Page 1

KLIP 4

ADGE EASD

Revista klip.indd 1

20/06/13 17:07


Klip nº4 zkia. Junio 2013 ekaina EASD Vitoria-Gasteiz ADGE C/ Cuadrilla de Salvatierra S/N 01012 Vitoria-Gasteiz Tlf. 945123395 Fax. 945123394 www.easdvitoria.com info@easdvitoria.com

DEPARTAMEN TO EN EUSKE RA Viceconseje ría en Euskera Dirección en Euskera DEPARTAMEN TO ENCASTELLANO Viceconseje ría en Castellano Dirección en Castellano

Revista klip.indd 2

Diseinua eta maketazioa: Diseinu Grafikoko Graduko 2. mailako ikasleak Diseño y maquinación: Alumnos de 2º curso de Grado en Diseño Gráfico Imprimaketa/Impresión: xxxxxx

20/06/13 17:07


ÍNDICE 6. Editorial-Editoriala 8. Diseño Gráfico-Diseinu Grafikoa 11. Diseño de Interiores-Barne diseinua 14. Fotografía-Argazkilaritza 16. Ilustración-Ilustrazioa 19. Entrevista a Dani Maiz-Elkarrizketa

Revista klip.indd 3

20/06/13 17:07


EDITORIALA Argitalpen honi jarraipena e m a t e ko e k i m e n h o n e k a u ke r a paregabea ematen digu zer tan gabiltzan aditzera e m a t e ko; i z a n e r e , e l k a r r e k i n ahaleginean eta lanean a r i g a r a D I S E I N UA g u r e gizar tearen errealitatean ordezkapena eta errespetua l o r t z e ko . Eska int z a a kade mikoa a ldat zeko pr oze sua n mur gildut a g aude, ika sket a hauek e gungo pr e miet a r a e gok it zeko, et a , diseinuko titulua k ze r ize n iz a ngo due n ez t a ba ida a nt zua n s a r tu g a be, la nea n diha r dugu e r e mu honet a n te or ia et a pr a k tika mutur r e r a ino e r a mateko. E z g e nuke a zke n ja r r e r a bat sor tu na hi. A ldiz , DISEINUA R EN g a ia n ez t a ba idaet a e skur at ze -a r dat z pr opioa

bilatu /aur k itu na hi dugu. O r a indik e r e badago ze r e gina , ze r la ndua , ze r ike r tua‌ Nazioarteko beste eskola eta/ edo unibertsitate batzuekiko harremanak eta atzerrian praktikak egitea aberasgarri dira guztiontzat. Pentsa dezagun prestakuntzarako toki batean, bertan ikasteko, irakasteko eta eginkizun horietan erakargarriak eta interesgarriak izateko, horri esker ulertzeko eta jarduteko hainbat moduren trukeaz goza dezagun gure ikasgela eta pasabideetan. Horretara iritsiko garelakoan gaude‌ Pentsa dezagun Euskal D i s e i n u a n e t xe b a r r u a n e t a e t xe t i k k a n p o .

E s ke r r i k a s ko , Ana Arranz B a r n e a l d e e n d e p a r t a m e n t u a . 2 0 13 ko m a r t xo a .

4

Revista klip.indd 4

20/06/13 17:07


EDITORIAL

Estamos inmersos en un p r o c e s o d e c a m b i o e n l a ofe r t a a c a d é m i c a p a r a a d e c u a r e s to s e s tu d i o s a l a s n e c e s i d a d e s a c tu a l e s y s i n e nt r a r e n e l e s té r i l d e b a te d e c ó m o s e d e n o m i n a r á e l tí tu l o d e d i s e ñ o, t r a b a j a m o s p a r a q u e l a te o r í a y p r á c ti c a e n e s te c a m p o te n g a s u ex p r e s i ó n m á x i m a . N o s g u s t a r í a n o g e n e r a r u n a ú l ti m a p o s tu r a s i n o b u s c a r/e n c o nt r a r un eje propio de discusión y

a p r o p i a c i ó n s o b r e e l te m a e n e l D I S EÑ O. Q u e d a p o r h a c e r, t r a b a j a r, i nve s ti g a r… L as relac ione s inte rnacionale s con otras e scuelas y/o unive r sidade s y la realiz ación de prácticas e n el ex tranje ro nos e nrique ce a todos. Pe nse mos e n un luga r de formación dónde apre ndamos, seamos capace s de e nse ña r y seamos atractivos e inte re sante s pa ra que podamos disfruta r e n nue stras aulas y pasillos del inte rcambio de distintas formas de e nte nde r y actua r. Cre e mos que lle ga rá….

