Page 1

goal! April 2013

@GFCgoor

GFC Goal april 2013

1

Facebook.com/vvGFC


goal! 2

GFC Goal april 2013


Het bestuur

De sponsorcommissie

Eric Weerkamp, voorzitter

(05 47) 26 12 24

Aart Alink, voorzitter

(05 47) 27 11 73

Henk Rustenhoven, secretaris

(05 47) 26 15 86

Jan Roelofsen, administratie

(05 47) 27 11 29

Wilco Wolthuis, penningmeester

(06) 47 26 49 30

e-mail:janroelofsen@kpnplanet.nl

René Toonen, hoofd technische comm.(05 47) 27 11 71

Jacob Kalsbeek, acquisitie

(05 47) 27 47 33

Jeugdzaken, vacant

Theo Kemper, tech.medewerker

(05 47) 27 59 14

Martijn Faber, accommodatie

(06) 54 93 85 89

Johan Zendman, tech.medewerker

(05 47) 27 18 59

Ilse Nab, vrijwilligers

(05 47) 27 66 44

Fons Overbeek, tech.medewerker

(05 47) 27 60 56

Martijn Koster, PR & Com.

(06) 29 03 72 62

Hans Dijksen, tech. medewerker

(06) 21 54 00 69

Betalingen reclame: rekeningnummer

De technische commissie René Toonen, voorzitter

(05 47) 27 11 71

Dick Jansen, mentor senioren

(06) 15 05 42 10

Martin Tieman, mentor A, B en C

(06) 23 92 90 03

Hens Slaghuis, mentor D en E

(05 47) 38 57 75

Daniël Broer, mentor F en ukken

(06) 51 69 25 13

Marc Bastiaans, Mentor meisjes

De jeugdcommissie

59.37.83.182

De supportersvereniging Rene Zwierink, voorzitter

(05 47) 26 10 24

Bert Relker, penningmeester

(06) 42 30 54 94

René Schaafstal, secretaris

(06) 41 42 09 84

Rene ten Zende, lid

(06) 21 18 60 66

Wouter ten Zende, lid

(06) 14 66 78 40

Jesse Overbeek, lid

(06) 13 59 68 07

Stichting Vrienden van GFC

Voorzitter, vacant

Henk Rustenhoven,wedstrijdsecretaris(05 47) 26 15 86 Daniel Broer, Secretaris

(06) 51 69 25 13

Wouter ten Zende, act. coördinator

(06) 14 66 78 40

Marieke Faber, G-team

(06) 18 94 44 68

Wedstrijdsecretaris

Gerjo Klein Horsman, voorzitter

(06) 14 10 66 15

Piet Oostlander, penningmeester

(05 47) 27 51 91

Secretaris, vacant Sander ten Donkelaar, lid

(06) 13 97 92 66

Gerrit van Ginkel, lid

(06) 23 36 08 90

De club van 100

Vacant

De clubhuiscommissie

Ate Brunnekreef, voorzitter

(05 47) 27 15 43

Bert Slot, penningmeester

(05 47) 26 01 06

Henny Kranenberg, secretaris

(05 47) 26 15 23

Ilse Nab, voorzitter

(05 47) 27 66 44

Duco Hoek, lid

(053) 4 31 91 70

Herma Gerritsen, inkoop

(05 47) 27 66 66

Jan Leetink, lid

(05 47) 27 51 85

Ineke Brugman

(05 47) 26 12 13

Joop van Leeuwen, lid

(05 47) 27 46 16

Marieke Faber

(06) 18 94 44 68

Dennis Kingma

(06) 12 89 44 13

Bereikbaarheid GFC

Clubhuis Sportpark Heeckeren. Website: www.gfcgoor.nl De Mossendam 4, 7471 SJ Goor

(0547) 27 31 81

Voetbalafgelastingenlijn

(0547) 27 14 14

Secretaris: H. Rustenhoven

h.rustenhoven@home.nl

Gossinksweide 10, 7471 ML Goor

(05 47) 26 15 86

Ledenadministratie: Regina Zorge

(05 47) 26 00 08

Coördinatie scheidsrechters Willem Koekkoek, senioren Patrick Smeenge, junioren A t/m D Henk Rustenhoven, pupillen E en F

De materiaalcommissie

(06)11 36 11 76 (0547) 27 13 69 (0547) 26 15 86

Paul Faber

(05 47) 27 55 99

John van de Worp

(05 47) 27 42 34

Betalingen contributies: rekeningnummer 32.21.77.405 Archief: Gerben Kappert

(05 47) 27 50 08

Consul: Eddy Gruppen

(06) 10 90 93 18

GFC Goal april 2013

3


Van de redactie

Colofon

Afgelopen periode zijn relatief veel GFC’ers ons ontvallen.

GOAL is het clubblad van de Goorsche Football Club

Markante GFC’ers. Die ieder op hun eigen wijze hebben

67e jaargang, uitgave 519, april 2013

bijgedragen aan de bloei van GFC. In deze uitgave van GOAL is er gepast aandacht bij het overlijden van Bert Groothengel, Jan Relker en Gerrit Bolink.

Redactieadres:

Drukwerk

We naderen het eind van de competitie 2012 –

Eddy Gruppen,

Hassink Drukkers

2013 en op vele plaatsen neemt de spanning toe.

Grotestraat 112 te Goor

Burgodruk Goor

Kampioenschap? Promotie? Nacompetitie of degradatie?

Telefoon: 0547-260600

Voor ons 1e elftal lijkt de spanning er af te zijn. Met

Mobiel: 06-10909318

Informatie over:

nog vier wedstrijden te gaan is er geen kans op directe

Email: Goalgfc@gmail.com

- Inhoud clubblad

promotie en het degradatiespook is ook niet aanwezig. In

eddygruppen@matrix-im.nl

Eddy Gruppen,

deze GOAL een interview met Iwan Bult. Wilbert Schreurs

Grotestraat 112 te Goor

zocht de trainer van het 1e elftal op. Iwan Bult is de man

Redactieleden

Telefoon: 0547-260600

die GFC 1 steeds verder verjongt, zodat we nog jaren

Wilbert Schreurs

Mobiel: 06-10909318

kunnen genieten van een team dat in potentie veel in de

Marieke Faber

Eddygruppen@matrix-im.nl

mars heeft.

Rens Vossebeld

Stichting Vrienden van GFC bestond 26 maart 2013

Mandy Gruppen

- Bezorging clubblad

precies 20 jaar. Reden voor de redactie om bij De Tapperij

Lars Klein Nagelvoort

Vacant

het gesprek aan te gaan met één van de oprichters, Toon

Eddy Gruppen

Eeftink, en twee bestuursleden te weten Gerrit van Ginkel

Tim Middelesch

en Piet Oostlander. De ontstaansgeschiedenis van de

- Advertenties clubblad Email: sponsor@gfcgoor.nl

Stichting komt aan de orde. Tot en met de manier waarop

Vormgeving en lay-out

de Stichting nu de doelstellingen tracht te realiseren.

Tim Middelesch

Oplage

Spelers betalen? Nee dus.

Lisette Lubbers

650 stuks

In de vorige GOAL hebben we een inkijk gekregen in het leven van Randy Heuvelink. En in deze uitgave gaan

Fotografie

we op bezoek bij Kevin Heuvelink. Kevin houdt van

Herman Beld

verrassingen! Ook nu in GOAL.

Marieke Faber

En daarnaast verslag en foto’s van vele activiteiten die de

Gerit Alink

afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Natuurlijk ontbreken de bijdragen van Frits, Gerben en Rens niet. Veel leesplezier!

Alles aan deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de redactie worden vermenigvuldigd. Bronvermelding is in dat geval echter vereist.

De redactie

4

GFC Goal april 2013


Voorwoord Beste GFC-makkers

Makkers, een mooi woord voor vriend, collega, of gewoon als iets waaruit betrokkenheid naar elkaar toe blijkt. Tijdens mijn traditionele koffiebezoek aan een echte GFC-makker, kwam mij een brief uit 1943 onder ogen. In deze brief werden GFC’ers van destijds aangesproken als makkers. Het bestuur van destijds sprak zo haar leden aan, waaruit wat mij betreft een duidelijke vorm van saamhorigheid spreekt. Zeer zeker na de gebeurtenissen van de afgelopen maanden, op en rondom de voetbalvelden is dit woord wat mij betreft misschien dan ook wel op zijn plaats. Ik zie in makkers, onze saamhorigheid, passie, liefde en trots voor onze club. Laten we hier trots op zijn en blijven met elkaar. Natuurlijk zijn ook wij ons terdege bewust van het feit dat vervelende zaken, zoals die zich afspelen ook ons kunnen overkomen. Daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. Maar toch zijn we ervan overtuigd dat vanwege het feit dat we elkaar aan blijven spreken op ongewenst gedrag, echt verder helpt en dat we daarmee de club zijn die we willen zijn. We zijn één familie, of misschien wel echte GFC-makkers. Ik ben me er terdege van bewust dat we in een andere tijd leven en dat we andere beslommeringen hebben dan 25 jaar geleden. We hebben meer omhanden, hebben andere interesses, moeten meer presteren en hebben daardoor wellicht af en toe ook wat minder focus op één speciaal aspect. Hier lopen we niet voor weg. Toch zou ik een ieder, die GFC een warm hart toedraagt, willen vragen om af en toe eens te kijken of je iets terug zou kunnen doen voor de club, die ook het beste met u allen voorheeft. Eénrichting verkeer kan niet. We hebben een haal en breng plicht. Doen we dat niet, dan lopen we uit de pas en zullen we genoodzaakt zijn andere beslissingen te moeten nemen. Het is geenszins de bedoeling om hier een doemscenario ten tonele te brengen. Integendeel. Ik spreek persoonlijk nogmaals uit hoe trots ik ben op al die GFC’ers of een iedere die GFC in welke hoedanigheid dan ook een helpende hand biedt. We kunnen niet zonder jullie, maar mogen de realiteit van vandaag de dag niet uit het oog verliezen. Een sportieve groet aan alle GFC-makkers van, Eric Weerkamp

