Page 1

Ondernemend

Noordoost Frysl창n editie ACHTKARSPELEN NR 3, oktober 2012

AVEK: Innovatie en creativiteit n Achtkarspelen schakel tussen arbeidsmarkt en onderwijs n geld verdienen met de Flex BV n Enerverend uitje voor leden ABC n Spinder Stalinrichting zet in op flexibiliteit


2

ondErnEmEnd noordoost FrYslÂn ACHtKArsPeleN

inHoud

3 Voorwoord 4 Achtkarspelen verbindende schakel tussen arbeidsmarkt en onderwijs 8 Buitenpost of buitenpost: De keuze tussen dwaande of niks doen 9 Aanpak werkgeverdienstverlening W&I De Wâlden 11 Innovatiehuis Lauwersdelta dit najaar van start! NO 1 Kort regio nieuws NO 2 Team Netwerk Noordoost bundelt de krachten: ‘Samen werken aan een sterke regio’ NO 5 Spannende tijd voor landbouwers in de Noardlike Fryske Wâlden NO 7 Regiomarketing: Nieuwe portal over wonen, werken en recreëren in Noordoost Fryslân NO 13 Jongeren werken aan de toekomst van Noordoost Fryslân NO 15 Kort regio nieuws 13 Kort nieuws 15 Ondernemers kunnen geld verdienen met de Flex BV vanaf 1 oktober 2012 17 Enerverend uitje voor leden Achtkarspelen Bedrijven Contact 21 Spinder Stalinrichting zet in op flexibiliteit 23 AVEK viert 85-jarig jubileum 24 Kort nieuws

04

Gemeente Achtkarspelen Stationsstraat 18 9285 NH Buitenpost Telefoon: 14 05 11 E-mail: gemeente@achtkarspelen.nl Twitter: @achtkarspelen W W W. A C H T K A R S P E L E N . N L

n Volg ons nu ooK VIA

En

15

23


ondErnEmEnd noordoost FrYslÂn ACHtKArsPeleN

3

ondernemend

lâN Noordoost Fryslâ geradeel NR 3, OKTOBER 2012 editie doNgeradeel

Colofon Supermarktcircus op hoog niveau n DongeraDeel binDt De strijD aan met krimp n aDmiraliteitsDage n Dokkum n oplaaDpunt voor elektrische auto’s in Dokkum n gemeentewurk gaat voor groengas

voorWoord Inmiddels ligt de vakantieperiode al weer ver achter ons en zijn we allemaal weer dwaande met onze dagelijkse bezigheden. In dit magazine is te lezen dat er binnen de gemeente en regio tal van activiteiten plaats vindt om de lokale en regionale economie te stimuleren. In Buitenpost bijvoorbeeld; daar is een initiatief gestart waarbij verschillende partijen uit het dorp de krachten bundelen om het dorp samen meer op de kaart te zetten. Ook door andere initiatieven, zoals het innovatiehuis, wordt getracht innovatieve nieuwe bedrijven binnen de regio te laten ontplooien en groeien. Hoe dit precies in zijn werk gaat kun je in dit magazine lezen. Als we het hebben over de toekomst van de lokale economie dan is er vanzelfsprekend ook aandacht is voor de aansluiting van het onderwijs en het bedrijfsleven. In een interview met wethouder Marten van de Veen wordt duidelijk dat binnen de gemeente op dit front intensief wordt samengewerkt tussen de verschillende betrokken partijen. Daarnaast vertelt programmacoördinator Trea Tamminga over de inbreng van diverse partijen om Agenda Netwerk Noordoost verder in te vullen. Maar aandacht is er natuurlijk ook voor het bestaande bedrijfsleven in Achtkarspelen. Veel bedrijven zijn hier al jaren gevestigd en groeien en bloeien door innovatie en flexibiliteit nog steeds volop binnen de gemeente. In dit nummer onder andere aandacht voor het internationaal opererend bedrijf Spinder Stalinrichting en voor Avek, dat inmiddels 85 jaar in Achtkarspelen is gevestigd.

Jan Lammers Wethouder Economische Zaken

uitgeverij OF BV / NOVEMA BV i.s.m. Gemeente Achtkarspelen bladmanagement OF BV / NOVEMA BV Ed Klijnman advertentie-exploitatie Administratie Novema BV Tussendiepen 21 9206 AA Drachten Tel. 0512-366326 Contactpers.: André Landman redactiemedewerkers Gemeente achtkarspelen Ilona Boekhorst Auke Piet van der Meulen (accountmanager bedrijven) Esther Tiemersma (communicatiemedewerker) redactie Menno Bakker (hoofdredactie) Medewerkers: Ingrid van Damme Max van den Broek Fotografie Ed Klijnman B.L. Katsma vormgeving Sprog | strategie + communicatie Sneek druk Drukkerij van der Eems © Copyright 2012. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.


4

ondErnEmEnd noordoost FrYslÂn ACHtKArsPeleN

ACHtKArsPeleN VerBiNdeNde sCHAKel tusseN ArBeidsmArKt eN oNderwijs

‘Mei-inoar oparbeidzje needsaak foar ús takomst’ om jongeren een goede toekomst te kunnen bieden wil achtkarspelen een sociaal en economisch aantrekkelijke gemeente blijven. dat gaat in deze economisch lastige tijden echter niet vanzelf. Zo liggen ontgroening en vergrijzing op de loer, waardoor er een tekort aan goed personeel dreigt. Zover wil achtkarspelen het niet laten komen. daarom is op initiatief van wethouder Marten van der veen onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de arbeidsmarkt en het onderwijs in de gemeente beter op elkaar aan te laten sluiten. “de kânsen dy’t der binne moatte wy pakke.”

n Volg ons nu ooK VIA

En


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen

5


opinion? Krijgt u als Second

(star Second wel het juiste a opinion? opinion? Second ding? Geen goe Second opinion? ding? Geen goed opinion? aan e behoefte behoefte aan ee Maak Maak een een afa specialist! Het specialist! He gratis. Samen gratis. Samen gezonde be 12-14

Krijgt u als (startende) ondernemer wel het juiste advies en begeleiding? Geen goed gevoel of gewoon Krijgt u als (startende) ondernemer behoefte aan een second opinion? als (startende) ondernemer wel het juiste adviesKrijgt en ubegeleiMaak een afspraakwelmet eenadvies en begeleihet juiste ding? Geen goed gevoel ding? of Geengewoon goed gevoel of gewoon specialist! Het eerstebehoefte consult is aan een second opinion? Krijgt u als (startende) ondernemer behoefte aan een second opinion? Maak afspraak met een wel het juiste advies enop begeleigratis. Samen padondernemer vooreeneen Krijgt uGeen alsgoed (startende) Het eerste consult is ding? of gewoon specialist! Maak eengevoel afspraak met een Samen op pad voor een gezonde bedrijfsvoering! aan een second opinion? welbehoefte het juiste advies engratis. begeleiA. v/d Meulenstrjitte 12-14 Krijgt uondernemer als (startende) Het eerste consult isadvies en begeleiding? Krijgtspecialist! u als (startende) wel het ondernemer juiste gezonde bedrijfsvoering! Maak een met een A. v/dafspraak Meulenstrjitte 12-14 Gedempte 14 9271 BL Devaart Westereen ding? Geen goed gevoel of gewoon 9271 BL De Westereen specialist! Het eerste consult is Geen goed gevoel of gewoon behoefte aanbegeleieen second opinion? wel het juiste advies en Postbus 42 gratis. Samen op pad voorHet een Tel. 0511 op 44 38 40 voor een gratis. Samen pad Maak een afspraak met een specialist! eerste consult is gratis. Tel. 0511 44 38 40 9230 AA Surhuisterveen behoefte aan een opinion? ding? Geensecond goed gevoel of gewoon DeWestereen@DVEN.nl gezonde bedrijfsvoering! A. v/d Meulenstrjitte 12-14 0512 – 36 24 45 Samen op pad voor een gezonde bedrijfsvoering! gezonde bedrijfsvoering! De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen A. v/d Meulenstrjitte 12-14 www.DVEN.nl DeWestereen@DVEN.nl 9271 BL De Westereen behoefte aan een Surhuisterveen@DVEN.nl Maak een afspraak metsecond een opinion? Tel. 0511 44 38 40 9271 BL De Westereen De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen www.DVEN.nl www.DVEN.nl De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen Maakeerste een afspraak met een DeWestereen@DVEN.nl specialist! Het consult is Tel. 0511 44 38 40 De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen www.DVEN.nl specialist! Het eerste consult is gratis. Samen op pad voor een DeWestereen@DVEN.nl gratis. Samen op pad voor een gezondeDrachten bedrijfsvoering! De Westereen Surhuisterveen A.www.DVEN.nl v/d Meulenstrjitte 12-14 gezondeLeek bedrijfsvoering! A. v/d Meulenstrjitte 12-14 Krijgt u als (startende) ondernemer 9271 BL De Westereen 9271 BL De Westereen wel het juiste advies en begeleiTel. 0511 44 38 40 Tel. 0511 44 38 40 ding? Geen goed gevoel of gewoon DeWestereen@DVEN.nl DeWestereen@DVEN.nl Westereen Drachten opinion? Leek Surhuisterveen www.DVEN.nl De behoefte aan een second WestereenDe Drachten Leek Surhuisterveen www.DVEN.nl Maak een afspraak met een specialist! Het eerste consult is gratis. Samen op pad voor een gezonde bedrijfsvoering! A. v/d Meulenstrjitte 12-14

trjitte

tereen

14

40

gezonde b

DVEN.nl

9271 BL De Westereen Tel. 0511 44 38 40 DeWestereen@DVEN.nl www.DVEN.nl

De Westereen Dracht

De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân achtkarspelen

Vroeger was zeker niet alles beter, maar bepaalde

weten welke banen er zijn in Achtkarspelen.

zaken waren wel anders, weet wethouder Marten

Dat is niet iets wat de gemeente alleen kan

van der Veen van Achtkarspelen. Ieder dorp had

oppakken, ook het bedrijfsleven, de scholen en

nog een eigen smid, een bakker, een timmerman

de ouders moeten daar bij betrokken worden.

en zelfs een zelfslachtende slager. De dorpsjeugd

“Wy wolle as gemeente dy karre graach lûke, mar

kwam vanzelf in aanraking met diverse beroepen

úteinlik sille wy it mei-inoar dwaan moatte”, aldus

en op basis daarvan werd vaak de beroepskeus

Van der Veen.

gemaakt. Het gat tussen de arbeidsmarkt en de

De wethouder benadrukt dat het niet de

jeugd was lang zo groot niet zoals het vandaag

bedoeling is dat het onderzoek uiteindelijk

de dag is.

onder in een la verdwijnt. Hoewel niet alle

7

aanbevelingen uit het rapport allemaal

Funest

tegelijk gerealiseerd kunnen worden, ook in

Zeker voor een plattelandsgemeente als

Achtkarspelen moet de broekriem wegens

Achtkarspelen kunnen de gevolgen daarvan op

bezuinigingen aangehaald worden, zal hij er

Profiel

den duur funest zijn. Jongeren hebben geen

alles aan doen om er de komende jaren zoveel

Marten van der Veen

goed beeld meer van de arbeidsmarkt in hun

mogelijk werk van te maken.

Wethouder van de gemeente

eigen leefomgeving en vertrekken. Werkgevers

Achtkarspelen

kunnen daardoor geen geschikt personeel meer

Onderwijsproject

Geboren

vinden en de personeelsbestanden vergrijzen.