www.vitoria-gasteiz.org/gazteikask www.vitoria-gasteiz.org/juventude

Pensemos en el Diseño Vasco dentro y fuera de casa.

Eskerrik asko, Ana Arranz Departamento de Interiores. Marzo 2013.

Zenbat eta gauza gehiago jakin eta ikasi, orduan eta lan obea izan eta etxetik joan ahal izango zara Irene Larrinbe Iker Beistegui Leire Erauzkin Ariane Beloki

I n i c i a t i va s c o m o é s t a d e dar continuidad a esta publicación, nos da la o p o r t u n i d a d d e ex p o n e r c o n ilusión el esfuerzo y trabajo q u e ve n i m o s d e d i c a n d o j u n to s p a r a q u e e l D I S E Ñ O te n g a r e p r e s e n t a t i v i d a d y r e s p e to en la realidad de nuestra sociedad.

"IKASKETAK + PRESTAKUNTZA = P (ENPLEGUA + KALITATEA)"

Cuanto más sepas y aprendas, más posibilidades tendrás de tener un buen curro para pirarte de casa "ESTUDIOS + FORMACIÓN = P (EMPLEO + CALIDAD)"

Revista klip.indd 5

20/06/13 17:07


DISEテ前

DISEINU GRAFIKOA GRテ:ICO

6

Revista klip.indd 6

20/06/13 17:07


Revista klip.indd 7

20/06/13 17:07


“Gasteizko Udalaren Gazteria Atalak” proposatutako sentsibilizazio-kanpaina, helburu hau duena: 15-25 urteko gazteak prestakuntzak garapen pertsonal eta profesionalerako bide gisa duen garrantziaz kontzientziatzea, emakumeak bereziki aintzat hartuta. Kanpaina honek eguneroko hainbat egoeratan jendearekin elkarreraginean jardutea du jomugan, eta, horretarako, murtxikatuta, botata eta hainbat gainazaletan itsatsita dagoen txikle baten irudia baliatzen du. Campaña de sensibilización, propuesta por el “Departamento de juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”, cuyo objetivo es concienciar a los jóvenes de 15 a 25 años, con especial atención a las mujeres, de la importancia de la formación como vía de desarrollo personal y profesional. Esta campaña busca la interacción con el público en diferentes situaciones cotidianas, a través de la imagen de un chicle masticado, tirado y pegado sobre diferentes superficies. 8

Revista klip.indd 8

20/06/13 17:07


DISEテ前

BARNE DISEINUA

DE INTERIORES

Revista klip.indd 9

20/06/13 17:07


Altzaria espaziosortzaile gisa

Idazle baten etxeko liburutegia: Etxeko sarreratik eta estudiotik sarbidea duen bi altueratako espazio baterako pentsatuta dago eta barruko nahiz kanpoko hainbat tokitatik ikus daiteke. Eskema tradizionaletatik bereizten da kolore naturaleko zurezko plano seriatuez osatutako esfera esekien bitartez; esfera horiek jiratu egiten dute eta igo eta jaitsi egiten dira bertan liburuak eta argiak jarri ahal izateko. Horri esker, estetikak eta funtzionaltasunak oso espazio erakargarria egitea ahalbidetzen dute.

10

Revista klip.indd 10

20/06/13 17:07


El mueble como generador de espacios

Revista klip.indd 11

Biblioteca en la vivienda de un escritor: Concebida en un espacio de doble altura, accesible desde el hall de entrada y desde el estudio, permite ser vista desde diversos puntos del interior y el exterior, rompe los esquemas tradicionales con esferas colgantes formadas por planos seriados en madera color natural que giran, ascienden y descienden para permitir el alojamiento de libros y luminarias; con ello lo est茅tico y funcional proporcionan un espacio de gran atracci贸n.