GFC Goal april 2013

5


VAN DE BESTUURSTAFEL

Is vergaderen ergens goed voor? Ja. Indien het maar ergens toe leidt, of in ieder geval de intentie heeft om tot iets te komen. Vergaderen om te vergaderen levert niets op. Bestuurlijk vergaderen we met een vooraf afgesproken regelmaat. Dat schept duidelijkheid, rust en geeft een ieder de tijd om in de tussenliggende periode zijn/haar zaken op te pakken, in gang te zetten of te realiseren. Vergaderingen zijn inmiddels aan elkaar gekoppeld, zodat we de tijd zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Dat betekent dat jeugdbestuur en hoofdbestuur achter elkaar aan vergaderen, nagenoeg dezelfde agenda hebben, waardoor ook daar structuur is. Tijdens een hoofdbestuurvergadering kunnen dan nog zaken worden meegenomen, waar kort daarvoor nog geen ei over gelegd had kunnen worden. De klap met de hamer kan dus veelal snel worden gegeven. Neemt niet weg dat we graag ieders mening willen aanhoren die van meerwaarde is over welk onderwerp dan ook. We hebben los van individuele verantwoordelijkheid ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de club. Acht bestuursleden weten veelal meer dan één. We vergaderen uiteraard niet alleen in eerder genoemde setting. Ook zijn er overleg- of vergadermomenten met onderliggende commissies of wellicht met externe partijen of instanties. Ook daar moet vooraf of direct bij aanvang duidelijk zijn wat het doel is of zal moeten zijn. Dit alles om onze kostbare tijd niet te verspillen aan onnodige en niet relevante zaken. In sommige gevallen zullen we niet over één nacht ijs kunnen gaan en zijn meerdere vergaderingen noodzakelijk om tot iets te komen. Met name overheidgerelateerde vergaderingen brengen dat met zich mee. Bestuurlijk kunnen wij echter meedelen dat we deze tijd graag nemen om uiteindelijk beslagen ten ijs te kunnen komen en weloverwogen beslissingen te nemen. Neem daarbij onze nieuwbouwambitie. Bestuurlijk zijn we er wel uit. Echter er zijn zeer belangrijke zaken te bespreken, die aan een definitief oordeel ten grondslag zullen liggen. Keuzes maken is al eerder aangegeven. Dat betekent dat we vanwege de onderbezetting in ons hoofdbestuur, door de vacante functie van jeugdvoorzitter soms keuzes moeten maken. Gelukkig gaat dat goed, doordat de rest van de organisatie staat, maar het is niet wenselijk. Het bestuur roept daarom nogmaals op om je te melden indien je een dergelijke rol leuk vindt en ambieert. Vraag eens naar de exacte rol die er van je wordt verwacht. Dan zul je zien dat dit een zeer mooie uitdaging is. Staat tevens goed op je CV. Het bestuur is benieuwd wie hier eens over wil komen vergaderen.

Met sportieve groeten van de bestuurstafel.

6

GFC Goal april 2013


GFC Goal april 2013

7


G FC Paasspektakel Op eerste Paasdag was het weer tijd voor de tweede editie van het GFC Paasspektakel. Vorig jaar was deze oude GFCtraditie weer nieuw leven ingeblazen en het was toen een groot succes. Dit was te merken aan de opkomst dit jaar, want ruim 100 F-jes en Ukken met hun ouders en broertjes en zusjes hadden de weg naar ons sportpark weten te vinden. Op zaterdag begonnen de voorbereidingen met het schilderen van 150 eieren. De Ukken en aanwezige F-jes waren er erg druk mee. De F-jes hoefden helaas weer niet te voetballen vanwege een vervelende sneeuwbui op zaterdagmorgen. Rowin, trainer van F4 stelde voor om alle eieren maar wit te verven, dat zou het zoeken de volgende dag wat moeilijker maken. Gelukkig was het weer op zondagochtend iets beter, hoewel we ook toen weer met een sneeuwbui begonnen. Er werd gestart met een aantal paasspelletjes voor de kinderen en de ouders konden ondertussen rustig een kopje koďŹƒe drinken. Daarna kwam het eerste hoogtepunt van de ochtend, het eieren zoeken in het bosje bij de Jeu de Boules baan naast sportschool Van Wijnen. In het bosje waren 200 eieren verstopt en er waren prijzen te winnen voor de vinder van het gouden ei en degene die in totaal de meeste eieren had geraapt. Toen de rookwolken van het zoeken waren opgetrokken gingen de prijzen naar Emiran Gencer voor het vinden van het gouden ei en naar Runa Aerts voor het vinden van de meeste eieren. Deze twee kinderen kregen als prijs een groot gevuld verrassingsei en voor de overige kinderen was er een klein verrassingsei. Vervolgens was het tijd voor het tweede hoogtepunt van de dag. Ook dit jaar had Judith, de moeder van Justin Loonstein (met hulp van haar hele familie), weer gewerkt aan een geweldig Indonesisch paasbuet, met hete eieren en Babi Ketjap. Al met al was het weer een geslaagd paasspektakel en we hopen dat hierdoor ook volgend jaar weer veel kinderen met hun ouders de weg naar ons sportpark weten te vinden. Ten slotte willen we de Supportersvereniging en De Tapperij bedanken voor het sponsoren van dit evenement. Verder willen wij ook alle jongens, waaronder onze ROC-studenten, bedanken voor het helpen bij de spelletjes en achter de bar.

8

GFC Goal april 2013


G.F.C. 5 in Groningen In de geest van teamspirit en teamcohesie, plannen de meeste voetbal-, hockey-, biljart-, korfbal-, en al die andere sporten- teams meestal een reisje of uitje in. En ze zijn er in alle soorten en maten. Zo gaan ze van ‘theeleut’ avonden tot halve vakanties. Ieder zijn eigen vermaak en vertier. Bij GFC 5 zit hij op de schaal van soorten en maten, ergens in het midden. De zogenaamde gulden middenweg . Waar de meeste teams hun reisje in de tropische maanden mei en juni plannen, gaat GFC 5 midden in de helse winter van 2013. En niet zoals verwacht naar de zuidelijke contreien aan de Middellandse Zee of op een Caribisch eiland, maar een stukje noordelijker. Een kortstondige twee-daagse binnenlandse vakantie naar het hoge noorden, oftewel een veredelde citytrip naar de stad Groningen. Op de vroege vrijdagochtend werd er gereedgemaakt voor vertrek. Welgeteld 11 personen die in Goor zich tot het gezelschap benoemden en één persoon die zich terplekke in Groningen bij het gezelschap voegde. Aangekomen in Groningen werd de overnachtingsplek aanschouwd. Een kruising tussen een jeugdherberg en een daklozenopvang. Maar goed, er stonden bedden, de verwarming was aan en de wc werkte. Dan is het natuurlijk ook snel goed voor iets wat later bleek een korte nacht. Na een korte stadswandeling in hartje Groningen, buste het gezelschap in lijntje 38 richting het stadion van FC Groningen: de Euroborg, waar de eerste activiteit van het weekend op het programma stond: een rondleiding in de Euroborg. De gids, die nog een erger Grrroooh-ninger-accent had dan de NOS-verslaggever Henk Kok, brabbelde zeer interessant over het stadion en de club FC Groningen. Ja, hij was een echte insider die man. Het opwindendste van de rondleiding waren wel de varkensgeluiden (schijnt iets met een oude vete te zijn tussen FC Twente en Groningen) en het ter discussie stellen van de iets te zware spits van Groningen. Ook werd nog even de wedstrijdtactiek van Groningen voor de uitwedstrijd tegen NEC bespied en besproken door het gezelschap. Het mocht allemaal van hun persoonlijke Henk Kok. Hij had hetzelfde motto als clown Bassie: “altijd blijven lachen”. Na deze opwindende rondleiding en het verkrijgen van een FC Groningen-keycord, werd een wandeling naar het nabijgelegen wokrestaurant gemaakt. Drie uren lang onbeperkt eten en drinken. Dat moest toch genoeg zijn voor het inmiddels hongerig geworden gezelschap. Na twee uur en 55 minuten gegeten te hebben werden er om 20.55 uur ’s avonds nog de laatste toetjes naar binnen gewerkt. Om vervolgens weer met hetzelfde lijnbusje 38 de terugrit naar de binnenstad te maken. Aangekomen in de binnenstad werden de bekendere kroegjes van Groningen bezocht. Van studentencafés tot lege discotheken, alles werd bezocht. Voor een ieder wat wils. Na de nodige dansmoves diep in de nacht in hartje Groningen te hebben gemaakt, droop het gezelschap in groepjes (met en zonder Turkse culinaire specialiteiten) af naar de slaapplek. De volgende dag na een heerlijk droog ontbijt, werd er voor de nadorst nog wat genuttigd in de binnenstad door het gezelschap, om vervolgens weer huiswaarts te keren. Een kort weekendje Groningen, voor jong en oud een aanrader. En jong en oud was het gezelschap. Met een leeftijdsverschil van om en nabij de 30 jaar. De oudere mannen werden dan ook regelmatig door het uitgaanspubliek in Groningen aangezien als vaders van de jongeren. Anderzijds werden de jongere mannen er op aangesproken of zij als begeleiders van een ANBO- (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) reisje mee waren. Op beide veronderstellingen moest echter ontkennend gereageerd worden. Het betrof een uitje van GFC 5. En een geslaagd uitje. Dat mag gezegd worden.

