Page 1

ลฑรถ รบ รก รฉ  รก   รฉรณ รก รก รกรก

  

รถ  รก  

 รก รฉล‘ ลฑ รถ  รบ รก  ล‘ รฉ รกรฉ รณ   รฉ รณ รณ รถ รฉรฉ   รฉ รฉ รฉ รถ !รก รกรก  "      #   รก รฉ รก    รถ ล‘ รณรก  ลฑ  รกรญรก รฉ รกรฉ รก รญ    รถรถ$ ล‘  รณ ลฑ รถ รฉ  รก% รณ    รฉ  รณ  รฉ$ # รญ รก รก ล‘  รณ $ รก รฉ รฉรฉล‘ !"#รกรก รณ รญรก  "" " รก! ล‘รถ  รฉ รฉ , 2 3 รฉ  รฉ !รณ

รก

+  รฉรฉ รก" " รณ!  #& รฉ   รก &

รญรก รฉ รญรฉ !  รณ รญรก รก รก  รฉ รฉ! รถ รถรฉ รณ   รฉ รก  # รก  รก   รณ *   ! รผ รฉ &  รก รก รก  รฉ  รณ! 4&รก "รก ! รณ รฉ ล‘ รฉ !  รก รก รก รก รฉ รก    รณ รญรก รก! โ€“ รกรฉ รก รก ,รฉ & รถ 3รถ รฉ 3รถ *รฉ* # & รณ 5  รก 6 &

 รฉ รฉ รก& * รณ รณ  รก รก รก รถรถ & !รก  รญ  ! รฉ รณ รฉ ล‘ รถ "รณ!" รก &  รถรญรฉ $ รญรผ 5  รก 7รก* รฉ 3" รก รก 6 รถรถ  & รกรญ& รก ! " รกรฉ& รก ! รกลฑรถรฉ ! ล‘ รญ รญรณ รฉ รฉ รฉ 5รถ!! รถรถ # รฉ    รฉ  รฉ รบ& -7%& รก รก รฉ # รผ! 7รก* รฉ 3" รก รก 6 "รณ!" รฉ  & & ล‘ "รณ& !" &รก

รก   รฉลฑ  "  ล‘ !  รก รก  รฉ& ! "รณ!" รก

รก& รณ รก # &   5  รก  รถ!ล‘ ! รก& รก   "รณ& !" &รก

รก  รก รถ!!  รฉ

รฉ ลฑรถล‘  ล‘  +  ล‘ 

 -7%  รฉล‘ รฉ  รฉ &    รก "รณ!" รก ลฑ#  & รบ # #รกรก 

9:.2& ; รถ รฉ รถ  ล‘# รก " #   3รฉ รถรญ "รณ& !" รก รก รฉ ลฑรถ& รฉ รฉ รฉ รฉ & รก" ! รฉรฉ # รณ  & & # โ€ž รฉ & !โ€ รฉ รฉ ! & รกลฑ $ & รก* รณ :.'2 รบ *  รผ

"  รถ! "รณ!" ล‘  * รก รผ รก   รกรญรณ รฉ* " รญรก   # รณ รก* รณ   & # รญ รฉรผ

 ล‘ #   # รก&  รก รผ รฉ # รผ รฉ   รฉ& * !#  รก  โ€ž &

รฉโ€ " รกรฉรก   รถ ล‘ "รณ& !" รณ รฉล‘ รก* รณ รฉ #  รถ รฉ  รก "& " รฉ " รกรฉรณ รถรถ+ รก

รก   & รก* รณ รก  รฉ !  " รกรฉรก  !"    ล‘ $ รฉ รฉ รณ & รก* รณ  " รกรฉรก  ล‘ <& !  รผ   ! รณ รฉ#ล‘ "  " รฉ & รฉ รกรณ  #รณ รณ  <! *รญ& + = " $ รฉรฉ "รก ล‘   รณ ลฑ   "รณ& !" รณ  รณ ลฑ & รฉ รก # #

 รฉ & รฉรฉ # รฉ   รก รถ& !! รฉ รฉรฉ&

 รก 

 รฉ  รก

  รก    รถ รก รก  โ€“ รบ 

 รฉ  รฉรณ

 รผ รฉรฉ & รฉ   ล‘ $ รถรถ ' !รก (# รฉ  รฉ รฉ  รฉ   )  # *รฉ รถ +รถ รฉ +รถ ,*++- %รฉ %$ รณ ' !รก ( รฉ รณ# *++ ล‘ รกรบ  ล‘  รฉรผ รบ   . รกรก  รฉ    $ รถ  รถ รฉ รกรกรก รญ รกรก โ€“ /  รฉ รก ' !รก (0 โ€“ รผ รฉ " รฉ รก"  รก  !รก #  # รฉ & ล‘ "#" " รถรถ รก

  รฉ #  ! ล‘ รฉรฉ #  รถ & ล‘ ! รฉ #รผ  รฉ&

 รฉ รญรฉ รผ  &  "" " รฉ รณ รก #รฉ รกรถ& ล‘ รฉรฉ รผ &

 รถ รถ#ล‘ & รฉ รฉรผ " > # รบ รผ  &

รฉล‘ รฉ รฉ รฉ  รฉรฉ  & รฉ  รฉ รฉ& รฉ รก รก"  รก # รบ  รก & รก" > รถ ล‘ รถ!! 

