Page 1

WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING 27


หนังสือรุ่น WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING 27 เล่มนี้ เป็นหนังสือ MY FAIENDS BOOK ที่รวบรวมรูปภาพ พร้อม ข้อมูลของเพื่อนๆทุกคนหลักสูตรนิเทศศิลป์ สาขาออกแบบสื่อสาร ชั้น ปีที่2 ปีการศึกษา 2560 ให้ติดต่อหากันได้ รวมถึงอาจารย์ นำ�มารวม ไว้เป็นรูปเล่มเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกของเพื่อนๆ เมื่อสำ�เร็จการศึกษา ออกไป เป็นความทรงจำ�ภายในรุ่น ที่ ได้ศึกษาร่วมกันมาตลอด มีทั้ง สิ่งที่ประทับใจ ดีใจ เสียใจ โกรธ เศร้าปนทุกข์ ปะปนเคล้ากันไป แต่พวก เราทุ ก คนก็ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น เป็ น หนึ่ ง เดี ย วค่ อ ยช่ ว ยเหลื อ กั น ทำ � ให้ ผ่านวิกฤต อุปสรรคต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ก็หวังว่า หนังสือ อนุสรณ์เล่มนี้ จะเป็นสิ่งเตือนให้พวกเรารู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีกันและ กัน เราจะไม่ลืมกัน เราสัญญา เราจะไม่ทิ้งกัน

1 หนังสือรุ่น


2


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING 27

3


MY TEACHER

อ. ไก่

จันทร์จิรา นที ที่อยู่ : 35/59 หมู่ที่ 7 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel : 090-3199078 FB : Janjira Natee

4 AJ.KAI


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

เกม

เจษฎากร หงษ์ทอง รหัสนักศึกษา 59544301002-9 ที่อยู่ : 4/1 ถ.ราชภาคินัย ซ.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Tel : 092-5517239 FB : Jedsadakorn x Hongthong IG : playgxme

5 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

สมาย

ณัฏฐณิชา ธงนาค รหัสนักศึกษา 59544301003-7 ที่อยู่ : 34 ม.5 ต. ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 Tel : 095-6047302 FB : ณัฏฐณิชา IG : skirtbloom.ntnc

6 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

ไอซ์

ณัฐวุฒิ บุญยืน รหัสนักศึกษา 59544301004-5 ที่อยู่ : 175/2 ซอย อยู่เย็น ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Tel : 087658938 FB : พี่’ไอซ์ Line ID : 11223344fuck

7 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

มายด์

ธัญพิชชา มีจี๋ รหัสนักศึกษา 59544301007-8 ที่อยู่ : 20/31 ต.ป่าไผ่ ม.3 อ.ลี้ จ.ลำ�พูน 51110 Tel : 0911426204 FB : I’Mild Heart IG : Mild_gentle

8 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

โดนัท

ปานตะวัน อินต๊ะแก้ว รหัสนักศึกษา 59544301010-2 ที่อยู่ : 103 หมู่ 7 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 Tel : 0940049847 FB : Pantawan Intakeaw IG : nutpantawan

9 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

เกท

วัชรพงศ์ ขัติกุล รหัสนักศึกษา 59544301017-7 ที่อยู่ : 61 หมู่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000 Tel : 093-2191860 FB : G’getwatcharaphong IG : get.watchara

10 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

เอม

ศุทธินี บัวบาน รหัสหัสนักศึกษา 59544301021-9 ที่อยุ่ : 272 ม.14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52000 Tel : 0882236546 Fb : Aim Aem IG : stn_bb

11 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

เฟรม

กานต์ชนก กันตะกะนิษฐ์ รหัสนักศึกษา 59544301027-6 ที่อยู่ : 112 นาก่วม อ.เมือง จ.ลำ�ปาง 52100 Tel : 0947476092 FB : kanchanok kantakanit IG : kanchanokfn

12 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

อินเดี้ยน

จิรโชติ์ ปิ่นสุวรรณ์ รหัสนักศึกษา 59544301028-4 ที่อยู่ : 95/5 ถ.ราชโยธา ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 Tel : 0875459877 FB : Jp Pinsuwan IG: IndianStudios

13 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

เจ

เจษฎา ถาวรกุล รหัสนักศึกษา 1500200184346 ที่อยู่ : 95 หมู่ที่1 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Tel : 0882653530 FB : Jedsda Thavorakul IG : Jplan.jpg

14 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

เดียร์

ฉันท์ชนิต คงต่าย รหัสนักศึกษา 59544301030-0 ที่อยู่ : 207 ม.10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 Tel : 093-2794240 FB : Dearnoii khobfah IG : dncha

15 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

หมวย

ณัฐนรี ขันธรรม รหัสนักศึกษา 59544301035-9 ที่อยู่ : 543/276 ซ.21 การเคหะ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Tel : 080-8533517 FB : Nutnaree Khantham IG : nutnarii

16 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

มาร์ค

ธิระศักดิ์ แก้วยอดดี รหัสนักศึกษา 59544301039-1 ที่อยู่ : 189 หมู่ 1 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ 50110 Tei : 0613279732 FB : Thirasak Kaewyoddee IG : mar_markky

17 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

นุนิ

นิชานาถ จันทรา รหัสนักศึกษา 59544301040-9 ที่อยู่ : 19 ม.4 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ 50130 Tel : 0855993211 FB : Nichanart jantra IG : Nuninichanart

18 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

ปลาย

ปาลิตา โพธิ์อ่อง รหัสนักศึกษา 59544301042-5 ที่อยู่ : 3/46 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Tel : 064-3373131 FB : Pltpn Plaii IG : p.pitpn

19 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

ฟร้อง

ปิยาภา วิทักษาบุตร รหัสนักศึกษา 59544301044-1 ที่อยู่ : 294 หมู่2 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 Tel : 0946297884 FB : piyapa witaksabut IG : frongfong

20 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

หมูสับ

ปุณยนุช ธรรมนุต รหัสนักศึกษา 59544301045-8 ที่อยู่ : 5 ถ.หายยา ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 Tel : 093-154-4410 FB : Moosap Sloth IG : moos.sloth

21 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

มิกกี้

รัตนกร แก้วบุญมา รหัสนักศึกษา 59544301050-8 ที่อยู่ : 309 หมู่ 2 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Tel : 0966851777 FB : Rattanagon kaewboonma IG : rg_mickey

22 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

ตาล

วุฒิชัย อารินทร์ รหัสนักศึกศึกษา 59544301051-6 ที่อยู่ : หมู่5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 Tel : 0818088767 FB : Tarn’s WA IG : tarncony__

23 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

ออดี้

ศุภักดิ์ชัย บุญศรี รหัสนักศึกษา: 59544301052-4 ที่อยู่ : 521 หมู่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320 Tel : 084-367-5671 FB: Supakchai Bookmark IG: sirsupakchai

24 MY FRIENDS


WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING

ขิม

สุชัญญา คำ�รินทร์ รหัสนักศึกษา 59544301054-0 ที่อยู่ : 40/2 ม.4 ต.สำ�ราญราษฏร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 Tel : 0857229959 FB : kim voici IG : kimkwonk

25 MY FRIENDS


MY FRIENDS BOOK

MY FRIENDS BOOK  

WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING 27

MY FRIENDS BOOK  

WE ARE VISUAL COMMUNICATION DESING 27

Advertisement