GFC Goal april 2013

9


10

GFC Goal april 2013


Mooie gezinscamping in een bosrijke omgeving Voor het organiseren van een feestje of partijtje kunt u in de ‘Barghut’ terecht. (± 80 pers.) Voor informatie bel gerust fam. Overmeen Goorseweg 49 Markelo 0547 – 361321 www.montebello.nl info@montebello.nl

Roerdompstraat 6 7471 DW Goor T 0547- 35 17 65

Voor al uw advies, onderhoud, reparatie, APK keuring en in- en verkoop van auto’s

Schilderwerken R. de Vries 7471 KA Goor T 0547-271328 M 06-13185001

BTW 0022406450 KvK 08147655 Bank 90.96.59.605

GFC Goal april 2013

11


P aasstolactie 2013

Dit jaar werd er wederom een paasstolactie georganiseerd om de mensen in Goor van een heerlijke Paasstol te voorzien en daarmee tevens de jeugd van GFC te ondersteunen, doordat een gedeelte van de opbrengst ten goede komt aan de jeugdafdeling van GFC. Daarvoor moesten de jeugdleden wel zelf op pad en proberen om zoveel mogelijk paasstollen te verkopen. Zoals ieder jaar was er een mooie prijs voor het jeugdlid dat de meeste paasstollen wist te verkopen. In totaal werden er bijna 1000 paasstollen verkocht en uitgeleverd en de prijs voor de meest verkopende jeugdleden viel ten deel aan topverkoper Mike de Lange met een topverkoop van 61 stollen en een goede tweede was Milan Toonen met 32 stollen. Top gedaan, een mooie actie en veel tevreden gezichten!

Milan Toonen

Mike de Lange

.. e j t Fou

En soms gaat er wat mis……

De overheerlijke gehaktballen, gevuld met een ei, tijdens de jaarvergadering van de Supportersvereniging kwamen uit de keuken van Café Restaurant Vennebekken! In Goor hebben we maar één expert en dat is Expert Reiners!

12

GFC Goal april 2013


Aftrap project “mini-pupillen spelen welpenvoetbal” bij GFC Op 13 maart was het zover, de aftrap van het project mini-pupillen spelen welpenvoetbal. GFC doet als eerste vereniging in Hof van Twente mee aan dit project van de KNVB. Doel van het project, een initiatief van de KNVB samen met hoofdsponsor ING, is om vier-, vijf-, en zesjarigen op een speelse manier kennis te laten maken met het voetbalspel. De KNVB ondersteunt de komende tijd de woensdagtrainingen van onze Ukken. De ondersteuning bestaat uit begeleiding van een vijf-tal trainingen door Kick Maatman, projectmedewerker van district Oost van de KNVB. Daarnaast hebben we aan het begin van het seizoen al een mooi materialenpakket ontvangen van de sponsor ING. Binnen de ondersteuning is er niet alleen aandacht voor de voetbaltechnische ontwikkeling van onze jongste voetballers, maar ook voor de organisatie van de activiteiten en de rol van alle betrokkenen (kinderen, ouders, kaderleden, vereniging). Tevens hebben we een boek en een DVD getiteld “allemaal uitblinkers voor Mini-pupillen” gekregen, dat speciaal voor dit project is ontwikkeld. Met de deelname aan het project hopen we dat onze Ukken nog meer plezier gaan beleven aan het voetbalspelletje. Daarnaast hopen we op meer bekendheid van het ukkenvoetbal bij GFC, zodat we de komende jaren weer een grote groep nieuwe jonge voetballertje kunnen verwelkomen binnen de vereniging. Momenteel nemen er ruim 20 jongens en meisjes deel aan het Ukkenvoetbal van GFC. Elke zaterdagochtend spelen de Ukken op het eerste veld onderling Champions League-wedstrijden onder begeleiding van Hans Kuipers en Daniel Broer en op woensdagavond wordt er een training gegeven door Danny Landeweer. Kijk voor meer informatie over het Ukkenvoetbal en de samenwerking met de KNVB op pupillen.voetbal.nl/nieuws/mini-pupillen.

Ukkensnuffelmiddagen 2013 Waarom?

Om kinderen kennis te laten maken met voetbal en GFC

Voor wie?

Voor alle kinderen van 4 t/m 7 jaar (jongens en meisjes)

Waar?

Sportpark ‘Het Heeckeren’, voetbalveld GFC

Wanneer?

Woensdag 15, 22 en 29 mei van 14.00 tot 15.00 uur (inschrijven vanaf 13.45 uur) Iedereen is van harte welkom! (Voor de ouders staat de koffie klaar) Voor meer informatie: Daniel Broer 06-51692513 GFC Goal april 2013

13


14

GFC Goal april 2013


G .F.C. -Thuis

Jaren achtereen werd u, als toeschouwer van het 1ste elftal van GFC, bij binnenkomst van ons mooie clubterrein een fraai vormgegeven boekje aangereikt; G.F.C.-Thuis. Daarin stond naast de op de voorpagina, in full colour, afgebeelde elftalfoto van ons “vlaggenschip”, enkele verhaaltjes over de afgelopen wedstrijd en van de tegenstander en de opstelling van beide teams die diezelfde middag moesten strijden op ons hoofdveld. Achterop dit exemplaar stonden alle namen van de donateurs van de Stichting Vrienden van de Goorsche Football Club. Jarenlang hebben o.a. wijlen Wim ten Zende en later zijn zoon Wouter zorg gedragen voor de aanlevering van informatie naar onze “huisdrukker” Burgo Druk toe. Al die jaren hebben Albert en Gerrit van den Burg, uit naam van de Stichting Vrienden van G.F.C. , de “G.F.C.-Thuis” bijlage kosteloos voor de bezoekers kunnen presenteren waarvoor wij hen onze dank meer dan verschuldigd zijn. Helaas is het door toenemende kosten niet meer mogelijk om dit alles op deze manier voort te zetten. Mede ook door het afnemende aantal bezoekers, tijdens de wedstrijden van het 1ste elftal, hebben wij doen besluiten om te stoppen met het ontwerpen en verspreiden van “G.F.C.-Thuis”. Voor onze donateurs proberen wij een andere manier te vinden om hun namen, als indirect begunstiger van GFC, te laten presenteren. Bestuur, Stichting Vrienden van de Goorsche Football Club.

Bedankje Hierbij willen wij het Bestuur en de Supportersvereniging bedanken voor de attenties, welke wij mochten ontvangen ter ere van ons 60 jarig huwelijk. Truus en Willem van der Pluijm

GFC Goal april 2013

15


The Sweet  60’s    

Lunchroom, snackbar  &  ijssalon  

Tot

7 0 % KOR T I N G!

Bekijk onze complete collectie op:

PLUTOSPORT.NL

Wij  bieden:     • belegde  broodjes,  ook  voor     bedrijven   • ruimte  voor  vergaderingen  en     feestjes  tot  40  personen   • catering  bij  bedrijven  en  privé     feestjes   • luxe  buffetten     Grotestraat    114   7471  BS  Goor   Tel.  0547  –  272748    

info@thesweet60s.nl   www.thesweet60s.nl      

16

GFC Goal april 2013


De smokkeltocht: Een groot spektakel Voor de douaniers begint het spektakel al weken van te voren - wat logisch is - want je moet als patrouille natuurlijk wel Saving Private Ryan-proof zijn. Dat betekent dat je dus totaal niet mag opvallen in die wilde bushbush van het Zeldam. Ik was lid van de infanterie, dat betekent dat ik samen met de rest van de douaniers kruipend, rennend en in galop de velden afstruinde op zoek naar de jeugd van GFC die hun smokkelwaar veilig naar de posten probeerden te brengen. Verder werden wij geassisteerd door de Cavalerie, die bestond uit een crossmotor, een legertruck die in de Tweede Wereldoorlog ook zijn steentje heeft bijgedragen, een buggy (die heeft niets te maken met dat ding wat vrouwen rond de leeftijd van 30 voortdrukken), en een tractor die je kon voelen/horen aankomen van een kilometer afstand. Dat ook de jeugd enthousiast was werd vanaf het begin al zwaar duidelijk. En allemaal zo stoer en een groot mond: “je pakt ons toch niet” en “als je ons pakt geven we toch niks”. Nou, dat hebben we gezien hoor op de koude vlakten van Goor. Laten we beginnen met de dametjes. Je moet je voorstellen dat ik met medesoldaat J. Grootoonk in het veld lig bij een heldere hemel en dat je dan stemmetjes hoort van “oooh” of “aaaah”. Als getrainde loopploeg weet je dan dat er waarschijnlijk een meisje in een molshoop staat of iemand ziet een boompje aan voor een douanier. Wij probeerden altijd achter het groepje te komen en dan in vol tempo een aanval in de rug, schreeuwend! Nou en dan zie je die stoere meiden weer hoor! Er waren dames bij die van gekkigheid niet wisten of ze moesten huilen of lachen. Ja, dat geeft natuurlijk voldoening. Mission Accomplished. De dames waren natuurlijk ontzettend stoer en die willen we volgend jaar graag weerzien! Maar dan hebben we ook nog de jongens, de stoertjes, de John Travolta’s van het geheel. Wat ik nog niet gezegd heb, maar wat wel cruciaal kan zijn om de smokkeltocht te winnen. Al het ‘smokkelgeld’ dat je kwijtraakte aan die lastige douaniers kon je terug verdienen door opdrachten van de mensen op de posten uit te voeren. En laten nou die posten ook dit jaar weer ontzettend creatief zijn in het bedenken van opdrachten. Laat ik het zo zeggen, ik heb aardig wat jonge leden van GFC de sloot in zien springen. De één ging dieper dan de ander, maar toch. Je kunt je voorstellen dat de beste opdrachtuitvoerders de tocht gewonnen hebben. De oudere jongens van de A2 hadden ook smokkelwaren die niet echt wat met het spelletje te maken hadden, maar je kon er wel een douane mee omkopen. Tenminste die verhalen hoorde ik! Na de tijd terug in de kantine alle wilde verhalen delen onder het genot van een frisje en een patat met frikandel of kroket! En dat is ontzettend gezellig en leuk, ’t is een beetje standaard zeggen, maar dat is gewoon zo. Een hecht cluppie. En volgend jaar gaan we weer voor zo’n succes, met weer meisjes met praatjes, jongens met stoer gedrag en een bult infanterie/cavalerie. Ja, die woorden gebruik ik nu eenmaal! Tot volgend jaar!

