Page 1


PÁR SLOV NA ZAČÁTEK

V oblasti reklamy a marketingu pracujeme již dvanáct let. V současnosti je pro nás tento obou spíš koníček a zábava než práce. Rádi spolupracujeme s klienty, kteří jsou otevřeni novým věcem, chtějí dělat reklamu tak, jak se dělat má a na prvním místě je pro ně nápad. Takový klient je pro nás zdrojem motivace a energie pro tvorbu. Díky svým zkušenostem a mnoha špičkovým kontaktům jsme dnes schopni zákazníkovi splnit prakticky jakékoli přání, ale také mu doporučit nejlepší řešení. Naším cílem je být zákazníkovi partnerem, na kterého se za každé situace může spolehnout. Umíme věci počínaje ucelenými kreativními koncepty reklamních kampaní včetně realizace, přes supervize TV spotů (ATL i BTL), internetový marketing včetně SEO a tvorby www, konče animacemi a „Mad Painting“. Chcete v zimě košík plný čerstvých jahod – máte ho mít... Na následujících stranách tedy naleznete ukázku některých našich prací. Pokud se rozhodnete pro konzultaci, rádi se s vámi setkáme a vše doplníme o osobní komentář. Přeji tedy pěkné prohlížení a těším se s vámi na brzké setkání.

Pepino Voldřich jednatel kreativního shopu Gerila Lipová 426, Praha Východ, Škvorec, 250 83 t +42 (0) 777 314 437 e voldrich@gerila.cz


Rádi tvoříme. Tvoříme reklamu, kterou si zapamatujete. Navrhneme kreativní a marketingový koncept a vše zrealizujeme.

2008

Sněží vám z hlavy?

www.coleman-cz.cz

Ãîówïàëø

ÀñïàëèóĪŸÍÄΟÏñîŸùãñàõwŸàŸïîçîãôŸõàèâçŸìèëclê™ ÏŒwïñàõêøŸÀÑÏÀËÈÓĪŸÍäîŸéòîôŸéäãèíälíšìèŸïŒwïñàõêøŸíàŸácùèŸíäéíîõoéwâçŸïîùíàóꙟîŸï™òîáäíwŸèíòäêóèâèãíwâçŸëcóä꫟ êóäñnŸïîòêøóôéwŸãëîôçîãî᚟“lèíäêŸïñîóèŸáëäâçc쫟êëw‘àó™ì«Ÿõw쫟õäíêcìŸàŸéäéèâçŸõšõîéîõšìŸòócãèw쭟Ÿ ÏîòêøóôéwŸîâçñàíôŸïñîóèŸîïàêîõàínìôŸíàïàãäíwŸóoìèóîŸäêóîïàñàùèóø­ŸÇëàõíwìèŸèíòäêóèâèãíwìèŸëcóêàì蟟 éòîôŸïäñìäóçñèíŸàŸåäíî÷øâàñ᭟PàãàŸÀÑÏÀËÈÓĪŸÍäîŸïîòêøóôéäŸêîìïëäóíwŸïnlèŸãwêøŸäêóîïàñàùèóèòêšìŸïŒwïñàõê™ìŸ õäŸåîñìo«Ÿòïñäé䫟ìäâçàíèâênçîŸñîùïñàîõàläŸàŸïoíø­ŸÍîõoŸéäŸóàóàãàŸñîùwŒäíàŸîŸàìïîíŸïñîóèŸïàñàùèó™ì«Ÿ àìïîíŸïñîŸáoínŸïîôèówŸàŸêîíãèâèîínñ­Ÿ όwïñàõêøŸÀÑÏÀËÈÓĪŸÍäîŸéòîôŸôñläíøŸïñîŸõäâçíàŸíäïîóñàõèíîõcŸùõwŒàó૟ùäéìní૟ïñîŸïòø«Ÿêîlêø«Ÿïëàùø«ŸŸ àŸéèínŸãñîáínŸèõîlèâçø«ŸõläóíoŸìëcmàóŸîãŸòócŒwŸ±Ÿìoòw♭ όèŸïñàõèãäëínìŸïîôwõcíwŸïŒwïñàõꙟÀÑÏÀËÈÓĪŸÍäîŸîâçñcíwóäŸòõnçîŸìèëclêàŸíäéäíŸïŒäãŸáëäâçàì諟êëw‘àóøŸŸ àŸïŒäãŸéäéèâçŸõšõîéîõšìèŸòócãèèŸàëäŸèŸõšñàùíoŸùõšwóäŸîâçñàíôŸïŒäãŸùcêäŒíšìèŸîíäìîâíoíwìèŸóøïôŸŸ ëøìåòêcŸáîñäëè„ùàŸàŸêëw‘îõcŸäíâäïçàëèóèãୟÙcñîõ䁟óøóîŸïŒwïñàõêøŸï™òîáwŸïñäõäíóèõíoŸïñîóèŸõùíèêôŸàëäñæèäŸíàŸáëäwŸ êîôòíôów­ŸÏîêîêàŸàŸòñòóŸïîŸïñàõèãäëínìŸîäóŒäíwŸùwòêcõàéwŸéäìíîòó«Ÿïäõíîòó«ŸïñôíîòóŸàŸõøòîꚟëäòê­

