Page 1

építészeti portfólió kádár gergő budapest 2014

1


tartalom

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0 1 ö n é l e t ra jz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 loft................................................................................................................................................................ 4 0 3 re d u kci ó é s fo rma t a n u l má n y .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 4 é pí t é sze t i ra j z, é pí t é sze t t ö rt é n e t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 5 a b szt ra kt á b rá zo l á s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 6 e mb e rá b rá zo l á s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 7 ko mpa kt há z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0 8 mu l t y -st o re y b u i l d i n g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 0 9 re fu rb i shme n t pro j e ct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 0 d i pl o ma mu n ka - má ri a u . 8 re ha b i l i t á ci ó ja - b u d a pe st b s c c o n st r u c t i n g a r c h i t e c t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 1 d i pl o ma l á t vá n y t e rv .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1 2 hí d há z - e szt e rgo m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 7 1 3 f re e fo rm pav i l o n , b u d a pe st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 1 4 i pa ri é pü l e t - é s gé pé sze t mo d e l l e zé s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 1 5 d i pl o ma mu n ka - b i ci kl i s pi e hn ő é s sze rv í z - pa l o zn a k b s c é p í t é s z m é r n ö k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 6 ka pszu l a ho t e l - b u d a pe st .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 1 7 gy a ko rl a t i b á zi s - sze n t e n d re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 1 8 move pro j e kt hé t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 1 9 d i pl o ma mu n ka - spo rt csa rn o k - zá ho n y m s c t e rv e z ő é p í t é s z m é r n ö k .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

a

b

a

2


önéletrajz ta n ulmá nyo k

sz a k ma i ta pasz ta lat

2013- 2014

főállás 2011-

3 D ca d pla n k ft, bu dapest

gyakorlat 2008

Pro fo rm z rt, Bu dapest

gyakorlat 2007

Pro fo rm z rt, Bu dapest

Ybl Mik ló s Építéstud o má nyi Ka r, Buda pest

mes terképzés , tervező építés zmérnök d iplomatéma: s portcs arnok, záhony

2005- 2012

Ybl Mik ló s Építéstud o má nyi Ka r, Buda pest

főis kolai d iploma megs zerzés e építés zmérnök s zakon rehab ilitáció s zakirány d iplomatéma: b iciklis kölcs önző és pihenőhely paloznakon

2007- 2009

VIA un iv ersity co lleg e, Ho rsen s, Dá n ia

b s c d iploma megs zerzés e építés z kons truktőri s zakon d iplomatéma: Mária utcai kollégium rehab ilitációja sz e m é ly e s a dat o k

név

s z ü l et ési h el y , i dő t el efon em a i l

Ká dá r G e r g ő

k i svá rda , 19 8 7 ja n u á r 2 5 + 36 2 0 4 9 2 8 6 8 4 ka da r.g erg o.y m m f@ g m a i l .com

2001- 2005

Ady En d re G imn á z ium, Debrecen

1993- 2001

Árpá d Vez ér Álta lá n o s Isk o la , Zá ho ny

emelt s zintű angol tagozat

autógyárak és e g y é b i p a ri é p ü l e t e k l é z e rs z ke n n e k alapján történő 3 d i me n z i ó s mo d e l l e z é s e

műs zaki rajzolói fe l a d a t o k - enged élyezés i t e rve k ké s z ít é s e

építésvezetés i fe l a d a t o k e l l á t á s a - építés i napló ve z e t é s e - alvállalkozók ko o rd i n á l á s a - átad ás - átvéte l e l ő ké s z ít é s e

sz o ftv erismeret

archicad micros tation rhinoceros 3D s tud io max + vra y artlantis s ketchup ad ob e photos ho p ad ob e ind es ign ad ob e lightroom tricad ms of f ice

nyelv ismeret

s zakmai fels ő fok alaps zint

angol f rancia

egyéb ismeretek

B kategóriás jogo s ít vá n y

3


loft s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 006

4


redukció és formatanulmány s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 006