GFC Goal april 2013

17


Altijd stipt op tijd

TG Koeriers is úw adres voor spoedritten, palletvervoer en kleintransport tot 1.500 kg, zowel nationaal als internationaal. Goed en snel, 24 uur per dag. Daar kunt u op vertrouwen! Het enige dat u hoeft te doen is één telefoontje aan ons: (T) 0547 28 48 48. Al vanaf 0,40 Euro per kilometer. Wilt u meer weten of een prijsopgave neem dan contact met ons op.

www.tgkoeriers.nl

Grotestraat 36 7478 AC Diepenheim (0547) 351260 www.woonservicewinkel.nl wswvanderkolk@gvdk.eu

18

GFC Goal april 2013


Inkoop ijzer en metalen

koper, lood, zink, aluminium, kabel, electra-motoren

F. Bartelds

Bunschotenstraat 1, Goor - T. 06- 29 04 57 34 Je kunt me ook bellen dan wordt het thuis opgehaald

GFC Goal april 2013

19


20

GFC Goal april 2013


Eet idee! Groente & Fruit, Gesneden groente Rauwkorst & Salades Kant & Klaar maaltijden Vers vlees

Gezellig, gezond en doelgericht bewegen individueel of in groepsverband onder professionele begeleiding Fitness, Circuit, Spinning, Steps e.d.

Grotes traat 6 4, Goor | Tel. 05 47 - 272887

De Mossendam 8 - Sportcomplex Heeckeren - Tel.Fax 0547 - 276980

www.wiemerink .nl

Ad Wiemerink_A6staand_fc.indd 1

2-10-2009 9:45:15

GFC Goal april 2013

21


G.F.C. 5 in Groningen

Aziatische bierproefavond

Paaseieren schildren Het 22

GFC Goal april 2013


nte e w T C F D1 bij

M

Jan Relker

‘T Oale viefde met Jan Relker als gepassioneerd leider

G-team bracht een bezoek aan FC Twente GFC Goal april 2013

23


Z omertijd

Het is weer zover. We mogen de klok weer een uur naar voren zetten. Hoewel, mogen? Het is moeten! Enige tijd geleden heeft een stel ongetwijfeld zeer geleerde dames en heren besloten, dat het goed voor ons is om te knoeien met de tijd. De voornaamste reden die wordt aangegeven, is dat er energie mee wordt bespaard. En als er nou ergens energie mee wordt verspild, is het twee keer per jaar door het huis heen rennen om op alle kamers de klokken weer op de goede tijd te krijgen. Hoe zat het ook al weer, welk knop moest je vasthouden bij het digitale ding met afstandsbedieningen en welke ook al weer niet. Eén bonk ergernis, want natuurlijk werkt geen enkel apparaat hetzelfde. Dus als je eindelijk wakker bent, omdat je de wekker op twee uur, of is het nou drie uur hebt gezet en net uit de eerste slaap bent gehaald, kun je met de slaap in de ogen door het huis rommelen. Dat kost pas energie! Nu kun je wel zeggen, ik doe dat ’s morgens als ik wakker word of de avond voor het aangewezen tijdstip, maar het tijdstip is heel bewust gekozen. Allemaal het bed uit dus! De lichten vliegen aan door heel Nederland en alle andere landen die aan deze ongein meedoen, op zoek naar klokken, wekkers en andere apparaten waar de tijd op af te lezen is. Een half uur knoeien in het volle licht en tel uit je winst. Ook zie je techneuten het huis uit gaan, op weg naar hun werk, want de klokken moeten goed staan. De klok op de kerktoren moet om twee of drie uur bewerkt worden, in bedrijven moet alles goed geregeld zijn, stel je voor, dat we niet weten hoe laat er koffie moet worden gedronken. Ik ga er van uit dat in het gemeentehuis en ook bij mijn werkgever dan maar voor de zekerheid twee keer koffie naar binnen wordt geslagen. Er is vast wel ergens een klok vergeten en dat risico kun je niet nemen. Als iedereen dan eindelijk weer in bed ligt, de harde werker wat later dan degene die alleen maar thuis aan de slag moet, kom je tot de conclusie dat het inmiddels wel heel dicht bij de tijd is gekomen, dat je wekker afloopt om op tijd naar je werk te kunnen. Dan kun je de keuze maken: Ga ik er nog weer in of blijf er maar uit. Dat laatste is dodelijk, want alle energiebesparing, als die er al is, na het hiervoor omschreven gehannes, wordt teniet gedaan. De lampen gaan aan, het bad wordt een keer extra gevuld, in een zee van licht gaan we een krantje lezen. Uiteraard digitaal, want de papieren versie is er nog niet en omdat we toch tijd zat hebben, maken we een heerlijk ontbijt. Gasfornuis of kookplaat aan voor een gebakken ei, wat spek, worstjes, och ook tijd zat voor wat gebakken aardappeltjes, een extra bak koffie er bij en uiteraard de oven aan voor wat croissantjes. Ja, ik weet het, dit is allemaal niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd, maar gevoelsmatig kom ik toch dicht in de buurt en denk ik, dat het zomertijd/wintertijd gebeuren een ideetje is geweest van een stel lolbroeken, die onder het genot van een groot glas bier ’s nachts om twee uur (of drie) in ons parlement met de klokken aan het rotzooien zijn geweest als een goede grap, om vervolgens bij de voorjaarsborrel van de parlementariërs tot de slotsom te komen, dat het een geweldig besparend idee was.

24

GFC Goal april 2013


En dan durf je je grap natuurlijk niet meer toe te geven en zit de rest van de bevolking er maar mee. Kan het ook anders? Ja natuurlijk. Als je bijvoorbeeld naar China kijkt, wat toch een land is, waar je van oost naar west vijf uren tijdsverschil zou kunnen hebben, doen ze niet mee aan het urenspel. Het is wel geprobeerd, maar daar kan iets wat niet functioneert ook weer afschaft worden en sterker nog, China heeft gewoon voor het hele land dezelfde tijd ook al is het in Sjanghai dan een paar uur eerder donker dan in het westen van het land. Ook Rusland is er weer mee gestopt. Medvedev heeft in 2011 definitief de zomertijd als standaardtijd uitgeroepen. Nu zijn ze in Rusland toch wel praktisch, want het land met zeven tijdzones hanteert in de Trans Siberië Express van Moskou tot Vladivostok de Moskoutijd, dan heb je in ieder geval nog enig tijdsbenul in de trein en als je hebt besloten om voor vijf uur ’s middags geen vodka te drinken, kun je er altijd mee uit: Het is noe wa aans vief uur, schink mar in!

s t i fr

Uitgelicht: Tankstation Hoek Hoek uit Goor, al meer dan 60 jaar in (de) olie! Deze kop kregen we aangeleverd door Alwie Hoek, zoon van Hendrik Hoek. Dat u niet denkt dat we onze sponsoren niet serieus nemen. Al onze sponsoren groot en klein zijn belangrijk voor GFC. De bovengenoemde Hendrik Hoek begon in de jaren 50 een handel in petroleum. Bij veel oudere GFC’ers vast wel bekend. Later kwam daar een tankstation aan de Molenstraat bij. Eind vorige eeuw verhuisde dit tankstation naar de Enterseweg en ging daar verder onder de Shell vlag. Op deze plek kan de tankende automobilist gebruik maken van een breed scala aan diensten op het gebied van mobiliteit, zoals Shell-brandstoffen,vers belegde broodjes, heerlijke gehaktballen en autowassen. Al sinds jaar en dag is Hoek trouw sponsor en dragen zij de club een warm hart toe. Bij al de diensten die Hoek biedt, zitten er vast enkele bij waar wij als GFC’ers gebruik van kunnen maken. Denk aan onze sponsoren, we hebben ze hard nodig nu en in de toekomst. Alwie laat ons nog weten dat hij GFC een gezonde en sportieve toekomst toewenst.

GFC Goal april 2013

25


In Memoriam

Jan Relker

Op 66 jarige leeftijd is, voor ons zeer plotseling, Jan Relker overleden. Jan zijn gezondheid liet de laatste jaren te wensen over, maar dat hij ons zo snel zou ontvallen had niemand verwacht. Jan was ruim 56 jaar lid van GFC. Eerst als jeugdvoetballer en later als seniorenvoetballer. Na zijn actieve voetbalperiode heeft Jan vele functies binnen GFC bekleed. Eerst als leider van ‘zijn’ GFC-team in de senioren. Jan deed dit ruim twintig jaar en dat kan alleen maar als je het met veel plezier doet. Door de jaren heen kwamen daar taken bij zoals: redactie GOAL, wedstrijdsecretaris senioren, het consulschap en tussendoor deed hij nog van alles daar waar het nodig was. Jan zijn loyaliteit aan GFC was ongekend. Daarnaast was hij nagenoeg altijd aanwezig bij de voetbalwedstrijden van zijn zoon Bert Relker. Uit of thuis: Jan was er. GFC verliest een zeer gewaardeerd lid. Het bestuur wenst Hermien, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit gevoelige verlies. Bestuur GFC

In Memoriam

Gerrit Bolink

Gerrit Bolink is zaterdag 30 maart jl. op 74- jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. Gerrit heeft bij GFC in de jeugd gespeeld en van daaruit een tijdje in het eerste team. Hij was linksbuiten en begenadigd met een strakke “gouden” voorzet . Zijn inzet voor de club was groot. Met name in de begin zestiger jaren vervulde Gerrit samen met onder meer Ton Groothengel en Piet de Jong een actieve rol in het jeugdwerk. Onder zijn leiding werden vele activiteiten ontplooid. Door zijn verhuizing naar Borculo, waar hij trouwde met Annie, moest Gerrit deze taak overdragen. In de begin tachtiger jaren keerde Gerrit met zijn gezin terug naar Goor. Hij werd al snel ingelijfd in het toen zeer roemruchte vijfde, een veteranenteam met een zeer bijzondere samenstelling. Enkele jaren later was Gerrit elftalleider en werd hij secretaris van de club. In 1992 werd hij gekozen tot voorzitter. Deze functie heeft hij met hart en ziel vervuld tot 2001. Hij gaf op zijn eigen karakteristieke wijze leiding aan de club. Hij initieerde nieuwe initiatieven en introduceerde onder meer een nieuwe vriendenkring van de Goorse Roodzwarten. Veel energie stak hij in de entourage van het eerste elftal. In zijn voorzittersperiode werd de accommodatie (verbouwing clubhuis en aanleg terras) verder opgeknapt en steeg het ledental gestaag. In 2001 gaf hij het stokje over aan Eddy Gruppen en bleef daarna op de achtergrond actief voor zijn club. In Gerrit verliest GFC een bijzonder gedreven bestuurder en commissielid. Wij wensen de familie veel sterkte dit verlies een goede plek te geven. Bestuur GFC

In Memoriam

“De Batse”

Bert Groothengel is na een ziekbed toch nog plotseling overleden.

