Page 1

Ondernemend

Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012

Lekker strunen in Odette Kids Store n Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden n Versterken economische ontwikkeling n Koos Scherjon, makelaar in crisistijd n Jan Damstra zegt: pelletkachel is dĂŠ trend


Ondernemersvragen? Bent u een startende of gevestigde ondernemer in onze gemeente en heeft u ondernemersvragen? Neem dan contact op met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Tytsjerksteradiel. Onze adviseurs kunnen antwoord geven op vragen over bijvoorbeeld kavels, bedrijfslocaties of duurzaam ondernemen.

Gemeente Tytsjerksteradiel Raadhuisweg 7, Burgum

E-mail gemeente@t-diel.nl

Postbus 3, 9250 AA Burgum

Internet www.t-diel.nl

Telefoon 14 0511

Twitter @tdiel


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

3

Geachte ondernemers, De zomer ligt weer achter ons. Een zomerperiode met mooie, maar ook minder mooie dagen. Dat laatste geldt helaas ook voor onze economie. Voor veel ondernemers blijft het lastig hun orderportefeuille goed gevuld te krijgen. Prijzen staan onder druk, terwijl grondstoffen duurder worden. Een situatie die helaas ook gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Al met al een zorgelijke situatie. Aan de andere kant zijn er ook ondernemers die weer nieuwe kansen zien. Kansen door meer samen te werken, te innoveren, zich aan te passen aan de omstandigheden of juist door in te spelen op duurzame trends. In deze ‘editie Tytsjerksteradiel’ van Ondernemend Noordoost Fryslân komen weer verschillende ondernemers uit de gemeente aan het woord.

Colofon

Daarnaast is er natuurlijk ook nieuws uit het gemeentehuis en de regio Noordoost Fryslân. Wethouder

OF BV / NOVEMA BV i.s.m. Gemeente Tytsjerksteradiel

Geerling Schipper vertelt over het Waterfront Burgum. Ook kunt u meer lezen over onze aanpak van de werkgeversdienstverlening. Ten slotte wil ik u attenderen op het interview met Trea Tamminga, onze programmacoördinator van Netwerk Noordoost en onze regiomarketingcampagne. Kortom, ook deze keer weer een Ondernemend Noordoost Fryslân boordevol informatie en wetenswaardigheden. Eric ter Keurs, burgemeester Tytsjerksteradiel

inhoud

Gemeente

Uitgeverij

Bladmanagement OF/NOVEMA BV Ed Klijnman

Contactpersonen gemeente Tytsjerksteradiel Jan Sijtsma, jsijtsma@t-diel.nl Esther Osinga, eosinga@t-diel.nl T. 14 0511 www.t-diel.nl twitter.com/tdiel

Advertentie-exploitatie Administratie

4

Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden

7

Economische zaken

Novema BV Tussendiepen 21 9206 AA Drachten T. 0512-366326 Contactpersoon: Gerrit Landman

8

Versterken economische ontwikkeling

Redactie

9

Zakelijke dienstverleners

11

Kort nieuws / Fairtrade ontwikkelingen

Menno Bakker (hoofdredacteur) Ingrid van Damme, Max van den Broek, Peter de Wit

13

Koos Scherjon, makelaar in crisistijd: ‘Soms moet je nee durven zeggen’

Fotografie

17

Het is vooral lekker strunen in Odette Kids Store

Ed Klijnman

21

Jan Damstra zegt: pelletkachel is dé trend

Vormgeving

22

Kort nieuws

Sprog | strategie + communicatie Sneek

Het Noordoost Fryslân katern NO 1

Kort regio nieuws

NO 2

Team Netwerk Noordoost bundelt de krachten: ‘Samen werken aan een sterke regio’

NO 5

Spannende tijd voor landbouwers in de Noardlike Fryske Wâlden

NO 7

Regiomarketing: Nieuwe portal over wonen, werken en recreëren in Noordoost Fryslân

NO 13 Jongeren werken aan de toekomst van Noordoost Fryslân NO 15 Kort regio nieuws

Druk Drukkerij van der Eems © Copyright 2012. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit deze uitgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.


4

ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

WATERFRonT BURGUM BiEDT KAnSEn En MoGELiJKhEDEn

‘Tytsjerksteradiel klear foar de takomst’ nu er eindelijk groen licht is voor de aanleg van de Centrale As, kan er ook begonnen worden met de realisatie van het Waterfront Burgum, de visie die is ontwikkeld voor de zuidwestrand van het dorp. Door aan te haken bij werkzaamheden van de nieuwe verbindingsweg, ontstaan er volop kansen en mogelijkheden voor Burgum. Kansen om de combinatie van groen en water optimaal te benutten en hiermee nieuwe recreatiemogelijkheden creëren. De eerste plannen voor de ontwikkeling van de zuidwestkant

Planning

van Burgum, daar waar het dorp grenst aan het Prinses

De eerste schop zal volgens de planning begin volgend

Margrietkanaal, werden 12 jaar geleden al gemaakt. Plannen

jaar de grond in gaan. De afronding van het project staat

die uiteindelijk hebben geleid tot het Waterfront Burgum, een

in 2016 gepland. Schippers: “We hawwe dan in gebiet dêr’t

totaalvisie op het gebied. “In realistyske fisy dêr’t de takomst

folop romte is foar rekreaasje, toerisme, ekology en sport.”

fan dit diel fan Burgum sketst is en dy’t ta stân kaam is yn

Een gebied ook dat naadloos aansluit op de bestaande

oparbeidzjen mei in wurkgroep ut it doarp”, stelt wethouder

bebouwing van Burgum, door middel van een groene

Geerling Schippers. Hij heeft zowel ruimtelijke ordening als

fietsverbinding onder de nieuwe brug door en over het

toerisme, recreatie en financiën in zijn portefeuille.

aquaduct heen.

Centrale As

In het gebied wordt onder andere een evenemententerrein,

Het gebied gaat door de aanleg van de Centrale As de

park en een buitenhaven aangelegd. Schippers benadrukt

komende jaren sowieso al flink op de schop. Zo wordt de

het economische perspectief dat hierdoor ontstaat, want

loop van het PM kanaal bij Burgum deels verlegd, waardoor

ondernemers krijgen hier de ruimte om bijvoorbeeld

er grotere en zwaardere schepen doorheen kunnen varen.

outdooractiviteiten en een paviljoen op te zetten. “De krêft

Er komt een nieuwe toegangsbrug naar Burgum en er

fan it project is it oparbeidzjen tusken de gemeente en

wordt een nieuw aquaduct aangelegd in combinatie met

undernimmers.”

een paluduct, een moeraszone voor de natuur. Door de verlegging van het kanaal ontstaat er een schiereiland dat

Voormalige zuivelfabriek

een natuurlijke afscheiding vormt tussen het kanaal en de

De voormalige zuivelfabriek in het gebied krijgt eveneens

Wide Ie, die daardoor een meer recreatieve functie krijgt

een tweede leven. Het complex leent zich uitstekend om ingericht te worden als slecht weeraccommodatie met

Tytsjerksteradiel haakt met het Waterfront aan bij die werkzaam-

bijvoorbeeld een klimwand. Waterfront Burgum moet

heden. Het is zowel praktisch als efficiënt om dat te doen, want

uiteindelijk de ideale plek worden waar sport, recreatie en

het voorkomt dubbel werk, stelt de wethouder. De mogelijkhe-

natuur samenkomen en waar het zowel met goed als slecht

den om het te doen zijn er nu en dan moet je ze ook pakken, is

weer uitstekend toeven is voor zowel de eigen inwoners als

zijn stellige overtuiging. “Dit jout moaie kânsen foar Burgum om

voor toeristen.

har sintrumfunskje wier te meitsjen en fuort te sterkjen.”


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

5

Schippers verwijst met enige trots naar het eerste grote evenement in het gebied dat nu al op de planning staat. “De earste Fryske Olympiade kin dêr hâlden wurde yn de simmer fan 2013.” De Fryske Olympiade is een tweedaags evenement waarbij de beste kaatsers, fierljeppers en skûtsjesbemanningen het tegen elkaar zullen opnemen. Met het Waterfront Burgum laat Tytsjerksteradiel volgens de wethouder zien klaar te zijn voor de toekomst en dat zij daar ondanks de

Profiel

economische crisis ook in durft te investeren. “In

GEERLinG SChiPPERS

takomst dy’t wy mei betrouwen temjitte sjogge.

Wethouder in de gemeente

In takomst om grutsk op te wêzen.”

Tytsjerksteradiel. GEBoREn 30 september 1956 in Chatham, Ontario in Canada. BURGERLiJKE STAAT Gehuwd, 3 kinderen. LooPBAAn Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de financiële sector is hij in 2010 namens de FNP wethouder geworden in Tytsjerksteradiel. DE AAnTREKKELiJKE KAnT VAn hET WEThoUDERSChAP De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gemeente. Waterfront Burgum is wat Schippers betreft daar het ultieme voorbeeld van, want in dat project komen alle elementen van zijn portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening en toerisme en recreatie bij elkaar.


♦ ♦  

BOUWBEDRIJF

VLIEGER

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦

                        

FROM STANDARD TO ART FROM STANDARD TO ART

Ypeysingel 68 | 9256 HJ | Rijperkerk Tel. (0511) 431501 | Mob. 06 250 84 333

 MAATWERK IN SERIEBOUW MAATWERK IN SERIEBOUW   DAMEN SHIPYARDS BERGUM  

 DAMEN SHIPYARDS BERGUM   

 

    

     

Nieuwbouw Verbouw/aanbouw Restauratie

   

Onderhoud Bouwbegeleiding Renovatie

www.janhooghiemster.nl

Nieuwbouw Ond Verbouw/aanbouw Bou Restauratie Ren Onderhoud www.janhooghiems Bouwbegeleiding Boerfinne 12 n T 058 - 256 10 71 9064Renovatie DG Aldtsjerk n E info@janhooghiemster.nl

Boerfinne 12 n T 058 - 256 10 71 9064 DG Aldtsjerk n E info@janhooghiemster.nl

Nieuwbouw Verbouw/aanbouw Restauratie

Nieuwbouw Onderhoud www.janhooghiemster.nl Verbouw/aanbouw Bouwbegeleiding Restauratie Nieuwbouw

Renovatie Onderhoud

Boerfinne 12 n T 058 - 256 10 71 Verbouw/aanbouw Bouwbegeleiding www.janhooghiemster.nl 9064 DG Aldtsjerk n E info@janhooghiemster.nl Restauratie Renovatie Boerfinne 12 n T 058 - 256 10 71 9064 DG Aldtsjerk n E info@janhooghiemster.nl

www.janhooghiemster.nl

Boerfinne 12 n T 058 - 256 10 71 9064 DG Aldtsjerk n E info@janhooghiemster.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Economische Zaken Jan Sijtsma

n Energie(K) Loket beste praktijkvoorbeeld van Nederland

n Crowdfunding! Door aangescherpte eisen is het voor

Het Energie(K) Loket in Tytsjerksteradiel is uitgeroepen

(startende) ondernemers lastiger om

tot beste praktijkvoorbeeld van Nederland als het gaat

krediet te krijgen van de bank. Logisch

om energiebesparing. Dat beslisten Agentschap NL,

dus, dat er alternatieve financieringsvor-

Milieu Centraal en Meer met Minder na het beoordelen

men ontstaan. Denk maar aan de sterke

van ruim 15 ingezonden projecten. Tytsjerksteradiel is

opkomst van informal investors. Maar

hiermee winnaar van de Bespaarlokaal-actie.

ook financieringsvormen als krediet unies en crowd­funding zijn in opkomst.

