Page 15

Actualitate 15

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 15 Noiembrie 2013

Românii au tradiþie în tratarea naturalã a sãnãtãþii

E

xpoziþia „Tradiþie ºi Sãnãtate”, care se va desfãºura între 5 ºi 8 decembrie, la Sala Palatului din Bucureºti, va promova, sub mottoul „Omul - purtãtor de tradiþie ºi beneficiar al sãnãtãþii”, domenii precum terapiile naturale, medicina bio-informaþionalã, arhitectura verde sau agricultura organicã, biodinamicã. „Timp de milenii, în tradiþia noastrã s-au pãstrat, conservat ºi perpetuat cunoºtinþe legate de boli ºi modul de tratare al acestora. Zalmoxe însuºi era recunoscut drept doctor al Omului. Sãnãtatea trupului, a minþii ºi a sufletului s-a concretizat în scopul suprem pentru fiecare membru al comunitãþii, iar codurile zalmoxiene erau sacre ºi tainic pãstrate”, afirmã dl Ancu Dincã, fizicianul român care a descoperit armonizatorul biologic. În timpul expoziþiei (traditiesisanatate.ro) vor avea loc prezentãri de nutriþie ºi alimentaþie sãnãtoasã (produse bio, vegan, raw), de cosmetice ºi produse naturale de îngrijire corporalã, sau de sãnãtate prin artã (muzicã popularã, colinde, dansuri populare, meºteºuguri, costume populare) cât ºi concerte sau lansãri de carte. „Tradiþia ºi sãnãtatea sunt douã surse de armonie ºi disciplinã care implicã omul, îi stimuleazã simþurile (inclusiv cele rafinate, subiective, personale, aflate la ori

dincolo de frontierele gândirii/raþiunii), îl redescoperã, îl hrãnesc, îi susþin viaþa. Omul devine astfel sursã de valori, deci purtãtor de tradiþie ºi beneficiar al sãnãtãþii. Remediile, ca ºi în cazul tradiþiilor, sunt purtãtoare de vibraþii, frecvenþe specifice viului, însã ating zonele greu insondabile ale profunzimii umane”, concluzioneazã dl Ancu Dincã. S-a constatat cã tradiþia popularã româneascã a conservat ºi perpetuat, de-a lungul mileniilor, numeroase cunoºtinþe privind modul de tratare a diverselor boli sau de menþinere a stãrii de sãnãtate a organismului. Cel mai cunoscut ritual care îmbinã tradiþia ºi tratarea naturalã a sãnãtãþii este dansul Cãluºarilor, care a fost proclamat de cãtre UNESCO, în anul 2005, „Capodoperã a

VÂNZÃRI Vând teren intravilan, zona Valea Ungurului Vulcan, în suprafaþã de 2600 mp. Acces auto, aproape de DN66, cu utilitãþi. Preþ, 8 euro/mp, negociabil. Contact 0722448428. Vând teren intravilan în suprafaþã de 800 mp în zona parc Brãdet. Contact 0727150264. Preþ negociabil.

patrimoniului cultural imaterial al umanitãþii”. „Este o reminiscenþã a culturilor pãgâne, un dans ritualic, strâns legat de Sãrbãtoarea Rusaliilor, explicã dl. Ancu Dincã. Cãluºul este un ritual de exorcizare (sau de purificare energeticã) ºi are acþiune asupra câmpului subtil al omului, dar ºi asupra corpului fizic. Lupta, dansul propriuzis, este condusã de vãtaf pentru spectatori,

de cãluºari. Miºcãrile gurii (de fapt, el rosteºte niºte incantaþii, scuipã de trei ori o plantã peste bolnav, de regulã usturoi), sau ale picioarelor, toate acþioneazã asupra domeniului energetic, subtil al omului. În timpul jocului cãluºarii preiau încãrcãtura negativã de la bolnav. Finalul jocului dovedeºte victoria binelui ºi se desface cercul magic iar astfel bolnavul este redat, din nou, lumii”.

NATALIA ARE NEVOIE DE NOI!

Ar fi vrut sã fie în banca de la ºcoala din Petrila, dar acum e la spital. Natalia e un copil de 11 ani, din Petrila, premiantã, dar care trãieºte o dramã ce o þine imobilizatã într-o capcanã. Copilãria ei depinde de 8.000 de euro, pe care familia sa nu îi are. Totul s-a întâmplat într-o zi fatidicã, atunci când era împreunã cu pãrinþii sãi în maºinã, iar ºoferul unui TIR i-a izbit în plin. A stat sãptãmâni în spital, iar acum are nevoie de o protezã, ca sã poatã fi din nou copilul premiant, de care pãrinþii sãi sunt mândri. Natalia Bãran a avut, în urma acidentului, un diagnostic complicat: politraumatism cranio-cerebral, dar ºi un traumatism toraco-abdominal. Abia luase premiul I la un concurs denumit “Centura mea de siguranþã” ºi s-a trezit imobilizatã la pat. Tragicul sãu destin ar putea fi remodelat, dacã o ajutãm. Natalia are nevoie de o protezã ce se fabricã doar în Elveþia ºi în aceste zile e la un spital din Bucureºti, unde aºteaptã ca pãrinþii sãi sã facã imposibilul ºi sã-i redea zîmbetul.

Sã fim alãturi de NATALIA!

Nr. Cont 5675710247959 RON01 BANCPOST Titular cont: Bãran Mariana

însã rolul principal este jucat de «mut» (cel care acþioneazã direct asupra bolnavului ºi este singurul care calcã în interiorul cercului). «Mutul» este cel mai puternic din grupul

Vând/închiriez garaj zona Poarta 2 Gerom la stradã. Relaþii la 0734.543.820 Vînd teren ºi casa P+1 în Târgu-Jiu, str. George Coºbuc Nr. 2A, realizatã ºi finisatã în 2000 cu toate utilitãþile: apã, gaze, canalizare, izolaþie termosistem ºi termopane. Suprafaþã de teren 800 mp. Anexe: beci suprafaþã de 30 mp, garaj dublu pentru 2 autoturisme. Preþ negociabil. Telefon: 0727/874 449

Alãturi de aceastã expoziþie se va afla ºi emisiunea „Doctor H”, difuzatã de TVh, o orã dedicatã informaþiilor despre Tradiþie ºi Sãnãtate.

OFER MEDITAÞII la matematicã, orice nivel, pentru pregãtire pentru teze, testãri, examene.

Relaþii la telefon 0254. 513.705 sau 0761.603.160

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere apartament cu douã camere mobilat complet, modern, izolat termic, cu încãlzire centralã, aragaz, frigider, situat în Petroºani la 100 metri de piaþã. Chiria la faþa locului. Telefon: 0722.156.113

2013 11 15  

2013 11 15

Advertisement