Hij was een zeer innemend en markant persoon en was, waar hij aanwezig was, duidelijk aanwezig. Bert Groothengel was een zeer fervent GFC-aanhanger. Hij heeft in zijn jongere jaren in de lagere senioren teams van zijn club het doel met verve verdedigd. Zijn sportieve prestaties lagen echter meer op het waterpolo-gebied. Hij was een zeer degelijke sluitpost in het water. Hij werd zelfs keeper van het militaire waterpoloteam. Bert Groothengel was een kastelein bij uitstek. Zijn zaak in Gelselaar stond in de regio bekend om zijn gastvrijheid en kwaliteit. Befaamd voor de GFC’ers waren de zogenaamde “Batse” toernooien. Dat was een door de vv EGVV georganiseerd toernooi voor lagere seniorenteams. GFC was hierbij altijd van de partij. Uiteraard werden de elftallen van GFC gehuisvest in de zaak van de Batse. Daar werd vaak het fundament gelegd voor een succesvol toernooi. In de tachtiger jaren verkaste de familie Groothengel naar Goor, waar ze een bruin café beheerden. Dit werd de Batse genoemd, zijn bijnaam. Het werd al snel het middelpunt van vele GFC’ers. Ook hier ontplooide Bert activiteiten om het café tot middelpunt van de Goorse samenleving te maken, hierbij uiteraard geweldig ondersteund door zijn vrouw Roeli. Hij bezocht frequent alle wedstrijden van GFC, uit of thuis, het maakte niet uit. Eveneens was hij aanwezig bij wedstrijden van andere teams. Hij ondersteunde de club met zijn aanwezigheid en materieel. Trouw bezocht hij vergaderingen en bijeenkomsten. Hij was geen man van de voorgrond, maar leverde zijn bijdrage vanuit de luwte. De Batse was een boeiende persoonlijkheid en een bijzondere kastelein. Zijn verhalen, het grote gevoel voor humor en het Goorse drammen tekenden hem voluit. De club verliest in hem een groot en zeer betrokken lid. Vele anekdotes zullen nog lang deel uit maken van de club en “stamtafel” gesprekken. Wij wensen de familie veel sterkte dit verlies een goede plek te geven. Bestuur GFC 26

GFC Goal april 2013


7 dagen per week geopend dag en nacht tanken met uw pinpas! Gezellige shop, compleet assortiment • doe-het-zelf wasboxen • heerlijke koffie

• alle brandstoffen • nu ook LPG • moderne wasstraat

Enterseweg 10 - 7472 DG Goor - T (0547) 262602

GFC Goal april 2013

27


S tichting Vrienden van GFC: 20 jaar actief! Op 26 maart 1993 is de Stichting Vrienden van GFC opgericht. De stichting viert het 20-jarig jubileum gepast tijdens de laatste thuiscompetitiewedstrijd van ons eerste elftal. Aanleiding voor de redactie van GOAL in De Tapperij het gesprek aan te gaan met Toon Eeftink, één van de mannen van het eerste uur, Piet Oostlander – penningmeester en kastelein Gerrit van Ginkel – bestuurslid. Voorzitter Gerjo Klein Horsman was voor zijn werk in Israël en moest dus verstek laten gaan. Toon Eeftink vertelt de aanleiding voor de oprichting van de Stichting: “Begin jaren negentig streed ons eerste elftal bijna ieder seizoen tegen degradatie. Gerrit Bolink, destijds voorzitter, slingerde de discussie aan. Hoe kunnen we het prestatieklimaat rond de eerste selectie verbeteren? En naast Gerrit waren Albert en Gerrit van de Burg en ik betrokken bij de gesprekken. Afhankelijk van waar we zaten schoven meer mensen aan. En zo kwamen we op het idee een aparte stichting, los van de vereniging GFC, op te richten, waarin het doel heel simpel was: stimuleren van een prestatiecultuur binnen de eerste selectie. Zorgen dat er goed trainingsmateriaal is, perfecte kleding, nieuwe wedstrijdballen bij thuiswedstrijden en we stelden financiële premies voor het elftal beschikbaar bij bepaalde prestaties. Bijvoorbeeld bij een kampioenschap kreeg het elftal een extra bijdrage voor bij het teamuitje. Dit doel wilden we realiseren door naast de bedrijven die GFC al een warm hart toedragen ook buiten bestaande relaties van GFC mensen te stimuleren een financiële bijdrage te leveren. De stichting moest ook een ontmoetingsplaats voor ondernemers worden.” Op onze vraag of het doel van de stichting ook zou kunnen betekenen individuele spelers financiële vergoedingen te bieden en zo te interesseren om voor GFC te gaan voetballen is Toon duidelijk. “Dat is en was nadrukkelijk niet de bedoeling. We willen structureel investeren, zodat uiteindelijk de hele vereniging ervan profiteert. En dat doe je niet door met de geldbuidel te zwaaien. Voetballers die alleen voor het geld komen zijn passanten. Daar word je als vereniging niet beter van.” Piet Oostlander kan het als penningmeester weten en vult aan: “Jaarlijks doneert de stichting een behoorlijk bedrag aan de vereniging dat specifiek bedoeld is om een kwalitatief goede trainer aan te kunnen trekken. Dat mag wat ons betreft niet afketsen op een paar euro. Ook hebben we voor het eerste team een elftalbijdrage per seizoen. Een kampioenschap levert een aanzienlijk bedrag voor het team op. En ook een periodekampioenschap. In slechtere tijden hebben we ook het klasse behoud als een goede prestatie gezien en hebben dat beloond. Ieder seizoen schenkt de stichting 15 wedstrijdballen voor de thuiswedstrijden van GFC 1.” Toon Eeftink was de eerste voorzitter van de stichting. Na Toon waren het achtereenvolgens: Hennie ten Donkelaar, Jan van de Burg, Erwin Zwierink en nu Gerjo Klein Horsman. Enkele jaren geleden kende de stichting ruim 80 donateurs. Op dit moment zijn het er 72. De minimale bijdrage per seizoen is € 115. Meerdere sponsoren dragen meer bij. Op jaarbasis komt er een aanzienlijk bedrag binnen om GFC te ondersteunen. Gerrit van Ginkel geeft aan dat naast het stimuleren van de eerste selectie door de jaren heen ook op andere wijzen is bijgedragen. “De stichting heeft dug-outs bekostigd, het scorebord bij het hoofdveld is geschonken door de stichting maar ook de “gele poppen muur” is door de stichting gefinancierd. De stichting en de Supportersvereniging hebben gezamenlijk de pupillentenues gefinancierd. Als je al die bedragen optelt dan zie je dat het op jaarbasis echt de moeite waard is.”

28

GFC Goal april 2013


Als lid van de Stichting krijg je ook de kans te genieten van het jaarlijkse uitstapje naar Zwillbrock. Naar Ludwig! Medio februari vertrekt om 9 uur vanaf De Tapperij het gezelschap per touringcar naar Zwillbrock. Daar aangekomen is het genieten geblazen. Ludwig heeft de kachel dan al hoog opgestookt en een borreltje staat klaar voor het gezelschap. Heerlijk Goors drammen onder het genot van een hapje en een drankje in een prachtige omgeving. Ideale omstandigheden om ook enkele zakelijke beslommeringen met deze of gene te bespreken. Ook het moment voor het bestuur om nieuwe onderwerpen in de week te leggen. Maar op het moment dat de bestelde muzikant begint is het onderlinge overleg voorbij en is het tijd om uit volle borst mee te zingen. Verder wordt één keer per jaar met de donateurs het beleid en het financiële overzicht besproken. In de maand mei op een zaterdagmiddag vanaf een uur of drie ontmoeten we elkaar bij De Bebsel. In de bovenzaal is een gezellige ambiance gecreëerd met een buffet en drankjes. Halverwege de bijeenkomst legt het bestuur vrij informeel verantwoording af voor de zaken van het afgelopen jaar. Natuurlijk is er gelegenheid voor het stellen van vragen of het doen van suggesties. Ook dit is een bijeenkomst waar je als donateur van de Stichting in een informele omgeving zakelijke relaties kunt ontmoeten. Zonder in detail te willen treden merkt Piet Oostlander op dat hij meerdere zakelijke deals heeft zien ontstaan tijdens deze bijeenkomsten. “En dat is een prettige bijkomstigheid van dit soort informele bijeenkomsten. En daar doen we het mede voor.” Lang niet iedereen binnen GFC is op de hoogte van de bezigheden van de Stichting vrienden van GFC. Na een gezellige avond bij de Tapperij bleek voor ons dat de stichting niet meer weg te denken is binnen de Goorsche Football Club. Op de achtergrond is men een belangrijke schakel in onder meer het financiële plaatje van de club. Ondanks de aanzienlijke bijdrage die men jaarlijks levert aan de club zijn nieuwe donateurs natuurlijk altijd welkom. Zo komt later op de avond een einde aan een plezierig gesprek met het bestuur en één van de oprichters van de Stichting Vrienden van GFC. Echt de moeite waard! Wij feliciteren de Stichting vrienden van GFC met haar twintigste verjaardag.

