Page 12

12 Turism udeþul Hunedoara are o încãrcãturã istoricã de neimaginat. În Tara Hategului sunt locuri cu semnificaþii istorice care ne aratã câteva din originile noastre. Mergând spre poarta de intrare în Parcul Naþional Retezat descoperim o cetate pierdutã în negura timpurilor, poate uitatã ºi de istorie.

J

Este vorba de cetatea Mãlãieºti. Uºor accesibilã, ea are, pe lângã farmecul specific, dat ºi de ambianþa naturalã ºi farmecul micilor cetãþi construite de feudali în întreaga Europã. Ridicatã de cãtre familia Sãrãcin, aflatã în vecinãtatea geograficã ºi la concurenþã socialã cu Cândeºtii din Râu de Mori, ea conservã încã elemente demne de vizitat. Turnul-locuinþã central, este conservat integral. În jurul sãu este vizibilã o parte a curtinei, la care, în secolul al XVIlea, s-au adãugat patru turnuri exterioare, cu forme neregulate, vizibile acum doar aproape de suprafaþa solului. Credeþi cã aþi fi putut locui într-o cetate medievalã? Imaginaþi-vã cã într-un turn mic, cu ferestre prin care abia pãtrundea lumina, locuiau la începutul Evului Mediu cei mai înstãriþi oameni din zonã, ºi anume nobilii.

D

espre istoria Cetãþii

La început se ridica turnul fortificat pentru a avea o locuinþã feritã de pericole. Mai târziu, când au început sã aibã curþi nobiliare mai confortabile, cetatea era locul

Cronica Vãii Jiului | Marti, 21 august 2012

Istorie în locuri neºtiute de mulþi

Cetatea Mãlãieºti dintr-un sat hunedorean unde îºi pãstrau lucrurile de valoare ºi se retrãgeau în caz de nevoie.nu puteai intra oricum în cetate. Dumul înconjura practic cetatea ºi oricine s-ar fi apropiat rãmânea suficient de mult timp în bãtaia armelor. Poarta din interior era un obstacol în plus care proteja donjonul în cazul în care s-ar fi reuºit sã se pãtrundã în cetate. Apoi au fost construite bastioanele. Acestea erau turnuri umplute cu

pãmânt, ridicate pentru a întãri cetatea în caz de atac cu tunuri. Se pare cã însã nu erau prea rezistente ºi au fost distruse într-un rãzboi civil. Astãzi, mãrturie timpurilor de mult apuse au rãmas doar temeliile. De urcat în turn nu era uºor. Uºa era mai sus de nivelul solului ºi nu se putea urca decât cu ajutorul unei scãri de lemn care noaptea, sau în caz de pericol, era trasã sus. Astãzi încã se mai vãd spãrturile în

locurile unde mica platformã de lemn din faþa uºii era prinsã în zid. La sfârºitul secolului al XIV-lea Cetatea Mãlãieºti a fost ridicatã, de cãtre cnejii din Sãlaºu de Sus, donjonul ale cãrui ruine pot fi vãzute ºi astãzi. Cetatea Mãlãieºti se gãseºte intre valea omonimã ºi Valea Domneascã, la extremitatea sudicã a satului. Pe o culme micã ºi abruptã la vest a fost construit iniþial un turn-donjon cu baza rectangulara cu grosimea la baza de 1,90m aceasta restrângându-se treptat pânã la 1,30m. Înãlþimea turnului era de 11m separaþi în 3 nivele cu planºee de scândurã pe câte cinci bârne plantate la fiecare etaj în opoziþie cu cele de la etajul precent. Turnul avea rol de apãrare ºi de locuinþã în acelaºi timp. Pereþii groºi ºi ferestrele înguste permiteau arcaºilor sã tragã fãrã putea fi la rândul lor þintiþi. La nivelele I ºi II a existat câte o fereastrã, la

ultimul nivel fiind construite trei. În interior tencuielile pãstreazã amprentele unor scãri de lemn ºi a unei sobe. Zidãria e din piatrã de râu localã sparta neglijent

împreunã cu puþine calcare romane. Nu exista referinþe documentare desprea aceasta cetate din epoca, unica atestare provenind de la începutul secolului al XVII-lea. Se spune ca edificiul a fost înãlþat pe pãmânturile cnejilor ºi nobililor romani, familia Mara din Sãlaºul de Sus. Perioada de construcþie trebuie sã fi fost aceeaºi cu aceea a cetãþilor foarte asemãnãtoare de la Suseni ºi Rãchitova, cãtre sfârºitul secolului XIV.

um ajung C la Cetatea Mãlãieºti Din drumul naþional ce leagã Hategul de Petroºani, în localitatea Ohaba de sub Piatra exista un indicator spre satul Nucºoara. Se strãbat pe rând satele Sãlaºu de Jos, Sãlaºu de Sus, apoi urmeazã satul Mãlãieºti. Indicatoarele vã duc foarte aproape de ruinele cetãþii.

Cronica Vaii Jiului  

Cronica Vaii Jiului, 21 august 2012

Cronica Vaii Jiului  

Cronica Vaii Jiului, 21 august 2012

Advertisement