รณ  รฉ ล‘

! รฉ รผ รš รก *รฉ& # 5  รก 6&  รณ รก &#  & !!  ) 

รก   ล‘ รฉ รฉรฉ รก รก 

รณ  " " (  รฉ รก

 รก  รณ  รฉ รก& *  ล‘  รผ &  "รก   รก

รก ! รก

 " ?รญรฉ รฉ   รฉ& #รผ & & ล‘ โ€“   รฉล‘ รก  $รก $รณ.    %รฉ ลฑรฉ #  รก#  รฉ 

 ล‘ล‘0 1รก รก รฉ รฉรฉ  รก    ล‘ #  

รถ รก รกรญ รถรกรก  ล‘ รฉ โ€“  * & !  #+ รฉ 

 !! # รผ รฉ& *รฉ &! รฉ #รฉ!& ! รฉ รฉ !! รญรก& " ลฑรถ  &! 2รฉ #  

รฉ รญ รก

 #รก  ล‘รผ รก

รณ #  รณ# รฉ รณ! รฉรถ ล‘#รถ รฉ& รผ +  รถ& รก รถรถ # "รณ!" รถรถ รฉ รถ & รฉ 

รกรก รก รณ รณ ล‘รฉ&

รผ รฉ รฉรฉ รก รบ รก รก 5  รก 6 โ€“  รก ! รญ  รบ รฉ ! โ€“  รถรผ & รฉ รถรถ "  & รก รก "   รก รก" รฉ รญรผ 2& รฉ รฉ   & รก รก #ล‘ รฉรฉ รฉ รฉ&  รณ รฉ

 รก รก& " # รก!! รก& รก" รก  2 รก& รก "รณ!" รฉ รถรถ รฉ รถ รฉ รฉ $ รณ รฉรผ   รฉรฉ รก "& รก  ล‘ รฉ "& รณ รฉ รฉล‘ รก & รถรก รก!! รณ *  รก " รผลฑรถรฉ ! รฉรผ รถรถ  โ€“ 2รบ  รฉ รบ รณ %รฉ $ .  รฉ  รฉ 0 โ€“ ?รฉ # รก รถ&!& รฉ  &! รฉ ! รก  รถ! รฉ รผ+ รฉ& รณ 4 ! # รก  รญ& " รบ "รณ!" รก

รญ# "รก& ! รถรผ ! 5  รก 6&# รผ  รณ รก

! รฉล‘ $%& !& รก  ล‘ * & รณ รบ รญ!& รฉ   ล‘รก รกลฑ รก

รญ" รก & ! # !! รผ รฉ รก"  รถ& รก  รกรก  # รฉ รถ!! *  รณ "รณ!"  รก  " & , " !!  รฉ  รบ ! รก รฉ !รก

รญ รฉ& รณ! " ?> 6 รก รณรก# ! รฉ  รฉ รผ รถรฉ * ! #รก ! รผ 5  รก 6&# รฉ  รถ! & รฉ # รบ * # & " รฉ  รถรก& รฉ   รก รฉ รกรก& ! รบ รกลฑ รก& !! " รก รก"&  รผ รถรก *รก  รถ รก รฉ รฉ รผ รญรก  โ€“ /รก  รถ  รฉ  รฉ รณ รฉ      รฉ0 ! รฉ รกลฑ รก& รก รญ 'รก # &  รก

รณ#  & # รฉ  * & รก รก รก

รก #ล‘ รฉ& รฉ#ล‘  รก

รณ!รณ , *  

 # !รก&  ล‘ # "& รก   ล‘ & # รก รณ!รก+ รฉรฉล‘ รฉ ล‘!!รณ # "&   รบ # รฉ  # 

 !! รก รก

รก &   " รกรฉ& รก  รก* รณ  & !  รฉ รญ  รฉ#ล‘ รฉ+  & "  รก

รณ

โ€“ 2  รผ รก& # รฉ รณ รก + รฉ รก รก รกรก รผ รผ รฉ รก" & รฉ รฉ ! รฉ # # รฉ ! รก รก "  ล‘ & รฉ "   ! รฉรฉ "  รฉ รณ รณ ลฑรถ&  ?รญ รก!! รถ!! รก !& รก

