Page 8

Cronica Vãii Jiului | Marti, 21 august 2012

8 Actualitate

A început Bac-ul corigenþilor

ragostea nu are vârstã. Asta ne-o dovedesc doi locuitori ai judeþului Hunedoara care la o vârstã înaintatã vor sã îºi uneascã destinele.

D

proximativ 2.300 de tineri au trecut luni pragul ºcolilor pentru a susþine competenþele lingvistice. Aceºtia sunt corigenþii, care nu au luat parte la sesiunea din varã, însã, profesorii lor se plâng cã nu au venit deloc la pregãtire.

A

“Astãzi(nr ieri) la ora 9 a început proba de competenþe lingvistice în limba ºi literatura românã. Avem un numãr de 2330 de candidaþi înscriºi la sesiunea augustseptembrie a examnului de bacalaureat. ªi în aceastã sãptãmânã se deruleazã probele de competenâe lingvistice ºi digitale deci avem un numãr total de 204 elevi care se vor prezenta la limba românã. În Valea Jiului, 45 de elevi”, a declarat Marta Mate, purtãtor de cuvânt al ISJ Hunedoara. În Petroºani, spre exemplu, absolvenþii de toamnã au fost evaluaþi de comisii la

fiecare liceu în parte. „Noi am avut câþiva corigenþi, care luni de la ora 9,00 au susþinut ºi ei proba de competenþe la limba românã. Sperãm sã treacã cu bine ºi toatã aceastã sãptãmânã, cei

care au fost corigenþi vor fi evaluaþi ºi la englezã ºi informaticã, tot în cadrul probelor de competenþe. Urmeazã apoi sã avem mai mulþi tineri care vor susþine sesiunea a doua a bacalaureatului, pentru cã promovabilitatea a fost scãzutã în varã”, a declarat Atena Vlãduceanu, director Grupul Industrial Dimitrie Leonida. ªi la Informaticã au fost doi corigenþi, care au ajuns ºi ei sã fie evaluaþi luni dimineaþã. „Noi am avut doar doi corigenþi. Ei au fost ºi luni la probe ºi vor veni ºi la proba de evaluare a competenþelor de limbã strãinã ºi apoi joi la informaticã”, a declarat ºi Constantin Toroapã, director Colegiul de Informaticã Carmen Sylva.

Din pãcate, însã,profesorii spun cã au stat degeaba toatã vara sã aºtepte absolvenþii care nu au luat examenul de maturitate. „Degeaba am venit toatã vara aici. Nici un elev nu s-a prezentat la pregãtire. Acum, pe ultima sutã, mai adunãm doi-trei care încearcã sã se pregãteascã pentru examen”, a adãugat Constantin Toroapã, care este ºi profesor de matematicã. Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului ªcolar Judeþean Hunedoara, pentru cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului s-au înscris peste 2.300 de absolvenþi de clasa a XII-a, seral sau cursuri cu frecvenþã redusã. Diana MITRACHE Raul IRINOVICI

Mobilier nou pentru clasa pregãtitoare oate ºcolile T sunt nevoite sã-ºi achiziþioneze mobilier nou pentru clasa pregãtitoare. Acesta este primul an în care copiii merg la ºcoalã ºi primul contact cu lumea în afara grãdiniþei se

face prin aºa numita grupã zero. Astfel cã pânã la 1 septembrie sunt ºcoli care s-au grupat ºi au comandat bãncile cãtre furnizori, ghidându-se dupã raþiuni economice. „Noi, pentru cã avem doar 18 copii ºi formãm o singurã

clasã,ne-am grupat la confecþionarea mobilierului, cu cei de la ªcoala Generalã I.G Duca. Asta ºi din raþiuni economice, pentru cã furnizorul nu asigura transport gratuit decât dacã aveam mai mult de 20 de bãncuþe ºi atunci, am decis sã facem comanda împre-

