Page 1

SOLUCIONS

La publicació sobre l'actualitat i la gestió de les empreses a la província de Girona.

www.gestiogirona.cat Núm. 2 - Hivern 2010

Actualitat empresarial

Com abaratir el cost d'iniciar un nou negoci. (PÀGINA 6)

Impost de successions Per fi una reforma. (PÀGINA 5)

La Pregunta del Client

Règim de mòduls. És un bon moment per plantejar-me un canvi? (PÀGINA 3)

solucions_10_hivern_corregit_24feb.indd 1

01/03/10 18:47


SOLUCIONS

Grup Gestió Girona - Hivern 2010

2

Editorial Actualitza’t en 1 minut Coincidint amb el segon número de Solucions i continuant amb la voluntat d’ajudar les empreses en moments difícils, des del Grup Gestió Girona voldria aprofitar l'oportunitat per aportar una llum d’esperança de cara a sortir del túnel en el que es troben sotmeses algunes empreses davant l’actual situació de mercat. A una important caiguda en l’activitat, més forta en alguns sectors que en d’altres, l’ha seguit un ajust notable de les despeses per adaptar-se a la nova situació de mercat. En vista de l’evolució dels diferents indicadors de prospecció econòmica en el nostre país, aquesta situació no presenta indicis clars de millora a curt termini, així que, fins quan es podrà continuar reduint els costos sense afectar l’activitat normal de l’empresa? Sortir d’aquesta situació centrant-nos únicament en la banda de la retallada de les despeses sembla si més no arriscat, perquè arriba un moment en què ja no hi ha més costos significatius a reduir. Per afrontar aquest nou cicle econòmic cal doncs replantejar en profunditat la situació i el funcionament global de l’empresa, analitzar-la des de totes les àrees de gestió, estudiar-ne els resultats de forma detallada per cada línea de negoci, determinar clarament quines són les activitats que ens ofereixen o que ens poden oferir un major rendiment, etc. Aquesta anàlisi global i exhaustiva ens ha de permetre prendre les millors decisions, definir una orientació clara de cap a on hem de dirigir la nostra activitat empresarial per assegurar-ne la subsistència, recuperar el control de la situació i, en el termini més curt possible, tornar al camí del creixement. D’altra banda, aquesta tasca no la pot portar a terme un sol especialista, sinó que cal un equip preparat que domini totes les àrees de gestió de l’empresa. A Grup Gestió Girona estem preparats per oferir un assessorament global, amb un equip de més de 80 professionals especialitzats en les diferents àrees de gestió de l’empresa per aportar les millors Solucions a cada cas de forma eficaç i coordinada. Per acabar, tinc el plaer d’anunciar-vos que aquest any celebrem el nostre 30è aniversari, i que ho hem aprofitat per renovar el nostre compromís amb les empreses a través d’una sèrie de serveis i iniciatives més adaptats a les vostres necessitats, tal com s’indica en l’apartat “Destaquem” d’aquesta revista. Només em queda agrair-vos una vegada més la confiança que dipositeu en nosaltres i desitjar que gaudiu d’aquest nou número de la nostra publicació.

DOLORS CARRERAS Gerent Grup Gestió Girona

Operacions intracomunitàries. Què ens porta de nou el 2010? MODIFICACIÓ DE LA REGLA GENERAL DE LA PRESTACIÓ EN SERVEIS INTRACOMUNITARIS. Amb efectes a partir de l'1 de gener de 2010, la normativa comunitària introdueix modificacions importants en certs aspectes de les operacions intracomunitàries. En concret, es modifica la regla general de la prestació de serveis intracomunitaris, que fins ara, malgrat que amb moltes excepcions, establia la tributació al país del prestador.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Contràriament, molts dels serveis que nosaltres contractem a empreses establertes a la Unió Europea tributaran majoritàriament en territori espanyol, amb les obligacions d’autorepercussió que això comporta. Tot i la simplificació que comporta aquesta modificació, encara subsisteixen certes excepcions a la nova regla general, la qual cosa obliga a romandre alerta respecte a aquest tipus d'operacions, que hauran d’ésser objecte d'una anàlisi individualitzada.

