Issuu on Google+

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en

Mogelijkheden voor positionering en profilering van GGD'en


Inleiding

In 2011 verscheen de notitie Vast en Zeker GGD. GGD Nederland beschrijft daarin welke rol de GGD’en volgens haar kunnen spelen voor de sociale veiligheid en de ondersteuning van kwetsbare groepen.

Sinds 2011 is er veel veranderd op dit werkterrein van de

GGD’en: de wetgeving is veranderd, er is een nieuw referentie­ kader maatschappelijke zorg verschenen en het onderwerp verwarde personen genereert veel aandacht en beweging.

Door de oproep van de politie, de komst van een landelijk

aanjaagteam verwarde personen, de aandacht van de GGZ en

de woningcorporaties, maar ook de aandacht van de strafrechte­ lijke keten, is het onderwerp verwarde personen een soort

richtpunt geworden waaromheen vernieuwing en verbinding wordt georganiseerd.

In deze handreiking beschrijven we wat deze ontwikkelingen

betekenen voor de GGD’en. We laten zien op welke manieren GGD’en nu al bijdragen aan de zorg voor verwarde personen

en andere kwetsbare groepen, en welke nieuwe kansen er liggen voor GGD’en.

Deze handreiking heet Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD’en,

omdat we vinden dat de openbare geestelijke gezondheidszorg

(OGGz) - van oudsher een taak van GGD’en - ook nu een belang­ rijke bijdrage kan leveren aan de zorg voor kwetsbare groepen. We streven er dan ook naar dat de OGGz wordt opgenomen in de Wet publieke gezondheid.

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

Pagina 3


We spreken van nieuwe OGGz omdat onze bijdrage nu anders

zal zijn. Door de huidige ontwikkelingen met de decentralisaties

en de komst van sociale wijkteams, zijn taken op het gebied van de zorg aan kwetsbare mensen verschoven en soms blijven ze liggen. Taken die wij als GGD’en kunnen oppakken.

Maar er is nog veel meer mogelijk. Naast uitvoerende

taken kunnen GGD’en kunnen ook een rol gaan vervullen als regisseur, aanjager en verbinder.

We hopen dat deze handreiking voldoende informatie,

voorbeelden en inspiratie biedt om aan de slag te gaan en de nieuwe kansen te benutten! Input

Input voor deze handreiking kregen wij vanuit:

• de inventarisatie Betrokkenheid GGD bij plan van aanpak verwarde personen;

• de inventarisatie Meldpunten zorg- en overlast;

• de tussenrapportages van het landelijke aanjaagteam verwarde personen;

• de voorbeelden die gepresenteerd zijn op de gezamenlijk vakgroepdag over verwarde personen van 8 maart 2016;

• bijdragen van de taskforce verwarde personen van GGD GHOR Nederland, de vakgroep OGGz en het cluster sociaal domein.

Voor wie is deze handreiking bedoeld?

Deze handreiking is bedoeld voor GGD medewerkers in het OGGz werkveld, managers OGGz, beleidsmedewerkers van GGD’en en eventueel gemeenteambtenaren.

Pagina 4

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


Manifest Paul van de Velpen, GGD Amsterdam

Paul van de Velpen, DPG GGD Amsterdam, wijst in zijn Manifest van januari 2016 op de noodzaak om nu te komen tot een nieuwe OGGz:

“Naast crises op collectief niveau, zijn er ook crises op individueel niveau: huiselijk geweld, een psychiatrisch patiënt die zichzelf of de omgeving in gevaar brengt, een familie die de buurt treitert, burgers die in de schulden raken en uit huis worden gezet, demente ouderen die over straat zwerven. Ook hier wordt sturing en crisismanagement vanuit de gemeente verwacht en ligt er een taak bij de publieke gezondheid. Niet zo zeer vanwege de omvang, als wel vanwege de maatschappelijke onrust. Het is belangrijk deze (crisis-)taak van de publieke gezondheid in al zijn facetten en verbindingen te begrijpen bij het (her)inrichten van een stelsel voor sociale zorg. Ik wil graag benadrukken dat publieke gezondheid gepositioneerd is aan de voorkant van het sociale-zorgstelsel (preventie) en aan de achterkant: het moment dat er sprake is van een crisis (en maatschappelijke onrust).” “Start een traject om te komen tot een nieuwe visie op Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Deze functie heeft in de Wet Publiek Gezondheid gestaan maar is hieruit verdwenen en staat ook niet meer in de Wmo, terwijl er maatschappelijk veel behoefte is aan beleid, regelgeving en samenhang op dit terrein en er groot belang wordt gehecht aan het bestrijden van zaken als huiselijk geweld en de noodzakelijke relatie tussen crimi­naliteitsbestrijding en zorg. Indien goed opgezet en gemonitord, kan de OGGz in het sociale zorgstelsel werken als een graad­meter voor de effectiviteit van preventie; vallen er veel burgers buiten boord in het reguliere stelsel, dan komen ze in het OGGz-deel terecht. Wat moet er dan verbeterd worden om die uitval te beperken?”

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

Pagina 5


Inhoud

1 Kwetsbare groepen 2 Ontwikkelingen in de zorg voor kwetsbare groepen 2.1 Veranderingen in wetgeving 2.2 Het referentiekader Maatschappelijke Zorg: Niemand tussen wal en schip 2.3 Aanjaagteam verwarde personen

7 10

10 11 14

3 Zorg aan kwetsbare groepen: wat doen GGD’en nu al?

15

4 Welke kansen bieden de huidige ontwikkelingen voor GGD’en?

16

4.1 Kansen die voortkomen uit het plan van aanpak van het aanjaagteam16 4.2 Overige kansen voor GGD’en 17

5 Minimum- en maximumvariant van het OGGz-aanbod

20

6 Conclusies

22

7 Bijlagen

24

Goede voorbeelden Begrippen Bronnen

24 27 28


1  Kwetsbare groepen Over wie hebben we eigenlijk als we het hebben over kwetsbare groepen?

En als we het hebben over verwarde personen? Wat voor problemen hebben

zij? En om hoeveel mensen gaat het? We geven hieronder enkele kenmerken, definities en cijfers.

