Page 1

รูจ้ ักมูลนิธิทอี่ ยูอ่ าศัย  มูลนิธิที่อยู่อาศัยเป็ นองค์กรสาธารณกุศลลาดับที่ 622 ดาเนินงานโดยคนไทย ซึ่งทางานร่ วมกับ เครื อข่ายในกว่า 70 ประเทศ ทัว่ โลกภายใต้ พนั ธกิจและวิสยั ทัศน์ของฮาบิแทต ฟอร์ ฮิวแมนิตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (Habitat for Humanity International)  ก่อตั ้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้ างบ้ านและพัฒนาชุมชน โดยเชื่อว่า การช่วยให้ ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ดี เป็ นองค์ประกอบที่มีผลสืบเนื่องไปยังการพัฒนาในด้ านอื่นๆ อาทิ สุขอนามัย เศรษฐกิจ  ดาเนิน งานมาแล้ ว ใน 37 จังหวัด* ทั่วประเทศไทยโดยบริ หารงานผ่ านศูนย์ ทรัพ ยากรในภาคต่ างๆ ซึ่ง มี สานักงานตัง้ อยู่ใ น จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี นครราชสีมา ระยอง ภูเก็ตและระนอง  15 ปี ที่ผ่านมาได้ สร้ าง ซ่อมแซม และฟื ้นฟูที่ อยู่อ าศัยให้ กับคนไทยมากกว่า 9,500 ครัวเรื อน ช่ วยกว่า 38,000 คน* ให้ มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น โครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ 1) โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้ น้อย (Decent Housing for Low-Income Program) คือ โครงการให้ ความช่ว ยเหลือ ผู้มี รายได้ น้ อยที่ไ ม่สามารถเข้ า ถึงสถาบัน การเงินให้ ได้ รับโอกาสในการมีที่ อยู่อาศัยที่ น่าอยู่ ผ่านการประสานความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้ าง ซ่อมแซมและฟื ้นฟูบ้านโดยเจ้ าของบ้ านจะต้ องมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน ที่ปลูกสร้ าง ทั ้งนี ้ การให้ ความช่วยเหลือดังกล่าวมิได้ เป็ นการให้ เปล่า แต่เปิ ดโอกาสให้ เจ้ าของบ้ านผู้ไ ด้ รับประโยชน์ บริ จาค คืนตามกาลังเพื่อสมทบเป็ นกองทุนหมุนเวียน ร่วมส่งต่อโอกาสในการมีบ้านให้ ครอบครัวอื่นต่อไป

ก่อน

หลัง

บ้านหลังเดิมของครอบครัวคุณสุดา บินฮะยีอาระซัน สร้างมานานหลายสิบปี ปลูกต่ากว่าระดับพื้นถนนจึงถูกน้่าท่วมขังเวลาฝน ตกหนัก พื้นบ้านทรุดตัวจนไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้อีก เธอ สามีและลูกชายวัยสองและสีขวบต้องอาศัยพื้นทีทียกขึ้นส่าหรับ ขายอาหารเพียงไม่กีตารางเมตรใช้เป็นทีอาศัยหลับนอน อยู่ด้วยความยากล่าบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ล่าพังรายได้หลัก จากสามีทีมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถ แม้รวมกับรายได้เล็กๆ น้อยๆ จากการรับจ้างเสียบไก่ย่างของเธอแล้ว ก็พอเป็นค่าใช้จ่าย ดูแลครอบครัวในเรืองพื้นฐานชีวิตประจ่าวันเท่านั้น ยากทีจะออมเงินให้ได้ก้อนโตพอทีจะปลูกบ้านหลังใหม่ได้ เธอจึงได้ติดต่อ ขอให้ มูล นิธิทีอยู่อ าศั ยช่ วยสร้ างบ้า นหลัง ใหม่ ให้ โดยบ้า นของเธอได้รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากบริ ษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ่ากัด ซึงยังได้น่าพนักงานเข้ามาเป็นอาสาสมัครสร้างบ้านด้วย ปัจจุบัน เธอและครอบครัวได้เข้าไปอยู่อาศัยบ้าน หลังใหม่ทีแข็งแรง สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นไม่ต้องกังวลว่าน้่าจะท่วมขังในยามหน้าฝนเหมือนเดิมอีกต่อไป เธอ และครอบครัวต่างรู้สึกขอบคุณในน้่าใจของทุกคนทีมอบโอกาสในการมีบ้านหลังนี้ ให้กับเธอ ท่าให้ความฝันของครอบครัวเป็นจริง


