Page 1

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011 Anul I Nr. 185

Cronica Vãii Jiului Joi, 9 august 2012

www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU

Setea de infor maþie bate setea ºi foamea

Septuagenar hãituit de aºa ziºi apãrãtori ai legii entru cã a refuzat sã se legitimeze în faþa a doi agenþi locali ai Poliþiei Locale Petroºani, un bãtrân de 73 de ani, taximetrist, a fost alergat prin tot oraºul ºi dupã l-au încolþit, agenþii au vrut sã-l încãtuºeze.

P

PAGINA A 3-A

„Marea hingherealã” nu a ajuns în Valea Jiului eºi programul dedicat strângerii maidanezilor a demarat în câteva oraºe ale judeþului Hunedoara, în Valea Jiului câinii comunitari încã stau pe strãzi. Cei din sudul judeþului aºteaptã încã sã se întâmple minunea, în timp ce primii maidanezi au fost ridicaþi în alte pãrþi ale judeþului.

D

PAGINA A 5-A

u restanþe mari la chirie ºi plata utilitãþilor, sãracii coloniilor din localitãþile Vãii nu concep sã se despartã de televizor, sau mai exact de antenele satelit. Fie cã este vorba de colonia din Aninoasa, Vulcan sau cele de la Petroºani, pentru locuitorii acestora abonamentul la televiziunea digitalã este mai important decât pâinea zilnicã.

C

PAGINA A 3-A

Se tem cã muntele va veni peste ei amenii de pe strada Brazilor din Petroºani trãiesc zilnic un coºmar. Asta dupã ce acum douã luni apele au miºcat spre casele lor muntele din Dealul Institutului.

O

PAGINA A 4-A


2 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Joi, 9 august 2012

doua sesiune a Programului Rabla 2012 a început miercuri pentru persoanele fizice. Sunt fonduri de 57 de milioane de lei (12,56 milioane de euro) pentru scoaterea din uz a 15.000 de autoturisme mai vechi de zece ani.

A

În ceea ce priveºte programul pentru persoanele juridice, aceasta se aflã în derulare, fiind în etapa de depunere a dosarelor, în perioada 23 aprilie - 31 august 2012. Potrivit responsabililor din Ministerul Mediului, termenii rãmân aceiaºi ca pânã acum, respectiv o primã de casare de 3.800 de lei, exprimatã printr-un tichet cu

Programul Rabla, la a doua sesiune

se aflã în derulare prima sesiune din Programul Rabla 2012, potrivit Ministerului Mediului. Prin Programul Rabla au fost casate anul acesta 25.964 de autoturisme mai vechi de zece ani. În cadrul primei sesiuni a Programului Rabla 2012 au fost achiziþionate 8.006 maºini, dintre care 3.661 de producþie autohtonã (45%). Lista producãtorilor, importatorilor de autoturisme ºi distribuitorilor autorizaþi sã participe în anul 2012 la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naþional, precum ºi cea SPAÞIU a operatorilor DE ÎNCHIRIAT economici autorizaþi sã DEPOZIT desfãºoare activStr. Lunca, Nr. 100, Preþ itãþi de colectare foarte avantajos ºi tratare a Relaþii la tel.: 0372764439, vehiculelor scoase 0254542472

valoare nominalã. Pentru achiziþionarea unui autovehicul nou pot fi utilizate cel mult trei tichete valorice, la fel ca pânã acum. Ministerul Mediului ia în calcul suplimentarea fondurilor pentru Programul Rabla cu încã 57 de milioane de lei/15.000 de tichete, dupã epuizarea sumelor care vor fi deblocate în aceastã a doua sesiune, care demareazã azi. Pentru persoanele juridice, încã

din uz se gãseºte pe site-ul Agenþiei Fondului pentru Mediu (AFM), în cadrul secþiunii „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naþional 2012“. Documentele necesare pentru persoanelor fizice pentru a intra în program ºi care trebuie prezentate odatã cu autovehiculul ce urmeazã a fi casat sunt: a) actul care îi atestã identitatea, precum ºi domiciliul sau reºedinþa în România, eliberat de cãtre autoritãþile române, în termen de valabilitate, în original ºi copie; b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original ºi în copie legalizatã; c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacã aceasta existã, în original ºi în copie legalizatã.

Cronica Vãii Jiului Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã? Vrei sã te dezvolþi? Vrei sã- þi gãseºti colaboratori serioºi de afaceri? Vrei sã faci bani?

Noi suntem partenerii pe care îi cauþi! ADRESA NOASTRÃ Casa de Culturã, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 100 tel. 0374 906 687 e-mail: cronicavj@gmail.com

VÂNZÃRI Vând spaþiu comercial în zonã centralã str. 1 Decembrie 1818 la parterul blocului 124, suprafaþa 25mp. Relaþii la telefon 0722 448 428 Vând casã + teren, 5000 mp, în Vulcan (Valea Ungurului). Relaþii la telefon 0722 448 428

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

Director: Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1

National TV

8:00 DimiNeatza 10:00 În gura presei 10:50 Teleshopping 13:00 Observator 16:00 Observator 17:00 Comedia de la 5 19:00 Observator 20:30 Fotbal: Spartak Trnava - Steaua Bucureºti

9:00 Triunghiul iubirii 2 (r) 10:00 Suflete pereche (r) 11:00 Culoarea fericirii 12:00 Grupul Vouã (r) 12:15 Împãratul mãrii 13:45 Grupul Vouã (r) 14:15 Fosta mea iubire (r)

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) 13:00 ªtirile Pro TV 13:45 Povestea lui Traci 16:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Serviþi, vã rog! (r) 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Serviþi, vã rog!

Prima TV 9:30 Miss fata de la þarã 11:30 Teleshopping 12:00 Orãºelul leneº 12:30 Nimeni nu-i perfect 13:00 Teleshopping 13:30 Camera de râs 13:45 Teleshopping 14:15 Focus Monden (r) 15:00 Reacþie în lanþ (r) 17:00 Trãsniþii (r) 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort

TVR 1 9:00 Olimpiada veselã 9:30 Jocurile Olimpice 2012 - Londra 10:30 Jocurile Olimpice 2012 - Londra 11:00 Jocurile Olimpice 2012 - Londra 18:00 Lozul cel mare 18:53 Jurnalul TVR 20:00 Olimpiada veselã 20:30 Jocurile Olimpice 2012 - Londra 23:55 Blackjack 1:50 Jocurile Olimpice 2012 - Londra (r)

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Maximilian G ÂNJU (madm3xi@yahoo.com) Raul IRINOVICI, IRINOVICI Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Denis RUS Ioan DAN BÃLAN, Gabriela RIZEA,

Fotoreporter: Ovidiu PÃRÃIANU PÃRÃIANU

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Sorin TIÞESCU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU

22:15 Prodanca ºi Reghe: Aventura americanã 0:00 Acuzatul

16:00 16:30 17:30 18:30 19:15 20:15

Baronii (r) Cuscrele Dragoste dulceªtiri Naþional TV Triunghiul iubirii 2 Suflete pereche

22:30 ªtirile Pro TV 23:00 Chuck 0:00 Vis de femeie 0:30 Dexter 1:30 ªtirile Pro TV (r)

20:30 Curat, murdar? 21:30 Fete Bune 22:15 Trãsniþii 23:15 Focus Monden 0:00 Mondenii

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138 EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului | Joi, 9 august 2012 u restanþe mari la chirie ºi plata utilitãþilor, sãracii coloniilor din localitãþile Vãii nu concep sã se despartã de televizor, sau mai exact de antenele satelit. Fie cã este vorba de colonia din Aninoasa, Vulcan sau cele de la Petroºani, pentru locuitorii acestora abonamentul la televiziunea digitalã este mai important decât pâinea zilnicã.

Ce sã facem, e singura noastrã distracþie”, spune Nicolae, capul unei familii formatã din 9 persoane. Imaginea zonei este dezolantã, mai ales cã cei mai mulþi locuitori ai cartierului trãiesc de pe o zi pe alta din cele câteva sute de lei acordate de stat ca venit minim garantat.

C

Cartierul Saºa din Petroºani spre exemplu este locuit în mare parte de familii care trãiesc din venitul minim garantat, iar unele nu au nici un venit. Totuºi, mai toate locuinþele din zona de deasupra Petroºaniului au unul sau chiar douã antene de satelit cu abonamentul aferent achitat la zi. Deºi s-ar crede cã pentru familiile în ale cãror gospodãrii nu se zãresc

F

Setea de infor maþie bate setea ºi foamea „oalele” au fost primordiale facturile la utilitãþi sau chiria, lucrurile nu stau deloc aºa pentru cã existã ºi soluþia abonamentului la televiziunea prin cablu. Aºa cã, toatã lumea este bine informatã chiar dacã „portãreii” ameninþã lunã de lunã cu debranºarea de la curent sau apã pentru neplatã. O altã zonã cu sete mare de informaþie este cartierul Iscroni

din localitatea Aninoasa.

T

otul pânã la antena satelit

Fosta colonie minereascã cu case ridicate la începutul exploatãrii cãrbunelui are circa 50 de familii. Nu au apã potabilã, nu au canalizare, dar au acces la informaþie. Fiecare baracã locuitã de una sau mai multe familii are cel puþin o antenã de satelit, iar abona-

Septuagenar hãituit de aºa ziºi apãrãtori ai legii entru cã a refuzat sã se legitimeze în faþa a doi agenþi locali ai Poliþiei Locale Petroºani, un bãtrân de 73 de ani, taximetrist, a fost alergat prin tot oraºul ºi dupã l-au încolþit, agenþii au vrut sã-l încãtuºeze.