ÓÑÎÉ:Ÿ ÈÍÒÄÊÓÈÂÈÃÍ:ŸW.ÈÍÄÊ ÔÍÈÕÄÑÙ%ËÍ:ŸÏÎÔaÈÓ:

ÊÎÌÏËÄÓÍ:ŸÏ1.Ä

Family 50 2in1 | ... a víc nepotřebujete! ÏP:ÑÎÃÍ:ŸÒËÎaÊØ

Hypoalergenní šampon proti lupům Hypoalerg Hyp ypoalerg genn g enn ní ša ampon a mpon p proti p roti llupům upům p

Kvalita od firmy Aveflor

Infolinka ZDARMA: 800 900 283

www.aveflor.cz

www.heluz.cz

Skvělé cihly pro Váš dům

Kvalita od firmy Aveflor

Infolinka ZDARMA: 800 900 2 83

www aveflor cz

www.h ww.h w hel eluz. luz. z cz cz

Skvěl Sk kvěl ělé cih ih hlly y pr p o Vá Váš V dům dů

70545_Colem_kampan_2008_katalog.indd Odd1:3

êîôòíôów­ŸÏîêîêàŸà òñòóŸïî ïñàõèãäëínìŸîäóŒäíw ùwòêcõàéwŸéäìíîòó«Ÿ êîôòíô wòêcõàéw éäìíîòó ïäõíî ïäõíîòó«ŸïñôíîòóŸà õøòîꚟëäòê­ ëøìåòêcŸáîñäëè„ùàŸà êëw‘îõcŸäíâäïçàëèóèãୟÙcñîõ䁟óøóîŸïŒwïñàõêøŸï™òîáwŸïñäõäíóèõíoŸïñîóèŸõùíèêôŸàëäñæèäŸíà áëäwŸ à ïŒäãŸéäéèâçŸõšõîéîõš é šìèŸòócãèèŸ è cãèè àëäŸèŸõšñà ë è š ùíoŸùõšwó o äŸîâçñàíôŸïŒäãŸùcêäŒíšìèŸîíäìîâíoíwìèŸóøïôŸ όèŸïñàõèã ïñàõèãäëínì äëínìŸïîôwõcíwŸïŒwïñàõꙟÀÑÏÀËÈÓĪ Íäî îâçñcíwóä îâçñ òõnçîŸìèëclêàŸíäéäí ïŒäãŸáëäâçàì諟êëw‘àóøŸ à éèínŸãñîáínŸèõîlèâçø«ŸõläóíoŸìëcmàóŸîã òócŒwŸ±Ÿìoòw♭ όwïñàõêøŸÀÑÏÀËÈÓĪ ÍäîŸéòîôŸôñlä é l íøŸïñîŸõäâçíàŸíäïîóñàõèíîõcŸùõwŒàó૟ùä ùäéìní૟ïñî éì Ÿïòø«Ÿêîlêø« ïëàùø«Ÿ àìïî àìïîíŸïñîŸáoínŸïîôèówŸàŸêîíãèâèîínñ­ õä åîñìo«Ÿòïñäé䫟ìäâçàíèâênçîŸñîùïñàîõàläŸàŸïoíø­ŸÍîõoŸéäŸóàó äŸóàóàãàŸñîù î wŒäíàŸîŸàìïîíŸïñîóèŸïàñàùèó™ì«Ÿ éòîôŸïäñìäóçñèíŸà åäíî÷øâàñ᭟PàãàŸÀÑÏÀËÈÓĪ Íäî ïîòêøóôéäŸêîìïëäóí