__MAIN_TEXT__

Page 1

Ångströmlaboratoriet inbjuder till

HÅLLBART SAMHÄLLE Hur bygger vi tillväxt med nya arbetstillfällen på en begränsad planet?

13 – 14 april 2012 Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet


HÅLLBART SAMHÄLLE Hur bygger vi tillväxt med nya arbetstillfällen på en begränsad planet? 13 – 14 april 2012, Ångströmlaboratoriet, Uppsala Vi har idag ett kunskapstätt samhälle som har gett oss ekonomisk tillväxt och många jobb. Nu ökar dock arbetslösheten och nya arbetstillfällen behöver skapas. Men hur och var skapas jobben? Välståndet har hittills kunnat utvecklas tack vare tillgången på fossila bränslen. Den därigenom ökade globaliseringen och ökade produktion av varor och tjänster har lett till oönskad effekt på miljön. Klimatförändringar har länge stått på politikernas dagordning, men det finns många andra negativa miljö- och hälsoeffekter som har lika stor eller större effekt på vår framtida välfärd. Idag mäter vi och studerar effekten av ett kemiskt ämne i taget men har än inte kommit till att se den sammantagna effekten av flera kemikalier. I det inledande föredraget får vi en samlad syn på vart vi står i dag avseende miljögifter och hur vi kan anta dessa utmaningar som i mångt och mycket kan bli nya företag och kanske rent av nya arbeten. Råvarorna, liksom tillgången på ren högvärdig energi, i världen är en viktig komponent för vår strävan att nå det hållbara samhället. Vi får ta del av hur världens styrs av efterfrågan och tillgång men också vilka nya vägar som skapas när en produkt blir allt för dyr. Dagarna belyser även hur skapande av nya högvärda energikällor ser ut idag och vilka nya möjligheter till kreativt företagande som finns inom dessa områden. Kunskap har historiskt varit viktig för vår utveckling. Kommer den vara lika viktig i framtiden? Vi möter innovativa forskare och får ta del av nytänkande och utvecklingsmöjligheter som kan leda till arbeten för ett hållbart samhälle. Vi möter även företagare som använt sin innovativa förmåga för att hitta nya affärsmöjligheter med grundtanken att ingenting är omöjligt. Dessa och många andra viktiga frågor för en hållbar utveckling kommer att belysas. Vi hälsar Er varmt välkomna till vårens Spektrum Ångström lärardagar. Välkommen till Uppsala!

Vill du veta mer om de medverkande? Gå in på www.gfok.se Karl Bergman, forskningschef, Vattenfall.

Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik vid

Björn Brunström, professor i ekotoxikologi vid institutio-

institutionen för fysik och astronomi.

nen för organismbiologi. Han har speciellt intresserat sig

Torbjörn Iwarson, råvaruchef. SEB.

för miljögifters effekter på fortplantningen och under

Tord Johansson, professor i kärnfysik vid institutionen

utvecklingsperioden hos fiskar, fåglar och däggdjur.

för fysik och astronomi. Forskar inom specialområdet

Marika Edoff, professor vid Ångströmlaboratoriet och en

hadronfysik.

av grundarna till solcellsföretaget Solibro. Har varit med och

Tor Kihlberg, docent i organisk kemi, institutionen för

utvecklat världsledande forskning till solcellsmoduler i

geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära.

kommersiell serieproduktion.

Forskar på biokol då de är ett bra exempel på hållbar ut-

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, institu-

veckling där multipla synergieffekter kan skapas.

tionen för kemi. Forskar på alla aspekter av litiumbatterier

Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid institutionen

och bränslecellers kemi: Katod, anod och elektrolytmaterial.

för teknikvetenskaper. Forskar inom vatten, våg och vind.

Tillämpningarna är t ex batterier för elfordon, mikrobatterier

Innehar 1500 patent och har startat 7 företag.

och litium-luft batterier.

Gabriel Michanek, professor i miljörätt vid

Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi, institutionen

juridiska institutionen.

för kemi. Sektionsdekanus för kemi. Forskar och

Svante Svensson, professor i fysik vid institutionen för

utvecklar Grätzelsolceller.

fysik och astronomi. Ägnar sig åt undervisning och forsk-

Thomas Hedner, professor i klinisk farmakologi, Göte-

ning särskilt molekylfysik och avancerad instrumentation

borgs universitet. Delägare i läkemedelsbolag som sålts

och tillhör synkrotronljuspionjärerna i Sverige. Var under

för ca 1 miljard till Nasdaq-noterat företag. Aktuell med

2010 biträdande föreståndare för nationella synkrotronljus-

avhandling om läkemedsbransch i förändring. Aktiv i

laboratoriet MAX i Lund.

samhällsdebatten om att skapa incitament för ett medvetet

Göran Possnert, professor i jonfysik vid Tandemlab och

risktagande hos små och medelstora företag. Har tilldelats

vid institutionen för fysik och astronomi.