P

Totul pentru cã a oprit într-un loc nepermis pentru a lãsa o femeie cu handicap mai aproape de trotuar. Scene incredibile în faþa a zeci de localnici au avut loc în plin centrul municipiului Petroºani, marþi dupã amiazã. Doi agenþi din cadrul Poliþiei Locale Petroºani s-au pus pe tras un bãtrân dintr-o maºinã fluturând cãtuºele doar pentru cã omul n-a vrut sã se legitimeze. Bãtrânul de 73 de ani este taximetrist ºi a oprit într-o zonã unde acest lucru nu este permis. S-a gândit cã i-ar fi mai uºor clientei pe care o avea în maºinã sã ajungã la trotuar, o femeie care se deplasa foarte greu din cauza unui handicap la picior. Taximetristul a fost vãzut de echipajul Poliþiei Locale care a plecat imediat în urmãrirea lui ºi când bãtrânul a ajuns în staþia de taxi, agenþii au

mentul la televiziunea digitalã este singura lor distracþie. Susþin cã nu ar renunþa la ea nici în ruptul capului. Ba chiar, din cele 50 de familii care plãtesc ºi 30 de lei lunar pentru pachetul de programe tv digitale, doar câteva sunt restanþiere la plata abonamentului. „Avem copii ºi vor ºi ei sã se uite la televizor cã altceva nu au. Mai vedem ºi noi un film, o ºtire ºi mai uitãm de sãrãcie.

tãbãrât pe el. I-au cerut sã se legitimeze iar omul a refuzat. Aºa cã poliþiºtii locali au încercat sã-l scoatã cu forþa din maºinã ºi sã-l încãtuºeze. Bãrbatul a sunat la 112 ºi a cerut ajutor Poliþiei Petroºani, iar echipajul sosit la faþa locului l-a salvat de cei doi agenþi ai Poliþiei Locale. Primarul Petroºaniului, Tiberiu Iacob Ridzi a cerut superiorilor Poliþiei Locale sã fie informat despre incident pentru a vedea dacã agenþii au fãcut abuz. Cert este cã localnicii care au asistat la scenele în care bãtrânul de 73 de ani este hãituit de doi zdrahoni ºi-au fãcut deja o impresie despre cât de corect ºi cu tact au acþionat

Un alt cartier cu aceeaºi poveste în Petroºani este chiar Colonie. Cum nu toatã zona este locuitã de sãraci, antenele la televiziunea digitalã care se ridicã deasupra caselor s-ar justifica. Poate nu ºi în zonele de lângã sediul distribuitorului de apã unde locuiesc în mare parte asistaþi social sau în fosta unitate militarã- la blocul social. Chiriaºii care plãtesc chirie când îºi aduc aminte, au ºi ei antene ºi abonamente achitate la zi. Mai bine rãmân fãrã apã decât sã renunþe la informaþie, ceea ce s-a ºi întâmplat. Apa Serv i-a lãsat pe „sociali”, o sãptãmânã, pe sec, pentru datorii de jumãtate de miliard de lei vechi. Maximilian GÂNJU

Amurãriþei, încã sub lupa colegilor de la IPJ ncheta internã derulatã în cazul reclamaþiei fãcute de fostul poliþist de la Lupeni, Iustinian Ivanciuc, cum cã ar fi fost bãtut de comandatul Romeo Amurãriþei, este încã în derulare, însã pare cã înainteazã cu viteza melcului.

A

poliþiºtii locali. Acest incident nu este unul singular ºi care vine sã ºtirbeascã imaginea acestei noi instituþii. De la agenþi care maltratau animale în vãzul lumii, dormeau în post ºi pânã la poliþiºti locali care au coordonat cea mai mare reþea de trafic de ketaminã, toate aceste fapte contureazã o imagine care nu este deloc favorabilã administraþiei publice locale. Maximilian GÂNJU

ãrã apã dar cu antene

mai este angajatul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Hunedoara. Cu privire la plângerea formulatã de acesta ºi ancheta noastrã internã privind modul în care s-au desfãºurat evenimentele în cadrul Poliþiei Lupeni, urmeazã sã se pronunþe o comisie constituitã în acest scop”, a declarat Liviu Dumitru, inspector ºef IPJ Hunedoara. Deºi Iustinian Ivanciuc a

În ceea ce-l priveºte pe Ivanciuc, care a afirmat cã îºi va face dreptate în instanþã pentru ceea ce a pãtimit fizic, inspectorul ºef Liviu Dumitru a lãmurit într-un mod oficial faptul cã acesta nu mai face parte din structurile Poliþiei. “Faþã de domnul Ivanciuc nu mai existã anchetã internã întrucât din data de 19 iulie nu

refuzat sã dea o declaraþie oficialã în ultima vreme, el a afirmat totuºi cã nu i s-a adus la cunoºtinþã în mod oficial faptul cã este destituit din Poliþie, iar cã acum încearcã sã-ºi ia transferul cãtre o altã unitate de poliþie din judeþ. Luiza ANDRONACHE


4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Joi, 9 august 2012

amenii de pe strada Brazilor din Petroºani trãiesc zilnic un coºmar. Asta dupã ce acum douã luni apele au miºcat spre casele lor muntele din Dealul Institutului.

O

Acum dealul stã sã se prãbuºeascã ºi fiecare om se roagã sã nu plouã prea mult. Apele curg chiar ºi acum, când de o bunã bucatã de timp e secetã ºi casele le sunt ameninþate zilnic de pericolul din deal. „Mi-e teamã, cã într-o zi o sã vinã totul peste casã. Curge apã mereu ºi e ud totul, chiar dacã e secetã de atâta timp. Ce va fi când o sã plouã nu ºtiu, dar ne pregãtim de prãpãd”, spune o femeie care locuieºte la baza dealului Ploaia din 1 iunie le-a mutat dealul, dupã ce din parcarea Universitãþii Petroºani au fost luate câteva borduri. Atunci apa a luat la vale copacii ºi o parte din deal, iar oamenilor li s-a tot promis cã vor avea un dig. Pânã acum, însã, nu s-a discutat problema lor în ºedinþa de Guvern ºi apropierea toam-

datã cu debutul viitorului an ºcolar, elevii vor putea urma o nouã formã de învãþãmânt. Este vorba despre învãþãmântul profesional care presupune calificarea într-o meserie cãutatã, azi, pe piaþa forþei de muncã.

O

Acesta va avea o duratã de 2 ani, în program urmând a fi cuprinºi absolvenþii clasei a IX-a. În judeþul Hunedoara învãþãmântul profesional va fi implementat în 16 unitãþi ºcolare care au încheiat deja contracte de colaborare cu mai mulþi agenþi economici. Dintre cele 16 unitãþi, 6 se aflã în Valea Jiului ºi anume: Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan, Grupul ªcolar „Retezatu” Uricani, Grupul ªcolar Industrial Minier Lupeni,

niversitatea de la þarã, din Comuna Baru, mai exact, ºi-ar putea deschide larg porþile pentru studenþi chiar din toamna acestui an.

U

În Comuna Baru funcþioneazã de ceva timp o secþie a Universitãþii Babeº Bolyai din Cluj, iar studenþii, în special pe perioada verii, vin aici sã facã practicã. Proiectul, unul îndrãzneþ pentru o comunã, nu doar cã a reuºit sã fie implementat, ci îºi aratã utilitatea pentru studenþii care studiazã Geografia la aceastã universitate. “Universitatea

Se tem cã muntele va veni peste ei nei îi face pe oameni sã se îngrijoreze tot mai mult. „E grav ce se întâmplã aici. Mi-a coborât dealul în valuri ºi, acum, mai mult ca niciodatã,curge apa. Au apãrut ºi izvoare noi subterane ºi asta numai dupã ce muntele s-a pornit din loc. Nimeni nu ºtie cum stãm noi când plouã”, spune un alt bãrbat. Lucrãri nu au început, iar zidul nici poveste sã fie conceput. Totul se miºcã în ritm de melc, iar oamenii riscã sã se trezeascã cu întreg dealul în curte, ori, mai rãu, cu dealul în casã. „Într-o zi va cãdea. Asta e clar, cã ne tot amânã cu digul acela, care e sigura noastrã scãpare”,a mai spus un alt om. Administraþia de la Petroºani a

întocmit un proiect prin care s-a adresat Guvernului României. Prin acest act s-a cerut alocarea unor fonduri pentru a construi un zid de sprijin, deoarece întreg dealul stã sã se prãbuºeascã. Proiectul a plecat, însã, de la primãrie la Prefecturã ºi de acolo la Guvern, dar din 1 iunie ºi pânã acum în nicio ºedinþã de Guvern nu

Învãþãmânt profesional

O nouã for mã de învãþãmânt

Grupul ªcolar „Constantin Brâncuºi” Petrila, Colegiul Economic „Hermes” Petroºani ºi Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroºani. Aici, de exemplu, în toamnã vor fi înfiinþate 2 clase destinate învãþãmântului profesional.

Acestea vor avea 14 locuri pentru tâmplari în aluminiu, alte 14 locuri pentru mecanici auto ºi 24 de locuri pentru coafeze ºi manichiuriste. Mircea NISTOR

Universitatea de la þarã

funcþioneazã ºi este la prima etapã ºi era timpul deja sã fie începutã etapa a doua. În momentul de faþã, în Comuna Baru, studenþii fac practicã ºi cercetare. Cred cã ºi etapa a doua va fi funcþionalã, dupã ce conducerea universitãþii

va ajunge sã se ocupe ºi de filialele din teritoriu”, ne-a declarat Daniel Rãducanu, primarul Comunei Baru. Însã, din toamna acestui an, în etapa a doua a ceea ce înseamnã implementarea învãþãmântului superior aici, în Comuna

Baru, este posibil ca studenþii sã poatã chiar face cursurile la zi în cadrul acestei secþii. “Eu trag speranþã sã am o întâlnire cu domnul rector pe aceastã temã. Parteneriatul cu Universitatea Babeº Bolyai l-am început pentru a aduce educaþia aproape de tinerii Comunei Baru, ai Þãrii Haþegului ºi ai judeþului Hunedoara. Este un proiect greu, dar care trebuie sã-ºi îndeplineascã toate obiectivele propuse”, a mai spus Rãducanu. Luiza ANDRONACHE

a fost luat în discuþie acest proiect pentru Petroºani. În aceste condiþii, locuitorii de pe strada Brazilor spun cã singura lor salvare e sã nu plouã prea mult, pentru cã ºi aºa dealul coboarã ºi, într-o zi,ne vom trezi cã Universitatea din Petroºani ajunge în centrul oraºului. Diana MITRACHE


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului | Joi, 9 august 2012 eºi programul dedicat strângerii maidanezilor a demarat în câteva oraºe ale judeþului Hunedoara, în Valea Jiului câinii comunitari încã stau pe strãzi. Cei din sudul judeþului aºteaptã încã sã se întâmple minunea, în timp ce primii maidanezi au fost ridicaþi în alte pãrþi ale judeþului.