Kenmerken van sociaal kwetsbare mensen In de Monitor sociaal kwetsbare groepen van Tranzo staat het volgende: • Sociaal kwetsbare mensen zijn niet voldoen­ de in staat om in hun eigen bestaansvoor­ waarden te voorzien, zoals een dak boven het hoofd, voedsel, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging. • ze hebben meerdere problemen tegelijkertijd, bijvoorbeeld vervuiling, overlast, sociaal isolement, verwaarlozing van hun lichaam, schulden, verslaving, psychische problemen. • ze ontvangen (volgens professionele hulp­ verleners) niet de zorg of ondersteuning die nodig is om zich in de samenleving te handhaven. • ze stellen geen hulpvraag waar de reguliere hulpverlening een antwoord op heeft; er is vaak sprake van ongevraagde bemoeienis of hulpverlening. (Tranzo, april 2015) Hoeveel sociaal kwetsbare mensen zijn er? Het is moeilijk vast te stellen hoeveel sociaal kwetsbare mensen er precies zijn. Hoe komt dat? • Sociaal kwetsbare mensen zijn vaak uit zicht. • Doordat er niet overal (goed) geregistreerd wordt, zijn regionale gegevens niet altijd beschikbaar. • Mensen staan vaak bij meerdere instellingen geregistreerd (dubbeltellingen). • De privacywetgeving maakt het moeilijk om unieke personen te identificeren. • Er is een definitieprobleem: wie valt er allemaal onder sociaal kwetsbare groepen? (Uit: Factsheet sociaal kwetsbare groepen GGD Zaanstreek Waterland, 2014)

Handreiking voor GGD’en

Specifieke doelgroepen De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) richt zich in de praktijk vaak op specifieke doelgroepen, zoals eenzame, depressieve en/ of demente ouderen, woningvervuilers, gezinnen met meervoudige problemen, mensen die langdurig afhankelijk zijn van de GGZ, langdurig verslaafden aan alcohol en/of drugs, zwerf­ jongeren, daklozen en straatprostituees. Voor al deze groepen geldt dat de draaglast van hun maatschappelijke en/of medische problematiek te groot is voor de beschikbare draagkracht. Een belangrijk onderscheid met reguliere zorg is dat niet de persoon zelf, maar derden de hulp op gang brengen. Een reële schatting van de omvang van de multiprobleemgroep is 1% van de volwassen bevolking. Dit percentage wordt genoemd in het Referentiekader maatschappelijke zorg. (AWPG Impuls, Judith Wolff, 2015)

Verwarde personen: niet alleen psychische problemen De problematiek van verwarde personen reikt verder dan psychische of GGZ-problematiek. Vaak gaat het om mensen die verward raken doordat zij dementeren, een lichte verstandelijke beperking hebben, verslaafd zijn of niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, waardoor ze hun ziekte (bijvoorbeeld diabetes) verwaarlozen. Ook ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven kunnen een rol spelen. Het is heel belangrijk dat deze brede scope in beeld blijft. Alleen dan kun je mensen tijdig verwijzen naar de juiste zorg. We spreken dan ook over sociaal medische zorg waarbij het gaat om een combinatie van sociale hulpverlening én medische zorg.

(Uit: brief voor leden van de Tweede Kamer­commissie VWS van GGD GHOR Nederland mei 2016)

Pagina 7


Meer of minder verwarde personen dan voorgaande jaren? Berichten over een toename van incidenten met verwarde (of overspannen) personen zijn lastig te duiden. Onderling kloppen de signalen niet altijd met elkaar. Ze hebben wel een grote impact op de beeldvorming. Serieuze aandacht voor deze signalen vraagt om onderzoek naar achtergronden en oorzaken, met aandacht voor maatschappelijke ont­ wikkelingen, ontwikkelingen in de zorg en registratie-effecten.

Ervaringen van de Federatie Opvang De Federatie Opvang meldt dat steeds meer mensen met ernstige psychische aandoeningen aankloppen bij de nachtopvang. Concrete cijfers of registratiegegevens zijn niet voorhanden. De Federatie Opvang vermoedt dat een ver­ slechterende toegang tot geschikte woningen en tot de zorg een rol spelen. Cijfers van woningcorporaties Driekwart van de woningcorporaties zag in 2015 een toename van overlast veroorzaakt door verwarde huurders. Woningcorporaties zien kwetsbare mensen als hun doelgroep, maar zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor het woongenot van omwonenden. Een sluitende aanpak van gemeente, politie, GGZ en maat­ schappelijke organisaties kan overlast tegen­ gaan. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 174 corporaties (52 procent van alle corporaties). Jaarlijks veroorzaken verwarde huurders van corporatiewoningen zo’n 2.000 incidenten, zoals geweld tegen buren of corporatiemede­ werkers, brandstichting of andere schade aan de woning. Corporaties kregen in 2015 zo’n 18.000 meldingen van structurele overlast door verwarde personen, zoals geluidsoverlast of nachtelijke overlast door paniekaanvallen of psychosen.

Gegevens van het CBS over daklozen Volgens het CBS (maart 2016) waren er vorig jaar zo’n 31.000 mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. 13.000 van hen hadden een niet-westerse achtergrond. In de periode 2009-2015 zijn er in Nederland 13.000 daklozen bij gekomen. De toename van daklozen met een niet-westerse achtergrond was het grootst; die groep is verdubbeld. Het CBS noemt twee belangrijke oorzaken: 1. De bezuinigingen in de geestelijke gezond­ heidszorg. Daardoor worden mensen met problemen minder goed begeleid en komen ze sneller op straat te staan. In 2020 is het de bedoeling dat het aantal bedden met 30% verminderd is ten opzichte van 2008. (Bron: toekomst van de GGZ) 2. De financiële crisis. (Uit: Corporatie monitor, Aedes, december 2015) Het CBS heeft alleen cijfers over geregi­ streerde daklozen. Daklozen die illegaal in Gegevens van vluchtelingen Nederland zijn worden niet meegerekend Er zijn geen precieze aantallen bekend van vluchtelingen met verward en/of overlastPolitiegegevens over verwarde personen gedrag. “In 2015 waren er opnieuw meer incidenten Het COA schat in dat het bij 7-10 procent van waarbij verwarde personen betrokken waren de vluchtelingen voorkomt, en constateerde dan voorgaande jaren. Het aantal van dit soort een lichte stijging in 2015. Bij ernstige proble­ incidenten gaat elk jaar omhoog en is sinds matiek en/of verwardheid bij vluchtelingen 2011 met 65 procent gestegen. Vorig jaar waren geldt de regeling Zorg Asielzoekers. Deze het er bijna 66.000.” regeling omvat alle zorg vallend onder de (NOS, 9 februari 2016 o.b.v. cijfers Nationale Zorgverzekeringswet, Langdurige zorg, Politie) . Jeugdzorg en WMO. (Uit: Tussenrapportage samen doorpakken, landelijk aanjaagteam, januari 2016)

Pagina 8

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

Pagina 9


2 Ontwikkelingen in de zorg aan kwetsbare groepen

2.1  Veranderingen in wetgeving OGGz niet meer in de wet Tot 2015 was de openbare geestelijke gezond­ heidszorg (OGGz) expliciet opgenomen in de wet: tot 2007 stond het als taak in de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv), en daarna in de Wet maatschappelijke onder­ steuning (Wmo). Sinds de Wmo 2015 komt de term OGGz niet meer voor in de wet. Toch blijft het een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de memorie van toelichting staat namelijk dat het begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’ ook gaat over preventie van (ernstige) psycho­ sociale problemen en het begeleiden van de betrokken personen. Dit is ‘het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen.’

verschil is dat verplichte zorg straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden. Onder de huidige wet is dat alleen mogelijk in een psychiatrisch ziekenhuis met Bopz-aanmerking. Daardoor kan een gedwongen opname noodzakelijk zijn om iemand gedwongen te behandelen. Belangrijke meerwaarde van deze wet is dat je mensen die dat nodig hebben veel eerder zorg kunt bieden. Wachten tot iemand een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving is niet meer nodig.