Amb la modificació esmentada, una immensa majoria dels serveis prestats des de territori espanyol a un empresari comunitari es consideraran prestats al país del nostre client, i per tant LA NOSTRA FACTURA NO PORTARÀ IVA i tributarà en el país de destí del servei.

solucions_10_hivern_corregit_24feb.indd 2

01/03/10 18:47


SOLUCIONS

3

Grup Gestió Girona - Hivern 2010

La Pregunta del Client. Règim de mòduls: És un bon moment de plantejar-me un canvi per reduir la meva factura fiscal? RESULTA FONAMENTAL REALITZAR UNA ANÀLASI ACURADA PER PODER REDUIR SIGNIFICATIVAMENT LA TRIBUTACIÓ DE LA NOSTRA ACTIVITAT ECONÒMICA Molts negocis individuals tributen l'IRPF pel règim especial de mòduls. No obstant això, l'aplicació d'aquest règim és voluntària, i no és l'única opció de tributació, sinó que s’hi pot renunciar quan considerem que el nostre negoci no obté ni té previst obtenir beneficis, o si seran previsiblement inferiors als que determina el règim de mòduls.

En aquest sentit, resulta fonamental realitzar una anàlisi acurada de l'estructura d'ingressos i despeses que suporta el nostre negoci, ja que la possibilitat de renunciar al règim de mòduls, abans del proper 20 d'abril, i acollir-nos al règim d'estimació directa (tributació pel benefici real obtingut) ens pot servir per reduir significativament la tributació de la nostra activitat econòmica. Tot i que les tarifes de mòduls de l'exercici 2010 han baixat lleugerament, encara som a temps d'efectuar la renúncia, i per tant seria molt interessant començar l'anàlisi de la rendibilitat del nostre negoci com més aviat millor, ja que a partir d'aquest any es podran prendre decisions encaminades a reduir la nostra factura fiscal durant tot l'any 2010.

Aportacions dineràries a una societat: Alternatives a l'ampliació de capital que permeten minimitzar el cost global de l’operació. EN LA SITUACIÓ ACTUAL MOLTES EMPRESES NECESSITEN UNA INJECCIÓ FINANCERA. A PARTIR D'ARA S'AMPLIA PER AL SOCI EL VENTALL DE POSSIBILITATS D'APORTAR CAPITAL DINERARI A UNA SOCIETAT. Recentment s’han introduït modificacions normatives i la Direcció General de Tributs ha emès resolucions que amplien el ventall de possibilitats per a un soci d'aportar capital dinerari a una societat mercantil minimitzant el cost global de l'operació, concretament a través de dues figures: PRÉSTECS DINERARIS. Fins ara, els interessos derivats dels préstecs concedits per una persona física a una entitat de la que n'és, per exemple, administrador o soci, tributaven a la base general de l'IRPF del soci, és a dir, fins al 43%. La novetat sorgida el 2010 i que s'aplicarà també retroactivament a l'exercici 2009 és que, per préstecs fins a un límit del triple del capital social de l'entitat, els interessos percebuts en aquest tipus d'operacions tributaran al 19% fins a 6.000 euros, i al 21% per la resta, com qualsevol altre rendiment del capital mobiliari.

ASSESSORAMENT FISCAL

Aquestes aportacions no suposaran la modificació de la xifra de capital, i serà necessari en tot cas l'acord unànime dels accionistes/ socis de la companyia; és a dir, amb un acord de la Junta General que haurà de constar en el llibre d'actes de la companyia. Serà així sempre que es mantingui l’equivalència econòmica entre els socis abans i desprès de l'aportació.

EN LA SITUACIÓ ACTUAL EN QUÈ MOLTES EMPRESES NECESSITEN UNA INJECCIÓ FINANCERA, QUE SOVINT HA DE VENIR DELS SOCIS O ACCIONISTES, TENIR EN COMPTE AQUESTES ALTERNATIVES ENS POT SERVIR PER ABARATIR EL COST DE L'OPERATIVA. Al marge d'una reducció de costos, s’ha de tenir present que fer-ho d'una forma o d'una altra pot fer que la responsabilitat de l'Administrador canviï radicalment, atès que el patrimoni net de la societat pot variar.

