Page 12

12 Actualitate

A

Cronica Vãii Jiului | Vineri, 15 Noiembrie 2013

stãzi, ora 13,00, la sediul CEH Sucursala Divizia Minierã, din Petroºani, are loc a doua ediþie a proiectului ”Respectând Creaþia, respecþi Creatorul”, proiect câºtigat de Asociaþia Petro Aqua, la care participã toate ºcolile din municipiu, în afarã de una care a refuzat colaborarea.

Tinerii Creatorului, în concurs pentru artã ºi pentru Consiliul Creºtin al Copiilor

Aceastã ediþie gãzduieºte un concurs de creaþie dotat cu premii, dar ºi atragerea elevilor în Consiliul Creºtin al Copiilor. La finalul proiectului, tinerii vor fi premiaþi în zi de sãrbãtoare - Sf. Varvara ºi vor face o excursie organizatã la Schitul Straja Lupeni. Ideea, astfel valorificatã, a aparþinut preotului Gabriel Pârlea, membru al Asociaþiei.

acesteia de manifestare în spirit ºi simþire. Petro Aqua este câºtigãtoarea proiectului „RESPECTÂND CREAÞIA, RESPECÞI CREATORUL ” proiect finanþat de Consiliul Local al Municipiului Petroºani,

Asociaþia de Ecologie Petro Aqua Petroºani ne-a obiºnuit cu acþiuni impresionante care scot la luminã valoarea acestor locuri ºi a oamenilor ei, acþiuni care atrag pentru cã sunt organizate altfel, cu simþire ºi clasã, cu dragoste ºi responsabilitate. Un loc important în activitatea Asociaþiei îl ocupã copiii, care în viziunea membrilor Petro Aqua sunt diamante care trebuie atent ºlefuite, educate în armonie cu tot ce înseamnã marea Creaþie ºi mecanismul

proiect în care sunt implicate toate ºcolile din localitate, cu profesori extrem de inimoºi, în afarã de una care a refuzat colaborarea... În acest proiect s-a implicat activ, pãrintele Gabriel Pârlea, care este ºi membru al Asociaþiei Petro Aqua, ºi cãruia îi aparþine ideea care stã la baza acestui proiect. ”Proiectul se doreºte a fi continuarea proiectului început

în anul 2010 ºi îºi propune abordarea problemelor ecologice dintr-o perspectivã creºtinã implicând generaþia tânãrã. În principal, va fi promovat un concept nou de viaþã într-un mediu curat sensibi-

lizând conºtiinþa civicã a celor implicaþi prin forme cultural religioase. Folosind experienþa Asociaþiei în educarea ºi formarea tinerei generaþii ne propunem atragerea copiilor într-un numãr cât mai mare, în Consiliul Creºtin al Copiilor ºi organizarea de diferite activitãþi menite sã rãspundã temei proiectului. Obiectivul general al proiectului este formarea comportamentului ecologic adecvat în concordanþã cu perceptele creºtine.

O

sunt:

biectivele specifice

- lãrgirea sferei cunoºtinþelor cu privire la lume ºi creaþia lui Dumnezeu

- cultivarea capacitãþii de corelare a cunoºtinþelor religioase cu valorile ecologice - formarea unei conºtiinþe ecologice pe baze creºtine Proiectul constã în organizarea unui seminar în data de 15 noiembrie 2013, orele 13, la sediul CEH Sucursala Divizia Minierã ºi lansarea unui concurs, la care sã participe elevi din clasele V-VIII de la ºcolile generale din Petroºani. Concursul constã în formarea de echipe de câte 2 elevi, unul dintre elevi va realiza un desen/pic-

participante la concurs. Tot cu aceastã ocazie va fi fãcutã cunoscutã valoarea premiilor. Perioada de elaborare a lucrãrilor este 15-29 noiembrie 2013. În data de 29 noiembrie, ora 14.00, vor fi predate lucrãrile care vor fi afiºate în holul CEH Sucursala Divizia Minierã. Festivitatea de premiere va avea loc, într-un cadru festiv, în data de 4 decembrie 2013 de ziua Sf. Varvara. Dupã premiere toþi

copii participanþi la concurs vor pleca într-o excursie organizatã pentru vizitarea Schitului de la Straja. Lucrãrile premiate -

desen/picturã, eseu/poezie - vor fi cuprinse într –o broºurã care va fi distribuitã copiilor participanþi . Prin acest proiect s-a dorit implicarea tuturor ºcolilor din Petroºani. Facem precizarea cã organizarea se face prin muncã de voluntariat, iar 10% din cheltuieli sunt suportate de Asociatia Petro Aqua”- spune Daniela Onofre, membru cu vechi state la Petro Aqua, cu experienþã în ecologie. Nucleul organizatoric, format din preºedintele Petro Aqua, Imre Szuhanek, ºi energicele ºi mult

implicatele membre ale asociaþiei – Daniela Onofre, Alina Lorintz ºi Nicoleta Boºoi – ne-au vorbit îndelung despre bucuria trãitã de copii la premiere dupã emoþiile competiþiei, cuvintele de apreciere care îi face de-a dreptul fericiþi, la fel ºi ideea cã aparþin unei colectivitãþi în care activeazã sub aceastã formã. Toate acestea meritã efortul ºi chiar mai mult... Ileana FIRÞULESCU

turã cu tema propusã, iar celãlalt va compune un eseu/ poezie care trebuie sã descrie mesajul exprimat în desen/picturã. În cadrul seminarului vor fi distribuite mape pentru fiecare echipã selectatã, mape care vor conþine rechizite specifice pentru realizarea lucrãrilor

2013 11 15  

2013 11 15

Advertisement