In het conceptvoorstel voor de Wet Verplichte GGZ staat dat verplichte zorg meer op maat gegeven moet kunnen worden. Bijvoorbeeld door iemand buiten een instelling verplichte begeleiding te geven, aan huis of in een polikliniek. In het wetsvoorstel staat ook dat de cliënt voldoende invloed moet hebben tijdens de hele periode van verplichte zorg. Hulpverleners moeten regelmatig met de cliënt overleggen en de zorg samen evalueren. OGGz was en is een taak en verantwoordelijkheid De cliënt heeft het recht om aan te geven van de gemeenten. Gemeenten waren vroeger en welke zorg en behandeling zijn voorkeur heeft. zijn ook nu nog vrij om te bepalen hoe en bij welke instanties zij de OGGz/maatschappelijke zorg beleggen. (Uit: Publieke gezondheid borgen. 2.2 Nieuw referentiekader GGD GHOR Nederland, maart 2016) maatschappelijke zorg:

Wet verplichte GGZ De Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) wordt over enige tijd vervangen door de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte GGZ). Door de huidige aandacht voor verwarde personen wordt de wet versneld doorontwikkeld en ingevoerd. De nieuwe wet wil gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. Een belangrijk Pagina 10

Niemand tussen wal en schip

In april 2015 verscheen een nieuw referentie­ kader maatschappelijke zorg onder de titel Niemand tussen wal en schip. In dit referen­ tiekader schrijft Judith Wolf dat maatschappe­ lijke zorg aan mensen met multiproblematiek twee doelen heeft, namelijk: 1.  Preventie: het voorkómen en verminderen van sociale uitsluiting door het vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risicofacto­ ren en beschermende factoren. 2.  Herstel: het ondersteunen van het eigen Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


herstel van kwetsbare mensen door het versterken van hun participatie in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven, in het licht van de rechten en plichten die verbonden zijn aan volwaardig burgerschap. In het referentiekader staan voorstellen voor de inrichting van de maatschappelijke zorg. Ook biedt het aanknopingspunten voor het monitoren van de kwaliteit van zorg.

1. Door signalering en vroeginterventie kun je erger voorkomen en escalatie verminderen. Je moet signalen herkennen die kunnen wijzen op gezondheidsproblemen en tekortschietende zelfregulatie. En kunnen inschatten of er een risico is op (verdere) sociale uitsluiting. 2. De functie van integrale toegang betekent dat je onderzoekt en beoordeelt welke zorg mensen met meervoudige problemen nodig hebben. Je doet dat bij mensen die nog geen ondersteuning krijgen, maar ook bij We lichten hier enkele instrumenten uit die mensen die al zorg krijgen. Vervolgens staan beschreven in het referentiekader: krijgen zij een passend zorgaanbod. het Zorgspectrum, het Zorgmodel en de 3. Opvang. Bij ernstig tekortschietende zelf­ Maatschappelijke zorgmatrix. regulatie, verlies van woonruimte of bijvoor­ beeld ernstige dreiging of geweld, kan het Het Zorgspectrum nodig zijn om iemand op te nemen in de De vijf functies in het zorgspectrum (zie figuur opvang. Voor dakloze mensen moet er hieronder) komen tegemoet aan de (basis) capaciteit beschikbaar zijn voor (tijdelijke) behoeften van mensen met multiproblematiek. nacht- en dagopvang. Vanaf de eerste dag GGD’en houden zich vooral bezig met de werken deze opvangvoorzieningen aan een functies op het gebied van preventie: terugkeer naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Zorgspectrum voor (dreigende) multiproblematiek (Wolf, 2015)

Her ste l

ntie e v Pre Opvang

Integrale toegang

Signalering & vroeginterventie

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

Transitieondersteuning

Herstel ondersteuning

Pagina 11


Zorgmodel Het Zorgmodel (zie figuur hieronder) bij sociale uitsluiting en participatie is een bruikbaar hulp­middel om: - (groepen) kwetsbare mensen te lokaliseren; - te bepalen welke interventies zinvol zijn; - de focus van het beleid te bepalen. Het model geeft verschillende niveaus aan waarop je zorg kunt verlenen, afhankelijk van de gegeven situatie (meer of minder sociale uitsluiting).

Zorgmodel bij Sociale uitsluiting & Participatie (Wolf, 2015)

0 Algemene bevolking

1 Risico in de gemeenschap

Persoon of gezin met haperende zelfregulering en risico’s op sociale uitsluiting

2 Kwetsbaar in de gemeenschap

Persoon of gezin met acute of aan-houdende tekortschietende zelfregulering; matig/sterk sociaal uitgesloten; toezicht nodig

Persoon of gezin met acute aanhoudende tekortschietende zelfregulering; matig/sterk sociaal uitgesloten; onderdak en begeleiding nodig

Pagina 12

Sociale uitsluiting

Persoon of gezin met beperkte zelfregulering; matig/sterk sociaal uitgesloten; begeleiding nodig

3 Kwetsbaar in instituties

4 Kwetsbaar op straat

Zelfstandig wonen

Participatie

Persoon of gezin met voldoende zelfregulering

Zelfmanagement met gebruik van sociale bronnen en algemene voorzieningen Zelfstandig wonen Basiszorg met evt. schil van leun- en steunstructuur

Begeleid wonen Ambulante maatwerkinterventie

Intramuraal wonen Maatwerkvoorziening

Dakloos & instabiele huisvesting Maatwerkvoorziening

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


Maatschappelijke zorgmatrix De Maatschappelijke zorgmatrix (zie figuur hieronder) biedt houvast bij de verdere inrichting van de maatschappelijke zorg. Er staan bouwstenen in voor de ondersteuning van huishoudens in multiprobleemsituaties. Netwerk­ partners en gemeenten bepalen zelf welke bouwstenen voor hen passend zijn. Maatschappelijke zorgmatrix voor multiproblematiek (Wolf, 2015)

A

B

C

D

E

Vangnet; Meldpunt Bijzondere zorg; Lokaal Zorgnet­ werk, etc

a

Gebiedsgerichte leun- en steunstructuur voor inloop, ontmoeting en praktische ondersteuning, activering etc.

Nazorg na tijdelijk huisver­ bod

Woonbegelei­ ding

Signalering & vroeginterventie

2

Kwetsbaar in gemeenschap Ambulante maatwerkinterventies

Integrale toegang

Project Voor­ komen Huis­ uitzetting

Opvang

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kinder­ mishandeling (AMHK)

Transitie­ ondersteuning

Nazorg na opvangvoorzie­ ning Nazorg na gevangenis

Herstel­ ondersteuning

Housing First Schuldhulpver­ lening Activering Herstelonder­ steunende methodieken

Veiligheidshuis

3

Kwetsbaar in instituties Maatwerkvoorziening

Time outvoor­ ziening

Centrale toegang b

Crisisopvang Meerzorg of ziekbed

4

Kwetsbaar op straat Maatwerkvoorziening

Outreach- of bemoeizorg­ team Gebruikers­ ruimten

24-uurswoon­ voorziening, beschermd wonen

c

Begeleide woonvormen, incl. Kamers met Kansen Centrale toegang

Woonvormen voor zeer moeilijk plaatsbaren, bv container­ woningen

Heroïne & methadon­ uitgifte

Nachtopvang Dagopvang a Onderdeel van 'signalering & vroeginterventie' (cel 2a) of verantwoordelijkheid van wijkteam (niveau 1). b Stedelijk georganiseerd of verantwoordelijkheid van wijkteam (niveau 1). c Geïntegreerd onderdeel van Opvangfunctie (cel 3c).

