Page 1

Carnaval de Carnavals CARROUSSEL COSTA BRAVA Palafrugell 27 de maig de 2012

BASES DEL CONCURS DE CARROSSES I COMPARSES

50es

Festes de Primavera

(dies del 18 al 27 de maig de 2012)


1- ORGANITZACIÓ 1.1 - El 50è Carroussel Costa Brava de Palafrugell, que es cel·lebrarà el dia 27 de maig de 2012, serà organitzat per una Comissió Organitzadora, que estarà formada per membres designats del Grup de Festes de Primavera, amb l'ajuda i participació activa de l'Associació de Carrossaires de Palafrugell.

2- ELS PROJECTES 2.1 - El tema serà lliure. No podrà participar-hi cap carrossa o comparsa que ja ho hagi fet “total o parcialment” al Carroussel Costa Brava. 2.2 - Cada carrossa o comparsa tindrà un director/a artístic/a i una persona responsable que, donat el cas, podrà ésser la mateixa persona. El responsable serà un enllaç amb la Comissió Organitzadora del 50è Carroussel Costa Brava. El responsable haurà de tenir coneixement del Pla d’Emergències municipal, que li facilitarà el mateix ajuntament, i haurà de seguir les mesures descrites en el pla, així com les fitxes d’actuació que correspongui.” 2.3 - Per inscriure una carrossa o comparsa, cal presentar la butlleta d'inscripció degudament omplerta (www.festesdeprimavera.cat), així com una còpia de l'assegurança, una còpia del D.N.I. de la persona responsable i una còpia del permís de conduïr del conductor de la carrossa . L'organització del Carroussel, després d'estudiar el projecte i/o fotografia presentat, decidirà si és possible la participació de la carrossa o comparsa al Carroussel i la seva decisió serà inapel.lable.

3- CONSTRUCCIÓ 3.1 - Les carrosses no podran, en cap cas, sobrepassar les mides de 12 metres de longitud, 4 metres d'amplada i 4 metres d'alçada (no respectar aquestes mides pot suposar no poder participar en el Carroussel) 3.2 - Tot projecte que requereixi unes mides especials, restarà condicionat a un estudi previ per part de l'organització del Carroussel. La decisió serà inapel.lable. 3.3 - Les despeses, permisos i responsabilitats de desplaçament dels remolcs de les carrosses, aniran a càrrec de la colla participant. 3.4 - La Comissió Organitzadora tindrà cura que la construcció de les carrosses segueixi el projecte aprovat i quedarà facultat per a impedir la participació en el concurs de qualsevol que no reuneixi les degudes condicions. 3.5 - S'haurà de comunicar, al moment de l'inscripció, qui serà el conductor, haurà de ser


una persona habilitada per a la conducció de camions. La Comissió Organitzadora es reserva el dret d'acceptació del conductor per motius de seguretat.

4- DESFILADA 4.1 - La Comissió Organitzadora del Carroussel decidirà la composició de la desfilada en funció del seu millor lluïment. 4.2 - El nombre total de persones que formin part de la carrossa i la seva comparsa no podrà ser superior a 100 persones ni inferior a 20. 4.3 - Qualsevol carrossa que no s'adapti al punt 3.2. requerir el vist-i-plau de la Comissió Organitzadora. 4.4 - Cada carrossa haurà de portar al davant un rètol amb el seu nom i numero. que els facilitarà l'organització. 4.5 - Tots els vehicles participants, carrosses incloses, portaran dues falques practicables per aguantar en cas d'avaria i, com a mínlm, un extintor del tipus ABC 4.6 - Les carrosses amb tracció independent del remolc, portaran dos enganxalls supletoris de seguretat. Les plataformes amb motor incorporat tindran un punt d'enganxall reforçat on poder enganxar una barra per poder-la estirar. La Comissió Organitzadora tindrà cura de revisar aquests suports degudament. 4.7 - En el moment de la desfilada, cada carrossa haurà de comptar amb un servei d'ordre propi de, com a mínim quatre persones, per a vigilar la bona marxa d'aquesta. El servei d'ordre haurà de portar, com a distintiu, armilles reflectants.i un d’elles haurà de tenir coneixements per d’utilització de l’extintor. 4.8 - El Carroussel s'anirà formant a partir de les 9 del mati del dia 27 de maig en els carrers Torroella, Cases Noves i Surera Bertran. Estarà indicat el lloc de cada Carrossa i els vehicles hauran de quedar formats abans de les tres de la tarda. Es penalitzarà la falta de puntualitat. 4.9 - Acabat el Carroussel totes les carrosses abandonaran el lloc de la desfilada sota la direcció de la Policia Local i de la Comissió Organitzadora. 4.10 - És obligatori que les actuacions, tant d'elements de la Carrossa com de la comparsa, s'efectuïn en marxa. Es podrà penalitzar les parades voluntàries, cal que el só no entorpeixi la bona marxa de les altres colles participants en el Carroussel. 4.11 - Cada vehicle participant haurà de tenir una pòlissa d'assegurança de vehicles adaptada a la normativa vigent, essent cada colla la responsable de l'incompliment d'aquest apartat. S'haurà de lliurar còpia de l'assegurança al moment de l'inscripció al carroussel.