Een goed voorbeeld van hoe dat zou kunnen is

25 maart 1951 in Twijzelerheide

Bovendien zorgt de economische crisis er ook

het project Bouwen aan ambitie, een onderwijs-

Burgerlijke staat

nog eens voor dat de kaartenbak voor werklozen

project rond de bouw van 25 starterswoningen

Ongehuwd

bij de gemeente steeds voller raakt.

in Surhuisterveen door bouwbedrijf VDM uit Dro-

Politieke Partij

Feiten die een gemeente voor kennisgeving kan

geham dat vorig najaar van start is gegaan. Naast

FNP

aannemen, maar zo zitten ze in Achtkarspelen niet

de gemeente waren daar scholen bij betrokken,

Hobby’s

in elkaar. Van der Veen: “Dat is net ûs mentaliteit.

maar bijvoorbeeld ook de Friesland Bank. Vmbo-

Zijn werk. Van der Veen is bestuurder

Wy wolle net efteroer hingje, mar sykje nei

en mbo-leerlingen konden praktijkervaringen

in hart en nieren. Hij is onder andere

oplossings.” Vandaar dat op zijn initiatief vorig jaar

opdoen door mee te bouwen, leerlingen van basis-

voorzitter van de stichting begraafplaats

de werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs, met

scholen ontwierpen hun droomhuis en op scholen

in Twijzelerheide en voorzitter van een

daarin vertegenwoordigers van de gemeente,

werden gastlessen gegeven over zaken die bij het

stichting die goederen inzamelt voor

het onderwijs en het bedrijfsleven, gestart is met

bouwen en kopen van huis komen kijken zoals het

Roemenië. Hij was al eerder wethouder

een onderzoek naar de grootste knelpunten.

inkomen en de hypotheek.

en zat in de Provinciale Staten van

Uit de in februari van dit jaar gepresenteerde

Fryslân.

onderzoeksresultaten blijkt dat ondernemers

Het project is zo goed aangeslagen dat het

Levensmotto

steeds meer behoefte hebben aan werknemers

nu als blauwdruk dient voor toekomstige

“As it heal kin, dan giet it hiel troch!”

met een diploma op mbo 3-niveau of hoger,

ondernemende onderwijsprojecten in de

maar dat veel jongeren tijdens hun studie juist

gemeente. “Foaral it enthousiasme by de

afhaken omdat hun beeld van het werkveld

learlingen wie tige grut”, voegt Van der Veen

niet blijkt te kloppen met de werkelijkheid. Met

daar aan toe. Maar daar blijft het niet bij. Zo zijn

andere woorden: er is een gat ontstaan tussen

alle partijen in juli weer bij elkaar geweest en is

het onderwijs en de dagelijkse praktijk in het

er besloten om werkzoekenden uit de kaartbak

bedrijfsleven.

direct in contact te brengen met bedrijven die personeel zoeken. Daarbij wordt dan niet zozeer

Ambitieniveau

gekeken naar wat mensen in het verleden

Om daar wat aan te doen moet er geïnvesteerd

gedaan hebben, maar vooral ook naar wat ze

worden in het ambitieniveau van jongeren.

willen, wat ze kunnen en wat hun motivatie is.

Onder andere door meer te doen aan

Van der Veen: “Sa wolle wy minsken mear kânsen

loopbaanoriëntatie, maar ook door hen te laten

en perspektyf biede.”


8

ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân achtkarspelen

Buitenpost of buitenpost:

De keuze tussen dwaande of niks doen In Buitenpost zijn een aantal ontwikkelingen gaande. Niet zonder reden, want nog te vaak bestaat er een negatief beeld van Buitenpost. Het is noodzakelijk hier wat aan te doen om Buitenpost definitief een stevige plek ‘op de kaart’ te geven. Op dinsdag 31 januari was er een eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van de BUVO, Plaatselijk Belang, de businessclub Buitenpost (BCB), de Feestcommissie en de gemeente. Doel van de bijeenkomst was om positieve en sterke kanten van Buitenpost te herkennen en benoemen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld activiteiten bundelen en gezamenlijk uitdragen? Hoe kunnen we niet langer vanaf eilandjes denken en bewegen? Hoe kunnen we een positief beeld uitstralen? Vervolgens moest duidelijk worden wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn voor het dorp. Hoe kunnen we bijvoorbeeld met elkaar de positieve kanten en kansen van Buitenpost in de toekomst benutten? Al snel werd helder dat er structuur aangebracht moest worden in de plannen die ontstonden. De ‘Taskforce’ was officieel geboren. In navolging van de eerste bijeenkomst zijn er nog een aantal ontmoetingen geweest. Daaruit is gebleken dat er

verder uit te werken. Om het plan dusdanig goed op te zetten

grote behoefte bestaat aan het bundelen van activiteiten en

is gekozen dit professioneel uit te laten voeren. De kosten

het uitdragen van een gezamenlijk beeld als het gaat om het

hiervoor komen voor rekening van de betrokken partijen uit

dorp Buitenpost.

het dorp. Met elkaar is de intentie uitgesproken om direct na de zomervakantie een Plan van Aanpak te laten opstellen.

Structuurgroepen Met drie verschillende groepen bestaande uit maximaal drie

Samenwerking zichtbaar

personen is van start gegaan structuur aan te brengen op

Op zaterdag 9 juni waren overigens de contouren van de

drie fronten: Missie en visie, infrastructuur en activiteiten

samenwerking in Buitenpost al goed zichtbaar. Er werd een

en evenementen. Alle drie de structuurgroepen gaven hun

feest georganiseerd rondom de eerste wedstrijd van Oranje.

visie op de manier van werken zoals zij dat zagen. De reacties

Op plein Nijenstein hing een TV-scherm van ruim 12m². Een

waren positief. Maar waar ben je met een goed plan als er

feest van en voor het dorp Buitenpost. Mogelijk gemaakt

geen draagvlak is? Waar staan we over vijf jaar met onze

door samenwerking tussen de verschillende partijen. De

plannen?

BUVO had aan de voetbalwedstrijd een actie gekoppeld. De prijzen varieerden van een door Klaas Jan Huntelaar

Plan van aanpak

gesigneerd Oranjeshirt tot helikoptervluchten boven het

Gezien de positieven geluiden en meningen is in de laatste

dorp. Buitenpost is dus dwaande en kiest niet voor de

vergadering voor de zomer besloten om een plan van aanpak

buitenpost die niets doet.

n V o l g o n s n u o o k via

en


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen

Versterken economische ontwikkeling

Aanpak werkgeverdienstverlening W&I De Wâlden Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een duidelijke opdracht aan de gemeenten en UWV Werkbedrijf gegeven voor de toekomst: Werk samen voor werkgevers. Zorg dat werkgevers willen meewerken aan ‘werken naar vermogen’. Niet alleen vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat het nodig is met de tekorten die gaan ontstaan op de arbeidsmarkt. Door de val van het kabinet zijn er een aantal wetten con-

ingevuld door een kandidaat vanuit het eigen bestand van

troversieel verklaard, zo ook de Wet Werken naar Vermogen

de gemeente waarbij de vacature is binnengekomen, kan

(WWNV). Wat er ook besloten wordt in de toekomst, het

de vacature snel worden uitgezet bij de partners van de

is goed om de uitgangspunten van de wet als leidend te

regionale werkgeversdienstverlening. Op deze manier heeft

beschouwen. Eén van de uitgangspunten van de WWNV is

u, als werkgever, een groot bereik onder werkzoekenden.

de werkgeversaanpak. De werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland hebben daarover hun wensen uitgespro-

Afdeling werk en inkomen De Wâlden

ken tijdens consultaties in Den Haag. Ondernemers zijn een

Wij hebben u als werkgever hier hard bij nodig. De

cruciale schakel in het laten slagen van de participatie van

uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen De Wâlden voor

werkzoekenden vanuit de bijstand. Mensen die kúnnen wer-

de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel streeft er

ken, moet je ook daadwerkelijk laten werken. Een prima uit-

naar samen met u te kijken of we vraag en aanbod bij elkaar

gangspunt, maar enige realiteit is echter wel gewenst, geven

kunnen brengen. We gaan graag het gesprek met u aan en

werkgeversorganisaties aan. Het moet ook voor ondernemers

kunnen zorgen voor een oplossing op maat.

lonen -vanuit zowel sociale als economische doelstellingen-

Mochten wij geen passende oplossing kunnen bieden

om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

voor uw bedrijf, dan hebben wij de mogelijkheid terug

De werkgeversorganisaties zijn voor een aanpak die aansluit

te vallen op onze partners in onderwijs, kenniscentra,

bij de huidige arbeidsmarkt. Zo zouden zij graag een landelijk

brancheverenigingen,etc.

digitaal werkzoekendenbestand zien waarin ondernemers en re-integratiebureaus zelf kunnen zoeken naar kandidaten. Daarnaast geven zij aan dat ondernemers moeten weten op welke ondersteuning vanuit de gemeente zij kunnen rekenen als zij iemand uit de WWNV in dienst nemen.

Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân De arbeidsmarktregio Friesland ligt ver voor op andere arbeidsmarktregio’s als het gaat om de benadering van werkgevers. Alle 27 gemeenten, het Werkgeverservicepunt

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer

van het UWV werkbedrijf en de Werk- en Leerbedrijven

informatie? Neem dan contact met ons op:

(Sociale Werkvoorziening) hebben de krachten gebundeld.

Bonita Bergsma (gemeente Achtkarspelen)

De werkgeversvraag staat centraal, waarbij zo mogelijk wordt

b.bergsma@achtkarspelen.nl / tel: 06-22224507

gewerkt met één aanspreekpunt. De gemeenten hanteren

Sanne Boetze (gemeente Tytsjerksteradiel)

dezelfde voorstellen, zonder dat daarbij de couleur locale

sboetze@t-diel.nl / tel: 06-52476892

verloren gaat. Het blijft mensenwerk!

Hilda de Lang (gemeente Tytsjerksteradiel)

Bijvoorbeeld: Wanneer een vacature niet kan worden

hdelang@t-diel.nl / tel: 06-15073691

9


BRANDSMA BOUW DIENSTVERLENING BR • Digitaal uitzetten in B&U, INFRA, GROND-, WEG EN WATERBOUW • Robotic Total Station, één man doet het werk • GPS / Glonass toepassing, binnen 5 minuten meten • Nieuw in 2012: 3D-laserscannen!

Kijk voor informatie over al onze activiteiten op: www.bbdbv.nl www.3d-laserscan.nl www.profileerdienst.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen

Innovatiehuis Lauwersdelta dit najaar van start!

Regionale broedplaats voor innovatie, werkgelegenheid en rendement Toekomstige groeiondernemers vinden de broedkamer van hun succes in het Innovatiehuis Lauwersdelta. Dit innovatiehuis biedt een fysieke omgeving waar regionaal betrokken en gevestigde partners met elkaar samenwerken. Door een bundeling van kennis worden ondernemers ontzorgd, zodat zij hun groeipotentie optimaal kunnen omzetten in rendement. Waarom een Innovatiehuis?

• Glasvezelinternet als primaire behoefte voor kenniseconomie;

De economische regio waar de gemeente Achtkarspelen

• Ontzorging voor ondernemers qua dienstenaanbod en

deel van uitmaakt staat voor een uitdaging. De sectoren die

advisering (o.a. spreekuren partners, shared services,

traditioneel het sterkst vertegenwoordigd zijn, zoals de bouw

workshops en subsidieadviseur);

en de metaalindustrie, ondervinden het meest de gevolgen van een veranderende wereldeconomie. Ondanks of misschien

• Geen verhuur van vierkante meters, maar vergoeding vastgesteld op afgenomen werkplekken en ondersteuning;

wel mede dankzij de gevolgen van de krimp, ontstaan er

• Werkervaringsplekken en (docent)stages;

kansen en ambitie om een transitie te doorgaan naar een

• Participatie in innovatieve projecten in binnen- en buitenland.

vitale plattelandsregio. Startups waarbij ondernemerschap en innovatiekracht hand in hand gaan, kunnen een belangrijke

Samenwerking

bijdrage hieraan leveren.

Stichting Innovatiehuis Lauwersdelta is opgericht door ‘founding fathers’ DVEN Accountants Adviesgroep, Sterc

‘Dwaande’ vanuit de vitale plattelandsregio Noordoost

Internet & Marketing, gemeente Achtkarspelen, Rabobank

Friesland bundelen we de krachten en overstijgen we de

Burgum-De Lauwers en Denkgenoten. Zij willen laten zien

grenzen met het Groninger Westerkwartier. In de delta van

dat innovatiekracht, werkgelegenheid en rendement hand in

de rivier De Lauwers laten we zien dat innovatiekracht,

hand gaan en de basis is voor economische ontwikkeling. De

werkgelegenheid en rendement hand in hand gaan en de basis

stichting zonder winstoogmerk ziet haar rendement in het

zal zijn voor economische ontwikkeling.

succes van de nieuwe bedrijven. Organisaties uit de regio die deze visie delen zijn van harte welkom als partner.