D

Potrivit celor din primãriile Vãii Jiului, singurii care se ocupã de maidanezi sunt acum cei din adãposturile existente. Câinii ajung acolo, sunt deparazitaþi ºi apoi trimiºi din nou pe strãzi. „Deocamdatã în Petroºani, strângerea maidanezilor de pe strãzi se

„ M a r e a h i n g h e r e a l ã ” n u a a j u n s î n Va l e a J i u l u i desfãºoarã în modul obiºnuit de cãtre serviciul de ecarisaj al oraºului. Acel serviciu integrat al Consiliului Judeþean nu a fost încã pus în practicã aici, în sensul cã adãpostul de la Petroºani nu a fost deocamdatã preluat de serviciul judeþean”, a declarat Nicu Tascã, purtãtor de cuvânt al primãriei Petroºani. Serviciul de ecarisaj înfiinþat de Consiliul Judeþean a devenit operaþional în Hunedoara. Câinii fãrã stãpân vor fi luaþi de pe strãzi ºi duºi într-un adãpost special. Primii ºase maidanezi au fost luaþi de pe strãzile municipiului Hunedoara, în cursul zilei de luni, a acestei sãptãmâni, când Serviciul judeþean pentru ocrotirea animalelor fãrã stãpân, înfiinþat de

Consiliul Judeþean Hunedoara, a devenit funcþional. Cei din Valea Jiului, însã, aºteaptã sã le vinã rândul. Problema câinilor maidanezi a intrat în atenþia Consiliului Judeþean Hunedoara, care va implica toate administraþiile locale în gestionarea cât mai

P

Veche de zeci de ani puntea

Reprezentanþii municipalitãþii au fãcut mai multe inspecþii la podeþul în cauzã ºi au constatat cã structura de rezistenþã nu este afectatã, nu existã pericolul sã cedeze sub greutatea trecãtorilor, cel puþin pentru moment. „Colegii din Primãria care se ocupã de aceste lucrãri vor monitoriza puntea respectivã ºi dacã vor constata deficienþe vor interveni”, spun reprezentanþii Primãriei Petroºani. Municipalitatea intenþioneazã ca

nspectorii ITM cheamã la instruire toþi angajaþii din domeniul construcþiilor. Asta dupã accidentele din acest sector de muncã s-au înmulþit ºi au devenit din ce în ce mai grave.

I

pietonalã este realizatã în întregime din metal care a fost mâncat de ruginã, iar acum cei care trec pe ea pot vedea pârâul de dedesubt ºi pare cã în orice moment se prãbuºeºte în albie cu tot trecãtor. „De vopsit au mai vopsit-o în anii trecuþi cu grund ºi au mai peticit-o. Ar fi trebuit schimbatã coala aia de tablã groasã pe care trecem pentru cã e coaptã. Se vede ºi pe margini cã nu mai este prinsã cu nimic de structura podului. Când calci pe ea miºcã sub picioare ºi zici cã pici în apã”, spune un trecãtor. Pe punte trec zilnic sute de oameni, însã autoritãþile locale spun cã viaþa lor nu este pusã în pericol.

pe viitor sã construiascã alte treceri pietonale peste pârâu. Maximilian GÂNJU

între instituþia pe care o reprezintã ºi toate administraþiile locale din judeþ, astfel încât sã fie amenajate cinci centre în care maidanezii sã fie aduºi ºi hrãniþi. Diana MITRACHE

Campanie ITM în construcþii

„Puntea suspinelor” de lângã Piaþa Petroºani untea pietonalã de lângã Piaþa Centralã Petroºani care face trecerea peste pârâul Maleia pare un pericol public chiar dacã autoritãþile au fãcut verificãri ºi spun cã, deocamdatã, trecãtorii nu trebuie sã-ºi facã griji.

eficientã a populaþiei canine din judeþ. În acest sens, va fi înfiinþatã o societate care sã se ocupe de aceastã problemã. Pentru a stopa fenomenul de înmulþire a câinilor fãrã stãpân, preºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara, Mircea Moloþ, a propus o colaborare

Timp de mai multe luni toþi angajaþii vor afla cum tre-

Cazare în regim de cãmin: 50 de lei camera

buie sã lucreze ºi cum se pot feri de accidente. Campania a demarat tocmai din cauzã cã tot mai des au loc accidente de muncã în domeniul construcþiilor, iar cel mai recent a avut loc cu douã zile în urmã. „În aceastã lunã, din august pânã în octombrie, avem un alt fel de campanie. În special, ea s-a demarat din cauza evenimentelor ce au avut loc,mai ales cã ultimul accident mortal în construcþii în þarã a avut loc marþi,. La surpãri de maluri. Aproape zilnic sunt accidente la sãpãri de gropi, cu prãbuºirea malului. Pe lângã controalele care le facem, am considerat cã trebuie sã venim din nou în întâmpinarea angajatorilor din domeniu, cu o astfel de campanie”, spune Ileana Bodea, ºefa Serviciului Sãnãtate ºi Securitate în Muncã din ITM Petroºani. De aceastã datã sunt vizaþi oamenii care lucreazã efectiv în ºantiere de construcþii ºi care sunt expuºi fie riscului

de a fi surprinºi de un mal de pãmânt, fie celui de a cãdea de la înãlþime. „În prima sãptãmânã a fiecãrei luni, ne-am propus sã avem întâlniri cu cel puþin 5 angajatori care fac astfel de lucrãri de sãpãturi de ºanþuri, dar nu o sã ne limitãm doar la asta. Trebuie sã ajutãm persoanele desemnate din cadrul societãþilor sãºi facã un program de instruire foarte bun. Noi venim cu exemple de accidente mortale la sãpãri de ºanþuri, sau prin cãdere de la înãlþime, ce au loc la nivel naþional. Angajatorul face un program de instruire, unde vor fi cuprinºi 60% din lucrãtorii în construcþii”, a mai adãugat Ileana Bodea. Campania de informare a demarat în aceastã sãptãmânã ºi primii vizaþi au fost cei din Haþeg ºi Valea Jiului. Pânã în octombrie, însã, toþi angajaþii din construcþii vor afla ce pericole îi pândesc ºi cum pot evita accidentele. Diana MITRACHE


Cronica Vãii Jiului | Joi, 9 august 2012

6 Actualitate ccident grav pe DN 7, ieri, pe raza localitãþii Sântuhalm. Echipajul de descarcerare ºi paramedicii SMURD de la Detaºamentul din Deva au fost nevoiþi sã acþioneze pentru a-i salva viaþa unui conducãtor auto prins între fiarele contorsionate ale maºinii implicate într-un accident rutier.

A

“Pompierii au acþionat cu accesoriile aflate în dotarea autospecialei de descarcerare pentru extragerea din autoutilitarã a unui

Salvat dintre fiarele contorsoniate ale maºinii pe DN 7

bãrbat, în vârstã de 41 de ani. El a fost eliberat doar dupã ce pompierii au tãiat cu foarfeca hidraulicã mai multe elemente din structura maºinii”, declarã Anemona Doda, purtãtor de cuvânt ISU Hunedoara. ªoferul, care prezenta un trau-

matism la piciorul drept, a primit îngrijiri medicale din partea paramedicilor SMURD, care l-au transportat ulterior la Unitatea de Primire a Urgenþelor din Deva, pentru investigaþii suplimentare. Diana MITRACHE

n accident rutier a avut loc, marþi searã în Jieþ pe drumul nationa 7 A în zona gaterelor. Un conducãtor auto a pierdut controlul volanului ºi s-a suit cu autoturismul pe un gard.

U

În maºina se aflau patru persoane care, din fericire, nu au fost rãnite. Singurul care a suferit mici rãni a fost conducãtorul auto care a refuzat sã fie transportat la Spitalul de Urgenþã din Petroºani în vederea efectuãrii unor investigaþii medicale. La faþa locului s-au deplasat ºi reprezentanþii Poliþiei care au stabilit ca ºoferul avea o alcoolemie de 0,91 % alcool în aerul

Afinãrii s-au urcat cu maºina pe gard expirat. “Cu ocazia verificãrilor efectuate cu privire la persoana care a condus autoturismul, Ioan B., de 22 de ani, din Vulcan, a declarat cã el este conducãtorul autoturismului. Acesta a fost testat alcooltest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Deoarece în urma investigaþiilor efectuate existau dubii cu privire la persoana care a condus autoturismul, a fost condus la sediul Poliþiei ºi Emil B., de 40 de ani, din municipiul Vulcan, care, cu ocazia audierii a declarat în scris cã în momentul producerii evenimentului rutier se afla la volanul autoturismului. În urma verificãrilor în bazele de date, poliþiºtii au stabilit cã EmilB., figureazã având permisul de conducere anulat. A fost testat ºi

Preparate culinare vândute la colþ de stradã ãratele de casã de S vânzare la colþ de stradã. Gospodinele din Valea Jiului au ieºit cu bucãþele preparate de ele în stradã. Astfel, în unele zile, poate fi vãzutã o bãtrânicã ce stã sã îºi vândã sãrãþelele fãcute de ea în stradã, în diferite locaþii. Am întrebat-o care e secretul reþetei, însã nu a dorit sã ne dezvãluie toate ingredientele. “Le fac cu caºcaval, fainã, ouã ºi mai am câteva ingrediente secrete pe care nu le dezvãlui. În rest, pun mult suflet când le prepar. De aceea sunt aºa de bune. Am presa ca sã fac sãrãþelele”, spune bãtrânicã. De ce vinde sãrãþelele prepaparate acasã în stradã? Motivul îl aflãm tot de la ea. “Maicã dragã, cum sunt bãtrânã am cumpãrat câteva morminte, cã aºa suntem noi bãtrânii de

Actualitate 7

acesta din urmã cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,86 mg/l, alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul de Urgenþã Petroºani, în vederea recoltãrii probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei”, declarã Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. Potrivit verificãrilor, cele patru per-

soane se deplasau cu autoturismul spre casã, ele fiind plecate în cursul zilei la cules de afine. Conducãtorul auto a fost sancþionat de oamenii legi conform normelor în vigoare, iar în cauzã a fost întocmit dosar de cercetare penalã. Raul IRINOVICI

n puternic incendiu F o c î n U de vegetaþie uscatã ce a izbucnit marþi, dupã amiaza, în munþii Straja, munþii la graniþa cu judeþul Gorj a fost stins de echipele de intervenþie dupã mai Straja bine de 4 ore. Flãcãrile au cuprins o parte de gol alpin ºi se extindea, din cauza vântului de pe creste, spre graniþa cu judeþul Gorj. gândim la moarte, ºi nu mai am bani. Pensia e micã ºi atunci m-am gândit sã împart ºi cu alþii bucãþele pe care lee prepar pentru copii”, ne mai spune gospodinã. Sãrãþelele comercializate la colþ de stradã variazã între 5 ºi 8 lei. Depinde de cantitate. Însã cum nu este condiþionatã de anumite lucruri, ºi acestea se pot negocia. Raul IRINOVICI

Nu mai puþin de 3.000 de metri pãtraþi de mãrãciniº ºi jneapãn au ars pânã ce pomierii militari au reuºit sã stingã focul. Potrivit reprezentanþilor ISU, intervenþia a fost îngreunatã de terenul montan abrupt ºi lipsa surselor de apã.