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

Pagina 13


2.3 Aanjaagteam verwarde personen

In september 2015 hebben de ministeries van VWS en V&J en de VNG het ‘Aanjaagteam verwarde personen’ geïnstalleerd. Het team staat onder leiding van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn. In juni 2015 stuurde minister Schippers de hoofdlijnen van een plan van aanpak naar de Tweede Kamer. Doel van het plan is dat alle verwarde personen zorg krijgen die op hun specifieke behoefte is afgestemd. Ook wil het team alle belemmeringen op landelijk niveau in kaart brengen en waar mogelijk oplossen.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

preventie en levensstructuur vroegtijdige signalering melding beoordeling en risicotaxatie toeleiding passend vervoer passende ondersteuning, zorg en straf informatievoorziening

Gemeenten kunnen samen met verschillende partners zelf bepalen hoe zij de bouwstenen invullen.

Taskforce GGD GHOR GGD GHOR Nederland heeft in november 2015 Het plan van aanpak en de inzet van het de Taskforce verwarde personen ingesteld. aanjaagteam moeten ertoe leiden dat alle Deze taskforce moet zorgen dat er aandacht gemeenten in de zomer van 2016 beschikken over een sluitende aanpak van zorg en onder­ komt voor personen die overlast veroorzaken, zowel vanuit de politiek-bestuurlijke hoek als steuning voor verwarde personen. vanuit de maatschappelijke, professionele hoek. De taskforce onderzoekt welke rol de GGD‘en Bouwstenen voor de zorg aan verwarde hierbij kunnen hebben en hoe ze deze rol kunnen personen Het landelijk aanjaagteam verwarde personen invullen. De taskforce heeft als belangrijke noemt in zijn tussenrapportage van maart 2016 actiepunten: de OGGz terug in de wet (publieke gezondheid) én in het algemeen, de bouwstenen voor een sluitende aanpak verschuiving van de aandacht van blauw voor de zorg aan verwarde mensen: (politie en veiligheid) naar wit (zorg- en 1. inbreng mensen met verward gedrag en hulpverlening).  omgeving Pagina 14

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


3 Zorg aan kwetsbare groepen: wat doen GGD’en nu al ? Wat doen GGD’en nu al op het gebied van zorg aan kwetsbare groepen?

Dat verschilt per gemeente en per GGD. We geven een overzicht van taken en functies.

OGGz-meldpunten 20 GGD’en (plus de gemeente Utrecht) hebben een of meer OGGz-meldpunten (maart 2015). De inrichting en positie van het meldpunt OGGz bij GGD’en is zeer verschillend. Het gaat bijvoorbeeld om: Advies- en Meldpunt OGGz, Meldpunt Woningvervuiling, Meldpunt Zorgen Overlast, Meldpunt Overlast- en Bemoeizorg en Loket brede centrale Toegang. De probleem­ gebieden waarop de meldpunten zich richten, zijn dus ook verschillend. Centrale Toegang Onder Centrale Toegang verstaan we het regelen van de centrale toegang tot Maat­ schappelijke Opvang en de Toegang Beschermd Wonen voor de gemeenten. Van de twintig GGD’en waarvan het bekend is, is meer dan de helft (55% / 11 GGD’en) benaderd door gemeente(n) voor een rol bij de Centrale Toegang. Op dit moment heeft minder dan de helft (40% / 8 GGD’en) een rol bij de Centrale Toegang (situatie oktober 2015). Veilig Thuis 8 GGD’en hebben een Veilig Thuis (Amsterdam, Rotterdam, Zaanstreek Waterland, Drenthe, Gelderland Zuid, Hollands Midden, Hollands Noorden, Zuid Limburg). In de overige werkge­ bieden zit Veilig Thuis bij een gecertificeerde jeugdinstelling of bij een netwerk/projectorga­ nisatie. (situatie maart 2015).

(o.a. naar de jeugdgezondheidszorg en de OGGz).

Arrestantenzorg Vanuit het taakgebied forensische geneeskunde zijn GGD’en betrokken bij arrestantenzorg. Uit de inventarisatie van april 2012 bleek dat 19 GGD’en de arrestantenzorg in huis hadden. Betrokkenheid bij het plan van aanpak verwarde personen In maart 2016 is geïnventariseerd wat de betrokkenheid van GGD’en is bij het opstellen van het plan van aanpak verwarde personen door gemeenten. 21 GGD’en hebben gereageerd: - 17 GGD’en zijn betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak. - 4 GGD’en zijn niet of nauwelijks betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak. In juli/augustus 2016 is de betrokkenheid van GGD’en opnieuw geïnventariseerd. Hierbij hebben alle GGD’en gereageerd. We zien een behoorlijke ontwikkeling ten opzichte van maart 2016. Ontwikkelingen zijn overal verschillend en ook in verschillende stadia van ontwikkeling. Verwarde personen is duidelijk een onderwerp waar veel aandacht naar uitgaat.

Positie GGD in sociaal domein Welke rol de GGD inneemt in de wijkteams is niet geïnventariseerd. Er zijn wel GGD’en die in de wijkteams vertegenwoordigd zijn, maar de vele wijkteams en de diversiteit daarvan maakt dat veelal niet haalbaar. Voor wijkteams is het vaak wel mogelijk op te schalen naar de GGD Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

Pagina 15


4 Welke kansen bieden de huidige ontwikkelingen voor GGD’en? Gemeenten zelf, maar ook politie, woningcorporaties en bijvoorbeeld de GGZ,

voelen nu de urgentie om de zorg voor verwarde personen en andere kwetsbare groepen goed te organiseren. Zij kunnen daarbij de hulp en ondersteuning van de GGD goed gebruiken.

De huidige ontwikkelingen bieden de GGD’en dus de kans om zich stevig op de kaart te zetten bij de zorg aan kwetsbare mensen, en zo toe te werken naar een nieuwe OGGz.

Waarmee kunnen GGD’en zich profileren? •D e GGD heeft expertise op dit gebied. Zij hebben de (medische) expertise in huis om te kunnen beoordelen welke zorg er nodig is en wie die kan bieden. •D e GGD is onafhankelijk, en heeft geen commercieel belang bij eventueel door­ verwijzen. •D e GGD kan opschalen naar specialistische hulp, maar indien nodig ook weer afschalen. •D e GGD kan outreachend werken: ze gaat naar mensen toe die wel hulp nodig hebben, maar er zelf niet om vragen. •D e GGD kan iets betekenen voor de mensen die zichzelf niet kunnen redden, maar geen hulp uit hun omgeving krijgen. •D e GGD is de verbinder tussen de sectoren Zorg en Veiligheid.

