Page 1

QUICKSEC

FRÅNSKILJARE FÖR JORDKABELNÄT


Allmänt

I samband med kablering önskas ofta alternativ till kopplingskiosker och T- skarvar. QUICKSEC är då ett intressant alternativ. QUICKSEC erbjuder enkel och logisk koppling för tre kablar med synligt brytställe och möjlighet till sektionering och arbetsjordning. QUICKSEC tillhandahåller kopplingskioskens fördelar utan T-skarvens nackdelar. Ett mycket prisvärt alternativ vid sektionering i samband med arbete och felsökning i kabelnät.

Standarder och tekniska data Märkspänning Märkstöthållspänning fas-jord Märkstötspänning över frånskiljningssträcka Kraftfrekvent hållspänning 1 min. fas-jord Kraftfrekvent hållspänning 1 min. över frånskiljningssträcka Märkström Stötström Korttidsström 1s. E- nummer

24 kV 95 kV 110 kV 50 kV 60 kV 400 A 40 kA 16 kA 06 355 95

Vikt

260 kg

Till grund för konstruktioner och provningar ligger följande standarder. SS-EN 60 129 Kopplingsapparater för spänning över 1kV-Frånskiljare och jordningskopplare för växelström. SS-EN 60 694 Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards. IEC 529 Degrees of protection provided by enclosures.

2


Kapsling och fundament Kapslingen är tillverkad i 2 mm stålplåt och varmförzinkat. Taket är tillverkat i rostfri stålplåt. Kapslingen är försedd med ventilationsöppningar som ger ordentligt luftgenomflöde för att minska kondensproblem. Viss luftgenomströmning erhålls även genom de fyra kabelluckorna / dörrarna. Kapslingens nederdel utgör en integrerad del av fundamentet. De fyra sidoplåtarna fungerar som fundamentsben och går ner till fullt djup. Nedgrävningsdjupet är ca 800 mm. Bottenkanten på fundamentsplåtarna är invikta och försedda med hål om enheten skall skruvas fast i träsyll eller planka. Normalt underlag för QUICKSEC är 200 mm väl markvibrerad makadam. Vid svåra markförhållanden kan markbädden behövas kompletteras med dränering och fiberduk.

Kabelmontering och anslutning QUICKSEC är som standard utrustad för anslutning av tre kablar. Vid kabelanslutning lossas förutom kabelluckorna även bröstplåtarna under kabelluckorna. Detta ger en helt öppen kabelinläggning. Vilket underlättar införandet av kablar. För fixering av kablarna finns en ankarskena i varje kabelfack. Miljön i QUICKSEC skall betraktas som fuktig inomhusmiljö. De kabelavslut som används skall vara anpassade för denna miljö. Exempelvis Raychem IXSU med förstärkningssats SMOE, eller motsvarande kan rekommenderas. För jordanslutning av kabelskärmar och inkommande jord finns jordskenor i kabelfacken.

3


Kontaktsystem och kopplingsläge Kontaktsystemet i QUICKSEC består av tre fasta och en roterande kontakt per fas. På de tre fasta kontakterna finns anslutningsfanor (M12) för de tre anslutna kablarna. Den roterande kontakten är lagrad i centrum på vridbalken och kan vridas 360°. Vid vridning av den roterande kontakten kan sektionering ske mellan de tre anslutna kablarna. Kontakterna är flytande och därigenom okänsliga för eventuell påverkan av kontaktinställningarna på grund av rörelser i apparatstativet. Samtliga kontaktdetaljer är tillverkade av elektrolytkoppar samt är förnicklade. Korrekt kontakttryck säkerställs genom mekaniska tryckfjädrar. För arbetsjordning finns 20 mm kulbultar på anslutningsfanorna.

Bilden visar en fas

Kabel 1 frånskild Kabel 2 & 3 sammankopplade

Alla tre kablar sammankopplade

Kabel 2 frånskild Kabel 1 & 3 sammankopplade

Kabel 3 frånskild Kabel 1 & 2 sammankopplade

4


Manövrering och låsning

I ett avskilt manöverrum på toppen av plåtkapslingen manövreras den roterande kontakten på QUICKSEC. Aktuellt kopplingsläge på de roterande kontakterna åskådliggörs med en lägesindikering. Därigenom framgår aktuellt kopplingsläge utan att kabelluckorna, dörrarna behöver öppnas. På botten av manöverrummet finns plats för märkning av manöverlägena och kablar, vilket ytterligare åskådliggör aktuellt kopplingsläge. Vid manövrering påverkas den roterande kontakten direkt via manöverhandtaget. Detta innebär att öppningshastigheten hos kontakterna är helt beroende av manöverhastigheten.

QUICKSEC skall betraktas som en ren frånskiljare och manövreras i spänningslöst tillstånd.

Manövermekanismen kan i alla lägen skyltas, blockeras och låsas med personligt hänglås. I manöverrummet finns de åtta låsreglarna till kabelluckorna/dörrarna. Luckan till manöverrummet låses med hänglås. Detta innebär att hela QUICKSEC låses och blockeras med ett lås.

5


Monteringsanvisning

250 kg

Packad makadam

Dräneringsrör

För att förhindra att vatten samlas i montagegropen, om QUICKSEC monteras i en lågpunkt, kan schakten kompletteras med en dränering.

200 mm

Rekommenderat nergrävningsdjup ca 800 mm.

De kabelavslut som används, skall vara anpassade för fuktig inomhusmiljö. Exempelvis Raychem IXSU med förstärkningssats SMOE, eller motsvarande kan rekommenderas.

6


Monteringsanvisning

Fiberduk

För att minska kondensen i QUICKSEC bör monteringsgropen fyllas upp till marknivån med grovt grus eller singel. En fiberduk minskar växtligheten inne i kapslingen.

7


Manövrering

2

AB GEVEA Box 12043 • SE-600 12 Norrköping Tel: 011 184800 • Fax: 011 182350 info@gevea.se • www.gevea.com

2

2008 01 TelloGruppen Söderköping

1

Broschyr Quicksec  
Broschyr Quicksec