„Sunt 19 subofiþeri ºi un ofiþer, precum ºi din 6 membri ai Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã Lupeni, care au urcat în munte cu lopeþi ºi mãturi. Cel mai probabil, incendiul din masivul Straja a fost generat de utilizarea focului deschis în spaþii deschise”, spune Anemona Doda, purtãtor

de cuvânt al ISU Hunedoara. ªi pompierii din Gorj sunt în alertã, iar de cealaltã parte a muntelui, echipajele ISU din Târgu Jiu sunt gata sã intervinã, dacã focul se va extinde. Un alt incendiu de pãdure din zona munþilor Retezat a fost stins de echipele de pompieri. Diana MITRACHE

Muncitori mai mulþi pentru a respecta ter menele de execuþie comin Cluj, societatea care a câºtigat licitaþia pentru amenajarea centrului civic al municipiului Petroºani, trage tare pentru a se încadra în termenul stabilit prin contract cu municipalitatea. La începutul lunii septembrie, Petroºaniul are zonã de promenadã dupã ce se va recepþiona lucrarea.

A

Proiectul de reabilitare a zonei de nord

a municipiului Petroºani este finanþat din fonduri europene ºi include ºi reabilitarea unei zone de agrement din localitate. Cu aceºti bani, a fost refãcutã în totalitate zona pietonalã cuprinsã între Teatrul „I.D Sârbu” ºi Piaþa Victoriei, reamenajate un numãr de 5 parcuri din aceeaºi zonã, precum ºi zona de agrement Brãdet. Lucrãrile sunt efectuate în proporþie de 90 la sutã ºi la finele lunii august, începutul lunii viitoare se va face ºi recepþia finalã. Firma care se ocupã de acest proiect ºi-a suplimentat oamenii pentru a finaliza ºi zona fântânii arteziene

din Piaþa Victoria. Toate lucrãrile deja efectuate se înscriu în normele de calitate impuse prin proiect dat fiind faptul cã au fost deja verificate pe etape. „Pânã în prezent au fost fãcute recepþii parþiale la lucrãrile derulate la centrul civic, recepþii în baza cãrora s-au fãcut cererile de rambursare cãtre Comisia Europeanã”, declarã, Nicolae Taºcã, purtãtor de cuvânt Primãria Petroºani. Centrul va da o identitate nouã municipiului Petroºani, care are rang de staþiune turisticã. Maximilian GÂNJU


Cronica Vãii Jiului | Joi, 9 august 2012

6 Actualitate ccident grav pe DN 7, ieri, pe raza localitãþii Sântuhalm. Echipajul de descarcerare ºi paramedicii SMURD de la Detaºamentul din Deva au fost nevoiþi sã acþioneze pentru a-i salva viaþa unui conducãtor auto prins între fiarele contorsionate ale maºinii implicate într-un accident rutier.

A

“Pompierii au acþionat cu accesoriile aflate în dotarea autospecialei de descarcerare pentru extragerea din autoutilitarã a unui

Salvat dintre fiarele contorsoniate ale maºinii pe DN 7

bãrbat, în vârstã de 41 de ani. El a fost eliberat doar dupã ce pompierii au tãiat cu foarfeca hidraulicã mai multe elemente din structura maºinii”, declarã Anemona Doda, purtãtor de cuvânt ISU Hunedoara. ªoferul, care prezenta un trau-

matism la piciorul drept, a primit îngrijiri medicale din partea paramedicilor SMURD, care l-au transportat ulterior la Unitatea de Primire a Urgenþelor din Deva, pentru investigaþii suplimentare. Diana MITRACHE

n accident rutier a avut loc, marþi searã în Jieþ pe drumul nationa 7 A în zona gaterelor. Un conducãtor auto a pierdut controlul volanului ºi s-a suit cu autoturismul pe un gard.

U

În maºina se aflau patru persoane care, din fericire, nu au fost rãnite. Singurul care a suferit mici rãni a fost conducãtorul auto care a refuzat sã fie transportat la Spitalul de Urgenþã din Petroºani în vederea efectuãrii unor investigaþii medicale. La faþa locului s-au deplasat ºi reprezentanþii Poliþiei care au stabilit ca ºoferul avea o alcoolemie de 0,91 % alcool în aerul

Afinãrii s-au urcat cu maºina pe gard expirat. “Cu ocazia verificãrilor efectuate cu privire la persoana care a condus autoturismul, Ioan B., de 22 de ani, din Vulcan, a declarat cã el este conducãtorul autoturismului. Acesta a fost testat alcooltest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Deoarece în urma investigaþiilor efectuate existau dubii cu privire la persoana care a condus autoturismul, a fost condus la sediul Poliþiei ºi Emil B., de 40 de ani, din municipiul Vulcan, care, cu ocazia audierii a declarat în scris cã în momentul producerii evenimentului rutier se afla la volanul autoturismului. În urma verificãrilor în bazele de date, poliþiºtii au stabilit cã EmilB., figureazã având permisul de conducere anulat. A fost testat ºi

Preparate culinare vândute la colþ de stradã ãratele de casã de S vânzare la colþ de stradã. Gospodinele din Valea Jiului au ieºit cu bucãþele preparate de ele în stradã. Astfel, în unele zile, poate fi vãzutã o bãtrânicã ce stã sã îºi vândã sãrãþelele fãcute de ea în stradã, în diferite locaþii. Am întrebat-o care e secretul reþetei, însã nu a dorit sã ne dezvãluie toate ingredientele. “Le fac cu caºcaval, fainã, ouã ºi mai am câteva ingrediente secrete pe care nu le dezvãlui. În rest, pun mult suflet când le prepar. De aceea sunt aºa de bune. Am presa ca sã fac sãrãþelele”, spune bãtrânicã. De ce vinde sãrãþelele prepaparate acasã în stradã? Motivul îl aflãm tot de la ea. “Maicã dragã, cum sunt bãtrânã am cumpãrat câteva morminte, cã aºa suntem noi bãtrânii de

Actualitate 7

acesta din urmã cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,86 mg/l, alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul de Urgenþã Petroºani, în vederea recoltãrii probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei”, declarã Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. Potrivit verificãrilor, cele patru per-

soane se deplasau cu autoturismul spre casã, ele fiind plecate în cursul zilei la cules de afine. Conducãtorul auto a fost sancþionat de oamenii legi conform normelor în vigoare, iar în cauzã a fost întocmit dosar de cercetare penalã. Raul IRINOVICI

n puternic incendiu F o c î n U de vegetaþie uscatã ce a izbucnit marþi, dupã amiaza, în munþii Straja, munþii la graniþa cu judeþul Gorj a fost stins de echipele de intervenþie dupã mai Straja bine de 4 ore. Flãcãrile au cuprins o parte de gol alpin ºi se extindea, din cauza vântului de pe creste, spre graniþa cu judeþul Gorj. gândim la moarte, ºi nu mai am bani. Pensia e micã ºi atunci m-am gândit sã împart ºi cu alþii bucãþele pe care lee prepar pentru copii”, ne mai spune gospodinã. Sãrãþelele comercializate la colþ de stradã variazã între 5 ºi 8 lei. Depinde de cantitate. Însã cum nu este condiþionatã de anumite lucruri, ºi acestea se pot negocia. Raul IRINOVICI

Nu mai puþin de 3.000 de metri pãtraþi de mãrãciniº ºi jneapãn au ars pânã ce pomierii militari au reuºit sã stingã focul. Potrivit reprezentanþilor ISU, intervenþia a fost îngreunatã de terenul montan abrupt ºi lipsa surselor de apã.

„Sunt 19 subofiþeri ºi un ofiþer, precum ºi din 6 membri ai Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã Lupeni, care au urcat în munte cu lopeþi ºi mãturi. Cel mai probabil, incendiul din masivul Straja a fost generat de utilizarea focului deschis în spaþii deschise”, spune Anemona Doda, purtãtor

de cuvânt al ISU Hunedoara. ªi pompierii din Gorj sunt în alertã, iar de cealaltã parte a muntelui, echipajele ISU din Târgu Jiu sunt gata sã intervinã, dacã focul se va extinde. Un alt incendiu de pãdure din zona munþilor Retezat a fost stins de echipele de pompieri. Diana MITRACHE

Muncitori mai mulþi pentru a respecta ter menele de execuþie comin Cluj, societatea care a câºtigat licitaþia pentru amenajarea centrului civic al municipiului Petroºani, trage tare pentru a se încadra în termenul stabilit prin contract cu municipalitatea. La începutul lunii septembrie, Petroºaniul are zonã de promenadã dupã ce se va recepþiona lucrarea.

A

Proiectul de reabilitare a zonei de nord

a municipiului Petroºani este finanþat din fonduri europene ºi include ºi reabilitarea unei zone de agrement din localitate. Cu aceºti bani, a fost refãcutã în totalitate zona pietonalã cuprinsã între Teatrul „I.D Sârbu” ºi Piaþa Victoriei, reamenajate un numãr de 5 parcuri din aceeaºi zonã, precum ºi zona de agrement Brãdet. Lucrãrile sunt efectuate în proporþie de 90 la sutã ºi la finele lunii august, începutul lunii viitoare se va face ºi recepþia finalã. Firma care se ocupã de acest proiect ºi-a suplimentat oamenii pentru a finaliza ºi zona fântânii arteziene

din Piaþa Victoria. Toate lucrãrile deja efectuate se înscriu în normele de calitate impuse prin proiect dat fiind faptul cã au fost deja verificate pe etape. „Pânã în prezent au fost fãcute recepþii parþiale la lucrãrile derulate la centrul civic, recepþii în baza cãrora s-au fãcut cererile de rambursare cãtre Comisia Europeanã”, declarã, Nicolae Taºcã, purtãtor de cuvânt Primãria Petroºani. Centrul va da o identitate nouã municipiului Petroºani, care are rang de staþiune turisticã. Maximilian GÂNJU


Cronica Vãii Jiului | Joi, 9 august 2012

8 Actualitate e vor profesori. S Candidaþii care au susþinut sãptãmâna trecutã examenul de titularizare au aflat, marþi rezultatele în urma evaluãrilor.

ªi profesorii au fost evaluaþi...