unã cu aceastã ºcoalã. Totul va fi gata la 1 septembrie, aºa încât pânã în data de 10 septembrie totul sã fie pregãtit în ºcoalã”, a declarat Atena Vlãduceanu, director ªcoala nr 2, Colegiul Dimitrie Leonida. În fiecare ºcoalã existã cel puþin o clasã

pregãtitoare, în fucnþie de numãrul cererilor depuse de pãrinþi. Totul a fost posibil, dupã ce la începutul anului, psihologii ºcolari care au discutat cu pãrinþii ºi copiii, au decis care este forma de învãþãmânt pe care cei mici o vor urma. Diana

“DA” la peste 60 de ani Conform publicaþiilor de pe site-ul Primãriei Petroºani, printre numeroase cereri de cãsãtorie se strecoarã ºi una mai puþin obiºnuitã. Dacã majoritatea care îºi unesc destinele o fac în

jurul vârstei de 30 de ani, existã ºi o excepþie. La Primãria Petroºani, mai exact la starea civilã a fost înregistratã o cerere de cãsãtorie venitã din partea unor persoane aflate în etate. Unul dintre

viitorii soþi este din Petroºani ºi unul din Orãºtie. Cei doi vor fi unitit în faþa ofiþerului de stare civilã din Petroºani. ªi cum dragostea nu þine cont de vârsta precizãm faptul cã cei doi sunt trecuþi de ceva ani buni de prima tinereþe. El are 72 de ani, iar ea 67. Cei doi viitori miri îºi vor jura credinþã în faþa ofiþerului stãrii civile sãptãmâna viitoare. Raul IRINOVICI

Iarna se anunþã “rece” în Valea Jiului n iarna care vine este posibil ca acei cetãþenii care mai sunt branºati la sistemul centralizat de termoficare, sã nu aibã cãldurã.

Î Absolvenþii de liceu au îngroºat numãrul ºomerilor bsolvenþii de liceu sau chiar de A facultate au îngroºat rândul ºomerilor în judeþul Hunedoara. Reprezentanþii Agenþiei Judeþene de Ocupare a Forþei de Muncã se aºteaptã ca pânã la finele acestei luni, când expirã termenul legal, sã fie vreo 2.000 de absolvenþi în evidenþele agenþiei.

S-a dublat numãrul absolvenþilor de liceu care au ajuns direct ºomeri, de pe bãncile ºcolii, dupã ce mulþi dintre ei nu au reuºit sã promoveze prima sesiune a examenului de bacalaureat ºi nu s-au putut înscrie la facultate. Conform datelor statistice, rata ºomajului în judeþul Hunedoara a crescut în luna iulie la 5,26 la sutã. Aceasta a fost influenþatã de numãrul mare al absolvenþilor de liceu sau de facultate care au depus dosare pentru ºomaj, dublu faþã de anii anteriori. La finele lunii iulie erau deja 1.100 de absolvenþi care ºi-au depus actele pentru ºomaj, dar termenul expirã abia la sfârºitul acestei luni, aºa cã reprezentanþii AJOFM Hunedoara se aºteaptã la vreo douã mii de absolvenþi în evidenþe. Situaþia este mai rea decât anul trecut, când 900 de absolvenþi au trecut în rândul ºomerilor ºi drasticã de-a dreptul faþã de anii anteriori, când erau 400, cel mult 500 de absolvenþi intraþi anual în evidenþe agenþiei. Car men COSMAN