GFC Goal april 2013

29


De bezigheden van... Kevin Heuvelink! Woensdag 11 januari 2012, zette ik mijn eerste stappen op Melbournese bodem. Het walhalla voor de voetballiefhebber. Een betere plek om dit fantastische spelletje uit te oefenen zou je ‘Down Under’ niet vinden. Met een backpack vol 20 jaar voetbalervaring en mijn voetbal-CV in de hand vertrok ik richting de velden van Richmond SC, waar zoon Davey van ’t Schip een ontmoeting met de trainer had georganiseerd. Het begin van een onvergetelijk voetbalavontuur aan de andere kant van de wereld. Australië is echt een sportnatie. Grote stadions, Grand Finals, Australian Open, The Melbourne Cup, grote TVschermen in de pubs en casino’s, wedkantoren op elke hoek van de straat, pools voor de collega’s op het werk en 148 sportzenders. Ja, sport leeft hier! Het meeste geld en aandacht gaat nog altijd naar het Australian Footy, Rugby en Cricket. Maar mede door lokale helden als Brett Emerton en Brett Holman en de komst van grote Europese spelers als Del Piero en wellicht David Becham, is het voetbal groeiende hier. Het niveau laat op dit moment nog wel te wensen over, zo is de Australische A-League nog altijd beduidend minder dan onze ‘’Mickey Mouse’’ competitie. De verschillen met het niveau in Nederland worden alleen maar groter in de lagere competities. Uiteindelijk ben ik in acht maanden tijd voor drie clubs uitgekomen, Richmond SC (Premier League, 2e niveau), Knox City FC (State League 3, 5e niveau) en Wanneroo SC (State League 1, 3e niveau). Wat vergelijkbaar is met respectievelijk hoofdklasse, 6e klasse en 1ste klasse in Nederland. Verschillende steden, verschillende clubs, verschillende niveaus, het geeft je een goede inkijk in de Australische voetbalcultuur. De verschillen met Nederland zijn gelijk zichtbaar en enorm. Allereerst heb ik kennis gemaakt met het fenomeen ‘Trials’. Testwedstrijden voor nieuwe spelers. Ambitieuze spelers melden zich in de voorbereiding aan bij verschillende clubs in de hoop zich in het team te spelen. Ervaring leert dat ze vaak nog dezelfde dag worden teleurgesteld. De eerste trainingen van het nieuwe seizoen afwerken met tien tot vijftien spelers die je nog nooit hebt gezien is meer regel dan uitzondering. Zelfs tijdens het seizoen is het een komen en gaan van spelers maar ook hier wordt totaal niet moeilijk over gedaan. De ‘Clubhopper’ heeft hier duidelijk een beter bestaan dan in Europa. Dan de alom gevreesde voorbereiding, als voetballiefhebber word je hier niet vrolijk van. Net zoiets als de warmingup, je weet dat het moet maar liever sla je het over. Ik dacht dat wij met onze ruim zes weken voorbereiding, conditietraining, sprintwerk en boslopen fanatiek waren. Nou, Australiërs spannen de kroon hoor. Ruim twaalf weken voor je eerste competitiewedstrijd sta je met je loopschoenen op een veld waar geen enkele bal te bekennen is. Ook over strandtrainingen, kick box-oefeningen tijdens de warming up en auto-/tractorbanden slepen tijdens trainingen wordt niet moeilijk gedaan. Totale gekte, dat je jezelf afvraagt ben ik wel op het juiste veld? Het Australische voetbal is erg gericht op het fysiek sterk zijn. Een filosofie waar zij soms wat in door slaan, aldus de klagende Nederlandse voetballer die uiteraard de voorkeur geeft aan technisch en tactisch goed onderlegd zijn. Nee, hier lopen ze liever hard en veel dan slim. Doordat de focus zo op het fysieke ligt, krijgt het spelbeeld al snel een wat Engelse aanblik. De echte verdedigers bestaan hier nog, groot, sterk, gemeen en keihard. Maar een pass onder druk in de voet van een middenvelder met hetzelfde shirt zit er dan vaak helaas niet meer in. Wat al gauw resulteert in een ros naar voren om vervolgens ergens rond de middencirkel als doldwazen te vechten om de afvallende bal. Door de vele Europese invloeden in de verschillende competities zie je dit wel veranderen. De bewindvoerders van bijvoorbeeld de vele Duitse, Nederlandse, Kroatische en Turkse clubs proberen meer de Europese stijl te hanteren. Deze twee uitgesproken voetbalculturen blijken in de praktijk toch wel erg verschillend. 30

GFC Goal april 2013


“Same sport, different world’’ What about the referees? Dat is een verhaal apart, van een andere orde dan thuis. In Nederland krijg je na een tweede keer netjes vragen een gele prent voor herhaaldelijk commentaar op de leiding. Hier staan scheidsrechters en verdedigers gewoon neus aan neus hoor. Na wat stevige woorden gaat er een streep onder en wordt er weer verder gespeeld. Geweldig om te ervaren. De scheidsrechters hier hebben nog een sterk eigen karakter, nemen de tijd voor een discussie en misschien belangrijker nog, zijn nog niet lam geïnstrueerd door de bond. Maar dit heeft natuurlijk ook een keerzijde, het niveau. Ik heb tackles voorbij zien komen waarvoor je in Nederland zes tot acht weken schorsing krijgt. Diezelfde tackles worden hier afgedaan met ‘Play On, Play On’. Er wordt gewoonweg te veel toegestaan, wat resulteert in duels waarin spelers zichzelf gaan beschermen, de benen gestrekt en de knieën omhoog. Voetbal hier is dan wel groeiende maar nog steeds kom je op het tweede niveau situaties tegen waar een gemiddelde amateurclub uit Nederland het beter voor elkaar heeft. De kwaliteit van trainingsvelden, kleedkamers, technische staf en de begeleiding laat regelmatig te wensen over. Richmond zou een moord doen voor de faciliteiten en het complex dat GFC er heeft liggen. Bij GFC hoeft het eerste team niet uit te wijken en haar trainingen af te werken in het ‘Public Park’. Lekker je rondo spelen tussen de hondenpoep of je positiespel afwerken met hardlopers door het veld. Is er dan helemaal geen geld om hierin te investeren? Zolang de beste drie spelers op het vijfde niveau nog driehonderd dollar per week en op het tweede niveau achthonderd dollar per week kunnen verdienen, kan niemand beweren dat het er niet is. De vraag is dan alleen wel waarin en hoe investeer je. Doordat clubs vaak in handen zijn van miljonairs en of rijke zakenlieden, is het altijd maar weer afwachten wat de ideeën zijn van de beste man. Veelal wordt er ingezet op het succes op korte termijn. Spelers worden flink betaald om de besten maar binnen boord te krijgen en op die manier hoge ogen te kunnen gooien in de competitie. Er verdwijnt veel geld in de zakken van spelers en trainers. Geld dat in de clubs zou moeten worden geïnvesteerd. Wanneer de Football Federation Australia dit weet te structuren zal de sport blijven groeien. Aan beleving, enthousiasme en toewijding namelijk geen gebrek. Het is alleen nu wachten op het moment dat men verstandige dingen gaat doen met het aanwezige geld. In twaalf maanden Australië, zeven maanden competitie voetbal kom je veel tegen. Ja, er zijn grote verschillen waarneembaar. En ja, dit zorgde regelmatig voor verbaasde gezichten of juist voor een enorme glimlach op mijn gezicht. Een fantastische voetbalervaring die ik elke liefhebber zou willen aanraden. Of je er nu gaat voetballen, werken, reizen of lekker de toerist komt uit hangen, er is voor eenieder wat wils. Wat mij altijd zal bij blijven is de cultuur, de extreem behulpzame mensen en het lekkere klimaat. Dit geweldige land heeft indruk gemaakt! Kevin Heuvelink Sportverslaggever op locatie

GFC Goal april 2013

31


FAGO

Â

Stoffengroothandel Brinkstraat 326A 7541 AS Enschede www.fagostoffen.nl T 053-4318520 Sponsor: GFC-Schoolfeest

Minie Koekkoek 06-20079679 www.donjuano.nl Heren ondermode Online bestellen Onderbroeken, Boxershorts, T-shirts, Hemden en Thermo kleding