6 profesori cu nota 10 ºi aproape 90 cu rezultate sub 5 în judeþul Hunedoara de titularizare pot opta, în funcþie de disponibilitatea posturilor, pentru o catedrã cu viabilitatea contractului pentru o perioadã nedeterminatã. Cei 200 de candidaþi au obþinut note cuprinse între 7 ºi 10, punctaj care le asigura ocuparea unui post în sistemul de învãþãmânt pentru o perioadã nedeterminatã.

6 profesori de 10

La nivelul judeþului Hunedoara, conform statisticii postate pe site-ul Inspectoratului ªcolar Judeþean, ºase candidaþi au reuºit sã obþinã nota maximã. De precizat este ca patru dintre ei sunt din localitãþile componente ale Vãii Jiului. Cei patru profesori de top din Valea Jiului care au obþinut nota 10 vi-i prezentãm în rândurile de mai jos. Adrian Bogdan Badau din municipiul Vulcan a obþinut nota 10 la disciplinã Turism ºi Servicii. Sabina Breda din Petrila a concurat la limba ºi literatura romanã ºi a obþinut nota 10. Dan ªtefan din Vulcan a obþinut nota maximã la Educaþie fizicã ºi

plinitori

Su

sport, iar Greta Negru din Petroºani a obþinut nota 10 la Educaþie tehnologicã. 200 de candidaþi cu posibili-

tatea unui contract pe perioadã nedeterminatã 200 dintre cei 433 de candidaþi care au susþinut examenul

Termen extins pentru reevaluarea locurilor de muncã în condiþii speciale eevaluarea locurilor de muncã în condiþii speciale se poate face pânã la finele lunii decembrie 2012, potrivit unei modificãri legislative adoptatã de Guvern. De asemenea, acelaºi act normativ aratã cã INCD – INSEMEX Petroºani este una dintre societãþile ce pot face expertizarea tehnicã în acest sens.

R

Angajatorii mai au la dispoziþie încã 6 luni pentru reevaluarea locurilor de muncã în condiþii speciale. Executivul a decis sã împingã termenul legal pânã la finele lunii decembrie, faþã de 1 iulie cum era pânã acum. De asemenea termenul pânã la care comisia pentru reevaluarea locurilor de muncã în condiþii speciale are obligaþia analizãrii dosarelor ºi emiterii hotãrârii de menþinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncã în condiþii speciale de muncã s-a modificat de la 30 septembrie 2012 la 31 martie 2013. Potrivit Legii nr.263/2010, locurile

Cei care nu au obþinut o medie peste 7 în urma examenului de titularizare pot opta pentru un post de suplinitor în cadrul unitãþilor de învãþãmânt din Valea Jiului. În aceastã situaþie sunt 142 de candidaþi care au obþinut note cuprinse între 5 ºi 6.99. De precizat este faptul cã aceste persoane sunt nevoite sã susþinã examenul de titularizare ºi anul viitor, pânã când nota obþinutã de ei va fi minim 7.

S

e vor profesori cu note sub 5

Au existat ºi cazuri în care candidaþii prezenþi la examenul de titularizare din acest an au obþinut note sub 5. Numãrul lor este mai mic în comparaþie cu numãrul candidaþilor care au luat note peste 7. Astfel, 87 de candidaþi au obþinut note cuprinse

de muncã în condiþii speciale sunt cele din unitãþile miniere, pentru personalul care îºi desfãºoarã activitatea în subteran cel puþin 50% din timpul normal de muncã în luna respectivã; activitãþile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I ºi II de expunere la radiaþii; activitãþile din domeniul apãrãrii naþionale, ordinii publice ºi siguranþei naþionale, prevãzute de actele normative cu regim clasificat emise pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi; aviaþia civilã, pentru personalul navigant prevãzut în anexa nr. 1; activitãþile ºi unitãþile prevãzute în anexele nr. 2 ºi 3; respectiv activitatea artisticã desfãºuratã în profesiile prevãzute în lege. Conform hotãrârii de Guvern menþionate, cheltuielile

aferente procesului de reevaluare a încadrãrii locurilor de muncã în condiþii speciale se suportã de cãtre angajator. Expertizarea tehnicã se efectueazã de cãtre cãtre Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Protecþia Muncii “Alexandru Darabont” sau Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Securitate Minierã ºi Protecþie Antiexplozivã - INSEMEX Petroºani, dupã caz, respectiv laboratoarele de igiena radiaþiilor din cadrul direcþiilor de sãnãtate publicã, autorizate de Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare. Pe de altã parte, expertiza medicalã se efectueazã de cãtre direcþiile de sãnãtate publicã - compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaþã ºi de muncã, iar în situaþia când

acestea nu au medic de medicina muncii încadrat, de cãtre centrele regionale de sãnãtate publicã din Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã la care sunt arondate direcþiile de sãnãtate publicã, în baza unei metodologii proprii. Potrivit Guvernului, modificãrile sunt rezultatele unor aspecte semnalate de cãtre angajatori ºi parteneri sociali. Astfel, angajatorii sunt nevoiþi sã efectueze licitaþii pentru a putea face expertizarea, proces care poate duce la neîncadrarea în termenul legal. În plus, datoritã contextului economic, existã societãþi care nu au putut aloca fondurile necesare expertizãrii în timp util, acest lucru necesitând rectificarea bugetului propriu. Carmen COSMAN

între 1 ºi 4.99. mai mult, unul dintre cei 87 de candidaþi a reuºit “performanþa” de a obþine nota 1, adicã doar un punct din oficiu. Cei care sunt nemulþumiþi de notele obþinute pot depune contestaþii la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Hunedoara în perioada 7-8 august. Acestea vor fi rezolvate pânã în 11 august, când vor fi afiºate ºi rezultatele finale ale examenului de titularizare din acest an. Atât repartizarea candidaþilor pe posturile pentru angajare pe perioadã nedeterminatã, cât ºi repartizarea candidaþilor pe posturile pentru angajare pe perioadã determinatã vor avea loc la nivelul centrelor de concurs, prima în data de 13 august, iar a doua - joi, 16 august. Decizia de repartizare pe perioadã nedeterminatã, începând cu 1 septembrie 2012, pentru personalul didactic validat de consiliul de administraþie al inspectoratului ºcolar este emisã de inspectorul ºcolar general. În baza acestei decizii, directorii unitãþilor de învãþãmânt încheie contractul individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, începând cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat. Raul IRINOVICI

ªi-au contestat notele de la titularizare de contestaþii la examenul de titularizare. 71 Ieri a fost ultima zi de depunere a contestaþiilor la examenul de titularizare. În urma centralizãrii tuturor solicitãrilor, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean au fost totalizate un numãr de 71 de contestaþii venite din partea celor care au susþinut examenul pentru ocuparea unui post în sistemul de învãþãmânt. Rezultatele finale în urma contestaþiilor vor fi afiºate vineri. În judeþul Hunedoara au susþinut examenul de titularizare 433 de candidaþi. Dintre aceºtia doar 200 au obþinut note cuprinse între 7 ºi 10, nota care le oferã posibilitatea de a ocupa un post la catedra pentru o perioadã nedeterminatã.

Actualitate 9

ata ºomaMai mulþi ºomeri în Hunedoara R jului a crescut în Hunedoara la peste 5 procente. Cei mai mulþi ºomeri sunt în municipiul Hunedoara, dar peste 1.000 de oameni cautã de lucru în mai toate marile oraºe din judeþ. Rata ºomajului a ajuns la 5,26 %.Faþã de luna precedentã, rata ºomajului în judeþul Hunedoara a crescut cu 0,48 puncte procentuale.

Totuºi, cifrele aratã cã, raportându-ne la rata ºomajului înregistratã la finele luniiiulie a anului trecut, avem o scãdere cu 0,53 %. În cursul lunii iulie, în evidenþele Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Hunedoara au fost înregistraþi 2.921 de ºomeri, dintre care 408 provin din disponibilizãri curente de personal. La finele lunii, numãrul total al ºomerilor din judeþul Hunedoara era de

genþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã potenþialii beneficiari ºi publicul interesat cã, în perioada 06 august-21 septembrie 2012, pot depune cerere de platã aferentã anului 2012 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producãtorilor de lapte ºi de carne de vitã din zonele defavorizate”, finanþatã din Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA).

A

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescãtorii de vaci de lapte ºi/sau de bivoliþe de lapte ºi/sau de taurine din rase de carne ºi/sau metiºii acestora persoane fizice, persoane juridice ºi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Solicitanþii trebuie sã depunã o cerere pe beneficiar pentru toate exploataþiile deþinute (cu cod de la ANSVSA), la centrul judeþean APIA pe a cãrui razã teritorialã se aflã exploataþia cu cel mai mare numãr de animale. Documentele justificative generale care se ataºeazã la cerere sunt: a) copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrul Comerþului/a certificatului de înregistrare fiscalã/carte de identitate, dupã caz; b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare – RUI – al APIA; c) copie de pe paºaportul fiecãrui animal, emis de

10.242, din care aproape 5.000 de ºomeri indemnizaþi ºi alþi aproape 6.000 neindemnizaþi. Cei mai mulþi oameni care nu au un loc de muncã sunt în municipiul Hunedoara, acolo unde 1.674 deºomeri sunt la ora actualã înregistraþi în evidenþe. Urmeazã Deva, Orãºtie, Haþeg ºi Petroºani, toate cu peste 1.000 deºomeri. În acelaºi timp, în decursul lunii iulie 2012, din evidenþele Agenþiei Judeþene

pentru Ocuparea Forþei de Muncã au ieºit un numãr de 2.000 de persoane, iar un numãr de 1.128 de persoane au reuºit sã se încadreze în muncã,

din care 310 persoane pe duratã determinatã, iar 818 persoane, pe duratã nedeterminatã. Diana MITRACHE

Ajutor financiar pentru crescãtorii de animale

ANSVSA; d) copie document coordonate bancare. Cererea este însoþitã, pentru ajutorul specific acordat pentru vaca de lapte din zonele defavorizate, pe lângã documentele generale, ºi de copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotei de lapte; Cererea este însoþitã, pentru ajutorul specific acordat pentru taurinele din rasa de carne, pe lângã documentele generale, ºi de urmãtoarele documente specifice fiecãrei categorii de animale din specia taurine din rase de carne ºi metiºii acestora, astfel: a) pentru vaca de carne, copia certificatului de origine; b) pentru tineretul din rase de carne ºi/sau metiºi cu rase de carne, /copia certificatului de origine ºi/sau copia buletinului de însãmânþãri artificiale/adeverinþa de montã naturalã pe care sã se menþioneze codul tatãlui, care trebuie

sã fie din rasã de carne; c) documente care atestã ieºirile animalelor din exploataþie pentru categoriile prevãzute la art.1, lit.c). APIA pune la dispoziþia beneficiarilor cereri pretipãrite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie înscris în RNE. Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acordã o singurã datã pentru categoria de vârstã a animalului, pentru tineretul mascul ºi/sau femel care are vârsta de maximum 20 luni, existent sau ieºit din exploataþie în perioada 6 august a anului calendaristic precedent – 21 septembrie a anului în care se solicitã ajutorul specific; anual, pentru vaci din rase de carne. Excepþie pentru anul de cerere 2012: se solicitã ajutor specific pentru tineretul mascul ºi/sau femel din rase de carne ºi/sau metiºi cu rase de carne, existent sau ieºit din exploataþie în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2012.

