraat 14, Gent, www.vvgg.be

VVGG Jaarverslag 2016  
VVGG Jaarverslag 2016  
Advertisement