äóíwŸïnlèŸãwêøŸäêóîïàñàùèóèòêšìŸïŒwïñàõê™ìŸ ÏîòêøóôéwŸîâçñàíôŸïñîóèŸîïàêîõ óè ê àínìôŸíàïà n ãäíwŸóoìèóîŸäêóîïàñàùèóø­ŸÇëàõíwì ìèŸèíòäêóèâ è èíò èãíwìèŸëcóêàìè êóäñnŸïîòê êøóôéwŸãëîô øóôéwŸãëîôçîãî᚟“lèíäêŸïñîóèŸáëäâçcì« áëäâçc쫟êëw‘àó™ì«Ÿõw쫟õäíêcìŸà éäéèâçŸõšõ âçŸõšõîéîõšìŸòócãèw쭟 όwïñàõêøŸ ïñàõêøŸÀÑÏÀËÈÓĪŸÍäîŸéòîôŸéäãèíälíšìèŸïŒwïñàõêøŸíà õêøŸíà ácùèŸíäéíîõoéwâçŸïîùíàóꙟî ï™òîáä ï™òîáäíwŸèíòäêóèâèãíwâçŸëcóä꫟

Àñïà ñïàëèó ëèóĪ ÍÄÎ ÍÄÎ ÏñîŸùãñàõ ãñàõwŸà ïîçîãôŸõàèâçŸìèëclê™

I

II

III

IIIV

V

VI

VII

VIII

ATL à Ãîówïàëø

Sněží vám z hlavy?

ÏP:ÑÎÃÍ: ÒËÎaÊØ ÏP:ÑÎÃÍ:Ÿ

28.1.2008 10:34:10

Family y 50 2in1 | ... . a víc vícc nep nepotř potř třřebu ebujet jette! jjete!

ÊÎÌÏËÄÓÍ:ŸÏ1.Ä

ÔÍÈÕÄÑÙ%ËÍ:ŸÏÎÔaÈÓ: ÈÍÒÄÊÓÈÂÈÃÍ:ŸW.ÈÍÄÊ ÓÑÎÉ: ÓÑÎÉ:Ÿ

3


Zvládneme se vypořádat s každým formátem a jakýmkoli projektem – počínaje gerilou až po TV.

I

II

III

IIIV

V

VI

VII

VIII

ATL + BTL

4


Dáváme věcem pravidla a řád. Nadefinujeme mantinely vaší vizuální identity.

BH Logomanuál éÜíèWßák“ÞâàèáÜÞÔÖؓé“ÞÔàãÔáܓ¥££©“““ ÕÜßßÕâÔå×¢Öâ“ã€ÜãåÔéèÝØàؕ

­§ª§¬

Korporátní design EPLcond Principy a jeho základní součásti

¨¦©—Ûfãâ𗢗» ÉØßÜÞâæç“ßâÚԓÝؓ¨¦«“Ô‘“¨¦ª“鎃Þì“ÕÜßßÕâÔå×術 ¨¦«

¨¦ª

Jednoduchý logomanuál Tento logomanuál definuje základy užití logotypu BURSÍK HOLDING. Slouží k vymezení hranic, kterých by se měl grafik při tvorbě nových materiálů držet. Na druhou stranu zachovává autorovi dostatek prostoru pro kreativitu.