Juryrapport

Juist omdat startende ondernemers en

De jury verkoos het project allereerst tot winnaar omdat

jonge bedrijven met creatieve concepten

het aantoont hoe belangrijk goede samenwerking tus-

voor de regionale werkgelegenheid belangrijk zijn, wil ik uw aandacht eens

sen bedrijfsleven, gemeente en bewoners is. Daarnaast

vragen voor crowdfunding.

is het project van alle inzendingen het meest opschaalbaar. Het concept achter het project is in vrijwel iedere

Bij crowdfunding wordt een investeringsproject op een eigen, veelal creatieve

Nederlandse gemeente te gebruiken. Tevens zijn de

wijze via een digitaal platform aan de crowd (massa) gepresenteerd. Er wordt

resultaten in termen van energiebesparing uitmuntend.

duidelijk gemaakt wat de inschrijvingsperiode is en welk bedrag nodig is voor een

In een half jaar tijd zijn ruim 200 woningen geïsoleerd

sucsesvolle funding. Geïnteresseerden kunnen al met een (klein) bedrag inschrij-

en / of voorzien van energiebesparende installaties. Ook

ven en zo investeren in het product of het concept. In ruil daarvoor ontvangen zij

het betrekken van de lokale scholen, het openstellen

een bepaald rendement in de vorm van een aandelenpercentage of rente.

van een voorbeeldwoning als Energie(k) Loket en het uitdragen van behaalde successen maakt dit project tot

Voor een succesvolle funding is het cruciaal dat de ondernemer de aandacht

een voorbeeld van een geslaagde campagne gericht op

weet te vestigen bij de crowd. Een stevig sociaal netwerk is dan ook zeker een

energiebesparing in woningen.

voordeel. De populariteit van een oproep is al een eerste indicatie of mensen het initiatief op waarde schatten. En nog belangrijker, zij zijn daarmee uw

Opsteker

ambassadeurs. Crowdfunding levert zo meer op dan kapitaal alleen.

Doeke Fokkema, wethouder en initiatiefnemer van het project Energie(k) Loket Tytsjerksteradiel zegt naar

In Amerika is crowdfunding niet meer weg te denken, maar in Nederland

aanleiding van de uitslag: "We zijn ontzettend blij en

staat het nog in de kinderschoenen. Desondanks groeit crowdfunding ook in

trots om winnaar te zijn van de Bespaarlokaal-actie:

Nederland stevig door. In 2011 werd 2,5 miljoen euro opgehaald en over de

een prachtige opsteker voor onze privaat-publieke

eerste 6 maanden van dit jaar is al 3 miljoen euro gecrowdfund. De verwach-

samenwerking met het bedrijfsleven op het terrein

ting is dat deze groei zal doorzetten.

van duurzaamheid en volkshuisvesting. Het project helpt woningeigenaren aan lagere woonlasten, geeft

Er zijn diverse crowdfundingplatforms waar u gebruik van kunt maken. Ieder

het bedrijfsleven de noodzakelijke impulsen en draagt

platform heeft eigen kenmerken of is gericht op een eigen marktsegment.

bij aan CO2-reductie. Het is fijn dat op deze wijze

Voorbeelden in Nederland zijn: www.crowdaboutnow.com,

bekroond te zien en het succesvolle concept met andere

www.mkbcrowdfunding.nl, www.seeds.nl, www.geldvoorelkaar.nl,

gemeenten te delen.”

en www.wekomenerwel.nl. Ook de website www.crowdfunding.nl geeft veel informatie.

Meer weten over het Energie(k) Loket? Kijk dan op www.energiek-loket.nl.

Wie weet biedt crowdfunding voor u de mogelijkheid om tóch die gewenste investering te doen.

7


8

ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

De werkgeversvraag centraal Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân Als het gaat om de benadering van werkgevers ligt arbeidsmarktregio Friesland ver voor op andere arbeidsmarktregio’s. Alle 27 gemeenten, het Werkgeverservicepunt van het UWV werkbedrijf en de Werk- en Leerbedrijven (Sociale Werkvoorziening) hebben de krachten gebundeld. De werkgeversvraag staat centraal, waarbij zo mogelijk wordt gewerkt met één aanspreekpunt. De gemeenten hanteren dezelfde voorstellen, zonder

Aanpak werkgeverdienstverlening Werk & Inkomen

dat daarbij de couleur locale verloren gaat. Het blijft

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

worden ingevuld door een kandidaat vanuit het bestand

heeft een duidelijke opdracht aan de gemeenten en UWV

van de gemeente waarbij de vacature is binnengekomen,

Werkbedrijf gegeven voor de toekomst: werk samen voor

kan de vacature snel worden uitgezet bij de partners van de

werkgevers. Zorg dat werkgevers willen meewerken aan

regionale werkgeversdienstverlening. Op deze manier heeft

'werken naar vermogen’. Niet alleen vanuit maatschappelijke

u, als werkgever, een groot bereik onder werkzoekenden.

mensenwerk! Bijvoorbeeld: Wanneer een vacature niet kan

betrokkenheid, maar ook omdat het nodig is door de tekorten die gaan ontstaan op de arbeidsmarkt.

Afdeling Werk & Inkomen Wij hebben u als werkgever hard nodig. De gezamenlijke

Door de val van het kabinet zijn een aantal wetten

afdeling Werk en Inkomen van de gemeenten Achtkarspelen

controversieel verklaard, zo ook de Wet Werken naar

en Tytsjerksteradiel streeft er naar samen met u te kijken of

Vermogen (WWNV). Wat er ook besloten wordt in de

we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. We gaan

toekomst, het is goed om de uitgangspunten van de wet als

graag het gesprek met u aan en kunnen zorgen voor een

leidend te beschouwen. Eén van de uitgangspunten van de

oplossing op maat. Mochten wij geen passende oplossing

WWNV is de werkgeversaanpak. De werkgeversorganisaties

kunnen bieden voor uw bedrijf, dan hebben wij de

VNO-NCW en MKB Nederland hebben daarover hun wensen

mogelijkheid terug te vallen op onze partners in bijvoorbeeld

uitgesproken, tijdens consultaties in Den Haag.

het onderwijs, kenniscentra en brancheverenigingen.

Ondernemers zijn een cruciale schakel in het laten slagen

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer

van de participatie van werkzoekenden vanuit de bijstand.

informatie? Neem dan contact met ons op:

Mensen die kúnnen werken, moet je ook daadwerkelijk laten werken. Een prima uitgangspunt, maar enige realiteit

Bonita Bergsma (gemeente Achtkarspelen)

is echter wel gewenst, zeggen werkgeversorganisaties.

b.bergsma@achtkarspelen.nl

Het moet ook voor ondernemers lonen – vanuit zowel

tel: 06 22 22 45 07

sociale als economische doelstellingen – om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De

Sanne Boetze (gemeente Tytsjerksteradiel)

werkgeversorganisaties zijn voor een aanpak die aansluit bij

sboetze@t-diel.nl

de huidige arbeidsmarkt. Zo zouden zij graag een landelijk

tel: 06 52 47 68 92

digitaal werkzoekendenbestand zien, waarin ondernemers en re-integratiebureaus zelf kunnen zoeken naar kandidaten.

Hilda de Lang (gemeente Tytsjerksteradiel)

Daarnaast geven zij aan dat ondernemers moeten weten op

hdelang@t-diel.nl

welke ondersteuning vanuit de gemeente zij kunnen rekenen als zij iemand uit de WWNV in dienst nemen.


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Zakelijke dienstverleners De zakelijke dienstverlening is een bedrijfstak met een breed en gevarieerd scala aan bedrijven. In 10 jaar tijd is het aantal bedrijven in Tytsjerksteradiel toegenomen van 148 naar 222. De werkgelegenheid is in deze periode gegroeid met 110 fulltime banen en 75 parttime banen. Maar welke ondernemers zijn actief in de zakelijke dienstverlening en wat doen zij? In deze editie worden twee ondernemers en hun bedrijven uitgelicht; Christiaan Steijn van ACCES Catering en Tjerk en Jolanda Vlaskamp van Vlaskamp Licht Geluid Techniek. Vlaskamp, meer dan licht en geluid Sinds het voorjaar van 2012 zijn Tjerk en Jolanda Vlaskamp met hun bedrijf, Vlaskamp Licht Geluid Techniek, gevestigd aan de Swarte Mar 17 in Noardburgum. “In 1990 ben ik”, zo vertelt Tjerk Vlaskamp, “vanuit Burgum begonnen met het verzorgen van licht en geluid bij drive-inn en tape-shows. Door de jaren heen zijn de

ACCES Catering, kan het nog completer?

werkzaamheden van Vlaskamp Licht

“In 2002 ontdekte ik”, zo vertelt

scale verhuur voor alle licht-, geluid- en

ondernemer Christiaan Steijn,

videobenodigdheden.

“de passie voor het horecavak en

Of het nu gaat om een Business Event

volgde daarna de opleiding aan

met 25 genodigden of een festival met

Geluid Techniek echter uitgebreid tot full-

de Hotelschool. Ik heb tijdens mijn studie stage gelopen in

5.000 bezoekers, het is altijd van belang

Londen en deed ervaring op in de verschillende facetten van

dat de juiste apparatuur gebruikt wordt, zodat de klant en

de horeca. Het was voor mij een logische stap om daarna

de gasten zorgeloos kunnen genieten. Met onze ervaring en

mijn eigen bedrijf te starten.”

expertise vinden wij voor elk evenement altijd een passende

In 2008 is Christiaan Steijn gestart met zijn bedrijf ACCES

oplossing”, aldus Tjerk Vlaskamp. “Ons bedrijf staat voor

Catering aan de Skûlenboargerwei 5 in Eastermar. “Het

meedenken, een eerlijke benadering, nuchter, betaalbaar en

is mijn drijfveer een event in goede banen te leiden, de

natuurlijk een uitstekende service. Wij ontzorgen u graag!

verwachtingen van mijn klant te overtreffen én er van te kunnen leven.” Acces Catering is gespecialiseerd in

Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website www.vlaskamp.nl.

partycatering en organiseert zowel zakelijke als feestelijke

Maar u bent natuurlijk ook welkom bij ons op het bedrijf in

evenementen, klein of groot, op uw eigen locatie of op

Noardburgum.”

een externe locatie. “Elke opdracht zien wij als een nieuwe uitdaging, of deze nu voor 10 personen is of voor 100. Wij verzorgen naast het eten, indien gewenst, ook de aankleding: tenten, tafels, stoelen. Ook werken we samen met Vlaskamp Licht Geluid Techniek.” Wilt u eens proeven wat wij u kunnen bieden? Wij komen u graag een gratis proefdoosje brengen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website www.accescatering.nl.

9


Hendrik Bosma en Wietse de Vries

Vertrouwd met uw zaken...

A D V I E S E N A D M I N I S T R AT I E Elingsloane 23, 9251 MN Burgum Tel. 0511- 464018 w w w.burotwa.nl

BuroTwa•Adv•Actief•130x96.indd 1

23-05-2011 09:07:05

Bouwen met gevo el. Einekroas 1 9251 Burgum 06 517 93 384 www.nollebouw.nl info@nollebouw.nl Rabobank Burgum 333548993 KvK 54194768 BTW 106288751B02


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

kort Nieuws n Raad op bezoek De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel is het nieuwe seizoen begonnen met een raadsexcursie op vrijdag 7 september jl. De raad heeft een bezoek gebracht aan de regenten van het park Vijversburg in Tytsjerk en aan de besturen van dorpsbelang Tytsjerk en de Ondernemers Club Tytsjerksteradiel. De raadsexcursie begon met een bezoek aan Noppert Beton in Sumar. Aanleiding voor het bezoek is de overname van Noppert Beton door het Duitse Berding Beton. Voormalige directeur-eigenaar Rintje Noppert en de nieuwe directeur Georg Berding jr. stonden de raadsleden te woord.