รญรณ รผ   รณ!รก "  รก * รถ รก" โ€“ รฉ รณ รผลฑ รถ รฉ $รก $รณรณ $รณ 0 โ€“ รฉ รณ * รก   รผ  ,33 รฉ! รก #รฉ ล‘รฉ!!  #  " ?> 6 รก รš  รก!! ล‘ 

 & "  "รณ รณ ! รฉ &   

  * รก & " 

รฉรก รณ

รผลฑรถ รก  รถรผ รถ # รผ  * & รถ รก*  โ€“ 3 ล‘  รฉ รฉ รฉ รณ รก รฉ0 โ€“ $  " 3รฉ รฉ

 ล‘ รผ ล‘ รถรฉ รฉ " รณ รก รฉ รฉ & รผ ! !!  & ! รฉรฉ รถรฉ  รก รญรก   รฉ รฉ&    &

 รฉรฉ   # &  รบ "รบ #รฉ& !! รฉ รก !! ลฑรถรฉ  #ล‘รฉ &

 # รฉ ?รก* " รฉ รผ  รถ& !รฉรก

รก    รฉ รณ ลฑ & รฉ รถ โ€“ )รณ  รบรบ รบรญรก 0 โ€“  รผ  ล‘ รฉ & รฉ รบรญ  # รก รณ&  รถ "รณ!" &  ! รกรณ  ล‘ รฉ รฉ รผ   ลฑ# ! รณ รฉ รณ รก

& รก รถ รถ#ล‘ & รผ = รก  # รก  รฉ รผ รก

รณ * & รก โ€“ / รฉ รฉ ' !รก (  รก รก รกรณ#   ล‘# รณ รณ# $   รถ $รก รฉ  รฉ    $  % 0 โ€“ ร–รผ รถ # 

รฉ& รก # รผ 3   &   รณ!รก 

!! *   รญ&  $ รฉ  !" & ล‘ รฉรบ  &  

 

" รณ รฉ รฉล‘ รก &

รญ   !& รญ  # รฉ รฉ รถ !! รก

รณ รญรก รก* รณ  รกรณ  ,33 รก รณ  # รฉ รฉ& #  รถรถ  ล‘ รก รณ " ! รฉ * & !+  รถรถ  &  รก  &  "รณ!"  ล‘ รฉ  รณ   ล‘ 

  รก รก รก รบ  รถ  

รณ  !"#รกรก $"รณ % รณ รก& รก รก  $"รณ ' รก ( รฉ  รก  รญรก รก&  รณ "  รก& รก รถ ) 

รณ   & *รญ+ ( & รก& รญรก " รกรฉรก รฉ รฉรฉ รญรฉ & รฉ รฉ & รถ รฉ รณ รก รก รก รก   รญรณ รก& + ,-.&/&0& 0&


  Ă Ă&#x2030;

 Ă&#x2030;

 Ă  Ă&#x2030; 

Ăź óó Ĺ&#x2018;  ĂĄ ĂŠĂĄ ĂĄ  ĂĄ  ĂŠĂś Ăś ĂŠ Ăś ĂŠ Ăł  ĂĄ  ĂŠ    

 ĂŠĂŠ ĂĄ !ĂĄ ĂĄĂ­ "# $  Ăł ĂŠ ĂĄ ĂĄ ĂĄ Ĺą ĂŠ !ĂĄ" #$%ĂĄ ĂĄ&' ("ĂŠ )Ăś ĂŠ! )Ăś*!%! !+ ĂŠ* +'" ĂĄĂĄ *$+$Ăł !+ " !!ĂŠ! ĂĄ&' ,"ĂĄ - &ĂŠ&$#$.$ $Ăł $ĂĄ "ĂŠ !" Ăź!! .!/ Ĺą ĂŠ" !ĂĄ#$%ĂĄ %$+' !'" $  *!ĂŠ" Ăł * Ĺ&#x2018; Üú Ăś!+!%ĂŠ +!" *!! .!/ '+.!/ !" *!!ĂŠ!+ !Ăś+! Ă­ ĂĄ &ĂŠ*!!ĂŠ ĂĄ/ĂĄ"$$" $ĂĄ *ĂŠ +$'+Ă­* .$ĂĄĂĄĂĄ # +" !*!! ĂŠĂŠĹ&#x2018; ĂŠ1!)!ĂŠ #) ĂŠĂł !Ăź !/ĂŠ!! ĂŠĂĄ +$ĂĄ 2 ĂŠ* ĂŠĂś !3 !! !/ĂŠ! ĂŠĂŠ+Ĺą ĂŠ1!)" !ĂŠ *óí.Ăł ! ĂŠ" Ăł ĂŠ1!)!ĂŠ ĂŠĂŠ+! ĂĄ ĂŠ !ĂĄ#$%ĂĄ" !!#Ĺ&#x2018; ĂŠ1!)!ĂŠ ĂĄ# ")ĂŠĹ&#x2018;  $" ĂĄ * !/ '+*ĂĄ" Ăł)ĂĄ+ !/ĂŠ ĂŠ1!)!" ĂŠ ĂŠĂŠ+! / )$$ )ĂĄ %1" 1!!&ĂĄĂĄ ĂŠ+Ăź *ĂŠ! 4ĂĄ Ĺą)*Ă­Ăł ĂŠ # -*Ă­Ăł +"

