Page 1

NORVEŠKI OPERATER OSTVARIO DOBIT, POJEDINCI SE NOVČANO “UGRADILI”, A MEŠETARENJE VLASTI PLAĆAJU GRAĐANI SRBIJE getosrbija.wordpress.com /2013/11/28/norveki-operater-ostvario-dobit-pojedinci-se-novcano-ugradilia-meetarenje-vlasti-placaju-gradani-srbije/ Geto Srbija

Ist ragu o kriminalnom poslu mobilnog operat era Telenor, t eškom milijardu i po evra, gde je drž ava opljačkana z a skoro 200 miliona evra, st opirao je Aleksandar Vučić. Da bi bilo jasnije o čemu je reč, t reba podset it i da je prilikom prodaje operat era mobilne t elef onije MOBI 63, ugovorena cena je bila milijardu i pet st ot ina t rinaest miliona evra (1.513.000.000).Dok je norveška kompanija Telenor uplat ila milijardu i t ri st ot ine pet naest miliona evra (1.315.000.000), čime je drž ava Srbija ošt ećena z a raz liku od 198 miliona evra.

Vuk Stanić

Telenor je po ugovoru morao da uplat i ceo iz nos iz ugovora na račun, ali je bez obz ira na t o plat io skoro 200 miliona manje i t ako prekršio ugovor. Ko je uz eo raz liku, na čije račune je Telenor uplat io preost ali novac i ko su visoki drž avni f unkcioneri koji su se obogatili ovom "transakcijom"? Bivši ministar Mlađana Dinkić i iz vršni pot predsednik kompanije Telenor, iz Norveške kraljevine, Jan Edvard Tigesen, proneverili su novac drž ave Srbije u iz nosu od 198 miliona evra prilikom kupoprodaje kompanije MOBI 63, ranije Mobt el!


