Page 1


1:Önél et r aj z TERVEZÉSIFELADATOK: 2:Azénbar l angom 3:Ki nti svagyok,benti svagyok 4:Bol er o 5:Ki l át ó 6:Fényháza 7:Csal ádiház 8:Tár sasház 9:Lovast er ápi ásközpont 10:Lovast er ápi ásközpont 1 1:Pékség,péküzl et 12:Pékség,péküzl et RAJZFELADATOK: 13:Raj z:Kockol ógi a 14:Raj z:Épül et bel ső 15:Raj z:For mar chi a 16:Raj z:Szál konst r ukci ó BMEPÁL YÁZATOK: 17:Bel sőt er eképí t észet epál yázat : Közt ér iszékéspad 18:TDK2010:Él ővár os

EGYÉBTERVEZÉSIFELADATOK,PÁL YÁZATOK: 19:Publ i cAr t :Teker cs 20:Par kt er v 21:Tér el vál aszt ók 22:Mozgószí nt ér RAJZ: 23:Raj z:Ember ábr ázol ás FESTÉSZET: 24:Fest észet :Busz 25:Fest észet :Vár os 26:Fest észet :Spi r ál SZOBRÁSZAT: 27:Szobr ok TÉRPLASZTI KÁK: 28:Tér pl aszt i ka:Ol aj vál ság 29:Tér pl aszt i kák GRAFI KA: 30:Al kal mazot tgr af i ka FOTÓ: 31:Anal ógf ot ó:Köd


Géczi Zsuzsanna 1985.07.21. www. gez s a. c om gez s a@f r eemai l . hu :Budapes t i Műs z ak i ésGaz das ágt udomány i Egy et em ( BME)–Épí t és z mér nök t anul mány ok : 2008s z ak ,Budapes t 20052009:Es z t er ház yKár ol yFői s k ol a–Raj z v i z uál i sk ommuni k ác i ót anár i s z ak , Eger ,2009:Vi z uál i sműv és z t anárdi pl oma 20002005:Sár os pat ak i Ref or mát usKol l égi um Gi mnáz i uma,Sár os pat ak 19922000:Es z eT amásÁl t al ánosI s k ol a,Sár os pat ak desésTár s ai Épí t és z i r odaKf t . s z ak mai t apas z t al at : 2010:Föl 2009:Római épül et ekf el mér és eésf el r aj z ol ás a,Por ol i s s um,Románi a,Nar merÉpí t és z et i St údi óBt . 2009:Nar merÉpí t és z et i St údi óBt . s őt er eképí t és z et epál y áz at pál y áz at : 2010:Bel 2010:TDKBME,műv és z et i s z ek c i ó,“ Él őv ár os ” 2008:Publ i cAr tpál y áz at ,Eger ,“ T ek er c s ” 2005:Vi z uál i sVer s eny2005. ,Sz ök ők útt er v ,10.hel y ez és mác i ósf i l m bemut at ás a,Tűz r ak t ér ,Budapes t k i ál í t ás ok : 2009:Ani 2007:Fes t ményéss z obork i ál l í t ás ,Ki sZs i nagógaGal ér i aésazEs z er ház yKár ol y Fői s k ol aLí c euma,Eger 2005:Sz ök ők útt er vk i ál l í t ás a,Magy arI par műv és z et i Múz eum éss ár os pat ak i r ef or mát ust empl om

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31

Portfólió_Géczi Zsuzsanna  

Géczi Zsuzsanna portfóliója

Portfólió_Géczi Zsuzsanna  

Géczi Zsuzsanna portfóliója

Advertisement