Page 1

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2553 จังหวัดปทุมธานี

สานักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-581-7954-5 โทรสาร 02-581-2467

1


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

คานา กระทรวงแรงงานได้ให้ความสาคัญต่อปัญหาที่ประชาชนในวัยแรงงานได้รับความเดือดร้อนจากภัย ธรรมชาติ ตลอดจนปั ญ หาผลกระทบจากภาวะวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ในปี ง บประมาณ 2553 จึ ง ได้ จั ด สรร งบประมาณจานวน 2,000,000 บาท ให้จังหวัดปทุมธานีเพื่อดาเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนา ทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2553 จังหวัดปทุมธานี โดยสานักงานแรงงานปทุมธานี ได้ดาเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนา ทักษะฝี มื อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชี พ แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี ง บประมาณ 2553 เสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทาสรุปผลการดาเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา ความเดื อ ดร้ อ นด้ า นอาชี พ แก่ ผู้ แ ระสบภั ย ธรรมชาติ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เ ล่ ม นี้ ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ส าหรั บ ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ดังกล่าว และขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทาให้การดาเนินโครงการฯ ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ สานักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี กันยายน 2553

2


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

สารบัญ คานา

หน้า

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดาเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนปฏิบัติการโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ สรุปผลการดาเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ แบบติดตามผลการดาเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ

1 2 2 3 4 -7 8 - 12 13 - 24 25

ภาคผนวก -

ระเบียบกระทรวงแรงงาน ระเบียบกระทรวงการคลัง คาสั่งกระทรวงแรงงาน คาสั่งจังหวัดปทุมธานี แบบสารวจความพึงพอใจ ภาพกิจกรรม

3


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ความเป็นมา ปัญหาภัยธรรมชาติเป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องประสบอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้แก่ คลื่ นสึนามิ ขนาดใหญ่ ทางด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน มี ประชาชนเสียชีวิ ต บาดเจ็ บ สูญ หายเป็น จ านวนมาก ต่ อ มาใน ปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 ประเทศไทยก็ ป ระสบอุ ท กภั ย อย่ า งรุ น แรงใน ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็น จ านวนมาก กระทรวงแรงงานซึ่ ง เป็ นส่ วนราชการที่ มี ภ ารกิ จ ในการดู แลความเป็น อยู่ และเสริม สร้ า ง ศักยภาพของประชากรหรือผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ตะหนักถึงความเดือดร้อน ของประชาชนและผู้ใช้แรงงานประกอบกับ ปี 2552 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก กระทรวงแรงงานจึ งได้จัดทาโครงการจ้างงานเร่ง ด่วนและพัฒนาทักษะฝีมื อเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนด้านอาชีพ แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ และผู้ที่มีความเดือดร้อน ด้านอาชี พเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่า ง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2553 และกระทรวงแรงงานได้จัดทาระเบียบ กระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื่อการจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2551 เพื่อรับรองกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ส่ ว นในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องจั ง หวั ด เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ริ ม สองฝั่ ง แม่ น้ าโดยมี แ ม่ น้ า เจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัด ทาให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตก ของจั ง หวัดหรือบน ฝั่ ง ขวาของแม่ น้าเจ้ าพระยากับฝั่ง ตะวันออกของจั ง หวัดหรือบนฝั่ง ซ้ ายของแม่ น้า เจ้ าพระยา โดยปกติระดับน้าในแม่ น้าเจ้ าพระยาในฤดูฝนจะเพิ่ม สูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งทาให้เกิดภาวะน้าท่วมในบริเวณพื้นที่ราบริม ฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้ างและก่อให้เกิดปัญหา อุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยา สาหรับพื้นที่ทางฝั่งซ้ ายของแม่น้าเจ้าพระยานั้น เนื่องจาก ประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทานจานวนมากสามารถควบคุมจ านวนประมาณน้าได้ทาให้ ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า นอกจากนี้ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ยั ง เป็ น พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศมี นิ ค ม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เมื่อเกิ ด วิกฤตเศรษฐกิจ จังหวัดปทุมธานีจึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