Rintje Noppert, burgemeester Eric ter Keurs en Georg Berding jr.

Het familiebedrijf Noppert Beton is al actief vanaf begin jaren

zoektocht is de keuze bewust gevallen voor verkoop aan het fami-

50. Het bedrijf heeft ongeveer 90 medewerkers en produceert

liebedrijf Berding Beton. Onze bedrijfsfilosofie en –cultuur tonen

betonmortel en hoogwaardige betonnen bestratingsartikelen en

sterke overeenkomsten en er was een goede klik met de eigenaren.

prefabbeton voor de woning- en utiliteitsbouw.

Voor het behoud van de werkgelegenheid van onze medewerkers

”Onze bedrijfstak”, zo vertelt Rintje Noppert, “is aan het veranderen.

is dit de beste keuze die ik kon maken”, aldus Rintje Noppert.

Kijk je naar de meeste collega-bedrijven in deze branche, dan be-

Berding Beton, een bedrijf met 40 vestigingen, is gevestigd in

schikken zij over strategische posities in de gehele bedrijfskolom.

Steinfeld. Noppert Beton sluit onder de eigen naam nu aan bij

Daarom stond het bedrijf voor de keuze om zelf een overname te

Berding Beton. Via Noppert Beton wil Berding Beton de marktpo-

doen of overgenomen te worden door een andere partij. Na een

sitie op de Nederlandse markt versterken.

Fairtrade ontwikkelingen Tytsjerksteradiel verdient opnieuw titel Fairtrade Gemeente!

Linda Hiemstra van Via Lin

Tytsjerksteradiel mag ook komend jaar de titel Fairtrade Gemeente dragen. Deze titel moet ieder jaar opnieuw worden verdiend. De werkgroep Fairtrade Tytsjerksteradiel blijft dus niet stil zitten, maar blijft zich inzetten voor eerlijke handel. Het vergroten van bewustwording en de vraag naar en aanbod van fairtrade producten blijft ook komend jaar het doel.

nieuwe fairtrade bedrijven In juli zijn er drie nieuwe fairtrade bedrijven bijgekomen.

In Oentsjerk zit Via Lin, een klein bedrijf voor interieurstyling

Tankstation Esso in Burgum ontving op 17 juli het fairtrade

en advies. Linda Hiemstra: ‘ik vind het belangrijk dat er

certificaat. In de tankshop kunt u terecht voor heerlijke en

aandacht is voor eerlijke handel en duurzaamheid. Bij het

verantwoorde producten als ijs, chocolade en koffie en thee.

verzorgen van workshops krijgen mijn gasten fairtrade koffie

Via Twitter liet Thea Adema, van kinder- en opvoedcoaching en

en thee. Bij het geven van interieuradvies geef ik klanten

opleidingen in Noardburgum aan wethouder Rijpstra weten dat

desgewenst informatie over duurzame en fairtrade meubels

haar bedrijf haar klanten al jaren fairtrade koffie en thee serveert.

& woonaccessoires. Er is gelukkig steeds meer keuze op dit

Dankzij de Fairtrade Gemeente campagne zal nu ook tijdens de

gebied en ik vind het fijn als ik kan bijdragen aan een goede

lunch gebruik worden gemaakt van fairtrade producten.

keuze voor producten die beter zijn voor mens en milieu’.

11




Actie! Blijvend lage stookkosten? Kies ook voor de nieuwe KWB Easyfire-pelletverwarming

Evert Hoekstra DE TUIJE 32 – 9263 RA GARIJP – TEL. 0511-522134 – FAX 0511-401911 MOB. 06-55581544 De biomassaverwarming

• Zonder vallend as • Extreem lage emissies • Past in iedere verwarmingsruimte • Eenvoudige bediening • Te combineren met zonnecollectoren • Zeer efficiënte turbulatoren • Stofafscheider met cycloonwerking • Stressvrije verbranding • 6 jaar garantie

Verkrijgbaar bij uw gecertificeerde KWB-partner

Jan Damstra Allround Installatie • Rijksstraatweg 4, 9254 DJ HURDEGARYP Telefoon: 06-12806950 • E-mail: info@jandamstra-installatie.nl

Via accescatering.nl kunt u uitgebreide buffetten, lekkere hapjesof lunch bestellen. Wanneer u een feest of event wilt organiseren, komen wij graag bij u op locatie om samen met u tot een leuke invulling te komen. Wij zijn bereikbaar per telefoon en email. ACCES Catering Schuilenburgerweg 5 9261 XA Eastermar 0512-764080 06-45644788 info@accescatering.nl

C AT E R I N G

Rietdekken - Golfplaten - Dakpanplaten Onderhoud - Uilenborden Asbestsanering - Zonnepanelen

Ook scherp geprijsd in dakpan- of golfplaten over uw versleten rieten- of pannendak.

www.evert-hoekstra.nl

VOF Douma Voor uw werkzaamheden zoals: • Industriële schoonmaakdienst voor wegen en bedrijfsterreinen • Met shovel met veegmachine en of zuig-veegauto • Grondverzet en aanleg van drainage in tuinen of erf • Sneeuw ruimen Kooiwei 3 | 9258 CR | Jistrum | 0512 471398


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

NO 1

kort regionieuws n Ferwerderadiel werkt mee aan de toekomst van Noordoost Fryslân

n De Posthoorn Dokkum wint Ondernemersprijs 2012 Op 22 juni 2012 wonnen Sabina Reitsma en Femmechien van der Heide – Reitsma van Hotel Café Restaurant de Posthoorn uit Dokkum de Ondernemersprijs Noordoost Friesland.

De gemeente Ferwerderadiel wil aansluiten bij het

Zij lieten daarmee de heer Hille Vellema van Vellema installatietechniek uit Hallum en de

regionaal samenwerkingsverband Netwerk Noordoost.

heer Sjerk Faber van Faber Telecom en Data uit Dokkum achter zich.

Ferwerderadiel heeft de visie op de toekomst vertaald

Regio Noordoost Friesland heeft zich ten doel gesteld om zichzelf nadrukkelijker op de

naar concrete projecten die bijdragen aan de regionale

bedrijfseconomische kaart van Friesland te zetten. Om het ondernemerschap in de regio

ambities zoals verwoord in de reeds bestaande Agenda

te stimuleren wordt jaarlijks de ondernemersprijs uitgereikt aan een in de regio gevestigde

Netwerk Noordoost (ANNO) 2011-2030. In een supplement

ondernemer met een activiteit of onderneming.

heeft Ferwerderadiel één regionaal thema en zes concrete

Tien bedrijven hadden zich ingeschreven voor de Ondernemersprijs Noordoost Friesland.

projecten benoemd met een hoge prioriteit, allemaal

Na een voorselectie bleven drie finalisten over die door de jury werden bezocht en beoordeeld

met een regionale meerwaarde. Met het regionaal thema

op persoonlijkheid van de ondernemer(s), visie/strategie van de onderneming en innovatie.

Noordoost aan het Wad zet Ferwerderadiel in op het verder benutten van de potentie van Wadden Werelderfgoed voor Noordoost Fryslân. Met de projecten De Dokkumer

n Kafee NOF

Ie, Sportstimulering en sociale activering, Pilot

Hebt u iets met Noordoost Friesland? Kom dan naar Kafee NOF!

Doarpsomtinkers, Vergroten leefbaarheid Ferwerderadiel

27 september

It Posthûs in Burdaard

door bundeling verkeer, Bedrijventerrein Doniaweg

25 oktober

Kolkzicht in Surhuisterveen

Hallum, Duurzaam Burdaard & LEF (Lokale Enerzjy

29 november Waard van Ternaard in Ternaard

Ferwerderadiel) draagt Ferwerderadiel concreet bij aan de

van 16.00-18.00 uur.

ambities voor de toekomst van Noordoost Fryslân. Voor de uitvoering van de projecten is een meerjarenplanning

Volg Kafee NOF op twitter via @KafeeNOF.

opgesteld.

Voor het laatste nieuws over Netwerk Noordoost, volg ons op twitter via @NetwerkNO.

Officieel bekrachtigd Op 19 juli heeft Ferwerderadiel het Supplement aan de stuurgroep Netwerk Noordoost aangeboden met het

n Eén waterrecreatievisie voor heel Noordoost Fryslân

verzoek positief te adviseren over deelname aan Netwerk

De zes gemeenten in Noordoost Fryslân gaan gezamenlijk een visie maken op de waterre-

Noordoost. De colleges van B&W van de deelnemende

creatie. Het maken van een waterrecreatievisie is één van de speerpunten binnen de Agenda

gemeenten en Gedeputeerde Staten nemen ver-

Netwerk Noordoost. Door niet per gemeente, maar met een wijde blik op geheel Noordoost

volgens een officieel besluit over de toetreding van

Fryslân te kijken, willen de gemeenten bijdragen aan het versterken van de recreatieve

Ferwerderadiel. De aansluiting zal naar verwachting in de

sector en het recreatieve aanbod. Individuele gemeenten hebben specifieke kennis van en

stuurgroep in oktober 2012 officieel bekrachtigd worden.

plannen voor het gebied. Door deze kennis te delen en ontwikkelingen/projecten af te stemmen en te koppelen kan meerwaarde gecreëerd worden waardoor de hele regio optimaal

Netwerk Noordoost

kan profiteren van de kansen die er liggen.

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio

Uit een aantal bureaus is Hanneke Schmeink RECREATIE geselecteerd om in opdracht van de

samen met de provincie aan concrete projecten die een

gemeenten de visie uit te werken. Zij is inmiddels enthousiast van start gegaan samen met

bijdrage leveren aan een gezonde sociaaleconomische

Theo de Bruin van NL RNT die zij voor deze opdracht heeft aangetrokken.

toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed

In het volgende nummer van Ondernemend Noordoost Fryslân wordt uitgebreid op de

wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de

waterrecreatievisie ingegaan.

omgeving op orde. Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel,

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Tiede Boorsma van de gemeente

Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de

Kollumerland c.a. (tel.: 0511-458858). Meer informatie over het bureau dat de offerte uitvoert:

provincie Fryslân.

www.hannekeschmeink.nl


NO 2

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

team netwerk nOOrDOOst BunDelt De kraChten

‘Samen werken aan een sterke regio’ Het Team Netwerk Noordoost is sinds 1 juni compleet. Vier bevlogen vrouwen zorgen vanuit het Streekhuis in Burgum voor de ondersteuning aan de projecten die op de Agenda Netwerk Noordoost staan. Samen met de gemeenten, de ondernemers en alle andere maatschappelijk betrokken partijen werken zij aan de toekomst van Noordoost Fryslân.

n VOlG ONS NU OOK VIA

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

De koers voor de sociaal-economische

Met elkaar

ontwikkeling van de regio Noordoost Fryslân is

Een belangrijke taak voor de komende maanden

vastgelegd in het Sociaal Economisch Masterplan

is de inbreng van regionale partijen om de

(SEM). In dit visiedocument staat in welke richting

Agenda verder in te vullen. Hun betrokkenheid

de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel,

is volgens de gemeenten en de provincie

Dongeradeel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel

cruciaal om van de Agenda een succes te maken.

en de provincie Fryslân samen optrekken

Tamminga: “Het is van essentieel belang om

om de dreigende krimp en de weglekkende

niet over elkaar, maar met elkaar te praten om

werkgelegenheid tegen te gaan. Zij hebben hun

op deze manier de realisatie van de Agenda en

krachten gebundeld in het samenwerkingsverband

daarmee de toekomst voor Noordoost Fryslân

Netwerk Noordoost. De gemeente Ferwerderadiel

tot een succes te maken.”

heeft besloten ook aan te haken.