½àbáâ“ÞÔá×Ü×Wçԓæ“ãâãÜæØà“èàÜæ…èÝØàؓ ×â“ßØébÛâ“×âßákÛâ“åâÛ術Â×æçèã“âדÞåÔÝؓ ԓæãâ×ák“ÛåÔáì“ÕÜßßÕâÔå×è“Ýؓ»¡“ÆçØÝ᎓ »

â×æçèã“ÝؓãÔޓáèçáb“×â×å‘Øç“ã€Ü“èàkæçcák“ ÕßâÞ蓕Öâ“ã€ÜãåÔéèÝØàؕ¡“Â×æÔíØák“ãkæàԓ âדâÞåÔÝؓçâÛâçâ“ÕßâÞè“Ýؓ¨¦©—»¥

»

åæíf—å[âìçåo— ÚÜåëéìä— í—éæÚܗ©§§®

ÇØíÜ㗹fä

äØïàä[ãåo— 풇âØ

¨¦©»

âØåÛàÛ[ë—åؗçéàä[ëæéؗßãØíåoßæ—ägêëؗÇéØßð

»

ÇØí¥¥¥

åæíf—å[âìçåo— ÚÜåëéìä— í—éæÚܗ©§§®

¹åèçÜÚØ哶¸“µßÔÖÞ¢éØßÜÞâæ瓧¥Õ“ âØåÛàÛ[륥¥ ¹åèçÜÚØ哶¸“µßÔÖÞ¢éØßÜÞâæ瓥¥Õ¢ãåâÞßÔד¦¥Õ

Základní tištěná podoba loga

Základní psaná podoba loga

Standardně se logo skládá z piktogramu, názvu společnosti a sloganu.

Psaná podoba loga je odvozená od zápisu v obchodním rejstříku, kde na rozdíl od verze tištěné, je logo uvedeno s verzálkami u počátečních písmen a kapitálkami je zbytek názvu.

¹åèçÜÚØ哶¸“µßÔÖÞ¢éØßÜÞâæ瓫£Õ¢åâíãÔߓ ¤Õ¢ãåâÞßÔד«£Õ

BURSÍK HOLDING

Bursík Holding, a. s.

D E S I GN & M A N AGE ¡—ÉØßÜÞâæ瓻“ÝؓæçØÝáW“ÝÔÞâ“鎃ÞԓãkæàØáؓ·“ é“ßâÚ術ÆçØÝ᎓â×æçèã“ÝؓãÔޓáèçáb“×â×å‘Øç“ ã€Ü“èàkæçcák“ãæÔáb“ÚåÔÙÜÞì“âדÛåÔá“ãßÔÖÛç졓

3

Top-Bio Logomanuál | Doporučené barevné užití na různě tmavém pozadí 0%

C + M + Y + B < 200% / B < 60 %

C + M + Y + B > 200% / B > 60 %

C + M + Y + B = 400 % / B 100 %

B0%

B 60 %

B 60 %

B 100 %

Základní barevné užití na světlém podkladu (barevném i BW)

Základní barevné užití na tmavém podkladu (barevném i BW)

Základní černobílé užití na světlém BW podkladu

Základní černobílé užití na tmavém BW podkladu

7

7

na tmavém BW podkladu

Základní černobílé užití

B 60 %

B 100 %

na světlém BW podkladu

Základní černobílé užití

I

II

III

IIIV

na tmavém podkladu (barevném i BW)

V

B0%

VI

VII

VIII B 60 %

Základní barevné užití

C + M +Y + B > 200% / B > 60 %

na světlém podkladu (barevném i BW)

Základní barevné užití

C + M +Y + B = 400 % / B 100 %

CI

5


Máte potřebu o sobě říct něco víc? Vydávejte magazín. Dáme pro vás dohromady jeho náplň, sestavíme redakci a dle vámi zaslaných podkladů vydáme jakékoli periodikum, které bude poutavé a čtivé.