- APORTACIONS A LA SOCIETAT. Les aportacions dels socis que tinguin com a motivació la compensació de pèrdues o l'enfortiment de la situació patrimonial de l'empresa i que no siguin reintegrables, no meritaran cap mena d'interessos a favor del soci aportant ni suposaran cap ingrés fiscal per a la societat beneficiària, i faran incrementar el cost d'adquisició de la participació del soci en la societat.

solucions_10_hivern_corregit_24feb.indd 3

01/03/10 18:47


SOLUCIONS

Grup Gestió Girona - Hivern 2010

4

Llei de protecció de dades. “Com en podem treure suc?” LA NORMATIVA FACILITA LA DETECCIÓ, LA CORRECCIÓ I LA MILLORA DELS PROCEDIMENTS DE TREBALL DE L'ORGANITZACIÓ. Molt sovint cometem l'error de pensar que la Llei de protecció de dades és una mena d’"impost revolucionari" que només serveix perquè l’empresari i/o professional incorri en una nova despesa. S'obliden fàcilment tots els avantatges i les oportunitats de millora que pot aportar l'adopció de mecanismes de control i seguretat per a la protecció de dades a les nostres empreses.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

En qualsevol cas hem de recordar que és obligatori complir la Llei de protecció de dades, i el fet que té associat un règim sancionador que parteix de 600 € fins a quanties molt superiors en funció de la tipologia de la falta. Situacions de crisi com l'actual poden comportar un augment considerable d’incidències (conflictes provocats per personal acomiadat, delinqüència provinent de xarxes dedicades a buscar un profit de forma il·legal...).

L'aspecte més positiu de complir amb la normativa és la possibilitat que ens facilita per a detectar, corregir i millorar els procediments de treball de l'organització, com a conseqüència de l'estudi i confecció del manual de seguretat.

En definitiva, cal tenir en compte tant els aspectes legals com tots aquests altres aspectes que van més enllà de l'estricte compliment de la normativa, que ens poden ajudar a prevenir possibles contingències i dels quals podem treure profit.

És ara, en temps de crisi, quan més transcendència pot arribar a tenir una revisió acurada per detectar certes deficiències internes i poder assolir una rebaixa prou significativa de despeses. Alhora, tot el personal de l'empresa prendrà consciència que fer la feina sota unes directrius clares ens ajuda a estalviar temps i a millorar l’eficiència en el treball diari.

LI TRAIEM SUC AL MATEIX TEMPS QUE COMPLIM LA LLEI?

DETECTAR, CORREGIR I MILLORAR EL PROCEDIMENTS DE TREBALL PERMET DETECTAR LES DEFICIÈNCIES INTERNES I ASSOLIR UNA REBAIXA SIGNIFICATIVA DE LES DESPESES.

Desnonament exprés UN NOU PROCEDIMENT DE DESNONAMENT DE FINQUES URBANES MÉS RÀPID, QUE PERMETRÀ A L'ARRENDADOR AGILITZAR EL PROCÉS DE RECUPERAR LA POSSESSIÓ DE LA SEVA FINCA. És freqüent, per desgràcia, que els propietaris es queixin de la inoperància i lentitud de la justícia a l’hora de desnonar un arrendatari per manca de pagament o per finalització del contracte. Si bé és cert que hi ha jutjats més lents que d’altres, a aquests propietaris crítics no els falta raó. Per poder arreglar aquest problema real, la vigília de Nadal de 2009 van entrar en vigor diverses esmenes a la Llei d’arrendaments urbans i a la Llei d’enjudiciament civil que tenen per objectiu, entre d’altres, fer més ràpid i àgil el procediment de desnonament de finques urbanes, ja que s’eliminen determinats tràmits i notificacions que alentien els procediments.

ASSESSORAMENT JURÍDIC

Aquest cas es coneix com a “rebel·lia de l’arrendatari”, i per desnonar-lo no cal efectuar cap més notificació que la demanda. Amb la normativa que hi havia fins ara, aquesta era una via usada pels arrendataris per tal de retardar el moment d’ésser desnonats. Es tracta d’una reforma que s’ha de valorar positivament des del punt de vista de l’arrendador, ja que li permetrà agilitzar el procés per recuperar la possessió de la seva finca, sempre amb el permís del col·lapse del jutjat de torn.