Ăł ĂĄ$ ĂĄ/ * "! !/ĂŠ !ĂŠ%" '+ĂĄ ĂĄ$ ĂĄ/ .$ 1!ĂĄ" +óå ĂŠ%!+ĂŠ! ĂĄĂĄ" ĂĄ +%$ ĂĄ.$ +ĂŠ#! ĂŠ1!)!ĂŠ *Ăł' ! 2 ĂŠ* *ĂŠĂŠ +1!! !/! )'$ #ĂŠ!Ă­ĂŠ" ĂŠ â&#x20AC;&#x17E;â&#x20AC;?"%+ ĂŠ#&Ĺ&#x2018; ĂŠ1!)!" ĂŠ+ĂŠ .))ĂĄ+ *ĂŠ! )" 'ĂĄ ")ĂŠĹ&#x2018; * !Ĺ&#x2018;!!" ! %11!!&ĂĄĂĄ ĂŠ+Ăź â&#x20AC;&#x17E;â&#x20AC;?"%+ ĂŠ#&Ĺ&#x2018; ĂŠ1!)!ĂŠ! $ '+*ĂĄĂł+ )$$'+ ++ ĂĄ&' 2"ĂŠ " $ĂĄ ĂĄ$ ĂĄ/ĂĄ *+ +*ĂŠ*! )'$ +1!" ĂŠĂŠ +Ăś*!Ĺ&#x2018;! !ĂŠ#! '+" *ĂĄĂł+ ĂĄ&' 2"ĂŠ !/" ! !%+Ă­*Ăź &1!! +1" !ĂŠ! +!Ăź $ %11!!&ĂĄ" ĂĄ ĂŠ+Ăź +1!ĂŠ #)ĂĄ ĂĄ$ ĂĄ/ ĂŠ*Ĺ&#x2018; '+*ĂĄ" Ăł+ ĂŠĂŠ! !)! '+" %Ĺ&#x2018;! 1$+$$++ !)! Ăś! Ă­ ĂŠ '" +%Ĺ&#x2018; '+*ĂĄĂł++ '+%Ĺ&#x2018;*! ĂĄ/$ Ăś! )ĂĄ Ăś! 1!.ĂĄĂĄ Ăł%)ĂĄĂł * !/ '+"

*ĂĄĂł+ !/ĂŠ! +!! /+$ ĂĄ.$ #ĂŠ%ĂĄ' ĂŠ! ĂŠ+!ĂŠ '*ĂĄ/ ĂŠ! )ĂĄ%ĂŠ+ '*ĂĄ/ Ă&#x2030;"+ĂĄ/ *" !/ ĂĄ ĂĄ)ĂĄ Ăś+ĂŠ" ! /'%Ă­)#ĂŠĂĄ ĂŠ Ăś" +ĂŠ! !ĂŠĂŠ#ĂŠĂĄ Ăś+ĂŠ! /'%Ă­)#ĂŠ" ĂĄ .$ĂĄ)ĂĄ'ĂĄ ĂŠĂł !/" ĂŠ!Ă­ĂŠ! +!!ĂŠ! ĂĄ" ĂĄĂĄ '+ĂĄĂł .$ĂĄ)ĂĄ" 'ĂĄ ĂŠĂŠ+! Ăł%$' ĂĄ# ")ĂŠĹ&#x2018; &Ăś++!ĂŠ ĂŠĂŠ+ĂŠ! #ĂŠ!Ă­ĂŠ ÜÊ+ $/ Ăł%$ .$/ &+ $+ ĂŠ!Ăź!+ !Ĺ&#x2018; ĂŠ" 1!)!ĂŠ! ++ )" 'ĂĄ ")ĂŠ ĂŠ )!!! ĂŠ" !!+ !! $Ă­.Ăł .$/ !/ĂŠ!+ĂŠ ! &Ăś+" +! )Ăś*!%!!  - ĂŠĂł !/ĂŠ" ! &1!!"!%! ĂŠ!" +ĂŠ !/ĂŠ! &1!!"" ĂĄ/$ !*! +!!Ăś!" ! 1$%+ ! ! Ăś! 1!.ĂĄĂĄ &1!!"" ĂĄ/ Üí! !*!+ #)ĂĄ ÜÊ+ !/ĂŠ *ĂĄ" ĂĄ$+ #)ĂĄ +$ĂĄ ĂŠ*!+.! +ĂŠ#! &1!! !%!! Ăş) !! +ĂŠ )!" ! ! .$/ - ĂŠĂł * !/ '+*ĂĄĂł)ĂĄ" + !/ĂŠ! Ăś!Ĺą ĂŠ!" ĂŠ !ĂŠĂŠ$Ă­ĂĄ )ĂĄ