NO 3

Inmiddels is het voor Tamminga en haar team

Profiel

Agenda Netwerk Noordoost

wel duidelijk dat zij bij een bijzonder proces

TREA TAMMINGA

De visie uit het masterplan is vertaald in dertien

betrokken zijn. “We zijn niet de enige regio die

Programmacoördinator

ambitieprojecten en een groot aantal concrete

met krimp te maken heeft, maar onze aanpak

Netwerk Noordoost.

projecten. Die zijn vastgelegd in de Agenda

van de problematiek is toch wel uniek. Het lef

Netwerk Noordoost. Het is die Agenda die

van de betrokken gemeenten en partijen om

GEBOREN

de komende jaren uitgevoerd moet worden.

over de eigen grenzen heen te durven kijken

1 juni 1973 in Sibrandabuorren.

Het Team Netwerk Noordoost heeft als taak

oogst tot ver buiten Friesland bewondering. Ik

BURGERLIJKE STAAT

om de betrokken gemeenten en de provincie

krijg geregeld de vraag hoe het hier wel lukt

Gehuwd, 3 kinderen.

te ondersteunen bij de realisatie daarvan.

om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.’’ Dat

LOOPBAAN

“Wij zorgen voor de coördinatie, bewaken de

heeft volgens haar alles te maken met het feit dat

Zij studeerde regionale economie

voortgang en de financiën en kijken waar we

men er in Noordoost Fryslân van doordrongen

in Groningen en was onder andere

extra aandacht en middelen voor onze Agenda

is dat samenwerking de enige remedie is om het

directeur van Geveke Ontwikkeling.

kunnen krijgen”, legt programmacoördinator

tij te keren. “De uitdaging waar we voor staan is

In maart is zij begonnen als

Trea Tamminga uit. Zij doet dat samen met

enorm, maar samen staan we sterk. Dat besef is

programmacoördinator

communicatieadviseur Sylvia Bosma, adviseur

er bij alle partijen.”

Netwerk Noordoost.

financiën en subsidies Gerrie Visser en secretaresse Henriëtte Hoekstra.

HOBBY’S

De missie van Netwerk Noordoost is vastgelegd

lezen, het liefst non-fictie, en de

in het volgende statement: in Netwerk

kinderen.

De projecten uit de Agenda zijn verdeeld over

Noordoost werken de gemeenten Achtkarspelen,

drie themagroepen. In deze themagroepen

Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland c.a.,

vindt de inhoudelijke aansturing plaats. Behalve

Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel en de provincie

bestuurders zijn hier ook diverse regionale

Fryslân met elkaar aan concrete projecten die

partijen in vertegenwoordigd. Die regionale

een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-

partijen zijn direct betrokken bij de projecten.

economische toekomst voor Noordoost Fryslân.

Het gaat dan om vertegenwoordigers uit

In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er

het onderwijs en van het MKB, de Kamer

voldoende banen en is de omgeving op orde.

van Koophandel en Wetterskip Fryslân, maar

Tamminga: “Dat is de rode draad in ons werk.

bijvoorbeeld ook om de Ondernemersvereniging

Het is geen eenvoudige opgave, maar de

Noordoost Fryslân (ONOF) en de Noardlike

betrokkenheid van alle partijen om die missie

Fryske Wâlden (NFW).

waar te maken is groot.” Voor meer informatie kijk op www.netwerknoordoost.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

GLB Jan Brandsma

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert per 1 januari 2014. Het stelsel van inkomenstoeslagen gaat op de schop met ingrijpende gevolgen voor de boeren. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een koepelorganisatie van zes agrarische natuurverenigingen in Noordoost Fryslân met ruim duizend leden, pleit ervoor dat de leden goede vergoedingen krijgen voor groene diensten. Hiermee kunnen ze hun inkomen aanvullen.

Spannende tijd voor landbouwers in de Noardlike Fryske Wâlden Een gemiddeld agrarisch bedrijf ontvangt straks naar

pingo’s, leggen botanische weideranden aan en doen aan

verwachting duizenden tot tienduizenden euro’s minder

weidevogelbeheer. Wij vinden dat we voor deze groene

aan directe inkomenstoeslagen. Het verlies aan inkomen

diensten een goede vergoeding mogen ontvangen. Daar

kan deels gecompenseerd worden door als grondgebruikers

maken wij ons als vereniging sterk voor.” De NFW heeft

maatschappelijke prestaties te leveren. Voor diensten

vorig jaar een hoge EU-landbouwfunctionaris en de Vaste

zoals agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan dit door

Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw &

in collectief verband een overeenkomst te sluiten met de

Innovatie ontvangen voor werkbezoeken. Zij waren erg onder

overheid. Daar gaat de vereniging NFW mee aan de slag.

de indruk van de werkwijze en resultaten van het werk van

“We doen mee aan een landelijke pilot om proefonder-

de NFW en haar leden. Duidelijk is volgens Brandsma dat er

vindelijk aan te tonen hoe wij als boerencollectief de doelen

spannende tijden aanbreken, omdat er veel onduidelijkheden

van het Europees Landbouwbeleid kunnen realiseren”,

zijn. “De financiering van de vergoedingen voor agrarisch

zegt Jan Brandsma uit Kollumerzwaag, melkveehouder en

natuur- en landschapsbeheer staat vanwege bezuinigingen

penningmeester van de NFW. “Hierover maken we afspraken

onder druk. Bovendien levert het nieuwe, complexe GLB nog

met onze leden. Onze eigen schouwcommissie controleert

veel onzekerheden op.”

deze afspraken vervolgens. Wij willen aantonen dat de overheid op ons kan vertrouwen en de verantwoordelijkheid bij ons kan neerleggen. Zelfsturing en controle op afstand

Wat is het GLB?

staan voor ons centraal.” De NFW wil deze werkwijze laten

Het doel van het Europees Gemeenschappelijk

certificeren en vervolgens ook inzetten om doelen ‘dichter

Landbouwbeleid (GLB) is agrarische ondernemers

bij huis’ te realiseren, zoals van provincie, gemeenten,

een redelijk inkomen te bieden en consumenten

waterschap, bedrijfsleven en zeker ook bewoners van het

te verzekeren van voldoende voedsel tegen een

gebied. “Daarvoor zijn we eind augustus een proces met

redelijke prijs. Het Europese landbouwbeleid is in

vertegenwoordigers van deze organisaties gestart.”

1957 ingevoerd en al een aantal keer gewijzigd. De laatste hervorming van het GLB bestaat uit de

Beheer en behoud landschap

afbouw van de inkomenssteun. Daarvoor in de plaats

De landbouw in Noordoost Fryslân draagt sterk bij aan het

komen maatschappelijke diensten en doelgerichte

beheer en behoud van het landschap en de natuur. “We

betalingen.

onderhouden bijvoorbeeld elzensingels, boomwallen en

NO 5


IJzersterk in Noord Nederland

Dokkum

Heerenveen

Leeuwarden

Groningen Dokkum

P. Prinslaan 15 Telefoon (0519) 29 23 25 Fax (0519) 29 23 22 E-mail: info@raadsma.nl

Heerenveen

De Kuinder 10 Telefoon (0513) 63 16 00 Fax (0513) 63 16 24

Leeuwarden

Archimedesweg 16 Telefoon (058) 21 27 099 Fax (058) 21 27 055

Groningen

Wismarweg 32 Telefoon (050) 54 70 070 Fax (050) 54 70 079


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân regionieuws

Regiomarketing

Nieuwe portal over wonen, werken en recreëren in Noordoost Fryslân Op 1 oktober 2012 wordt de nieuwe regionale portal over wonen, werken en recreëren gelanceerd. Een overzichtelijke portal met een frisse uitstraling die bewoners, bezoekers en bedrijven informatie biedt over Noordoost Fryslân. Naast de toeristische informatie, is er informatie over woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, projecten in de regio, activiteiten en nieuws op deze portal te vinden.

Ondernemers en bewoners gingen ook op www.dwaande.nl zoeken naar informatie over Dwaande, maar dit werd niet aangeboden op de toeristische site. Netwerk Noordoost heeft sinds een aantal jaren ook een eigen website www.netwerknoordoost.nl die informatie biedt over de projecten binnen de agenda netwerk Noordoost. Gelet op de relatie en het belang tussen regiomarketing en Netwerk Noordoost ligt het voor de hand om een gezamenlijke portal te realiseren. Een portal waar de websitebezoeker kan kiezen welke informatie hij of zij nodig heeft. Vanaf

Begin 2011 is de website www.dwaande.nl live gegaan.

1 oktober vinden ondernemers op www.dwaande.nl

Doel van deze website was om zoveel mogelijk toeristen te

informatie over economische projecten, Agenda Netwerk

verleiden tot een bezoek aan Noordoost Fryslân. Op deze

Noordoost, nieuws uit de regio en informatie over activiteiten

site was daarom de belangrijkste toeristische informatie over

en netwerkbijeenkomsten. Voor de bewoners is er informatie

Noordoost Fryslân te vinden met mooie beelden. Al snel bleek

te vinden over woningbouwlocaties, activiteiten in de

de behoefte vanuit de regio met betrekking tot de site breder

regio, nieuws en op termijn waarschijnlijk ook het actuele

te zijn dan alleen de toeristische informatie.

huizenaanbod in de regio. De toerist kan op de site nog steeds

NO 7


G L ASV EZ E L E N COA X

Noordoost-Frysl창n heeft haar eigen zakelijke kabelmaatschappij: Kabelnoord Zakelijk. In Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerland levert Kabelnoord Zakelijk internet via glasvezel en coax. In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bieden wij de mogelijkheid om aan te sluiten op ons groeiende glasvezelnetwerk in o.a. Buitenpost en Burgum.

Meer weten over een aansluiting bij uw regionale kabelmaatschappij? Neem contact met mij op. Ik sta voor u klaar. Geert Hoogsteen

www.kabelnoordzakelijk.nl Pier Prinslaan 21, Dokkum . Telefoon (0519) 701 701


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

terecht voor de belangrijkste toeristische informatie, een

uitzending plaats vanuit de Dokkumer Vlaggencentrale in

overzicht van de activiteiten, arrangementen en er is een

Dokkum. Aansluitend aan de reeks uitzendingen van BNR

kaart met alle routes en toeristische bedrijven opgenomen.