Inspirerend en stimulerend Het innovatiehuis is een fysieke plek waar innovatieve

Meer weten?

bedrijven met groeipotentie tot wasdom kunnen komen in een

In het najaar van 2012 zal het Innovatiehuis Lauwersdelta

inspirerende omgeving. Het is ook het ondernemersklimaat

haar deuren openen binnen de centraal gelegen gemeente

waar gevestigde ondernemers ruimte kunnen vinden om

Achtkarspelen. Op dit moment zijn de voorbereidingen in

specifiek te werken aan innovaties. Het doel is om op termijn

volle gang! Vanzelfsprekend komen we graag in contact met

60 tot 80 directe en indirecte arbeidsplaatsen te genereren.

individuen en organisaties die meer informatie willen of

Ondernemers worden ook zoveel mogelijk gefaciliteerd

willen samenwerken. We denken daarbij in het bijzonder aan

met producten en diensten, zoals glasvezelinternet en

groeisectoren als healthy ageing, ICT, duurzaamheid, onderwijs,

subsidieadvies.

zakelijke dienstverlening en de creatieve industrie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Wat biedt Innovatiehuis Lauwersdelta?

projectmanager Henk Everts (henk@denkgenoten.nl, telefoon

• Zeer gunstig ondernemersklimaat met regionaal betrokken

06-23444584) of vul het online formulier in op

en gevestigde partners; • Fysieke huisvesting voor startups in een inspirerende omgeving; • Externe R&D-afdelingen van samenwerkende MKB-bedrijven;

www.lauwersdelta.nl.

11


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

NO 1

kort regionieuws n Ferwerderadiel werkt mee aan de toekomst van Noordoost Fryslân

n De Posthoorn Dokkum wint Ondernemersprijs 2012 Op 22 juni 2012 wonnen Sabina Reitsma en Femmechien van der Heide – Reitsma van Hotel Café Restaurant de Posthoorn uit Dokkum de Ondernemersprijs Noordoost Friesland.

De gemeente Ferwerderadiel wil aansluiten bij het

Zij lieten daarmee de heer Hille Vellema van Vellema installatietechniek uit Hallum en de

regionaal samenwerkingsverband Netwerk Noordoost.

heer Sjerk Faber van Faber Telecom en Data uit Dokkum achter zich.

Ferwerderadiel heeft de visie op de toekomst vertaald

Regio Noordoost Friesland heeft zich ten doel gesteld om zichzelf nadrukkelijker op de

naar concrete projecten die bijdragen aan de regionale

bedrijfseconomische kaart van Friesland te zetten. Om het ondernemerschap in de regio

ambities zoals verwoord in de reeds bestaande Agenda

te stimuleren wordt jaarlijks de ondernemersprijs uitgereikt aan een in de regio gevestigde

Netwerk Noordoost (ANNO) 2011-2030. In een supplement

ondernemer met een activiteit of onderneming.

heeft Ferwerderadiel één regionaal thema en zes concrete

Tien bedrijven hadden zich ingeschreven voor de Ondernemersprijs Noordoost Friesland.

projecten benoemd met een hoge prioriteit, allemaal

Na een voorselectie bleven drie finalisten over die door de jury werden bezocht en beoordeeld

met een regionale meerwaarde. Met het regionaal thema

op persoonlijkheid van de ondernemer(s), visie/strategie van de onderneming en innovatie.

Noordoost aan het Wad zet Ferwerderadiel in op het verder benutten van de potentie van Wadden Werelderfgoed voor Noordoost Fryslân. Met de projecten De Dokkumer

n Kafee NOF

Ie, Sportstimulering en sociale activering, Pilot

Hebt u iets met Noordoost Friesland? Kom dan naar Kafee NOF!

Doarpsomtinkers, Vergroten leefbaarheid Ferwerderadiel

27 september

It Posthûs in Burdaard

door bundeling verkeer, Bedrijventerrein Doniaweg

25 oktober

Kolkzicht in Surhuisterveen

Hallum, Duurzaam Burdaard & LEF (Lokale Enerzjy

29 november Waard van Ternaard in Ternaard

Ferwerderadiel) draagt Ferwerderadiel concreet bij aan de

van 16.00-18.00 uur.

ambities voor de toekomst van Noordoost Fryslân. Voor de uitvoering van de projecten is een meerjarenplanning

Volg Kafee NOF op twitter via @KafeeNOF.

opgesteld.

Voor het laatste nieuws over Netwerk Noordoost, volg ons op twitter via @NetwerkNO.

Officieel bekrachtigd Op 19 juli heeft Ferwerderadiel het Supplement aan de stuurgroep Netwerk Noordoost aangeboden met het

n Eén waterrecreatievisie voor heel Noordoost Fryslân

verzoek positief te adviseren over deelname aan Netwerk

De zes gemeenten in Noordoost Fryslân gaan gezamenlijk een visie maken op de waterre-

Noordoost. De colleges van B&W van de deelnemende

creatie. Het maken van een waterrecreatievisie is één van de speerpunten binnen de Agenda

gemeenten en Gedeputeerde Staten nemen ver-

Netwerk Noordoost. Door niet per gemeente, maar met een wijde blik op geheel Noordoost

volgens een officieel besluit over de toetreding van

Fryslân te kijken, willen de gemeenten bijdragen aan het versterken van de recreatieve

Ferwerderadiel. De aansluiting zal naar verwachting in de

sector en het recreatieve aanbod. Individuele gemeenten hebben specifieke kennis van en

stuurgroep in oktober 2012 officieel bekrachtigd worden.

plannen voor het gebied. Door deze kennis te delen en ontwikkelingen/projecten af te stemmen en te koppelen kan meerwaarde gecreëerd worden waardoor de hele regio optimaal

Netwerk Noordoost

kan profiteren van de kansen die er liggen.

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio

Uit een aantal bureaus is Hanneke Schmeink RECREATIE geselecteerd om in opdracht van de

samen met de provincie aan concrete projecten die een

gemeenten de visie uit te werken. Zij is inmiddels enthousiast van start gegaan samen met

bijdrage leveren aan een gezonde sociaaleconomische

Theo de Bruin van NL RNT die zij voor deze opdracht heeft aangetrokken.

toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed

In het volgende nummer van Ondernemend Noordoost Fryslân wordt uitgebreid op de

wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de

waterrecreatievisie ingegaan.

omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel,

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Tiede Boorsma van de gemeente

Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de

Kollumerland c.a. (tel.: 0511-458858). Meer informatie over het bureau dat de offerte uitvoert:

provincie Fryslân.

www.hannekeschmeink.nl


NO 2

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

team netwerk nOOrDOOst BunDelt De kraChten

‘Samen werken aan een sterke regio’ Het Team Netwerk Noordoost is sinds 1 juni compleet. Vier bevlogen vrouwen zorgen vanuit het Streekhuis in Burgum voor de ondersteuning aan de projecten die op de Agenda Netwerk Noordoost staan. Samen met de gemeenten, de ondernemers en alle andere maatschappelijk betrokken partijen werken zij aan de toekomst van Noordoost Fryslân.

n VOlG ONS NU OOK VIA

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

De koers voor de sociaal-economische

Met elkaar

ontwikkeling van de regio Noordoost Fryslân is

Een belangrijke taak voor de komende maanden

vastgelegd in het Sociaal Economisch Masterplan

is de inbreng van regionale partijen om de

(SEM). In dit visiedocument staat in welke richting

Agenda verder in te vullen. Hun betrokkenheid

de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel,

is volgens de gemeenten en de provincie

Dongeradeel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel

cruciaal om van de Agenda een succes te maken.

en de provincie Fryslân samen optrekken

Tamminga: “Het is van essentieel belang om

om de dreigende krimp en de weglekkende

niet over elkaar, maar met elkaar te praten om

werkgelegenheid tegen te gaan. Zij hebben hun

op deze manier de realisatie van de Agenda en

krachten gebundeld in het samenwerkingsverband

daarmee de toekomst voor Noordoost Fryslân

Netwerk Noordoost. De gemeente Ferwerderadiel

tot een succes te maken.”

heeft besloten ook aan te haken.

NO 3

Inmiddels is het voor Tamminga en haar team

Profiel

Agenda Netwerk Noordoost

wel duidelijk dat zij bij een bijzonder proces

TREA TAMMINGA

De visie uit het masterplan is vertaald in dertien

betrokken zijn. “We zijn niet de enige regio die

Programmacoördinator

ambitieprojecten en een groot aantal concrete

met krimp te maken heeft, maar onze aanpak

Netwerk Noordoost.

projecten. Die zijn vastgelegd in de Agenda

van de problematiek is toch wel uniek. Het lef

Netwerk Noordoost. Het is die Agenda die

van de betrokken gemeenten en partijen om

GEBOREN

de komende jaren uitgevoerd moet worden.

over de eigen grenzen heen te durven kijken

1 juni 1973 in Sibrandabuorren.

Het Team Netwerk Noordoost heeft als taak

oogst tot ver buiten Friesland bewondering. Ik

BURGERLIJKE STAAT

om de betrokken gemeenten en de provincie

krijg geregeld de vraag hoe het hier wel lukt

Gehuwd, 3 kinderen.

te ondersteunen bij de realisatie daarvan.

om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.’’ Dat

LOOPBAAN

“Wij zorgen voor de coördinatie, bewaken de

heeft volgens haar alles te maken met het feit dat

Zij studeerde regionale economie

voortgang en de financiën en kijken waar we

men er in Noordoost Fryslân van doordrongen

in Groningen en was onder andere

extra aandacht en middelen voor onze Agenda

is dat samenwerking de enige remedie is om het

directeur van Geveke Ontwikkeling.

kunnen krijgen”, legt programmacoördinator

tij te keren. “De uitdaging waar we voor staan is

In maart is zij begonnen als

Trea Tamminga uit. Zij doet dat samen met

enorm, maar samen staan we sterk. Dat besef is

programmacoördinator

communicatieadviseur Sylvia Bosma, adviseur

er bij alle partijen.”

Netwerk Noordoost.

financiën en subsidies Gerrie Visser en secretaresse Henriëtte Hoekstra.

HOBBY’S

De missie van Netwerk Noordoost is vastgelegd

lezen, het liefst non-fictie, en de

in het volgende statement: in Netwerk

kinderen.

De projecten uit de Agenda zijn verdeeld over

Noordoost werken de gemeenten Achtkarspelen,

drie themagroepen. In deze themagroepen

Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland c.a.,

vindt de inhoudelijke aansturing plaats. Behalve

Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel en de provincie

bestuurders zijn hier ook diverse regionale

Fryslân met elkaar aan concrete projecten die

partijen in vertegenwoordigd. Die regionale

een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-

partijen zijn direct betrokken bij de projecten.

economische toekomst voor Noordoost Fryslân.

Het gaat dan om vertegenwoordigers uit

In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er

het onderwijs en van het MKB, de Kamer

voldoende banen en is de omgeving op orde.

van Koophandel en Wetterskip Fryslân, maar

Tamminga: “Dat is de rode draad in ons werk.

bijvoorbeeld ook om de Ondernemersvereniging

Het is geen eenvoudige opgave, maar de

Noordoost Fryslân (ONOF) en de Noardlike

betrokkenheid van alle partijen om die missie

Fryske Wâlden (NFW).

waar te maken is groot.” Voor meer informatie kijk op www.netwerknoordoost.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

GLB Jan Brandsma

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert per 1 januari 2014. Het stelsel van inkomenstoeslagen gaat op de schop met ingrijpende gevolgen voor de boeren. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in Noordoost Fryslân met ruim duizend leden, pleit ervoor dat de leden goede vergoedingen krijgen voor groene diensten. Hiermee kunnen ze hun inkomen aanvullen.