 $ĂĄ /!ßÊ !Ĺ&#x2018; " +$ !%!! ! 5'" %#!! ĂĄ&' ")ĂŠ 6ĂĄ/ '& #$!!" #! %úó $ĂĄ

! &# *! ĂŠ $ĂĄ ĂĄĂĄ 7/ ! ! /$+!!Ĺ&#x2018;  ! ! 6!)!ĂŠ 7" ĂŠ' *  1Ĺ&#x2018;*ĂĄ" $ Ăś+$ ĂĄ/ +ĂŠ#*!" !ĂŠ! &#$+ &$" #$ $$ĂĄ+ %!/+"

! 8 &# )ĂĄ$ - &ĂŠ&$#$.$ $" Ăł $ĂĄ )ĂĄĂŠ+$ &$#$ ĂŠ+Ĺ&#x2018;ĂŠ!+ $ĂĄ /Ĺ&#x2018;! ! ĂŠ %Ăś!! ĂŠ!+ ! $*ĂĄ)'ĂĄ +Ăś*!Ĺ&#x2018;! !Ĺ&#x2018; ," )ĂĄ$+3 !Ĺ&#x2018;Ăś %Ăś!! ĂŠ!+ ! )% .!" ! úå$++ +ÜÜ.!Ĺ&#x2018;! /Ĺ&#x2018;!+ !Ĺ&#x2018;%ĂśĹ&#x2018;! %ĂśĹ&#x2018;! 5$$% $ĂĄ &" #ĂĄ *!ĂŠ+ ! ĂŠ !!"

!ĂŠ+ $ !Ĺ&#x2018; .!/ĂŠ 9#'+ !)!Ă­ ĂŠ/ĂŠ!+ 1ĂŠ/ĂŠ $*ĂĄ ! !! .$/ $ !)$ +#' &Ă­ ĂŠ !!!Ăź+ &# ) *$+3 5Ăł Ăł! ĂĄ/ $! Ăł."!! $ 7Ăł$& $ ÜÜ+ 4Ăł!1 5Ăł& 9 4ĂĄ$ 9$+ 4ĂĄ$ 5$+ĂĄ/ Ă %ĂĄ ĂŠ " %"Ĺą& *ĂĄ &#$ + ĂĄ%$ +ĂŠĂ­!! 1!

Menetrendi tĂĄjĂŠkoztatĂł A Hivatalos VolĂĄn AutĂłbusz Menetrend CsongrĂĄd megye terĂźletĂŠre ĂŠrvĂŠnyes 10. szĂĄmĂş kĂśtetĂŠhez TĂĄjĂŠkoztatjuk a Tisztelt UtazĂłkĂśzĂśnsĂŠget, hogy a Tisza VolĂĄn Zrt. ĂĄltal kĂśzlekedtetett menetrend szerinti helyi, regionĂĄlis, orszĂĄgos ĂŠs nemzetkĂśzi autĂłbuszjĂĄratok a tanintĂŠzmĂŠnyek tavaszi tanĂ­tĂĄsi szĂźnete valamint a HĂşsvĂŠti Ăźnnepek kĂśrĂźli napokon az orszĂĄgos menetrendi naptĂĄr alapjĂĄn az alĂĄbbiak szerint kĂśzlekednek: 2014. ĂĄprilis 16. (szerda) 17. (csĂźtĂśrtĂśk) 18. (pĂŠntek) 19. (szombat) 20. (vasĂĄrnap) 21. (hĂŠtfĂ´) 22. (kedd) 23. (szerda)

munkanap, a hĂŠt utolsĂł tanĂ­tĂĄsi napja munkanap, tavaszi szĂźnet kezdete munkanap, tavaszi szĂźnet, a hĂŠt utolsĂł munkanapja szabadnap HĂşsvĂŠt, munkaszĂźneti nap HĂşsvĂŠt, munkaszĂźneti nap, a hĂŠt elsĂ´ munkanapjĂĄt megelĂ´zĂ´ napja munkanap, tavaszi szĂźnet, a hĂŠt elsĂ´ munkanapja, ĂŠs a hĂŠt elsĂ´ tanĂ­tĂĄsi napjĂĄt megelĂ´zĂ´ napja munkanap, a hĂŠt elsĂ´ tanĂ­tĂĄsi napja

