Page 1

4-5 april 2014 inbjuder Ångströmlaboratoriet till

HÅLLBAR UTVECKLING I INFORMATIONSSAMHÄLLET Vilka utmaningar finns för att nå hållbarhet inom energi, teknik, integritet, miljö och hälsa.

Vad behöver vi vuxna kunna för att stödja barnen i deras lärande, skapa trygga och goda relationer i det hållbara samhället. Lär mer om hur allt hänger ihop!

Vi vänder oss till

lärare i fysik, kemi, biologi, historia, naturkunskap, ekonomi, samhällskunskap, matematik, geografi och teknik på högstadiet, gymnasiet, folkhögskola, inom vuxenutbildningen men även till doktorander och forskare som har intresse av områdets utveckling. Vi vänder oss också till dig som arbetar med energi, klimat, miljö och hälsa för utveckling av det hållbara samhället. Spektrum Ångström lärardagar premierar arbetslag genom reducerat pris från samma arbetsplats.

Spektrum Ångström Lärardagar

IT-samhället har utvecklats väldigt snabbt under de senaste 40 åren och är kraftfulla verktyg som används i hela samhället både lokalt och globalt. Ungdomar ges oanade möjligheter till lärande, forskning och social gemenskap på ett helt nytt sätt än tidigare generationer. Vi har börjat upptäcka oönskade effekter av informationssamhället och vårens lärardagar tar upp de utmaningar vi står inför i skapandet av den hållbara utvecklingen. Seminariet belyser vilken mängd energi som behövs i det moderna informationssamhället och funderingar över hur vi kan garantera en stabil och säker energiförsörjning även i en tid av klimatförändringar. En annan aspekt är att vara energieffektiv genom nya tekniska lösningar men vi måste ställa frågan om hur människor tänker och agerar. Idag använder vi ca 40 gånger mer energi än vad vi behöver i matform. Vad används vår energi till? Har vi tillgång till tillräcklig mängd energi för att framöver bibehålla och utveckla IT-samhället? Möjligheter till lärande genom IT:s kapacitet att användas för byggande av modeller och stimulering av hjärnan. Vår mänskliga hjärna är en unik databas som under rätt betingelser kan utverka stordåd och vi får ta del av kunskaper inom detta område. Samverkan mellan hjärnan och IT är en viktig framgångsfaktor för att få fram fakta om konflikter i världen men samtidigt skapa integritetsskydd mot bl.a. sexuell exploatering och andra kränkningar. Varje dag träffas vår jord av högenergetiska neutriner som blivit kända tack vare IT och utveckling av sensorer skapar el-effektivitet i hela samhället. Nästan all vardagsteknik är beroende av batterier vilka möjligheter finns och hur kan de återvinnas? Under äventyren kan du välja att utveckla din spetskunskap eller bredda din kompetens. Se mer om programmet samt de medverkande på Spektrum Ångström Lärardagar på www.gfok.se

Spektrum Ångström Lärardagar är ett samarbete mellan Institutionen för fysik och astronomi, Institutionen för teknikvetenskaper, Institutionen är ett samarbete mellanför Institutionen för fysik ochsamt astronomi, Institutionen för teknikvetenskaper, Institutionen för kemi, Institutionen förAnmäl informationsteknologi för kemi, Institutionen informationsteknologi Matematiska institutionen, Ångströmlaboratoriet, dig här via samt Matematiska Ångströmlaboratoriet, universitet tillsammans med inom GF&Kkonceptet sedan starten 1994. Kunskapshöjande seminarier inom Uppsala universitetinstitutionen, tillsammans med GF&K sedan startenUppsala 1994. Kunskapshöjande seminarier din smartphone! konceptet Ångström Spektrum Lärardagar Ångström Lärardagar sker entermin gång per termin på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Spektrum sker en gång per på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.


HÅLLBAR UTVECKLING I INFORMATIONSSAMHÄLLET

Vilka utmaningar finns för att nå hållbarhet inom energi, teknik, integritet, miljö och hälsa. ÅNGSTRÖMLABORATORIET, UPPSALA UNIVERSITET INBJUDER TILL SPEKTRUM ÅNGSTRÖM LÄRARDAGAR