5


építészeti rajz, építészettörténet s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 005-2006

6


absztrakt ábrázolás s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 3

7


emberábrázolás s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 3

8


kompakt ház s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 007

művész házaspár részére családi ház műteremmel

9


alaprajzok, metszetek emeleti alaprajz

fรถldszinti alaprajz

keresztmetszet

hosszmetszet

10


homlokzatok

11


multy-storey building vi a u n i ve rsi ty co l le g e , c o ns truc ting a rc hitect bsc képzés, dánia, horsens 2007

12


koncepciรณ, alaprajz, tรถmegvรกzlat

13


refurbishment project vi a u n i ve rsi ty co l le g e , c o ns truc ting a rc hitect bsc képzés, dánia, horsens 2008

állami bérház könnyűszerkezetes bővítése

14


alaprajzok, metszetek, homlokzatok m eg l évő

meglévő

t e rve z e t t

t ervezet t

15


csom贸pontok

16


diplomamunka - mária u. 8 rehabilitációja - budapest vi a u n i ve rsi ty co l le g e , c o ns truc ting a rc hitect bsc képzés, dánia, horsens 2009

17


alaprajzok

18


metszet

19


metszet

20


csom贸pontok

21


csom贸pontok

22


lรกtvรกny

23


diploma látványterv s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 01 0

terv: szakács dániel, gitármanufaktúra, szentendre - 2010

24


külső látvány

25


belsล‘ lรกtvรกny

26


hídház - esztergom s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 01 0

27


freeform pavilon, budapest s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 01 1

28


ipari épület- és gépészetmodellezés fő á l l á s, b u d a p e s t 2 01 1 - tő l

29


diplomamunka - biciklis piehnő és szervíz - paloznak s z i e- y m é k, b sc ké p z é s , budap e s t 2 01 2

30


helyszĂ­n

31


alaprajzok

32


metszetek

33


homlokzatok

34


csom贸pontok, makett

35


lรกtvรกny

36


03

helyszín

kapszulahotel - budapest s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 3

b

b

b

3. emeleti alaprajz b

a

b

a

a-a metszet

a

falnézet

a

b

a

b-b metszet

a

1. emeleti alaprajz

földszinti alaprajz

kapszulahotel

37


b

alaprajzok, metszetek, homlokzatok

b

a-a metszet

b-b metszet keleti homlokzat

a

keleti homlokzat

a

b

b

b-b metszet

a

keleti homlokzat

keleti homlokzat keleti homlokzat

falnézet

Cziráki Georgina - Csizmazia Géza - Kádár Gergő - Mike Diána - Mucsi Zsuzsa

b

a

b

a

a

b a

b

falnézet

b

a-a metszet

falnézet

a

falnézet

a

b

b

keleti homlokzat

b

b

a

3. emeleti alaprajz

1. emeleti alaprajz

földszinti alaprajz

falnézet

a

b

b

b-b metszet

b

a

a-a metszet

b

b

falnézet

kapszulahotel

a

3. emeleti alapraj

a

1. emeleti alapraj

földszinti alapraj

03 a

Cziráki Georgina - Csizmazia Géza - Kádár Gergő - Mike Diána - Mucsi Zsuzsa

Bortrezor - Aquaponiás étterem - Kapszulahotel - Táncház - Jógaközpont

Bortrezor - Aquaponiás étterem - Kaps

YMÉK MSc - 2013 tavasz Komplex tervezés

38


gyakorlati bázis - szentendre s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 3

39


move projekthét s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 3

40


diplomamunka - sportcsarnok - záhony s z i e- y m é k, m sc ké pz é s , budap e s t 2 01 4

41


helyszĂ­n

42


alaprajzok

43


tetőfelülnézet

44


metszetek, homlokzatok

45


homlokzatok

46


metszet

47


lรกtvรกny

48


lรกtvรกny

49


kรกdรกr gergล‘ budapest 2014

Portfolio 2014  

Collection of my educational projects in architecture

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you