A tanintĂŠzmĂŠnyek tavaszi szĂźnetĂŠnek (2014. ĂĄprilis 17â&#x20AC;&#x201C; 22.) idĂ´tartama alatt az iskolai elĂ´adĂĄsi napokra (IEA, â&#x2013;˛ jelzĂŠssel) meghirdetett autĂłbuszjĂĄratok nem kĂśzlekednek, viszont a tanĂŠv tartama alatt munkanapokra (T, JM, 16 jelzĂŠssel) meghirdetett jĂĄratok kĂśzlekednek. Szegeden, HĂłdmezĂ´vĂĄsĂĄrhelyen, CsongrĂĄdon, Szentesen ĂŠs MakĂłn a helyi autĂłbuszvonalak jĂĄratainak kĂśzlekedĂŠsi rendje megegyezik az orszĂĄgos menetrendi naptĂĄr szerint szabĂĄlyozottakkal. Szeged vĂĄros helyi kĂśzforgalmĂş autĂłbusz-kĂśzlekedĂŠsĂŠben a 64-es jelzĂŠsĂť autĂłbuszvonal egyes jĂĄratai ĂŠs az egyetemi kollĂŠgiumi rĂĄsegĂ­tĂ´ jĂĄratok a menetrendi naptĂĄrtĂłl eltĂŠrĂ´en, az alĂĄbbiak szerint kĂśzlekednek: A 64-es jelzĂŠsĂť Mars tĂŠr â&#x20AC;&#x201C; RepĂźlĂ´tĂŠr viszonylatĂş autĂłbuszvonalon a tanulĂłszĂĄllĂ­tĂĄs zĂśkkenĂ´mentes lebonyolĂ­tĂĄs ĂŠrdekĂŠben 2014. ĂĄprilis 16-ĂĄn (szerdĂĄn) az adott napra meghirdetett jĂĄratokon felĂźl a hetek utolsĂł munkanapjĂĄra (TU, U) meghirdetett, a Mars tĂŠr (Ăźzletsor) megĂĄllĂłhelyrĂ´l 12.25 Ăłrakor ĂŠs 12.55 Ăłrakor, a RepĂźlĂ´tĂŠrrĂ´l 12.40 Ăłrakor ĂŠs 13.10 Ăłrakor indulĂł jĂĄratok is kĂśzlekednek. 2014. ĂĄprilis 22-ĂŠn (kedden) az adott napra meghirdetett munkanapi jĂĄratokon felĂźl a hetek elsĂ´ tanĂ­tĂĄsi napjĂĄt megelĂ´zĂ´ munkaszĂźneti napokra (MI) meghirdetett, a Mars tĂŠr (Ăźzletsor) megĂĄllĂłhelyrĂ´l 19.40 Ăłrakor, 20.40 Ăłrakor ĂŠs 21.40 Ăłrakor, a RepĂźlĂ´tĂŠr megĂĄllĂłhelyrĂ´l 19.55 ĂŠs 20.55 Ăłrakor indulĂł jĂĄratok is kĂśzlekednek. A Szegedi TudomĂĄnyegyetemen nem lesz tavaszi szĂźnet, ezĂŠrt a MĂŠrnĂśki Kar KollĂŠgiumĂĄt kiszolgĂĄlĂł kollĂŠgiumi jĂĄrat (MĂŠrnĂśki Kar KollĂŠgium ind. 7.15 Ăłra), illetve az Ă&#x2013;thalmi DiĂĄklakĂĄsokat kiszolgĂĄlĂł, a 79-es jelzĂŠsĂť autĂłbuszvonalon meghirdetett rĂĄsegĂ­tĂ´ jĂĄrat (Mars tĂŠr Ăźzletsor ind. 7.00 Ăłra, Szegedi Ipari Logisztikai KĂśzpont ind. 7.20 Ăłra) 2014. ĂĄprilis 17-ĂŠn (csĂźtĂśrtĂśkĂśn), ĂĄprilis 18-ĂĄn (pĂŠnteken) ĂŠs ĂĄprilis 22-ĂŠn (kedden) is kĂśzlekedik. RegionĂĄlis (helykĂśzi) autĂłbuszjĂĄratok kĂśzĂźl a hĂŠt utolsĂł tanĂ­tĂĄsi napjĂĄra (14, 67 ĂŠs 77-es inverzszĂĄm) meghirdetett jĂĄratok (5010/844,845 sz. Szentesâ&#x20AC;&#x201C;Szeged, 5020/225,224 sz. Szegedâ&#x20AC;&#x201C;Battonya, 5035/135,142 sz. Szegedâ&#x20AC;&#x201C;Baja ĂŠs az 5160/227 ĂŠs 228 sz. Szeged-Gyula viszonylatĂş jĂĄratok) a tavaszi szĂźnet elĂ´tti utolsĂł tanĂ­tĂĄsi napon, ĂĄprilis 16-ĂĄn (szerdĂĄn) kĂśzlekednek. A hetek elsĂ´ tanĂ­tĂĄsi napjĂĄt megelĂ´zĂ´ napon (65, 67 ĂŠs 77-es inverzszĂĄm) meghirdetett regionĂĄlis autĂłbuszjĂĄratok â&#x20AC;&#x201C; a menetrendi naptĂĄr szerint â&#x20AC;&#x201C; ĂĄprilis 22-ĂŠn (kedden) kĂśzlekednek.