เกณฑ์การคัดเลือกครอบครัว สาหรับผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือด้ านที่อยู่อาศัยจากมูลนิธิฯ จะต้ องมีคณ ุ สมบัติตามเกณฑ์ การคัดเลือกของมูลนิธิฯ ดังนี ้ 1. ความจาเป็ นด้ านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 1.1. ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ เป็ นผู้ที่ไม่มีบ้านเป็ นของตนเอง หรือ มีบ้านแต่อยู่ในสภาพ ทรุดโทรม แออัด 1.2. ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ เป็ นครอบครัว และเป็ นผู้ที่มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ 1.3. ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ เป็ นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะสร้ างบ้ านหลังใหม่ที่ดีกว่าเดิม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 1.4. ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ ถ้ าเป็ นผู้ที่เคยได้ รับความช่วยเหลือทางด้ านที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานอื่น มูลนิธิที่อยู่อาศัย อาจจะพิจารณาไม่ให้ การช่วยเหลือก็ได้ 2. การยินดีให้ ความร่ วมมือในกระบวนการ ขัน้ ตอนวิธีท่ มี ูลนิธิฯ กาหนด 2.1. ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ เป็ นผู้ที่ยินยอมให้ สร้ างบ้ านตามแบบแปลนการสร้ างบ้ านของมูลนิธิที่อยู่อาศัย 2.2. ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ จะต้ องไม่ดัดแปลงหรื อต่อเติมบ้ านที่สร้ างเสร็ จแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และชาระ คืนตามสัญญาอย่างสม่าเสมอ 2.3. ผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการ เป็ นผู้ที่สามารถสละเวลาเพื่อร่ วมเป็ นอาสาสมัคร ในการสร้ างบ้ านของตนเองและบ้ านของ สมาชิกรายอื่นในโครงการ ของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ไม่น้อยกว่า 50 ชัว่ โมง 2.4. ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ เป็ นผู้ที่ตั ้งใจและสามารถชาระคืนให้ กับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ตามจานวนที่ตกลงในสัญญาการ ชาระคืน ที่อยู่บนพื ้นฐานอันจะไม่กระทบค่าใช้ จ่ายจาเป็ นพื ้นฐานของครอบครัว 2.5. ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ เป็ นผู้ที่มีความตั ้งใจที่จะอาศัยอยู่อย่างถาวร เมื่อได้ รับการสร้ างบ้ านแล้ ว 3. ความสามารถในการชาระคืน 3.1. ผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการ ต้ องมีเงินออมสมทบการก่อสร้ างบ้ านไม่น้อยกว่า 15% ของราคาก่อสร้ าง และต้ องแสดง หลักฐานพิสจู น์ความสามารถในการออมเงิน ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 6 เดือน 3.2. ผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการ เป็ นผู้ที่ต้องมีผ้ รู ับรองจากบุคคล ที่เป็ นที่นับถือในชุมชนนั ้น ๆ เช่น ข้ าราชการ ผู้ใหญ่ บ้าน กานัน หรือ ผู้นาชุมชนนั ้นๆ 3.3. ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ เป็ นผู้ที่มีสทิ ธิ์ครอบครองที่ดิน ตามกฎหมาย เช่น มีโฉนด หรื อ น.ส. 3 ก.หรื อถ้ าอยู่ใน ระหว่าง ดาเนินการเช่าซื ้อที่ดิน ต้ องชาระค่าที่ดินไปแล้ วไม่ต่ากว่า 80% ของราคาที่ดิน หรื อมีที่เช่าระยะยาวไม่ต่า กว่า 3 ปี (ในกรณี ที่ มีเ อกสารสิท ธิ ครอบครองที่ดิน ในลักษณะอื่น ที่ มิไ ด้ กล่า วในที่นี ้ ให้ ยื่น คาร้ องต่ อ มูลนิ ธิที่ อ ยู่อ าศัยเพื่ อ พิจารณา) 3.4. ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการและผู้สมัครร่วมซึง่ ต้ องเป็ นหนึง่ ในสมาชิกของครอบครัว ต้ องมีรายได้ รวมกัน 12,000 - 22,500 บาทต่อเดือน 4. ไม่ มีการเลือกปฏิบัติ 4.1. ผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการเป็ นผู้ที่ถูกคัดเลือกโดยไม่จากัด เพศ ศาสนา พรรคการเมือง ไม่มีการเลือกปฏิ บัติภายใต้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัว 4.2. ผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการ เป็ นผู้ที่อาศัยกับครอบครัว อยู่ในเขตพื ้นที่เป้าหมาย หรื อ เขตพื ้นที่ของโครงการสร้ างบ้ าน อย่างน้ อย 1 ปี ขึ ้นไป