Sten Gustafssons pris för morgondagens entreprenörer av

Bo Larsson och Ulla Holmberg, driver Grellsbo Hereford

Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

ett ekologiskt lantbruk sedan fem generationer. Förenar

Per Hultén, teknisk doktor, arkitekt och vice ordförande

företagandet med hållbar utveckling.

Naturskyddsföreningen Uppsala. Talesman för forskarkon-

Michael Österlund, universitetslektor i tillämpad

sortiet Bio2Power, vill omvandla ved-biomassa till användar-

kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi.

vänlig och lagringsbar vätebärare lämpad att driva bräns-

Samtliga verksamma på Ångströmlaboratoriet,

leceller. Bildat av BioMobil, GETT-Fuel Cell samt Svenska

Uppsala universitet om inte annat anges.

Aerogel AB, består av forskare knutna till Kungliga Tekniska

Vi vänder oss till lärare i fysik, kemi, biologi, historia, ekonomi, samhällskunskap, matematik och teknik på högstadiet, gymnasiet inom vuxenutbildningen, doktorander och forskare som har intresse av områdets utveckling. Vi vänder oss också till dig som arbetar med energi-, klimat- och miljöfrågor för ett hållbart samhälle.

högskolan (KTH), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och

Spektrum Ångström lärardagar premierar arbetslag genom

Uppsala universitet.

reducerat pris från samma arbetsplats.

Programgruppen Tord Johansson, professor. Kristina Edström, professor. Svante Svensson, professor. Carla Puglia, universitetslektor. Göran Possnert, professor. Annika Lundegårdh GF&K samt tidigare deltagare genom dialog och utvärderingar. Vi välkomnar dig till ett kunskapshöjande seminarium.


PROGRAM FÖR

Spektrum Ångström

HÅLLBART SAMHÄLLE

Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet Spektrum Ångström - är en mötesplats för äventyret i universitetsvärlden. Här kan du skapa dialog med forskare, delta i kunskapshöjande seminarier eller äventyr, lyssna till populärvetenskapliga program, delta i visningar eller demonstrationer. Vi bygger också upp det interaktiva lärandet för att underlätta det livslånga lärandet i Sverige. Här finns även möjlighet att prova experiment tillsammans med äventyrsguiderna som alla har akademisk bakgrund. Du får del av vetenskapshistoria, den senaste forskningen och möjligheten att besöka olika forskningsprojekt. Tag kontakt med GF&K för att snickra ihop just ert program. Ett samarbetsprojekt mellan Ångströmlaboratoriet och GF&K i syfte att föra ut populärvetenskap.

Spektrum Ångström lärardagar Är kunskapshöjande seminarier som sker en gång per termin på Ångströmlaboratoriet. Vill du ha kontinuerlig information eller delta i utvecklingen av kunskapshöjande seminarierna kontaktar du Annika Lundegårdh, initiativtagare och samordnare av Spektrum Ångström. Maila genuin@gfok.se

Hur bygger vi tillväxt med nya arbetstillfällen på en begränsad planet? ORDFÖRANDE: GÖRAN POSSNERT OCH ANNIKA LUNDEGÅRDH

Fredag 13 april

Lördag 14 april

08.30 – 09.00 Registrering, kaffe och smörgås 09.00 – 09.05 Välkommen till Spektrum Ångströms dagar 09.10 – 09.55 Miljögifter - Gamla synder och nya utmaningar, Björn Brunström 10.00 – 10.45 Innovationer inom förnyelsebar energi – stärker Sveriges konkurrenskraft, Mats Leijon 10.50 – 11.15 Förfriskningar 11.15 – 12.00 Batterier i stor skala för en bättre miljö, Kristina Edström 12.05 – 12.55 Små stegens forskningsförbättringar ger gigantiska konsekvenser, Svante Svensson 13.00 – 14.15 Lunch 14.15 – 15.00 På lånad tid! Om råvarumarknaden i världen, Torbjörn Iwarson 15.05 – 15.50 Bio2Power: att söka en ny väg från ved till el, Per Hultén 15.50 – 16.10 Förfriskningar 16.10 – 16.55 4:e generationens kärnkraft och tankar efter Japan, Ane Håkansson 17.00 – 17.45 Vattenfall dammar av sitt varumärke och tar ansvar för hållbar utveckling, Karl Bergman 17.45 – 18.15 Rättsväsendets roll i den hållbara utvecklingen, Gabriel Michanek 18.15 – 18.45 Spektrum Ångström Dialog: Tankar och funderingar kring dagens föredrag Alla deltagare i seminariet samt föredragshållare. Ordförande: Annika Lundegårdh 19.00 Middag under trivsamma samtal på Ångström.