20/06/13 17:07


FOTOGRAFÍA

ARGAZKILARITZA

12

Revista klip.indd 12

20/06/13 17:07


Bizitzan Vida

Revista klip.indd 13

20/06/13 17:07


14

Revista klip.indd 14

ILUSTRACIÓN

ILUSTRAZIOA

20/06/13 17:07


Zamorako Arte eta Diseinuko Goimailako Eskolarekin batera egindako proiektua Historia paraleloak izeneko proiektuak Historiaren benetako istorioetan sakontzeko asmoa du abiapuntu. Proiektuak gizarte-arloaren funtsa osatzen duten bizitza umil eta anonimoak ditu ardatz,eta ez liburuetako protagonistak diren izen handiak. Proiektuaren hasierako helburua da hiri bakoitzeko pertsonaia, pasadizo eta une historiko jakin batzuk definitzea, hain zuzen ere hiriaren eta bertakoen nortasunean eta izaeran eragin nabarmena dutenak. Helburu hori lortzeko bitartekoak, berriz, objektuak eta istorioak hizkuntza bisual zuzen eta irisgarriaren bidez irudikatzea izan beharko luke; izan ere, proiektuaren emaitza bi hiriburuen hiri-ingurunean erakustea da azken helburua, bi eskoletan egiten den lanera hurbiltzeko aukera ere emango aintzat hartuta.

Revista klip.indd 15

20/06/13 17:07


Proyecto realizado en colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora El proyecto Historias Paralelas, parte de la intención de profundizar en las verdaderas historias de la Historia. En las vidas humildes y anónimas que forman la esencia de lo social, por contraposición a los grandes nombres que protagonizan los libros. El propósito inicial del proyecto es definir personajes, anécdotas y momentos históricos clave de cada una de las ciudades, que perfilan la identidad y el carácter de la ciudad y sus gentes. El medio para conseguir este objetivo debería ser la implementación de la ilustración de objetos y de historias a través de un lenguaje visual directo y accesible, ya que el propósito final es la exposición del resultado del proyecto en el entorno urbano de las dos capitales, también como modo de acercamiento al trabajo que se desarrolla desde las dos escuelas.

16

Revista klip.indd 16

20/06/13 17:07


Dani

Entrevista elkarrizketa Maiz

Revista klip.indd 17

20/06/13 17:07


Dani Maiz

Arte eskolako lehenengo promozioko ikaslea eta Euskal Irudigileen Elkarte Profesionalaren lehendakaria da.

Nola ikusten duzu gaur egun ilustrazioaren egoera Euskal Herrian? Une nahiko onean gaude, egungo krisi ekonomikoa gorabehera. Normalean ilustrazioa eta argitaratzea elkarrekin doazen sektoreak dira, eta momentu honetan, haur zein helduei zuzendutako ilustrazio albumaren susperraldia gertatu da. Betiko sektoreez gain (egunkari, komiki, animazio...), ilustratzaileek orain teknologia berriei eta bere aplikazioei esker (Internet, bideojokoak...), beraien lana betetzeko esparru zabalagoa dute. Zein da Apie-Eiep-k betetzen duen funtzioa eta zeintzuk dira bere jarduerak? Elkarteak ilustratzaileen eta lanbidearen ezagutze sozialaren alde egiten du lan, eta egileei dagozkien eskubideak babesteaz

Revista klip.indd 18

arduratzen da, hauek bermatuz. Bestalde, bakarka lan egiteko ohitura duten Euskal Herriko ilustratzaileen arteko kontaktua eta kolaborazioa errazten du. Ilustratzaile berriei orientazio juridikoa eskaintzen die, oinarrizko ezagutzekin lan-merkaturako sarbidea ahalbidetuz. Jarduerei dagokienez, erakusketak, ikastaroak, mintegiak, hizketaldiak... egiten ditugu.

harremana, estatu espainiarreko ilustratzaile profesionalen elkarte guztiak biltzen dituen federazioan bilduta gaudelako, gainera FADIP (Ilustratzaile Profesionalen Elkarteen Federazioa) k nazioarte mailan ordezkatzen ditu EIF (European Illustrators Forum)en. Urtean hiru edo lau aldiz biltzen eta honek profesionalen eskari handiagoa dakar. Etorkizunerako aukera politak daude.