32

GFC Goal april 2013


Onvergetelijke optimist

Waar begin je? Ik weet niet eens een mooie titel om er boven te zetten. Moet ik zijn verdiensten voor de club weer eens opnoemen? Die weet iedereen toch al wel. Consul, wedstrijdsecretaris, leider, het zal allemaal elders wel terugkomen. Toch geloof ik dat velen nog niet door hebben hoe groot het verlies is voor GFC. Natuurlijk is het erg voor Hermien, Bert en Noël. Voor Annet, Sander en de kleinkinderen. Ook voor mijn ouders. Al 43 jaar lang elke zondagavond kaarten. En ineens kan dat niet meer. Maar ook GFC gaat hem missen. Zeker GFC. Niet alleen vanwege de vele functies die hij had, maar vooral vanwege de persoon die hij was. Zelden kende de club iemand die zo onvoorwaardelijk in GFC geloofde. Die zonder enige terughoudendheid supporter was van elk team dat op zaterdag of zondag in roodzwarte strepen het veld op kwam. Nooit kende GFC een grotere optimist en positivo. En dat gaan we zonder twijfel allemaal missen. Natuurlijk, de kantineomzet zal minder zijn, in de loop der jaren heeft hij genoeg uitgegeven in ons clubhuis. En niet elke supporter was even blij met Jan die altijd hoorbaar en zichtbaar aanwezig was. Liefst aan de linkerkant, waar zijn zoon de achterlijn moest halen. Maar niemand zal ooit getwijfeld hebben aan zijn clubliefde. Die club waar zijn vader erelid van was. Waar hij zelf opgroeide en waar hij zijn hele leven, week in, week uit, vele uren doorbracht. En ook al zag hij vaker slechte dan goede wedstrijden, hij bleef positief. In een goed seizoen wist hij in november al dat we kampioen zouden worden. In een beroerd seizoen geloofde hij tot ver in maart, zelfs al waren we niet veilig, dat we de laatste periode nog konden pakken. Hij geloofde dat Bert de beste voetballer van GFC zou worden, dat ik tot ver na mijn veertigste achter de verdediging mee zou kunnen hobbelen, dat Ajax elke voorbereiding blij mocht zijn dat ze bij ons op bezoek mochten komen, dat GFC voor eeuwig hoger zou voetballen dan de Roomsen en Groenen. Aan zijn optimisme zat geen grens. Zelfs over zijn eigen gezondheid bleef hij optimistisch. Ondanks vele tegenslagen en nog veel meer signalen dat het niet goed ging, zag hij licht aan het eind van de tunnel. Midden in de symbolische stortbui zag hij de zonneschijn alweer achter de wolken. Waar om hem heen nog wel eens getwijfeld werd, kon hij zich al weer verheugen op het eerste pilsje, op de eerste keer naar buiten, op de eerste wedstrijd langs de kant. Het was hem niet gegund. We hebben afscheid van hem moeten nemen. Maar er zullen nog decennia voorbij gaan voor zijn naam bij GFC een vage herinnering wordt. Ik ben, zoals zo vaak achteraf, blij dat ik hem ooit eerde als man achter de schermen van Goal, in een column van vele jaren terug. Dat ik vond dat hij recht had op de titel GFC’er van het jaar. Vind ik nog steeds. Dan maar postuum. In 2036 zullen er nog spelers voetballen bij GFC die kunnen vertellen over Jan aan de kant van het veld. In 2057 bij weer een mooi jubileumfeest gaan er nog verhalen over hem naverteld worden. Tot ook hij een voetnoot in de geschiedenis van GFC is geworden. Zoals het uiteindelijk iedereen vergaat. We zullen hem nog lang missen. Ik in ieder geval. En vele GFC’ers met mij, daar ben ik van overtuigd. Rust zacht Jan!

gerben GFC Goal april 2013

33


Trainer aan het woord: Iwan Bult Aan de vooravond van het paasweekend, waarbij het 1ste elftal een reële kans heeft nog te strijden om de 4e plek en op die manier een periode te bemachtigen, zit ik na de training in de kantine met Iwan Bult (red: helaas gaan de wedstrijden tegen BWO en TVV beide verloren en moeten er nog enkele punten gehaald worden om niet in de degradatiezone te komen). Iwan Bult is sinds het seizoen 2011-2012 hoofdtrainer van GFC 1. In het dagelijks leven woonachtig in Denekamp (geboren en getogen), getrouwd met Marion en werkzaam als beleidsmedewerker bij de gemeente Dinkelland. Andere hobby’s buiten voetbal zijn er eigenlijk niet en daarop volgt gelijk de volgende gewaagde uitspraak: “Ik ben getrouwd met de voetbal en ga vreemd met mijn vrouw”..… De huidige samenwerking bij GFC wordt als erg positief ervaren en dus werd begin dit jaar een overkomst gesloten, die Iwan en GFC nog minimaal 1 seizoen aan elkaar bindt. De eerste ‘officiële’ vraag gaat natuurlijk over het feit of Iwan de GOAL leest en of hij de persoon is die een GFC-vaantje in de prullenbak in de omgeving van Deurningen heeft laten verdwijnen. Op de eerste vraag wordt bekennend geantwoord en de tweede vraag wordt met nadruk ontkend. Dat gerucht is dus ook weer de wereld uit. Voetbal- en trainerscarrière: Na een kortstondige voetbalcarrière bij DOS ’19 in Denekamp in het tweede elftal (destijds reserve hoofdklasse), waar hij door een chronische blessure op zijn 22ste helaas moest stoppen met actief voetballen, begon Iwan zijn trainerscarrière bij de C- en B-jeugd van DOS ’19. Na dit vijf jaar met veel plezier gedaan te hebben, volgde de overstap naar de jeugd van KVV Losser (2 jaar B- en 1 jaar A-jeugd), die destijds ook op een hoog niveau acteerden. Na deze ‘jeugdjaren’ kreeg Iwan de kans om het eerste elftal van UD Weerselo te gaan trainen. Daar kreeg hij de taak de jeugd in te passen in een ervaren elftal en met wisselend succes heeft Iwan dit twee en een half jaar met veel plezier gedaan. Met ingang van seizoen 2011 volgde de kans om bij GFC aan de slag te gaan. Iwan vertelt: “GFC had gewoon een goed verhaal. Er zit jeugd achter en de club wil graag weer hogerop. Daarnaast zijn de trainingsfaciliteiten door middel van een gedeelte kunstgras, sterk verbeterd. Al die facetten maakt dat ik in GFC een uitdaging zie.” Na een moeizaam eerste jaar zijn de huidige resultaten opmerkelijk en goed te noemen. Een jonge leergierige groep met enkele routiniers zorgen voor een flitsende start in de 4e klasse a met daarin enkele zeer kwalitatief goede elftallen.

34

GFC Goal april 2013


Waar liggen je ambities als trainer: Iwan is inmiddels in het bezit van TCII en dus bevoegd om tot en met de 2 e klasse te trainen. Zijn ambitie ligt er echter niet om ook ten koste van alles op dat niveau te trainen. “Belangrijker vind ik het om voor een groep jongens te staan die met plezier trainen en voetballen en die graag wat willen leren. Bij een TC I cursus komt veel kijken en het is dan ook niet waarschijnlijk dat ik dit (op korter termijn) ga volgen. Verder ben ik geen trainer die voor het kortetermijnsucces gaat, maar ik wil graag meedenken met de club om er structureel iets moois van te maken.” Spelopvatting: “Fijn en goed werken gaat bij mij altijd boven het niveau waarop ik kan trainen. Het groepsproces staat bij mij op nummer één. Als alles goed loopt en je kunt een echt team smeden, levert mij dat enorm veel voldoening op. Ik ben niet iemand die altijd in een bepaald systeem wil spelen. Dat is toch vaak afhankelijk van het spelersmateriaal wat je tot je beschikking hebt. We zijn ooit begonnen met 4-4-2 maar inmiddels is dat wat gewijzigd naar een 4-3-3 opstelling. Dit wordt met name ook ingegeven door het feit dat we met Kick een vast sterk aanspeelpunt hebben in de spits met daarnaast de snelle jongens. Ik hamer veel op herkenbaarheid brengen in het spelletje, vaste patronen zien en afspraken nakomen. De veldbezetting is daarbij van groot belang. Je moet “goed staan” en van daaruit gaan voetballen.” Kunstgras en fusie? “In Goor heb je drie clubs en dat is juist prachtig. De verscheidenheid en de onderlinge rivaliteit vind ik schitterend en dat moet je koesteren. Een fusie zou ik niet zo snel doorvoeren dus. Daarnaast ben ik, als ik eerlijk ben, een voorstander van gewoon gras om op te voetballen (oude stempel). Om te trainen is het natuurlijk beter en ook goed om de beschikking te hebben over kunstgras waar je altijd kunt trainen en niet afhankelijk bent van de conditie van de grasmat en de weersomstandigheden.” Samengevat: Iwan weet wat hij wil en kan erg enthousiast verhalen over zijn beweegredenen om te trainen. Daarnaast een rustige trainer, die zich niet snel zal opwinden en kan genieten van het beter worden van jonge spelers. Iemand ook die sfeergevoelig is en dat blijkt ook uit de vraag of hij nog wat wil aanvullen op vragen die hem gesteld zijn: “Ik wil in het bijzonder nog kwijt dat ik GFC als een vrij unieke club beschouw als ik zie hoeveel vrijwilligers hier de boel draaiende houden. Dat is echt iets om trots op te zijn. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van clubs waar dat veel minder is. Ook het feit dat er elke uitwedstrijd toch een vaste groep supporters meegaat, kan ik erg waarderen. De randvoorwaarden om goed te kunnen werken zijn wat mij betreft dan ook erg goed ingevuld.”

GFC Goal april 2013

35


hans@msproducties.nl Enterseweg 15 T 0547 - 262250 F 0547 - 260816

Montagebedrijf Catsstraat 42 7471 XR Goor T 06 - 15107339 E spape@home.nl

36

GFC Goal april 2013


Slijterij en partyverhuur Arjan Voortman Weversplein 3 GOOR Telefoon 0547 – 26 05 45