A menetrendi naptĂĄrtĂłl eltĂŠrĂ´en â&#x20AC;&#x201C; a szegedi felsĂ´fokĂş tanintĂŠzmĂŠnyekben 2014. ĂĄprilis 22-tĂ´l kezdĂ´dĂ´ tanĂ­tĂĄsi hĂŠt miatt â&#x20AC;&#x201C; 2014. ĂĄprilis 21-ĂŠn (hĂŠtfĂ´n) ĂŠs 22-ĂŠn (kedden) is kĂśzlekedĂ´ orszĂĄgos autĂłbuszjĂĄratok: Vonal JĂĄratszĂĄm KĂśzl. jel. Ind. idĂ´ 1094 110 76 12:30 1094 109 76 19:30 1501 623 68 11:30 1501 624 68 17:40 1501 635 15 13:15 1501 636 15 17:25 1501 625 15 09:30 1501 626 15 14:55 1504 201 11:40 1504 202 16:25 1504 203 15 13:40 1504 204 15 18:25 1504 13 15 14:35 1508 12 15 18:30 1506 113 15 06:40 1506 116 15 13:50 1506 125 15 07:40 1506 126 15 16:50 1506 121 67 13:30 1506 122 67 17:35 1507 107 15 10:25 1507 106 15 15:40 1507 105 15 12:50 1507 108 15 17:40 1507 109 15 16:25 1507 110 15 19:20 1510 535 77 08:25 1510 516 77 14:55 1514 115 67 12:40 1514 116 67 16:55 1515 753 65 11:00 1515 754 65 16:00 1516 513 65 07:25 1516 514 65 15:00

IndulĂł ĂĄllomĂĄs Hmvhely, aut. ĂĄll. Budapest, NĂŠpliget Szeged, aut. ĂĄll. Debrecen, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. Szeghalom, Kossuth tĂŠr Szeged, aut. ĂĄll. HajdĂşszoboszlĂł, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. MohĂĄcs, aut. ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. MohĂĄcs, aut. ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. PĂŠcs, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. SiĂłfok, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. SiĂłfok, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. SzekszĂĄrd, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. SzĂŠkesfehĂŠrvĂĄr, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. SzĂŠkesfehĂŠrvĂĄr, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. Solt, Aranykulcs tĂŠr Szeged, aut. ĂĄll. VeszprĂŠm, aut. ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. Szolnok, aut. ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. JĂĄszberĂŠny, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. TiszafĂźred, aut.ĂĄll.

CĂŠlĂĄllomĂĄs Budapest, NĂŠpliget Hmhely, aut. ĂĄll. Debrecen, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. Szeghalom, Kossuth tĂŠr Szeged, aut. ĂĄll. HajdĂşszoboszlĂł, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. MohĂĄcs, aut. ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. MohĂĄcs, aut. ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. PĂŠcs, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. SiĂłfok, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. SiĂłfok, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. SzekszĂĄrd, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. SzĂŠkesfehĂŠrvĂĄr, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. SzĂŠkesfehĂŠrvĂĄr, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. Solt, Aranykulcs tĂŠr Szeged, aut. ĂĄll. VeszprĂŠm, aut. ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. Szolnok, aut. ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. JĂĄszberĂŠny, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll. TiszafĂźred, aut.ĂĄll. Szeged, aut. ĂĄll.

Ă&#x2030;rk. idĂ´ 15:10 22:05 16:15 22:10 16:32 20:40 14:15 19:05 14:35 19:25 16:35 21:25 17:55 22:25 11:10 18:15 12:10 21:15 16:25 20:25 14:10 19:20 16:35 21:20 18:40 21:35 13:05 19:30 15:15 19:25 15:00 20:00 12:10 19:50