Ajutorul specific se acordã beneficiarilor care au exploataþii cu cod de înregistrare la ANSVSA, localizate în zonele defavorizate din România, prevãzute în Anexa nr. 4 A la PNDR 2007-2013. Valoarea ajutorului financiar specific se calculeazã anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centralã Europeanã la ultima cotaþie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro. Cuantumul ajutorului specific se calculeazã de cãtre APIA, dupã finalizarea verificãrilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile. Legislaþia comunitarã ºi respectiv naþionalã poate fi consultatã pe pagina oficialã WEB a Agenþiei, la adresa: http://www.apia.org.ro/b uget_FEGA.htm


Cronica Vãii Jiului | Joi, 9 august 2012

8 Actualitate e vor profesori. S Candidaþii care au susþinut sãptãmâna trecutã examenul de titularizare au aflat, marþi rezultatele în urma evaluãrilor.

ªi profesorii au fost evaluaþi...

6 profesori cu nota 10 ºi aproape 90 cu rezultate sub 5 în judeþul Hunedoara de titularizare pot opta, în funcþie de disponibilitatea posturilor, pentru o catedrã cu viabilitatea contractului pentru o perioadã nedeterminatã. Cei 200 de candidaþi au obþinut note cuprinse între 7 ºi 10, punctaj care le asigura ocuparea unui post în sistemul de învãþãmânt pentru o perioadã nedeterminatã.

6 profesori de 10

La nivelul judeþului Hunedoara, conform statisticii postate pe site-ul Inspectoratului ªcolar Judeþean, ºase candidaþi au reuºit sã obþinã nota maximã. De precizat este ca patru dintre ei sunt din localitãþile componente ale Vãii Jiului. Cei patru profesori de top din Valea Jiului care au obþinut nota 10 vi-i prezentãm în rândurile de mai jos. Adrian Bogdan Badau din municipiul Vulcan a obþinut nota 10 la disciplinã Turism ºi Servicii. Sabina Breda din Petrila a concurat la limba ºi literatura romanã ºi a obþinut nota 10. Dan ªtefan din Vulcan a obþinut nota maximã la Educaþie fizicã ºi

plinitori

Su

sport, iar Greta Negru din Petroºani a obþinut nota 10 la Educaþie tehnologicã. 200 de candidaþi cu posibili-

tatea unui contract pe perioadã nedeterminatã 200 dintre cei 433 de candidaþi care au susþinut examenul

Termen extins pentru reevaluarea locurilor de muncã în condiþii speciale eevaluarea locurilor de muncã în condiþii speciale se poate face pânã la finele lunii decembrie 2012, potrivit unei modificãri legislative adoptatã de Guvern. De asemenea, acelaºi act normativ aratã cã INCD – INSEMEX Petroºani este una dintre societãþile ce pot face expertizarea tehnicã în acest sens.

R

Angajatorii mai au la dispoziþie încã 6 luni pentru reevaluarea locurilor de muncã în condiþii speciale. Executivul a decis sã împingã termenul legal pânã la finele lunii decembrie, faþã de 1 iulie cum era pânã acum. De asemenea termenul pânã la care comisia pentru reevaluarea locurilor de muncã în condiþii speciale are obligaþia analizãrii dosarelor ºi emiterii hotãrârii de menþinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncã în condiþii speciale de muncã s-a modificat de la 30 septembrie 2012 la 31 martie 2013. Potrivit Legii nr.263/2010, locurile

Cei care nu au obþinut o medie peste 7 în urma examenului de titularizare pot opta pentru un post de suplinitor în cadrul unitãþilor de învãþãmânt din Valea Jiului. În aceastã situaþie sunt 142 de candidaþi care au obþinut note cuprinse între 5 ºi 6.99. De precizat este faptul cã aceste persoane sunt nevoite sã susþinã examenul de titularizare ºi anul viitor, pânã când nota obþinutã de ei va fi minim 7.

S

e vor profesori cu note sub 5

Au existat ºi cazuri în care candidaþii prezenþi la examenul de titularizare din acest an au obþinut note sub 5. Numãrul lor este mai mic în comparaþie cu numãrul candidaþilor care au luat note peste 7. Astfel, 87 de candidaþi au obþinut note cuprinse

de muncã în condiþii speciale sunt cele din unitãþile miniere, pentru personalul care îºi desfãºoarã activitatea în subteran cel puþin 50% din timpul normal de muncã în luna respectivã; activitãþile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I ºi II de expunere la radiaþii; activitãþile din domeniul apãrãrii naþionale, ordinii publice ºi siguranþei naþionale, prevãzute de actele normative cu regim clasificat emise pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi; aviaþia civilã, pentru personalul navigant prevãzut în anexa nr. 1; activitãþile ºi unitãþile prevãzute în anexele nr. 2 ºi 3; respectiv activitatea artisticã desfãºuratã în profesiile prevãzute în lege. Conform hotãrârii de Guvern menþionate, cheltuielile

aferente procesului de reevaluare a încadrãrii locurilor de muncã în condiþii speciale se suportã de cãtre angajator. Expertizarea tehnicã se efectueazã de cãtre cãtre Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Protecþia Muncii “Alexandru Darabont” sau Institutul Naþional de CercetareDezvoltare pentru Securitate Minierã ºi Protecþie Antiexplozivã - INSEMEX Petroºani, dupã caz, respectiv laboratoarele de igiena radiaþiilor din cadrul direcþiilor de sãnãtate publicã, autorizate de Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare. Pe de altã parte, expertiza medicalã se efectueazã de cãtre direcþiile de sãnãtate publicã - compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaþã ºi de muncã, iar în situaþia când

acestea nu au medic de medicina muncii încadrat, de cãtre centrele regionale de sãnãtate publicã din Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã la care sunt arondate direcþiile de sãnãtate publicã, în baza unei metodologii proprii. Potrivit Guvernului, modificãrile sunt rezultatele unor aspecte semnalate de cãtre angajatori ºi parteneri sociali. Astfel, angajatorii sunt nevoiþi sã efectueze licitaþii pentru a putea face expertizarea, proces care poate duce la neîncadrarea în termenul legal. În plus, datoritã contextului economic, existã societãþi care nu au putut aloca fondurile necesare expertizãrii în timp util, acest lucru necesitând rectificarea bugetului propriu. Carmen COSMAN

între 1 ºi 4.99. mai mult, unul dintre cei 87 de candidaþi a reuºit “performanþa” de a obþine nota 1, adicã doar un punct din oficiu. Cei care sunt nemulþumiþi de notele obþinute pot depune contestaþii la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Hunedoara în perioada 7-8 august. Acestea vor fi rezolvate pânã în 11 august, când vor fi afiºate ºi rezultatele finale ale examenului de titularizare din acest an. Atât repartizarea candidaþilor pe posturile pentru angajare pe perioadã nedeterminatã, cât ºi repartizarea candidaþilor pe posturile pentru angajare pe perioadã determinatã vor avea loc la nivelul centrelor de concurs, prima în data de 13 august, iar a doua - joi, 16 august. Decizia de repartizare pe perioadã nedeterminatã, începând cu 1 septembrie 2012, pentru personalul didactic validat de consiliul de administraþie al inspectoratului ºcolar este emisã de inspectorul ºcolar general. În baza acestei decizii, directorii unitãþilor de învãþãmânt încheie contractul individual de muncã pe perioadã nedeterminatã, începând cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat. Raul IRINOVICI

ªi-au contestat notele de la titularizare de contestaþii la examenul de titularizare. 71 Ieri a fost ultima zi de depunere a contestaþiilor la examenul de titularizare. În urma centralizãrii tuturor solicitãrilor, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean au fost totalizate un numãr de 71 de contestaþii venite din partea celor care au susþinut examenul pentru ocuparea unui post în sistemul de învãþãmânt. Rezultatele finale în urma contestaþiilor vor fi afiºate vineri. În judeþul Hunedoara au susþinut examenul de titularizare 433 de candidaþi. Dintre aceºtia doar 200 au obþinut note cuprinse între 7 ºi 10, nota care le oferã posibilitatea de a ocupa un post la catedra pentru o perioadã nedeterminatã.

Actualitate 9

ata ºomaMai mulþi ºomeri în Hunedoara R jului a crescut în Hunedoara la peste 5 procente. Cei mai mulþi ºomeri sunt în municipiul Hunedoara, dar peste 1.000 de oameni cautã de lucru în mai toate marile oraºe din judeþ. Rata ºomajului a ajuns la 5,26 %.Faþã de luna precedentã, rata ºomajului în judeþul Hunedoara a crescut cu 0,48 puncte procentuale.

Totuºi, cifrele aratã cã, raportându-ne la rata ºomajului înregistratã la finele luniiiulie a anului trecut, avem o scãdere cu 0,53 %. În cursul lunii iulie, în evidenþele Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Hunedoara au fost înregistraþi 2.921 de ºomeri, dintre care 408 provin din disponibilizãri curente de personal. La finele lunii, numãrul total al ºomerilor din judeþul Hunedoara era de

genþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã potenþialii beneficiari ºi publicul interesat cã, în perioada 06 august-21 septembrie 2012, pot depune cerere de platã aferentã anului 2012 în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producãtorilor de lapte ºi de carne de vitã din zonele defavorizate”, finanþatã din Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA).

