Issuu on Google+

építészeti portfólió kádár gergő budapest 2014

1


tartalom

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0 1 ö n é l e t ra jz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 loft................................................................................................................................................................ 4 0 3 re d u kci ó é s fo rma t a n u l má n y .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 4 é pí t é sze t i ra j z, é pí t é sze t t ö rt é n e t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 5 a b szt ra kt á b rá zo l á s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 6 e mb e rá b rá zo l á s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 7 ko mpa kt há z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 8 mu l t y -st o re y b u i l d i n g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 0 9 re fu rb i shme n t pro j e ct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 0 d i pl o ma mu n ka - má ri a u . 8 re ha b i l i t á ci ó ja - b u d a pe st b s c c o n st r u c t i n g a r c h i t e c t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 1 d i pl o ma l á t vá n y t e rv .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1 2 hí d há z - e szt e rgo m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 7 1 3 f re e fo rm pav i l o n , b u d a pe st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 1 4 i pa ri é pü l e t - é s gé pé sze t mo d e l l e zé s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 1 5 d i pl o ma mu n ka - b i ci kl i s pi e hn ő é s sze rv í z - pa l o zn a k b s c é p í t é s z m é r n ö k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 6 ka pszu l a ho t e l - b u d a pe st .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 1 7 gy a ko rl a t i b á zi s - sze n t e n d re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 1 8 move pro j e kt hé t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 1 9 d i pl o ma mu n ka - spo rt csa rn o k - zá ho n y m s c t e rv e z ő é p í t é s z m é r n ö k .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

a

b

a

2


önéletrajz ta n ulmá nyo k

sz a k ma i ta pasz ta lat

2013- 2014

főállás 2011-

3 D ca d pla n k ft, bu dapest

gyakorlat 2008

Pro fo rm z rt, Bu dapest

gyakorlat 2007

Pro fo rm z rt, Bu dapest

Ybl Mik ló s Építéstud o má nyi Ka r, Buda pest

mes terképzés , tervező építés zmérnök d iplomatéma: s portcs arnok, záhony

2005- 2012

Ybl Mik ló s Építéstud o má nyi Ka r, Buda pest

főis kolai d iploma megs zerzés e építés zmérnök s zakon rehab ilitáció s zakirány d iplomatéma: b iciklis kölcs önző és pihenőhely paloznakon

2007- 2009

VIA un iv ersity co lleg e, Ho rsen s, Dá n ia

b s c d iploma megs zerzés e építés z kons truktőri s zakon d iplomatéma: Mária utcai kollégium rehab ilitációja sz e m é ly e s a dat o k

név

s z ü l et ési h el y , i dő t el efon em a i l

Ká dá r G e r g ő

k i svá rda , 19 8 7 ja n u á r 2 5 + 36 2 0 4 9 2 8 6 8 4 ka da r.g erg o.y m m f@ g m a i l .com

2001- 2005

Ady En d re G imn á z ium, Debrecen

1993- 2001

Árpá d Vez ér Álta lá n o s Isk o la , Zá ho ny

emelt s zintű angol tagozat

autógyárak és e g y é b i p a ri é p ü l e t e k l é z e rs z ke n n e k alapján történő 3 d i me n z i ó s mo d e l l e z é s e

műs zaki rajzolói fe l a d a t o k - enged élyezés i t e rve k ké s z ít é s e

építésvezetés i fe l a d a t o k e l l á t á s a - építés i napló ve z e t é s e - alvállalkozók ko o rd i n á l á s a - átad ás - átvéte l e l ő ké s z ít é s e

sz o ftv erismeret

archicad micros tation rhinoceros 3D s tud io max + vra y artlantis s ketchup ad ob e photos ho p ad ob e ind es ign ad ob e lightroom tricad ms of f ice

nyelv ismeret

s zakmai fels ő fok alaps zint

angol f rancia

egyéb ismeretek

B kategóriás jogo s ít vá n y

3


loft s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 006

4


redukció és formatanulmány s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 006