09.00 – 09.45 Solceller bidrar till hållbar utveckling! Från idé till kommersiell produkt, Marika Edoff 09 .50 – 10.35 Nya arbeten återfinns i mikroföretagen en kunskapsintensiv industri, Thomas Hedner 10.35 – 10.50 Förfriskningar 10.50 – 11.15 Ekobönders bidrag till hållbart samhälle, Bo Larsson och Ulla Holmberg

ANVÄND GÄRNA UPPSLAGET SOM AFFISCH

11.15 – 12.30 Spektrum Ångström Äventyr – välj fördjupning av föredrag, se info på gfok.se A) Kemins år en exposé av kemins möjligheter och Bygg din egen solcell B) Om en medelstor stad i världen: Hållbart Uppsala - BC/Beyond Carbon C) Nya partikeltillstånd, vad vet vi egentligen om den starka växelverkan D) Biokol, multipla synergier för hållbar utveckling E) Vad gör man egentligen på en ekologisk gård? F) Om kärnkraft, vad har vi att tänka på? G) Forskning, utbildning, entreprenör – genusperspektiv? H) Visning av Ångström och Tandemlab 12.30 – 13.45 Lunch 13.45 – 14.15 Ett överraskande föredrag med hemlig gäst! 14.15 – 14.30 Avslutande ord om framtidens lärardagar. Alla deltagare och ordförande för dagen.

MED RESERVATION FÖR EV ÄNDRINGAR


HÅLLBART SAMHÄLLE Hur bygger vi tillväxt med nya arbetstillfällen på en begränsad planet? Vi ber dig förmedla programmet till ansvariga, kopiera gärna till kollegor. Anslå gärna som affisch.

o Jag deltar den 13-14 april 2012 o Jag önskar delta i fredagens middag under trivsamma former à 250 kr exkl moms o J ag deltar endast den 13 april o J ag deltar endast den 14 april Gör dina val tydligt, tack! Skriv önskat Spektrum Ångström Äventyr här:

_____________________________________________________________________ Jag önskar bekräftelse via o Post o E-mail Vänligen markera önskat val. Namn:____________________________________________________________________ Fakturan ska gå till (om annan än arbetsgivare):_________________________________ Kostnadsställe:_______________________________________________________________ Arbetsplats:__________________________________________________________________ Adress arbetet:_______________________________________________________________ Tel och E-mail:_______________________________________________________________

Seminariefakta Datum 13 – 14 april 2012 Plats Ångströmlaboratoriet, Uppsala. Lokal meddelas i samband med bekräftelse. Avgift Vid anmälan senast 16 mars är priset 2 300 kronor per person för båda dagarna. Vid fler anmälningar från samma arbetsplats betalar person nummer två och tre 1 980 kronor för båda dagarna. Vid fler deltagare från samma arbetsplats begär specialpris. Vid val av en dag är priset 1 880 kronor per person. Vid anmälan senare än 16 mars höjs priset för två dagar till 2 500 kronor per person oavsett antal från samma arbetsplats. Vi rekommenderar därför anmälan senast 16 mars. Priserna är exkl. moms. Lunch, kaffe och viss dokumentation ingår i avgiften. Faktura skickas i samband med bekräftelse. Anmälan kan göras senast den 10 april per post eller mail. Anmälan är bindande. Vid avan mälan senare än 7 dagar före seminariets start debiteras hela avgiften. Mot uppvisande av läkarintyg debiteras en administrationskostnad på 500 kronor exkl moms. Uppge gärna om du är vegetarian eller liknande så vi lättare kan planera för dig. Rum från 250 kr per natt. Behöver du förslag på billigt boende kontakta GF&K. Logi Ring i god tid och boka rum. Samåkning hör av dig till oss, vi kan se om andra åker från samma område, om du kan hämta upp någon på vägen alt. bli hämtad. lämnas av Genuin Fortbildning & Konferensservice, tel 018 32 08 76, 070 7952393 Ytterligare genuin@gfok.se. Seminariet arrangeras av Institutionen för fysik och astronomi, upplysningar Uppsala universitet och Genuin Fortbildning & Konferensservice.

Skickas till Genuin Fortbildning & Konferensservice Tistronvägen 5 756 55 UPPSALA Eller maila uppgifter till genuin@gfok.se

Presentation av samordnare och administratör Genuin Fortbildning & Konferensservice (GF&K) är ett konsult- och kunskapsföretag bildat 1991. Företagets specialiteter är fortbildning, marknadsföring och konferensservice. Grundkonceptet är att på ett ekonomiskt och lättillgängligt sätt utveckla kommunikationen mellan forskarvärlden och de praktiska utövarna.

ADALIA FORM&KOMMUNIKATION

Anmälan sänds till Genuin Fortbildning & Konferensservice senast den 10 april Vid anmälan senast den 16 mars är priset reducerat.

Profile for Annika  Lundegårdh

Hållbart samhälle program  

Spektrum Ångström - en mötesplats för äventyret i universitetsvärlden. Här kan du skapa dialog med forskare, delta i kunskapshöjande seminar...

Hållbart samhälle program  

Spektrum Ångström - en mötesplats för äventyret i universitetsvärlden. Här kan du skapa dialog med forskare, delta i kunskapshöjande seminar...

Profile for gfok
Advertisement