kompanije MOBI 63, ranije Mobt el! Ugovorena cena z a prodaju MOBI 63 bila je milijardu i pet stotina trinaest miliona evra (1.513.000.000), dok je Telenor uplatio milijardu i tri stotine petnaest miliona evra (1.315.000.000). Kao dokaz z a ove t vrdnje post oji ugovor o prodaji MOBI 63 u kojem se vidi na strani 13 da je Telenor morao da plat i 1.193.000.000 evra z a kupovinu udela u MOBI 63 i 320.000.000 evra z a licencu, ukupno milijardu i 513 miliona. Kao drugi dokaz , u eskrou ugovoru se vidi da je Telenor uplatio 1.315.000.000 evra, odnosno 198 miliona manje. Na strani trinaest Ugovora o prodaji u članu 4.1.1 piše da je kupac u obavez i da deponuje "pun iz nos prodajne cene na eskrou račun." Dakle ugovor je prekršen ili post oje t ajni aneksi. Ovo z nači da nije postojala pravna mogućnost da se uplaćuje manje novca od ugovorenog. Št a se desilo sa raz likom od 198 miliona evra? To je tema kojom se sad bavi Srpsko Tuž ilaštvo. Zapravo na Tuž ilašt vo je iz vršen prit isak da se ovom t emom bave malo manje. Mlađan Dinkić je 2006. godine bio ministar finansija. Vlada Srbije ga je st rogo poverljivim rešenjem broj 29/2006- 01 od 2. avgust a 2006. godine, ovlast ila da u ime Srbije proda udeo drž ave u kompaniji MOBI 63. Dakle ako milioni evra nedost aju, a z na se i ko je bio ovlašćen da o njima vodi računa, gde su onda i na čijim računima? Kompanija MOBI 063 je osnovana t akođe na t ajnoj sednici Vlade Srbije 4. aprila 2006. godine, tako što su se vlasnik Mobtela austrijska kompanija "Holdenhurs" i drž ava Srbija dogovorili o udelima u novoj kompaniji Srbija 70 odsto, austrijanci 30 odsto. U pitanju je kompanija čuvenog austrijskog mešetara Martina Šlafa, koja je na sumnjiv način od Bogoljuba Karića otkupila njegovo vlasništvo u "BK Trejdu". Za "BK Trejd" je Karić tvrdio da je većinski vlasnik Mobtela. Ovde treba podsetiti da je bivši inspektor Telekomunikacija i član Vladine komisije z a vlasništvo u Mobtelu preminuli Tihomir Živanović tvrdio da je kompletan udeo "BK Trejda" u Mobtelu sporan. Već na tajnoj sednici Vlade u aprilu 2006. godine Miroljub Labus, tada potpredsednik je z a poslove oko Mobtela odredio Mlađana Dinkića. U Vladinim spisima sa t e sednice piše da je udeo Republike Srbije u novoosnovanom društvu 70 odst o da će biti unet u opremi koju će Javno preduz eće PTT saobraćaja "Srbija” pribaviti od preduz eća Mobilne telekomunikacije "Srbija" BK- PTT d.o.o. odnosno Mobtel. Dakle kao Karićeva firma sa kojom je PTT osnovao mobtel se ni ovde ne pominje "BK Trejd" Šlaf ov "Holdenhurs" je vlasnik 30 odsto odlučeno je tada. Vladin z aključak sproveden je munjevitom brz inom. Sednica Vlade Srbije na kojoj je donet ovaj z aključak pod oz nakom "st rogo poverljivo" počela je u 13 časova i z avršena je u 14 časova. Ist og dana pred Prvim opšt inskim sudom u Beogradu pot pisan je i overen Ugovor o osnivanju privrednog društ va čije poslovno ime je, prema tački 2. ovog ugovora MOBI 63 d.o.o, sa sedištem u Beogradu, Knez Mihajlova 36, gde se nalaz i i z grada ministarstva finansija. Broj overe ugovora je II Ov. br. 476/06. U ime Republike Srbije, ugovor je pot pisao minist ar f inansija Mlađan Dinkić, kome nisu uz eti lični podaci, u obraz lož enju piše da je Dinkić sudu lično poz nat i gospodin Michael Hason, broj austrijskog pasoša G 05242814 – Austrija. Prema evidenciji suda ugovor je overen već u 15 časova. Na ovaj način legaliz ovano je pravo Marina Šlaf a na procenat od prodaje Mobt ela, odnosno nove kompanije MOBI63. Ipak prema ugovoru koji je Mlađan Dinkić potpisao sa Telenorom, norveška kompanija nije preuz ela nikakve obavez e prema austrijskoj kompaniji Martina Šlafa, dok se Dinkić u ime Srbije obavez ao da Telenoru proda 100 odsto kompanije. Odmah po pot pisivanju ugovora sa Telenorom, Vlada je saopšt ila novinskoj agencija Bet a prenela da će drž ava od prodaje MOBI63 prihodovat i milijardu i 155 milona evra, dok je kompanija prodata z a milijardu i 513 miliona evra. Raz lika će kako je tada objavljeno bit i uplaćena "Holdenhurst u" Martina Šlafa. Ovo z nači da je Aust rijanac od Srbije dobio 358 miliona evra, z a vlasništvo nad Karićevim "BK Trejdom" firmom koja po nekima nije imala pravo vlasništ va u Mobtelu veće od 0.1 odst o. Kada je kasnije ot voreno pit anje ne slaganja brojeva iz ugovora o prodaji MOBI63 i onoga što je po eskrou