A

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescãtorii de vaci de lapte ºi/sau de bivoliþe de lapte ºi/sau de taurine din rase de carne ºi/sau metiºii acestora persoane fizice, persoane juridice ºi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Solicitanþii trebuie sã depunã o cerere pe beneficiar pentru toate exploataþiile deþinute (cu cod de la ANSVSA), la centrul judeþean APIA pe a cãrui razã teritorialã se aflã exploataþia cu cel mai mare numãr de animale. Documentele justificative generale care se ataºeazã la cerere sunt: a) copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrul Comerþului/a certificatului de înregistrare fiscalã/carte de identitate, dupã caz; b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare – RUI – al APIA; c) copie de pe paºaportul fiecãrui animal, emis de

10.242, din care aproape 5.000 de ºomeri indemnizaþi ºi alþi aproape 6.000 neindemnizaþi. Cei mai mulþi oameni care nu au un loc de muncã sunt în municipiul Hunedoara, acolo unde 1.674 deºomeri sunt la ora actualã înregistraþi în evidenþe. Urmeazã Deva, Orãºtie, Haþeg ºi Petroºani, toate cu peste 1.000 deºomeri. În acelaºi timp, în decursul lunii iulie 2012, din evidenþele Agenþiei Judeþene

pentru Ocuparea Forþei de Muncã au ieºit un numãr de 2.000 de persoane, iar un numãr de 1.128 de persoane au reuºit sã se încadreze în muncã,

din care 310 persoane pe duratã determinatã, iar 818 persoane, pe duratã nedeterminatã. Diana MITRACHE

Ajutor financiar pentru crescãtorii de animale

ANSVSA; d) copie document coordonate bancare. Cererea este însoþitã, pentru ajutorul specific acordat pentru vaca de lapte din zonele defavorizate, pe lângã documentele generale, ºi de copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotei de lapte; Cererea este însoþitã, pentru ajutorul specific acordat pentru taurinele din rasa de carne, pe lângã documentele generale, ºi de urmãtoarele documente specifice fiecãrei categorii de animale din specia taurine din rase de carne ºi metiºii acestora, astfel: a) pentru vaca de carne, copia certificatului de origine; b) pentru tineretul din rase de carne ºi/sau metiºi cu rase de carne, /copia certificatului de origine ºi/sau copia buletinului de însãmânþãri artificiale/adeverinþa de montã naturalã pe care sã se menþioneze codul tatãlui, care trebuie

sã fie din rasã de carne; c) documente care atestã ieºirile animalelor din exploataþie pentru categoriile prevãzute la art.1, lit.c). APIA pune la dispoziþia beneficiarilor cereri pretipãrite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie înscris în RNE. Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acordã o singurã datã pentru categoria de vârstã a animalului, pentru tineretul mascul ºi/sau femel care are vârsta de maximum 20 luni, existent sau ieºit din exploataþie în perioada 6 august a anului calendaristic precedent – 21 septembrie a anului în care se solicitã ajutorul specific; anual, pentru vaci din rase de carne. Excepþie pentru anul de cerere 2012: se solicitã ajutor specific pentru tineretul mascul ºi/sau femel din rase de carne ºi/sau metiºi cu rase de carne, existent sau ieºit din exploataþie în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2012.

Ajutorul specific se acordã beneficiarilor care au exploataþii cu cod de înregistrare la ANSVSA, localizate în zonele defavorizate din România, prevãzute în Anexa nr. 4 A la PNDR 2007-2013. Valoarea ajutorului financiar specific se calculeazã anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centralã Europeanã la ultima cotaþie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro. Cuantumul ajutorului specific se calculeazã de cãtre APIA, dupã finalizarea verificãrilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile. Legislaþia comunitarã ºi respectiv naþionalã poate fi consultatã pe pagina oficialã WEB a Agenþiei, la adresa: http://www.apia.org.ro/b uget_FEGA.htm


10 Diverse

Cronica Vãii Jiului | Joi, 9 august 2012 Amplasarea aparatelor radar în judeþul Hunedoara - Miercuri 8 august 2012 -

S.C. APASERV VALEA JIULUI S.A.

anunþã restricþii în furnizarea apei potabile, pentru joi, 9 august 2012, în municipiul LUPENI intre orele 10:00 15:00 zona cartier Viitorului. Motivul restricþiei îl reprezintã debranºãrile Vã mulþumim pentru înþelegere! Conducerea ApaServ Valea Jiului

 DN 7 Deva Sântuhalm Simeria DJ 687 Cristur Hunedoara DJ 687 Hunedoara Hãºdat DN 66 Cãlan - Bãcia DN7 Mintia - Veþel DN7 Veþel Leºnic DN7 Leºnic - Sãcãmaº DN7 Ilia -

Gurasada DN7 Gurasada Burjuc DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Sântuhalm; DN 76 Cãinelul de Jos - Bejan Petroºani pe DN 66 ºi B-dul 1 Decembrie

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter Tel: 0254-560 987 Email: contact@veritascom.ro

HOROSCOP

9 august 2012

S-ar putea sã plecaþi într-o scurtã delegaþie, anunþatã în ultimul moment. În ciuda dificultãþilor, reuºiþi sã vã descurcaþi foarte bine. Relaþiile sentimentale sunt puþin tensionate. Aveþi rãbdare cu partenerul de viaþã, pânã vã înþelege ºi vã acceptã situaþia.

Dimineaþa, o veste bunã: urmeazã sã primiþi bani. Puteþi sã vã faceþi planuri de viitor ºi sã vã întâlniþi cu prietenii. Staþi excelent la capitolul comunicare. Nu-i neglijaþi pe cei mici. E timpul sã puneþi mai mult accent pe viaþade familie ºi pe cea personalã.

Sunteþi puþin indispus din cauza problemelor financiare. Aveþi un randament foarte bun, mai ales în activitãþile intelectuale. Dedicaþi-vã studiului, proiectelor de viitor sau consolidãrii relaþiilor de afaceri. Sunt ºanse sã vã faceþi noi prieteni. Puteþi sã vã bazaþi pe intuiþie.

Sunteþi foarte inventiv ºi vã descurcaþi foarte bine în afaceri. Investiþiile pe care le aveþi în vedere vã pot aduce mari satisfacþii în curând. Nu trataþi cu superficialitate problemele partenerului de viaþã. Spre searã, aveþi ocazia sã discutaþi mai mult. Ar fi bine sã fiþi obiectiv.

Astãzi sunteþi plin de energie. Dacã sunteþi invitat într-o excursie, nu pierdeþi ocazia. Nu vã mai gândiþi la cheltuieli! Meritaþi puþinã relaxare. Evitaþi cearta cu o rudã mai în vârstã! Acordaþi-vã atenþie mai multã atenþie ºi nu încercaþi sã vã epuizaþi prea mult.

Apar rezultatele bunei colaborãri cu un partener de afaceri. Împreunã, reuºiþi sã terminaþi o lucrare importantã. Dupã-amiazã sunteþi nemulþumit din cauza relaþiilor sentimentale. Un prieten vã ajutã sã treceþi mai uºor peste acest moment. Acordaþi mai mult timp odihnei ºi activitãþilor.

Dimineaþa aveþi multe probleme de rezolvat. Chiar dacã sunteþi în formã ºi aveþi spor, nu refuzaþi ajutorul celor din jur. Spre searã, primiþi de la o persoanã mai în vârstã din familie un cadou sau o sumã de bani care va fi mai mult decât binevenitã pentru situaþia în care vã aflaþi.

Cu farmecul dumneavoastrã deosebit, atrageþi admiraþia celor din jur. Aveþi mari ºanse de reuºitã în activitãþi comerciale. Sunt favorizate ºi investiþiile pentru casã. Evitaþi discuþiile în contradictoriu cu o persoanã mai în vârstã din familie. Trebuie sã aveþi iniþiativã.

Se pare cã începeþi pregãtirile pentru concediu sau pentru o excursie. O rudã din partea partenerului de viaþã reuºeºte sã vã indispunã pe moment. Ascultaþi-o, pentru cã sfaturile sale ar putea sã vã fie utile! Spre searã, când se mai liniºtesc apele, sunteþi dispus sã plecaþi într-o scurtã vizitã.

Dupã o perioadã nu tocmai favorabilã, lucrurile merg mai bine pe plan sentimental. S-ar putea sã vã îndrãgostiþi la prima vedere. Fiþi sincer. Spre searã, mergeþi în vizitã la prieteni. Încercaþi sã nu monopolizaþi discuþiile! Ar fi bine sã vã pãstraþi calmul.

Dimineaþa sunteþi foarte bine dispus ºi aveþi succes în activitãþile casnice ºi în societate. S-ar putea sã nu fiþi prea mulþumit de situaþia financiarã. Seara, sunteþi în centrul atenþiei la o petrecere. Evitaþi glumele ce ar putea sã deranjeze. O glumã nevinovatã ar putea face mult rãu.

Începeþi o activitate care vã va aduce câºtiguri frumoase ºi satisfacþii profesionale. La serviciu sunteþi în formã ºi munciþi mai mult, spre nemulþumirea colegilor. Nu încercaþi sã vã depãºiþi limitele! Riscaþi sã vã îmbolnãviþi sau sã vã accidentaþi. Pãstraþivã echilibrul în tot ceea ce faceþi.


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului | Joi, 9 august 2012 istro “La Donna” este unul dintre locurile preferate de mulþi locuitori ai Petroºaniului, ºi nu numai, datoritã preþurilor convenabile practicate aici.

B

ªi localul, dar ºi terasa sunt relativ curate, am fi acuzaþi cã suntem pãrtinitori dacã nu am recunoaºte acest lucru. Toate acestea însã sunt umbrite de buruienile care atârnã ºi stau sã cadã în capul clienþilor, chiar la intrarea în local. Pentru un local aflat în centrul municipiului Petroºani, care se schimbã de la o zi la alta, nu poate fi decât o ruºine o imagine cu buruieni atârnând de decor. O fi chiar atât de greu pentru patronul Þopescu sã dea jos acele mizerii

ucrãrile de modernizare a ambulatoriului de la Spitalului de Urgenþã din Petroºani au fost demarate, potrivit administraþiei municipiului Petroºani.

