Page 1

. )

•.~

~

J

(

. l.,

\

,.J

r

"

j

r

,


.,•••,1

i kilku innych duzych miastach Polski wzdluz linii kolejowych i na hall of fame'ach pojawilo sit( przypominajllce graffiti, czerwono-zielone logo "MD". Te same motywy zostaly naniesione na ulice za pomocll szablonow. Do zludzenia przypominajll one logo Mountain Dew. A jest to wlasnie nazwa napoju produkowanego od lat w USA przez korporacjt( Pepsico. Nikt nie rna chyba wlltpliwosci, ze taki szablonowo-grafficiarski partyzancki marketing poprzedza wprowadzenie kolejnej "oranzady" na rynek. Odbior kampanii wsrod writerow byl obojt(tny oraz negatywny. Takie puszki najwyrainiej do graffiti nie pasujll.

.1Iil.IlImB and

severa l other large citi es around Poland along the ra il lines a d i hal ls of fame a green and red, graffiti Ii e go has been appearing "MD". The sa me loge -eS also been put up on the streets wi :: -~ -e 0 of stencils. In fact these motives e e s >-_'0 gly similar to the Mountain Dew I _s >::: is is the name of a soft drin k the co :~- :-oduced in the US for years c: ::-'" =",:siCo bts Corporation . I thin k no 0 e that such a stencil-cu m-greL.- :: ~_=- ,,-2 r eting approach has anyt i r~ ::: :: ,', ~- ::he release of a new "bub bles s- ::: ::-~ -,,-<et.

-"0 ,,-! ::

LAKE/CAF wydal malll ksillzeczkt( z rysunkowll opowiescill w ktorej wystt(pujll postaci scisle zwillzane z lokalnll scenll. Pojawiajll sit( w niej tajniacy, chinskie papierosy, s-bahny, expressowy pocillg ICE (mniam) i oczywiscie writerzy - glownie ze wschodniego Berlina. Gratkll dla fanow Copicow Sll mile dla oka rysunki LAKE'a jednak ogolny przekaz dostt(pny jest chyba tylko dla wtajemniczonych w sytuacjt( writersko-po litycznll w Berlinie. Tekst niemiecki.

The Berlin writer LAK :.: - =.:: ~~5=d a small book conta ining c ::::_ ~ ::: -: in which many 'cha racters _ ::= -:: ~ .., h the local scene are pia -~: :: ~:- --;: :2in clothes police, Chinese :: ~c~=-: =~ ~~- s, the ICE (yummy) a c :~ ::_ --:=0 mainly from East Berl i :. ~::: :=:::::- ~ r Copic sketch fa ns, Eo:~: c - - '" "'je pleasing art wo rk o ~ _:.,::: - : ? ? " :: e general message of (re ,', - : : : :-: - : : Iy fully understandable ~ ::;- : - : : : - : . -ow what's going on in E ~- - ~~- - :: :: cs scene. Content writte ==::-02-

DADDY COOL i STOHEAD z Hamburga (Niemcy) urzlldzili swojll pierwsZli sygnowanll jako studio Getting-Up wys tawt(. Od 26 kwi etnia do 25 maja 2002, w "Museum for Arts and Crafts" w Hamburgu wystawiono dawne projekty tworcow studia Getting-Up utrwalone na fotografiach, wyswietlane na video, oraz prezentowane na plotnach. Oczywiscie jedna ze scian w muzeum rowniez zostala udekorowana przez organizatorow. W dniach 26.06-02.07 w Hamburgu rna tez miejsce kolejna edycja mit(dzynarodowej wystawy Urban Discipline.

MCti\1'Iiii'. aka TASE , , ::::. , . :!..::: :::: L and STOHEAD fro - c-:_ -= ~ "y)

to imit(, ktore powinno byc znane kazdemu kto wie cos 0 historii graffiti w owym Yorku. Ten old schoolowy writer, two rca stylu znanego jako Iconoclast Panzerism od dawna urzt(duje w Japonii i wlasnie tam, w 1990 roku wydal malo znany w Europie album pt."Acts of terrorism". Na 46 stronach znajdziecie kolaze fotograficzne, reprodukcje stylow, poetyckie opisy pojt(c ze swiata graffiti i skomplikowane, sty lowe tagi. Album wydaje sit( znakomity do eksploracji w dlugie zimowe wieczory lub letnie deszczowe dni.