Nieuwsradio wordt er voor de Nederlandse zakenmarkt een

De toeristische informatie wordt vertaald in het Duits en

weekend Fan Fryslân georganiseerd. Ondernemers uit heel

Engels, zodat ook de internationale toerist op dwaande.nl

Nederland komen in het weekend van 12, 13 en 14 oktober

terecht kan voor toeristische informatie.

naar Fryslân. Op vrijdag 12 oktober volgen ze het slotdebat

De portal die op 1 oktober tijdens Kafee NOF in Burdaard

van BNR Nieuwsradio in Leeuwarden. Aansluitend kunnen

wordt gelanceerd, is een mooie basis. De komende tijd zal

ze zaterdag en zondag genieten (evt. met gezin) van diverse

deze basis verder uitgebreid worden. Het is niet de bedoeling

activiteiten in de regio.

om een zoveelste nieuwe website te realiseren, maar juist om bestaande sites, initiatieven en partijen bij elkaar te brengen

Noordoost Fryslân op RTL4

en zo gezamenlijk de digitale bezoeker via één portal over

In juni en juli stond Noordoost Fryslân meerdere malen in

de regio te informeren. Om dit te realiseren, is samenwerking

de schijnwerpers op de Nederlandse televisie. De redactie

met diverse partijen in de regio noodzakelijk. In overleg met

van het RTL4-programma Enjoy Life maakte gedurende

ondernemers en samenwerkende partijen wordt de portal

twee dagen opnames op diverse locaties in Noordoost

voor Noordoost Fryslân de komende tijd verder uitgebreid.

Fryslân en was verrast door het mooie en veelzijdige aanbod aan activiteiten in deze regio. Bianca Waamelink

BNR nieuwsradio vanuit de Dokkumer Vlaggencentrale

van B&B BinnenInn BuitenUit heeft in samenwerking met

Het imago van Fryslân versterken onder ‘ondernemend

weekendtrip samengesteld voor de eerste aflevering. Fokko

Nederland’; dat is het doel van de campagne ‘Zaken doen

Hoeksma van Copini buitensport heeft in samenwerking

met Fryslân’, een initiatief van Fan Fryslân. Hier sluiten we in

met communicatiebureau ZieSa, Dwaande en een groep

Noordoost Fryslân natuurlijk graag bij aan en daarom zijn we

ondernemers een tweede weekendtrip samengesteld voor

vanuit Dwaande de samenwerking aangegaan met

de tweede aflevering. Beide afleveringen werden driemaal

Fan Fryslân.

uitgezonden op RTL4. De film is aan elkaar gemonteerd en

Dwaande en een aantal ondernemers uit de regio een

wordt nu door deelnemende ondernemers en Dwaande als Centraal in de campagne van Fan Fryslân staat de

promotiemiddel ingezet. “Het is een mooie film geworden

samenwerking met BNR Nieuwsradio. In september en

die de parels van Noordoost Fryslân laat zien. Bovendien is

oktober wordt het BNR Nieuwsradio-programma ‘Zakendoen

dit een prachtig voorbeeld van hoe ondernemers met elkaar

met…’ zes vrijdagen achter elkaar live uitgezonden vanuit

dwaande zijn en elkaar versterken. Dat is waar Dwaande om

een locatie in Fryslân. Rond elke live-uitzending wordt

draait. Met elkaar de regio op de kaart zetten en ondertussen

een feestelijke, regionale bijeenkomst inclusief lunch voor

ook je eigen bedrijf onder de aandacht brengen”, aldus Diny

ondernemers georganiseerd. Op vrijdag 5 oktober vindt de

Pestman, projectleider regiomarketing Dwaande.

NO 9


Nu direct

e n i l n o ukwerk

Profiteer van de extra service

dr n e l l e t s e b

van Van der Eems

uw

vandereemsdirec t.n

l

Uw voordeel: 24/7 dienstverlening + Direct besparen + Heel eenvoudig bestellen + Vertrouwde kwaliteit + Stipte levering www.vandereems.nl

offsEt drukwErk | digitaal drukwErk | warEhousing | dtp/opmaak | afwErking

Zien is geloven

Sportief plezier voor iedereen Pitch&Putt golf Esonstad vanaf 13 juli open!

Pitch&Putt Golf is een moderne sport die overal ter wereld wordt gespeeld. Da’s niet zo gek, want het is op elk niveau spannend en uitdagend. En iedereen kan het! Pitch&Putt Golf is opgezet als publiekssport en is daarom betaalbaar, toegankelijk en open voor iedereen.

Allerlei uitjes mogelijk! Na een rondje Pitch&Putt Golf gezellig naborrelen? Of op zoek naar een leuk teamuitje, bedrijfsuitje, familiedag of vrijgezellenfeest? Vanaf de zomer van 2012 heten we jullie van harte welkom op de baan.

Pitch&Putt Golf Esonstad • Skanserwei 28 • 9133 DV Anjum T: 0519-32 95 55 • esonstad@landal.nl Kijk voor meer informatie over alle banen op www.pitch-putt.nl

www.pitch-putt.nl/esonstad


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

DwaanDe-game als VerBinDing tussen OnDernemers:

Ontdek Noordoost fryslân met je eigen smartphone Wat is er nu mooier om als toerist in Noordoost Fryslân met

nieuwe game op

je eigen smartphone op zoek te gaan naar allerlei leuke,

maat worden

uitdagende, nieuwsgierige, historische en culturele activiteiten.

gemaakt en zijn de

Niet door ze te bekijken op uw telefoon. Nee, de telefoon

mogelijkheden dus

brengt u namelijk daadwerkelijk van A naar B en maakt van

bijna onbeperkt.”

deze reis een waar avontuur. Spelenderwijs ontdekt u allerlei parels in Noordoost Fryslân. Dat kunnen ondernemers zijn, maar ook verenigingen of stichtingen. In elk geval bieden ze een

Op tv met de Dwaande-game

bijzondere activiteit of bezienswaardigheid. Fokko Hoeksma,

Op dit moment

eigenaar van Copini Buitensport uit gemeente Kollumerland

wordt er achter de

ontwikkelde dit unieke concept, de Dwaande-game. Fokko:

schermen hard

“Het is voor ondernemers een kans om op een unieke manier

gewerkt om dit

aan elkaar verbonden te worden en voor toeristen (of andere

gameconcept op allerlei fronten in te zetten en om

nieuwsgierigen) een avontuurlijke ontdekkingstocht.”

meer bekendheid te geven aan het initiatief. Onlangs is door het programma Weekendtrip van RTL4 een item gewijd aan regio

Verbinding door een game

Noordoost Fryslân. Fokko: “Yka van der Veen en Trynke Havinga

Fokko: “Ik ging op onderzoek uit en kwam tot de ontdekking dat

van communicatiebureau ZieSa hebben vorig jaar een kaartclub

de nieuwste smartphonetechnologieën heel veel mogelijkheden

opgezet onder de vlag van regiopromotie Dwaande. De club

bieden om een toerist een onvergetelijke dag te laten beleven. Er

bestaat inmiddels uit 20 enthousiaste ondernemers uit de

zijn zoveel leuke dingen te zien en te beleven in regio Noordoost

regio. Ze verwijzen naar elkaar door middel van ansichtkaarten

Fryslân. Ze zijn helaas vaak onvindbaar of te kleinschalig,

(lees er meer over op www.ziesa.nl). Een groot deel van deze

waardoor ze niet tot hun recht komen. Op dit moment worstelen

ondernemers deed mee aan de RTL-uitzending. Onze game-

veel ondernemers en instellingen met de vraag hoe ze toeristen

techniek werd gebruikt om ze op een speelse manier aan elkaar

naar deze regio kunnen lokken. En nog belangrijker, hoe

te verbinden. Sanne, de presentatrice van het programma,

ze daarna ook bij hun komen. Onze Dwaande-game is het

ontdekte zo op speelse wijze welke schatten deze regio rijk is.

antwoord op deze vraag.”

De tv-opname laat zien hoe onze techniek toe te passen is. Ben je nieuwsgierig? Kijk dan binnenkort op www.dwaandegame.

Onbeperkte mogelijkheden voor een waar avontuur

nl of op de website van Dwaande om het filmpje te bekijken. Er

De toerist wordt op een eigentijdse en verrassende manier

is goed te zien hoe je als ondernemer onderdeel uit kunt maken

gekoppeld aan verschillende ondernemers uit de regio. Fokko:

van dit gameconcept.”

“Je telefoon werkt daarbij als een digitale gids, maar dan op

“De volgende stap is het doorontwikkelen van de game in al haar

een interactieve en avontuurlijke manier. (Push)-berichten

facetten naar een volwaardig en breed inzetbaar gameconcept

op de telefoon vertellen je waar je bent en waar de volgende

voor jong en oud, met meerdere routes en mogelijkheden.”

locatie of aanwijzing zich bevindt. Je wordt rondgeleid door

Uiteindelijk hopen we dat diverse gameconcepten toegepast

de omgeving en gekoppeld aan lokale bedrijven als musea,

worden in meerdere regio’s in Fryslân en in een later stadium in

bezoekerscentra, horecagelegenheden, en verschillende

heel Nederland”, aldus Fokko Hoeksma.

activiteiten. Maar je wordt vooral rondgeleid langs de kleine, moeilijk vindbare initiatieven als kunstenaars, kaasboerderijen

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over

en workshops. De gebruiker kan bij aanmelding bepalen welke

de game en de mogelijkheden voor u als ondernemer?

locaties hij of zij wil bezoeken, hoe lang de game mag duren

Neem dan contact op via info@dwaandegame.nl

en hoe hoog de kosten mogen zijn. Op deze manier kan een

NO 11


- financiële administratie - loonadministratie - belastingaangiften - fiscale adviezen - organisatie adviezen - startersbegeleiding - interim ondersteuning

Betrokkenheid... is een ‘must’ voor een degelijke financiële dienstverlening. Onze ervaren experts leggen u graag uit wat zij daarmee bedoelen! Bel voor een afspraak of kom langs in Dokkum!

Altijd dichtbij: uw kennis in financiële zaken. Zuiderschans 4, Postbus 100, 9100 AC Dokkum Tel. 0519 - 228150 Fax 0519 - 228160 www.vanwieren-vellinga.nl

MetzPoint

Reclame & Communicatie

uw bedRijf kan nu wel wat verkooppower gebRuiken? Veel bedrijven hebben het momenteel lastig. de consument geeft minder snel z’n geld uit en is kritischer. Juist nú is het belangrijk om u als bedrijf te onderscheiden en op te vallen. MetzPoint kan u daarbij helpen met effectieve communicatiemiddelen zowel online als met een pakkende advertentiecampagne of een perfecte bedrijfsbrochure. wilt u meer online gaan doen, MetzPoint kan u helpen met het opzetten van een complete webshop. weten wat Metzpoint voor ú kan betekenen in deze economisch roerige tijden? neem dan contact op met Marianne Metz…

bel:

06 - 2939 7633

mail:

info@metzpoint.com

kijk op: www.metzpoint.com

Metzpoint adv.OF 92,5x134 DEF.indd 1

31-05-12 10:19


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

Jongeren werken aan de toekomst van Noordoost fryslân Ook jongeren werken aan de toekomst van Noordoost Fryslân! We stellen er drie aan u voor:

wie: Marianne Reitsma wat: Onderzoek naar behoefte en vraag naar werkervaringsplekken

wie: Jorrit Miedema en Gradus Kooistra wat: Onderzoek naar Digitale Diensten in Noordoost Fryslân

KabelNoord houdt zich o.m. bezig met het probleem dat

De toenemende digitalisering is verreweg de belangrijkste

veel hoger opgeleide jongeren vertrekken naar stedelijke

trend die het (werkende) leven de afgelopen vijf jaar heeft

gebieden om daar aan werk te komen. De organisaties uit

beïnvloed. En die invloed zal de komende jaren nog zeker

Noordoost Fryslân hebben vaak geen geld om werk aan te

aanhouden. Digitale camera’s, auto aan de computer in

bieden, en komen op deze manier niet aan vernieuwing en

de werkplaats, zorg op afstand, etc. De samenwerkende

innovatie toe. In een tijd van economische crisis is dit wel

gemeenten in Noordoost Fryslân die zijn aangesloten bij

belangrijk. Door middel van werkervaringsplekken kun je

Netwerk Noordoost, zijn bezig om hun ambities op het

deze twee partijen bij elkaar brengen. De hoger opgeleide

gebied van deze trend te onderzoeken. Waar liggen kansen

jongeren uit Noordoost Fryslân kunnen werkervaring

voor de regio op het gebied van digitale diensten en wat

opdoen en de organisaties komen aan vernieuwing en

is de rol van de overheden hierin? Twee studenten van de

innovatie toe zonder dat het veel geld kost.