1


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อช่ วยเหลื อ ผู้ ประสบภัยธรรมชาติผู้ว่างงานและไม่ มี รายได้และผู้ประสบความเดือดร้อ น ด้านอาชีพให้มีงานทาชั่วคราวด้วยการจ้างแรงงาน ให้ทางานในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ เช่น ดูแลเด็กกาพร้า คนชรา คนพิการ ที่ประสบภัยธรรมชาติ ทาความสะอาดหรือบูรณะอาคารสถานที่ ที่ เ สี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ หรื อ จ้ า งงานอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจาจังหวัด 2. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพให้กับผู้ประสบภัย ธรรมชาติในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในการปรับปรุงซ่อมแซม สาธารณสมบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติรวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ของผู้ประสบภัยธรรมชาติ 3. เพื่ อ จ้ า งงานหรื อ ฝึ ก ฝี มื อ เพื่ อ ประกอบอาชี พ เป็ น การสร้ า งรายได้ แ ละโอกาสแก่ ผู้ ว่ า งงาน และไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพเป็นการชั่วคราว

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนมีประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติผู้ว่างงาน และไม่มีรายได้ในจังหวัดปทุมธานี จานวน 392 คน

ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการตั้งแต่ มิถุนายน - กรกฎาคม 2553

ลักษณะของโครงการ การดาเนินโครงการประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) การจ้างงาน เบิกจ่ ายค่ า ตอบแทนการทางานในอัตราส่วนละไม่ เกิ น 150 บาท / ต่อ คน ระยะเวลาการจ้ า ง คนละไม่เกิน 20 วัน 2) การพัฒนาทักษะฝีมือ - จ่ายเป็นค่าฝึกต่อรุ่นอย่างน้อยรุ่นละ 16 คน (ฝึกได้คนละ 1 รุน่ ) 1) ค่าเบีย้ เลี้ยงผู้เข้ารับการฝึก 120 บาท ต่อคนต่อวัน 2) ค่าวิทยากรอบรม ให้เบิกจ่ายเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ ไม่เกิน 600 บาท แต่รวมแล้วต้องเกิน 20,000 บาทต่อรุ่น 3) ค่าวัสดุฝึก 32,000 บาท ต่อรุ่น (ตามความเหมาะสมแต่ละหลักสูตร) 4) ค่าบริหารโครงการ 3,000 บาท ต่อรุ่น

2


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

5) ค่ า เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานชุ ด การฝึ ก (ชุ ด เครื่ อ งมื อ ประกอบอาชี พ ) ไม่ เ กิ น 6,000 บาท ต่อหลักสูตร ระยะเวลาในการฝึกอบรมหลักสูตรละไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ตามความเหมะสมของแต่ละหลักสูตร

งบประมาณ ได้ รั บ กาจั ด สรรงบประมาณจากส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานจ านวน 2,000,000 บาท (ให้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารจัดการโครงการจานวน 80,000 บาท (ร้อยละ 4 ของงบประมาณ))

ขอบเขตการดาเนินงาน 1. ดาเนินงานตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื่อการจ้างงานเร่งด่วนและ พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2551 2. ดาเนินงานตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้าน อาชีพผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 3. ดาเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/33799 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้านอาชีพแก่ประสบภัยธรรมชาติ 4. ดาเนินการตามคาสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 40/2552 ลงวันที่ 21 มกราคม 2552 เรื่อง มอบอาอาจ เกี่ยวกับการดาเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่ อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 5. ดาเนิ นการตามคาสั่ ง จั ง หวัดปทุม ธานี ที่ 403/2552 ลงวั นที่ 3 มี น าคม 2552 เรื่อ ง แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจาจังหวัดปทุมธานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจาได้รับ ประชาชนผู้ป ระสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ผู้ว่างงาน และไม่มี รายได้รวมทั้งผู้ประสบ ความเดือดร้อนด้านอาชีพ ได้รับการจ้ างงานชั่วคราว ก่อให้เกิดรายได้ในช่วงระยะเวลาที่ประสบปัญหา ตลอดจนผู้ ที่ไ ด้ รั บ การฝึ ก อาชี พ สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้รั บ การฝึ กฝนพั ฒ นาและน าเครื่ องมื อ พื้ น ฐาน ในการประกอบอาชี พ ที่ ไ ด้ ต ามโครงการฯ ไปประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ อาชี พ เสริ ม เป็ น การสร้ า งงาน เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง .....................................

