Page 1

Badania GFMP

Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu

STYCZEŃ 2010


Wprowadzenie  Kryzys gospodarczy w naturalny sposób stanowi zagrożenie dla działów HR 

Najczęściej stosowaną przez firmy strategią walki z kryzysem jest cięcie kosztów. Strategia ta w pierwszej kolejności stosowana jest wobec inwestycji firmy w kapitał ludzki oraz jest ukierunkowana na obniżanie kosztów stałych, związanych z zatrudnieniem

 Jednocześnie kryzys może być doskonałą szansą dla działów HR do nadania swoim działaniom bardziej strategicznego znaczenia 

Będąc w sytuacji nowych wyzwań, wynikających ze spowolnienia gospodarczego, zarząd firmy potrzebuje partnera biznesowego, który będzie mu doradzać i będzie go wspierać

Na ile kryzys był dla działów HR szansą, a na ile zagrożeniem? W odpowiedzi na to pytanie przedstawiamy poniższe wyniki badania

© GFMP Management Consultants 2010


Pytania badawcze

 W jakim stopniu i jak kryzys wpłynął na funkcjonowanie działów HR?  Jak może kształtować się sytuacja działów HR w bieżącym roku?  Jakie rozwiązania w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi są w obecnej sytuacji rynkowej preferowane przez firmy?  Jakie wyzwania stoją przed działami HR w polskich firmach?  W jakim kierunku zmierza HRM w Polsce?

© GFMP Management Consultants 2010


Sposób realizacji badania

 Przeprowadzone w okresie październik – grudzień 2010  Realizowane przy współpracy miesięcznika „Personel i Zarządzanie”  Przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej  Skierowane do menedżerów odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie  W ankiecie wzięły udział 62 firmy

© GFMP Management Consultants 2010


Charakterystyka firm biorących udział w badaniu  Rozkład firm biorących udział w badaniu ze względu na liczbę pracowników

Zróżnicowana wielkość firm biorących udział w badaniu

© GFMP Management Consultants 2010


Charakterystyka firm biorących udział w badaniu  Rozkład firm biorących udział w badaniu ze względu na branżę Administracja publiczna 3% Edukacja 5% Media 2%

Finanse 6%

FMCG 2% Przemysł 13%

Transport i logistyka 10%

Komputery i IT 6% Motoryzacja 10%

Budowlana 10% Handel i usługi 27% Farmacja 3%

Firmy biorące udział w badaniu reprezentują przekrój branż

Energetyka i paliwa 3%

© GFMP Management Consultants 2010


Działania HR związane z kryzysem  Czy w związku z trudną sytuacją gospodarczą podejmowane były w Państwa firmie jakieś szczególne działania w obszarze HRM?

Dokładnie połowa odpowiedzi twierdzących

© GFMP Management Consultants 2010


Działania HR związane z kryzysem  Najczęstsze rozwiązania  Zamrożenie procesów rekrutacyjnych  Redukcje zatrudnienia  Wstrzymanie lub obniżenie wydatków na szkolenia  Wstrzymanie lub obniżenie wydatków socjalnych  Zwiększenie zakresu obowiązków pracowników  Zmniejszenie czasu pracy  Obniżanie lub zamrażanie wynagrodzeń stałych  Obniżanie wynagrodzeń zmiennych (premii)  Wstrzymanie awansów pracowników © GFMP Management Consultants 2010


Działania HR związane z kryzysem  Działania podejmowane w ramach HRM miały głównie charakter reaktywny, ukierunkowany na redukcję kosztów  Tylko dwie firmy biorące udział w badaniu wymieniły działania świadczące o bardziej aktywnej, strategicznej roli działów HR:  Dodatkowe szkolenia  Podejmowanie nowych tematów  Doskonalenie i automatyzacja procesów, jako zmiany strukturalno-procesowe

Rzadko realizowana aktywna, strategiczna rola działów HR

© GFMP Management Consultants 2010


Projekty realizowane przez działy HR w 2009 roku  Na jakich działaniach HR koncentrowali się Państwo w 2009 roku?

© GFMP Management Consultants 2010


Projekty realizowane przez działy HR w 2009 roku  Projekty realizowane w obszarze systemów wynagrodzeń i oceny pracy pomagają firmom oszczędzać koszty  Szkolenia, jako często jedyne narzędzia wspierające rozwój potencjału intelektualnego firmy  Projekty związane z redukcją zatrudnienia pozwalają na przypuszczenie, że firmy pozbywają się słabszych pracowników  Stosunkowo niskie znaczenie zarządzania zmianami może świadczyć o:  Niewystarczającym wyciąganiu przez firmy wniosków z kryzysu i braku adekwatnych modyfikacji w sposobie ich funkcjonowania  Niskiej strategicznej odpowiedzialności (kompetencji) działów HR we wspieraniu przeprowadzanych przez firmy zmian © GFMP Management Consultants 2010


Projekty realizowane przez działy HR w 2010 roku  Na jakich działaniach HR będą się Państwo koncentrowali w 2010 roku?