NHL, Jorrit Miedema en Gradus Kooistra, gaan de initiatieven

Marianne Reitsma is begin 2012 afgestudeerd voor de

die er zijn op gebied van digitale diensten, dit komende

studie Communicatie aan de NHL. Als trainee bij

half jaar inventariseren en beoordelen. De studenten gaan

KabelNoord gaat zij onderzoeken of een dergelijk project

samen met hun docent en de een lector van de NHL de

levensvatbaar is. Zijn er voldoende vragen? Zijn er

regio adviseren. Jorrit en Gradus zijn 3e-jaars studenten NHL

voldoende werklocaties? Kan er samengewerkt worden?

Bedrijfskundige informatica. Tegelijkertijd zijn zij ook bezig

Noordoost Fryslân is dé plaats voor starters op de arbeids-

met een onderzoek voor KabelNoord over de kansen voor

markt, dat is het doel.

wifi op het hele eiland Schiermonnikoog.

wie: Rein Riemersma wat: Opzetten klankbordgroep ondernemers De gemeente Tytsjerksteradiel wil de dienstverlening voor ondernemers optimaliseren. Daarin speelt het Klant Contact Centrum een belangrijk rol. Om te weten hoe de ondernemers deze dienstverlening ervaren, wil de gemeente, samen met de ondernemersverenigingen, een klankbordgroep met ondernemers in het leven roepen. Rein Riemersma, derdejaars student aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden, gaat hiermee aan de slag. Daarnaast gaat Rein aan de slag met de presentatie van bedrijfskavels in Noordoost Fryslân. De gemeenten in Noordoost Fryslân werken op economisch gebied samen in Netwerk Noordoost. De gemeenten hebben in een convenant bedrijventerreinen afspraken gemaakt over de regionale planning van bedrijventerreinen. Een onderdeel van het convenant is ook de presentatie van de bedrijventerreinen en bedrijfskavels via een gemeenschappelijke website van Netwerk Noordoost. De bedoeling is om daarbij ook vrijkomende bedrijfspanden mee te nemen. Hiervoor zal samenwerking met makelaars worden gezocht.

NO 13


NO 14

ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

kOrt regiOnieuws n kenniswerkplaats noordoost Fryslân medeontwikkelaar van het Kenniswerkplaats–

n Faber telecom & Data verbindt vestigingen rabobank noordoost Friesland tot één virtuele bank met iP telefonie

concept en heeft eerder al de Kenniswerkplaats

Onlangs heeft Faber Telecom & Data vestigingen van de Rabobank Noordoost

Veenkoloniën gerund. De Kenniswerkplaats is

Friesland, voorzien van moderne Panasonic telefoontoestellen gekoppeld door

een werkatelier waar Ondernemers, Overheid,

middel van IP techniek. De ruim 160 telefoontoestellen staan verspreid over 10

Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en

vestigingen. Voor de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale zocht Rabobank

Rianne Vos is sinds februari de manager van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. Zij is

Organisaties binnen de regio samenkomen om gezamenlijk

Noordoost Friesland naar een oplossing die aansloot bij de wensen en ideeën van

te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. Diverse nieuwe

de organisatie. Daarnaast moest de techniek worden geleverd door een bedrijf met

projecten op het gebied van landschap, leefbaarheid, en

voldoende expertise, bewezen kennis en goede service. Faber Telecom & Data bleek

ondernemerschap zijn recentelijk opgestart.

naadloos bij deze denk- en werkwijze te passen. Het bijzondere aan dit IP telefonie

Half augustus is de Kenniswerkplaats verhuisd naar het

traject is dat alle expertise uit Noordoost Friesland komt.

Streekhuis Noordoost Fryslân aan de Florynwei 3 in Burgum. Voor meer informatie: kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl

Eén telefoonnummer voor meerdere Rabobank vestigingen Sjerk Faber: “Het grote voordeel van een telefonieoplossing gebaseerd op IP techniek

kenniswerkplaats verhuisd

is dat de Rabobank geen aparte telefoonlijnen voor iedere vestiging meer hoeft aan

De Kenniswerkplaats is sinds 1 juli 2012 te vinden in het

te schaffen. Op de kantoren is een breedband verbinding voldoende om te kunnen

Streekhuis Noordoost Fryslân aan de Florynwei 3 in Burgum.

bellen. Via deze verbinding kan Rabobank Noordoost Friesland haar vestigingen verbinden tot één virtuele bank. De verbindingen worden gerealiseerd via breed-

n Custard on & offline communicatie uit Buitenpost

bandverbindingen van Kabelnoord en Xenosite. Deze partijen hebben bewezen prima kwaliteit te leveren gecombineerd met een uitstekende service. Voorheen was het noodzakelijk om iedere vestiging met een eigen telefooncentrale uit te rusten

Custard staat voor betrokkenheid, enthousiasme, kleurrijk en creatief

voorzien van een eigen nummer. Met de nieuwe IP techniek is de Rabobank één virtu-

meedenken. Het bureau uit Buitenpost adviseert en presenteert sinds

eel geheel geworden maar blijft bereikbaar op het vertrouwde regionale nummer. Dit

2007 op het gebied van communicatie. “En dat doen we on & offline”,

schept duidelijkheid en creëert letterlijk korte lijnen naar de klant.”

aldus eigenaar Hielke Jan Ellens. “Online communicatie staat in de schijnwerpers, maar offline communicatie is en blijft belangrijk.” Elke

Enorme kosten besparing met telefonieoplossingen

opdracht die Custard uitvoert begint met een helder advies. Het doel

van Faber Telecom & Data

van de opdrachtgever staat daarbij centraal. Met oog voor detail, maar

Projectleider Gerben van der Schaaf: “Als Rabobank Noordoost Friesland op de

ook realiteit, levert Custard communicatieadvies op maat.

hoofdvestiging een gesprek binnen krijgt en deze wil doorverbinden naar haar nevenvestiging in bijvoorbeeld Nes op Ameland, dan verbind de telefoniste deze door

De opdrachtgevers van Custard zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en

alsof het een intern toestelnummer is. Zo kan dus op voorhand worden bekeken of

de non-profit sector. “We werken voor

de gebruiker überhaupt wel beschikbaar is. Dit geeft een enorme tijdsbesparing en

een groot aantal lokale bedrijven,

de onderlinge gesprekken zijn nu gratis. De terugval bestemmingen zoals voicemail

maar ook voor partijen als het

en antwoordapparaten zitten centraal in het systeem en worden niet meer per

UMCG, Mitra, vereniging

vestiging geregeld. Ook de normale netlijnen komen alleen in de hoofdvestiging

Noardlike Fryske Wâlden

aan en niet meer op de

en de gemeente

nevenvestigingen. Hierdoor

Achtkarspelen.”

is er op de nevenvestigingen

De opdrachten variëren

geen infrastructuur meer no-

van het vormgeven en

dig op basis van ISDN. Door

ontwikkelen van een huis-

de IP techniek zijn tevens de

stijl, communicatieadvies, een

gesprekken globaal gezien

website of webwinkel tot aan een

20 tot 30 procent goed-

volledige (reclame)campagne. “Door de

koper ten opzichte van het

veelzijdigheid van onze klanten, zijn wij dat als Custard ook!”

reguliere KPN tarief.”

n VOlG ONS NU OOK VIA

EN


ONDERNEMEND NOORDOOST fRySlâN regiOnieuws

n ‘kenniskaart’ stimuleert samenwerking en innovatie in noordoost Fryslân De regio Noordoost Fryslân wil samenwerking en innovatie bevorderen. Daarom stimuleert de regio bedrijven zich op de kaart te laten zetten. Dit mede in het kader van het project Vital Rural Area: een Europees project ter voor de sociaal economische versterking van plattelandsregio’s.

De kenniskaart stimuleert samenwerking tussen bedrijven Philips werkt samen met Douwe Egberts. Samen brengen zij succesvol de Senseo koffiemachine op de markt. Ook kleinere bedrijven profiteren hiervan door toelevering van onderdelen en het produceren van koffiepads. Bedrijven in Noordoost Fryslân (Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel) kunnen via de kenniskaart succesvol samenwerken. De kenniskaart is een hulpmiddel voor: - het zoeken van samenwerkingspartners (bijvoorbeeld welk bedrijf binnen een straal van 10 km van het mijne heeft ervaring met export naar China) - het zoeken van kennisexperts (bijvoorbeeld in welk bedrijf in Friesland is kennis aanwezig over de toepasbaarheid van ‘vision’ oplossingen)

n Zonwering de Vries content met nieuwe showroom

- het samenstellen van samenwerkingsplatforms (bijvoorbeeld met welke

Een jaar nu is Zonwering de Vries gevestigd aan de Wending

- het samenstellen van kenniskringen (bijvoorbeeld met welke bedrijven

bedrijven uit de zakelijke dienstverlening kunnen wij een platform industriële automatisering opzetten)

in Opende. In de showroom van ruim tweehonderd

kunnen wij ervaringen delen over export naar India).

vierkante meter is vrijwel alles op het gebied van binnen en buiten zonwering vinden. Maar ook voor veranda’s,

Hierdoor kunt u voor talloze aspecten in één oogopslag zien welke kennis

terrasoverkappingen, horren en garagedeuren bent u bij ons

aanwezig is binnen de regio.

op het juiste adres. We zijn ontzettend blij met onze nieuwe showroom en kunnen ook merken dat de klanten ons nu

Per bedrijf wordt informatie vastgelegd over:

nog beter kunnen vinden”, aldus Feike en Anita Sienema

- algemene bedrijfsgegevens

over hun bedrijf op industrieterrein Lauwerskwartier. Nu

- organisatieprofiel

kunnen de klanten eerst alles goed bekijken voordat ze iets

- personeel en kennisinvesteringen

kopen. Anita‘s vader Anne de Vries startte het bedrijf zo’n

- cruciale kennis

achttien jaar geleden.

- kwaliteitscriteria - duurzaamheid

Toen Feike Sienema zeven jaar geleden bij het bedrijf

- maatschappelijk verantwoord ondernemen.

werden betrokken, zag het echtpaar groei mogelijkheden. Het zonweringassortiment hebben we fors uitgebreid.

De regio Noordoost Fryslân stimuleert ondernemers zich aan te melden

Feike Sienema houdt zich vooral bezig met het inmeten

door de inschrijfkosten van de eerste 80 aanmeldingen voor haar rekening te

en monteren van de producten, zijn echtgenote is vooral

nemen. De inschrijvingen worden gecoördineerd door de Kenniswerkplaats

te vinden in de showroom. “De korte lijnen binnen het

Noordoost Fryslân die de samenwerking tussen onderwijs, overheid,

bedrijf, dat is onze kracht”, benadrukt Anita Sienema. We zijn

ondernemers, omgeving en onderzoek vorm geeft.

natuurlijk ook bereid om geheel vrijblijvend bij de klant thuis langs te komen.