De GGD heeft al veel in huis De meeste functies voor de OGGz heeft de GGD al in huis. Deze kan zij inzetten voor de zorg aan kwetsbare groepen. Er hoeft dus niet iets nieuws bedacht of ontwikkeld te worden. Het gaat om de bestaande functies: - signalering - advies geven en ondersteunen - meldingen aannemen - triage - onderzoek - doorgeleiden naar hulpverlening - monitoring - voorlichting Deze functies kunnen elkaar ook versterken.

4.1 Plan van aanpak aanjaagteam: kansen voor GGD’en

Het landelijk aanjaagteam verwarde personen heeft in zijn plan van aanpak de bouwstenen beschreven die nodig zijn voor goede zorg en ondersteuning aan verwarde personen. De bouwstenen staan in onderstaande figuur:

2. Preventie en levensstructuur

8. Passende ondersteuning, zorg en straf

7. Passend vervoer

3. Vroegtijdige signalering 1. Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving

4. Melding

9. Informatievoorziening

6. Toeleiding

Pagina 16

5. Beoordeling en risicotaxatie

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


Een aantal voorbeelden van GGD’en die een bouwsteen al ingevuld hebben, staan hieronder: 2. Preventie en levensstructuur: GGD Rotterdam: WMO actieprogramma OGGz/ Eerder thuis. 3. Vroegtijdige signalering: GGD Zaanstreek Waterland: Pilot Vroegsignalering OGGz. 4. Melding: GGD Zuid Holland Zuid: benutting meldpunt Zorg –en overlast. 5. Beoordeling en risicotaxatie: GGD Gelderland Zuid: observatiekamer bij GGZ. 6. Toeleiding: GGD Zuid Holland Zuid: hulpverlening door Team Toeleiding en Bemoeizorg. 7. Passend vervoer: GGD Amsterdam: de Psycholance. 8. Passende ondersteuning, zorg en straf: voorbeeld van GGD Zuid Limburg: door verbinding GGD met het Veiligheidshuis wordt met OM en politie overlegd en kan eventueel dwang uitgeoefend worden. 9. Informatievoorziening: voorbeeld AWPG Brabant: Monitor sociaal kwetsbare groepen. Een aantal voorbeelden worden in de bijlagen beschreven.

4.2 Overige kansen voor GGD’en

Naast de kansen die het plan van aanpak van het aanjaagteam biedt, zijn er nog meer kansen voor GGD’en: • De GGD kan de problematiek rondom verwarde personen en OGGz agenderen. Met een business case kan zij bijvoorbeeld aantonen dat het investeren in de voorkant loont: het ontlast de politie en brengt de kosten van (dure) GGZ omlaag. • De GGD kan bijdragen aan het opbouwen en onderhouden van netwerken. • De GGD kan een rol spelen als aanjager (vergelijk het aanjaagteam) om de activiteiten Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

rondom verwarde personen en OGGz-doel­ groepen op een hoger plan te brengen. De GGD kan activiteiten ontwikkelen en bevorderen en proberen belemmeringen rondom de uitvoering weg te nemen. •D e GGD kan functioneren als trekker van pilots. De GGD kan pilots opzetten voor de zorg aan verwarde personen of OGGz-doel­ groepen. Zie voorbeelden van GGD Flevoland en GGD Zaanstreek Waterland. •D e GGD kan als procesbegeleider een plan van aanpak opstellen voor de zorg aan verwarde personen. De GGD hoeft dan niet noodzakelijkerwijs zelf ook uitvoerder te zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij GGD Fryslân. •D e Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) is het instrument waarmee behandelaars, beleids­ makers en onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienst­ verlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten een­ voudig en volledig kunnen beoordelen. Het instrument kan worden gebruikt bij de intake, de voortgang en bij de afsluiting van een ondersteuningstraject. Door op meerdere momenten te toetsen, wordt inzicht in de vooruitgang die is geboekt, verkregen. Daarnaast kunnen er op geaggregeerd niveau met de ZRM verdiepende analyses worden gedaan en kunnen ontwikkelingen in de tijd in kaart gebracht worden (t.b.v. een effectmonitor). De ZRM is wetenschappelijk gevalideerd en heeft zijn meerwaarde voor de OGGz-doelgroep bewezen. De ZRM is ontwikkeld door de GGD Amsterdam samen met gemeente Rotterdam. De ZRM wordt momenteel verder ontwikkeld tot een wetenschappelijk getoetst triage instrument verwarde personen, dat door GGD’en met een OGGz meldpunt ingezet kan worden, maar ook een goed instrument kan zijn in bijv. een Opvang Pagina 17


Verwarde Personen zoals die nu op verschil­ lende plekken in het land in ontwikkeling zijn.

Specifieke functies die de GGD op zich kan nemen Daarnaast kan de GGD een aantal specifieke functies op zich nemen: • 24/7 bereikbaarheid. GGD Amsterdam heeft dit al geregeld met de 24-uurs crisisopvang voor de politie. GGD Flevoland en GGD Gelderland Midden onderzoeken of zij dit kunnen bieden in combinatie met de meldkamer. • Opvang van verwarde personen (niet in de politiecel). In mei 2014 is de Opvang Verwarde Personen Den Haag geopend. Deze voorziening is het resultaat van een samenwerking tussen politie, het Openbaar Ministerie, de Parnassia Groep en de gemeente Den Haag. Verwarde personen die overlast veroorzaken worden in de opvang direct gescreend door GGZ-medewerkers. Binnen de OVP-afdeling

zijn er twaalf zorgverblijven, waar personen gemiddeld vier uur verblijven. • Gepast vervoer. In Amsterdam rijdt een Psycholance, een zorgambulance, bemenst door een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) van de SPA en een zorgambulancechauffeur. Het doel van Ambulance Amsterdam en de samenwerkingsparters GGD Vangnet en Advies, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) en Politie Amsterdam-Amstelland is om de zorg voor medewerkers en patiënten veiliger uit te voeren en recht te doen aan de speci­ fieke zorgbehoefte van deze groep patiënten. • Monitoring en informatievoorziening. GGD Flevoland onderzoekt hoe zij de registratie en monitoring van de verwarde personen kan verbeteren, wat weer leidt tot betere beleids­ informatie. Een algemeen voorbeeld van de invulling van de monitorfunctie vind je in onderstaand figuur (uit het nieuwe referentie­kader Maatschappelijke zorg).

Indicatoren voor de monitoring van de impact van de maatschappelijke zorg op populatieniveau

Niveau 2 Kwetsbaar in gemeenschap

Niveau 3 Kwetsbaar in instituties

Niveau 4 Kwetsbaar op straat

Pagina 18

Wonen

Financien2

Dagactiviteiten

Gezondheid

Sociale relaties

Veiligheid & recht

Minder dreigende huisuitzettingen

Toereikend inkomen om in bestaans­ voorwaarden te voorzien

Toename in (vrijwilli­ gers)-werk, scholing etc.