Beste toki batzuetako elkarteekin ba al duzue harremanik? Zenbat bazkide-kopuru ditu elkateak? Orain badaude elkarteak Madrilen, Valentzian, Galizian eta Bartzelonan, azken hau da zaharrena eta bazkide kopuru gehien dituena. Andaluziakoa eta Errioxakoa sortze prozesuan daude. Haiekin guztiekin dugu

Zer egin behar dute bazkide izan nahi dutenek? Ilustrazioarekin lotura duen edozein pertsona elkar daiteke. Bi modalitate daude, ikasleentzako bata eta profesionalentzako bestea. Bi aukeren arteko desberdintasuna ordaindu behar den kuotaren kopuruan dago. Interesa dutenek gurekin

20/06/13 17:07


harremanetan jarri behar dute, beraien datuak eta posta elektronikoa eman eta guk Apie-Eiepri buruzko informazio guztia bidaliko diegu. Zure esperientzia profesionalaz hitz egin iezaguzu. Beti marraztu izan dut, lan txikiak editatzen nituen, baina ez nuen pentsatzen maila profesionalera helduko nintzenik, izatez, ilustrazioarekin zerikusirik ez zuen ikasketak hasi nituen. Eskolan bukatu ondoren, Apie-Eiep-aren sormen, antolaketa eta garapenean zentratuta egon nintzen. Ilustrazio lanak egiten jarraitzen dut, baina batez ere elkartearen kudeaketan diardut. Argitaratze edo beste motatako ze lan egin duzu zure ibilbidean zehar? Nire kasuan argitaratze arloko lan gutxi egin dut. EASD-ADGE-n ikasketak amaitzean eskatu zizkidaten proiektuak mundu editorialekoak izan ziren, haurrentzako liburuak.

Revista klip.indd 19

Esperientzia positiboa izan zen baina une horretan ez zen errentagarria. Egun eta lan ordu asko ziren eta ordaindutakoak ez zituen gastuak estaltzen. Une horretan instituzio eta publizitate agentziengandik jaso nituen ziren, haurrentzako liburuak. Esperientzia positiboa izan zen baina une horretan ez zen errentagarria. Egun eta lan ordu asko ziren eta ordaindutakoak ez zituen gastuak estaltzen. Une horretan instituzio eta publizitate agentziengandik jaso nituen. Zeintzuk izan dira aurkitu dituzun arazoak? Sektorearen arazorik ohikoenetarikoa lan eta erreprodukzioen gaineko eskubideen ingurukoa da. gauzatarako. Ilustratzaileak bere lana ez duela saltzen jakin behar du, eskubideak uzten ditu, bezeroak, irudi hori erabili ahal izateko, ilustratzailearen eta bezeroaren artean .itundutako baldintzapean, eta azken honek ez du eralbiltzerik itundu ez den beste edozein.

Nola gogoratzen duzu Eskolako etapa? Zer eman zizun? Zer bota zenuen faltan? Eskolako esperientzia positiboa izan zen. Oroitzapen onak ditut. Faltan bota nuen gauzetako bat ilustratzaileen lanmerkatuaren gaineko orientazioa izan zen. Alor desberdinetako lanak eginez, apur bat galduta egon nintzen. Ezaguna zen kataluniako elkartekide batekin jarri nintzen harremanetan, lagundu egin ninduen eta Euskal Herrian ilustratzaileen elkarte bat sortzea planteatu zidan. 2003an hasi ginen eta jada 10 urte egingo ditugu.

20/06/13 17:07


Dani Maiz

Alumno de la 1º promoción de ilustradores de la Escuela de Arte y Presidente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi (Apie-Eiep).