L

Reprezentanþii Primãriei Petroºani susþin cã acestea vizeazã îmbunãtãþirea serviciilor medicale ºi creºterea confortului

Curg buruienile de pe “La Donna”

Administrator cercetat pentru evaziune fiscalã

A care-i afecteazã imaginea localului sãu? Poate i-o fi scãpat lui Þopi acest mic amãnunt, preocupat fiind probabil sã le facã cinste prietenilor cu o cafea sau o bere proaspãtã. Dar nici mãcar prietenii sã nu îi arate

buruienile ºi eventual sã-l ajute sã le dea jos. Halal prieteni! Hai, Þopi pune de un concurs de curãþenie cu premiul în beri ºi sã vezi câþi muºterii or sã se bage. Succes la curãþenie! Marius MITRACHE

Spitalul de Urgenþã Petroºani va avea un ambulatoriu modern pacienþilor, iar în cadrul proiectului, vor fi achiziþionate echipamente medicale ºi mobilier. Totodatã, clãdirea ambulatorului va fi modernizatã, proiectul cuprinzând, printre altele, amenajarea unei recepþii ºi a unei zone de aºteptare ºi relaxare, precum ºi realizarea unui lift pentru persoanele cu di-

onsiliul Judeþean, C prin Direcþia de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Hunedoara a rãmas doar cu jumãtate din locuinþele sociale pe care le avea în Valea Jiului, destinate copiilor daþi în plasament. Acest lucru se datoreazã faptul cã aproape nimenu nu-ºi mai doreºte sã fie asistent maternal la acest moment din cauza salariilor extrem de mici. “Cam jumãtate din apartamente mai sunt în activitate , pentru cã necesitã un numãr de personal, iar datoritã binefacerilor aduse de fostul Guvern, una din acestea este ºi scãderea salariilor, ajungând ca aceºti asistenþi maternali sã aibã salariul puþin peste 5 milioane de lei vechi. Drept urmare, o parte dintre asistenþi a plecat. Unii ºiau dat demisia ºi au plecat în strãinãtate, iar alþii ºi-au gãsit alte locuri de muncã”, a declarat Tiberiu Balint, vicepreºedintele Consiliului Judeþean Hunedoara. Însã, tot din cauza fostului Guvern, acuzat de actuala conducere a Consiliului Judeþean Hunedoara, nici angajãri în sistem nu se pot face. “Trebuie sã fie 7 persoane care pleacã pen-

dministratorul unei societãþi comerciale din Brad a intrat în atenþia organelor de cercetare penalã, fiind acuzat cã ar fi prejudiciat bugetul statului cu câteva sute de mii de lei.

zabilitãþi. “Beneficiarii acestui proiect sunt locuitorii municipiului Petroºani ºi cei din Valea Jiului, dar ºi turiºtii care viziteazã zona, mai ales cã Petroºaniul va fi un pol pentru zona turisticã ce se va dezvolta în aceastã parte a judeþului Hunedoara”, declarã primarul municipiului Petroºani,

Tiberiu Iacob Ridzi. Valoarea proiectului „Reabilitare, modernizare ºi achiziþionare echipamente pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgenþã Petroºani” este de 18,7 milioane lei, sumã din care 98 % reprezintã fonduri nerambursabile ºi 2 % contribuþia comunitãþii locale din Petroºani.

Asistenþii maternali pãrãsesc sistemul pentru cã sunt prost plãtiþi

tru a putea angaja o altã persoanã ºi de aceea am rãmas fãrã personal”, a mai spus Balint. În realitate, situaþia este mai mult decât tragicã, mai ales pentru cei care încã mai lucreazã în sistem. Plãtiþi prost, însã cu responsabilitãþi mari, aceºti oameni care þin loc de pãrinþi pentru unii copii care au avut nenorocul de a se naºte nedoriþi de ai lor, asistenþii parentali ajung sã-i iubeascã ºi sã-i protejeze pe aceºti copilaºi ca ºi cum ar fi ai lor. Însã, întreþinerea unui copil cât ºi a propriei persoane nu este un lucru posibil cu 500 de lei pe

lunã. Astfel, la acest moment, nici chiar moral ei nu sunt de condamnat dacã pleacã, pentru cã o fac pentru a trãi. Trist este cã în urma lor, copiii rãmân singuri, ai nimãnui, dar ai tuturor, deopotrivã, pentru cã ajung sã fie pãrãsiþi de 2, 3, 4 ori de oameni pe care ajung sã-i iubeascã. Astfel, lipsiþi de stabilitate practicã ºi emoþionalã, nu ne mai mirãm atunci când citim statistici care aratã cã delicvenþa juvenilã este în creºtere sau cã, cei mai mari infractori provin din familii dezorganizate. Luiza ANDRONACHE

În fapt, anchetatorii pretind cã administratorul în vârstã de 50 de ani, în perioada 2010 - 2011 a înregistrat în evidenþele contabile ale societãþii mai multe facturi fiscale care au avut la bazã operaþiuni fictive, operaþiune ca a avut ca rezultat sustragerea de la plata impozitelor cãtre bugetul de stat cu suma de 700.000 lei. Potrivit purtãtorului de cuvânt al IPJ Hunedoara în cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de evaziune fiscalã.

Minor reþinut pentru furtul unei sume de bani din incinta unei societãþi comerciale n minor în vârstã de 16 ani din localitatea Lãpugiul de Sus este principalul suspect în cazul jafului unei societãþi comerciale din Deva.

U

Mai exact, în dimineaþa zilei de 07.08.2012, Poliþia Municipiului Deva a fost sesizatã telefonic de cãtre o femeie în vârstã de 49 ani, din municipiul Deva, cu privire la faptul cã, în cursul nopþii precedente, prin formarea unui geam, autori necunoscuþi au pãtruns în incinta societãþii comerciale pe care o administreazã, situatã în municipiul Deva, iar dintr-un birou au sustras suma de 12.000 lei. “În urma investigaþiilor efectuate, a fost identificat prezumtivul autor al faptei în persoana lui O. D., de 16 ani, din localitatea Lãpugiu de Sus, muncitor ziler în cadrul societãþii comerciale, fãrã antecedente penale, de la care a fost recuperatã suma de 10.800 lei”, declarã Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. Faþã de minor a fost luatã mãsura reþinerii, urmând ca Parchetul de pe lângã Judecãtoria Deva sã dispunã cu privire la prezentarea acestuia la Judecãtoria Deva cu propunere de arestare preventivã.


12 Turism

Cronica Vãii Jiului | Joi, 9 august 2012

Nedeia Tr o i þ e i , în Parâng edeia Troiþei a devenit corespondentul din zilele noastre a unei petreceri pe care localnicii din munþii Parâng o dãdeau în fiecare zi de 15 august. De sãrbãtoare, oamenii fac nedeie, iar de 6 ani se implicã ºi autoritãþile din Petroºani.

N

Ca în fiecare an, momârlanii din Parâng fac nedeie în 15 august. Nedeia Troieþei, cum a fost denumitã adunarea câmpeneascã ce vesteºte perioada în

care se adunã grânele, va avea loc sus în munte, unde sunt aºteptaþi zeci de oameni curioºi sã afle din tainele pãstrate de bãºtinaºi din cele mai vechi timpuri. „Primãria municipiului Petroºani,împreunã cu Asociaþia cabanierilor din Parâng,organizeazã ºi anul acesta, ca de altfel în fiecare an, Nedeia Troiþei. Se va pregãti mâncare tradiþionalã momârlãneascã, cu pãsat ºi tocanã de berbec cu varzã cãlitã. Va Fi ºi un spectacol de muzicã popularã, aºa cum a fost în fiecare an”, a declarat Nicu Taºcã, purtãtor de cuvânt al primãriei Petroºani.

Pentru al ºaselea an consecutiv, în masivul Parâng, la troiþa ridicatã la cota 1700, pe platoul unde odatã se afla cabana “Cãsuþa din poveºti”, momârlanii din satul Jieþ vor întinde mesele ca sã îi invite la praznic pe toþi cei aflaþi in munte sã guste din preparatele lor tradiþionale ºi sã le cunoascã obiceiurile. Troiþia din Parâng a fost ridicatã tocmai pentru a cinsti memoria iubitorilor de munte, într-un loc în care din vremuri neºtiute, momârlanii petreceau de Sfânta Maria în luna august. Diana MITRACHE

Terenuri de vânzare în zonele turistice din Valea Jiului eci de hectare de teren oferite spre vânzare. În România se vinde orice, oriunde. Aºa se face ca pe site-ul unei agenþii imobiliare din Valea Jiului sunt postate la vânzare mai multe terenuri din diferite zone, de la est la vest. Cert este cã în urma unei analize la prima vedere, preþurile variazã în funcþie de zona în care se afla terenul.

Z

Zeci de hectare de vânzare la Câmpul lui Neag Mai mulþi proprietari au scos la vânzare terenurile din zona Câmpul lui Neag. În funcþie de condiþii, preþurile de aici variazã. Astfel, unn metru pãtrat de teren poate fi vândut cu preþuri cuprinse între 8 ºi 13 euro. Mai mult, pentru a convinge potenþialii cumpãrãtori, proprietarii oferã tot felul de detalii. Astfel, cei care vor o casã de vacanþã “într-o zonã liniºtitã cu peisaj minunat” pot cumpãra un teren în suprafaþa de 8000 de metri pãtraþi la Valea de Brazi cu 45 de mii de euro. Totul este negociabil. Depinde de cât de abil este clientul în aceastã situaþie.

ltitudinea” preþurile creºte în Strajã

“A

Cum de apropiem de cunoscutele staþiuni montane din Valea Jiului preþurile cresc. Astfel, în Strajã un teren în suprafaþa de 100 de metri pãtraþi este 10 mii de euro negociabil. Proprietarul descrie terenul ca fiind pretabil ºi pentru construcþia unei case de vacanþã. Spusele lui sunt contrazise de pozã postata pe site care nu atrage cu nimic cumpãrãtorul.

eterana staþiunilor montane, preþuri pe mãsurã

V

Staþiunea Montana Parâng este cea mai cunoscutã staþiune din Valea Jiului, aceasta fiind ºic ea mai longevivã. ªi aici sunt mai multe terenuri de vânzare care se preteazã pentru construirea unor case de vacanþã. Spre exemplu, aici, preþul unui teren în zona Rusu este estimate la 28 de euro pe metru pãtrat, iar un teren de 1800 de metri pãtraþi în zona Telescaunului este evaluat la 70 de mii de euro. Preþurile terenurilor din staþiunile montane Strajã ºi Parâng cresc pe mãsurã ce se dezvoltã

domeniile schiabile de aici. Reprezentanþii administraþiilor locale din Petroºani ºi Lupeni supravegheazã zilnic lucrãrile de modernizare a celor douã staþiuni, promiþând cã în iarna acestui an vor fi funcþionale câteva din instalaþiile electrice. Cu dezvoltarea staiunilor se urmãreºte atragerea unui numãr cât mai mare de turiºti atât din þarã cât ºi de peste hotare. Raul IRINOVICI

Cronica Vai Jiului  

Cronica Vaii Jiului, 9 august 2012

Cronica Vai Jiului  

Cronica Vaii Jiului, 9 august 2012

Advertisement