4.12 - El fet de participar en el Carroussel comporta l'autorització de tothom amb el consentiment per que la seva imatge es pugui ulilitzar por difondre i/o publicitar per part del Grup de Festes de Primavera de Palafrugell com cregui necessari. 4.13 - La Comissió Organitzadora podrà exigir un control de alcoholèmia, practicada per un agent qualificat, de tots els conductors de les carrosses en qualsevol moment de la desfilada que ho cregui necessari. 4.14 - La Comissió Organitzadora avaluarà els conductors de cada carrossa en qualsevol moment abans o mentre es porti a terme la desfilada i es reserva el dret de no acceptar-lo. La decisió serà inapel.lable.

5- PATROCINADORS 5.1 - Es permetrà a les colles participants fer constar els patrocinadors en la seva carrossa,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASES DE LES COMPARSES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A-

Les comparses participants, per optar a premi hauran d'estar formades, com mínim, per 6 persones. Si bé podrà desfilar disfressat tothom qui ho desitgi, prèvia inscripció.

B-

En cas que la comparsa necessiti acompanyants, aquests també han d'anar disfressats.

C-

La participació d'una comparsa totalment Infantil requerirà el suport d'una persona adulta com a responsable.

D-

Cada comparsa haurà de portar tot davant un rètol amb el nom i el número que facilitarà l'organització.

E-

És obligatori que les actuacions es realitzin en marxa. Es podrà penalitzar les parades voluntàries.

F-

Cada vehicle participant haurà de tenir una pòlissa d'assegurança de vehicles adaptada a la normativa vigent. Cada colla és la responsable de l'incompliment d'aquest apartat. S'haurà de lliurar còpia de l'assegurança al moment de l'inscripció al carroussel.

G-

El fet de participar en el Carroussel comporta l'autorització de tothom amb el consentiment per que la seva imatge es pugui ulilitzar por difondre i/o publicitar per


part del Grup de Festes de Primavera de Palafrugell com cregui necessari.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"CARNAVAL DE CARNAVALS" Trofeu a la millor Carrossa de totes les classificacions (aquesta classificació honorífica no comporta cap premi econòmic)

CARROSSES INÈDITES: 1er Premi: 3000,00 € 2on Premi: 2700,00 € 3er Premi: 2450,00 € 4rt Premi: 2100,00 € 5è Premi: 1750,00 € 6è Premi: 1500,00 € 7è Premi: 1300,00 €

CARROSSES NO INÈDITES: 1er Premi: 600,00 € 2on Premi: 550,00 € 3er Premi: 490,00 € 4rt Premi: 450,00 € 5è Premi: 400,00 € 6è Premi: 360,00 € 7è Premi: 315,00 € 8è Premi: 270,00 € 9è Premi: 270,00 € 10è Premi: 270,00 €

COMPARSES: 1er Premi: 540,00 € 2on Premi: 485,00 € 3er Premi: 430,00 € 4rt Premi: 375,00 € 5è Premi: 325,00 € 6è Premi: 270,00 € 7è Premi: 100,00 € 8è Premi: 100,00 € 9è Premi: 100,00 € 10è Premi: 100,00 €


CARROSSES D'ANIMACIÓ: No hi ha concurs d'aquesta categoria, la Comissió Organitzadora decideix un premi fix per a cada participant d'aquest apartat del carroussel. Cada carrossa d'animació tindrà un premi de 150 €

ACCÈSSITS A LES CARROSSES INÈDITES: Els accèssits que es puguin entregar, quedaran a criteri de la Comissió Organitzadora, que farà publics a la web del Grup de Festes de Primavera (www.festesdeprimavera.cat), amb un mínim de 15 dies abans de la cel·lebració del Carroussel Costa Brava.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El jurat tindrà plenes facultats per a declarar desert qualsevol premi, així com juntament amb la Comissió Organitzadora, assignar els accèssits que cregui convenients i les seves decisions seran inapel·lables. - Los inscripcions, així com qualsevol informació, podrà sol·licltar-se al Grup de Festes de Primavera de Palafrugell: C/ Botines, 26 17200 Palafrugell (Girona) Tel i Fax 972 300 668 Web: www.festesdeprimavera.cat E-mail: info@festesdeprimavera.cat - S'estableix com a data màxima d'inscripció, per poder participar al Carroussel , amb dret a premi el dia 22 d'abril de 2012. - En cas de l'inscripció excepcional de més carrosses de la categoria d'Inèdites, i a causa del màxim pressupostari per premis, es repartiran els diners dels premis d'aquesta categoria entre tots els inscrits acceptats dins la mateixa categoria. La Comissió Organitzadora reorganitzarà el pressupost per a premis assignats dins la mateixa categoria segons el seu criteri i serà inapel·lable. - L'inscripció i participació a la desfilada comporta la total acceptació de les presents bases. - L'Organització no es fa responsable de qualsevol incident motivat per l'incompliment d'aquestes bases. - En cas de modificació i/o ampliació de les mesures de seguretat, es notificarà amb la corresponent antelació, essent necessària l'adaptació a aquestes, per tal de poder participar en la desfilada. - Amb independència de qui gestioni la confecció de la pòlissa que cobreixi les garanties de l'assegurança que estableix la normativa vigent. l'import d'aquesta anirà a càrrec de Ies colles i/o persones participants. - Qualsevol norma no prevista anteriorment serà competència de la Comissió Organitzadora, sense que això constitueixi cap alteració.


Bases Carroussel Costa Brava 2012  

Bases del Concurs de Carrosses i Comparsse del carroussel Costa Brava 2012

Advertisement