¿Cómo ves el panorama actual de la ilustración en el País Vasco? Estamos en un momento relativamente bueno, a pesar de la actual crisis económica. Normalmente la ilustración va en paralelo al sector editorial y en estos momentos se ha producido una recuperación del álbum ilustrado tanto infantil como para adultos. Además de los sectores habituales, prensa, comic, animación… los ilustradores tienen ahora más campos en los que desarrollar su trabajo debido principalmente a las nuevas tecnologías y a sus aplicaciones, internet, videojuegos… lo que implica una mayor demanda de profesionales. Hay perspectivas positivas de cara al futuro. ¿Qué función cumple la Apie-Eiep y qué tipo de actividades realiza? La asociación trabaja para que haya un reconocimiento social del trabajo de los ilustradores y de la profesión, se encarga de defender los derechos

Revista klip.indd 20

que corresponden a los autores y garantizar su cumplimiento, así como de facilitar el contacto y la colaboración entre los ilustradores de Euskadi, ya que normalmente trabajan de forma aislada. Se ofrece también orientación jurídica a los ilustradores noveles para que puedan incorporarse al mercado laboral con los conocimientos básicos. En cuanto a las actividades, realizamos exposiciones, cursos... ¿Estáis en contacto con asociaciones de otros lugares?¿Con cuantos socios cuenta? En estos momentos hay asociaciones en Madrid, Valencia, Galicia y Barcelona, que es la más antigua y la que cuenta con un mayor número de asociados. Están en proceso de formación la de Andalucía y La Rioja. ¿Qué tienen que hacer las personas interesadas para asociarse? Se puede asociar cualquier persona vinculada a la ilustración. Hay dos

modalidades, para estudiantes y para profesionales. La diferencia entre las dos opciones está básicamente en la cuantía de la cuota que deben abonar. Las personas interesadas deben ponerse en contacto con nosotros y dejar sus datos y un correo electrónico a donde se les envía toda la información de la Apie-Eiep. Háblanos de tu experiencia profesional. Siempre me he dedicado a dibujar, editaba pequeños trabajos, pero no pensaba dedicarme a la ilustración a nivel profesional, de hecho empecé una carrera no relacionada con la ilustración. Después de acabar los estudios en la Escuela, estuve centrado en la creación, organización y desarrollo de la Apie-Eiep. Sigo realizando trabajos de forma habitual, pero sobre todo me dedico a la gestión de la asociación.

20/06/13 17:07


¿Qué tipo de trabajos editoriales o de otro tipo has realizado a lo largo de tu carrera? En mi caso he realizado pocos trabajos en el sector editorial. Una vez terminados los estudios en la EASD-ADGE los primeros proyectos que me encargaron fueron precisamente de editorial, libro infantil. La experiencia fue positiva pero en ese momento no era rentable. Eran muchos días y horas de trabajo y la remuneración casi no cubría los gastos. En ese momento me surgieron varios encargos institucionales y de agencias de publicidad y a partir de ahí empecé a realizar un encargo tras otro.Normalmente hago primero trabajo a línea, aplicándole color con acuarela o gouache o directamente en digital, con Photoshop, es más rápido y me permite respetar plazos.

Revista klip.indd 21

¿Qué problemas te has encontrado? Uno de los problemas más habituales del sector es el de los derechos de la obra y de reproducción. El ilustrador tiene que saber que no vende su obra, cede los derechos para que el cliente utilice esa imagen en unas determinadas condiciones pactadas entre el ilustrador y el cliente, este no puede hacer uso de ellas para otra cosa que no se haya pactado con el ilustrador. ¿Cómo recuerdas tu etapa en la Escuela? ¿Qué te aportó?¿Qué echaste de menos? La experiencia en la escuela fue positiva. Tengo buenos recuerdos. Una de las cosas que eché de menos fue alguna orientación sobre el mercado de trabajo de los ilustradores. Estuve un poco perdido, realizando trabajos en diferentes campos.

Me puse en contacto con una persona que conocía de la asociación de Cataluña que me orientó y me planteó el crear una asociación de ilustradores en el País Vasco. Empezamos en el 2003 y ya vamos a hacer 10 años.

20/06/13 17:07


Revista klip.indd 22

20/06/13 17:07

Revista klip gaizka gantxegi  

Revista Klip para proyectos

Revista klip gaizka gantxegi  

Revista Klip para proyectos

Advertisement