Om u aan te melden/voor vragen, neem contact op met Wim Oosterhuis: oosterhuis@dantumadiel.eu

NO 15


De Pleats biedt alle faciliteiten voor uw zakelijke wensen.

• Particulier of ondernemer

Vergader- en congreszalen voor elke groepsamenstelling.

• Aansprakelijkheid • Bezit

» » » » » » » » »

• Sociale zekerheid

WIFI Lounge keuken Dagarrangementen Diner Break out mogelijkheden Fingerfood lunch Keukentechniek workshop Podiumfaciliteiten Audiovisuele middelen

• Verkeer

Jaap Jongsma Douwe de Groot De Moarreweg 2 9104 LA DAMWALD

Schoolstraat 82 - Burgum - 0511 461556

info@verantwoordadvies.nl www.verantwoordadvies.nl

www.depleats.nl | info@depleats.nl | twitter.com/depleats

(0511) 42 42 08

Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo Dítvoor is de toekomst v vanzelf sprekend, maar het is dé uitdaging de toekomst. De beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele watersector om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken.

WATERC

LEEUW

De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het voor touw. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen op de Watercampus onderzoek naar Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo oplossingen op het gebied van o.a. drinkwatervanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De opgave is complex: de productie en afvalwaterzuivering.

Sc

beschikbaarheid van zoet water staat wereld onder druk terwijl de waterbehoefte explosie groeit. Dit vraagt in de hele waterketen om De Watercampus biedt bedrijven, kennisinstituten innovatieve oplossingen en nieuwe technieke De Watercampus Leeuwarden neemt hierin en onderwijsinstellingen alle voorwaarden om voortouw.

Dít is de toekomst van watertechnologie

Watercampus Leeuwarden

kennis te bundelen en innovatie mogelijk te maken. Hiermee is Leeuwarden hard op weg om Kennis de Europese samenbrengen, innovatie mogelijk make hoofdstad van watertechnologie te worden.

wereldwijd vermarkten

kijk

Wat is de Watercampus?

dat is ’t mooie van

leeuwarden Meer informatie? Kijk op www.wetsus.nl of www.wateralliance.nl

De Watercampus bestaat uit ruim 20 bedrijven en instellingen, waaronder Wetsus. Wetenschappers uit alle delen van de werel doen hier onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a. drinkwater, afvalwaterzuivering en waterdistributie. De Watercam fungeert hiermee als ‘hub’ in een wereldwijd watertechnologisc netwerk. Een spil die kennis samenbrengt en innovatie mogelijk maakt.

Meer informatie? Kij


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Koos Scherjon, makelaar in crisistijd

‘Soms moet je nee durven zeggen’ Het zijn niet de makkelijkste tijden voor een makelaar. De huizenmarkt zit muurvast en het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in komt. Makelaar Koos Scherjon van Scherjon Makelaars in Hurdegaryp is echter een optimistisch mens en hij houdt van zijn vak. Hij is ervan overtuigd dat het tij weer zal keren. Tot die tijd is het een kwestie van aanpassen aan de situatie en dat betekent soms nee zeggen tegen een klant.

13


W. Hoekstra Jachtcharter

Feantersdyk 10 9264TN | Earnewâld Tel. 0511-539292 | Fax. 0511-539354 Email: info@hoekstra-jachtcharter.nl www.hoekstra-jachtcharter.nl

Sikma BURGUM

• Verkoop nieuw en gebruikt • Personen- en bedrijfswagens • Volledig onderhoud • Schadeafhandeling

REINKOELSTRA.NL BURGUM 06 5025 1315

REINIGING & ONGEDIERTEBESTRIJDING

REI Mr. W.M.O. van Veenweg 14a Telefoon (0511) 46 95 69

www.autosikma.nl

ONG


ONDERNEMEND NOORDOOST FRySlâN tytsjerksteradiel

15

Eerlijkheid en persoonlijk contact met de

blik naar hun wensen kijken. “Jij bent de

klanten. Daar draait het allemaal om bij Scherjon

professional en weet wat er speelt op de markt.

Makelaars. Koos Scherjon komt gewoon bij de

Het is dan ook zaak om soms nee te durven

mensen thuis. Hij is geboren en getogen in zijn

zeggen. Als mensen teveel voor hun huis vragen

werkgebied. Hij kent de mensen, de mentaliteit

en ze zijn niet van plan om de prijs aan te passen

Profiel

en de markt. “Veel bedrijven beloven een

aan de realiteit, dan moet je eerlijk zijn en het

KooS SChERJon

persoonlijke benadering, maar ik probeer dat

huis niet in de verkoop nemen. Dat is beter

Eigenaar van Scherjon Makelaars in

ook waar te maken. Het opbouwen van een band

dan gewekte verwachtingen niet waar kunnen

Hurdegaryp.

met mijn klanten is van essentieel belang. Bij het

maken. Bovendien adviseer ik mensen altijd om

GEBoREn

kopen of verkopen van een huis spelen emoties

bij meerdere makelaars advies in te winnen.”

18 maart 1980 in Twijzel.

vaak een rol. Ik probeer daar rekening mee te

Scherjon heeft momenteel ongeveer honderd

BURGERLiJKE STAAT

houden in mijn advisering.”

woningen te koop staan. Om dat aantal te

Gehuwd.

verminderen gaat hij binnenkort nog eens met

LooPBAAn

Liefde voor het vak

een stofkam door dat bestand heen. “Er zijn

Na zijn opleiding vastgoed, bouwkunde

De tijden dat de bomen voor de makelaars

mensen, die om allerlei redenen genoodzaakt

en makelaardij is hij in 2000 aan de slag

tot in de hemel groeiden zijn voorbij. Het

zijn hun woning te koop aan te bieden. Maar

gegaan bij Meinema Makelaardij in

huizenaanbod is groot, de prijzen staan onder

er is ook een categorie waarbij die noodzaak

Hurdageryp. In 2005 is Scherjon mede-

druk en er is nauwelijks verloop. Scherjon

niet aanwezig is. Die willen gewoon nog eens

eigenaar geworden en veranderde

merkt bij collega’s dat zij de liefde voor het vak

een keer wat anders en hebben geen haast

de naam in Scherjon en Meinema

kwijtraken. “Zij hebben er geen vertrouwen meer

met de verkoop van hun huis. Gezien de

Makelaardij. In 2007 heeft Scherjon het

in dat het goed komt en haken af.”

omstandigheden kan het verstandig zijn om

hele bedrijf overgenomen en is hij als

Koos Scherjon niet. Ondanks de malaise vindt

die mensen te adviseren hun huis tijdelijk uit

zelfstandig ondernemer onder de naam

hij zijn vak nog altijd leuk. “De momenten van

de verkoop te halen. Het is tenslotte voor geen

Scherjon Makelaars verder gegaan.

vreugde en blijdschap bij mensen als je naar

enkele partij aantrekkelijk als de straat vol staat

Scherjon is ook voorzitter van de

volle tevredenheid een transactie hebt kunnen

met bordjes ‘Te Koop’.”

Stichting Ondernemers Hurdegaryp.

afronden, wegen voor mij nog altijd zwaarder

hoBBy

dan de toegenomen moeilijkheidsgraad om

optimisme

het vak uit te oefenen.” Een bijkomend voordeel

Koos Scherjon is ervan overtuigd dat het

is dat hij een kantoor zonder personeel runt.

uiteindelijk allemaal goed zal komen. “Er is in de

“Ik heb geen zorgen voor medewerkers en dat

jaren ’80 ook een zo’n dip geweest, waarbij de

vind ik prettig. Ik kan mij echt helemaal op mijn

prijzen 25 à 30 procent daalden en dat is ook

klanten concentreren.”

weer goed gekomen. Zo’n crisis is uiteindelijk ook een vorm van zelfregulering van de markt.

Kritisch

De prijzen komen weer op een normaler niveau

De huidige tijd vraagt volgens Scherjon wel

en de overheid wordt gedwongen de markt te

een iets andere aanpak. Je moet als makelaar

hervormen. Als dat goed gebeurt, komen we er

altijd open en eerlijk zijn tegen je klanten, maar

allemaal sterker uit.”

tegenwoordig moet je met een nog kritischer

Schaatsen.


U haalt zelf uw U haalt zelf uw honden-, paarden-, schapenvoeders, honden-, paarden-, schapenvoeders, kunstmest, hooi en stro? kunstmest, hooi en stro?

Voor uw gemak, uwbij gemak, brengenVoor wij het u onder dak! brengen wij het bij u onder dak! Bestellen via website of telefoon. Bestellen via is website of telefoon. Langskomen ook heel gewoon. Langskomen is ook heel gewoon. Voor boeren, burgers en buitenlui! Voor boeren, burgers en buitenlui!

Boomrooierij PIETERSMA Langelaan 6 | 9251 MC Bergum 06-549 932 35 | 06-558 724 73

Openingstijden: 08.30-12.00 en 13.00-18.00 (maandagochtend en zaterdagmiddag gesloten) Openingstijden: 08.30-12.00 en 13.00-18.00 (maandagochtend en zaterdagmiddag gesloten)

Kijk ook op www.elzingagaryp.nl Kijk ook op www.elzingagaryp.nl

ondernemer:

bespaar óók op onderhoud van uw wagenpark

Bosch Car Service Andringa biedt dezelfde faciliteiten als de merkdealer, echter tegen een scherpere prijs, bovendien vervalt de garantie van de auto niet als u hem bij ons in onderhoud aanbiedt. Ook het onderhoud van leaseauto’s is bij Andringa in goede handen. Onze monteurs zijn zeer ervaren en hebben de nodige diploma’s op zak en worden regelmatig bijgeschoold. Er wordt uitsluitend gewerkt met de nieuwste gereedschappen en hoogwaardige Bosch-apparatuur.

Uw autokosten óók fors omlaag? Bel voor een scherpe offerte 0511 - 477 551

bosch Car service J.b. andringa Burgum Hannelswei 9a, Burgum T. 0511 477 551 I. www.autobedrijfandringa.nl

Adv.Ondern.Tytsj.diel 90x135.indd 1

18-05-12 14:09


ONDERNEMEND NOORDOOST frysl창n TYTSJERKSTERADIEL

Werken aan droom in crisistijd

Het is vooral lekker strunen in Odette Kids Store Sietske Bosch wilde heel graag een eigen winkel beginnen. Dus toen zij voor de eerste keer in verwachting was en ontdekte dat haar woonplaats helemaal geen leuke kinderkledingzaak had, was de link snel gelegd. Pas jaren later trok ze de stoute schoenen aan en in mei van dit jaar opende ze in het dorpscentrum van Burgum haar eigen boutique: Odette Kids Store.

17


Abe Hengst Spackspuit en afwerkingsbedrijf Lytse Buorren 12 9263 PR Garyp Tel. 0511 52 18 41 Mobiel 06 52 11 88 27/ 06 52 18 21 65 info@abehengst-afbouw.nl www.abehengst-afbouw.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

“Je kunt in Burgum wel genoeg kinderkleding

verkoopt Sietske onder andere knuffels, bedlinnen,

kopen, maar dan vooral bij de grotere ketens,

tassen, kussens, rammelaars, houten speelgoed

zoals de Hema. Er was niet echt een leuk

en meubeltjes. Zo zijn er naast het aanbod voor

winkeltje waar je naar binnen kon wandelen om

zwangere vrouwen, ook leuke cadeaus te koop die

even lekker tussen alle rekken te strúnen. Als ik

tijdens kraamperiode door ooms, tantes, opa’s en

kinderkleding nodig had, ging ik voor de betere

oma’s kunnen worden gegeven.