AQUEST PROCEDIMENT PERMET AGILITZAR EL PROCÉS PER RECUPERAR LA POSSESSIÓ DE LA FINCA. En cas que un arrendatari demandat mostri un mínim de desinterès en recollir les notificacions judicials, ha de saber que el procediment de desnonament pot efectuar-se completament a la seva esquena.

Des de la nostra experiència, entenem que la modificació més significativa és que, en cas de no poder lliurar la demanda o la sentència a l’arrendatari, la comunicació es realitzarà fixant aquests documents al tauler d’anuncis del jutjat, sense necessitat de publicar edictes als butlletins oficials com fins ara.

solucions_10_hivern_corregit_24feb.indd 4

01/03/10 18:47


5

SOLUCIONS

Grup Gestió Girona - Hivern 2010

Impost de successions: Per fi una reforma

ASSESSORAMENT FISCAL

La Llei catalana de mesures fiscals financeres i administratives per a l’any 2010 conté un seguit de modificacions pel que fa a l'Impost de successions i donacions a Catalunya:

Malgrat que la modificació normativa efectuada ha estat significativa, hem de dir que encara hi ha alguna comunitat autònoma que té unes condicions millors que les aplicables a Catalunya.

• S'amplien les reduccions personals per parentiu aplicables a l'impost. Fins ara el màxim era de 18.000 €. Amb la modificació es pot arribar als 500.000 € per als cònjuges o a 275.000 € per als fills.

Fins ara la donació podia ser una forma de transmetre patrimoni més econòmica que la successió, fet que ha quedat desvirtuat amb aquest canvi normatiu, amb l'excepció de la donació per a constituir un negoci.

• Es manté la reducció del 95% per negoci familiar o participació en entitats. Però si s’apliquen aquestes reduccions, la reducció del punt anterior disminueix al 50 % (cal valorar la conveniència de cadascuna). Això no afecta la reducció del 95% per habitatge habitual, que continua vigent.

Caldrà doncs revisar qualsevol plantejament que s’hagi pogut fer, i veure com ens pot afectar la nova normativa. LES MODIFICACIONS DE LA LLEI CATALANA DE MESURES FISCALS, FINANCERES I ADMINISTRATIVES AFECTEN LA SUCCESSIÓ PER DEFUNCIÓ, MENTRE QUE LA DONACIÓ EN VIDA NO HA VARIAT.

• Hi ha una nova reducció del 95 % per a les donacions per constituir la primera empresa. Aquesta reducció està pensada per mantenir l'activitat empresarial i/o per fomentar l'emprenedoria entre els joves. • S'incorpora la possibilitat que l'hereu pugui vendre's l’habitatge abans dels 5 anys sempre que qui hereti la vivenda habitual de la persona finada destini els recursos obtinguts a adquirir el seu propi habitatge habitual. Cal assenyalar que pràcticament la totalitat de les modificacions afecten la successió per defunció, mentre que la donació en vida no ha variat (exceptuant el punt tercer del paràgraf anterior). Cal assenyalar igualment que aquestes reduccions s'aplicaran en diverses etapes, fins assolir el 100% de vigència a partir de l’1 de juliol del 2011. Un Exemple Pràctic d’aplicació: Un empresari deixa la següent herència: - Vivenda habitual: 300.000 € (amb reducció del 95 %) queda per 15000 € - Segona residència: 200.000 € (no te cap reducció) - Negoci familiar: 250.000 €, (amb reducció del 95 %) queda per 12500 € - Compte Bancari: 50.000 € - Parament domèstic: 24.000 € (3% del total) Total base herència: 824.000 € Segons el testament, l’habitatge habitual i el compte bancari són per al cònjuge; mentre que el negoci i el segon habitatge són per al fill. En el quadre següent es pot veure com afecta el canvi normatiu en la tributació d'aquesta herència:

Base tributable

Impost Successions fins 2009

Impost Successions a partir 2.010

Impost Donacions

Cònjuge

360.000

5.738

0

20.500

Fill

463.500

32.344

3.115

27.500

solucions_10_hivern_corregit_24feb.indd 5

01/03/10 18:47


SOLUCIONS

Grup Gestió Girona - Hivern 2010

6

Mesures recents contra el frau fiscal LES ENTITATS BANCÀRIES HAURAN D’INFORMAR SISTEMÀTICAMENT CADA ANY A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES OPERACIONS REALITZADES EN METÀL·LIC SEMPRE QUE SUPERIN ELS 3.000 EUROS. El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret per lluitar contra el frau fiscal que disposa un seguiment més àgil i eficaç dels pagaments i cobraments que es realitzin en metàl·lic per mitjà d’entitats bancàries, quan superin els 3.000 €. Les entitats bancàries hauran d’INFORMAR SISTEMÀTICAMENT cada any l’Agència Tributària d'aquestes operacions realitzades per empresaris i professionals, sempre que la quantia superi els 3.000 €.