Minder (her) escalaties in wijkteams b

Minder een­ zaamheid

Minder overlast

Minder gedwong­en feitelijke huisuitzettingen

Instroom en gemiddelde verblijfsduur in opvang & beschermd wonen nemen af

Minder feitelijk daklozen, waaronder buitenslapers

Minder (proble­ matische) schulden Minder onverzekerden

Minder school­ uitval

Minder ervaren Minder slacht­ onveiligheid offers van geweld Aantal dakloze jongeren via zorgstructuur terug naar sociale netwerk

De-escalaties vanuit gespecifi­ ceerde zorg (afschaling naar bv wijkteams)

Meer acceptatie van kwetsbare mensen in buurten

Minder crimine­ le recidive

Vermindering van duur van heropnamen in psychiatrisch ziekenhuis Minder dakloze ex-gedetineer­ den

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


Onverzekerdenzorg: verplichte melding aan de GGD Een bijzondere kans biedt de nieuwe subsidie­ regeling voor onverzekerdenzorg waar het ministerie van VWS momenteel aan werkt en die uiterlijk 1 januari 2017 ingaat De regeling in het kort: - Het is een regeling voor alle zorgaanbieders die medisch noodzakelijke zorg geven aan een onverzekerde. (Met uitzondering van onverzekerbare vreemdelingen; voor hen geldt een aparte regeling.) - De regeling kent minimale administratieve vereisten (declaratie met beperkte gegevens). - De zorgverlener moet de verleende zorg melden aan de GGD. Deze meldingsplicht heeft twee doelen: misbruik tegengaan en vervolgacties initiëren (inschrijving BRP, verzekering, eventueel vervolgzorg).

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

- De melding gebeurt in een centraal systeem, GGD'en krijgen een mailbericht dat er een melding is binnengekomen. - Heeft een GGD geen meldpunt, dan moet er in ieder geval bij die GGD een ‘meldpunt onverzekerdenzorg’ komen. - Alle verzekerbare zorg wordt uit deze regeling gefinancierd, dus ook zorg die GGD’en bieden aan onverzekerden. - De regeling wordt uitgevoerd door het CAK. De invoerdatum van de regeling staat nog niet vast. De meldingsplicht aan de GGD kan de positio­ nering van de OGGz verbeteren en bijdragen aan een goede verbinding in het sociale domein. Daarmee verbetert ook de positie van de GGD in sociale domein.

Pagina 19


5 Minimum- en maximumvariant van de bijdrage aan de nieuwe OGGz

Voor het invullen van de OGGz-functies bij een GGD stellen we twee varianten voor: een minimum- en een maximumvariant.

De minimumvariant OGGz bij een GGD bestaat uit drie functies: - vangnetfunctie - monitoringfunctie - beleidsadvisering • Vangnetfunctie: de vangnetfunctie is voor mensen die geen andere opvang hebben, voor taken die geen van de ketenpartners invullen. • Monitoringfunctie: voorbeelden van de monitoringfunctie zijn de activiteiten voor de OGGz-monitor en de monitor sociaal kwetsbare groepen, al dan niet in samenwerking met een academische werkplaats. De GGD brengt de omvang van kwetsbare groepen zo goed mogelijk in kaart en volgt de ontwikkelingen in de tijd. De gegevens uit deze onderzoeken gebruikt zij om gemeenten te adviseren. • Beleidsadvisering: doordat de landelijke overheid steeds meer taken naar gemeenten delegeert, hebben gemeenten steeds meer behoefte aan kennis en expertise op het gebied van publieke gezondheid - en speci­ fiek de OGGz. De GGD heeft inhoudelijke expertise op diverse OGGz-gebieden zoals dak- en thuisloosheid, ex-gedetineerden en multiprobleemgezinnen. De GGD heeft ook inzicht in relevante, landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van de OGGz. Hierdoor is zij in staat gemeenten te adviseren over de ontwikkeling van OGGz-beleid, met oog voor een samenhangend OGGz-beleid. Ook het ontwikkelen en in stand houden van een netwerk met ketenpartners, zoals sociale wijkteams, politie, verslavingszorg en de GGZ, Pagina 20

past binnen deze functie. Zie de beleids­ advisering bij GGD Hollands Midden.

De maximumvariant OGGz bij een GGD bestaat uit tien functies: - signaleringsfunctie - outreachende functie - meldpunt - triage - toeleiding - vangnetfunctie - passend vervoer - 24 uurs-bereikbaarheid - monitoringfunctie - beleidsadvisering Naast de functies vangnet, monitoring en beleids­ advisering die bij de minimumvariant al beschreven zijn, gaat het om de volgende functies: • De signaleringsfunctie: door signalering en vroeginterventie kun je erger voorkomen en escalatie verminderen. Het is belangrijk om signalen te herkennen die kunnen wijzen op gezondheidsproblemen en tekortschietende zelfregulatie. Bij deze functie hoort ook het inschatten of er een risico is op (verdere) sociale uitsluiting. • De outreachende functie: bij OGGz is het belangrijk om outreachend te werken. Je hebt immers vaak te maken met ’zorgmijders’. De GGD is gewend naar mensen toe te gaan die wel hulp nodig hebben maar er zelf niet om vragen. Het gaat bij deze functie bijvoorbeeld om klanten die door de GGZ worden uitgeschreven. Maar ook om mensen die gemeld worden door buren en/of familie die zich zorgen maken over iemand. • De meldpuntfunctie: het moet eenvoudig zijn om melding te doen van zorgwekkende situaties, zodat de GGD sociaal kwetsbare Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


personen of gezinnen sneller kan gaan ondersteunen. Het gaat om mensen die zorg nodig hebben, maar zelf geen hulp vragen. De meeste GGD’en hebben al een meldpunt OGGz, een meldpunt Zorg- en Overlast of een meldpunt Bijzondere Zorg. • Triagefunctie: omdat verwarde personen niet altijd psychische problemen hebben, is bij de triage een brede, onafhankelijke blik nodig en een goed triage-instrument. Het meldpunt van een GGD kan de triage doen. • Toeleiding en zorgcoördinatie: door haar netwerken en kennis van de sociale kaart kunnen GGD’en zorgen dat kwetsbare personen bij de juiste ketenpartners terecht komen. Bij het doorverwijzen zijn ook registreren, controleren, monitoren en feedback van belang. • Passend vervoer: om recht te doen aan de specifieke zorgbehoefte van psychiatrische patiënten is passend vervoer naar crisisopvang nodig. Een voorbeeld is de Psycholance, een zorgambulance van GGD Amsterdam. • 24 uurs-bereikbaarheid: de 24-uurs bereikbaarheid kan op verschil­ lende manieren gerealiseerd worden: • vanuit een eventuele bestaande crisis­ dienst zoals bij GGD Amsterdam; • vanuit de meldkamer van de ambulance­ zorg zoals bij GGD Flevoland; • vanuit het meldpunt Veilig Thuis waar 8 GGD’en over beschikken. Bij Veilig Thuis is 24-uurs bereikbaarheid een vereiste; • vanuit de functie van directeur publieke gezondheid (DPG) in het kader van de opgeschaalde zorg. De DPG is dan 24/7 bereikbaar wat kansen biedt om ook voor reguliere zorg 24/7 bereikbaarheid te realiseren. Maar ook mensen die gemeld worden door buren en/of familie die zich zorgen maken over iemand. Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

Preventie wordt niet genoemd in de mini­ mum- of maximumvariant. Activiteiten in het kader van bijvoorbeeld depressiepreventie of suïcide­preventie zouden goed toegevoegd kunnen worden aan beide varianten. Zij worden echter vooralsnog vanuit gezondheids­ bevordering ingestoken, omdat zij zich op meer doelgroepen richten dan alleen op OGGz doelgroepen.  