GFC Goal april 2013

37


38

GFC Goal april 2013


Mossendamsdwarsweg 2, Goor Tel. 0547 274344 www.morsinktweewielers.nl

GFC Goal april 2013

39


P alm, palm, pasen

Waarom het gebruikelijk is om twee keer palm te zeggen voor Pasen is mij ook geheel onduidelijk. Zo zijn er meerdere gebruiken bij het Pasen die mij niet helemaal logisch in de oren klinken. Ja, ik heb voor het onderwerp Pasen gekozen. Het ligt natuurlijk nog lekker in het geheugen en je kunt er zoveel over vertellen, zoveel onzin - quatsch, zouden de Duitsers op een agressieve toon zeggen. Nou, laten we maar eens beginnen met de ochtend op paaszondag. ‘Rèèèns!’, ‘Rèèèns!’, galmt het ’s ochtends door het huis, ramen en deuren vallen spontaan uit hun kozijnen. Ik doe mijn ogen los, die nog licht golfgedrag vertonen van de avond ervoor. ‘We gaan even gezellig ontbijten’, ’t is pasen’. Nou, ik kom mijn bedje uit. Eenmaal aan de tafel kijk ik mijn zusje aan, die de avond er voor ook weinig water heeft gezien. Mijn vader komt ook de trap af, met een drafje, zo van ‘nou, wat kriew noe dan toch’. Ja, en dan is het sfeer maken geblazen. Bult eieren oftewel Aijer op tafel en de tafel bedenkt met een lila tafellakentje. Pfff, ik krijg dan altijd een beetje jeuk. Ik heb dan gewoon het gevoel of ik een poppenhuis aan het eten ben, bij Barbie en Ken. Dat heeft met het opstaan van Jezus toch weinig maken. ’s Middags komt de familie natuurlijk - die ik overigens elke zondag zie – weer op bezoek. De tantes druk aan de klets onder het genot van ’n wijntje. En dan ‘Rens doe jij je tante nog een wijntje in’, en dan is het altijd zo, of je het nou langzaam of snel inschenkt, ze zeggen altijd ‘oh, huu, huu’, ‘o, wat veel’. ‘Alloh,’ denk ik dan, zoep’n kreng. Mag ik dat zeggen? Joa, dat mag ik wel zeggen. Ze kennen me. De ooms die regelen zelf hun biertoevoer wel. Die beginnen dan ook na elk biertje wat harder om elkaar te lachen. Wel gezellig hoor, maar wat doen die rare paaseitjes dan toch weer op tafel, en dat stomme chocoladekonijn, en wat doet dat takje van de hazelaar op het dressoir. Beetje een trieste bedoening, wie bunt toch gin kleine keander! En dat alles om maar in het paasgevoel te komen. ‘O, wat is hij toch negatief’. Ik kan er niks aan doen. Pasen vind ik echt zo’n net niet feest, maar ik mag graag naar het paasvuur gaan. Dat dan weer wel. Het paasvuur doet net als ieder jaar zijn functie, en dit jaar in het bijzonder! Dat zeg ik, omdat – ik zal wikipedia even citeren– de paasvuren van vroeger uit al de bedoeling hadden om de demonen van de winter te verjagen. Nou, als er iets in Nederland verjaagt moest worden, dan was het koninkje winter wel. Toch lijkt me het onwaarschijnlijk dat het paasvuur Goor als doel heeft de winterse demonen te verjagen, dan had Stichting Loer dat ook wel op de site gezet. Als je daar op dat terrein rondloopt zie je wel gelijk dat het allerlei soorten mensen aantrekt, zo’n paasvuurtje. Ik heb namelijk Hells Angels gezien, Ja Hells Angels is misschien wat overtrokken. Deze waren dan van de Markelose Motorclub ‘Ons Genoegen’. Klinkt iets minder dreigend, maar je snap wat ik bedoel. Dan lopen er nog een tal konijnen rond die je een alcoholische versnapering aanbieden, en niet de minste! Je kunt je voorstellen dat je moet uitkijken als je een scheetje laat bij dat vuur, een mengsel van een bult eieren en drank kan voor een aardige knal zorgen, neem dat van mij aan! Zo’n paddenstoel weet je wel, nee, dan neem ik wel gepast afstand.

40

GFC Goal april 2013


Veel teamgenoten van me heb ik gezien, -vaak met een kind op de schouders - die mij in hooghollands een goedenavond wensten. Ik denk dat de vrouw in de buurt was op dat moment, en om die kinderen nou te leren wat ze normaal gesproken in de kleedkamer te vertellen hebben leek mij ook niet zo verstandig. Dan hebben we het nog niet eens gehad over The Firefighters van Goor, die de situatie onder controle hielden. Zeg nou zelf, zo’n vuur is wel wat anders dan uitrukken voor een beetje gaslucht of een schoorsteenbrand. Nee, ik heb respect voor ze. Zo’n paasvuur vind ik dus nog wel leuk, want het werd in mijn geval een lange, lange avond/nacht. Maar al dat geouwehoer met eitjes, konijntjes, haasjes en hazelaartakken kan me gestolen worden!

s sie e j s o V vi

Meet & Greet

….. en weer staat er een uitstapje op het programma bij de meiden van GFC MD1! De leiders, Rob en Freddie, hadden een heuse Meet & Greet geregeld met de dames van FC Twente. Eerst natuurlijk de wedstrijd bekijken op een wel heel koude vrijdagavond. De dames van FC Twente wonnen royaal met 6 - 1 van RSC Anderlecht. Zo, dat was het verplichte gedeelte, snel naar binnen. Een pr-dame van FC Twente (zeg maar Manon) stelde onze meiden voor aan de dames van FC Twente. Eindelijk was het tijd om die felbegeerde handtekeningen te scoren! En ze werden overal geplaatst: op tassen, op broodtrommels, op drinkbekers. Toen dit nog niet genoeg was, kon er zelfs op armen en een voorhoofd handtekeningen worden gezet! Bij FC Twente waren ze dan ook erg onder de indruk van onze enthousiaste meiden! Een leuke foto werd door FC Twente op twitter geplaatst en heeeel even, was GFC trending topic op twitter! Ook Joop Munsterman kwam er nog even bij, en met hem moest er natuurlijk ook een groepsfoto worden gemaakt. Het was een erg geslaagde avond en de volgende ochtend weer fris, nou ja, bijna fris; op het veld. Voetballen tegen de koploper. Met dank aan MB1 kon de wedstrijd een uurtje later beginnen. Helaas waren onze meiden nog steeds erg onder de indruk van de avond ervoor, dat deze wedstrijd niet zo heel goed ging (verloren dus). De volgende keer gaat het voetballen vast wel weer beter. En oja, Rob en Freddie: wat wordt het volgende uitje?

GFC Goal april 2013

41


’T Oale viefde

Eind jaren tachtig gingen een aantal selectiespelers lager voetballen. Er werd een team samengesteld, dat zowel als derde, vierde, zevende en de laatste jaren als vijfde de competitie in ging. Als leider van dit team werd Jan Relker aangesteld. Jan zag het wel zitten met het team, dat op de niveaus altijd om de bovenste plaatsen meedraaide en zelfs een kampioenschap achter hun naam mocht schrijven. Dat was dan weliswaar in de laagste klasse. Met 150 doelpunten voor en toen nog met twee punten per wedstrijd, 44 punten uit 22 wedstrijden waren we de onbetwiste kampioen. Natuurlijk werd het kampioenschap gevierd, maar het besef kwam, dat we te laag waren ingedeeld. Dus toen werd het elftal tot het vijfde en inmiddels ’T OALE VIEFDE” want het elftal is een aantal jaren geleden opgeheven. Jan was de bezielende leider van het team en het ging hem maar om één ding: Winnen! Het maakte niet uit op welke manier, desnoods het kerstboomsysteem en zelfs met een vreemd model als 5-4-1 bestaande uit twee laatste mannen, drie verdedigers ervoor, vier verdedigende middenvelders en een razendsnelle spits voor de lange ballen. Ondanks het feit, dat Jan’s gezichtsvermogen niet optimaal was, zag hij feilloos wie er de kantjes afliep. Ook was het geen probleem om spelers voor het team te strikken. Op de donderdagavond kwamen alle leiders van de teams bij elkaar om te kijken of er ergens tekorten waren. Jan was de leiders natuurlijk al lang voor geweest, had al gezien welke hogere teams vrij waren en de spelers waren al benaderd. En een knappe kerel, die dat dan donderdags nog veranderd wist te krijgen. En de spelers uit de hogere teams speelden dan ook gewoon. Niks wisselspeler, het gaat niet om het spel maar om de knikkers. De gedrevenheid bij Jan was enorm en werd door iedereen gerespecteerd. Bezielende speeches werden in de rust gehouden, maar eerlijkheidshalve moet daar wel aan toe worden gevoegd, dat dat weinig invloed had op het stel dat in de wei stond. Die wisten zelf wel wat er gebeuren moest of dachten dat in ieder geval te weten. De derde helft was vaak het hoogtepunt van de dag, Gezelligheid stond hoog in het vaandel en jaarlijks waren er reisjes door heel Nederland, waarbij Jan en Hermien altijd van de partij waren en Jan het hoogste woord had. Voetbalwedstrijden kregen ook aandacht tijdens de reisjes, zoals in Arcen, waar de dames zich vermaakten in Thermae 2000 en de heren na een bezoek aan de Hertog Jan brouwerij en de jeneverstokerij de IJsvogel een leuk kroegje opzochten. Daar was echter geen televisie, dus werd de waardin er op aangesproken, want de Engelse Cupfinal moest bekeken worden. De oplossing werd snel gevonden. De echtgenoot van de waardin zat boven TV te kijken en hij werd met toestel en al in het café geïnstalleerd. Ook weer opgelost. In Balk werd tijdens een kanotocht de jacht op Jan geopend. Hij zou de plomp in, maar Jan had dat aan zien komen, zich verzekerd van een goede roeier bij hem in de boot, de startposities beïnvloed om zo doende op het nippertje droog aan de kant te komen. Dat lukte hem niet op Terschelling toen hij pardoes ’s avonds laat een sloot in fietste. Dat lag niet aan de drank aldus Jan, maar aan nachtblindheid! De leeftijd van de spelers ging een rol spelen en langzaam maar zeker werd de spoeling dun en werd het elftal opgeheven. Een aantal bleef nog op reis gaan. In 2009 ging het laatste reisje naar Volendam. Waar we in eerste instantie nog met ons zevenen op pad zouden gaan, vertrokken we met vijf, Jan, Hermien, Jan, Willemien en Frits. Door omstandigheden moesten Jan en Willemien de zondag al weer terug en met ons drieën op de boot naar Marken kwam de vraag op: Zouden de mensen wel weten, dat hier een heel voetbalelftal zit? We hebben met Jan een geweldige tijd gehad. Maar niet alles loopt zoals je dat zou wensen. Jan bedankt! ’T Oale Viefde 42

GFC Goal april 2013

GFC Goal april 2013  

GFC Goal april 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you