3


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2553 จังหวัดปทุมธานี

1


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมขนมอบเบเกอรี่และของว่าง (กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ) หมู่ 9 ตาบลบึงกาสาม อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

2


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมขนมอบเบเกอรี่และของว่าง (กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ) หมู่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

3


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพทาขนมอบเบเกอรี่ และการทาขนมไทย (บุคคล) ตาบลบ้านปทุม อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

4


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

โครงการกาจัดวัชพืช และผักตบชวา คลองบางเดื่อ ตาบลบางเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ภาพก่อนดาเนินการกาจัดวัชพืช

สภาพแวดล้อม ณ คลองบางเดื่อ ก่อนดาเนินการ

ภาพระหว่างดาเนินการกาจัดวัชพืช

ภาพเสร็จสิ้นโครงการ

5


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้า (กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ) ชุมชนเคหะคลอง 6 อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

6


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมขนมอบเบเกอรี่และของว่าง (กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ) ชุมชนซอย 39 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

7


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมขนมอบเบเกอรี่และของว่าง (กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ) หมู่ 3,4 ตาบลบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

8


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมขนมอบเบเกอรี่และของว่าง (กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ) ชุมชนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

9


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมขนมอบเบเกอรี่และของว่าง (กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ) ตาบลลาไทร อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

10


โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี

สรุปผลการสารวจพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติจังหวัดปทุมธานี ปี 2553 -------------------------------------สานักงานแรงงานจั ง หวัดปทุม ธานีไ ด้รับการจั ดสรรงบประมาณตามโครงการจ้ างงานเร่ง ด่วน และพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นด้ า นอา ชี พ แก่ ผู้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ ปี 2553 วงเงิน 2,000,000 บาท (หนึ่ง ล้านเก้าแสนสองหมื่ น บาทถ้วน) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความ ช่วยเหลือทั้งสิ้น จานวน 392 คน รวม 19 โครงการ โดยมีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 269 คน สรุปได้ดังนี้ 1. เพศ แยกเป็ น เพศชาย 76 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.25 และเป็ น เพศหญิ ง 193 คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 2. อายุ แยกเป็ นอายุ ระหว่ าง 15-25 ปี จ านวน 44 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 16.37 รองลงมาอายุ ระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.13 อายุ ระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็น ร้ อ ยละ 23.79 อายุ ร ะหว่ า ง 46-59 ปี จ านวน 78 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.98 และอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73 3. อาชีพ มีอาชีพรับจ้าง จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 35.69 รองลงมาเป็นประกอบอาชีพอิสระ จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42 มีอาชีพอื่น ๆ จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 23.04 เป็นเกษตรกร จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.47 และเป็นพนักงานเอกชน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 4.สถานะภาพการทางาน เป็นผู้ว่างงานจานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 91.09 รองลงมาเป็น ลูกจ้างจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.18 เป็นนายจ้างจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73 และไม่มีผู้จบ การศึกษาใหม่ 6. ความพึงพอใจ มีผู้ให้ความพึงพอใจมากจานวน 244 คน ร้อยละ 90.71 และผู้ให้ความพึงพอใจ ปานกลางจานวน 25 คน ร้อยละ 9.29 และไม่มีผู้ให้ความพึงพอใจน้อย 5. บริการที่ได้รับ เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอาชีพ จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 77.70 และเป็นการ จ้างงานเร่งด่วนจานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 7. ขอเสนอแนะ ส่วนใหญ่มีเสนอแนะว่า ขอให้มีโครงการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี และเพิ่ม การฝึกอบรมอาชีพอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก

25

จ้างงานเร่งด่วน  

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือแรงงาน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you