Pagina 21


6 Conclusies

Deze handreiking geeft handvatten voor de positionering en profilering van GGD’en binnen de nieuwe OGGz. Vooral de aandacht voor het thema verwarde personen biedt kansen en mogelijkheden voor GGD’en. Ook voor die GGD’en waar de OGGz van oudsher relatief weinig aandacht heeft gekregen. Afhankelijk van de lokale situatie liggen er bijna altijd kansen op het gebied van aanjagen, regie voeren en monitoren. Monitoring verdient extra aandacht omdat dat ook een wettelijk omschreven taak van de GGD is. GGD’en kunnen ook meer specifieke taken op zich nemen, al dan niet in samenwerking met ketenpartners en andere GGD’en. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bieden van 24/7 bereikbaarheid, opvang van verwarde personen (geen politiecel) en het bieden van gepast vervoer. Nieuwe ontwikkelingen zoals de onverzekerden­ zorg en de toekomstige Wet verplichte GGz bieden nog extra mogelijkheden om de GGD te positioneren in dit werkveld.

Pagina 22

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

Pagina 23


7 Bijlagen

Goede voorbeelden GGD Flevoland: pilot voor de integrale aanpak van de zorg voor ‘verwarde personen’

GGD Zaanstreek Waterland: Pilot Vroegsignalering OGGz, Klein, Snel en Samen.

GGD Flevoland heeft onderzocht hoe zij de bereikbaarheidsdiensten van zorgaanbieders in Flevoland kan optimaliseren en zo mogelijk met elkaar kan verbinden. Vervolgens heeft het bestuur van GGD Flevoland besloten om de bereikbaarheid in twee stappen te verbeteren: 1. Door de publieke gezondheidszorg zo bereikbaar mogelijk te maken. Het gaat hier om het bundelen van de (interne) bereik­ baarheid: ambulancezorg, forensische geneeskunde, regionaal meldpunt OGGz, Centrum voor Seksueel Geweld. 2. Door de start van een pilot integrale aanpak van de zorg voor ‘verwarde personen’.

Bij deze pilot zijn alle acht gemeenten uit het werkgebied betrokken. De aanleiding om de pilot te starten was een toename in veiligheids­ problemen met psychiatrische problematiek. Er was steeds meer sprake van overlast in de wijk en verstoring van de openbare orde en veiligheid. Er kwamen steeds meer zorgmijders en steeds minder bedden/opvolging.

Succesfactoren Heel belangrijk was het verkrijgen van commit­ ment van de directies van de betrokken organisaties, het daaropvolgend verkrijgen van operationele contactpersonen en het verkrijgen van inzicht in relevante regionale/landelijke ontwikkelingen. GGD beschikt over verschillende relevante disciplines: een regionaal meldpunt OGGz, afdeling Beleid & Onderzoek, arrestantenzorg, ambulancedienst en meldkamer. De GGD heeft ook relevante cijfers en kennis in huis. En GGD is gewend om coördinerende rol te pakken. Belangrijkste hierbij is: verbinden, op afstand maar toch dichtbij.

Pagina 24

Contactpersoon: Gijs Roelofsen

Er was al een goede samenwerking tussen de politie van het district Zaanstreek-Waterland, de GGZ en de verslavingszorg en de GGD met het meldpunt overlast en bemoeizorg (coördinatie). Afgesproken is dat de GGD dagelijks de politie­ meldingen met code E33 en/of OGGz 1 ontvangt. Ook is er iedere 14 dagen overleg met het zogenaamde basisteam Zaanstreek en overleg met het zogenaamde basisteam Waterland (op het politiebureau). De pilot heeft inmiddels de volgende resultaten opgeleverd: •E en nieuwe groep ‘verwarde personen’ is in beeld gekomen. •V erbeterde samenwerking tussen politie en hulpverlenende instanties (korte lijnen). •V erbeterende samenwerking in monitoring van zorg. •G roter inzicht in de problematiek bij de politie. Contactpersonen: Annemieke Molleman en Ghislaine Nooijen Kooij Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


hebben informatie gekregen over de werkwijze en bereikbaarheid van de Wijk-GGD’ers. De centrale werkplek is in het gemeentehuis In Vught steeg het aantal politiemeldingen van van Vught, bij het professionele wijknetwerk overlast door overspannen en/of verwarde Wegwijs+. personen de afgelopen jaren van 88 (in 2011) naar 118 in 2014. Het betreft incidenten waarbij Beleid een verwarde en/of overspannen persoon de Op beleids- en managementniveau zijn diverse weg kwijt is, verward overkomt, agressief (werk)afspraken gemaakt met de ketenpartners. reageert of in de woonsituatie overlast veroor­ In de loop van het project werkt de GGD deze zaakt. Over het algemeen gaat het om (notoire) verder uit zodat een lokaal samenwerkingsmodel zorgmijders en speelt er een (complexe) ontstaat. zorgvraag. Contactpersoon: Linda Pieters Doelstellingen van het project:   - De doelgroep verwarde en/of overspannen GGD Zuid Holland Zuid (Dienst personen in beeld brengen, zowel in omvang Gezondheid & Jeugd): als aard. team Toeleiding en bemoeizorg - Een daling van het aantal meldingen van overlast door verwarde en/of overspannen Het Team Toeleiding & Bemoeizorg bestaat uit personen bij de politie. ervaren professionals van de deelnemende - Heldere samenwerkingsafspraken met organisaties. Zij hebben allemaal ruime gemeente, politie, sociaal wijkteam, crisis­ ervaring bijvoorbeeld binnen de maatschap­ diensten en zorginstellingen over het voor­ pelijke opvang, verslavingszorg en/of GGZ. komen van overlast door overspannen en/of Door deze specifieke ervaring zijn ze in staat verwarde personen. om daadwerkelijk contact te maken met - Een samenwerkingsmodel ontwikkelen mensen in zeer verschillende situaties. Zij waarin afspraken met partnerinstellingen brengen daarnaast uitgebreide kennis met zich en oplossingen op korte en lange termijn mee vanuit hun eigen organisatie en kunnen gestalte krijgen. hun contacten gebruiken om knelpunten in de hulpverlening aan te kaarten. Concrete invulling/actie: Het multidisciplinaire Team Toeleiding & Vanuit haar vangnettaak heeft de GGD in Bemoeizorg bestaat uit de volgende disciplines: deze pilot gekozen voor uitvoerende en - (psychiatrisch) verpleegkundige beleidsadviserende activiteiten. Verder ziet de - verpleegkundig specialist GGD dit project als een mogelijkheid om haar - m aatschappelijk werker / sociaal peda­ innovatieve kracht te testen en (verder) te gogisch hulpverlener ontwikkelen. - psychiater (op consultbasis) - verslavingsarts (op consultbasis) Uitvoering Team Toeleiding & Bemoeizorg is een samen­ Vanaf oktober 2015 zet de GGD twee OGGzwerkingsverband van Bouman GGZ, De Hoop verpleegkundigen in. In totaal is er (gemiddeld) GGZ, Leger des Heils, Yulius en Dienst Gezond­ 20 uur per week beschikbaar. De verpleegkundigen heid & Jeugd. werken zelfstandig en opereren soms samen Zij werken intensief samen met onder andere of met ondersteuning van de politie (in onveilige woningcorporaties, politie, huisartsen, zorg­ situaties). De Wijk-GGD’ers zijn bereikbaar organisaties en gemeenten. Door deze bijzondere tijdens kantooruren via hun e-mailadres (er is samenwerking kunnen mensen met complexe geen 24/7 bereikbaarheid). Zij reageren snel problemen sneller worden geholpen. op meldingen, doorgaans nog dezelfde dag of direct de volgende dag. Potentiële verwijzers