-;411'I"!"

were holding their firs e· - ::: : - == " ::_oio community in a wei' -: ,',- ~2- '.' seum. From 26th or 0- _ -: =::- : ~ ','ay 2002, the Museum f r :' -:0 c-: ::,~":".:o in e) Hamburg (Museu m fUr _ , . _-: :--? displayed past projects . , . ___ :~ _ _ p in video and photo eS ,.. ~ :: -,.;: n canvas. Not 2 forget: 0 e::;~ ::-:: -= .: :~ ::1e ::-7"" Museum certa inly got dec 'c::~: From 26.06 till 02. 07 als - - ,,-:_'~ :: e =:::- : -: :third ed ition of interna Urban Discipline - takes pieCE

=-

=.

is a name, : - 5-:: _: oe known to all who know somet -: =:: _:: :: e history of Graffiti in New Yor . - r 5 :: :'0-:: - 01 writer, creator of the style ,', - c5 O· noclast Panzerism has been in e-: c-:..; d Japan for a long time now and tee - ' 990, he released an almost unknown ~ =~. pe album called "Acts of Terrorism '. 0 e L6 pa· ges you can find photo-coll ages, style reproductions, poetic commenta ry on racts about the graffiti world and complicated , styleful tags. This album is brilliant exploration field for long winter nights or rainy days.


Hello Bra in Damage Crew, (. ..) The value of one piece is getting smaller and smaller. Back in the days when I start to write there was no magazines or something like this, and when i heard there was a new piece in my city. I step on my bike and went there to loo k and ta ke a picture . I ju st left a lot of energy for this one piece, the piece became a totally different value ... I liked t he text of DJ Vad im in issue 6, its how it is ... People start to wr ite and go into it like man iacs, copying different artists and styles, without having eyes for something else . I think that at the moment, a lot of people loo k more critical to what they are doing. I think the reason is the influence of writers and Art ists like OS GEMEOS or SPACE INVADER, who cam e out w ith totally freeminded things ... Now it 's up to us to make something out of our great art and don 't let it go to sleep with old schoo l dogma and rules. The scene is splitting into guys who are inovative and open for other arts or technics, and guys who are in kind of buissnes w ith their style and who can 't or don 't want to change it . Peace & Respect. PAWONE .

• ••malI.

interesting letter from Japanese writer Far-East writers also try to bomb trains and the city, not fearing very skillful Japanese police . In the beginning of June after bombing action, some toys got caught and told to the police many useful information about local scene. Because of that MAJI got arrested for almost 3 weeks (without any evidences !!!) and interrogated every day about the graff scene and people involved in "bombing crime". After 20 days MAJI could finally go home, but got fined 2000$. Here you can see just samples of the MAJI skills. It's not much but we are preparing the bigger gallery of Japanese writ ing . You can expect more flix in one of the next issues of BD! And here ' s a part of Maji's letter we got just after releasing from arrest: "Cop played DIRTY tricks on ME. I keep, keep SILENCE! I defended MY MATES against the enemy to the last. SO HARD investigation every, eve!}' 20 days. THERE IS "CONFESSION FACTORY!! " Japanese police was never give up, but we never give up TOO. VERY TIRED DA YS. (.. .) I spend WAR DA YS! BUT NEVER GIVE UP!!! FUCK THE POLICE!!! MAlIONE Japan


I .w

e". ''''''''. '""0>

","". c"

g~lIinga URBAN DISCIPLINE 2002 planowac pierWSZII wystaw'i', chcielismy wesprzec zarowno znajomych, jak i wszystkich artystow, 0 ktorych wiedzielismy, ze Sll na tej samej drodze co my." - Gerrit Peters, znany jako TASEK, wyjasnia ide'i' stworzenia wystawy sztuki graffiti. "Tych, ktorych nie zadowalalo malowanie wylllcznie scian lub pocillgow, ale chcieli tez robic plotna, rZeZby czy instalacje oraz eksperymentowac i rozwijac si'i' winny sposob" - dodaje. W 1999 DAIM, DADDY COOL, TASEK i STOHEAD zalozyli Getting-Up, wynaj'i'li studio w Hamburgu i zacz'i'li realizowac wszelkiego rodzaju projekty zwillzane z graffiti. Niezadowoleni z opinii o graffiti rozpowszechnionej w spoleczenstwie, lecz rowniez z wlasnych doswiadczen z udzialow w wystawach, studio Getting-Up postanowilo zrealizowac wlasny projekt: tak narodzila wystawa Urban Discipline Graffiti Art. Tegoroczna wystawa jest juz trzecill ekspozycjll najwyzszej jakosci sztuki aerozolu z calego swiata. Oto krotkie przypomnienie poprzednich dwoch lat: W 2000, pod auspicjami i jako fragment Maximum Hip Hop festival , w hali skateparkowej pokazywano prace na plotnach, fotografie, instalacje, ale rowniez malowane przez okolo 24 artystow sciany (m.in. SHOK, CES, PER ONE, DARCO, NEON, SHARK i CEMNOZ). Po wielkim sukcesie tej wystawy, pewna stala si'i' organizacja kolejnej - w 2001 na wi'i'kszej przestrzeni - olbrzymim miejscu 0 znaczeniu historycznym w centrum miasta. I znowu goscie z calego swiata przybyli aby pokazac swoje prace, zrealizowac rozmaite projekty nascienne oraz podyskutowac z widzami i innymi artystami o rozumieniu graffiti. Jak wyjasnia Daim: "To bardzo wazny aspekt nie wystarczy prezentacja prac. Zdecydowanie chcemy, zeby artysci zostali w Hamburgu na czas wystawy w celu wzmocnienia komunikacji mi~d zy nimi a goscmi." Co wi'i'cej wystawa otwiera mozliwosci i perspektywy wejscia artystow w art-biznes i pokazuje oszalamiajllce rezultaty ogolnoswiatowej, bliskiej wspOlpracy spolecznosci graffiti. W Urban Discipline w 2001 obok innych artystow wzi'i'li udzial: SUB, MATE, WON, LAZOO, CODEAK, DISKOM i KERAMIK. W tegorocznej wystawie weZmie udzial prawie 30 artystow - niektorzy wspolpracujllcy juz przy dwoch poprzednich, inni natomiast zupelnie n owi: OS GEMEOS, VITCHE, HERBERT i NINA z Brazylii, PUZLE z Australii, MEAR i JOKER ze Stanow Zjednoczonych, BANKSY z Wielkiej Brytanii, ZEDZ z Holandii, CMP z Danii, STAK, HNT, ANDRE i ALEXONE z Francji, NAMI/LA MANO z Hiszpanii, DARE ajcarii oraz LOOMIT, SAT ONE, ECB, VIAGRAFIK, i TOAST e i ESHER z Niemiec. Michalski, STU