19

merken naar Dokkum of Drachten. Nu verkoop ik díe spullen in míjn winkel.”

Hart en ziel

Sietske Bosch zit midden in het dorpscentrum in

Ze beseft dat het een gewaagd project is om

een karakteristiek pand. De voorgevel bezit een

tijdens een economische crisis een eigen winkel

fraai omlijste ingang en heeft mooie raampartijen.

in kinderkleding te openen. “Maar ik kreeg nu

Kleding en accessoires zijn op ludieke wijze

eenmaal deze kans en dit mooie pand kwam

uitgestald. Ze hangen tussen twee berkenstammen

vrij. Natuurlijk, de mensen zijn voorzichtiger

Profiel

of worden gepresenteerd in een oude bedstee.

met het uitgeven van hun geld. Kwaliteit is

Sietske Bosch

Noppies, Feetje, Z8, BFC, Lief!, Sturdy Jubel en

belangrijk. Het mag iets duurder zijn, als het

Eigenaar Odette Kids Store.

Quapi zijn enkele merken die Odette Kids Store

maar goed is. De zaken gaan goed. Er zit nog

Leeftijd

verkoopt. “En als enige in het Noorden van

elke week groei in. Maar goed, ik ben net een

32 jaar.

Nederland heb ik Kiek Hipwear”, zegt Sietske.

paar maanden bezig. Pas na een jaar kan ik

Woonplaats

echt zeggen of het goed gaat. Voor mij is nu

Burgum.

Net iets luxer

belangrijk dat ik mijn droom aan het vervullen

Burgerlijke staat

Naast babykleding vanaf maat 44 tot en met 86,

ben. Dat is belangrijker dan zo snel mogelijk

Gehuwd, drie kinderen.

en kinderkleding (inclusief ondergoed van Ten

mijn spullen verkopen. Mijn hart en ziel ligt in

Favoriete films

Cate en Zaccini) in de maten 92 tot en met 140,

deze zaak. Klanten herkennen dat.”

The Green Mile en Shawshank Redemption. Grootste wens als ondernemer Die is eigenlijk uitgekomen toen ik in mei mijn eigen winkeltje opende. Mijn grootste wens was om voor mezelf te beginnen. Als je twee uur met iemand op terras mag zitten. Met wie zou dat dan zijn? Met mijn dierbaren. Die heb ik graag bij me. Gewoon slap ouwehoeren. Laat al het werk liggen als... ...er iets met het gezin is. Maar ook als het nodig is om even tijd voor mezelf in te ruimen.


Met de door ons ontwikkelde spuitboorinstallatie kunnen wij o.a. de volgende diensten aanbieden: • Het uitvoeren van (bron)boringen tot ca. 120 meter diepte. • De aanleg van open- en/of gesloten bronsystemen ten behoeve van aardwarmte-installaties. • De aanleg van brandputten. • Het aanleggen van bronnen voor waterwinning.

Heechsan 28 9261 XJ Eastermar Tel: 0512 - 472414

Mob. 06 – 23 742 691 www.bomarbronboringen.nl info@bomarbronboringen.nl

S T U D I O

StaalKaart voor sterke staaltjes! websites met Joomla! CMS grafische vormgeving opmaak & dtp-werk routekaarten op maat reportagefotografie

www.studiostaalkaar t.nl E.M. Beimastrjitte 58 9261 VK Eastermar tel: 0512 - 84 00 82 info@studiostaalkaart.nl


ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

Jan Damstra zegt: pelletkachel is dé trend

Het specialisme van een allrounder

Profiel

Hij ervaart het als een zegen. Jan Damstra heeft, ondanks de crisis, nog geen dag zonder werk gezeten. Soms heeft de eigenaar van Jan Damstra Allround Installatie uit Hurdegaryp het zelfs zó druk dat hij de klus samen met een collega aanneemt of het werk noodgedwongen doorschuift naar een vakbekwame bevriende installateur. “Anders kan ik het niet bolwerken”, vertelt Jan met een tevreden glimlach.

Hurdegaryp.

21

Jan Damstra Eigenaar Jan Damstra Allround Installatie. Leeftijd 37 jaar. Woonplaats

Burgerlijke staat Ongehuwd. Hobby’s Mountainbiken en motorcross. Favoriete boek

Jan beseft dat hij zich gelukkig mag prijzen. Hij is

Allround installateur

De bijbel.

pas twee jaar als zelfstandig allround installateur aan

Hoewel hij momenteel heel sterk op de

Favoriete film

de slag en heeft nog geen dag zonder werk gezeten.

pelletverwarming is gefocust, blijft Jan Damstra

The Pianist.

Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met zijn

wel een allround installateur. Hij doet al het

Als je twee uur met iemand op

specialisatie: het installeren van de pelletkachel. Zo

voorkomende installatiewerk, zoals het elektrisch

een terras mag zitten? Wie zou

wordt Jan heel vaak ingeschakeld door Intechpro,

deel, vloerverwarming, koperwerk, cv-ketels,

dat dan zijn en waarom?

een dealer van deze duurzame verwarmingsketel.

riolering, tegelwerk, goten, dakbedekking

“Met U2-zanger Bono, omdat

en zinkwerk, “Dat blijf ik toch zulk mooi werk

hij zich met passie inzet voor

In opkomst

vinden”, zegt Jan. “Het is heel bijzonder dat ik

liefdadigheidsprojecten.”

“Het is een kachel in opkomst. Dit wordt

vaak voor het ene klusje ergens kom en er later

Grootste wens als ondernemer

echt dé trend”, weet Jan. “Dat komt door het

voor ander werk weer terugkeer. Zo moest ik

“Om ook anderen te stimuleren en

duurzaamheidslabel. Je stookt op houtkorrels of

laatst ergens een lekkage verhelpen en het

motiveren en mijn kennis over te

houtsnippers en bespaart zo tot 45 procent meer

eindigde ermee dat ik de complete badkamer

brengen.

dan wanneer je op gas draait. Bovendien is ie

mocht vernieuwen. Het zegt iets over het

CO2 neutraal. Hij is dus heel milieuvriendelijk.”

vertrouwen dat de mensen in mij hebben. Ik

Eerder dit jaar werd Jan ingehuurd om een paar

ben ook eerlijk. Als ik iets niet kan of ergens over

pelletkachels te installeren in het gloednieuwe

twijfel, geef ik dat meteen toe. Dat stellen de

zwembad Ny Sudersé in Lemmer. Afgelopen

mensen op prijs. En ik mag het nu dan wel erg

zomer bracht hij om dezelfde reden enkele

druk hebben met die pelletkachels: ik zal voor

weken door in België. En hij verzorgde de

mijn vaste klanten altijd tijd vrijmaken.”

installatie in kinderspeelparadijs Schateiland, dat nu door houtsnippers wordt verwarmd.


22

ONDERNEMEND NOORDOOST fryslân TYTSJERKSTERADIEL

kort nieuws nS  choonmaak en ongediertebestrijding bedrijf uit Burgum

n Abe Hengst Spackspuit- & Afwerkingsbedrijf, dĂŠ specialist voor wand en plafond

Reinkoelstra.nl is sinds 2007 het nieuwe schoonmaak en

Wij, Abe en Janke Hengst, zijn vanaf 2005 een zelfstandig bedrijf en hebben

ongediertebestrijding bedrijf uit Burgum. De vele jaren

al sinds 1976 ervaring in het spackspuiten en stukadoorswerk. Zowel nieuw-

aan ervaring en opleidingen zijn een basis voor specia-

bouw als renovatiewerk wordt door ons gedaan. Er wordt gewerkt met

listisch werk. Voor het reinigen van glas en gevels heeft

materialen van hoogwaardige kwaliteit om zo tot een mooi eindproduct te

Reinkoelstra.nl een eigen RO-waterunit. Hiermee kan vanaf

komen. Als eenmansbedrijf sta je dicht bij de klanten en zijn er korte lijnen.

de grond tot ca. 13,5 meter worden gewerkt, door middel

Zo doet Janke de administratie en zorgt ze voor afspraken met de klanten.

van telescoopstokken. Voor het extreme werk kan de

Abe komt als dit nodig is eerst bij de mensen thuis om de klus te bekijken

hogedruk worden ingezet.

en advies te geven. Als mensen een woning kopen of renoveren kunnen

Verder heeft Reinkoelstra.nl als specialiteit het onderhou-

de keuzes soms moeilijk zijn wat betreft 'het aankleden van de woning'. Wij

den van bijna alle soorten vloeren. Met eigen gereedschap

helpen hierbij graag door met de klant mee te denken. Door tijd voor de

en machines kunnen natuursteen, marmoleum, tapijt

klant te nemen en duidelijke uitleg over de producten te geven krijgt men

en vele andere vloerafwerkingen worden gereinigd en

al snel een beter beeld. In onze eigen woning hebben we verschillende

behandeld. Naast specialistische reiniging doet het bedrijf

technieken gebruikt en we zijn er trots op om dit aan de klanten te laten

ook aan schoorsteenvegen en riool ontstoppen. Met eigen

zien, onze woning is als het ware ook een showroom. In de loop van de

camera kunnen kleinschalige inspecties worden gedaan.

jaren zijn er steeds weer nieuwe producten op de markt gekomen en we

Ook plaagdierbeheersing is een van de specialisaties

proberen hierin ook bij te blijven. U kunt onze website bezoeken en kijken

van het bedrijf. Reinkoelstra.nl wordt veel ingezet bij het

welke projecten wij zoal hebben gedaan van woonark tot woonboerderij.

bestrijden van muizen, ratten, mollen, mieren, wespen en

Elke nieuwe klus is weer een uitdaging voor ons. We hopen u hier mee een

alle andere ongedierte in en rond gebouwen.

goed beeld te hebben gegeven hoe ons bedrijf er uitziet en verwelkomen u

Kijk voor meer informatie op www.reinkoelstra.nl

graag een keer in onze showroom. www.abehengst-afbouw.nl


Met gemak het veelzijdigste woonatelier voor uw bedrijfsinterieur.

Tsjibbe Geartsstrjitte 16 9251 BR Burgum Telefoon: 0511 - 469595 Fax: 0511 - 469500

op maat computers automatisering voor bedrijven en instellingen

0511 - 48 12 62 Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 20g Burgum • www.opmaatcomputers.nl • info@opmaatcomputers.nl


Uw bankzaken net zo gestroomlijnd als uw bedrijfsprocessen. Dat is het idee. U heeft het al druk genoeg met ondernemen. Daarom moeten de dagelijkse financiële zaken gewoon gestroomlijnd zijn. Zodat het betalingsverkeer soepel verloopt, de kredieten op maat zijn en de bedrijfsrisico's afgedekt. De accountmanager van de Rabobank begrijpt dat. Wilt u ook dat de dagelijkse financiële zaken soepel lopen? Neem dan contact op met Rabobank Burgum-De Lauwers via telefoonnummer: (0511) 45 86 00.

Uw business gaat altijd verder, ons commitment ook. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/burgumdelauwers

Ondernenemend Noordoost Fryslan - editie Tytsjerksteradiel september 2012  
Ondernenemend Noordoost Fryslan - editie Tytsjerksteradiel september 2012  

De vijf gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomar...

Advertisement