I

II

III

IIIV

V

VI

VII

VIII

Magazíny

6


Šaty dělají člověka a obal výrobek. Máte produkt, kterému chcete dát vyjímečný vzhled? Navrhnem jeho tvar i potisk.

ilustrační foto

lahůdkářský výrobek – salát

150 g

salát Kur ˇecí salát

Výrobek s cukrem a náhradním sladidlem. SLOŽENÍ: smetanový jogurt 30 % (smetana, jogurtová kultura), kuřecí prsa vařená 26 %, majonéza výrob. 19 % (rostl. olej, paster. vaječ. žloutky, pitná voda, kvasný ocet, cukr, jedlá sůl), ster. zelenina (kukuřice 6 %, celer 4,5 %, okurky 2,5 %), ananas 4,5 %, dýně kompot 4 %, cukr, hořčice, sůl, želatina, konzervanty E 211, E 202. Uchovejte při teplotě 4–8 °C. Po otevření skladujte v chladničce a do 24 hodin spotřebujte. Výrobce: GURMÁN KLUB s.r.o., Karlovarská 532, 273 01 Kamenné Žehrovice

ve 100 g výrobku (% GDA) cukry 4,2 g (5 %)

tuky 2,8 g (4 %)

nasycené mastné kyseliny 1,5 g (8 %)

ve 100 g výrobku (% GDA) energie 236 kcal (12 %)

sodík 0,02 g (0,8 %)

ilustrační foto

150 g

cukry 6,3 g (7 %)

tuky 34,6 g (49 %)

nasycené mastné kyseliny 8,0 g (40 %)

sodík 0,12 g (5 %)

energie 295 kcal (15 %)

cukry 2,1 g (2 %)

tuky 29,0 g (41 %)

nasycené mastné kyseliny 7,5 g (37 %)

sodík 0,056 g (2 %)

(18 %) 358 kcal energie

(7 %) 6,3 g cukry

(49 %) 34,6 g tuky

8,0 g (40 %) mastné kyseliny nasycené

(5 %) 0,12 g sodík

(15 %) 295 kcal energie

(2 %) 2,1 g cukry

(41 %) 29,0 g tuky

7,5 g (37 %) mastné kyseliny nasycené

(2 %) 0,056 g sodík

lahůdkářský výrobek – salát

pn ng Campin g otof ínčartsuli

Obaly otof ínčartsuli

VIII

g 051

a do 24 hodin spotřebujte. Výrobce: GURMÁN KLUB s.r.o., Karlovarská 532, 273 01 Kamenné Žehrovice pepř černý, konzervanty E 202, E 211. Uchovejte při teplotě 4–8 °C. Po otevření skladujte v chladničce olej, e extrakty koření, ř aroma.) kyselina citrónová), sterilovaná zelenina (paprika, okurky,y feferony), hořčice, modifikovaný škrob E1442, jedlá sůl, ocet kvasný, n kořenící přípravek (dextr x óza, paprika, cibule, rostl. citronová, náhr.r sladidlo sacharin E 954, antiox. E 224), kečup (pitná voda, rajčatový protlak, cukr,r voda, kvasný ocet, cukr,r modifikované škroby,y jedlá sůl), tepelně opracovaná cibule (kys. E 500, E 551, barvivo: E 120, konzervant: E 262), majonéza (rostl. olej, sušené vaj. žloutky, pitná E 316, zahušťovadla: E 412, E 407, E 407a, kyseliny: E 330, E 270, E 334, protispékavá r látka: E 535, vláknina, extrakty koření, dextróza, stabilizátory: E 250, E 450, E 451, E 339, E 327, antioxidant: pitná voda, vepř.ř maso, hovězí maso, sádlo syrové, vepř.ř kůže, bramb. škrob, jedlá sůl jodid., rostlinná Výrobek s cukrem a náhradním sladidlem.SLOŽENÍ: Ž Í jemný salám (drůbeží strojně oddělené maso,

lahůdkářský výrobek – salát

P PÁLIVÝ

245455 500495 8

VII

ve 100 g výrobku (% GDA)

