Page 1

BELEIDSSPEERPUNTEN 2013 - 2014

1


Inleiding In de algemene ledenvergadering van 12 december 2011 is het Beleidsplan voor de periode 2012-2016 vastgesteld. Elk seizoen worden op basis van dit meerjarig Beleidsplan speerpunten geformuleerd. In het document dat u nu leest worden de Speerpunten voor het seizoen 2013-2014 op de verschillende terreinen weergegeven. Deze speerpunten geven voor dit seizoen nadere invulling aan het Beleidsplan 2012-2016. Thema Het overkoepelend thema voor dit seizoen is “Positief scoren”. Dit sluit aan op het thema van vorig seizoen “Iedereen in de basis”. Dit thema bracht tot uiting dat we er voor wilden zorgen dat de basisfaciliteiten bij CJVV op orde zijn (organisatie, accommodatie, materialen, financiën, enz.) en dat iedereen zich actief inzet voor en zich betrokken voelt bij CJVV. Die basis is vorig seizoen gelegd met onder meer de uitbreiding van het clubgebouw en realisatie van kunstgras en lichtinstallatie. Niet voor niets luidde de kop van het artikel in Cobouw, het vakblad voor de bouwwereld, over ons nieuwe clubgebouw “Daar staat wel wat!”. De positieve flow die we ervaren, onder meer blijkend uit het enthousiasme waarmee velen hebben mee gewerkt om dit alles mogelijk te maken, willen we vasthouden en benutten. Door vanuit het vele dat goed gaat (“positief”) verder te werken aan verbetering (“scoren”). Door in onze onderlinge communicatie met een andere vrijwilliger, elkaar te waarderen en te stimuleren. Door begrip te hebben als zaken in een complexe vrijwilligersorganisatie als CJVV is, niet altijd direct goed gaan. Kortom: door samen de schouders er onder te zetten. Verenigen CJVV is een vereniging die gemaakt en gedragen wordt door de leden. Daarom is het verstevigen van de onderlinge band van groot belang. Daartoe wil de vernieuwde activiteitencommissie dit seizoen bestaande activiteiten waarvoor de animo afneemt, nieuw leven in blazen. Zo zal aan het einde van het kalenderjaar het “stamppottentoernooi” opnieuw worden georganiseerd. ’s Middags voetballen in gelegenheidsteams op een half veld, ’s avonds samen aan het stamppottenbuffet. Ook is het voornemen om in elke schoolvakantie een activiteit voor de jeugd te organiseren. Niet zozeer de organisatie van activiteiten is een probleem, maar het enthousiast maken van leden om mee te doen. Dat vraagt om een andere aanpak van de communicatie over de activiteiten die meer gericht is op het enthousiasmeren van teams dan van individuele leden en waarbij media als twitter en facebook worden ingezet. Naast activiteiten voor leden is ook een goed contact met ouders van groot belang. Aan het begin van dit seizoen zijn ouderbijeenkomsten per team georganiseerd waarin ouders uitleg is gegeven over de gedragsregels, de organisatie en de dagelijkse gang van zaken bij CJVV en waarin ze konden kennis maken met leiders en leden van het jeugdbestuur. Tevens is uitleg gegeven over de verplichting om vrijwilligerswerk te verrichten en zijn de formulieren om zich hiervoor aan te melden uitgedeeld. Deze bijeenkomsten zijn waardevol. Ook omdat vanuit de ouders allerlei tips voor verbetering komen. Deze zullen daarom worden voortgezet. Naast ouderbijeenkomsten zullen ook themabijeenkomsten voor leiders en trainers worden georganiseerd. Naast handhaving van de CJVV-clubspelregels door bestraffend optreden, is het voorkómen van normafwijkend gedrag van belang. Hiervoor zal het BOKS-project worden voortgezet. Kern hiervan is dat jeugdspelers die dat nodig hebben, worden begeleid bij gedragsproblemen. Ook hun ouders worden hierbij betrokken. 2