Az orszĂĄgos autĂłbuszjĂĄratok kĂśzĂźl a hĂŠt utolsĂł tanĂ­tĂĄsi napjĂĄra (14, 67 ĂŠs 77-es inverzszĂĄm) meghirdetett jĂĄratok a tavaszi szĂźnet elĂ´tti utolsĂł tanĂ­tĂĄsi napon, ĂĄprilis 16-ĂĄn (szerda) kĂśzlekednek. A menetrendi naptĂĄrtĂłl eltĂŠrĂ´en â&#x20AC;&#x201C; a szegedi felsĂ´fokĂş tanintĂŠzmĂŠnyek eltĂŠrĂ´ tanrendje miatt â&#x20AC;&#x201C; a hetek elsĂ´ tanĂ­tĂĄsi napjĂĄt megelĂ´zĂ´ napon (15, 65, 67, 68, 76, 77-es ĂŠs inverzjellel) meghirdetett orszĂĄgos jĂĄrataink ĂĄprilis 21-ĂŠn (hĂŠtfĂ´n) ĂŠs 22-ĂŠn (kedden) is kĂśzlekednek.

JelmagyarĂĄzat: 14 â&#x20AC;&#x201C; a hetek utolsĂł tanĂ­tĂĄsi napjĂĄn 15 â&#x20AC;&#x201C; a hetek elsĂ´ tanĂ­tĂĄsi napjĂĄt megelĂ´zĂ´ munkaszĂźneti napon, 65 â&#x20AC;&#x201C; a hetek elsĂ´ tanĂ­tĂĄsi napjĂĄt megelĂ´zĂ´ napon, 67 â&#x20AC;&#x201C; a hetek utolsĂł tanĂ­tĂĄsi napjĂĄn ĂŠs a hetek elsĂ´ tanĂ­tĂĄsi napjĂĄt megelĂ´zĂ´ napon, 68 â&#x20AC;&#x201C; szeptember 1-jĂŠtĂ´l jĂşnius 30-ĂĄig a hetek elsĂ´ munkanapjĂĄt megelĂ´zĂ´ nap valamint a hetek utolsĂł munkanapjĂĄn, 76 â&#x20AC;&#x201C; a hetek utolsĂł munkanapjĂĄn ĂŠs a hetek elsĂ´ munkanapjĂĄt megelĂ´zĂ´ napon kĂśzlekedik, 77 â&#x20AC;&#x201C; a hetek utolsĂł tanĂ­tĂĄsi napjĂĄn, valamint a hetek elsĂ´ tanĂ­tĂĄsi napjĂĄt megelĂ´zĂ´ munkaszĂźneti nap, â&#x20AC;&#x201C; a hetek elsĂ´ munkanapjĂĄt megelĂ´zĂ´ napon.

NemzetkĂśzi forgalomban â&#x20AC;&#x201C; a felsĂ´fokĂş tanintĂŠzmĂŠnyekben tanulĂłk kiszolgĂĄlĂĄsa cĂŠljĂĄbĂłl â&#x20AC;&#x201C; eltĂŠrĂ´ kĂśzlekedĂŠsi rend kerĂźl alkalmazĂĄsra. A SzegedrĂ´l 12.30 Ăłrakor ZentĂĄra, 16.30 Ăłrakor ZentĂĄrĂłl Szegedre (605/3, 4), SzegedrĂ´l 12.30 Ăłrakor Ă&#x201C;becsĂŠre, 15.40 Ăłrakor Ă&#x201C;becsĂŠrĂ´l Szegedre (605/5, 6), valamint a SzegedrĂ´l SzabadkĂĄra 16.30 Ăłrakor (605/7), illetve SzabadkĂĄrĂłl Szegedre 18.30 Ăłrakor (605/8) indulĂł autĂłbuszjĂĄratok ĂĄprilis 21-ĂŠn (hĂŠtfĂ´n) ĂŠs 22-ĂŠn (kedden) is kĂśzlekednek.

KĂŠrjĂźk, hogy a zsĂşfoltsĂĄg elkerĂźlĂŠse ĂŠrdekĂŠben menetjegyĂźket elĂ´vĂŠteli pĂŠnztĂĄrainkban vagy interneten keresztĂźl (www.tiszavolan.hu) vĂĄsĂĄroljĂĄk meg. FelhĂ­vjuk szĂ­ves figyelmĂźket, hogy mĂĄs VOLĂ N tĂĄrsasĂĄgok a fenti ĂĄltalĂĄnos kĂśzlekedĂŠsi rendtĂ´l eltĂŠrĂ´en is kĂśzlekedtethetik menetrend szerinti autĂłbuszjĂĄrataikat, ezĂŠrt az utazĂĄs megkezdĂŠse elĂ´tt ajĂĄnlott a terĂźletileg illetĂŠkes volĂĄn tĂĄrsasĂĄg informĂĄciĂłs elĂŠrhetĂ´sĂŠgĂŠn tĂĄjĂŠkozĂłdni.

Megjelent az Életképek 2014 áprilisi száma  
Megjelent az Életképek 2014 áprilisi száma  
Advertisement