647255 500495 8

Par Pa ar riz ˇiz iiz z ˇssský ký ssalá salát sa át P ˇi ˇ ký lá VI

150 g

ilustrační foto

ve 100 g výrobku (% GDA)

energie 358 kcal (18 %)

Výrobce: GURMÁN KLUB s.r.o., Karlovarská 532, 273 01 Kamenné Žehrovice Uchovejte při teplotě 4–8 °C. Po otevření skladujte v chladničce a do 24 hodin spotřebujte. hrášek, cibule), hořčice, ocet, cukr, worchester,r sůl, pepř mletý, konzervanty E 211, E 202. žloutky,y pitná voda, kvasný ocet, cukr, jedlá sůl, modifik. škroby), ster. zelenina (okurky,y E 621, barvivo E 120, koření, tuk 20%, jedlá sůl 2,5 %), majonéza 28 % (rostl. olej, paster. vaječ. a stabilizátory E 407, E 410, E 421, E 415, E 450, E 451, E 452, E 500, antioxydant E 300, zvýr. chuti odděl. maso min. 45 %, voda, bramborový škrob, konzervanty E 250, E 260, E 270, emulgátory Výrobek s cukrem a náhradním sladidlem. SLOŽENÍ: jemný salám 38 % (drůbežíí strojově

V

PÁLIVÝ

Výrobek s cukrem a náhradním sladidlem. SLOŽENÍ: jemný salám (drůbeží strojně oddělené maso, pitná voda, vepř. maso, hovězí maso, sádlo syrové, vepř. kůže, bramb. škrob, jedlá sůl jodid., rostlinná vláknina, extrakty koření, dextróza, stabilizátory: E 250, E 450, E 451, E 339, E 327, antioxidant: E 316, zahušťovadla: E 412, E 407, E 407a, kyseliny: E 330, E 270, E 334, protispékavá látka: E 535, E 500, E 551, barvivo: E 120, konzervant: E 262), majonéza (rostl. olej, sušené vaj. žloutky, pitná voda, kvasný ocet, cukr, modifikované škroby, jedlá sůl), tepelně opracovaná cibule (kys. citronová, náhr. sladidlo sacharin E 954, antiox. E 224), kečup (pitná voda, rajčatový protlak, cukr, modifikovaný škrob E1442, jedlá sůl, ocet kvasný, kořenící přípravek (dextróza, paprika, cibule, rostl. olej, extrakty koření, aroma.) kyselina citrónová), sterilovaná zelenina (paprika, okurky, feferony), hořčice, pepř černý, konzervanty E 202, E 211. Uchovejte při teplotě 4–8 °C. Po otevření skladujte v chladničce a do 24 hodin spotřebujte. Výrobce: GURMÁN KLUB s.r.o., Karlovarská 532, 273 01 Kamenné Žehrovice

ve 100 g výrobku (% GDA)

IIIV

sodík 0,12 g (3 %)

Camping

ve 100 g výrobku (% GDA)

III

nasycené mastné kyseliny 2,9 g (14 %)