Sprawdicie: www.urbandiscipline.de

â&#x20AC;˘


,

-...

...

,

.... ~ ' t.

""-

........ .. : .....

"

I


--


.

wE

a

arE trEE

,

• ' I,

.. . "

.

.

.. ..

_

OUlSid :

~

.


URBAN DISCIPLINE 2002 Three t o establish a series. "When we started planning the 1st exhibition, we definitely wanted to support collegues as well as all those artists of whom we knew that they were on the same way as us. Those who wanted not only to paint on walls or trains but to also do canvases, sculptures, installations etc. and to experiment and develop", explains Gerrit Peters, aka TASEK, one of the initial ideas for holding a graffiti art exhibition. In 1999, Daim , Daddy Cool, Ta sek and Stohead became Getting-Up, started sharing a studio in Hamburg and to realise all sorts of graffiti-related projects. Unsatisfied with the misguided public dialogue on graffiti but also with their own experience in exhibitions, studio Getting-Up created the idea of doing their own thing: Urban Discipline Graffiti Art exhibition was born. This years exhibition is the third in a series displaying a high standard of graffiti-art from all over the world. Time for a little glimpse into the past two years: In 2000, held under the auspices of and at the same time as the Maximum Hip Hop festival, works on canvases, photography, installations but also wall paintings from round about 24 artists such as e.g . SHOK, CES, PER ONE, DARCO, NEON, SHARK or CEMNOZ were shown in a former skate-hall in Hamburg . Due to the big success of this exhibition, Getting-Up was proven true to do a follow-up in 2001 in an even bigger location, a huge histori c place in the centre of town . Again, guests from all over the world came to show their works, to real ise different wa ll projects as well as to discuss with visitors and the other artists on their understanding of graffiti, a main focus of Getting-Up, as Daim explains: "That's a very important aspect: It's not enough to present the wo rk of the artists. We definitely want the artists to stay in Hamburg for the time of the exhibition to increase the commun ication of artists and visitors." Furthermore, the exhibition is supposed to offer perspectives for sprayers into art-biz and to show the astonishing results of a world-wide connected, closely working together graff-community. In 2001, besides others, SUB, MATE, WON, LAZOO, CODEAK or DISCOM and KERAMIK were part of Urban Discipline. This years exhibition offers an increased list of almost 30 artists so e participated in the two former ones, other~brand new guests: OS GEMEOS, VITCHE, HERBERT and NINA fro Brazi l, PUZLE hom Australia, MEAR a d JOKER rom th e US, ANKSY from Unit d Kingdom, ZEDZ fro t e Nether an dS, CMP f ro Denmark, STAK, HN , ANDRE and ALEXON E [from Fra ce, NAMIjI.JX NO from Spain, DARE and TOAST from Sw itzerland as well as , LO MIT, SAT ONE, ECB, VIAGRAFIK, SEAK, I?HE R M CH .I}.I.SKI STU ~ and ESHER from

The title of the exhibition corresponds perfectly to its subject: Graffiti is one of the disciplines within an urban context but ~ :'." .'." -? ' ."~."~_O,u.u_--. everybody involved give prove of - not only in the I>lIM" hI1C(" n means far more than that! PS: A little comfort for those who can't make Like in the past two years, there will be a exhibition sold worldwide - watch your loca.l>15 0() ksnOIP"1I~SP. Check www.urbandiscipline.de

"UD2002" - Brain Damage Magazine #7 (2002)  
"UD2002" - Brain Damage Magazine #7 (2002)  

Article about the Urban Discipline 2002 exhibition in Hamburg / Germany in the polish graffiti magazine Brain Damage issue 8 | 2002 | Langua...

Advertisement