Om normafwijkend gedrag vroegtijdig op het spoor te komen, zullen mentoren de leiders in hun leeftijdscategorie aan het einde van elke zaterdag vragen om hun ervaringen die dag te rapporteren. Indien problemen worden gemeld, zorgt de mentor voor een oplossing of legt het probleem voor aan het jeugdbestuur. Ook zal het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag standaard worden voor leiders en trainers die met jeugd en met G-voetballers werken. Tenslotte zal het handen schudden voor aanvang van de wedstrijden voor jeugdteams worden ingevoerd, te beginnen bij wedstrijden tussen Amersfoortse verenigingen zoals afgesproken tussen de voorzitters van al deze verenigingen. Prestatieklimaat De doelen voor het senioren selectievoetbal zijn: 1. Promotie 1e elftal; 2. Promotie 2 elftal, zodat het qua niveau dichter bij het 1 e elftal komt; 3. Het 2e elftal uitbouwen tot opleidingsteam dmv doorselecteren: spelers waarvan bekend is dat ze de A-selectie niet zullen halen, zullen sneller door overkomende A junioren worden vervangen; 4. Betere samenwerking tussen selectie trainers en betere opvang junioren in selectie procedures. Voor het jeugdselectievoetbal blijft het primaire doel het stoppen van de uitstroom van talentvolle spelers naar buurverenigingen. Realisatie van deze doelstelling is cruciaal voor het succes van de Voetbalacademie. Daartoe zal onderzoek worden gedaan naar de motieven waarom spelers vertrekken. Verder blijft de kwaliteit van de randvoorwaarden een belangrijk aandachtspunt. Dan gaat het om het voor elk team beschikbaar zijn van goed opgeleide trainers en van leiders. Verder zijn de kwaliteit en de hoeveelheid van kleding en materialen een punt van aandacht. De indruk bestaat dat betere faciliteiten bij andere verenigingen ook bijdragen aan het overstappen. De keerzijde van het extra investeren in faciliteiten voor jeugdselecties is dat de verschillen tussen selectie- en nietselectievoetbal groter worden. Dit draagt niet bij aan een verbetering van het draagvlak voor de Voetbalacademie binnen de vereniging. Jeugdleden zullen worden gestimuleerd om wedstrijdverslagen te schrijven. Respect voor de scheidsrechter en de tegenstander zal daarin een voorwaarde zijn. De doelen voor het Damesvoetbal zijn: 1. Klassebehoud Dames 1; 2. Verbeteren van het niveau van Dames 2 zodat het beter aansluit bij het niveau van Dames 1 o.a. door zowel bij Dames 1 en 2 te werken vanuit dezelfde trainingsvisie; 3. Samenwerking tussen de dames- en meisjesteams verbeteren en zorgen voor betere doorstroming. Accommodatie en materialen Voor wat betreft de uitbreiding van de accommodatie zijn de voor dit seizoen gestelde hoofddoelen 1) uitbreiding van het clubgebouw, 2) velden 2 en 3 voorzien van kunstgras en 3) veld 2 voorzien van een lichtinstallatie, aan het begin van dit seizoen al gerealiseerd. Aanvullende doelen ten aanzien van de accommodatie zijn: 1. Afwerking van de uitbreiding van het clubgebouw en de buitenruimte en herinrichting van het oude deel van het gebouw (materiaalruimte, wedstrijdsecretariaat, voormalig invalidentoilet); 2. In overleg met gemeente, SRO en buurtbewoners een einde maken aan de overlast van het illegaal gebruik van het sportpark door het terrein minder toegankelijk te maken vanaf de Rubensstraat en door het stellen en samen met de politie en buurtsportcoaches handhaven van gebruiksregels. 3. Het maken van gebruiksafspraken met de huurders van ruimten in ons clubgebouw (Kindercentrum Bzzzonder en Fysiotherapiepraktijk Bergstraat); 4. Het opstellen en handhaven van interne CJVV-gebruiksregels zodat het complex mooi en opgeruimd blijft en zorgzaam met materialen wordt omgegaan door een ieder; 5. Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan; 3