Spannende tijd voor landbouwers in de Noardlike Fryske Wâlden Een gemiddeld agrarisch bedrijf ontvangt straks naar

pingo’s, leggen botanische weideranden aan en doen aan

verwachting duizenden tot tienduizenden euro’s minder

weidevogelbeheer. Wij vinden dat we voor deze groene

aan directe inkomenstoeslagen. Het verlies aan inkomen

diensten een goede vergoeding mogen ontvangen. Daar

kan deels gecompenseerd worden door als grondgebruikers

maken wij ons als vereniging sterk voor.” De NFW heeft

maatschappelijke prestaties te leveren. Voor diensten

vorig jaar een hoge EU-landbouwfunctionaris en de Vaste

zoals agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan dit door

Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw &

in collectief verband een overeenkomst te sluiten met de

Innovatie ontvangen voor werkbezoeken. Zij waren erg onder

overheid. Daar gaat de vereniging NFW mee aan de slag.

de indruk van de werkwijze en resultaten van het werk van

“We doen mee aan een landelijke pilot om proefonder-

de NFW en haar leden. Duidelijk is volgens Brandsma dat er

vindelijk aan te tonen hoe wij als boerencollectief de doelen

spannende tijden aanbreken, omdat er veel onduidelijkheden

van het Europees Landbouwbeleid kunnen realiseren”,

zijn. “De financiering van de vergoedingen voor agrarisch

zegt Jan Brandsma uit Kollumerzwaag, melkveehouder en

natuur- en landschapsbeheer staat vanwege bezuinigingen

penningmeester van de NFW. “Hierover maken we afspraken

onder druk. Bovendien levert het nieuwe, complexe GLB nog

met onze leden. Onze eigen schouwcommissie controleert

veel onzekerheden op.”

deze afspraken vervolgens. Wij willen aantonen dat de overheid op ons kan vertrouwen en de verantwoordelijkheid bij ons kan neerleggen. Zelfsturing en controle op afstand

Wat is het GLB?

staan voor ons centraal.” De NFW wil deze werkwijze laten

Het doel van het Europees Gemeenschappelijk

certificeren en vervolgens ook inzetten om doelen ‘dichter

Landbouwbeleid (GLB) is agrarische ondernemers

bij huis’ te realiseren, zoals van provincie, gemeenten,

een redelijk inkomen te bieden en consumenten

waterschap, bedrijfsleven en zeker ook bewoners van het

te verzekeren van voldoende voedsel tegen een

gebied. “Daarvoor zijn we eind augustus een proces met

redelijke prijs. Het Europese landbouwbeleid is in

vertegenwoordigers van deze organisaties gestart.”

1957 ingevoerd en al een aantal keer gewijzigd. De laatste hervorming van het GLB bestaat uit de

Beheer en behoud landschap

afbouw van de inkomenssteun. Daarvoor in de plaats

De landbouw in Noordoost Fryslân draagt sterk bij aan het

komen maatschappelijke diensten en doelgerichte

beheer en behoud van het landschap en de natuur. “We

betalingen.

onderhouden bijvoorbeeld elzensingels, boomwallen en

NO 5


IJzersterk in Noord Nederland

Dokkum

Heerenveen

Leeuwarden

Groningen Dokkum

P. Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25 Fax (0519) 29 23 22 E-mail: info@raadsma.nl

Heerenveen

De Kuinder 10 Telefoon (0513) 63 16 00 Fax (0513) 63 16 24

Leeuwarden

Archimedesweg 16 Telefoon (058) 21 27 099 Fax (058) 21 27 055

Groningen

Wismarweg 32 Telefoon (050) 54 70 070 Fax (050) 54 70 079


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

Regiomarketing

Nieuwe portal over wonen, werken en recreëren in Noordoost Fryslân Op 1 oktober 2012 wordt de nieuwe regionale portal over wonen, werken en recreëren gelanceerd. Een overzichtelijke portal met een frisse uitstraling die bewoners, bezoekers en bedrijven informatie biedt over Noordoost Fryslân. Naast de toeristische informatie, is er informatie over woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, projecten in de regio, activiteiten en nieuws op deze portal te vinden.

Ondernemers en bewoners gingen ook op www.dwaande.nl zoeken naar informatie over Dwaande, maar dit werd niet aangeboden op de toeristische site. Netwerk Noordoost heeft sinds een aantal jaren ook een eigen website www.netwerknoordoost.nl die informatie biedt over de projecten binnen de agenda netwerk Noordoost. Gelet op de relatie en het belang tussen regiomarketing en Netwerk Noordoost ligt het voor de hand om een gezamenlijke portal te realiseren. Een portal waar de websitebezoeker kan kiezen welke informatie hij of zij nodig heeft. Vanaf

Begin 2011 is de website www.dwaande.nl live gegaan.

1 oktober vinden ondernemers op www.dwaande.nl

Doel van deze website was om zoveel mogelijk toeristen te

informatie over economische projecten, Agenda Netwerk

verleiden tot een bezoek aan Noordoost Fryslân. Op deze

Noordoost, nieuws uit de regio en informatie over activiteiten

site was daarom de belangrijkste toeristische informatie over

en netwerkbijeenkomsten. Voor de bewoners is er informatie

Noordoost Fryslân te vinden met mooie beelden. Al snel bleek

te vinden over woningbouwlocaties, activiteiten in de

de behoefte vanuit de regio met betrekking tot de site breder

regio, nieuws en op termijn waarschijnlijk ook het actuele

te zijn dan alleen de toeristische informatie.

huizenaanbod in de regio. De toerist kan op de site nog steeds

NO 7


G L ASV EZ E L E N COA X

Noordoost-Frysl창n heeft haar eigen zakelijke kabelmaatschappij: Kabelnoord Zakelijk. In Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerland levert Kabelnoord Zakelijk internet via glasvezel en coax. In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden wij de mogelijkheid om aan te sluiten op ons groeiende glasvezelnetwerk in o.a. Buitenpost en Burgum.

Meer weten over een aansluiting bij uw regionale kabelmaatschappij? Neem contact met mij op. Ik sta voor u klaar. Geert Hoogsteen

www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum . Telefoon (0519) 701 701


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

terecht voor de belangrijkste toeristische informatie, een

uitzending plaats vanuit de Dokkumer Vlaggencentrale in

overzicht van de activiteiten, arrangementen en er is een

Dokkum. Aansluitend aan de reeks uitzendingen van BNR

kaart met alle routes en toeristische bedrijven opgenomen.

Nieuwsradio wordt er voor de Nederlandse zakenmarkt een

De toeristische informatie wordt vertaald in het Duits en

weekend Fan Fryslân georganiseerd. Ondernemers uit heel

Engels, zodat ook de internationale toerist op dwaande.nl

Nederland komen in het weekend van 12, 13 en 14 oktober

terecht kan voor toeristische informatie.

naar Fryslân. Op vrijdag 12 oktober volgen ze het slotdebat

De portal die op 1 oktober tijdens Kafee NOF in Burdaard

van BNR Nieuwsradio in Leeuwarden. Aansluitend kunnen

wordt gelanceerd, is een mooie basis. De komende tijd zal

ze zaterdag en zondag genieten (evt. met gezin) van diverse

deze basis verder uitgebreid worden. Het is niet de bedoeling

activiteiten in de regio.

om een zoveelste nieuwe website te realiseren, maar juist om bestaande sites, initiatieven en partijen bij elkaar te brengen

Noordoost Fryslân op RTL4

en zo gezamenlijk de digitale bezoeker via één portal over

In juni en juli stond Noordoost Fryslân meerdere malen in

de regio te informeren. Om dit te realiseren, is samenwerking

de schijnwerpers op de Nederlandse televisie. De redactie

met diverse partijen in de regio noodzakelijk. In overleg met

van het RTL4-programma Enjoy Life maakte gedurende

ondernemers en samenwerkende partijen wordt de portal

twee dagen opnames op diverse locaties in Noordoost

voor Noordoost Fryslân de komende tijd verder uitgebreid.

Fryslân en was verrast door het mooie en veelzijdige aanbod aan activiteiten in deze regio. Bianca Waamelink

BNR nieuwsradio vanuit de Dokkumer Vlaggencentrale

van B&B BinnenInn BuitenUit heeft in samenwerking met

Het imago van Fryslân versterken onder ‘ondernemend

weekendtrip samengesteld voor de eerste aflevering. Fokko

Nederland’; dat is het doel van de campagne ‘Zaken doen

Hoeksma van Copini buitensport heeft in samenwerking

met Fryslân’, een initiatief van Fan Fryslân. Hier sluiten we in

met communicatiebureau ZieSa, Dwaande en een groep

Noordoost Fryslân natuurlijk graag bij aan en daarom zijn we

ondernemers een tweede weekendtrip samengesteld voor

vanuit Dwaande de samenwerking aangegaan met

de tweede aflevering. Beide afleveringen werden driemaal

Fan Fryslân.

uitgezonden op RTL4. De film is aan elkaar gemonteerd en

Dwaande en een aantal ondernemers uit de regio een

wordt nu door deelnemende ondernemers en Dwaande als Centraal in de campagne van Fan Fryslân staat de

promotiemiddel ingezet. “Het is een mooie film geworden

samenwerking met BNR Nieuwsradio. In september en

die de parels van Noordoost Fryslân laat zien. Bovendien is

oktober wordt het BNR Nieuwsradio-programma ‘Zakendoen

dit een prachtig voorbeeld van hoe ondernemers met elkaar

met…’ zes vrijdagen achter elkaar live uitgezonden vanuit

dwaande zijn en elkaar versterken. Dat is waar Dwaande om

een locatie in Fryslân. Rond elke live-uitzending wordt

draait. Met elkaar de regio op de kaart zetten en ondertussen

een feestelijke, regionale bijeenkomst inclusief lunch voor

ook je eigen bedrijf onder de aandacht brengen”, aldus Diny

ondernemers georganiseerd. Op vrijdag 5 oktober vindt de

Pestman, projectleider regiomarketing Dwaande.

NO 9


Nu direct

e n i l n o ukwerk

Profiteer van de extra service

dr n e l l e t s e b

van Van der Eems

uw

vandereemsdirec t.n

l

Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl

offsEt drukwErk | digitaal drukwErk | warEhousing | dtp/opmaak | afwErking

Zien is geloven

Sportief plezier voor iedereen Pitch&Putt golf Esonstad vanaf 13 juli open!

Pitch&Putt Golf is een moderne sport die overal ter wereld wordt gespeeld. Da’s niet zo gek, want het is op elk niveau spannend en uitdagend. En iedereen kan het! Pitch&Putt Golf is opgezet als publiekssport en is daarom betaalbaar, toegankelijk en open voor iedereen.

Allerlei uitjes mogelijk! Na een rondje Pitch&Putt Golf gezellig naborrelen? Of op zoek naar een leuk teamuitje, bedrijfsuitje, familiedag of vrijgezellenfeest? Vanaf de zomer van 2012 heten we jullie van harte welkom op de baan.

Pitch&Putt Golf Esonstad • Skanserwei 28 • 9133 DV Anjum T: 0519-32 95 55 • esonstad@landal.nl Kijk voor meer informatie over alle banen op www.pitch-putt.nl

www.pitch-putt.nl/esonstad


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

DwaanDe-game als VerBinDing tussen OnDernemers:

Ontdek Noordoost fryslân met je eigen smartphone Wat is er nu mooier om als toerist in Noordoost Fryslân met

nieuwe game op

je eigen smartphone op zoek te gaan naar allerlei leuke,

maat worden

uitdagende, nieuwsgierige, historische en culturele activiteiten.

gemaakt en zijn de

Niet door ze te bekijken op uw telefoon. Nee, de telefoon

mogelijkheden dus

brengt u namelijk daadwerkelijk van A naar B en maakt van

bijna onbeperkt.”

deze reis een waar avontuur. Spelenderwijs ontdekt u allerlei parels in Noordoost Fryslân. Dat kunnen ondernemers zijn, maar ook verenigingen of stichtingen. In elk geval bieden ze een

Op tv met de Dwaande-game

bijzondere activiteit of bezienswaardigheid. Fokko Hoeksma,

Op dit moment

eigenaar van Copini Buitensport uit gemeente Kollumerland

wordt er achter de

ontwikkelde dit unieke concept, de Dwaande-game. Fokko:

schermen hard

“Het is voor ondernemers een kans om op een unieke manier

gewerkt om dit

aan elkaar verbonden te worden en voor toeristen (of andere

gameconcept op allerlei fronten in te zetten en om

nieuwsgierigen) een avontuurlijke ontdekkingstocht.”

meer bekendheid te geven aan het initiatief. Onlangs is door het programma Weekendtrip van RTL4 een item gewijd aan regio

Verbinding door een game

Noordoost Fryslân. Fokko: “Yka van der Veen en Trynke Havinga

Fokko: “Ik ging op onderzoek uit en kwam tot de ontdekking dat

van communicatiebureau ZieSa hebben vorig jaar een kaartclub

de nieuwste smartphonetechnologieën heel veel mogelijkheden

opgezet onder de vlag van regiopromotie Dwaande. De club

bieden om een toerist een onvergetelijke dag te laten beleven. Er

bestaat inmiddels uit 20 enthousiaste ondernemers uit de

zijn zoveel leuke dingen te zien en te beleven in regio Noordoost

regio. Ze verwijzen naar elkaar door middel van ansichtkaarten

Fryslân. Ze zijn helaas vaak onvindbaar of te kleinschalig,

(lees er meer over op www.ziesa.nl). Een groot deel van deze

waardoor ze niet tot hun recht komen. Op dit moment worstelen

ondernemers deed mee aan de RTL-uitzending. Onze game-

veel ondernemers en instellingen met de vraag hoe ze toeristen

techniek werd gebruikt om ze op een speelse manier aan elkaar

naar deze regio kunnen lokken. En nog belangrijker, hoe

te verbinden. Sanne, de presentatrice van het programma,

ze daarna ook bij hun komen. Onze Dwaande-game is het

ontdekte zo op speelse wijze welke schatten deze regio rijk is.

antwoord op deze vraag.”