8 594005 554542

Výrobek s cukrem a náhradním sladidlem. SLOŽENÍ: jemný salám 38 % (drůbeží strojově odděl. maso min. 45 %, voda, bramborový škrob, konzervanty E 250, E 260, E 270, emulgátory a stabilizátory E 407, E 410, E 421, E 415, E 450, E 451, E 452, E 500, antioxydant E 300, zvýr. chuti E 621, barvivo E 120, koření, tuk 20%, jedlá sůl 2,5 %), majonéza 28 % (rostl. olej, paster. vaječ. žloutky, pitná voda, kvasný ocet, cukr, jedlá sůl, modifik. škroby), ster. zelenina (okurky, hrášek, cibule), hořčice, ocet, cukr, worchester, sůl, pepř mletý, konzervanty E 211, E 202. Uchovejte při teplotě 4–8 °C. Po otevření skladujte v chladničce a do 24 hodin spotřebujte. Výrobce: GURMÁN KLUB s.r.o., Karlovarská 532, 273 01 Kamenné Žehrovice

8 594005 552746

Parˇizˇský salát

II

tuky 20,7 g (30 %)

lahůdkářský výrobek – salát

lahůdkářský výrobek – salát

I

cukry 3,9 g (4 %)

g 051

energie 60 kcal (3 %)

8 594005 550070

Výrobek s cukrem a náhradním sladidlem. SLOŽENÍ: smetanový jogurt 66 % (smetana, jogurtová kultura), čerstvé salátové okurky 22 %, steril. okurky, čerstvý česnek 1,7 %, modifik. škroby, kopr, jedlá sůl, cukr, koření, konzervanty E 202, E 211. Uchovejte při teplotě 4–8 °C. Po otevření skaldujte v chladničce a do 24 hodin spotřebujte. Alergeny: mléko. Spotřebujte do: viz obal. Výrobce: GURMÁN KLUB s.r.o., Karlovarská 532, 273 01 Kamenné Žehrovice

8 594005 550018

Rˇecké tzatziky

150 g

ilustrační foto

lahůdkářský výrobek – salát

7


Nestandardní projekty – to je naše! Milujeme koncepty interiérů, výstav, eventů atd.

2.2. Metalické husy 1:1 do výloh

6. Vkládaná grafika do obalů/zaručuje stálou pozici ve vaku

Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.Luptaspe lluptati velestius ratior magniet volor sam volupti reptae. Eptas experumquae reprem fuga. Lut molupta solupta tusciis porio te comnis perum volorupta elibusa ndelent hicille stotatur ad eaquis quosam estrum eum aut dolor aut iniaspe earum qui re pr

Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.Luptaspe lluptati velestius ratior magniet volor sam volupti reptae. Eptas experumquae reprem fuga. Lut molupta solupta tusciis porio te comnis perum volorupta elibusa ndelent hicille stotatur ad eaquis quosam estrum eum aut dolor aut iniaspe earum qui re pr

Rozměr 120x210

Rozměr 120x210

Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.

Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.

Rozměr 120x210

Rozměr 120x210

Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.

Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.

www.swavoirbeds.cz

www.swavoirbeds.cz

rehenda voexceatus Magnatem maio ommolorluptate eumquas nimus.Luptaseariosa porit arum ratior magnivelestius pe lluptati volupti reptae. Eptas et volor sam reprem fuga. Lut porio te experumquae solupta tusciis elibusa molupta volorupta comnis perum stotatur ad eaquis ndelent hicille eum aut dolor aut quosam estrum qui re pr iniaspe earum

euRozměr 120x210 rehenda voluptate niexceatus eariosa Magnatem ommolorporit arum mquas maio mus.

rehenda voexceatus Magnatem maio ommolorluptate eumquas nimus.Luptaseariosa porit arum ratior magnivelestius pe lluptati volupti reptae. Eptas et volor sam reprem fuga. Lut porio te experumquae solupta tusciis elibusa molupta volorupta comnis perum stotatur ad eaquis ndelent hicille eum aut dolor aut quosam estrum qui re pr iniaspe earum

euRozměr 120x210 rehenda voluptate niexceatus eariosa Magnatem ommolorporit arum mquas maio mus.

.cz www.swavoirbeds

euRozměr 120x210 rehenda voluptate niexceatus eariosa Magnatem ommolorporit arum mquas maio mus. euRozměr 120x210 rehenda voluptate niexceatus eariosa Magnatem ommolorporit arum mquas maio mus.