5


építészeti rajz, építészettörténet s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 005-2006

6


absztrakt ábrázolás s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 3

7


emberábrázolás s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 3

8


kompakt ház s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 007

művész házaspár részére családi ház műteremmel

9


alaprajzok, metszetek emeleti alaprajz

fรถldszinti alaprajz

keresztmetszet

hosszmetszet

10


homlokzatok

11


multy-storey building vi a u n i ve rsi ty co l le g e , c o ns truc ting a rc hitect bsc képzés, dánia, horsens 2007

12


koncepciรณ, alaprajz, tรถmegvรกzlat

13


refurbishment project vi a u n i ve rsi ty co l le g e , c o ns truc ting a rc hitect bsc képzés, dánia, horsens 2008

állami bérház könnyűszerkezetes bővítése

14


alaprajzok, metszetek, homlokzatok m eg l évő

meglévő

t e rve z e t t

t ervezet t

15


csom贸pontok

16


diplomamunka - mária u. 8 rehabilitációja - budapest vi a u n i ve rsi ty co l le g e , c o ns truc ting a rc hitect bsc képzés, dánia, horsens 2009

17


alaprajzok

18


metszet

19


metszet

20


csom贸pontok

21


csom贸pontok

22


lรกtvรกny

23


diploma látványterv s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 01 0

terv: szakács dániel, gitármanufaktúra, szentendre - 2010

24


külső látvány

25


belsล‘ lรกtvรกny

26


hídház - esztergom s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 01 0

27


freeform pavilon, budapest s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 01 1

28


ipari épület- és gépészetmodellezés fő á l l á s, b u d a p e s t 2 01 1 - tő l

29


diplomamunka - biciklis piehnő és szervíz - paloznak s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 01 2

30


helyszĂ­n

31


alaprajzok

32


metszetek

33


homlokzatok

34


csom贸pontok, makett

35


lรกtvรกny

36


03

helyszín

kapszulahotel - budapest s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 3

b

b

b

3. emeleti alaprajz b

a

b

a

a-a metszet

a

falnézet

a

b

a

b-b metszet

a

1. emeleti alaprajz

földszinti alaprajz

kapszulahotel

37


b

alaprajzok, metszetek, homlokzatok

b

a-a metszet

b-b metszet keleti homlokzat

a

keleti homlokzat

a

b

b

b-b metszet

a

keleti homlokzat

keleti homlokzat keleti homlokzat

falnézet

Cziráki Georgina - Csizmazia Géza - Kádár Gergő - Mike Diána - Mucsi Zsuzsa

b

a

b

a

a

b a

b

falnézet

b

a-a metszet

falnézet

a

falnézet

a

b

b

keleti homlokzat

b

b

a

3. emeleti alaprajz

1. emeleti alaprajz

földszinti alaprajz

falnézet

a

b

b

b-b metszet

b

a

a-a metszet

b

b

falnézet

kapszulahotel

a

3. emeleti alapraj

a

1. emeleti alapraj

földszinti alapraj

03 a

Cziráki Georgina - Csizmazia Géza - Kádár Gergő - Mike Diána - Mucsi Zsuzsa

Bortrezor - Aquaponiás étterem - Kapszulahotel - Táncház - Jógaközpont

Bortrezor - Aquaponiás étterem - Kaps

YMÉK MSc - 2013 tavasz Komplex tervezés

38


gyakorlati bázis - szentendre s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 3

39


move projekthét s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 3

40


diplomamunka - sportcsarnok - záhony s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 4

41


helyszĂ­n

42


alaprajzok

43


tetőfelülnézet

44


metszetek, homlokzatok

45


homlokzatok

46


metszet

47


lรกtvรกny

48


lรกtvรกny

49


kรกdรกr gergล‘ budapest 2014


Portfolio 2014