Com abaratir el cost d’iniciar un nou negoci? EN TEMPS DE CRISI ELS DIFERENTS ORGANISMES PÚBLICS OFEREIXEN UNA GRAN VARIETAT D'INCENTIUS PER A NOUS EMPRENEDORS

És temps de crisi, però també moment de detectar oportunitats per iniciar noves activitats. Ja se sap però que començar un nou negoci mai no és una decisió fàcil. Per aquest motiu, des dels diversos organismes públics s'ofereix una VARIETAT D'INCENTIUS PER A NOUS EMPRENEDORS, entre els quals destaquen: - LÍNIES ICO. Existeix una línia específica per finançar negocis iniciats des de l’1 de gener de 2009, amb interessos bonificats i diversos períodes de carència.

ASSESSORAMENT FISCAL

Val a dir que l’Agència Tributària ja podia accedir a aquesta informació, prèvia sol·licitud expressa a l’entitat bancària. Però amb el nou reial decret es sistematitza aquesta transferència de dades, i se li dóna una regularitat anual. Per tant, en previsió de l'ús que pugui fer l'Administració de tota aquesta informació facilitada per les entitats financeres, s'hauran de tenir molt clars i poder explicar tots i cadascun dels moviments que haguem efectuat. La recomanació d'evitar-los sembla lògica, tot i que entenem que això pot resultar dificultós.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

- BONIFICACIÓ A LA QUOTA D'AUTONOMS. Per últim, els joves menors de 30 anys (35 anys en cas de les dones) que es donin d'alta al règim d'autònoms gaudiran de quotes reduïdes durant dos anys i mig. - ACOLLIMENT A BENEFICIS FISCALS derivats de la consideració de petita o mitjana empresa, com ara llibertat d'amortització sota certes circumstàncies i tipus impositius reduïts, entre d'altres mesures. És per això que recomanem un assessorament per tal de tenir una bona planificació prèvia, que analitzi totes i cadascuna de les inversions i despeses que s'han d'assumir, a fi de poder trobar el finançament adequat. Així mateix, aprofitar els incentius i les ajudes plantejades en el paràgraf anterior, així com les que poden anar sorgint en un futur immediat, ens estalviaran recursos que en els inicis del nostre projecte empresarial poden resultar de vital importància.

- SUBVENCIONS. Les persones inscrites com a demandants d'ocupació a les Oficines de Treball que es constitueixin com a treballadors autònoms, podran gaudir de subvencions a fons perdut d'entre 4.000 i 9.000 euros. - EXEMPCIÓ A L'IRPF. Es podrà gaudir d'exempció a l'IRPF de la prestació per atur rebuda en un sol pagament, amb un límit de 15.500 €, quan aquest import es destini a la constitució d'una societat anònima laboral, o bé a iniciar una activitat empresarial com a treballador autònom.

solucions_10_hivern_corregit_24feb.indd 6

01/03/10 18:47


7

SOLUCIONS

Grup Gestió Girona - Hivern 2010

Espai comercial Programa d'acompanyament a la direcció Programa dissenyat per oferir un conjunt de serveis que s'apliquen en un curt període de temps per obtenir resultats de forma ràpida i eficaç.

Aquest programa li permetrà la presa de decisions des de la seguretat d'haver realitzat una anàlisi i un diagnòstic exhaustiu de l'estat de la seva empresa dintre del context actual.