6. Het vergroten van de veiligheid in en om het gebouw; hiertoe zullen o.a. stewards tijdens trainingsavonden worden ingezet, mits zich voldoende vrijwilligers hiervoor beschikbaar stellen en zal de haalbaarheid van de inzet van camera’s worden onderzocht; 7. Het invoeren van een sleutelplan. Voor wat betreft de materialen heeft het opzetten en invoeren van een goed kledingbeheer prioriteit. Gebleken is dat onzorgvuldig wordt omgegaan met de kleding die eigendom van CJVV is. Aan het einde van vorig seizoen bleek veel kleding beschadigd, verwaarloosd, verdwenen of niet ingeleverd. Daardoor waren aan het begin van het seizoen kledingsets niet compleet en moest veel nieuwe kleding worden aangeschaft. De kosten hiervan zullen waar mogelijk worden verhaald op de teams en spelers. Om dit voor de toekomst te voorkomen is een Kledingcommissie ingesteld die moet zorgen voor een goed beheer van de kleding. Belangrijk daarbij is dat de verantwoordelijkheden van een ieder, met name van spelers en leiders/materiaalbeheerder, helder zijn beschreven en worden nagekomen. Organisatie In de oude structuur met een jeugdbestuur en een technische coördinatiecommissie was sprake van onduidelijkheden in de taakverdeling, van overlappingen en van witte vlekken. Een nieuwe structuur moet daar een einde aan maken. In de nieuwe structuur worden de taken van de technische coördinatiecommissie geïntegreerd in het jeugdbestuur. Binnen het jeugdbestuur zal sprake zijn van een tweedeling in technische zaken en in sociale aspecten, die elk onder een eigen coördinator vallen. Het grootste verschil met de oude taakverdeling is dat naast de werving van trainers nu ook de werving van leiders onder technische zaken valt. De structuur is op hoofdlijnen uitgewerkt, maar moet nog verder ingevuld worden. Met name de afbakening van taken en verantwoordelijkheden ten opzichte van de Technische Commissie is nog een put van aandacht. Communicatie en Ledenadministratie Op het terrein van de communicatie zijn de volgende doelen geformuleerd: 1. Verbeteren van de lay-out van de website; 2. Invoeren narrow-casting: d.w.z. plaatsing van een groot scherm in het clubgebouw met daarop CJVV-specifieke informatie; 3. On-line versie van het clubblad Op de Stip; 4. Verbeteren communicatie naar ouders over afgelastingen. Ten aanzien van de ledenadministratie zijn de doelen: 1. Opschonen van de wachtlijst; daar staan nu nog veel mensen op die al lang geen lid meer willen worden; 2. Vastleggen en stroomlijnen van de procedures rond de spelerspassen. Vrijwilligers Kern van het werk t.a.v. vrijwilligers is het er voor zorgen dat mensen die iets willen doen aan het werk worden gezet en dat actief wordt gezocht naar mensen die bepaalde taken willen doen. Omdat veel ouders van jeugdspelers nog geen vrijwilligerswerk doen, zal de vrijwilligersborg ook worden ingevoerd voor jeugdleden. Om de ergernis weg te nemen dat mensen die structureel vrijwilligerswerk doen zelf hun borg moeten terug vragen, zal de borg voortaan worden geheven bij de tweede contributietermijn en alleen van leden die op dat moment nog niet het verplicht aantal uren vrijwilligerswerk hebben verricht. Zij kunnen die borg terug verdienen indien ze in de tweede seizoenhelft alsnog voldoende uren maken. Voor hen blijft gelden dat ze zelf een verzoek om teruggave moeten doen. De formulieren om zich aan te melden voor vrijwilligerswerk zijn uitgedeeld tijdens de ouderbijeenkomsten voor de ouders van kabouters, OSN-, F-, E- en D-pupillen aan het begin van het 4


seizoen. Daarnaast zullen ouders en senioren-spelers regelmatig via e-mail herinneringen worden gestuurd om zich op te geven voor vrijwilligerswerk. We hopen hiermee voldoende ouders en spelers te werven om geen tekorten meer te hebben bij in elk geval de kantine/bar en scheidsrechters, opnieuw toezichthouders te kunnen inzetten bij trainingsavonden, de schoonmaakploegen te versterken en de lasten beter te verdelen. Wedstrijdzaken Speerpunten zijn: 1. Het verder uitvoeren van het scheidsrechtersplan; 2. Het succesvol invoeren van het digitaal wedstrijdformulier voor alle teams; 3. Het invoeren van de visuele controle van de spelerspas. Financiën Van groot belang voor een gezonde financiële huishouding zijn de inkomsten uit sponsoring en de kantine-omzet. De uitdaging zal zijn om de financiële gevolgen van de investeringen in gebouw en velden zo in te passen in de reguliere exploitatie dat inkomsten en uitgaven in evenwicht blijven. De doelen op sponsorgebied zijn: 1. De sponsorinkomsten zijn eind volgend seizoen opgevoerd naar € 30.000 per jaar. 2. Er zijn twee sponsorbijeenkomst georganiseerd; 3. Introductie van een ledenpas met sponsormogelijkheden, die tevens als betaalmiddel in de kantine kan worden gebruikt. De doelen ten aanzien van de kantine zijn: 1. Handhaven van de kantine-omzet; 2. Mogelijk maken van betaling met pinpas. 3. De bar in de nieuwbouw kantine "proof" te maken, m.a.w. indien nodig in de nieuwbouw dezelfde barfaciliteiten te kunnen bieden als in het bestaande gedeelte; 4. Specialiteiten aanbieden in de kantine; te beginnen met een maandelijks wisselend tweede biersoort op de tap.

5

Cjvv beleidsplan 2013 2014  
Cjvv beleidsplan 2013 2014  
Advertisement