(vrsta garancije, prim. red.) ugovoru Telenor uplatio na z ajednički račun, služ benici z aduž eni z a realiz aciju pravdali su se da je raz lika ot išla Mart inu Šlaf u, kako je Dinkić i dogovorio. Ipak praćenjem uplat a i jednost avnim računskim operacijama, ist raž it elji su shvat ili da se cif re ne slaž u, Telenor je uplat io 198 miliona manje, dok su Šlafu dugovali više od 300 miliona. Telenor nije ni imao obavez u da Šlafu bilo šta da plati, dok je prema Srbiji bio u obavez i da na eskrou račun deponuje pun iz nos kupoprodajne cene od milijardu i 513 miliona evra. Sa druge strane drž ava Srbija je novac z a isplatu udela Martina Šlafa pribavila prodajom licence z a trećeg operatera, koji je kupila takođe austrijska firma VIP. Slaž ući papir po papir slučaj je sklopljen i poslat u Tuž ilašt vo, ali podići opt už nicu prot iv moćnih ljudi kao št o su Dinkić i pot predsednik Telenora Jan Edvard Tigesen, je mož da prevelik z alogaj z a srpske sudije i t už ioce. Ukoliko do podiz anja opt už nice ipak dođe, odgovornost Dinkića biće lakše dokaz iva od njegovog Norveškog saučesnika. Dinkić je, dakle, t ajnim dokument ima Vlade Srbije imenovan z a ovlašćeno i odgovorno lice, i bio je lično uključen u sve poslove od transformacije Mobtela u MOBI63 do njegove prodaje Telenoru. Sva nast ala št et a u ovim poslovima pada na njegova leđa. On je t aj koji će morat i da objasni št a se desilo sa raz likom od 198 miliona. Sama činjenica da je drž ava uskraćena z a t oliko novca je njegova odgovornost. Dokaz ivanje št et e z a Srbiju neće bit i t eško, sa druge strane dokaz ati ko od učesnika je imao koliku korist ići će malo tež e. Na prvi pogled najveću korist imala je norveška kompanije Telenor, ali obavez a poštenih istraž itelja biće da u postupku otkriju da li je Telenor te novce uplatio na račune domaćih političara. Da li je sa Telenorom t im povodom sklopljen još neki t akođe t ajni ugovor, kao i da li je Aleksandar Vučić dobio neki novac pa sada savet uje Tuž iocima da malo "olabave" istragu tim povodom. Što se Norvež ana činjenica je da nisu imali motiv da z akidaju 200 miliona, jer su prema rečima njihovih z vaničnika i sa 1,513 milijarde MOBI63 plat ili mnogo manje od onoga koliko vredi. - „Slaž em se sa ministrom finansija da je ostvario dobru cenu, ipak mislim da je ovo bila raz umna cena. To kaž em z bog toga što na trž ištu kapitala paž ljivo posmatraju Telenor i kupuju njegove akcije. Ukoliko Telenor plati previše visoku cenu, to investitori kaž njavaju i padaju cene akcija. Ali to nije bio slučaj juče kada je cena akcija porasla, iz javio je nakon kupovine MOBI 63 Jan Edvard Tigensen“, u tom trenutku direktor Telenora z a centralnu i istočnu Evropu. „ Danski stručnjak z a telekomunikacije Jon Strand iz javio je tih dana da on dobro poz naje srpsko trž ište i ni najmanje ne sumnja u ispravnost Telenorove odluke o kupovini. -Interesantno je da će MOBI 63 bez malo z arađivati više od samog Telenora. Ovako visoka cena mož e popraviti status ostalih firmi koje Telenor poseduje. To se uklapa u Telenorovu strategiju. Srpska firma do sada nije imala profesionalne vlasnike, ali to se ovom kupovinom menja, iz javio je tada Strand. Strandova konsultantska firma ima tri klijenta u Srbiji, z bog čega je ovaj Danac upoz nat sa ovdašnjim trž ištem. - „To je z emlja koja iz laz i iz iz olacije. Nedavno je prošla kroz rat, kriz u i političku nestabilnost. Kada MOBI 63 uđe u saradnju sa profesionalcima biće veoma uz budljivo“, rekao je tada Strand. Činjenica da je Telenor u Srbiji i u vreme svet ske kriz e ovde ost varivao velike prihode, najbolje govori o tome da Norvež ani nisu preplatili ovu kompaniju. Ali i da je vreme da naši polit ičari odgovaraju z bog loših privatiz acija koje su sproveli. Vučić se lično se raspitivao šta se dešava sa slučajem Telenor. Kasnije je preko svojih ljudi slao signale da se "spust i lopt a" i "olabavi ist raga" u kojoj je osumnjičeni broj jedan Dinkić, a predmet ist rage je i potpredsednik ove kompanije Jan Edvard Tigesen.

©Geto Srbija materijal: List protiv mafije


About these ads

Www getosrbija wordpress com norsveki operater ostvario dobit pojedinci se novano ugradili a meetare  
Www getosrbija wordpress com norsveki operater ostvario dobit pojedinci se novano ugradili a meetare