© GFMP Management Consultants 2010


Projekty realizowane przez działy HR w 2010 roku  Główny trend: Kontynuacja programów rozwojowych dla pracowników i znaczący wzrost znaczenia programów rozwojowych dla menedżerów  Główne obszary zainteresowania działów HR: Systemy motywacyjne i kultura organizacyjna (konieczność wzmacniania osłabionego kryzysem morale i odbudowywania zaufania)  Pozytywny sygnał: Wyraźne ograniczenie skali projektów związanych z redukcją zatrudnienia  Niebezpieczny sygnał: Stosunkowo małe znaczenie działań restrukturyzacyjnych © GFMP Management Consultants 2010


Oczekiwania wobec działów HR  Ze strony zarządów:  Rozwój odpowiednich umiejętności pracowników  Zapewnienie odpowiedniej kadry  Wspieranie realizacji strategii, celów firmy  Redukowanie kosztów zatrudnienia  Zwiększanie efektywności pracowników  Orientacja biznesowa i wspieranie menedżerów w zarządzaniu  Zwiększenie efektywności procesów HR  Utrzymywanie motywacji pracowników

© GFMP Management Consultants 2010


Oczekiwania wobec działów HR  Ze strony kadry kierowniczej:  Wspieranie, doradzanie, pomoc w rozwiązywaniu problemów w obszarze zarządzania ludźmi  Stwarzanie możliwości rozwoju dla siebie i pracowników  Rekrutowanie dobrych pracowników  Dobry system motywacyjny  Sprawne wsparcie prawno-administracyjne  Sprawna komunikacja

© GFMP Management Consultants 2010


Oczekiwania wobec działów HR  Ze strony pracowników:  Stwarzanie możliwości rozwoju  Dobry system motywacyjny  Sprawna obsługa kadrowa  Doradztwo, pomoc w rozwiązywaniu problemów  Dobra komunikacja  Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia  Wyższe wynagrodzenia

© GFMP Management Consultants 2010


Liczebność działów HR  Ile osób liczy dział HR w Państwa firmie? 31% badanych firm zatrudnia 3-4 pracowników HR 24% badanych firm zatrudnia 5-10 pracowników HR

© GFMP Management Consultants 2010


Liczebność działów HR  Ile osób w Państwa firmie zajmuje się obszarem „miękkim” tzn. związanym z rekrutacją, oceną, rozwojem pracowników i relacjami pracowniczymi?

Zazwyczaj tylko jedna osoba w ramach działów HR odpowiada za obszar miękki

© GFMP Management Consultants 2010


Liczebność działów HR  Liczba pracowników działu HR w badanych firmach w 2009 r.

W 52% firm kryzys nie wpłynął na zmiany zatrudnienia w działach HR

© GFMP Management Consultants 2010


Zmiany w strukturze działów HR  Czy w Państwa firmie w 2010 r. planowane są zmiany w strukturze działu HR?

Jedynie 15% respondentów planuje zmiany w strukturze działów HR

© GFMP Management Consultants 2010


Zmiany w strukturze działów HR  W stosunku do ubiegłego roku budżet działu HR w Państwa firmie w 2009 r.

Aż w 36% badanych firm budżet działu HR został zmniejszony

© GFMP Management Consultants 2010


Zmiany w strukturze działów HR  W stosunku do obecnego roku budżet działu HR w 2010 r.

W przyszłym roku budżet zostanie zmniejszony w 20% firm

© GFMP Management Consultants 2010


Podsumowanie Kryzys znalazł odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych przez działy HR, ale miały one głównie charakter reaktywny (wspieranie strategii oszczędności) Kryzys zobligował działy HR do szukania oszczędności w ramach własnego działania głównie poprzez:  Zmniejszanie i zamrażanie wydatków szkoleniowych  Redukcję liczby pracowników działów HR W strukturze działów HR nie są planowane żadne znaczące zmiany, a budżety działów HR w znaczącej liczbie firm pozostały i pozostaną bez zmian Na podstawie wyników badania można postawić tezę, iż działy HR na kryzysie niewiele straciły, ale też i niewiele zyskały © GFMP Management Consultants 2010


GFMP Management Consultants Obszary działania  Zarządzanie  Strategiczne HRM  Komunikacja wewnętrzna

Oferta  Badania  Doradztwo  Warsztaty  Szkolenia  Seminaria i konferencje © GFMP Management Consultants 2010


Badania GFMP Management Consultants

 Badania na temat trendów i wyzwań w obszarze zarządzania, HR i komunikacji wewnętrznej GFMP Management Consultants prowadzi od 1997 roku. Na podstawie wyników badań powstają raporty stanowiące bazę do publikacji prasowych i prezentacji wykorzystywanych na konferencjach

© GFMP Management Consultants 2010


Nasi Klienci

Š GFMP Management Consultants 2010


www.gfmp.com.pl

03-938 Warszawa ul. Zwycięzców 28/20 tel.: 22 672 50 00 fax: 22 672 50 75 e-mail: warszawa@gfmp.com.pl 50-372 Wrocław ul. Smoluchowskiego 22/5 tel.: 71 328 01 90 fax: 71 328 02 09 e-mail: biuro@gfmp.com.pl

Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu - Prezentacja  
Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu - Prezentacja  

Prezentacja głównych wyników badania przeprowadzonego przez GFMP Management Consultants

Advertisement