De tv-opname laat zien hoe onze techniek toe te passen is. Ben je nieuwsgierig? Kijk dan binnenkort op www.dwaandegame.

Onbeperkte mogelijkheden voor een waar avontuur

nl of op de website van Dwaande om het filmpje te bekijken. Er

De toerist wordt op een eigentijdse en verrassende manier

is goed te zien hoe je als ondernemer onderdeel uit kunt maken

gekoppeld aan verschillende ondernemers uit de regio. Fokko:

van dit gameconcept.”

“Je telefoon werkt daarbij als een digitale gids, maar dan op

“De volgende stap is het doorontwikkelen van de game in al haar

een interactieve en avontuurlijke manier. (Push)-berichten

facetten naar een volwaardig en breed inzetbaar gameconcept

op de telefoon vertellen je waar je bent en waar de volgende

voor jong en oud, met meerdere routes en mogelijkheden.”

locatie of aanwijzing zich bevindt. Je wordt rondgeleid door

Uiteindelijk hopen we dat diverse gameconcepten toegepast

de omgeving en gekoppeld aan lokale bedrijven als musea,

worden in meerdere regio’s in Fryslân en in een later stadium in

bezoekerscentra, horecagelegenheden, en verschillende

heel Nederland”, aldus Fokko Hoeksma.

activiteiten. Maar je wordt vooral rondgeleid langs de kleine, moeilijk vindbare initiatieven als kunstenaars, kaasboerderijen

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over

en workshops. De gebruiker kan bij aanmelding bepalen welke

de game en de mogelijkheden voor u als ondernemer?

locaties hij of zij wil bezoeken, hoe lang de game mag duren

Neem dan contact op via info@dwaandegame.nl

en hoe hoog de kosten mogen zijn. Op deze manier kan een

NO 11


- financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning

Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum!

Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken. Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl

MetzPoint

Reclame & Communicatie

uw bedRijf kan nu wel wat verkooppower gebRuiken? Veel bedrijven hebben het momenteel lastig. de consument geeft minder snel z’n geld uit en is kritischer. Juist nú is het belangrijk om u als bedrijf te onderscheiden en op te vallen. MetzPoint kan u daarbij helpen met effectieve communicatiemiddelen zowel online als met een pakkende advertentiecampagne of een perfecte bedrijfsbrochure. wilt u meer online gaan doen, MetzPoint kan u helpen met het opzetten van een complete webshop. weten wat Metzpoint voor ú kan betekenen in deze economisch roerige tijden? neem dan contact op met Marianne Metz…

bel:

06 - 2939 7633

mail:

info@metzpoint.com

kijk op: www.metzpoint.com

Metzpoint adv.OF 92,5x134 DEF.indd 1

31-05-12 10:19


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

Jongeren werken aan de toekomst van Noordoost fryslân Ook jongeren werken aan de toekomst van Noordoost Fryslân! We stellen er drie aan u voor:

wie: Marianne Reitsma wat: Onderzoek naar behoefte en vraag naar werkervaringsplekken

wie: Jorrit Miedema en Gradus Kooistra wat: Onderzoek naar Digitale Diensten in Noordoost Fryslân

KabelNoord houdt zich o.m. bezig met het probleem dat

De toenemende digitalisering is verreweg de belangrijkste

veel hoger opgeleide jongeren vertrekken naar stedelijke

trend die het (werkende) leven de afgelopen vijf jaar heeft

gebieden om daar aan werk te komen. De organisaties uit

beïnvloed. En die invloed zal de komende jaren nog zeker

Noordoost Fryslân hebben vaak geen geld om werk aan te

aanhouden. Digitale camera’s, auto aan de computer in

bieden, en komen op deze manier niet aan vernieuwing en

de werkplaats, zorg op afstand, etc. De samenwerkende

innovatie toe. In een tijd van economische crisis is dit wel

gemeenten in Noordoost Fryslân die zijn aangesloten bij

belangrijk. Door middel van werkervaringsplekken kun je

Netwerk Noordoost, zijn bezig om hun ambities op het

deze twee partijen bij elkaar brengen. De hoger opgeleide

gebied van deze trend te onderzoeken. Waar liggen kansen

jongeren uit Noordoost Fryslân kunnen werkervaring

voor de regio op het gebied van digitale diensten en wat

opdoen en de organisaties komen aan vernieuwing en

is de rol van de overheden hierin? Twee studenten van de

innovatie toe zonder dat het veel geld kost.

NHL, Jorrit Miedema en Gradus Kooistra, gaan de initiatieven

Marianne Reitsma is begin 2012 afgestudeerd voor de

die er zijn op gebied van digitale diensten, dit komende

studie Communicatie aan de NHL. Als trainee bij

half jaar inventariseren en beoordelen. De studenten gaan

KabelNoord gaat zij onderzoeken of een dergelijk project

samen met hun docent en de een lector van de NHL de

levensvatbaar is. Zijn er voldoende vragen? Zijn er

regio adviseren. Jorrit en Gradus zijn 3e-jaars studenten NHL

voldoende werklocaties? Kan er samengewerkt worden?

Bedrijfskundige informatica. Tegelijkertijd zijn zij ook bezig

Noordoost Fryslân is dé plaats voor starters op de arbeids-

met een onderzoek voor KabelNoord over de kansen voor

markt, dat is het doel.

wifi op het hele eiland Schiermonnikoog.

wie: Rein Riemersma wat: Opzetten klankbordgroep ondernemers De gemeente Tytsjerksteradiel wil de dienstverlening voor ondernemers optimaliseren. Daarin speelt het Klant Contact Centrum een belangrijk rol. Om te weten hoe de ondernemers deze dienstverlening ervaren, wil de gemeente, samen met de ondernemersverenigingen, een klankbordgroep met ondernemers in het leven roepen. Rein Riemersma, derdejaars student aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden, gaat hiermee aan de slag. Daarnaast gaat Rein aan de slag met de presentatie van bedrijfskavels in Noordoost Fryslân. De gemeenten in Noordoost Fryslân werken op economisch gebied samen in Netwerk Noordoost. De gemeenten hebben in een convenant bedrijventerreinen afspraken gemaakt over de regionale planning van bedrijventerreinen. Een onderdeel van het convenant is ook de presentatie van de bedrijventerreinen en bedrijfskavels via een gemeenschappelijke website van Netwerk Noordoost. De bedoeling is om daarbij ook vrijkomende bedrijfspanden mee te nemen. Hiervoor zal samenwerking met makelaars worden gezocht.

NO 13


NO 14

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

kOrt regiOnieuws n kenniswerkplaats noordoost Fryslân medeontwikkelaar van het Kenniswerkplaats–

n Faber telecom & Data verbindt vestigingen rabobank noordoost Friesland tot één virtuele bank met iP telefonie

concept en heeft eerder al de Kenniswerkplaats

Onlangs heeft Faber Telecom & Data vestigingen van de Rabobank Noordoost

Veenkoloniën gerund. De Kenniswerkplaats is

Friesland, voorzien van moderne Panasonic telefoontoestellen gekoppeld door

een werkatelier waar Ondernemers, Overheid,

middel van IP techniek. De ruim 160 telefoontoestellen staan verspreid over 10

Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en

vestigingen. Voor de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale zocht Rabobank

Rianne Vos is sinds februari de manager van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. Zij is

Organisaties binnen de regio samenkomen om gezamenlijk

Noordoost Friesland naar een oplossing die aansloot bij de wensen en ideeën van

te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. Diverse nieuwe

de organisatie. Daarnaast moest de techniek worden geleverd door een bedrijf met

projecten op het gebied van landschap, leefbaarheid, en

voldoende expertise, bewezen kennis en goede service. Faber Telecom & Data bleek

ondernemerschap zijn recentelijk opgestart.

naadloos bij deze denk- en werkwijze te passen. Het bijzondere aan dit IP telefonie

Half augustus is de Kenniswerkplaats verhuisd naar het

traject is dat alle expertise uit Noordoost Friesland komt.

Streekhuis Noordoost Fryslân aan de Florynwei 3 in Burgum. Voor meer informatie: kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl

Eén telefoonnummer voor meerdere Rabobank vestigingen Sjerk Faber: “Het grote voordeel van een telefonieoplossing gebaseerd op IP techniek

kenniswerkplaats verhuisd

is dat de Rabobank geen aparte telefoonlijnen voor iedere vestiging meer hoeft aan

De Kenniswerkplaats is sinds 1 juli 2012 te vinden in het

te schaffen. Op de kantoren is een breedband verbinding voldoende om te kunnen

Streekhuis Noordoost Fryslân aan de Florynwei 3 in Burgum.

bellen. Via deze verbinding kan Rabobank Noordoost Friesland haar vestigingen verbinden tot één virtuele bank. De verbindingen worden gerealiseerd via breed-

n Custard on & offline communicatie uit Buitenpost

bandverbindingen van Kabelnoord en Xenosite. Deze partijen hebben bewezen prima kwaliteit te leveren gecombineerd met een uitstekende service. Voorheen was het noodzakelijk om iedere vestiging met een eigen telefooncentrale uit te rusten

Custard staat voor betrokkenheid, enthousiasme, kleurrijk en creatief

voorzien van een eigen nummer. Met de nieuwe IP techniek is de Rabobank één virtu-

meedenken. Het bureau uit Buitenpost adviseert en presenteert sinds

eel geheel geworden maar blijft bereikbaar op het vertrouwde regionale nummer. Dit

2007 op het gebied van communicatie. “En dat doen we on & offline”,

schept duidelijkheid en creëert letterlijk korte lijnen naar de klant.”

aldus eigenaar Hielke Jan Ellens. “Online communicatie staat in de schijnwerpers, maar offline communicatie is en blijft belangrijk.” Elke

Enorme kosten besparing met telefonieoplossingen

opdracht die Custard uitvoert begint met een helder advies. Het doel

van Faber Telecom & Data

van de opdrachtgever staat daarbij centraal. Met oog voor detail, maar

Projectleider Gerben van der Schaaf: “Als Rabobank Noordoost Friesland op de

ook realiteit, levert Custard communicatieadvies op maat.

hoofdvestiging een gesprek binnen krijgt en deze wil doorverbinden naar haar nevenvestiging in bijvoorbeeld Nes op Ameland, dan verbind de telefoniste deze door

De opdrachtgevers van Custard zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en

alsof het een intern toestelnummer is. Zo kan dus op voorhand worden bekeken of

de non-profit sector. “We werken voor

de gebruiker überhaupt wel beschikbaar is. Dit geeft een enorme tijdsbesparing en

een groot aantal lokale bedrijven,

de onderlinge gesprekken zijn nu gratis. De terugval bestemmingen zoals voicemail

maar ook voor partijen als het

en antwoordapparaten zitten centraal in het systeem en worden niet meer per

UMCG, Mitra, vereniging

vestiging geregeld. Ook de normale netlijnen komen alleen in de hoofdvestiging

Noardlike Fryske Wâlden

aan en niet meer op de

en de gemeente

nevenvestigingen. Hierdoor

Achtkarspelen.”

is er op de nevenvestigingen

De opdrachten variëren

geen infrastructuur meer no-

van het vormgeven en

dig op basis van ISDN. Door

ontwikkelen van een huis-

de IP techniek zijn tevens de

stijl, communicatieadvies, een

gesprekken globaal gezien

website of webwinkel tot aan een

20 tot 30 procent goed-

volledige (reclame)campagne. “Door de

koper ten opzichte van het

veelzijdigheid van onze klanten, zijn wij dat als Custard ook!”

reguliere KPN tarief.”

n VOlG ONS NU OOK VIA

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

n ‘kenniskaart’ stimuleert samenwerking en innovatie in noordoost Fryslân De regio Noordoost Fryslân wil samenwerking en innovatie bevorderen. Daarom stimuleert de regio bedrijven zich op de kaart te laten zetten. Dit mede in het kader van het project Vital Rural Area: een Europees project ter voor de sociaal economische versterking van plattelandsregio’s.