2) โครงการช่ วยเหลือผู้ประสบภัย (Disaster Response Program) คือ โครงการเพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยที่ได้ รับความเดือดร้ อนจากภัยธรรมชาติ ผ่านการประสานความช่วยเหลือจาก ทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาทุกข์ ให้ กับผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที และช่วยฟื ้นฟู ในด้ านที่อยู่อาศัยเพื่อให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับผลกระทบจาก ภัยธรรมชาติให้ กลับมาดาเนินชีวิตได้ ตามปกติ ทั ้งนี ้ การให้ ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็ นการให้ เปล่า (Give away) โดยเจ้ าของ บ้ า นจะต้ องมี ก รรมสิท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ที่ ป ลูก สร้ าง โครงการนี ย้ ั ง ได้ ให้ ความช่ ว ยเหลือ ในระดั บ ชุ ม ชนผ่ า นการสร้ างอาคาร อเนกประสงค์ เ พื่อ เป็ นศูน ย์ พักพิ งในยามที่ เกิ ดภั ยพิ บัติ และสามารถใช้ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ในสถานการณ์ ป กติ อีกด้ ว ย อาทิ เหตุการณ์ อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ ร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อให้ ความช่วยเหลือไปยัง 11 จังหวัด โดยแบ่งการช่วยเหลือเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ ความช่วยเหลือระยะเร่ งด่วน - มอบกล่องเครื่องมือฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและสร้ างที่พกั ชัว่ คราวให้ กบั 850 ครอบครัวในจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย - มอบถุงยังชีพและน ้าดื่มให้ กบั 3,000 ครอบครัวในจังหวัดลพบุรี - มอบเต็นท์พกั อาศัยชัว่ คราว 50 เต็นท์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - มอบเรือติดเครื่องยนต์ 2 ลาแก่ทหารในจังหวัดลพบุรีเพื่อใช้ ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ความช่วยเหลือระยะฟื น้ ฟู 1. ฟื น้ ฟู ซ่อมแซมและสร้ างบ้ าน 1,455 หลัง* - นครสวรรค์ 5 หลัง - สิงห์บรุ ี 10 หลัง - นนทบุรี 53 หลัง - พิษณุโลก 101 หลัง - ปทุมธานี 203 หลัง - พระนครศรีอยุธยา 584 หลัง

-

อุตรดิตถ์ สระบุรี อุทยั ธานี กรุงเทพมหานคร ลพบุรี

2. ฟื น้ ฟูโรงเรี ยนที่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยจานวน 29 โรงเรียน*

5 26 66 140 262

หลัง หลัง หลัง หลัง หลัง


ความช่วยเหลือระยะยาว (ระดับชุมชน) - โดยการสร้ างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์พกั พิงสาหรับผู้ประสบภัยและเพื่อประโยชน์ สาธารณะแก่ชมุ ชนจานวน 3 หลัง*

อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง ณ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และ 1 หลัง ณ อ.บางระกา จ.พิษณุโลก 3) โครงการพิเศษ 3.1 โครงการพัฒนาชุมชนบ้ านบางพัฒน์ จ.พังงา – ซ่อมแซมที่พกั อาศัย ฟื น้ ฟูธนาคารปู ผลิตถังขยะส่งเสริมสุขอนามัยชุมชน

3.2 โครงการ จิมมี่-โรสลิน คาร์ เตอร์ (ชุมชน 82 เปี่ ยมสุข) จ. เชียงใหม่ – สร้ างบ้ านจานวน 82 หลังให้ ผ้ มู ีรายได้ น้อย

3.3 โครงการพัฒนาอ.กัลยาณิวฒ ั นาจ.เชียงใหม่ – พัฒนาสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism-CBT) การสร้ างและปรับปรุ งเรือนนอนให้ กบั นักเรี ยนชาวเขา สร้ างอาคารตู้น ้าดื่ม พัฒนา ห้ องสมุดชุมชน ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อช่วยส่งเสริ มการท่องเที่ยวของชุมชน

_________________________________________________ * ข้ อมูลล่าสุดเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ข้ อมูลเพิ่มเติม : www.habitatthailand.org , www.facebook.com/h4hthailand

Habitat Thailand Publish 2013/07  
Habitat Thailand Publish 2013/07  

เอกสารแนะนำโครงการของมูลนิธิที่อยู่อาศัย 20130711

Advertisement