.cz www.swavoirbeds

Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.Luptaspe lluptati velestius ratior magniet volor sam volupti reptae. Eptas experumquae reprem fuga. Lut molupta solupta tusciis porio te comnis perum volorupta elibusa ndelent hicille stotatur ad eaquis quosam estrum eum aut dolor aut iniaspe earum qui re pr

Rozměr 120x210 Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.

Rozměr 120x210 Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.

www.swavoirbeds.cz

Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.Luptaspe lluptati velestius ratior magniet volor sam volupti reptae. Eptas experumquae reprem fuga. Lut molupta solupta tusciis porio te comnis perum volorupta elibusa ndelent hicille stotatur ad eaquis quosam estrum eum aut dolor aut iniaspe earum qui re pr

Rozměr 120x210 Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.

Rozměr 120x210 Magnatem exceatus rehenda voluptate eumquas maio ommolorporit arum eariosa nimus.

www.swavoirbeds.cz

3. Fukar na peří se světly

I

II

III

IIIV

V

VI

VII

VIII

Design interiérů

8


Nové logo – to je výzva.

SUPERBIKE -online.cz

arcoeup I

II

III

IIIV

V

VI

VII

VIII

Loga

9


Web – šachová partie o několika tazích či mnoha dopředu promyšlených krocích. Aby se zákazník k vám na web vracel, je nutné mu nabídnout co jinde nenajde. My to vymyslíme, navrhneme a nakonec dobře naprogramujeme.

2632/(ý1267,

O NÁS

NOVINKY

PRODUKTY

REFERENCE

KATALOG

67$9(%1Ëý,11267,

6/8ä%<

5()(5(1&(

'&(ě,1e632/(ý1267,

.217$.7<

KONTAKTY

kv_design grafické studio

STAVÍME S ENERGIÍ Naším základním krédem MHPD[LPiOQtPRåQiSĜHVQRVW

I

II

VSTUPTE

WHFKQRORJLH

H[SHUWLVH

EDFNJURXQGV

9VRXYLVORVWLVSUREOHPDWLNRXX]iYČUHNUR]SRþWRYêFK RUJDQL]DFtNHNRQFLURNX 9iPQDEt]tPHPRåQRVWSĜHGSODFHQtVL QDãLFKYêURENĤ9VRXYLVORVWLVSUREOHWLN i Č N þW ê K L

9VRXYLVORVWLVSUREOHPDWLNRX X]iYČUHNUR]SRþWRYêFKRUJDQL]DFtNHNRQFLURNX9iPQDEt]tPHPRåQRVWSĜHGSODFHQtVLQDãLFK YêURENĤ9VRXYLVORVWLVSUREOHPDWLNRX i Č N þW ê K L t

9VRXYLVORVWLVSUREOHPDWLNRXX]iYČUHNUR]SRþWRYêFK RUJDQL]DFtNHNRQFLURNX 9iPQDEt]tPHPRåQRVWSĜHGSODFHQtVL QDãLFKYêURENĤ9VRXYLVORVWLVSUREOHWLN i Č N þW ê K L

III

IIIV

V

VI

VII

KV PRINT © 2011 | PRIVACY POLICY

VIII

On-line

1O


Neexistuje okamžik, kdy by nás něco nenapadlo. „Řeším ei

zdánliv ě

neřešit

elné!“

PF2011 Vše má své řešení.

2

0

1

1

PF2011 „Ať to jde jak po másle“. Servírováno s čertvým máslem sebeprezentace RA

EPL_PF

2010_res

eni.indd

2

29.11.2010 14:11:01

přání na 1. máje sebeprezentace RA

PF2013 Zadavatel je výrobce základů pro anlýzu DNA.

I

II

III

IIIV

V

VI

VII

VIII

A něco navíc...

1O

Portfolio Gerila  

Ochutnávka několika málo věcí z našich projektů.