De kenniskaart stimuleert samenwerking tussen bedrijven Philips werkt samen met Douwe Egberts. Samen brengen zij succesvol de Senseo koffiemachine op de markt. Ook kleinere bedrijven profiteren hiervan door toelevering van onderdelen en het produceren van koffiepads. Bedrijven in Noordoost Fryslân (Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel) kunnen via de kenniskaart succesvol samenwerken. De kenniskaart is een hulpmiddel voor: - het zoeken van samenwerkingspartners (bijvoorbeeld welk bedrijf binnen een straal van 10 km van het mijne heeft ervaring met export naar China) - het zoeken van kennisexperts (bijvoorbeeld in welk bedrijf in Friesland is kennis aanwezig over de toepasbaarheid van ‘vision’ oplossingen)

n Zonwering de Vries content met nieuwe showroom

- het samenstellen van samenwerkingsplatforms (bijvoorbeeld met welke

Een jaar nu is Zonwering de Vries gevestigd aan de Wending

- het samenstellen van kenniskringen (bijvoorbeeld met welke bedrijven

bedrijven uit de zakelijke dienstverlening kunnen wij een platform industriële automatisering opzetten)

in Opende. In de showroom van ruim tweehonderd

kunnen wij ervaringen delen over export naar India).

vierkante meter is vrijwel alles op het gebied van binnen en buiten zonwering vinden. Maar ook voor veranda’s,

Hierdoor kunt u voor talloze aspecten in één oogopslag zien welke kennis

terrasoverkappingen, horren en garagedeuren bent u bij ons

aanwezig is binnen de regio.

op het juiste adres. We zijn ontzettend blij met onze nieuwe showroom en kunnen ook merken dat de klanten ons nu

Per bedrijf wordt informatie vastgelegd over:

nog beter kunnen vinden”, aldus Feike en Anita Sienema

- algemene bedrijfsgegevens

over hun bedrijf op industrieterrein Lauwerskwartier. Nu

- organisatieprofiel

kunnen de klanten eerst alles goed bekijken voordat ze iets

- personeel en kennisinvesteringen

kopen. Anita‘s vader Anne de Vries startte het bedrijf zo’n

- cruciale kennis

achttien jaar geleden.

- kwaliteitscriteria - duurzaamheid

Toen Feike Sienema zeven jaar geleden bij het bedrijf

- maatschappelijk verantwoord ondernemen.

werden betrokken, zag het echtpaar groei mogelijkheden. Het zonweringassortiment hebben we fors uitgebreid.

De regio Noordoost Fryslân stimuleert ondernemers zich aan te melden

Feike Sienema houdt zich vooral bezig met het inmeten

door de inschrijfkosten van de eerste 80 aanmeldingen voor haar rekening te

en monteren van de producten, zijn echtgenote is vooral

nemen. De inschrijvingen worden gecoördineerd door de Kenniswerkplaats

te vinden in de showroom. “De korte lijnen binnen het

Noordoost Fryslân die de samenwerking tussen onderwijs, overheid,

bedrijf, dat is onze kracht”, benadrukt Anita Sienema. We zijn

ondernemers, omgeving en onderzoek vorm geeft.

natuurlijk ook bereid om geheel vrijblijvend bij de klant thuis langs te komen.

Om u aan te melden/voor vragen, neem contact op met Wim Oosterhuis: oosterhuis@dantumadiel.eu

NO 15


De Pleats biedt alle faciliteiten voor uw zakelijke wensen.

• Particulier of ondernemer

Vergader- en congreszalen voor elke groepsamenstelling.

• Aansprakelijkheid • Bezit

» » » » » » » » »

• Sociale zekerheid

WIFI Lounge keuken Dagarrangementen Diner Break out mogelijkheden Fingerfood lunch Keukentechniek workshop Podiumfaciliteiten Audiovisuele middelen

• Verkeer

Jaap Jongsma Douwe de Groot De Moarreweg 2 9104 LA DAMWALD

Schoolstraat 82 - Burgum - 0511 461556

info@verantwoordadvies.nl www.verantwoordadvies.nl

www.depleats.nl | info@depleats.nl | twitter.com/depleats

(0511) 42 42 08

Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo Dítvoor is de toekomst v vanzelf sprekend, maar het is dé uitdaging de toekomst. De beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele watersector om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken.

WATERC

LEEUW

De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het voor touw. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen op de Watercampus onderzoek naar Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo oplossingen op het gebied van o.a. drinkwatervanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De opgave is complex: de productie en afvalwaterzuivering.

Sc

beschikbaarheid van zoet water staat wereld onder druk terwijl de waterbehoefte explosie groeit. Dit vraagt in de hele waterketen om De Watercampus biedt bedrijven, kennisinstituten innovatieve oplossingen en nieuwe technieke De Watercampus Leeuwarden neemt hierin en onderwijsinstellingen alle voorwaarden om voortouw.

Dít is de toekomst van watertechnologie

Watercampus Leeuwarden

kennis te bundelen en innovatie mogelijk te maken. Hiermee is Leeuwarden hard op weg om Kennis de Europese samenbrengen, innovatie mogelijk make hoofdstad van watertechnologie te worden.

wereldwijd vermarkten

kijk

Wat is de Watercampus?

dat is ’t mooie van

leeuwarden Meer informatie? Kijk op www.wetsus.nl of www.wateralliance.nl

De Watercampus bestaat uit ruim 20 bedrijven en instellingen, waaronder Wetsus. Wetenschappers uit alle delen van de werel doen hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a. drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Watercam fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd watertechnologisc netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk maakt.

Meer informatie? Kij


e-mail info@tegelZetbeDrijfborger.nl

tegels

w w w. t e g e l Z e t b e D r i j f b o r g e r . n l

& sanitair

Rooilijn

ITE NP SC OS HE IDI T NG

BU

SU RH U GR ON ISTE RV IN EE GE N RS TR AA

T

m Zoo

ket

ting

SCH GRO EID ING DRA NING EN CH TEN A7

PR De

& modern

Z at e r D a g 9 . 3 0 t o t 1 6 . 0 0 u u r

maanDag op afSpraak

9.30 tot 12.00 uur / 13.00 tot 21.00 uur (koopavonD)

DinSDag t/m DonDerDag 9.30 tot 12.00 uur / 13.00 tot 17.30 uur

vrijDag

klassiek OP EN DE OV IN CI AL E

WE

G

Zoom 11

9231 DX SurhuiSterveen

telefoon 0512 361 384

p

gratiS


ondErnEmEnd noordoost FrYslÂn ACHtKArsPeleN

ColumN

Kort Nieuws

dwAANde lANgs de weg In 2011 zijn we als regio #NOFrl gestart met de regiocam-

n taal&digitaal vestigt zich in buitenpost

pagne ‘Noordoost Fryslan, echt mooi’. En nu, na anderhalf jaar mogen we terugkijken op een succesvolle start. Vooral het woord ‘Dwaande’ wordt goed door de regio opgenomen.

Het fullservice internetbedrijf Taal&Digitaal heeft zich

Op Twitter is het een veel voorkomende woord maar ook in

onlangs gevestigd in het nieuwe kantoorgebouw aan de

het echte leven wordt het goed opgepakt door ondernemers

Ried 8, aan de rondweg van Buitenpost. Taal&Digitaal is

in de regio. Dat bleek ook bij het benaderen van de eerste

zo’n vijf jaar geleden gestart als tekst en internetbedrijf. Het

ambassadeurs voor de campagne. Aansprekende bedrijven

bedrijf – dat tot voor kort kantoor hield in Groningen – heeft

willen graag hun naam verbinden aan Dwaande.

zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een fullservice internetbedrijf met zeven medewerkers.

13

Omdat het budget voor de campagne niet heel erg groot is (we zijn geen Zuid-Limburg), is het van belang om vin-

Taal&Digitaal biedt een totaaloplossing als het om online

dingrijk om te gaan met kansen zich voordoen. Vandaar

communicatie gaat. Het bedrijf ontwerpt en bouwt websites,

dat we de kans aangrijpen om mee te werken aan het BNR

webshops en app’s voor smartphones. Ook is Taal&Digitaal

programma ‘Zaken doen met’. Binnenkort vindt vanuit een

gespecialiseerd in online marketing en het schrijven van

productiehal van de Dokkumer Vlaggen Centrale uit Dokkum

webteksten die speciaal gericht zijn op vindbaarheid in

de uitzending plaats. Een prachtige promotie van de regio.

zoekmachines zoals Google. Met Taal&Digitaal kunnen

Begin deze zomer zijn er tv opnamen geweest voor RTL4. In

bedrijven en organisaties al hun internetactiviteiten onder

twee uitzendingen werden de waddenkust en de Noardelijke

één dak brengen.

Fryske Wâlden op een mooie manier in beeld gebracht.

Inmiddels bedient Taal&Digitaal tientallen klanten die zijn

Het viel me echter wel op dat er in eigen huis ook nog wel

verspreid over het hele land. Het gaat om lokale organi-

wat zendingswerk te doen is. Veel prachtige initiatieven,

saties als Muziekschool de Wâldsang uit Buitenpost en

die onze regio in de zomermaanden in het nieuws brengen,

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân in Veenwouden, maar

adverteren langs wegen her en der in Fryslan. Maar het

ook om heipalenfabrikant IJB Groep uit Lemmer en de groot-

Concours Hippique, Driesumer paardendagen en anderen

ste webshop voor gamecomputers in Nederland: Gamepc.nl.

hebben spandoeken zonder ‘Dwaande’ logo erop. Als we nou

Verder behoort vakorganisatie CNV tot de vaste klantenkring

voor elkaar krijgen dat volgend jaar alle spandoeken langs

waarvoor regelmatig websites en webapplicaties worden

de Waldwei voorzien zijn van een dwaande logo dan hebben

ontwikkeld.

we het echt goed gedaan. Auke Piet van der Meulen Accountmanager Bedrijven gemeente Achtkarspelen Twitter: @aukepiet


nicolai verf

sinds 1930

DHZ-verven, bouwverven, behang, vloercoatings, jachtlakken, tractorverf, autolakken, spuitbussen, landbouw- en industrieverf Alles op verfgebied! Gealstrjitte 40 9289 HV Drogeham tel. 0512-331233 fax. 0512-331350 zat. na 12.00 gesloten

Annemarie

Buitenpost - Deskundig interieuradvies voor de indeling van uw bestaande of nog te bouwen woning of bedrijf - dat krijgt u van Styling by Annemarie.

úw interieurstylist voorúw uw woning of bedrijf! Met mijn ruime ervaring en creativiteit weet ik voor u een passend ontwerp te maken. Ook ben ik gespecialiseerd in verkoopstyling: de kracht van de eerste indruk!

Interieuradvies en -styling door Styling by Annemarie omvat advies in o.a. kleur, meubelen, verlichting, raamstoffering, vloeren en verbouwingen. Door er sfeer in te brengen met uw eigen meubels en accessoires waar u waarde aan hecht, misschien nog van een familielid of meegenomen van een reis. Dit advies kan uiteenlopen van alléén een kleuradvies tot een totaal stylingplan. Ik sta voor creativiteit en zorg dat u als opdrachtgever - onder meer door nauw overleg - zeer tevreden zult zijn. Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met:

Styling by Annemarie 06 - 361 578 28 of StylingbyAnnemarie@gmail.com

www.StylingbyAnnemarie.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen

Ondernemers kunnen geld verdienen met de Flex BV vanaf 1 oktober 2012

Het is de hoogste tijd om te kijken wat u te doen staat! Bij MOOK de Notaris is september de maand van de BV-ondernemer. De wetswijziging Flex BV vanaf 1 oktober 2012 biedt veel nieuwe mogelijkheden. De nieuwe wetgeving is automatisch op alle bestaande BV’s van toepassing. Daarom is het belangrijk dat u de statuten van uw BV laat controleren op de gevolgen vanaf 1 oktober voor: stemrecht, besluitvorming, winstgerechtigdheid, overdracht van aandelen, aandeelhoudersrechten en -verplichtingen en de benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen. En dan is er vanaf 1 oktober ook nog een totaal andere regeling van de kapitaalbescherming bij bijvoorbeeld winstuitkeringen en de rol van het bestuur (directeur) daarin. Waar moet u verder nog aan denken?

groot aandeelhouder) veel te winnen omdat u dat bedrag in

• meer verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor het

veel gevallen belastingvrij uit uw BV kunt halen waarmee u

bestuur bij winstuitkeringen

duizenden euro’s bespaart. Bovendien wordt hiermee bereikt

• aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht mogelijk

dat het “aansprakelijk vermogen” (de door u ingelegde € 18.000)

• overdracht van aandelen zonder beperking of juist (tijdelijke)

wordt verlaagd naar € 1. Hiervoor is nodig dat u de statuten van

blokkade

uw BV laat aanpassen door uw notaris.