FREDAG 4 APRIL 08.30 – 09.00 Registrering, kaffe och smörgås 09.00 – 09.05 Välkommen till Spektrum Ångströms lärardagar 09.05 – 10.00 Energiförsörjningen – nyckeln till ett bärkraftigt välfärdssamhälle. En professors syn på hållbarhet. Ane Håkansson 10.00 – 10.30 Vardagsenergi, energi är inte gratis och vad ska vi använda den till? Sociala medier eller stålproduktion? Mobil eller ström till ett kylskåp? En kärnreaktor används för att driva Facebook-stämmer det? 10.30 – 11.15 Energi, effekt, spänning, ström, från förnyelsebara energi källor. Cecilia Boström 11.15 – 11.45 Förfriskningar 11.45 – 12.30 Antropologins intåg i ingenjörskonsten: varför konsumerar människor el på det sätt de gör? Ulrika Persson-Fischier 12.35 – 13.30 Vad har vi och vart ska vi?! Om underliggande slump graf-modeller som grund för praktiska tillämpningar inom t.ex. sociala nätverk, näringskedjor, vägar för smittspridning och effekter av vaccination. Tack vare förstående lärare tog jag min fil kand som 14-åring. Svante Janson 13.30 – 14.45 Lunch 14.45 – 15.30 IT utmanar ungdomars tänkande! Om kvalitativa metoder om hur hjärnan aktiveras. Vi skapar på så vis en trygg och meningsfull studietid. Arnold Pears 15.35 – 16.20 Naturvetenskapens inverkan på humaniora ger oss kunskap om konflikter i världen. Peter Wallensteen 16.20 – 16.40 Förfriskningar 16.40 – 17.45 Elevers yttrandefrihet på nätet – möjligheter och utmaningar. Ett rättsligt perspektiv. Victoria Enkvist och Anna Gustafsson 17.45 – 18.00 Spektrum Ångström Dialog: Tankar och funderingar kring dagens föredrag. Vad kan vi göra i klassrummet med dagens inhämtade kunskap? Alla deltagare i seminariet samt föredragshållare. Ordförande: Annika Lundegårdh 18.00 Middag under trivsamma samtal på Ångström

LÖRDAG 5 APRIL 09.15 – 10.00 Om sensorer, internetteknologi och andra tekniska lösningar för att underlätta en hållbar utveckling. Vad är viktigt att tänka på i ett informationssamhälle ur ett hållbart perspektiv. Lars-Åke Nordén 10 .05 – 10.50 IT gör det möjligt att fånga strålning utanför vårt solsystem i vår is vid Sydpolen. Vad kan vi lära från Projektet IceCube? Olga Botner 10.50 – 11.10 Förfriskningar 11.10 – 11.50 Batterier är en viktig komponent i det förnyelsebara IT-samhället. Vart står vi idag och vad kan vi vänta? Fredrik Björnefors 11.50 – 12.50 Spektrum Ångström Äventyr – välj fördjupning av föredrag/samtal/labb

A) Hur kan vi integrera digital teknik och kunskap om hur datorer fungerar i klassrummet oavsett ämne. B) Människa och dator, vad vet vi idag? C) Matematik workshop. D) Batterilabb – vilka batterier finns och hur kan du labba med dessa? E) B akterier ”äter” petroleum – möjliga experiment i klassrum. F) Människans sexualitet mer än bara naturvetenskap. G) Psykisk ohälsa hos barn och unga – vad kan vi göra i skolan? H) Datalab om konflikt databasen. I) Skapandet av hållbara mikroregioner, projekt i Uppsala län. J) Visning av Ångström och Tandemlab.

Anmälan sänds till Genuin Fortbildning & Konferensservice senast 21 mars Vid anmälan senast den 21 mars är priset reducerat. Vid anmälan senast 21 mars är priset 2 350 kronor per person för båda dagarna. Vid fler anmälningar från samma arbetsplats betalar person nummer två och tre 1 980 kronor för båda dagarna. Vid fler deltagare från samma arbetsplats, begär specialpris. Vid val av en dag är priset 1 980 kronor per person. Vid anmälan senare än 21 mars höjs priset för två dagar till 2 600 kronor per person oavsett antal från samma arbetsplats. Vi rekommenderar därför anmälan senast 21 mars. Samtliga priser är exkl. moms. Lunch, kaffe och viss dokumentation ingår i avgiften. Faktura skickas i samband med bekräftelse. o Jag deltar den 4-5 april o J ag önskar delta i fredagens middag under trivsamma former á 250 kr exkl moms o Jag deltar endast den 4 april o J ag deltar endast den 5 april Gör dina val tydligt, tack! Skriv önskat Spektrum Ångström Äventyr här: Jag önskar bekräftelse via o Post o Fax o E-mail

Vänligen markera önskat val.

Namn:_______________________________________________________________ Kostnadsställe:_________________________________________________________ Arbetsplats:___________________________________________________________ Adress arbetet:________________________________________________________

12.50 – 14.00 Lunch 14.00 – 14.30 Spännande föredrag med hemlig gäst. 14.30 – 14.40 Avslutande ord om framtidens lärardagar. Alla deltagare och ordförande för dagen.

Tel och E-mail:_____________________________________________________________

Skicka anmälan till GF&K, Tistronv 5, 756 55 Uppsala eller via e-post på adress: genuin@gfok.se

Använd gärna uppslaget som affisch. Se mer om programmet samt de medverkande på Spektrum Ångström Lärardagar på www.gfok.se.

Med reservation för ev ändringar.

Spektrum ångström lärardagar 4 5 april 2014  
Spektrum ångström lärardagar 4 5 april 2014  

Lärardagar 4-5 april Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet Du ökar din spetskunskap och breddar din kompetens inom hållbar utveckling

Advertisement