GGD Hart voor Brabant: Wijk-GGD’er

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

Pagina 25


GGD Amsterdam: de Psycholance Vanaf april 2014 rijdt er in Amsterdam een speciale ambulance voor psychiatrische patiënten: de Psycholance. Het doel van Ambulance Amsterdam en de daarmee samen­ werkende organisaties GGD Vangnet en Advies, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) en Politie Amsterdam-Amstelland is om de zorg voor medewerkers en patiënten veiliger uit te voeren en recht te doen aan de specifieke zorgbehoefte van deze groep patiënten. Een Psycholance is een zorgambulance, bemenst door een sociaal-psychiatrisch verpleegkundi­ ge (SPV) van de SPA en een zorgambulance­ chauffeur.

Pagina 26

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


Begrippen Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke zorg heeft betrekking op het somatische, psychische, sociale en maatschap­ pelijk functioneren van mensen, heeft de ‘hele mens’ in zijn omgeving en in zijn maatschap­ pelijke bestaan als focus, en grijpt aan op hun zingeving- en zelfreguleringvraagstukken. Maatschappelijke zorg omvat ook openbare taken die het belang van personen of gezinnen overstijgen. Het ‘openbare’ heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van gemeenten om daar in te grijpen waar burgers onder de minimale voorwaarden van bestaan (dreigen te) zakken, veelal ten gevolge van problemen in de (geestelijke) gezondheid. Het gaat om het organiseren van de noodzakelijke voorzieningen voor ernstig bedreigde groepen, het verminderen van overlast en de bescherming van algemeen belang van burgers, inclusief ingrijpen als dat noodzakelijk is. Maatschappelijke zorg draagt daarmee verantwoordelijkheid en zorg voor het collectief en het individu. Uit: Niemand tussen wal en schip

Sociale veiligheid Wat betekent de term sociale veiligheid? De GGD beschrijft sociale veiligheid als volgt: De bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. (Uit: Notitie Vast en Zeker GGD)

Bij sociale veiligheid gaat het om het beschermen van mensen ‘tegen elkaar’ en om het tegen­ gaan van zaken als criminaliteit, overlast en huiselijk geweld.

Sociale veiligheid en gezondheid Sociale veiligheid heeft ook raakvlakken met gezondheid. Mishandeling en huiselijk geweld hebben bijvoorbeeld een directe impact op de fysieke en psychische gezondheid. Indirect kunnen onveiligheidsgevoelens door overlast

en criminaliteit leiden tot psychische en lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat veiligheidsen zorgprofessionals samenwerken. Zo kunnen ze risico’s zo veel mogelijk voorkomen, problemen vroegtijdig signaleren en slachtoffers optimale zorg bieden. Samenwerking is ook noodzakelijk omdat daders in veel gevallen psychiatrische problemen hebben. De kans op overlast en criminaliteit wordt vaak ook vergroot door een combinatie van gezond­ heidsproblemen en werkeloosheid. Het bestrijden van overlast en criminaliteit vraagt dan ook een integrale aanpak waarin de partners in veiligheid, gezondheid, maatschappelijke participatie en werk nauw met elkaar samen­ werken. Uit: Publieke gezondheid en veiligheid verbonden

OGGz

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) bestaat uit: -p reventieve zorg voor de gehele bevolking, ook voor risicogroepen; - z org voor kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken, zoals dak- en thuislozen en mensen die zorgschuw zijn geworden (zorg­ wekkende zorgmijders). Het gaat bij OGGz om activiteiten op het terrein van de geestelijke gezondheid waaraan geen vrijwillige, individuele hulpvraag van een cliënt vooraf gaat. Voorheen stond in de wet dat het bij de OGGz ging om: • het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, •h et bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, •h et functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare groepen en risicogroepen, • het bieden van psychosociale hulp bij rampen, •H et maken van afspraken met betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg. Uit: Toolkit regionale VTV


Bronnen 1. V ast en zeker GGD. Notitie sociale veiligheid en kwetsbare groepen. Handvatten voor GGD’en. GGD GHOR Nederland, juli 2011 2. Niemand tussen wal en schip: referentie­ kader maatschappelijke zorg voor mensen in multiprobleemsituaties. Judith Wolf, 2015 3. Manifest publieke gezondheid: Oog voor preventie. Paul van der Velpen, januari 2016 4. E -book Monitor sociaal kwetsbare groepen. Tranzo, april 2015 5. F actsheet sociaal kwetsbare groepen. GGD Zaanstreek Waterland, 2014 6. M onitor OGGZ. G4 User, 2014 7. C orporatiemonitor verwarde personen. Aedes, december 2015. 8. Tussenrapportage samen doorpakken. Landelijk Aanjaagteam, januari 2016 9. P ublieke Gezondheid Borgen. GGD GHOR Nederland, maart 2016 10. B rief voor leden van de Tweede Kamer­ commissie VWS. GGD GHOR Nederland, mei 2016. Niet gepubliceerd. 11. O penbare geestelijke gezondheidszorg. Toolkit regionale VTV

Pagina 28

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en


Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'en 

Pagina 29


Colofon Dit is een publicatie van GGD GHOR Nederland. GGD GHOR Nederland is de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. GGD GHOR Nederland Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

T (030) 252 30 04

E postbus@ggdghor.nl I www.ggdghor.nl

Š 2016, GGD GHOR Nederland Alle rechten voorbehouden

Overname van teksten is alleen toegestaan onder bronvermelding.

Pagina 30

Nieuwe OGGz: handreiking voor GGD'enNieuwe OGGz: Handreiking voor GGD'en