• eenvoudiger regeling voor besluitvorming buiten vergadering • inkoop van aandelen door de BV zelf

Wist u dat notaris Margreet Mook erkend specialist is op het

• leningen of borgstellingen door de BV

gebied van Ondernemingsrecht en Vennootschapsrecht?

• verwijzingen in de statuten naar oude wetsartikelen (misverstanden of ongeldige besluiten) • oude beperkende bepalingen over afstempeling van aandelen Let op: als uw aandelen zijn gecertificeerd of er is sprake van

Meer weten? Kom naar onze inloopdag voor BV-ondernemers op vrijdag 28 september 2012 op ons kantoor aan de Nije Jirden 14 te Surhuisterveen. De koffie en MOOK de

een Raad van Commissarissen dan is het aanpassen van de

Notaris staan dan van 8.30 tot 17.00 uur voor u

statuten volgens de nieuwe wetgeving wettelijk verplicht!

klaar en u kunt de hele dag zonder afspraak binnenlopen. Tip: neem de statuten van

Hoe kunt u geld verdienen met de Flex BV?

uw BV mee en laat een check uitvoeren.

Op dit moment hebben bestaande BV’s nog minimaal

Natuurlijk kunt u ook een afspraak

€ 18.000 als kapitaal op de balans staan. Dat minimum

maken. Bel of mail ons gerust!

wordt afgeschaft en daarmee is voor de dga (directeur/

15


MOOK DE NOTARIS MAAKT HET VERSCHIL

Kuipers Financiële Diensten: �

Deskundig en doelgericht advies aan bedrijven en ondernemers.

Effectieve ondersteuning: fiscaal, administratief en organisatorisch.

Goede, structurele oplossingen voor allerlei vraagstukken.

Al jarenlang een begrip in Achtkarspelen en vér daarbuiten.

DHZ ARTIKELEN DIERBENODIGDHEDEN TUINARTIKELEN DIERVOEDERS AGRARISCHE PRODUCTEN TUINMACHINES WERKSCHOENEN EN WERKKLEDING EEN COMPLETE HUISHOUDWINKEL Tot ziens bij GOOI & SJOUKJE SIKKEMA in DROGEHAM !!!

ET!

IX F T E M T E H T K A JE MA Hoendiep N.Z. 5

Stroobos

T (0512) 35 11 14

e-mail: info@kuipersfd.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLĂ‚N achtkarspelen

Enerverend uitje voor leden Achtkarspelen Bedrijven Contact

Dansend over de golven

Ze scheerden met negentig kilometer per uur in powerboats door het water van de Eemshaven, schoten langs eindeloze kades met imposante hijskranen en hielden tussendoor stil bij energiecentrales. Voor veertig van de ruim honderd leden van het Achtkarspelen Bedrijven Contact kreeg het leerzame bezoek op 30 mei aan de Eemshaven een spectaculaire wending.

Ale ProcĂŠe

17


Spinder voor al uw voerhekken de scandinavische spitsgatter specialist van het noorden een jong bedrijf waar service en kwaliteit voorop staat bij ons bent u aan het juiste en vertrouwde adres voor in-verkoop bemiddeling - onderhoud stalling binnen en buiten ruimekeus in allerlei typen schepen kijk op onze site www.frieslandboten.com

wij zijn gevestigd aan de strobosser trekvaart in westergeest Vanuit Harkema leveren wij rundveestalinrichting in geheel Nederland en naar vele landen in west Europa via deskundige dealers. Reitsmastraat 48, Harkema Postbus 22, 9280 AA Harkema Tel. 0512 - 36 91 63 Fax: 0512 - 36 42 44 www.spinder.nl info@spinder.nl

recl368n.indd 1

31-8-2012 12:59:26

simmerwei 2 | 9295ka westergeest tel 0511 447576 | info@frieslandboten.nl


ondErnEmEnd noordoost FrYslÂn ACHtKArsPeleN

‘Live’ de ontwikkelingen in deze haven bekijken via een

het inschakelen van kennis die in de regio niet voorhanden is.

3D-presentatie én een vaartocht. Dat was de belofte vooraf.

“De ondernemers hebben inspiratie gekregen hoe ze

Zou deze dag nieuwe inzichten bieden waar de ondernemers

dingen kunnen aanpakken”, sprak Ale Procée tijdens zijn

in Achtkarspelen mee aan de slag kunnen?

dankwoord. Zij kunnen nu in Achtkarspelen zoeken naar

Marjolein Zwerver, manager Marketing en Research van

nieuwe manieren om bedrijven en daarmee ook de gehele

Groningen Seaports, het bedrijf dat als gastheer optrad,

gemeente te ontwikkelen. Hoe zorgen we voor stageplekken

vertelde over de geschiedenis van de Eemshaven, een typisch

voor technisch personeel en hoe kunnen we ons als regio

geval van vallen en opstaan. In 1968 vond besluitvorming

specialiseren? Gezien de gesprekken in de bus is het

plaats om in Noord-Nederland een haven te ontwikkelen

onderwerp gaan leven.

19

als economische motor voor de regio. De geplande droomstart viel echter door diverse omstandigheden in het water, zoals economische tegenslag en het Groningse adagium: ‘Het is niks en het wordt niks’. Het werd zaak die gedachte te overwinnen en te innoveren. Dat leidde tot een specialisatie in energie.

opleidingsplaats Hoogtepunt van de dag was de tocht door de havens. Niet op een rondvaartboot. De ondernemers kregen letterlijk de wind van voren in zogenaamde RIB powerboats, verzorgd door het bedrijf Rib4Fun. Deze boten halen een snelheid van 80 tot 90 kilometer per uur en dansen over de golven. Zo werd van dichtbij stilgestaan bij de enorme energiecentrales. Zwerver schetste een duidelijk beeld als opleidingsplaats voor technische studenten en werkgelegenheidsprojecten, ondanks de kritiek op

Gezelligheid tijdens de Bourgondische seizoensafsluiting, met v.l.n.r: Martin & Jetty van der Veen (Herbergh de Parel te Eastermar), Roelf G. Kok (directeur AVEK en ondernemer van het jaar) en Ale Procée (voorzitter ABC).

aBC behartigt uw belangen Zo’n lidmaatschap van Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC) is allemaal wel leuk en aardig, maar wat heb ik eraan? Dat is waarschijnlijk de eerste vraag die u te binnen schiet. Het antwoord is simpel: ABC behartigt uw belangen. Samen staan we sterk en kunnen we een krachtig geluid laten horen. ABC speelt ook een belangrijke rol binnen onze gemeente. Wij dragen ideeën aan om de economische groei te stimuleren. ABC is uw gesprekspartner richting de overheid. Wij praten met het gemeentebestuur over milieuproblematiek, infrastructuur, arbeidsmarkt, scholing, industriebeleid en bedrijventerreinen. Waar nodig ondernemen wij actie richting de provincie of het rijk, denk daarbij ondermeer aan de verbetering van de (digitale) infrastructuur. Daarnaast kunt u tijdens de bijeenkomsten van ABC waardevolle contacten leggen met andere ondernemers. En tijdens onze bijeenkomsten is er regelmatig een leerzame lezing door een deskundige over actuele zaken. Die ledenbijeenkomsten, die meestal rond 17.00 uur beginnen, zijn tussen september en juni. U kunt luisteren, maar ook actief meedenken over actuele problemen. Daarnaast gaan we een paar keer op bedrijfsbezoek. Dat zijn interessante excursies in een ontspannen sfeer, net als de traditionele seizoensafsluiting. Het lidmaatschap kost 175 euro per jaar. Aanmelden kan via de website www.abc-achtkarspelen.nl


Van eerste schets tot oplevering bo uw / op lev er ing

sch ets / on tw er p tek en ing en / ve rg un nin ge

n

Met Van Dijk Bouwconcept heeft u alle disciplines van de (ver)bouw van uw woning of bedrijfspand beheersbaar en betaalbaar onder één dak. Met een open calculatie, die de mogelijkheid geeft om naar eigen kunnen bepaalde facetten zelf ter hand te nemen, is het Bouwconcept altijd een succes.

be l vo or me er inf o me t

ZOOM 13 SURHUISTERVEEN T 0512 368 070 F 0512 368 071 INFO@BOUWBEDRIJF-VANDIJK.NL WWW.BOUWBEDRIJF-VANDIJK.NL

Eethuis “De Waegh” Waar u terecht kunt zowel voor een kopje koffie als voor een lekkere lunch of diner. Onze keuken staat bekend om zijn biologische en seizoensgebonden ingrediënten in verrassende combinaties. Wij ontvangen u graag in onze serre (de eertijds afgebroken porticus), in ons restaurantgedeelte, en in onze bovenkamer (tevens rookkamer). ‘s Zomers kunt u natuurlijk heerlijk vertoeven op ons terras. Wij heten u van harte welkom Patrick den Hollander & Team “De waegh”.

Grote Breedstraat 1 - Dokkum - 0519-221000 - info@waagdokkum.nl

www.waagdokkum.nl


ondErnEmEnd noordoost FrYslÂn ACHtKArsPeleN

‘De kLant gaat Pas BesteLLen aLs hIj het ProDuCt DaaDwerkeLIjk noDIg heeFt’

spinder stalinrichting zet in op flexibiliteit spinder is al bijna veertig jaar de specialist op het gebied van stalinrichting. Het bedrijf uit Harkema heeft flexibiliteit, kwaliteit, service en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. spinder streeft ernaar voorraadhoudend te zijn. “Zodoende is er altijd tijd en capaciteit beschikbaar om de laatste klantspecifieke wensen meteen in productie te nemen”, zegt directeur Hubèr timmermans. Spinder zet bewust in op flexibiliteit, aldus Timmermans.

mestschuiven, koematrassen, koewaterbedden en afschei-

“We kennen de markt, we weten dat de klant vaak in een wat

dingshekken. Het bedrijf streeft naar de productie van duur-

latere fase over stalinrichting beslist. Bij nieuwbouw worden

zame en hoogkwalitatieve producten voor de eindgebruiker.

majeure keuzes als vloeren en melktechniek in een vroeg

Ligboxafscheidingen, voerhekken en ander hekwerk moeten

stadium genomen. De veehouder verdiept zich daarna in de

minimaal 15 tot 20 jaar meekunnen, vindt Timmermans. Voor

verdere inrichting van de stal.”

koematrassen en waterbedden geldt 10 tot 15 jaar.

op voorraad

Markt

Vaak wordt tijdens de bouw pas duidelijk hoe de koerouting

De afzetmarkt van Spinder Stalinrichting behelst praktisch

loopt of welke afscheidingshekken het meest geschikt zijn,

alle landen van West Europa plus een groeiend aantal landen

weet de directeur. “Je merkt dat klanten pas bestellen als

daarbuiten. Zo gaan er met enige regelmaat ook containers

ze de producten daadwerkelijk nodig hebben. Wij hebben

stalinrichting naar klanten in o.a. Canada, Slovenië, Kazach-

het standaardassortiment op voorraad, wij kunnen direct

stan en Uzbekistan. De markt voor stalinrichting kent haar

leveren. Wij passen ons aan aan het koopgedrag van de klant.

eigen dynamiek. Investeringen worden lokaal gedreven cq.