SI DESITJA OBTENIR MÉS INFORMACIÓ, POT CONTACTAR AMB NOSALTRES A TRAVÉS DE QUALSEVOL DE LES NOSTRES OFICINES: GIRONA C/ Ultònia, 2 17002 GIRONA Tel. 972 205 004 - Fax 972 218 601 gestio@gestiogirona.com

LLORET DE MAR Rambla Romà Barnés, 14 17310 Lloret de Mar Tel. 972 362 627 - Fax 972 373 189 gestio@gestiogirona.com

solucions_10_hivern_corregit_24feb.indd 7

SANT FELIU DE GUÍXOLS

FIGUERES

OLOT

Avgda. Salvador Dalí, 13 17600 Figueres - GIRONA Tel. 972 678 126 - Fax 972 678 129 gestio@gestiogirona.com

C/ Del Pare Roca, 10 17800 Olot - GIRONA Tel. 972 271 413 - Fax 972 218 601 gestio@gestiogirona.com

Crtra. de Girona, 94 17220 Sant Feliu de Guíxols Tel. 972 821 545 - Fax 972 325 563 gestio@gestiogirona.com

L'ESTARTIT

ROSES

PALAMÓS

Platja, 42 17258 L'Estartit Tel. 972 751 411 - Fax 972 751 643 gestio@gestiogirona.com

Av. Jaume I 25, local 5 17480 Roses Tel. 972 459 325 gestio@gestiogirona.com

Passeig del Mar, 2 17230 Palamós Tel. 972 601 246 - Fax 972 601 246 gestio@gestiogirona.com

01/03/10 18:47


L’agenda Properes Jornades tècniques JORNADA TÈCNICA “RESPOSTES EN TEMPS D’INCERTESA” DIRIGIDES A LES EMPRESES DE LES NOSTRES DEMARCACIONS Grup Gestió Girona ve realitzant una sèrie de Jornades Tècniques orientades a donar respostes als dubtes dels empresaris en moments d’incertesa a través d’un format àgil, atractiu i proper.

Destaquem... Aquest any celebrem el 30è aniversari A GRUP GESTIO GIRONA complim 30 anys al servei de les empreses. 30 anys oferint un servei d’assessorament especialitzat i adaptat a la mida de les vostres necessitats.

Les darreres Jornades “Respostes en Temps d’Incertesa” realitzades i les properes Jornades previstes per al primer trimestre de l’any 2.010 son:

30 anys d’experiència, millorant dia a dia, oferint els nostres serveis d’una manera més directa, propera, eficaç i personalitzada a través de les nostres delegacions establertes arreu de les comarques gironines, posant a la vostra disposició tot el nostre equip de professionals especialitzat en totes les àrees d’assessorament.

22 d’Octubre. Jornada a Lloret 11 de desembre. Jornada a Sant Feliu de Guíxols 17 de desembre. Jornada a Palamós

Amb seu central a Girona, Grup Gestió Girona disposa en l’actualitat de delegacions a Olot, Sant Feliu de Guíxols, Figueres, l’Estartit, Lloret de Mar, Roses i des de fa ben poc també al municipi de Palamós.

15 de Febrer. Jornada a Vilafant a les 19:00h 23 de Feber. Jornada a Empuriabrava a les 12:00 16 de Març. Jornada a Palafrugell a les 19:00h

Amb motiu del nostre 30è aniversari ens hem proposat seguir millorant, i renovem el nostre compromís de seguir al costat de les empreses, sobretot en moments difícils com l’actual, en el qual oferim uns serveis més adaptats a les vostres necessitats.

Si desitgeu rebre més informació o teniu interès en assistir a alguna d’aquestes Jornades només cal que us inscriviu trucant al telèfon 972 205 004 contactant amb la Srta. Montse Becerra.

Per aquest motiu hem engegat una sèrie de plans d’actuació específics, com ara el Pla de xoc i altres iniciatives, com la realització a totes les nostres delegacions de la jornada tècnica Respostes en Temps de Crisi. Us anirem informant puntualment d’aquestes i d’altres iniciatives que posarem ben aviat en marxa.

ARA TAMBÉ POT SOL·LICITAR REBRE AQUESTA CIRCULAR PER CORREU ELECTRÒNIC A LA NOSTRA PÀGINA WEB:

www.gestiogirona.cat

solucions_10_hivern_corregit_24feb.indd 8

01/03/10 18:47

SOLUCIONS HIVERN'10  

La publicació sobre l'actualitat i la gestió de les empreses a la província de Girona

SOLUCIONS HIVERN'10  

La publicació sobre l'actualitat i la gestió de les empreses a la província de Girona