La Lupeni, spre exemplu, datoriile populaþiei cãtre Universal Edil ºi apoi restanþele acestei firme cãtre SE Paroºeni în contul furnizãrii agentului termic, ating sume imense. Anunþul cã la iarnã este posibil sã nu se mai dea cãldurã, a fost fãcut chiar de cãtre primarul localitãþii, Cornel Resmeriþã. “Eu am promis cetãþenilor cã îi voi anunþa la începutul lunii august sau pânã în jurul datei de 15 dacã vor avea sau nu vor avea cãldurã. Am avut o discuþie, noi, primarii, cu domnul Viºan de la Paroºeni. Toate cele trei societãþi, de la Lupeni, Vulcan ºi Petroºani, sunt în insolvenþã ºi au datorii, pentru cã nu reuºesc sã recupereze banii pe agentul termic de la cetãþeni. Oamenii au datorii faþã de societãþii, datorii care s-au ridicat la sume destul de mari ºi sigur,

trebuie sã dãm acest anunþ, cã nu vom beneficia de agent termic”, ne-a declarat Cornel Resmeriþã, primarul Municipiului Lupeni Însã, tot edilul mai spune cã pânã la venirea sezonului rece încearcã sã obþinã niºte fonduri guvernamentale pentru stingerea, mãcar parþialã a acestor datorii. “Noi am fãcut adreesã spre Finanþele Deva, spre Ministerul Finanþelor, spre Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi spre domnul prim-ministru Victor Ponta pentru a primit bani, banii care trebuie sã ajungã cu destinaþie spre termoficare. Aceste sume ne vor asigura

termoficarea pe urmãtorii 4, 5 ani de acum încolo dacã noi reuºim sã plãtim contribuþia la stat a angajaþilor Universal Edil ºi tot ceea ce este nevoie. Dupã aceea, sigur, vom ºi încerca sã forþãm Universalul sã facã curãþenie în curtea proprie, iar ei sã-ºi încaseze veniturile anuale pentru a nu mai avea probleme cum au fost pânã acum”, a mai spus Resmeriþã. Ajungem ºi la Vulcan ºi constatãm cã ºi aici, situaþia este destul de complicatã. Pregotermul, firma de gospodãrie ºi termoficare a oraºului, înregistreazã datorii mari, tot din cauzã cã oamenii nu au

plãtit chiar ºi cu anii. Reprezentanþii municipalitãþii vor discuta problema termoficãrii cu toþi factorii implicaþi, apoi vor lua o decizie. “ Am dat ordin sã mi se prezinte o situaþie cu toate datoriile ºi cu toþi cetãþenii datori la cãldurã. Important de precizat este cã instituþiile nu au datorii, ci doar oamenii. Nu pot sã spun acum care va fi situaþia, dar eu ca ºi primãrie nu pot sã suport ºi cãldura unor cetãþeni care beneficiazã de termoficare”, a declarat Gheorghe Ile, primarul Municipiului Vulcan. Luiza ANDRONACHE

Medicii de familie preiau vaccinarea „ºcolarã” u începere din noul an ºcolar (2012 – 2013) vaccinurile prevãzute în Programul Naþional de Imunizare urmeazã a fi efectuate de cãtre medicii de familie, ºi nu în ºcoli, ca pânã în prezent.

C

Mãsura a fost adoptatã de cãtre reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii care au þinut cont de faptul cã rata de imunizare în ºcoli nu atinge 70%. În acest timp, medicii de familie considerã cã numãrul copiilor imunizaþi va înregistra o scãdere, fiind greu de crezut cã elevii de liceu, de

exemplu, se vor duce de bunãvoie la cabinete pentru a fi vaccinaþi. „În acest caz ar putea creºte considerabil riscul de îmbolnãvire ºi de apariþie a unor epidemii. De exemplu, copilele care nu sunt vaccinate anti-rubeolic ºi care vor contracta boala mai târziu, când vor fi însãrcinate, riscã sã dea naºtere la copii cu malformaþii”, a precizat un medic de familie din Petroºani. Vaccinurile obligatorii se fac la vârstele de 7, 9 ºi 14 ani. (Mir cea NISTOR) NISTOR)

Cronica Vaii Jiului  

Cronica Vaii Jiului, 21 august 2012

Cronica Vaii Jiului  

Cronica Vaii Jiului, 21 august 2012

Advertisement