Wij willen een bestelling graag snel en compleet bij de klant

belemmerd door de ontwikkeling van o.a. de melkprijzen, de

afleveren. Daar ligt voor ons een kans.”

beschikbaarheid van voer en wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt de groei van de wereldbevolking voor een permanent

service en kwaliteit

groeiende vraag naar melkprodukten. De (wereldwijde)

Timmermans denkt dat een goede service zich altijd terug be-

vraag naar stalinrichting zal daardoor de komende jaren ook

taalt. “In principe is de dealer het directe aanspreekpunt met de

blijven groeien. Het afzetgebied van Spinder Stalinrichting is

eindgebruiker. Spinder biedt daarbij maximale ondersteuning.

inmiddels zo breed dat krimp in de ene regio wordt gecom-

We willen met elkaar een nieuwbouw- of renovatieproject

penseerd door groei in een andere regio. Hoewel bouwgere-

realiseren, onze service beperkt zich niet tot het eindfabricaat.

lateerd, vertonen de omzetcijfers van Spinder Stalinrichting

We begeleiden het hele traject: van offerte tot nazorg.”

nog steeds een opwaartse lijn.

duurzaamheid

www.spinder.nl

Het assortiment van Spinder bestaat uit ligboxen, voerhekken,

21


V I S S E R

o n t w e r p b u r o eigenzinnige vormgeving voor wonen en werken

ontwerp, uitwerking en begeleiding van:

J

J

kantoren, praktijkgebouwen, bedrijfspanden, horeca en recreatie woningbouw voor particulieren, aannemers en projectontwikkelaars v e r b o u w, m o d e r n i s e r i n g , aanpassing en interieurontwerp

V I S S E R

ontwerpburo architectural design Visser Ontwerpburo Groningerstraat 31 9231CJ Surhuisterveen

tel. 0512-366999 w w w. v i s s e r- o n t w e r p b u r o . n l i n f o @ v i s s e r- o n t w e r p b u r o . n l


ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN achtkarspelen

AVEK viert 85-jarig jubileum

Innovatie en creativiteit AVEK is één van de weinige traditionele productiebedrijven in het noorden. AVEK, producent van bedden en polyetherschuim, werd in de jaren twintig opgericht. Het bedrijf doorstond de tand des tijds: het is één van de weinige gerenommeerde productiebedrijven uit de regio dat nog steeds actief is. AVEK werd dit voorjaar beloond met de Ondernemersprijs Achtkarspelen voor haar innovatiekracht en betekenis voor de regio.

In 2000 trad Roelf J. Kok, als exponent van de derde generatie,

Slanke constructies

toe tot de directie. Dat deed hij samen met zijn neef Roelf G.

Met de schuimproductie startte AVEK in 1964. Een bijzondere

Kok. “Inderdaad, we luisteren naar dezelfde voornaam”, aldus

tak van sport, zo blijkt, want er zijn in Nederland slechts drie

Roelf J Kok, “we zijn beiden vernoemd naar onze grootvader,

bedrijven die dit kunnen, waarbij AVEK nog de enige is die

de grondlegger van dit bedrijf.” Beide neven kregen deze

zelfstandig opereert. Kok: “Naast polyether produceren we ook

positie niet in de schoot geworpen: “We zijn allebei al sinds

koudschuim, een product dat comfortabel is en goed ventileert.

1996 actief binnen AVEK, we hebben ons eerst moeten

Samen met onze relaties, dat zijn in dit geval meestal multinati-

bewijzen. De rolverdeling is helder: ik bemoei me met de

onals, doen we ook onderzoek naar nieuwe producten. Onze

bedden- en matrassenfabriek en Roelf G. staat aan het hoofd

relatie levert een bepaalde grondstof die wij vervolgens testen.”

van de comfortschuimfabriek.”

De schuimfabriek bedient de meubelindustrie en is ook leverancier van de bedden-en matrassenfabriek. Kok: “Bij de

23


Bestrating, Riolering, Grondwerken en Levering wegenbouwmaterialen. Master Hoeksmawei 27 Drogeham (0512) 33 16 38

  

������������������ �������������� ������������������� ������� ��������� ������������ ������ ����� ������ ���� ���� ����������� ���� ���� ������ ������������������ ���������� ����� ������� ����� ���� ��� ���� �������� ��� ���� �������� ���� ������������������ ��� ���� ��� ���������������� ���� ������������� ����� ����������� ��� ������� ����� ���������

�������������

������������������������ ����������������������������������������������

ZANDBERG WEGENBOUW


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân achtkarspelen

beddenfabriek ligt de nadruk momenteel op

Bij het inslapen kun je de voetverwarming

boxsprings en matrassen. Daarnaast leveren we

inschakelen, deze schakelt zichzelf automatisch

stalen bedden. Voordeel van staal is dat het slanke

uit als de voeten warm zijn.”

25

constructies toestaat, daar kun je heel veel mee doen als het om verstelbaarheid gaat. Gecombi-

Inruilgarantie

neerd met motorische aansturing kunnen we het

Slapen doen we allemaal, en iedereen heeft er een

bed naadloos laten aansluiten op de wensen van

mening over. ”Slapen is emotie. Een goed product

de klant. Een bijzonder specialisme is de ruimtebe-

heeft betekenis voor de consument. Dat maakt het

sparende bedden, zoals vouwbedden en onder-

vak zo mooi”, aldus Kok. Nederlandse consumen-

Profiel

schuifbedden.”

ten nemen slapen bovendien heel serieus: “In het

Roelf J. Kok

buitenland staat de aanschaf van een bed

Directeur bij AVEK BV.

Warme voeten

ongeveer gelijk met de aanschaf van een willekeu-

Geboren

Vernieuwing krijgt ruim baan binnen het bedrijf.

rig meubel. Nederlanders baseren hun keuze van

11 november 1964 in Surhuisterveen.

“Onze medewerkers krijgen veel vrijheid, dat is

een matras op een professioneel advies.” Bij de

Opleiding

de motor voor creativiteit.” En creatieve geesten

aankoop gaan Nederlanders dan ook niet over één

Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische

komen tot nieuwe producten. Zo komt AVEK dit

nacht ijs. Van AVEK krijgen ze ook nog eens 60

School, HTS en Nima.

najaar met een noviteit op de markt: een matras

dagen inruilgarantie voor de kern van het matras.

Loopbaan

met ingebouwde voetverwarming. “We gebrui-

De hoes blijft in hun bezit maar de matras zelf kan

Milieukundig adviseur bij Royal

ken dezelfde technologie als de stoelverwarming

geruild worden. Kok: “Het komt maar zelden voor

Haskoning, productmanager bij ACO en

van een zeer luxe automerk, we zijn de eersten

hoor, maar alleen het idee dat je kunt ruilen als het

verkoopleider bij AVEK BV, sinds 2000

die deze technologie op deze manier toepassen.

nodig is, geeft mensen rust.”

directeur bij AVEK BV.

Met of zonder subsidie van de overheid:

Pak de winst van de zon! Met zonnepanelen van Awizon Pak nú de winst van zonnepanelen en begin direct met geld besparen! Door het plaatsen van zonnepanelen van Awizon kan uw energierekening zelfs al terug lopen naar € 0,-! Wij laten u graag zien hoe zonne-energie werkt en wat voor veel mensen nog belangrijker ene is: wat het op kan leveren. WANT HET KAN r de z gie van ECHT UIT, MET OF ZONDER SUBSIDIE zon on m n e VAN DE OVERHEID! Of het nu bewolkt van epanel t e is of een zonnige dag, één ding is Awi zon n ! zeker: zonnepanelen zorgen altijd voor gratis stroom.

GRA TIS

Bereken uw ENERGIEVOORDEEL met onze winstmeter op www.awizon.nl Voor meer info en/of een afspraak kijkt u ook op onze site of belt u 0512 36 30 31.

Meander 3 Surhuisterveen T (0512) 36 30 31 | www.awizon.nl


26

ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân achtkarspelen

kort nieuws nZ  esentwintig sollicitanten voor burgemeesterschap Achtkarspelen

n Duorsum Dwaande mei wenjen

Zesentwintig personen hebben gesolliciteerd naar het

Surhuizum en Augustinusga. De pilot had als doel een traject

burgemeesterschap van de gemeente Achtkarspelen. Naar

uit te zetten, waarmee woningeigenaren worden bereikt en

verwachting treedt de nieuwe burgemeester begin 2013 aan.

ontzorgt. Hiermee is de basis gelegd voor continuering van het

Onder hen bevinden zich tien vrouwen. Dertien kandidaten

project in de komende jaren.

In najaar 2011/ voorjaar 2012 is de pilot “Duorsum Dwaande mei wenjen” gedraaid in de dorpen Gerkesklooster-Stroobos,

hebben ervaring opgedaan als wethouder. Van de gegadigden zijn acht lid van het CDA, vier van de PvdA en vier

Het energiezuinig maken van bestaande woningen zorgt voor

van de VVD. De overige kandidaten zijn lid van de FNP (3),

lagere energielasten, lagere woonlasten en meer wooncomfort.

GroenLinks (3), ChristenUnie (2) en D66 (1). Van één sollicitant

Ook is het energiezuinig maken van oudere woningen goed

is de politieke kleur onbekend. Commissaris van de Koningin

voor de werkgelegenheid in de bouwsector en aanverwante

Jorritsma spreekt na het zomerreces met een aantal gegadig-

bedrijven binnen de gemeente. Deze sector is hard getroffen

den. Hierna maakt hij een selectie. Deze bespreekt hij met de

door de recessie. Inmiddels hebben zich zes consortia gevormd

gemeentelijke vertrouwenscommissie. De commissie draagt

die woningen energie zuiniger kunnen maken. Op basis van

uiteindelijk twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Die

opgedane ervaringen in de ‘pilot dorpen’ zal het project in

geeft achter gesloten deuren aan wie de voorkeur krijgt. Over

de rest van de gemeente gaan draaien. Dit najaar zal als eerst

deze aanbeveling neemt de minister van Binnenlandse Zaken

Surhuisterveen aan de beurt zijn.

en Koninkrijksrelaties een besluit.

Voor meer informatie over het project Duorsum Dwaande mei wenjen kunt u kijken op de website van de gemeente Achtkarspelen of contact opnemen met Ilona Boekhorst via het algemene nummer 14 0511 of i.boekhorst@achtkarspelen.nl

n Startende ondernemers In de maanden oktober en november zullen de gemeenten in Noordoost Friesland een aantal cursusavonden organiseren over het starten van een onderneming. Dwaande met je start is bedoelt voor (pré-)starters en ZZP-ers die behoefte hebben aan verdieping op een aantal belangrijke aandachtspunten. De deelnemer krijgt in 6 modules inzicht in: haar/zijn sterke en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen. De vervolgavonden zullen plaats vinden op verschillende gemeentehuizen in de regio. Zo veel mogelijk bedrijven uit de regio zullen betrokken worden bij de avonden. Het is voor de ondernemers mogelijk om de gehele cyclus te volgen maar ook om één of meerdere avonden deel te nemen al na gelang het onderwerp. Kennisoverdracht staat op nummer één maar het vormen van een netwerk is een belangrijke andere doelstelling van deze cyclus.

nO  plaadpunten voor elektrische auto’s in Achtkarspelen Achtkarspelen beschikt sinds enige tijd over vier oplaadpunten

Heeft u belangstelling om aan dit traject deel te nemen

voor elektrische auto’s. Opladen van elektrische auto’s kan op

of wilt u informatie hierover en wilt u een bedrijf starten

het Torenplein in Surhuisterveen en aan de Kerkstraat en bij het

of heeft u een bedrijf in Noordoost Friesland, neem dan

treinstation in Buitenpost. Voor het gemeentekantoor is ook

gerust contact op met de accountmanager bedrijven van de

een punt waar bezoekers hun auto kunnen opladen. Met de

gemeente Achtkarspelen:

realisatie van de oplaadpunten is Achtkarspelen opgenomen in

Ilona Boekhorst i.boekhorst@achtkarspelen.nl of 14 0511.

het landelijke netwerk van laadpunten.


Uw bankzaken net zo gestroomlijnd als uw bedrijfsprocessen. Dat is het idee. U heeft het al druk genoeg met ondernemen. Daarom moeten de dagelijkse financiële zaken gewoon gestroomlijnd zijn. Zodat het betalingsverkeer soepel verloopt, de kredieten op maat zijn en de bedrijfsrisico's afgedekt. De accountmanager van de Rabobank begrijpt dat. Wilt u ook dat de dagelijkse financiële zaken soepel lopen? Neem dan contact op met Rabobank Burgum-De Lauwers via telefoonnummer: (0511) 45 86 00.

Uw business gaat altijd verder, ons commitment ook. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/burgumdelauwers


Riddersmaweg 2 | 9291 NC KOLLUM Tel. 0511 - 45 25 25 | Fax 0511 - 45 34 07 houthandel@barkmeijerbv.nl

ONF ACHT 02 2012.indd 24

04-06-12 12:1

Riddersmaweg 2

|

9291 NC KOLLUM

Tel. 0511 - 45 25 252 | | 9291Fax - 45 34 07 Riddersmaweg NC 0511 KOLLUM

Riddersmaweg 2

|

9291 NC KOLLUM

Tel. 0511 - 45 25 25 | Fax 0511 - 45 34 07 houthandel@barkmeijerbv.nl houthandel@barkmeijerbv.nl Tel. 0511 - 45 25 25 | Fax 0511 - 45 34 07

Ondernemend Noordoost Fryslan - editie Achtkarspelen september 2012  
Ondernemend Noordoost Fryslan - editie Achtkarspelen september 2012  

De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomar...

Advertisement